* keydb.h [!ENABLE_AGENT_SUPPORT]: Define dummy types.
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 11:45+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: cipher/primegen.c:121
21 #, c-format
22 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
23 msgstr "pbits=%u qbits=%u¤ÎÁÇ¿ô¤ÏÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
24
25 #: cipher/primegen.c:312
26 #, c-format
27 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
28 msgstr "%d ¥Ó¥Ã¥È̤Ëþ¤ÎÁÇ¿ô¤ÏÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
29
30 #: cipher/random.c:164
31 msgid "no entropy gathering module detected\n"
32 msgstr "¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¼ý½¸¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
33
34 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
35 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
36 #: g10/g10.c:970 g10/g10.c:3257 g10/import.c:179 g10/keygen.c:2252
37 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
38 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
39 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
40 #: g10/tdbio.c:601
41 #, c-format
42 msgid "can't open `%s': %s\n"
43 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
44
45 #: cipher/random.c:392
46 #, c-format
47 msgid "can't stat `%s': %s\n"
48 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
49
50 #: cipher/random.c:397
51 #, c-format
52 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
53 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÏÉáÄ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
54
55 #: cipher/random.c:402
56 msgid "note: random_seed file is empty\n"
57 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
58
59 #: cipher/random.c:408
60 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
61 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊŤµ¤Î random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë - »È¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
62
63 #: cipher/random.c:416
64 #, c-format
65 msgid "can't read `%s': %s\n"
66 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:454
69 msgid "note: random_seed file not updated\n"
70 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó\n"
71
72 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:969 g10/keygen.c:2731
73 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
74 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
75 #, c-format
76 msgid "can't create `%s': %s\n"
77 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:481
80 #, c-format
81 msgid "can't write `%s': %s\n"
82 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó: %s\n"
83
84 #: cipher/random.c:484
85 #, c-format
86 msgid "can't close `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÊĤ¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: cipher/random.c:729
90 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
91 msgstr "·Ù¹ð: ·õÆݤÊÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!\n"
92
93 #: cipher/random.c:730
94 msgid ""
95 "The random number generator is only a kludge to let\n"
96 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
97 "\n"
98 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
99 "\n"
100 msgstr ""
101 "ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ï¡¢°Å¹æÍѤȤ·¤Æ¤Ï¤ª¤½¤Þ¤Ä¤Ç¡¢\n"
102 "¶¯¤¤Íð¿ô¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
103 "\n"
104 "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ¸À®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìÀڻȤäƤϤ¤¤±¤Þ¤»¤ó!!\n"
105 "\n"
106
107 #: cipher/rndegd.c:205
108 msgid ""
109 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
110 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
111 "of the entropy.\n"
112 msgstr ""
113 "Í𻨤µ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í𻨤µ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å\n"
114 "¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Ë°¤­¤¿¤é²¿¤«ºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
115
116 #: cipher/rndlinux.c:135
117 #, c-format
118 msgid ""
119 "\n"
120 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
121 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
122 msgstr ""
123 "\n"
124 "½½Ê¬¤ÊŤµ¤ÎÍð¿ô¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£OS¤¬¤â¤Ã¤ÈÍ𻨤µ¤ò¼ý½¸\n"
125 "¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! (¤¢¤È%d¥Ð¥¤¥È¤¤¤ê¤Þ¤¹)\n"
126
127 #: g10/app-openpgp.c:596
128 #, c-format
129 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
130 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
131
132 #: g10/app-openpgp.c:609
133 #, c-format
134 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
135 msgstr "À¸À®Æü¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
136
137 #: g10/app-openpgp.c:977
138 #, fuzzy, c-format
139 msgid "reading public key failed: %s\n"
140 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
143 msgid "response does not contain the public key data\n"
144 msgstr "±þÅú¤Ë¸ø³«¸°¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
147 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
148 msgstr "±þÅú¤ËRSA¤ÎË¡(modulus)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
149
150 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
151 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
152 msgstr "±þÅú¤ËRSA¸ø³«»Ø¿ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr "PIN¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¨¥é¡¼¤òÌᤷ¤Þ¤·¤¿: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
160 #, c-format
161 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
163
164 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
165 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
166 #, c-format
167 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
168 msgstr "CHV%d¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
169
170 #: g10/app-openpgp.c:1310
171 msgid "access to admin commands is not configured\n"
172 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½é´üÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
175 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
176 msgstr "¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎCHV¾õÂ֤θ¡º÷¤Ç¥¨¥é¡¼\n"
177
178 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
179 msgid "card is permanently locked!\n"
180 msgstr "¥«¡¼¥É¤¬±Êµ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹!\n"
181
182 #: g10/app-openpgp.c:1336
183 #, c-format
184 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
185 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î±Êµ×¥í¥Ã¥¯Á°¤Ë%d¤ÎAdmin PIN¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
186
187 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
188 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
189 #. to get some infos on the string.
190 #: g10/app-openpgp.c:1343
191 msgid "|A|Admin PIN"
192 msgstr "|A|Admin PIN"
193
194 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
195 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
196 #. to get some infos on the string.
197 #: g10/app-openpgp.c:1492
198 #, fuzzy
199 msgid "|AN|New Admin PIN"
200 msgstr "|A|¿·¤·¤¤Admin PIN"
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1492
203 #, fuzzy
204 msgid "|N|New PIN"
205 msgstr "¿·¤·¤¤PIN"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1496
208 #, c-format
209 msgid "error getting new PIN: %s\n"
210 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
213 msgid "error reading application data\n"
214 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
217 msgid "error reading fingerprint DO\n"
218 msgstr "»ØÌæ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1562
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1566
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr "´û¸¤Î¸°¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1568
229 msgid "generating new key\n"
230 msgstr "¿·¤·¤¤¸°¤òÀ¸À®\n"
231
232 #: g10/app-openpgp.c:1735
233 msgid "creation timestamp missing\n"
234 msgstr ""
235
236 #: g10/app-openpgp.c:1742
237 #, c-format
238 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
239 msgstr ""
240
241 #: g10/app-openpgp.c:1749
242 #, fuzzy, c-format
243 msgid "RSA public exponent missing or largerr than %d bits\n"
244 msgstr "¸ø³«»Ø¿ô¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹ (32¥Ó¥Ã¥È¤è¤êÂç)\n"
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
247 #, c-format
248 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
249 msgstr ""
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1827
252 #, c-format
253 msgid "failed to store the key: %s\n"
254 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1886
257 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
258 msgstr "¸°À¸À®¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
259
260 #: g10/app-openpgp.c:1901
261 msgid "generating key failed\n"
262 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1904
265 #, c-format
266 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
267 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ (%dÉÃ)\n"
268
269 #: g10/app-openpgp.c:1961
270 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
271 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ë̵¸ú¤Ê¹½Â¤ (¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 0x93)\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:2130
274 #, c-format
275 msgid "signatures created so far: %lu\n"
276 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:2138
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
281 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:2399
284 msgid ""
285 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
286 msgstr ""
287
288 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
289 #, c-format
290 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
291 msgstr "%s¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó - Ìµ¸ú¤ÊOpenPGP¥«¡¼¥É?\n"
292
293 #: g10/armor.c:318
294 #, c-format
295 msgid "armor: %s\n"
296 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
297
298 #: g10/armor.c:347
299 msgid "invalid armor header: "
300 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
301
302 #: g10/armor.c:354
303 msgid "armor header: "
304 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
305
306 #: g10/armor.c:365
307 msgid "invalid clearsig header\n"
308 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
309
310 #: g10/armor.c:417
311 msgid "nested clear text signatures\n"
312 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
313
314 #: g10/armor.c:552
315 msgid "unexpected armor: "
316 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
317
318 #: g10/armor.c:564
319 msgid "invalid dash escaped line: "
320 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
321
322 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
323 #, c-format
324 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
325 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
326
327 #: g10/armor.c:759
328 msgid "premature eof (no CRC)\n"
329 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
330
331 #: g10/armor.c:793
332 msgid "premature eof (in CRC)\n"
333 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
334
335 #: g10/armor.c:801
336 msgid "malformed CRC\n"
337 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
338
339 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
340 #, c-format
341 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
342 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
343
344 #: g10/armor.c:825
345 msgid "premature eof (in trailer)\n"
346 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
347
348 #: g10/armor.c:829
349 msgid "error in trailer line\n"
350 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
351
352 #: g10/armor.c:1138
353 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
354 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
355
356 #: g10/armor.c:1143
357 #, c-format
358 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
359 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
360
361 #: g10/armor.c:1147
362 msgid ""
363 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
364 msgstr ""
365 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
366 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
367
368 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
369 #, c-format
370 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
371 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
372
373 #: g10/card-util.c:68
374 #, c-format
375 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
376 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
377
378 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1511
379 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
380 msgid "can't do this in batch mode\n"
381 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
382
383 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
384 #: g10/keyedit.c:421 g10/keyedit.c:442 g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:1290
385 #: g10/keygen.c:1355
386 msgid "Your selection? "
387 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
388
389 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
390 msgid "[not set]"
391 msgstr "[̤ÀßÄê]"
392
393 #: g10/card-util.c:410
394 msgid "male"
395 msgstr "ÃË"
396
397 #: g10/card-util.c:411
398 msgid "female"
399 msgstr "½÷"
400
401 #: g10/card-util.c:411
402 msgid "unspecified"
403 msgstr "̵»ØÄê"
404
405 #: g10/card-util.c:438
406 msgid "not forced"
407 msgstr "̤½èÍý"
408
409 #: g10/card-util.c:438
410 msgid "forced"
411 msgstr "¶¯À©"
412
413 #: g10/card-util.c:516
414 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
415 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
416
417 #: g10/card-util.c:518
418 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
419 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
420
421 #: g10/card-util.c:520
422 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
423 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
424
425 #: g10/card-util.c:537
426 msgid "Cardholder's surname: "
427 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
428
429 #: g10/card-util.c:539
430 msgid "Cardholder's given name: "
431 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
432
433 #: g10/card-util.c:557
434 #, c-format
435 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
436 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
437
438 #: g10/card-util.c:578
439 msgid "URL to retrieve public key: "
440 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
441
442 #: g10/card-util.c:586
443 #, c-format
444 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
446
447 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:262
448 #, c-format
449 msgid "error reading `%s': %s\n"
450 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
451
452 #: g10/card-util.c:692
453 msgid "Login data (account name): "
454 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
455
456 #: g10/card-util.c:702
457 #, c-format
458 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
459 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
460
461 #: g10/card-util.c:761
462 msgid "Private DO data: "
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:771
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
468 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
469
470 #: g10/card-util.c:791
471 msgid "Language preferences: "
472 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
473
474 #: g10/card-util.c:799
475 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
476 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
477
478 #: g10/card-util.c:808
479 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
480 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
481
482 #: g10/card-util.c:829
483 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
484 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
485
486 #: g10/card-util.c:843
487 msgid "Error: invalid response.\n"
488 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
489
490 #: g10/card-util.c:864
491 msgid "CA fingerprint: "
492 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
493
494 #: g10/card-util.c:887
495 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
496 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
497
498 #: g10/card-util.c:935
499 #, c-format
500 msgid "key operation not possible: %s\n"
501 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
502
503 #: g10/card-util.c:936
504 msgid "not an OpenPGP card"
505 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
506
507 #: g10/card-util.c:945
508 #, c-format
509 msgid "error getting current key info: %s\n"
510 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
511
512 #: g10/card-util.c:1030
513 msgid "Replace existing key? (y/N) "
514 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
515
516 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
517 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
518 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
519
520 #: g10/card-util.c:1072
521 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
522 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
523
524 #: g10/card-util.c:1081
525 #, c-format
526 msgid ""
527 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
528 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
529 "You should change them using the command --change-pin\n"
530 msgstr ""
531 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
532 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
533 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
534
535 #: g10/card-util.c:1120
536 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
537 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
538
539 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
540 msgid "   (1) Signature key\n"
541 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
542
543 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
544 msgid "   (2) Encryption key\n"
545 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
546
547 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
548 msgid "   (3) Authentication key\n"
549 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:940
552 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
553 msgid "Invalid selection.\n"
554 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
555
556 #: g10/card-util.c:1200
557 msgid "Please select where to store the key:\n"
558 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
559
560 #: g10/card-util.c:1235
561 msgid "unknown key protection algorithm\n"
562 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
563
564 #: g10/card-util.c:1240
565 msgid "secret parts of key are not available\n"
566 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
567
568 #: g10/card-util.c:1245
569 msgid "secret key already stored on a card\n"
570 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
571
572 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1350
573 msgid "quit this menu"
574 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
575
576 #: g10/card-util.c:1318
577 msgid "show admin commands"
578 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
579
580 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1353
581 msgid "show this help"
582 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
583
584 #: g10/card-util.c:1321
585 msgid "list all available data"
586 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
587
588 #: g10/card-util.c:1324
589 msgid "change card holder's name"
590 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
591
592 #: g10/card-util.c:1325
593 msgid "change URL to retrieve key"
594 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
595
596 #: g10/card-util.c:1326
597 msgid "fetch the key specified in the card URL"
598 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
599
600 #: g10/card-util.c:1327
601 msgid "change the login name"
602 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
603
604 #: g10/card-util.c:1328
605 msgid "change the language preferences"
606 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
607
608 #: g10/card-util.c:1329
609 msgid "change card holder's sex"
610 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
611
612 #: g10/card-util.c:1330
613 msgid "change a CA fingerprint"
614 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
615
616 #: g10/card-util.c:1331
617 msgid "toggle the signature force PIN flag"
618 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
619
620 #: g10/card-util.c:1332
621 msgid "generate new keys"
622 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
623
624 #: g10/card-util.c:1333
625 msgid "menu to change or unblock the PIN"
626 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
627
628 #: g10/card-util.c:1334
629 msgid "verify the PIN and list all data"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1610
633 msgid "Command> "
634 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
635
636 #: g10/card-util.c:1492
637 msgid "Admin-only command\n"
638 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
639
640 #: g10/card-util.c:1523
641 msgid "Admin commands are allowed\n"
642 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
643
644 #: g10/card-util.c:1525
645 msgid "Admin commands are not allowed\n"
646 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
647
648 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2214
649 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
650 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
651
652 #: g10/cardglue.c:430
653 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
654 msgstr "¥«¡¼¥É¤òÁÞÆþ¤·return¤òÂǤĤ«¡¢'c'¤Ç¼è¾Ã¤·: "
655
656 #: g10/cardglue.c:553
657 #, c-format
658 msgid ""
659 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
660 "   %.*s\n"
661 msgstr ""
662 "º£¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ´¤­¡¢¼¡¤ÎÄÌÈ֤Τ½¤ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
663 "   %.*s\n"
664
665 #: g10/cardglue.c:561
666 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
667 msgstr "ÍÑ°Õ¤·¤Æreturn¤òÂǤĤ«¡¢'c'¤Ç¼è¾Ã¤·: "
668
669 #: g10/cardglue.c:886
670 #, fuzzy
671 msgid "Enter New Admin PIN: "
672 msgstr "Admin PIN¤ÎÆþÎÏ: "
673
674 #: g10/cardglue.c:887
675 #, fuzzy
676 msgid "Enter New PIN: "
677 msgstr "PIN¤ÎÆþÎÏ: "
678
679 #: g10/cardglue.c:888
680 msgid "Enter Admin PIN: "
681 msgstr "Admin PIN¤ÎÆþÎÏ: "
682
683 #: g10/cardglue.c:889
684 msgid "Enter PIN: "
685 msgstr "PIN¤ÎÆþÎÏ: "
686
687 #: g10/cardglue.c:906
688 msgid "Repeat this PIN: "
689 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
690
691 #: g10/cardglue.c:920
692 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
693 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
694
695 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3607 g10/keyring.c:377
696 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
697 #, c-format
698 msgid "can't open `%s'\n"
699 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
700
701 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
702 msgid "--output doesn't work for this command\n"
703 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
704
705 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:170 g10/keyedit.c:3381 g10/keyserver.c:1541
706 #: g10/revoke.c:227
707 #, c-format
708 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
709 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
710
711 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:200 g10/import.c:2301 g10/keyserver.c:1555
712 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
713 #, c-format
714 msgid "error reading keyblock: %s\n"
715 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
716
717 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
718 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
719 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
720
721 #: g10/delkey.c:135
722 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
723 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
724
725 #: g10/delkey.c:147
726 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
727 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
728
729 #: g10/delkey.c:155
730 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
731 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
732
733 #: g10/delkey.c:165
734 #, c-format
735 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
736 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
737
738 #: g10/delkey.c:175
739 msgid "ownertrust information cleared\n"
740 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
741
742 #: g10/delkey.c:206
743 #, c-format
744 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
745 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
746
747 #: g10/delkey.c:208
748 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
749 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
750
751 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
752 #, c-format
753 msgid "error creating passphrase: %s\n"
754 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
755
756 #: g10/encode.c:216
757 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
758 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
759
760 #: g10/encode.c:229
761 #, c-format
762 msgid "using cipher %s\n"
763 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
764
765 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
766 #, c-format
767 msgid "`%s' already compressed\n"
768 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
769
770 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
771 #, c-format
772 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
773 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
774
775 #: g10/encode.c:466
776 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
777 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
778
779 #: g10/encode.c:488
780 #, c-format
781 msgid "reading from `%s'\n"
782 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
783
784 #: g10/encode.c:517
785 msgid ""
786 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
787 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
788
789 #: g10/encode.c:527
790 #, c-format
791 msgid ""
792 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
793 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
794
795 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
796 #, c-format
797 msgid ""
798 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
799 "preferences\n"
800 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
801
802 #: g10/encode.c:722
803 #, c-format
804 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
805 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
806
807 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
808 #, c-format
809 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
810 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
811
812 #: g10/encode.c:819
813 #, c-format
814 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
815 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
816
817 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
818 #, c-format
819 msgid "%s encrypted data\n"
820 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
821
822 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
823 #, c-format
824 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
825 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
826
827 #: g10/encr-data.c:93
828 msgid ""
829 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
830 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
831
832 #: g10/encr-data.c:104
833 msgid "problem handling encrypted packet\n"
834 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
835
836 #: g10/exec.c:49
837 msgid "no remote program execution supported\n"
838 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
839
840 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
841 #, c-format
842 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
843 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
844
845 #: g10/exec.c:314
846 msgid ""
847 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
848 msgstr ""
849 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
850 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
851
852 #: g10/exec.c:344
853 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
854 msgstr ""
855 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
856
857 #: g10/exec.c:422
858 #, c-format
859 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
860 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
861
862 #: g10/exec.c:425
863 #, c-format
864 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
865 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
866
867 #: g10/exec.c:510
868 #, c-format
869 msgid "system error while calling external program: %s\n"
870 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
871
872 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
873 msgid "unnatural exit of external program\n"
874 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
875
876 #: g10/exec.c:536
877 msgid "unable to execute external program\n"
878 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
879
880 #: g10/exec.c:552
881 #, c-format
882 msgid "unable to read external program response: %s\n"
883 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
884
885 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
886 #, c-format
887 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
888 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
889
890 #: g10/exec.c:610
891 #, c-format
892 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
893 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
894
895 #: g10/export.c:184
896 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
897 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
898
899 #: g10/export.c:213
900 #, c-format
901 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
902 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
903
904 #: g10/export.c:221
905 #, c-format
906 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
907 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
908
909 #: g10/export.c:398
910 #, c-format
911 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
912 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
913
914 #: g10/export.c:430
915 msgid "WARNING: nothing exported\n"
916 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
917
918 #: g10/g10.c:362
919 msgid ""
920 "@Commands:\n"
921 " "
922 msgstr ""
923 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
924 " "
925
926 #: g10/g10.c:364
927 msgid "|[file]|make a signature"
928 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
929
930 #: g10/g10.c:365
931 msgid "|[file]|make a clear text signature"
932 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
933
934 #: g10/g10.c:366
935 msgid "make a detached signature"
936 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
937
938 #: g10/g10.c:367
939 msgid "encrypt data"
940 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
941
942 #: g10/g10.c:369
943 msgid "encryption only with symmetric cipher"
944 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
945
946 #: g10/g10.c:371
947 msgid "decrypt data (default)"
948 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
949
950 #: g10/g10.c:373
951 msgid "verify a signature"
952 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
953
954 #: g10/g10.c:375
955 msgid "list keys"
956 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
957
958 #: g10/g10.c:377
959 msgid "list keys and signatures"
960 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
961
962 #: g10/g10.c:378
963 msgid "list and check key signatures"
964 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
965
966 #: g10/g10.c:379
967 msgid "list keys and fingerprints"
968 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
969
970 #: g10/g10.c:380
971 msgid "list secret keys"
972 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
973
974 #: g10/g10.c:381
975 msgid "generate a new key pair"
976 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
977
978 #: g10/g10.c:382
979 msgid "remove keys from the public keyring"
980 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
981
982 #: g10/g10.c:384
983 msgid "remove keys from the secret keyring"
984 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
985
986 #: g10/g10.c:385
987 msgid "sign a key"
988 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
989
990 #: g10/g10.c:386
991 msgid "sign a key locally"
992 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
993
994 #: g10/g10.c:387
995 msgid "sign or edit a key"
996 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
997
998 #: g10/g10.c:388
999 msgid "generate a revocation certificate"
1000 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1001
1002 #: g10/g10.c:390
1003 msgid "export keys"
1004 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1005
1006 #: g10/g10.c:391
1007 msgid "export keys to a key server"
1008 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1009
1010 #: g10/g10.c:392
1011 msgid "import keys from a key server"
1012 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1013
1014 #: g10/g10.c:394
1015 msgid "search for keys on a key server"
1016 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1017
1018 #: g10/g10.c:396
1019 msgid "update all keys from a keyserver"
1020 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1021
1022 #: g10/g10.c:399
1023 msgid "import/merge keys"
1024 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1025
1026 #: g10/g10.c:402
1027 msgid "print the card status"
1028 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1029
1030 #: g10/g10.c:403
1031 msgid "change data on a card"
1032 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1033
1034 #: g10/g10.c:404
1035 msgid "change a card's PIN"
1036 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1037
1038 #: g10/g10.c:412
1039 msgid "update the trust database"
1040 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1041
1042 #: g10/g10.c:419
1043 msgid "|algo [files]|print message digests"
1044 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1045
1046 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1047 msgid ""
1048 "@\n"
1049 "Options:\n"
1050 " "
1051 msgstr ""
1052 "@\n"
1053 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1054 " "
1055
1056 #: g10/g10.c:425
1057 msgid "create ascii armored output"
1058 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1059
1060 #: g10/g10.c:427
1061 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1062 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1063
1064 #: g10/g10.c:438
1065 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1066 msgstr ""
1067 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1068 "¤ò»ÈÍÑ"
1069
1070 #: g10/g10.c:439
1071 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1072 msgstr ""
1073 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1074 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1075
1076 #: g10/g10.c:444
1077 msgid "use canonical text mode"
1078 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1079
1080 #: g10/g10.c:458
1081 msgid "use as output file"
1082 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1083
1084 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1085 msgid "verbose"
1086 msgstr "¾éĹ"
1087
1088 #: g10/g10.c:471
1089 msgid "do not make any changes"
1090 msgstr "̵Êѹ¹"
1091
1092 #: g10/g10.c:472
1093 msgid "prompt before overwriting"
1094 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1095
1096 #: g10/g10.c:513
1097 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1098 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1099
1100 #: g10/g10.c:514
1101 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1102 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1103
1104 #: g10/g10.c:542
1105 msgid ""
1106 "@\n"
1107 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1108 msgstr ""
1109 "@\n"
1110 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1111 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1112
1113 #: g10/g10.c:545
1114 msgid ""
1115 "@\n"
1116 "Examples:\n"
1117 "\n"
1118 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1119 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1120 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1121 " --list-keys [names]        show keys\n"
1122 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1123 msgstr ""
1124 "@\n"
1125 "Îã:\n"
1126 "\n"
1127 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1128 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1129 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1130 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1131 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1132
1133 #: g10/g10.c:724 g10/gpgv.c:98
1134 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1135 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1136
1137 #: g10/g10.c:741
1138 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1139 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1140
1141 #: g10/g10.c:744
1142 msgid ""
1143 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1144 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1145 "default operation depends on the input data\n"
1146 msgstr ""
1147 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1148 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1149 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1150
1151 #: g10/g10.c:755
1152 msgid ""
1153 "\n"
1154 "Supported algorithms:\n"
1155 msgstr ""
1156 "\n"
1157 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1158
1159 #: g10/g10.c:758
1160 msgid "Pubkey: "
1161 msgstr "¸ø³«¸°: "
1162
1163 #: g10/g10.c:764 g10/keyedit.c:2252
1164 msgid "Cipher: "
1165 msgstr "°Å¹æË¡: "
1166
1167 #: g10/g10.c:770
1168 msgid "Hash: "
1169 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1170
1171 #: g10/g10.c:776 g10/keyedit.c:2298
1172 msgid "Compression: "
1173 msgstr "°µ½Ì: "
1174
1175 #: g10/g10.c:859
1176 msgid "usage: gpg [options] "
1177 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1178
1179 #: g10/g10.c:1007
1180 msgid "conflicting commands\n"
1181 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1182
1183 #: g10/g10.c:1025
1184 #, c-format
1185 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1186 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1187
1188 #: g10/g10.c:1222
1189 #, c-format
1190 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1191 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1192
1193 #: g10/g10.c:1225
1194 #, c-format
1195 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1196 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1197
1198 #: g10/g10.c:1228
1199 #, c-format
1200 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1201 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1202
1203 #: g10/g10.c:1234
1204 #, c-format
1205 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1206 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1207
1208 #: g10/g10.c:1237
1209 #, c-format
1210 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1211 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1212
1213 #: g10/g10.c:1240
1214 #, c-format
1215 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1216 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1217
1218 #: g10/g10.c:1246
1219 #, c-format
1220 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1221 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1222
1223 #: g10/g10.c:1249
1224 #, c-format
1225 msgid ""
1226 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1227 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1228
1229 #: g10/g10.c:1252
1230 #, c-format
1231 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1232 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1258
1235 #, c-format
1236 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1237 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1261
1240 #, c-format
1241 msgid ""
1242 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1243 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1264
1246 #, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1248 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1405
1251 #, c-format
1252 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1253 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1802
1256 #, c-format
1257 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1258 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1844
1261 #, c-format
1262 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1263 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1264
1265 #: g10/g10.c:1848
1266 #, c-format
1267 msgid "option file `%s': %s\n"
1268 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
1269
1270 #: g10/g10.c:1855
1271 #, c-format
1272 msgid "reading options from `%s'\n"
1273 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:2069 g10/g10.c:2613 g10/g10.c:2632
1276 #, c-format
1277 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1278 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1279
1280 #: g10/g10.c:2082
1281 #, c-format
1282 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1283 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1284
1285 #: g10/g10.c:2236 g10/g10.c:2248
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1288 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:2321
1291 #, c-format
1292 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1293 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1294
1295 #: g10/g10.c:2340 g10/keyedit.c:3897
1296 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1297 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:2346
1300 #, c-format
1301 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1302 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:2349
1305 msgid "invalid keyserver options\n"
1306 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2356
1309 #, c-format
1310 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1311 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2359
1314 msgid "invalid import options\n"
1315 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:2366
1318 #, c-format
1319 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1320 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:2369
1323 msgid "invalid export options\n"
1324 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:2376
1327 #, c-format
1328 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1329 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2379
1332 msgid "invalid list options\n"
1333 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2401
1336 #, c-format
1337 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1338 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2404
1341 msgid "invalid verify options\n"
1342 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2411
1345 #, c-format
1346 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1347 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2602
1350 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1351 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2606
1354 #, c-format
1355 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1356 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2615
1359 #, c-format
1360 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1361 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2618
1364 #, c-format
1365 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1366 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2625
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1371 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2640
1374 #, fuzzy, c-format
1375 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1376 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2654
1379 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1380 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1381
1382 #: g10/g10.c:2660
1383 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1384 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2666
1387 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1388 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2679
1391 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1392 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2746 g10/g10.c:2770
1395 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1396 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2752 g10/g10.c:2776
1399 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1400 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2758
1403 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1404 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2764
1407 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1408 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1409
1410 #: g10/g10.c:2779
1411 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1412 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2781
1415 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1416 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2783
1419 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1420 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2785
1423 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1424 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2787
1427 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1428 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2790
1431 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1432 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2794
1435 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1436 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2801
1439 msgid "invalid default preferences\n"
1440 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2810
1443 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1444 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2814
1447 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1448 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2818
1451 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1452 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
1453
1454 #: g10/g10.c:2851
1455 #, c-format
1456 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1457 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2898
1460 #, c-format
1461 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1462 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2903
1465 #, c-format
1466 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1467 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2908
1470 #, c-format
1471 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1472 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1473
1474 #: g10/g10.c:3004
1475 #, c-format
1476 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1477 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1478
1479 #: g10/g10.c:3015
1480 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1481 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1482
1483 #: g10/g10.c:3026
1484 msgid "--store [filename]"
1485 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1486
1487 #: g10/g10.c:3033
1488 msgid "--symmetric [filename]"
1489 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1490
1491 #: g10/g10.c:3035
1492 #, c-format
1493 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1494 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1495
1496 #: g10/g10.c:3045
1497 msgid "--encrypt [filename]"
1498 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1499
1500 #: g10/g10.c:3058
1501 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1502 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1503
1504 #: g10/g10.c:3060
1505 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1506 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1507
1508 #: g10/g10.c:3063
1509 #, c-format
1510 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1511 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1512
1513 #: g10/g10.c:3081
1514 msgid "--sign [filename]"
1515 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1516
1517 #: g10/g10.c:3094
1518 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1519 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1520
1521 #: g10/g10.c:3109
1522 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1523 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1524
1525 #: g10/g10.c:3111
1526 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1527 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:3114
1530 #, c-format
1531 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1532 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:3134
1535 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1536 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1537
1538 #: g10/g10.c:3143
1539 msgid "--clearsign [filename]"
1540 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1541
1542 #: g10/g10.c:3168
1543 msgid "--decrypt [filename]"
1544 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1545
1546 #: g10/g10.c:3176
1547 msgid "--sign-key user-id"
1548 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1549
1550 #: g10/g10.c:3180
1551 msgid "--lsign-key user-id"
1552 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1553
1554 #: g10/g10.c:3201
1555 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1556 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
1557
1558 #: g10/g10.c:3272
1559 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1560 msgstr "-k[v][v][v][c] [¥æ¡¼¥¶¡¼id] [¸°ÎØ]"
1561
1562 #: g10/g10.c:3309
1563 #, c-format
1564 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1565 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1566
1567 #: g10/g10.c:3311
1568 #, c-format
1569 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1570 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1571
1572 #: g10/g10.c:3313
1573 #, c-format
1574 msgid "key export failed: %s\n"
1575 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1576
1577 #: g10/g10.c:3324
1578 #, c-format
1579 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1580 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1581
1582 #: g10/g10.c:3334
1583 #, c-format
1584 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1585 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1586
1587 #: g10/g10.c:3375
1588 #, c-format
1589 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1590 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1591
1592 #: g10/g10.c:3383
1593 #, c-format
1594 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1595 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3470
1598 #, c-format
1599 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1600 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
1601
1602 #: g10/g10.c:3593
1603 msgid "[filename]"
1604 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1605
1606 #: g10/g10.c:3597
1607 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1608 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
1609
1610 #: g10/g10.c:3887
1611 msgid ""
1612 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1613 "an '='\n"
1614 msgstr ""
1615 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1616
1617 #: g10/g10.c:3895
1618 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1619 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:3900
1622 #, fuzzy
1623 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1624 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1625
1626 #: g10/g10.c:3911
1627 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1628 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3945
1631 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1632 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3947
1635 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1636 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1637
1638 #: g10/g10.c:3980
1639 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1640 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1641
1642 #: g10/getkey.c:151
1643 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1644 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1645
1646 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2757
1647 msgid "[User ID not found]"
1648 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1649
1650 #: g10/getkey.c:1684
1651 #, c-format
1652 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1653 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1654
1655 #: g10/getkey.c:2235
1656 #, c-format
1657 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1658 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1659
1660 #: g10/getkey.c:2466
1661 #, fuzzy, c-format
1662 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1663 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1664
1665 #: g10/getkey.c:2513
1666 #, c-format
1667 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1668 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1669
1670 #: g10/gpgv.c:74
1671 msgid "be somewhat more quiet"
1672 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
1673
1674 #: g10/gpgv.c:75
1675 msgid "take the keys from this keyring"
1676 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
1677
1678 #: g10/gpgv.c:77
1679 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1680 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
1681
1682 #: g10/gpgv.c:78
1683 msgid "|FD|write status info to this FD"
1684 msgstr ""
1685 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
1686 "½ñ¤­¹þ¤à"
1687
1688 #: g10/gpgv.c:102
1689 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1690 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1691
1692 #: g10/gpgv.c:105
1693 msgid ""
1694 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1695 "Check signatures against known trusted keys\n"
1696 msgstr ""
1697 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1698 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
1699
1700 #: g10/helptext.c:49
1701 msgid ""
1702 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1703 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1704 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1705 msgstr ""
1706 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
1707 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
1708 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
1709
1710 #: g10/helptext.c:55
1711 msgid ""
1712 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1713 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1714 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1715 "ultimately trusted\n"
1716 msgstr ""
1717 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
1718 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
1719 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
1720 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1721
1722 #: g10/helptext.c:62
1723 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1724 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1725
1726 #: g10/helptext.c:66
1727 msgid ""
1728 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1729 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1730
1731 #: g10/helptext.c:70
1732 msgid ""
1733 "Select the algorithm to use.\n"
1734 "\n"
1735 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1736 "for signatures.\n"
1737 "\n"
1738 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1739 "\n"
1740 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1741 "\n"
1742 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1743 msgstr ""
1744 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1745 "\n"
1746 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
1747 "\n"
1748 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
1749 "\n"
1750 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
1751 "\n"
1752 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1753
1754 #: g10/helptext.c:84
1755 msgid ""
1756 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1757 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1758 "Please consult your security expert first."
1759 msgstr ""
1760 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1761 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
1762 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1763
1764 #: g10/helptext.c:91
1765 msgid "Enter the size of the key"
1766 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1767
1768 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1769 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1770 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1771 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1772
1773 #: g10/helptext.c:105
1774 msgid ""
1775 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1776 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1777 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1778 "the given value as an interval."
1779 msgstr ""
1780 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1781 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
1782 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
1783 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
1784
1785 #: g10/helptext.c:117
1786 msgid "Enter the name of the key holder"
1787 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1788
1789 #: g10/helptext.c:122
1790 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1791 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
1792
1793 #: g10/helptext.c:126
1794 msgid "Please enter an optional comment"
1795 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1796
1797 #: g10/helptext.c:131
1798 msgid ""
1799 "N  to change the name.\n"
1800 "C  to change the comment.\n"
1801 "E  to change the email address.\n"
1802 "O  to continue with key generation.\n"
1803 "Q  to to quit the key generation."
1804 msgstr ""
1805 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1806 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1807 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1808 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
1809 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
1810
1811 #: g10/helptext.c:140
1812 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1813 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1814
1815 #: g10/helptext.c:148
1816 msgid ""
1817 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1818 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1819 "know how carefully you verified this.\n"
1820 "\n"
1821 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1822 "the\n"
1823 "    key.\n"
1824 "\n"
1825 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1826 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1827 "for\n"
1828 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1829 "user.\n"
1830 "\n"
1831 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1832 "could\n"
1833 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1834 "the\n"
1835 "    key against a photo ID.\n"
1836 "\n"
1837 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1838 "could\n"
1839 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1840 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1841 "a\n"
1842 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1843 "the\n"
1844 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1845 "exchange\n"
1846 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1847 "\n"
1848 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1849 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1850 "\"\n"
1851 "mean to you when you sign other keys.\n"
1852 "\n"
1853 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1854 msgstr ""
1855 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
1856 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
1857 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
1858 "\n"
1859 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
1860 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
1861 "\n"
1862 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
1863 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
1864 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
1865 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
1866 "\n"
1867 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
1868 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
1869 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
1870 "\n"
1871 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
1872 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
1873 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
1874 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
1875 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
1876 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
1877 "\n"
1878 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
1879 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
1880 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
1881 "\n"
1882 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1883
1884 #: g10/helptext.c:186
1885 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1886 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1887
1888 #: g10/helptext.c:190
1889 msgid ""
1890 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1891 "All certificates are then also lost!"
1892 msgstr ""
1893 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1894 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
1895
1896 #: g10/helptext.c:195
1897 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1898 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1899
1900 #: g10/helptext.c:200
1901 msgid ""
1902 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1903 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1904 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1905 msgstr ""
1906 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
1907 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
1908 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
1909
1910 #: g10/helptext.c:205
1911 msgid ""
1912 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1913 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1914 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1915 "a trust connection through another already certified key."
1916 msgstr ""
1917 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1918 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
1919 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
1920 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
1921
1922 #: g10/helptext.c:211
1923 msgid ""
1924 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1925 "your keyring."
1926 msgstr ""
1927 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
1928 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
1929
1930 #: g10/helptext.c:215
1931 msgid ""
1932 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1933 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1934 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1935 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1936 "a second one is available."
1937 msgstr ""
1938 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
1939 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
1940 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
1941 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1942
1943 #: g10/helptext.c:223
1944 msgid ""
1945 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1946 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1947 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1948 msgstr ""
1949 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
1950 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
1951
1952 #: g10/helptext.c:230
1953 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1954 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
1955
1956 #: g10/helptext.c:236
1957 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1958 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1959
1960 #: g10/helptext.c:240
1961 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1962 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1963
1964 #: g10/helptext.c:245
1965 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1966 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1967
1968 #: g10/helptext.c:250
1969 msgid ""
1970 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1971 "file (which is shown in brackets) will be used."
1972 msgstr ""
1973 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
1974 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1975
1976 #: g10/helptext.c:256
1977 msgid ""
1978 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1979 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1980 "  \"Key has been compromised\"\n"
1981 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1982 "      got access to your secret key.\n"
1983 "  \"Key is superseded\"\n"
1984 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1985 "  \"Key is no longer used\"\n"
1986 "      Use this if you have retired this key.\n"
1987 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1988 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1989 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1990 msgstr ""
1991 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
1992 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1993 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
1994 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
1995 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1996 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
1997 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1998 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
1999 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2000 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2001 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2002 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2003 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2004
2005 #: g10/helptext.c:272
2006 msgid ""
2007 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2008 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2009 "An empty line ends the text.\n"
2010 msgstr ""
2011 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2012 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2013 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2014
2015 #: g10/helptext.c:287
2016 msgid "No help available"
2017 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2018
2019 #: g10/helptext.c:295
2020 #, c-format
2021 msgid "No help available for `%s'"
2022 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2023
2024 #: g10/import.c:248
2025 #, c-format
2026 msgid "skipping block of type %d\n"
2027 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2028
2029 #: g10/import.c:257
2030 #, c-format
2031 msgid "%lu keys processed so far\n"
2032 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2033
2034 #: g10/import.c:274
2035 #, c-format
2036 msgid "Total number processed: %lu\n"
2037 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2038
2039 #: g10/import.c:276
2040 #, c-format
2041 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2042 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2043
2044 #: g10/import.c:279
2045 #, c-format
2046 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2047 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2048
2049 #: g10/import.c:281
2050 #, c-format
2051 msgid "              imported: %lu"
2052 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2053
2054 #: g10/import.c:287
2055 #, c-format
2056 msgid "             unchanged: %lu\n"
2057 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2058
2059 #: g10/import.c:289
2060 #, c-format
2061 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2062 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2063
2064 #: g10/import.c:291
2065 #, c-format
2066 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2067 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2068
2069 #: g10/import.c:293
2070 #, c-format
2071 msgid "        new signatures: %lu\n"
2072 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2073
2074 #: g10/import.c:295
2075 #, c-format
2076 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2077 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2078
2079 #: g10/import.c:297
2080 #, c-format
2081 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2082 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2083
2084 #: g10/import.c:299
2085 #, c-format
2086 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2087 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2088
2089 #: g10/import.c:301
2090 #, c-format
2091 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2092 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2093
2094 #: g10/import.c:303
2095 #, c-format
2096 msgid "          not imported: %lu\n"
2097 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2098
2099 #: g10/import.c:544
2100 #, c-format
2101 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2102 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2103
2104 #: g10/import.c:546
2105 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2106 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
2107
2108 #: g10/import.c:583
2109 #, c-format
2110 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2111 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2112
2113 #: g10/import.c:595
2114 #, c-format
2115 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2116 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2117
2118 #: g10/import.c:607
2119 #, c-format
2120 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2121 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2122
2123 #: g10/import.c:620
2124 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2125 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2126
2127 #: g10/import.c:622
2128 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2129 msgstr ""
2130 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2131
2132 #: g10/import.c:646
2133 #, c-format
2134 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2135 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2136
2137 #: g10/import.c:694 g10/import.c:1048
2138 #, c-format
2139 msgid "key %s: no user ID\n"
2140 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2141
2142 #: g10/import.c:714
2143 #, c-format
2144 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2145 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2146
2147 #: g10/import.c:729
2148 #, c-format
2149 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2150 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2151
2152 #: g10/import.c:735
2153 #, c-format
2154 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2155 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2156
2157 #: g10/import.c:737
2158 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2159 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2160
2161 #: g10/import.c:747 g10/import.c:1169
2162 #, c-format
2163 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2164 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2165
2166 #: g10/import.c:753
2167 #, c-format
2168 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2169 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2170
2171 #: g10/import.c:762
2172 #, c-format
2173 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2174 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2175
2176 #: g10/import.c:767 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2177 #, c-format
2178 msgid "writing to `%s'\n"
2179 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2180
2181 #: g10/import.c:773 g10/import.c:863 g10/import.c:1088 g10/import.c:1230
2182 #: g10/import.c:2315 g10/import.c:2337
2183 #, c-format
2184 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2185 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2186
2187 #: g10/import.c:792
2188 #, c-format
2189 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2190 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2191
2192 #: g10/import.c:816
2193 #, c-format
2194 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2195 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2196
2197 #: g10/import.c:833 g10/import.c:1187
2198 #, c-format
2199 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2200 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2201
2202 #: g10/import.c:841 g10/import.c:1194
2203 #, c-format
2204 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2205 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2206
2207 #: g10/import.c:873
2208 #, c-format
2209 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2210 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2211
2212 #: g10/import.c:876
2213 #, c-format
2214 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2215 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2216
2217 #: g10/import.c:879
2218 #, c-format
2219 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2220 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2221
2222 #: g10/import.c:882
2223 #, c-format
2224 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2225 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2226
2227 #: g10/import.c:885
2228 #, c-format
2229 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2230 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2231
2232 #: g10/import.c:888
2233 #, c-format
2234 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2235 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2236
2237 #: g10/import.c:909
2238 #, c-format
2239 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2240 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2241
2242 #: g10/import.c:1054
2243 #, c-format
2244 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2245 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2246
2247 #: g10/import.c:1065
2248 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2249 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2250
2251 #: g10/import.c:1082 g10/import.c:2330
2252 #, c-format
2253 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2254 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2255
2256 #: g10/import.c:1093
2257 #, c-format
2258 msgid "key %s: secret key imported\n"
2259 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2260
2261 #: g10/import.c:1122
2262 #, c-format
2263 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2264 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2265
2266 #: g10/import.c:1132
2267 #, c-format
2268 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2269 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2270
2271 #: g10/import.c:1162
2272 #, c-format
2273 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2274 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2275
2276 #: g10/import.c:1205
2277 #, c-format
2278 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2279 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2280
2281 #: g10/import.c:1237
2282 #, c-format
2283 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2284 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2285
2286 #: g10/import.c:1302
2287 #, c-format
2288 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2289 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2290
2291 #: g10/import.c:1317
2292 #, c-format
2293 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2294 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2295
2296 #: g10/import.c:1319
2297 #, c-format
2298 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2299 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2300
2301 #: g10/import.c:1337
2302 #, c-format
2303 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2304 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2305
2306 #: g10/import.c:1348 g10/import.c:1398
2307 #, c-format
2308 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2309 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2310
2311 #: g10/import.c:1350
2312 #, c-format
2313 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2314 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2315
2316 #: g10/import.c:1365
2317 #, c-format
2318 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2319 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2320
2321 #: g10/import.c:1387
2322 #, c-format
2323 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2324 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2325
2326 #: g10/import.c:1400
2327 #, c-format
2328 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2329 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2330
2331 #: g10/import.c:1415
2332 #, c-format
2333 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2334 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2335
2336 #: g10/import.c:1457
2337 #, c-format
2338 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2339 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2340
2341 #: g10/import.c:1478
2342 #, c-format
2343 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2344 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2345
2346 #: g10/import.c:1505
2347 #, c-format
2348 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2349 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2350
2351 #: g10/import.c:1515
2352 #, c-format
2353 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2354 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2355
2356 #: g10/import.c:1532
2357 #, c-format
2358 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2359 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2360
2361 #: g10/import.c:1546
2362 #, c-format
2363 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2364 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2365
2366 #: g10/import.c:1554
2367 #, c-format
2368 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2369 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2370
2371 #: g10/import.c:1575
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2374 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2375
2376 #: g10/import.c:1678
2377 #, c-format
2378 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2379 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2380
2381 #: g10/import.c:1740
2382 #, c-format
2383 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2384 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2385
2386 #: g10/import.c:1754
2387 #, c-format
2388 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2389 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
2390
2391 #: g10/import.c:1813
2392 #, c-format
2393 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2394 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
2395
2396 #: g10/import.c:1847
2397 #, c-format
2398 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2399 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
2400
2401 #: g10/import.c:2236
2402 #, fuzzy
2403 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2404 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2405
2406 #: g10/import.c:2244
2407 #, fuzzy
2408 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2409 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2410
2411 #: g10/import.c:2246
2412 #, fuzzy
2413 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2414 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2415
2416 #: g10/keydb.c:168
2417 #, c-format
2418 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2419 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2420
2421 #: g10/keydb.c:175
2422 #, c-format
2423 msgid "keyring `%s' created\n"
2424 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
2425
2426 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2429 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2430
2431 #: g10/keydb.c:698
2432 #, c-format
2433 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2434 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2435
2436 #: g10/keyedit.c:262
2437 msgid "[revocation]"
2438 msgstr "[¼º¸ú]"
2439
2440 #: g10/keyedit.c:263
2441 msgid "[self-signature]"
2442 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:406
2445 msgid "1 bad signature\n"
2446 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:408
2449 #, c-format
2450 msgid "%d bad signatures\n"
2451 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
2452
2453 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:410
2454 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2455 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2456
2457 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:412
2458 #, c-format
2459 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2460 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2461
2462 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:414
2463 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2464 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:416
2467 #, c-format
2468 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2469 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2470
2471 #: g10/keyedit.c:353
2472 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2473 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:355
2476 #, c-format
2477 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2478 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
2479
2480 #: g10/keyedit.c:411 g10/pkclist.c:263
2481 msgid ""
2482 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2483 "keys\n"
2484 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2485 "etc.)\n"
2486 msgstr ""
2487 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
2488 "¤¤\n"
2489 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:275
2492 #, c-format
2493 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2494 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2495
2496 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:277
2497 #, c-format
2498 msgid "  %d = I trust fully\n"
2499 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:435
2502 msgid ""
2503 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2504 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2505 "trust signatures on your behalf.\n"
2506 msgstr ""
2507 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2508 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:451
2511 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2512 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2513
2514 #: g10/keyedit.c:595
2515 #, c-format
2516 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2517 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
2518
2519 #: g10/keyedit.c:604 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:659 g10/keyedit.c:827
2520 #: g10/keyedit.c:890 g10/keyedit.c:1729
2521 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2522 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2523
2524 #: g10/keyedit.c:618 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:673 g10/keyedit.c:833
2525 #: g10/keyedit.c:1735
2526 msgid "  Unable to sign.\n"
2527 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:623
2530 #, c-format
2531 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2532 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
2533
2534 #: g10/keyedit.c:651
2535 #, c-format
2536 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2537 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:679
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2542 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:681
2545 #, fuzzy
2546 msgid "Sign it? (y/N) "
2547 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2548
2549 #: g10/keyedit.c:703
2550 #, c-format
2551 msgid ""
2552 "The self-signature on \"%s\"\n"
2553 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2554 msgstr ""
2555 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
2556 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:712
2559 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2560 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2561
2562 #: g10/keyedit.c:726
2563 #, c-format
2564 msgid ""
2565 "Your current signature on \"%s\"\n"
2566 "has expired.\n"
2567 msgstr ""
2568 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
2569 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:730
2572 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2573 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2574
2575 #: g10/keyedit.c:751
2576 #, c-format
2577 msgid ""
2578 "Your current signature on \"%s\"\n"
2579 "is a local signature.\n"
2580 msgstr ""
2581 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
2582 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:755
2585 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2586 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2587
2588 #: g10/keyedit.c:776
2589 #, c-format
2590 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2591 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:779
2594 #, c-format
2595 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2596 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:784
2599 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2600 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2601
2602 #: g10/keyedit.c:806
2603 #, c-format
2604 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2605 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:821
2608 msgid "This key has expired!"
2609 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:841
2612 #, c-format
2613 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2614 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2615
2616 #: g10/keyedit.c:845
2617 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2618 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
2619
2620 #: g10/keyedit.c:883
2621 msgid ""
2622 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2623 "mode.\n"
2624 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:885
2627 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2628 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:910
2631 msgid ""
2632 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2633 "belongs\n"
2634 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2635 msgstr ""
2636 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
2637 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:915
2640 #, c-format
2641 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2642 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2643
2644 #: g10/keyedit.c:917
2645 #, c-format
2646 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2647 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:919
2650 #, c-format
2651 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2652 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:921
2655 #, c-format
2656 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2657 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:927
2660 #, fuzzy
2661 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2662 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
2663
2664 #: g10/keyedit.c:951
2665 #, c-format
2666 msgid ""
2667 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2668 "key \"%s\" (%s)\n"
2669 msgstr ""
2670 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
2671 "(%s)\n"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:958
2674 msgid "This will be a self-signature.\n"
2675 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:964
2678 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2679 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:972
2682 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2683 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:982
2686 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2687 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:989
2690 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2691 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:996
2694 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2695 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:1001
2698 msgid "I have checked this key casually.\n"
2699 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:1006
2702 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2703 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:1016
2706 msgid "Really sign? (y/N) "
2707 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2708
2709 #: g10/keyedit.c:1061 g10/keyedit.c:4385 g10/keyedit.c:4476 g10/keyedit.c:4540
2710 #: g10/keyedit.c:4601 g10/sign.c:370
2711 #, c-format
2712 msgid "signing failed: %s\n"
2713 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:1126
2716 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: g10/keyedit.c:1137 g10/keygen.c:3065
2720 msgid "This key is not protected.\n"
2721 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3053
2724 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2725 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3068
2728 #, fuzzy
2729 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2730 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3072
2733 msgid "Key is protected.\n"
2734 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:1173
2737 #, c-format
2738 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2739 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:1179
2742 msgid ""
2743 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2744 "\n"
2745 msgstr ""
2746 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2747 "\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:1188 g10/keygen.c:1828
2750 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2751 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:1193
2754 msgid ""
2755 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2756 "\n"
2757 msgstr ""
2758 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
2759 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
2760 "\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:1196
2763 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2764 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2765
2766 #: g10/keyedit.c:1267
2767 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2768 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:1352
2771 msgid "save and quit"
2772 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1355
2775 #, fuzzy
2776 msgid "show key fingerprint"
2777 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:1356
2780 msgid "list key and user IDs"
2781 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:1358
2784 msgid "select user ID N"
2785 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:1359
2788 #, fuzzy
2789 msgid "select subkey N"
2790 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:1360
2793 #, fuzzy
2794 msgid "check signatures"
2795 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:1363
2798 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1368
2802 #, fuzzy
2803 msgid "sign selected user IDs locally"
2804 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:1370
2807 #, fuzzy
2808 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2809 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:1372
2812 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: g10/keyedit.c:1376
2816 msgid "add a user ID"
2817 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:1378
2820 msgid "add a photo ID"
2821 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1380
2824 #, fuzzy
2825 msgid "delete selected user IDs"
2826 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1385
2829 #, fuzzy
2830 msgid "add a subkey"
2831 msgstr "addkey"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:1389
2834 msgid "add a key to a smartcard"
2835 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1391
2838 msgid "move a key to a smartcard"
2839 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1393
2842 #, fuzzy
2843 msgid "move a backup key to a smartcard"
2844 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1397
2847 #, fuzzy
2848 msgid "delete selected subkeys"
2849 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1399
2852 msgid "add a revocation key"
2853 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1401
2856 #, fuzzy
2857 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2858 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1403
2861 #, fuzzy
2862 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2863 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1405
2866 #, fuzzy
2867 msgid "flag the selected user ID as primary"
2868 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1407
2871 #, fuzzy
2872 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2873 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1410
2876 msgid "list preferences (expert)"
2877 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1412
2880 msgid "list preferences (verbose)"
2881 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1414
2884 #, fuzzy
2885 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2886 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1419
2889 #, fuzzy
2890 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2891 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1421
2894 msgid "change the passphrase"
2895 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1425
2898 msgid "change the ownertrust"
2899 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1427
2902 #, fuzzy
2903 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2904 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1429
2907 #, fuzzy
2908 msgid "revoke selected user IDs"
2909 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1434
2912 #, fuzzy
2913 msgid "revoke key or selected subkeys"
2914 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1435
2917 #, fuzzy
2918 msgid "enable key"
2919 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1436
2922 #, fuzzy
2923 msgid "disable key"
2924 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1437
2927 #, fuzzy
2928 msgid "show selected photo IDs"
2929 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1557
2932 #, c-format
2933 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2934 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1575
2937 msgid "Secret key is available.\n"
2938 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1656
2941 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2942 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1664
2945 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2946 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1683
2949 msgid ""
2950 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2951 "(lsign),\n"
2952 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2953 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1723
2957 msgid "Key is revoked."
2958 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1742
2961 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2962 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1749
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2967 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1772
2970 #, c-format
2971 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2972 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1794 g10/keyedit.c:1814 g10/keyedit.c:1980
2975 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2976 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1796
2979 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2980 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1798
2983 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2984 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1799
2987 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2988 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1849
2991 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2992 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1861
2995 msgid "You must select exactly one key.\n"
2996 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1889
2999 msgid "Command expects a filename argument\n"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1903
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3005 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1920
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3010 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1944
3013 msgid "You must select at least one key.\n"
3014 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1947
3017 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3018 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1948
3021 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3022 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1983
3025 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3026 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1984
3029 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3030 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3031
3032 #: g10/keyedit.c:2002
3033 #, fuzzy
3034 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3035 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3036
3037 #: g10/keyedit.c:2013
3038 #, fuzzy
3039 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3040 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3041
3042 #: g10/keyedit.c:2015
3043 #, fuzzy
3044 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3045 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3046
3047 #: g10/keyedit.c:2056
3048 msgid ""
3049 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3050 msgstr ""
3051 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3052 "¤¹¡£\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:2088
3055 msgid "Set preference list to:\n"
3056 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:2094
3059 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3060 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3061
3062 #: g10/keyedit.c:2096
3063 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3064 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3065
3066 #: g10/keyedit.c:2175
3067 msgid "Save changes? (y/N) "
3068 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3069
3070 #: g10/keyedit.c:2178
3071 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3072 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3073
3074 #: g10/keyedit.c:2188
3075 #, c-format
3076 msgid "update failed: %s\n"
3077 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:2195
3080 #, c-format
3081 msgid "update secret failed: %s\n"
3082 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:2202
3085 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3086 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:2275
3089 msgid "Digest: "
3090 msgstr "Í×Ìó: "
3091
3092 #: g10/keyedit.c:2327
3093 msgid "Features: "
3094 msgstr "µ¡Ç½: "
3095
3096 #: g10/keyedit.c:2338
3097 msgid "Keyserver no-modify"
3098 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:2353 g10/keylist.c:308
3101 msgid "Preferred keyserver: "
3102 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3103
3104 #: g10/keyedit.c:2585
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3107 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:2606
3110 #, c-format
3111 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3112 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:2612
3115 msgid "(sensitive)"
3116 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2812
3119 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3120 #, c-format
3121 msgid "created: %s"
3122 msgstr "ºîÀ®: %s"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:2631 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3125 #, c-format
3126 msgid "revoked: %s"
3127 msgstr "¼º¸ú: %s"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3130 #, c-format
3131 msgid "expired: %s"
3132 msgstr "Ëþλ: %s"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2635 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2814
3135 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3136 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3137 #, c-format
3138 msgid "expires: %s"
3139 msgstr "Ëþλ: %s"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:2637
3142 #, c-format
3143 msgid "usage: %s"
3144 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:2652
3147 #, c-format
3148 msgid "trust: %s"
3149 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:2656
3152 #, c-format
3153 msgid "validity: %s"
3154 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:2663
3157 msgid "This key has been disabled"
3158 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:2691 g10/keylist.c:200
3161 msgid "card-no: "
3162 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3163
3164 #: g10/keyedit.c:2759
3165 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3166 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:2767
3169 msgid ""
3170 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3171 "unless you restart the program.\n"
3172 msgstr ""
3173 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3174 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:3204 g10/keyedit.c:3237
3177 #: g10/keyserver.c:431 g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179
3178 #: g10/trustdb.c:1690 g10/trustdb.c:1751
3179 msgid "revoked"
3180 msgstr "¼º¸ú"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:3206 g10/keyedit.c:3239
3183 #: g10/keyserver.c:435 g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532
3184 #: g10/trustdb.c:1692 g10/trustdb.c:1753
3185 msgid "expired"
3186 msgstr "Ëþλ"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:2898
3189 msgid ""
3190 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3191 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3192 msgstr ""
3193 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3194 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:2958
3197 msgid ""
3198 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3199 "versions\n"
3200 "         of PGP to reject this key.\n"
3201 msgstr ""
3202 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3203 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:2963 g10/keyedit.c:3342
3206 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3207 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3208
3209 #: g10/keyedit.c:2969
3210 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3211 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:3109
3214 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3215 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:3119
3218 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3219 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:3123
3222 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3223 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:3129
3226 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3227 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:3143
3230 #, c-format
3231 msgid "Deleted %d signature.\n"
3232 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:3144
3235 #, c-format
3236 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3237 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:3147
3240 msgid "Nothing deleted.\n"
3241 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:3178
3244 #, fuzzy, c-format
3245 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3246 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:3208 g10/keyedit.c:3241 g10/trustdb.c:1694 g10/trustdb.c:1755
3249 #, fuzzy
3250 msgid "invalid"
3251 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:3337
3254 msgid ""
3255 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3256 "cause\n"
3257 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3258 msgstr ""
3259 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3260 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:3348
3263 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3264 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:3368
3267 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3268 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3269
3270 #: g10/keyedit.c:3391
3271 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3272 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:3406
3275 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3276 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:3428
3279 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3280 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:3447
3283 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3284 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:3453
3287 msgid ""
3288 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3289 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3290
3291 #: g10/keyedit.c:3514
3292 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3293 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:3520
3296 #, fuzzy
3297 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3298 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:3524
3301 #, fuzzy
3302 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3303 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:3527
3306 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3307 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:3573
3310 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3311 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:3589
3314 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3315 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:3669
3318 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3319 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:3708 g10/keyedit.c:3818 g10/keyedit.c:3938
3322 #, c-format
3323 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3324 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:3879
3327 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3328 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:3959
3331 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3332 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:3960
3335 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3336 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3337
3338 #: g10/keyedit.c:4022
3339 #, c-format
3340 msgid "No user ID with index %d\n"
3341 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:4080
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "No user ID with hash %s\n"
3346 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:4107
3349 #, fuzzy, c-format
3350 msgid "No subkey with index %d\n"
3351 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:4224
3354 #, c-format
3355 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3356 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:4227 g10/keyedit.c:4291 g10/keyedit.c:4334
3359 #, c-format
3360 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3361 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:4229 g10/keyedit.c:4293 g10/keyedit.c:4336
3364 msgid " (non-exportable)"
3365 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:4233
3368 #, c-format
3369 msgid "This signature expired on %s.\n"
3370 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:4237
3373 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3374 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3375
3376 #: g10/keyedit.c:4241
3377 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3378 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3379
3380 #: g10/keyedit.c:4268
3381 #, c-format
3382 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3383 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:4294
3386 msgid " (non-revocable)"
3387 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:4301
3390 #, c-format
3391 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3392 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:4323
3395 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3396 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:4343
3399 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3400 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3401
3402 #: g10/keyedit.c:4373
3403 msgid "no secret key\n"
3404 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:4443
3407 #, c-format
3408 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3409 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:4460
3412 #, c-format
3413 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3414 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:4524
3417 #, fuzzy, c-format
3418 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3419 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:4586
3422 #, fuzzy, c-format
3423 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3424 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:4681
3427 #, c-format
3428 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3429 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
3430
3431 #: g10/keygen.c:258
3432 #, c-format
3433 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3434 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
3435
3436 #: g10/keygen.c:265
3437 msgid "too many cipher preferences\n"
3438 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
3439
3440 #: g10/keygen.c:267
3441 msgid "too many digest preferences\n"
3442 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
3443
3444 #: g10/keygen.c:269
3445 msgid "too many compression preferences\n"
3446 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
3447
3448 #: g10/keygen.c:394
3449 #, c-format
3450 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3451 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3452
3453 #: g10/keygen.c:822
3454 msgid "writing direct signature\n"
3455 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3456
3457 #: g10/keygen.c:861
3458 msgid "writing self signature\n"
3459 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3460
3461 #: g10/keygen.c:912
3462 msgid "writing key binding signature\n"
3463 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3464
3465 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3466 #, c-format
3467 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3468 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
3469
3470 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3471 #, c-format
3472 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3473 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
3474
3475 #: g10/keygen.c:1239
3476 msgid "Sign"
3477 msgstr "Sign"
3478
3479 #: g10/keygen.c:1242
3480 msgid "Encrypt"
3481 msgstr "Encrypt"
3482
3483 #: g10/keygen.c:1245
3484 msgid "Authenticate"
3485 msgstr "Authenticate"
3486
3487 #: g10/keygen.c:1253
3488 msgid "SsEeAaQq"
3489 msgstr "SsEeAaQq"
3490
3491 #: g10/keygen.c:1268
3492 #, c-format
3493 msgid "Possible actions for a %s key: "
3494 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
3495
3496 #: g10/keygen.c:1272
3497 msgid "Current allowed actions: "
3498 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
3499
3500 #: g10/keygen.c:1277
3501 #, c-format
3502 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3503 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
3504
3505 #: g10/keygen.c:1280
3506 #, c-format
3507 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3508 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
3509
3510 #: g10/keygen.c:1283
3511 #, c-format
3512 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3513 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
3514
3515 #: g10/keygen.c:1286
3516 #, c-format
3517 msgid "   (%c) Finished\n"
3518 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
3519
3520 #: g10/keygen.c:1340
3521 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3522 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3523
3524 #: g10/keygen.c:1342
3525 #, c-format
3526 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3527 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
3528
3529 #: g10/keygen.c:1343
3530 #, c-format
3531 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3532 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
3533
3534 #: g10/keygen.c:1345
3535 #, fuzzy, c-format
3536 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3537 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
3538
3539 #: g10/keygen.c:1347
3540 #, c-format
3541 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3542 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
3543
3544 #: g10/keygen.c:1348
3545 #, c-format
3546 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3547 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
3548
3549 #: g10/keygen.c:1350
3550 #, c-format
3551 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3552 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
3553
3554 #: g10/keygen.c:1352
3555 #, c-format
3556 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3557 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
3558
3559 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3562 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3563
3564 #: g10/keygen.c:1431
3565 #, c-format
3566 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: g10/keygen.c:1438
3570 #, fuzzy, c-format
3571 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3572 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
3573
3574 #: g10/keygen.c:1452
3575 #, c-format
3576 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keygen.c:1458
3580 #, c-format
3581 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3582 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
3583
3584 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3585 #, c-format
3586 msgid "rounded up to %u bits\n"
3587 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
3588
3589 #: g10/keygen.c:1515
3590 msgid ""
3591 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3592 "         0 = key does not expire\n"
3593 "      <n>  = key expires in n days\n"
3594 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3595 "      <n>m = key expires in n months\n"
3596 "      <n>y = key expires in n years\n"
3597 msgstr ""
3598 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3599 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
3600 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
3601 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
3602 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
3603 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:1526
3606 msgid ""
3607 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3608 "         0 = signature does not expire\n"
3609 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3610 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3611 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3612 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3613 msgstr ""
3614 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3615 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
3616 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
3617 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
3618 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
3619 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:1549
3622 msgid "Key is valid for? (0) "
3623 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
3624
3625 #: g10/keygen.c:1554
3626 #, fuzzy, c-format
3627 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3628 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
3629
3630 #: g10/keygen.c:1572
3631 msgid "invalid value\n"
3632 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
3633
3634 #: g10/keygen.c:1579
3635 #, fuzzy
3636 msgid "Key does not expire at all\n"
3637 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
3638
3639 #: g10/keygen.c:1580
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Signature does not expire at all\n"
3642 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
3643
3644 #: g10/keygen.c:1585
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "Key expires at %s\n"
3647 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
3648
3649 #: g10/keygen.c:1586
3650 #, fuzzy, c-format
3651 msgid "Signature expires at %s\n"
3652 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
3653
3654 #: g10/keygen.c:1592
3655 msgid ""
3656 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3657 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3658 msgstr ""
3659 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
3660 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
3661
3662 #: g10/keygen.c:1597
3663 msgid "Is this correct? (y/N) "
3664 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3665
3666 #: g10/keygen.c:1641
3667 msgid ""
3668 "\n"
3669 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3670 "ID\n"
3671 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3672 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3673 "\n"
3674 msgstr ""
3675 "\n"
3676 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
3677 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
3678 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
3679 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3680 "\n"
3681
3682 #: g10/keygen.c:1654
3683 msgid "Real name: "
3684 msgstr "ËÜ̾: "
3685
3686 #: g10/keygen.c:1662
3687 msgid "Invalid character in name\n"
3688 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3689
3690 #: g10/keygen.c:1664
3691 msgid "Name may not start with a digit\n"
3692 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1666
3695 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3696 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3697
3698 #: g10/keygen.c:1674
3699 msgid "Email address: "
3700 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
3701
3702 #: g10/keygen.c:1685
3703 msgid "Not a valid email address\n"
3704 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:1693
3707 msgid "Comment: "
3708 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
3709
3710 #: g10/keygen.c:1699
3711 msgid "Invalid character in comment\n"
3712 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1722
3715 #, c-format
3716 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3717 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1728
3720 #, c-format
3721 msgid ""
3722 "You selected this USER-ID:\n"
3723 "    \"%s\"\n"
3724 "\n"
3725 msgstr ""
3726 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3727 "    ¡È%s¡É\n"
3728 "\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1733
3731 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3732 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
3733
3734 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3735 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3736 #. string which should be translated accordingly and the
3737 #. letter changed to match the one in the answer string.
3738 #.
3739 #. n = Change name
3740 #. c = Change comment
3741 #. e = Change email
3742 #. o = Okay (ready, continue)
3743 #. q = Quit
3744 #.
3745 #: g10/keygen.c:1749
3746 msgid "NnCcEeOoQq"
3747 msgstr "NnCcEeOoQq"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1759
3750 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3751 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
3752
3753 #: g10/keygen.c:1760
3754 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3755 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
3756
3757 #: g10/keygen.c:1779
3758 msgid "Please correct the error first\n"
3759 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1819
3762 msgid ""
3763 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3764 "\n"
3765 msgstr ""
3766 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3767 "\n"
3768
3769 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:786
3770 #, c-format
3771 msgid "%s.\n"
3772 msgstr "%s.\n"
3773
3774 #: g10/keygen.c:1835
3775 msgid ""
3776 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3777 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3778 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3779 "\n"
3780 msgstr ""
3781 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
3782 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
3783 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
3784 "\n"
3785
3786 #: g10/keygen.c:1857
3787 msgid ""
3788 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3789 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3790 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3791 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3792 msgstr ""
3793 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
3794 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
3795 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3796
3797 #: g10/keygen.c:2575
3798 msgid "Key generation canceled.\n"
3799 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3802 #, c-format
3803 msgid "writing public key to `%s'\n"
3804 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3805
3806 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3807 #, c-format
3808 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3809 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3812 #, c-format
3813 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3814 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:2907
3817 #, c-format
3818 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3819 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:2913
3822 #, c-format
3823 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3824 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:2931
3827 #, c-format
3828 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3829 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:2938
3832 #, c-format
3833 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3834 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:2961
3837 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3838 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3839
3840 #: g10/keygen.c:2972
3841 #, fuzzy
3842 msgid ""
3843 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3844 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3845 msgstr ""
3846 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
3847 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3848
3849 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
3850 #, c-format
3851 msgid "Key generation failed: %s\n"
3852 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
3855 #, c-format
3856 msgid ""
3857 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3858 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
3861 #, c-format
3862 msgid ""
3863 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3864 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
3867 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3868 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
3871 msgid "Really create? (y/N) "
3872 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3873
3874 #: g10/keygen.c:3363
3875 #, c-format
3876 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3877 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3878
3879 #: g10/keygen.c:3410
3880 #, c-format
3881 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3882 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3883
3884 #: g10/keygen.c:3436
3885 #, c-format
3886 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3887 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
3888
3889 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
3890 msgid "never     "
3891 msgstr "̵´ü¸Â    "
3892
3893 #: g10/keylist.c:265
3894 msgid "Critical signature policy: "
3895 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
3896
3897 #: g10/keylist.c:267
3898 msgid "Signature policy: "
3899 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
3900
3901 #: g10/keylist.c:306
3902 msgid "Critical preferred keyserver: "
3903 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3904
3905 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
3906 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3907 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
3908
3909 #: g10/keylist.c:373
3910 msgid "Critical signature notation: "
3911 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
3912
3913 #: g10/keylist.c:375
3914 msgid "Signature notation: "
3915 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
3916
3917 #: g10/keylist.c:386
3918 msgid "not human readable"
3919 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
3920
3921 #: g10/keylist.c:487
3922 msgid "Keyring"
3923 msgstr "¸°ÎØ"
3924
3925 #: g10/keylist.c:793
3926 #, c-format
3927 msgid "expired: %s)"
3928 msgstr "Ëþλ: %s)"
3929
3930 #: g10/keylist.c:1489
3931 msgid "Primary key fingerprint:"
3932 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
3933
3934 #: g10/keylist.c:1491
3935 msgid "     Subkey fingerprint:"
3936 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
3937
3938 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3939 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3940 #: g10/keylist.c:1498
3941 msgid " Primary key fingerprint:"
3942 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
3943
3944 #: g10/keylist.c:1500
3945 msgid "      Subkey fingerprint:"
3946 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
3947
3948 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
3949 msgid "      Key fingerprint ="
3950 msgstr "                 »ØÌæ ="
3951
3952 #: g10/keylist.c:1575
3953 msgid "      Card serial no. ="
3954 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
3955
3956 #: g10/keyring.c:1246
3957 #, c-format
3958 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3959 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
3960
3961 #: g10/keyring.c:1252
3962 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3963 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3964
3965 #: g10/keyring.c:1254
3966 #, c-format
3967 msgid "%s is the unchanged one\n"
3968 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
3969
3970 #: g10/keyring.c:1255
3971 #, c-format
3972 msgid "%s is the new one\n"
3973 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
3974
3975 #: g10/keyring.c:1256
3976 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3977 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3978
3979 #: g10/keyring.c:1376
3980 #, c-format
3981 msgid "caching keyring `%s'\n"
3982 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
3983
3984 #: g10/keyring.c:1422
3985 #, c-format
3986 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3987 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
3988
3989 #: g10/keyring.c:1434
3990 #, c-format
3991 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3992 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
3993
3994 #: g10/keyring.c:1505
3995 #, c-format
3996 msgid "%s: keyring created\n"
3997 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3998
3999 #: g10/keyserver.c:105
4000 #, c-format
4001 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4002 msgstr ""
4003 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4004
4005 #: g10/keyserver.c:433
4006 msgid "disabled"
4007 msgstr "disabled"
4008
4009 #: g10/keyserver.c:634
4010 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4011 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4012
4013 #: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
4014 #, c-format
4015 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4016 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4017
4018 #: g10/keyserver.c:815
4019 #, c-format
4020 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4021 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4022
4023 #: g10/keyserver.c:817
4024 msgid "key not found on keyserver\n"
4025 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4026
4027 #: g10/keyserver.c:1014
4028 #, c-format
4029 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4030 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4031
4032 #: g10/keyserver.c:1018
4033 #, c-format
4034 msgid "requesting key %s from %s\n"
4035 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4036
4037 #: g10/keyserver.c:1170
4038 #, c-format
4039 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4040 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4041
4042 #: g10/keyserver.c:1174
4043 #, c-format
4044 msgid "sending key %s to %s\n"
4045 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4046
4047 #: g10/keyserver.c:1217
4048 #, c-format
4049 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4050 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4051
4052 #: g10/keyserver.c:1220
4053 #, c-format
4054 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4055 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4056
4057 #: g10/keyserver.c:1227 g10/keyserver.c:1322
4058 msgid "no keyserver action!\n"
4059 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4060
4061 #: g10/keyserver.c:1275
4062 #, c-format
4063 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4064 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4065
4066 #: g10/keyserver.c:1284
4067 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4068 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4069
4070 #: g10/keyserver.c:1343
4071 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4072 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4073
4074 #: g10/keyserver.c:1349
4075 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4076 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4077
4078 #: g10/keyserver.c:1361
4079 #, c-format
4080 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4081 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4082
4083 #: g10/keyserver.c:1366
4084 #, c-format
4085 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4086 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4087
4088 #: g10/keyserver.c:1374
4089 #, fuzzy, c-format
4090 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4091 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4092
4093 #: g10/keyserver.c:1381
4094 msgid "keyserver timed out\n"
4095 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4096
4097 #: g10/keyserver.c:1386
4098 msgid "keyserver internal error\n"
4099 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"
4100
4101 #: g10/keyserver.c:1395
4102 #, c-format
4103 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4104 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼: %s\n"
4105
4106 #: g10/keyserver.c:1420 g10/keyserver.c:1454
4107 #, c-format
4108 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4109 msgstr "¡È%s¡É¸°ID¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4110
4111 #: g10/keyserver.c:1711
4112 #, c-format
4113 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4114 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4115
4116 #: g10/keyserver.c:1733
4117 #, c-format
4118 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4119 msgstr "1Ëܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4120
4121 #: g10/keyserver.c:1735
4122 #, c-format
4123 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4124 msgstr "%dËܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4125
4126 #: g10/mainproc.c:249
4127 #, c-format
4128 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4129 msgstr "ÊѤÊŤµ¤Î°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸° (%d)\n"
4130
4131 #: g10/mainproc.c:300
4132 #, c-format
4133 msgid "%s encrypted session key\n"
4134 msgstr "%s °Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°\n"
4135
4136 #: g10/mainproc.c:310
4137 #, c-format
4138 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4139 msgstr "̤ÃΤÎÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º %d\n"
4140
4141 #: g10/mainproc.c:376
4142 #, c-format
4143 msgid "public key is %s\n"
4144 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï%s¤Ç¤¹\n"
4145
4146 #: g10/mainproc.c:431
4147 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4148 msgstr "¸ø³«¸°¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿: Àµ¤·¤¤DEK¤Ç¤¹\n"
4149
4150 #: g10/mainproc.c:464
4151 #, c-format
4152 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4153 msgstr "%u-¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %s, ÆüÉÕ%s¤Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4154
4155 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4156 #, c-format
4157 msgid "      \"%s\"\n"
4158 msgstr "      ¡È%s¡É\n"
4159
4160 #: g10/mainproc.c:472
4161 #, c-format
4162 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4163 msgstr "%s¸°, ID %s¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4164
4165 #: g10/mainproc.c:486
4166 #, c-format
4167 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4168 msgstr "¸ø³«¸°¤ÎÉü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4169
4170 #: g10/mainproc.c:500
4171 #, c-format
4172 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4173 msgstr "%lu ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4174
4175 #: g10/mainproc.c:502
4176 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4177 msgstr "1 ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4178
4179 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4180 #, c-format
4181 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4182 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿¤ò²¾Äê\n"
4183
4184 #: g10/mainproc.c:538
4185 #, c-format
4186 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4187 msgstr "IDEA°Å¹æË¡¤ÏÍøÍÑÉÔǽ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÚŷŪ¤Ç¤¹¤¬%s¤ÇÂåÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4188
4189 #: g10/mainproc.c:570
4190 msgid "decryption okay\n"
4191 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
4192
4193 #: g10/mainproc.c:574
4194 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4195 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´À­¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4196
4197 #: g10/mainproc.c:587
4198 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4199 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²þã⤵¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4200
4201 #: g10/mainproc.c:593
4202 #, c-format
4203 msgid "decryption failed: %s\n"
4204 msgstr "Éü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4205
4206 #: g10/mainproc.c:612
4207 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4208 msgstr "Ãí°Õ: Á÷¿®¼Ô¤Ï¡ÈÆâ½ï¤Ë¤¹¤ë¡É¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4209
4210 #: g10/mainproc.c:614
4211 #, c-format
4212 msgid "original file name='%.*s'\n"
4213 msgstr "¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾='%.*s'\n"
4214
4215 #: g10/mainproc.c:803
4216 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4217 msgstr "ÆÈΩ¼º¸ú¡£¡Ègpg --import¡É¤ò»È¤Ã¤ÆŬÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4218
4219 #: g10/mainproc.c:1307
4220 msgid "signature verification suppressed\n"
4221 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
4222
4223 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4224 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4225 msgstr "¤³¤Î¿½Å½ð̾¤Ï¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4226
4227 #: g10/mainproc.c:1369
4228 #, c-format
4229 msgid "Signature made %s\n"
4230 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
4231
4232 #: g10/mainproc.c:1370
4233 #, c-format
4234 msgid "               using %s key %s\n"
4235 msgstr "               %s¸°%s¤ò»ÈÍÑ\n"
4236
4237 #: g10/mainproc.c:1374
4238 #, c-format
4239 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4240 msgstr "%s¤Ë%s¸°ID %s¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
4241
4242 #: g10/mainproc.c:1394
4243 msgid "Key available at: "
4244 msgstr "°Ê²¼¤Ë¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: "
4245
4246 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4247 #, c-format
4248 msgid "BAD signature from \"%s\""
4249 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤Î ÉÔÀµ¤Ê ½ð̾"
4250
4251 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4252 #, c-format
4253 msgid "Expired signature from \"%s\""
4254 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ð̾"
4255
4256 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4257 #, c-format
4258 msgid "Good signature from \"%s\""
4259 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
4260
4261 #: g10/mainproc.c:1555
4262 msgid "[uncertain]"
4263 msgstr "[ÉÔ³ÎÄê]"
4264
4265 #: g10/mainproc.c:1587
4266 #, c-format
4267 msgid "                aka \"%s\""
4268 msgstr "                ÊÌ̾¡È%s¡É"
4269
4270 #: g10/mainproc.c:1681
4271 #, c-format
4272 msgid "Signature expired %s\n"
4273 msgstr "´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ð̾ %s\n"
4274
4275 #: g10/mainproc.c:1686
4276 #, c-format
4277 msgid "Signature expires %s\n"
4278 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4279
4280 #: g10/mainproc.c:1689
4281 #, c-format
4282 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4283 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
4284
4285 #: g10/mainproc.c:1690
4286 msgid "binary"
4287 msgstr "¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼"
4288
4289 #: g10/mainproc.c:1691
4290 msgid "textmode"
4291 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É"
4292
4293 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4294 msgid "unknown"
4295 msgstr "̤ÃΤÎ"
4296
4297 #: g10/mainproc.c:1711
4298 #, c-format
4299 msgid "Can't check signature: %s\n"
4300 msgstr "½ð̾¤ò¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4301
4302 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4303 msgid "not a detached signature\n"
4304 msgstr "ʬΥ½ð̾¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4305
4306 #: g10/mainproc.c:1822
4307 msgid ""
4308 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4309 msgstr "·Ù¹ð: Â¿½Å½ð̾¤Î¸¡½Ð¡£ºÇ½é¤Î¤â¤Î¤À¤±¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4310
4311 #: g10/mainproc.c:1830
4312 #, c-format
4313 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4314 msgstr "¥¯¥é¥¹0x%02x¤ÎÆÈΩ½ð̾\n"
4315
4316 #: g10/mainproc.c:1887
4317 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4318 msgstr "¸Å¤¤·Á¼° (PGP 2.x) ¤Î½ð̾\n"
4319
4320 #: g10/mainproc.c:1897
4321 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4322 msgstr "proc_tree() ¤ÎÃæ¤Ë̵¸ú¤Ê¥ë¡¼¥È¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4323
4324 #: g10/misc.c:122
4325 #, c-format
4326 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4327 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4328
4329 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4330 #, c-format
4331 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4332 msgstr "¡Ö%s¡×¤Îfstat¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4333
4334 #: g10/misc.c:207
4335 #, c-format
4336 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4337 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4338
4339 #: g10/misc.c:316
4340 #, fuzzy, c-format
4341 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4342 msgstr "¸ø³«¸°¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4343
4344 #: g10/misc.c:331
4345 #, fuzzy, c-format
4346 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4347 msgstr "̤¼ÂÁõ¤Î°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
4348
4349 #: g10/misc.c:346
4350 #, fuzzy, c-format
4351 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4352 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
4353
4354 #: g10/misc.c:351
4355 #, fuzzy, c-format
4356 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4357 msgstr "·Ù¹ð: Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
4358
4359 #: g10/misc.c:447
4360 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4361 msgstr "IDEA°Å¹æË¡¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4362
4363 #: g10/misc.c:448
4364 msgid ""
4365 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4366 msgstr "¾ÜºÙ¤Ï¡¢http://www.gnupg.org/why-not-idea.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4367
4368 #: g10/misc.c:681
4369 #, c-format
4370 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4371 msgstr "%s:%d: ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡È%s¡É\n"
4372
4373 #: g10/misc.c:685
4374 #, c-format
4375 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4376 msgstr "·Ù¹ð:¡È%s¡É¤Ï¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
4377
4378 #: g10/misc.c:687
4379 #, c-format
4380 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4381 msgstr "¡È%s%s¡É¤òÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4382
4383 #: g10/misc.c:694
4384 #, fuzzy, c-format
4385 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4386 msgstr "·Ù¹ð:¡È%s¡É¤Ï¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
4387
4388 #: g10/misc.c:707
4389 msgid "Uncompressed"
4390 msgstr "̵°µ½Ì"
4391
4392 #: g10/misc.c:732
4393 msgid "uncompressed|none"
4394 msgstr "̵°µ½Ì|¤Ê¤·"
4395
4396 #: g10/misc.c:842
4397 #, c-format
4398 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4399 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢%s¤Ç¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
4400
4401 #: g10/misc.c:999
4402 #, c-format
4403 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4404 msgstr "¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×\n"
4405
4406 #: g10/misc.c:1024
4407 #, c-format
4408 msgid "unknown option `%s'\n"
4409 msgstr "̤ÃΤΥª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×\n"
4410
4411 #: g10/openfile.c:86
4412 #, c-format
4413 msgid "File `%s' exists. "
4414 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4415
4416 #: g10/openfile.c:88
4417 msgid "Overwrite? (y/N) "
4418 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4419
4420 #: g10/openfile.c:121
4421 #, c-format
4422 msgid "%s: unknown suffix\n"
4423 msgstr "%s: Ì¤ÃΤγÈÄ¥»Ò\n"
4424
4425 #: g10/openfile.c:143
4426 msgid "Enter new filename"
4427 msgstr "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
4428
4429 #: g10/openfile.c:188
4430 msgid "writing to stdout\n"
4431 msgstr "ɸ½à½ÐÎϤ˽ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4432
4433 #: g10/openfile.c:300
4434 #, c-format
4435 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4436 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¡Ö%s¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄꤷ¤Þ¤¹\n"
4437
4438 #: g10/openfile.c:379
4439 #, c-format
4440 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4441 msgstr "¿·¤·¤¤¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4442
4443 #: g10/openfile.c:381
4444 #, c-format
4445 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4446 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4447
4448 #: g10/openfile.c:413
4449 #, c-format
4450 msgid "directory `%s' created\n"
4451 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4452
4453 #: g10/parse-packet.c:138
4454 #, c-format
4455 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4456 msgstr "¸ø³«¸°¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4457
4458 #: g10/parse-packet.c:708
4459 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4460 msgstr "·Ù¹ð: ÀøºßŪ¤Ë·õÆݤÊÂоΰŹ沽¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°¤Ç¤¹\n"
4461
4462 #: g10/parse-packet.c:1145
4463 #, c-format
4464 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4465 msgstr "·¿%d¤Î²¼°Ì¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥È¤òȯ¸«\n"
4466
4467 #: g10/passphrase.c:305
4468 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4469 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
4470
4471 #: g10/passphrase.c:317
4472 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4473 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4474
4475 #: g10/passphrase.c:332
4476 #, c-format
4477 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4478 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4479
4480 #: g10/passphrase.c:345
4481 #, c-format
4482 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4483 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4484
4485 #: g10/passphrase.c:358 g10/passphrase.c:634 g10/passphrase.c:721
4486 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4487 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"
4488
4489 #: g10/passphrase.c:511 g10/passphrase.c:890
4490 #, c-format
4491 msgid " (main key ID %s)"
4492 msgstr " (¼ç¸°ID %s)"
4493
4494 #: g10/passphrase.c:525
4495 #, c-format
4496 msgid ""
4497 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4498 "\"%.*s\"\n"
4499 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4500 msgstr ""
4501 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:\n"
4502 "\"%.*s\"\n"
4503 "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s%s\n"
4504
4505 #: g10/passphrase.c:550
4506 msgid "Repeat passphrase\n"
4507 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ\n"
4508
4509 #: g10/passphrase.c:552
4510 msgid "Enter passphrase\n"
4511 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
4512
4513 #: g10/passphrase.c:628
4514 msgid "cancelled by user\n"
4515 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
4516
4517 #: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:944
4518 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4519 msgstr "¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÌä¹ç¤»¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4520
4521 #: g10/passphrase.c:788 g10/passphrase.c:949
4522 msgid "Enter passphrase: "
4523 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ: "
4524
4525 #: g10/passphrase.c:871
4526 #, c-format
4527 msgid ""
4528 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4529 "user: \"%s\"\n"
4530 msgstr ""
4531 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï\n"
4532 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:¡È%s¡É\n"
4533
4534 #: g10/passphrase.c:877
4535 #, c-format
4536 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4537 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s"
4538
4539 #: g10/passphrase.c:886
4540 #, c-format
4541 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4542 msgstr "         (¼ç¸°ID %s ¤ÎÉû¸°)"
4543
4544 #: g10/passphrase.c:953
4545 msgid "Repeat passphrase: "
4546 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ: "
4547
4548 #: g10/photoid.c:67
4549 msgid ""
4550 "\n"
4551 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4552 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4553 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4554 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4555 msgstr ""
4556 "\n"
4557 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤Ë»È¤¦²èÁü¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²èÁü¤ÏJPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ëɬ\n"
4558 "Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Ï¸ø³«¸°¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª\n"
4559 "¤¤¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Â礭¤Ê¼Ì¿¿¤ò»È¤¦¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤âƱÍͤËÂ礭¤¯¤Ê¤ê\n"
4560 "¤Þ¤¹! 240x288¤¯¤é¤¤¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÂ礭¤µ¤Î²èÁü¤Ï¡¢»È¤¤¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
4561
4562 #: g10/photoid.c:81
4563 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4564 msgstr "¥Õ¥©¥ÈIDÍѤÎJPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4565
4566 #: g10/photoid.c:95
4567 #, c-format
4568 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4569 msgstr "JPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4570
4571 #: g10/photoid.c:103
4572 #, c-format
4573 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4574 msgstr "¤³¤ÎJPEG¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂ礭¤¤ (%d¥Ð¥¤¥È) !\n"
4575
4576 #: g10/photoid.c:105
4577 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4578 msgstr "ËÜÅö¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4579
4580 #: g10/photoid.c:120
4581 #, c-format
4582 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4583 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢JPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4584
4585 #: g10/photoid.c:137
4586 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4587 msgstr "¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤« (y/N/q)? "
4588
4589 #: g10/photoid.c:339
4590 msgid "unable to display photo ID!\n"
4591 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤¬É½¼¨ÉÔǽ!\n"
4592
4593 #: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:581
4594 msgid "No reason specified"
4595 msgstr "Íýͳ¤Ï»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
4596
4597 #: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:583
4598 msgid "Key is superseded"
4599 msgstr "¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
4600
4601 #: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:582
4602 msgid "Key has been compromised"
4603 msgstr "¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿"
4604
4605 #: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:584
4606 msgid "Key is no longer used"
4607 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹"
4608
4609 #: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:585
4610 msgid "User ID is no longer valid"
4611 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Í­¸ú¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
4612
4613 #: g10/pkclist.c:74
4614 msgid "reason for revocation: "
4615 msgstr "¼º¸úÍýͳ: "
4616
4617 #: g10/pkclist.c:91
4618 msgid "revocation comment: "
4619 msgstr "¼º¸ú¤Î¥³¥á¥ó¥È: "
4620
4621 #: g10/pkclist.c:206
4622 msgid "iImMqQsS"
4623 msgstr "iImMqQsS"
4624
4625 #: g10/pkclist.c:214
4626 msgid "No trust value assigned to:\n"
4627 msgstr "¿®ÍÑÅÙ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó:\n"
4628
4629 #: g10/pkclist.c:246
4630 #, c-format
4631 msgid "  aka \"%s\"\n"
4632 msgstr "  ÊÌ̾¡È%s¡É\n"
4633
4634 #: g10/pkclist.c:256
4635 msgid ""
4636 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4637 msgstr ""
4638 "¤³¤Î¸°¤¬¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤Ê¤Î¤ëËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿®ÍѤǤ­¤Þ¤¹¤«?\n"
4639
4640 #: g10/pkclist.c:271
4641 #, c-format
4642 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4643 msgstr "  %d = ÃΤé¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤\n"
4644
4645 #: g10/pkclist.c:273
4646 #, c-format
4647 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4648 msgstr "  %d = ¿®ÍѤ· ¤Ê¤¤\n"
4649
4650 #: g10/pkclist.c:279
4651 #, c-format
4652 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4653 msgstr "  %d = ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
4654
4655 #: g10/pkclist.c:285
4656 msgid "  m = back to the main menu\n"
4657 msgstr "  m = ¥á¡¼¥ó¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÌá¤ë\n"
4658
4659 #: g10/pkclist.c:288
4660 msgid "  s = skip this key\n"
4661 msgstr "  s = ¤³¤Î¸°¤Ï¤È¤Ð¤¹\n"
4662
4663 #: g10/pkclist.c:289
4664 msgid "  q = quit\n"
4665 msgstr "  q = ½ªÎ»\n"
4666
4667 #: g10/pkclist.c:293
4668 #, c-format
4669 msgid ""
4670 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4671 "\n"
4672 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÎºÇ¾®¿®ÍÑ¥ì¥Ù¥ë: %s\n"
4673
4674 #: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:610
4675 msgid "Your decision? "
4676 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÄê¤Ï? "
4677
4678 #: g10/pkclist.c:320
4679 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4680 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4681
4682 #: g10/pkclist.c:334
4683 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4684 msgstr "ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ·¤¿¸°¤Ø¤Î¾ÚÌÀ½ñ:\n"
4685
4686 #: g10/pkclist.c:419
4687 #, c-format
4688 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4689 msgstr "%s: ¤³¤Î¸°¤¬ËÜÅö¤ËËܿͤΤâ¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ãû¸õ¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4690
4691 #: g10/pkclist.c:424
4692 #, c-format
4693 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4694 msgstr "%s: ¤³¤Î¸°¤¬ËÜÅö¤ËËܿͤΤâ¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ãû¸õ¤¬¡¢¾¯¤·¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4695
4696 #: g10/pkclist.c:430
4697 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4698 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¤¿¤Ö¤óËܿͤΤâ¤Î¤Ç¤¹\n"
4699
4700 #: g10/pkclist.c:435
4701 msgid "This key belongs to us\n"
4702 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹\n"
4703
4704 #: g10/pkclist.c:461
4705 msgid ""
4706 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4707 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4708 "you may answer the next question with yes.\n"
4709 msgstr ""
4710 "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤Ê¤Î¤ëËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«³Î¿®¤Ç¤­\n"
4711 "¤Þ¤»¤ó¡£º£¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¡öËÜÅö¤Ë¡öÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢\n"
4712 "¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ïno¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4713
4714 #: g10/pkclist.c:468
4715 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4716 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4717
4718 #: g10/pkclist.c:502
4719 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4720 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4721
4722 #: g10/pkclist.c:509
4723 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4724 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹ (¼º¸ú¸°¤ÏÉÔºß)\n"
4725
4726 #: g10/pkclist.c:518
4727 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4728 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4729
4730 #: g10/pkclist.c:521
4731 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4732 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï½êÍ­¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4733
4734 #: g10/pkclist.c:522
4735 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4736 msgstr "      ½ð̾¤¬µ¶Êª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£\n"
4737
4738 #: g10/pkclist.c:528
4739 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4740 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤ÎÉû¸°¤Ï½êÍ­¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4741
4742 #: g10/pkclist.c:533
4743 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4744 msgstr "Ãí°Õ: ¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4745
4746 #: g10/pkclist.c:538
4747 msgid "Note: This key has expired!\n"
4748 msgstr "Ãí°Õ: ¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!\n"
4749
4750 #: g10/pkclist.c:549
4751 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4752 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï¿®ÍѤǤ­¤ë½ð̾¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
4753
4754 #: g10/pkclist.c:551
4755 msgid ""
4756 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4757 msgstr "      ¤³¤Î½ð̾¤¬½êÍ­¼Ô¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Î¸¡¾Ú¼êÃʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4758
4759 #: g10/pkclist.c:559
4760 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4761 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï¿®ÍѤǤ­¤Þ ¤»¤ó!\n"
4762
4763 #: g10/pkclist.c:560
4764 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4765 msgstr "      ¤³¤Î½ð̾¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ µ¶Êª ¤Ç¤¹¡£\n"
4766
4767 #: g10/pkclist.c:568
4768 msgid ""
4769 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4770 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï½½Ê¬¤Ë¿®ÍѤǤ­¤ë½ð̾¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
4771
4772 #: g10/pkclist.c:570
4773 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4774 msgstr "      ¤³¤Î½ð̾¤¬½êÍ­¼Ô¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«³Î¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4775
4776 #: g10/pkclist.c:735 g10/pkclist.c:768 g10/pkclist.c:937 g10/pkclist.c:997
4777 #, c-format
4778 msgid "%s: skipped: %s\n"
4779 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
4780
4781 #: g10/pkclist.c:745 g10/pkclist.c:969
4782 #, c-format
4783 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4784 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: ¸ø³«¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4785