about to release 1.4.3rc1
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: cipher/primegen.c:121
21 #, c-format
22 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
23 msgstr "pbits=%u qbits=%u¤ÎÁÇ¿ô¤ÏÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
24
25 #: cipher/primegen.c:312
26 #, c-format
27 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
28 msgstr "%d ¥Ó¥Ã¥È̤Ëþ¤ÎÁÇ¿ô¤ÏÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
29
30 #: cipher/random.c:173
31 msgid "no entropy gathering module detected\n"
32 msgstr "¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¼ý½¸¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
33
34 #: cipher/random.c:403
35 #, fuzzy, c-format
36 msgid "can't lock `%s': %s\n"
37 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
38
39 #: cipher/random.c:408
40 #, fuzzy, c-format
41 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
42 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
43
44 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
45 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
46 #: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
47 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
48 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
49 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
50 #: g10/tdbio.c:605
51 #, c-format
52 msgid "can't open `%s': %s\n"
53 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
54
55 #: cipher/random.c:458
56 #, c-format
57 msgid "can't stat `%s': %s\n"
58 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
59
60 #: cipher/random.c:463
61 #, c-format
62 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
63 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÏÉáÄ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
64
65 #: cipher/random.c:468
66 msgid "note: random_seed file is empty\n"
67 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
68
69 #: cipher/random.c:474
70 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
71 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊŤµ¤Î random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë - »È¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
72
73 #: cipher/random.c:482
74 #, c-format
75 msgid "can't read `%s': %s\n"
76 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó: %s\n"
77
78 #: cipher/random.c:520
79 msgid "note: random_seed file not updated\n"
80 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó\n"
81
82 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
83 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
84 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
90 #, c-format
91 msgid "can't write `%s': %s\n"
92 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó: %s\n"
93
94 #: cipher/random.c:569
95 #, c-format
96 msgid "can't close `%s': %s\n"
97 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÊĤ¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó: %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:814
100 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
101 msgstr "·Ù¹ð: ·õÆݤÊÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!\n"
102
103 #: cipher/random.c:815
104 msgid ""
105 "The random number generator is only a kludge to let\n"
106 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
107 "\n"
108 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
109 "\n"
110 msgstr ""
111 "ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ï¡¢°Å¹æÍѤȤ·¤Æ¤Ï¤ª¤½¤Þ¤Ä¤Ç¡¢\n"
112 "¶¯¤¤Íð¿ô¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
113 "\n"
114 "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ¸À®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìÀڻȤäƤϤ¤¤±¤Þ¤»¤ó!!\n"
115 "\n"
116
117 #: cipher/rndegd.c:202
118 msgid ""
119 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
120 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
121 "of the entropy.\n"
122 msgstr ""
123 "Í𻨤µ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í𻨤µ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å\n"
124 "¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Ë°¤­¤¿¤é²¿¤«ºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
125
126 #: cipher/rndlinux.c:132
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "\n"
130 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
131 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
132 msgstr ""
133 "\n"
134 "½½Ê¬¤ÊŤµ¤ÎÍð¿ô¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£OS¤¬¤â¤Ã¤ÈÍ𻨤µ¤ò¼ý½¸\n"
135 "¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! (¤¢¤È%d¥Ð¥¤¥È¤¤¤ê¤Þ¤¹)\n"
136
137 #: g10/app-openpgp.c:596
138 #, c-format
139 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
140 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:609
143 #, c-format
144 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
145 msgstr "À¸À®Æü¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:977
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "reading public key failed: %s\n"
150 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
153 msgid "response does not contain the public key data\n"
154 msgstr "±þÅú¤Ë¸ø³«¸°¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
155
156 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
157 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
158 msgstr "±þÅú¤ËRSA¤ÎË¡(modulus)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
159
160 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
161 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
162 msgstr "±þÅú¤ËRSA¸ø³«»Ø¿ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
163
164 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
165 #, c-format
166 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
167 msgstr "PIN¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¨¥é¡¼¤òÌᤷ¤Þ¤·¤¿: %s\n"
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
170 #, c-format
171 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
172 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
175 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
176 #, c-format
177 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
178 msgstr "CHV%d¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1310
181 msgid "access to admin commands is not configured\n"
182 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½é´üÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
185 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
186 msgstr "¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎCHV¾õÂ֤θ¡º÷¤Ç¥¨¥é¡¼\n"
187
188 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
189 msgid "card is permanently locked!\n"
190 msgstr "¥«¡¼¥É¤¬±Êµ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹!\n"
191
192 #: g10/app-openpgp.c:1336
193 #, c-format
194 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
195 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î±Êµ×¥í¥Ã¥¯Á°¤Ë%d¤ÎAdmin PIN¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
196
197 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
198 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
199 #. to get some infos on the string.
200 #: g10/app-openpgp.c:1343
201 msgid "|A|Admin PIN"
202 msgstr "|A|Admin PIN"
203
204 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
205 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
206 #. to get some infos on the string.
207 #: g10/app-openpgp.c:1492
208 #, fuzzy
209 msgid "|AN|New Admin PIN"
210 msgstr "|A|¿·¤·¤¤Admin PIN"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1492
213 #, fuzzy
214 msgid "|N|New PIN"
215 msgstr "¿·¤·¤¤PIN"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1496
218 #, c-format
219 msgid "error getting new PIN: %s\n"
220 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
223 msgid "error reading application data\n"
224 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
227 msgid "error reading fingerprint DO\n"
228 msgstr "»ØÌæ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1562
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr "´û¸¤Î¸°¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 msgid "generating new key\n"
240 msgstr "¿·¤·¤¤¸°¤òÀ¸À®\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1735
243 msgid "creation timestamp missing\n"
244 msgstr ""
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1742
247 #, c-format
248 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
249 msgstr ""
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1749
252 #, fuzzy, c-format
253 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
254 msgstr "¸ø³«»Ø¿ô¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹ (32¥Ó¥Ã¥È¤è¤êÂç)\n"
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
257 #, c-format
258 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1827
262 #, c-format
263 msgid "failed to store the key: %s\n"
264 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1886
267 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
268 msgstr "¸°À¸À®¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
269
270 #: g10/app-openpgp.c:1901
271 msgid "generating key failed\n"
272 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
273
274 #: g10/app-openpgp.c:1904
275 #, c-format
276 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
277 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ (%dÉÃ)\n"
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1961
280 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
281 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ë̵¸ú¤Ê¹½Â¤ (¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 0x93)\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:2087
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
286 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:2134
289 #, c-format
290 msgid "signatures created so far: %lu\n"
291 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
292
293 #: g10/app-openpgp.c:2142
294 #, fuzzy, c-format
295 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
296 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
297
298 #: g10/app-openpgp.c:2403
299 msgid ""
300 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
301 msgstr ""
302
303 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
304 #, c-format
305 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
306 msgstr "%s¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó - Ìµ¸ú¤ÊOpenPGP¥«¡¼¥É?\n"
307
308 #: g10/armor.c:318
309 #, c-format
310 msgid "armor: %s\n"
311 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
312
313 #: g10/armor.c:357
314 msgid "invalid armor header: "
315 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
316
317 #: g10/armor.c:368
318 msgid "armor header: "
319 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
320
321 #: g10/armor.c:379
322 msgid "invalid clearsig header\n"
323 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
324
325 #: g10/armor.c:431
326 msgid "nested clear text signatures\n"
327 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
328
329 #: g10/armor.c:566
330 msgid "unexpected armor: "
331 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
332
333 #: g10/armor.c:578
334 msgid "invalid dash escaped line: "
335 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
336
337 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
338 #, c-format
339 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
340 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
341
342 #: g10/armor.c:773
343 msgid "premature eof (no CRC)\n"
344 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
345
346 #: g10/armor.c:807
347 msgid "premature eof (in CRC)\n"
348 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
349
350 #: g10/armor.c:815
351 msgid "malformed CRC\n"
352 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
353
354 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
355 #, c-format
356 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
357 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
358
359 #: g10/armor.c:839
360 msgid "premature eof (in trailer)\n"
361 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
362
363 #: g10/armor.c:843
364 msgid "error in trailer line\n"
365 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
366
367 #: g10/armor.c:1152
368 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
369 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
370
371 #: g10/armor.c:1157
372 #, c-format
373 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
374 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
375
376 #: g10/armor.c:1161
377 msgid ""
378 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
379 msgstr ""
380 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
381 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
382
383 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
384 #, c-format
385 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
386 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
387
388 #: g10/card-util.c:68
389 #, c-format
390 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
391 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
392
393 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
394 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
395 msgid "can't do this in batch mode\n"
396 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
397
398 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
399 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
400 #: g10/keygen.c:1357
401 msgid "Your selection? "
402 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
403
404 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
405 msgid "[not set]"
406 msgstr "[̤ÀßÄê]"
407
408 #: g10/card-util.c:412
409 msgid "male"
410 msgstr "ÃË"
411
412 #: g10/card-util.c:413
413 msgid "female"
414 msgstr "½÷"
415
416 #: g10/card-util.c:413
417 msgid "unspecified"
418 msgstr "̵»ØÄê"
419
420 #: g10/card-util.c:440
421 msgid "not forced"
422 msgstr "̤½èÍý"
423
424 #: g10/card-util.c:440
425 msgid "forced"
426 msgstr "¶¯À©"
427
428 #: g10/card-util.c:518
429 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
430 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
431
432 #: g10/card-util.c:520
433 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
434 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
435
436 #: g10/card-util.c:522
437 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
438 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
439
440 #: g10/card-util.c:539
441 msgid "Cardholder's surname: "
442 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
443
444 #: g10/card-util.c:541
445 msgid "Cardholder's given name: "
446 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
447
448 #: g10/card-util.c:559
449 #, c-format
450 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
451 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
452
453 #: g10/card-util.c:580
454 msgid "URL to retrieve public key: "
455 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
456
457 #: g10/card-util.c:588
458 #, c-format
459 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
461
462 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
463 #, c-format
464 msgid "error reading `%s': %s\n"
465 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:694
468 msgid "Login data (account name): "
469 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
470
471 #: g10/card-util.c:704
472 #, c-format
473 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
474 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
475
476 #: g10/card-util.c:763
477 msgid "Private DO data: "
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:773
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
483 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
484
485 #: g10/card-util.c:793
486 msgid "Language preferences: "
487 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
488
489 #: g10/card-util.c:801
490 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
491 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
492
493 #: g10/card-util.c:810
494 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
495 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
496
497 #: g10/card-util.c:831
498 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
499 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
500
501 #: g10/card-util.c:845
502 msgid "Error: invalid response.\n"
503 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
504
505 #: g10/card-util.c:866
506 msgid "CA fingerprint: "
507 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
508
509 #: g10/card-util.c:889
510 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
511 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
512
513 #: g10/card-util.c:937
514 #, c-format
515 msgid "key operation not possible: %s\n"
516 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
517
518 #: g10/card-util.c:938
519 msgid "not an OpenPGP card"
520 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
521
522 #: g10/card-util.c:947
523 #, c-format
524 msgid "error getting current key info: %s\n"
525 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
526
527 #: g10/card-util.c:1032
528 msgid "Replace existing key? (y/N) "
529 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
530
531 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
532 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
533 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
534
535 #: g10/card-util.c:1074
536 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
537 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
538
539 #: g10/card-util.c:1083
540 #, c-format
541 msgid ""
542 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
543 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
544 "You should change them using the command --change-pin\n"
545 msgstr ""
546 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
547 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
548 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
549
550 #: g10/card-util.c:1122
551 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
552 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
555 msgid "   (1) Signature key\n"
556 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
557
558 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
559 msgid "   (2) Encryption key\n"
560 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
563 msgid "   (3) Authentication key\n"
564 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
565
566 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
567 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
568 msgid "Invalid selection.\n"
569 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1202
572 msgid "Please select where to store the key:\n"
573 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
574
575 #: g10/card-util.c:1237
576 msgid "unknown key protection algorithm\n"
577 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1242
580 msgid "secret parts of key are not available\n"
581 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1247
584 msgid "secret key already stored on a card\n"
585 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
588 msgid "quit this menu"
589 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
590
591 #: g10/card-util.c:1320
592 msgid "show admin commands"
593 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
594
595 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
596 msgid "show this help"
597 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
598
599 #: g10/card-util.c:1323
600 msgid "list all available data"
601 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
602
603 #: g10/card-util.c:1326
604 msgid "change card holder's name"
605 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
606
607 #: g10/card-util.c:1327
608 msgid "change URL to retrieve key"
609 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
610
611 #: g10/card-util.c:1328
612 msgid "fetch the key specified in the card URL"
613 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
614
615 #: g10/card-util.c:1329
616 msgid "change the login name"
617 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
618
619 #: g10/card-util.c:1330
620 msgid "change the language preferences"
621 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
622
623 #: g10/card-util.c:1331
624 msgid "change card holder's sex"
625 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
626
627 #: g10/card-util.c:1332
628 msgid "change a CA fingerprint"
629 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
630
631 #: g10/card-util.c:1333
632 msgid "toggle the signature force PIN flag"
633 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
634
635 #: g10/card-util.c:1334
636 msgid "generate new keys"
637 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
638
639 #: g10/card-util.c:1335
640 msgid "menu to change or unblock the PIN"
641 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
642
643 #: g10/card-util.c:1336
644 msgid "verify the PIN and list all data"
645 msgstr ""
646
647 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
648 msgid "Command> "
649 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
650
651 #: g10/card-util.c:1494
652 msgid "Admin-only command\n"
653 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
654
655 #: g10/card-util.c:1525
656 msgid "Admin commands are allowed\n"
657 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
658
659 #: g10/card-util.c:1527
660 msgid "Admin commands are not allowed\n"
661 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
662
663 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
664 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
665 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
666
667 #: g10/cardglue.c:435
668 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
669 msgstr "¥«¡¼¥É¤òÁÞÆþ¤·return¤òÂǤĤ«¡¢'c'¤Ç¼è¾Ã¤·: "
670
671 #: g10/cardglue.c:572
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
675 "   %.*s\n"
676 msgstr ""
677 "º£¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ´¤­¡¢¼¡¤ÎÄÌÈ֤Τ½¤ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
678 "   %.*s\n"
679
680 #: g10/cardglue.c:580
681 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
682 msgstr "ÍÑ°Õ¤·¤Æreturn¤òÂǤĤ«¡¢'c'¤Ç¼è¾Ã¤·: "
683
684 #: g10/cardglue.c:915
685 #, fuzzy
686 msgid "Enter New Admin PIN: "
687 msgstr "Admin PIN¤ÎÆþÎÏ: "
688
689 #: g10/cardglue.c:916
690 #, fuzzy
691 msgid "Enter New PIN: "
692 msgstr "PIN¤ÎÆþÎÏ: "
693
694 #: g10/cardglue.c:917
695 msgid "Enter Admin PIN: "
696 msgstr "Admin PIN¤ÎÆþÎÏ: "
697
698 #: g10/cardglue.c:918
699 msgid "Enter PIN: "
700 msgstr "PIN¤ÎÆþÎÏ: "
701
702 #: g10/cardglue.c:935
703 msgid "Repeat this PIN: "
704 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
705
706 #: g10/cardglue.c:950
707 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
708 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
709
710 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
711 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
712 #, c-format
713 msgid "can't open `%s'\n"
714 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
715
716 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
717 msgid "--output doesn't work for this command\n"
718 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
719
720 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
721 #: g10/revoke.c:228
722 #, c-format
723 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
724 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
725
726 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
727 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
728 #, c-format
729 msgid "error reading keyblock: %s\n"
730 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
731
732 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
733 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
734 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
735
736 #: g10/delkey.c:135
737 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
738 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
739
740 #: g10/delkey.c:147
741 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
742 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
743
744 #: g10/delkey.c:155
745 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
746 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
747
748 #: g10/delkey.c:165
749 #, c-format
750 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
751 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
752
753 #: g10/delkey.c:175
754 msgid "ownertrust information cleared\n"
755 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
756
757 #: g10/delkey.c:206
758 #, c-format
759 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
760 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
761
762 #: g10/delkey.c:208
763 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
764 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
765
766 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
767 #, c-format
768 msgid "error creating passphrase: %s\n"
769 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
770
771 #: g10/encode.c:218
772 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
773 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
774
775 #: g10/encode.c:231
776 #, c-format
777 msgid "using cipher %s\n"
778 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
779
780 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
781 #, c-format
782 msgid "`%s' already compressed\n"
783 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
784
785 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
786 #, c-format
787 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
788 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
789
790 #: g10/encode.c:470
791 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
792 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
793
794 #: g10/encode.c:494
795 #, c-format
796 msgid "reading from `%s'\n"
797 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
798
799 #: g10/encode.c:522
800 msgid ""
801 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
802 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
803
804 #: g10/encode.c:532
805 #, c-format
806 msgid ""
807 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
808 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
809
810 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
811 #, c-format
812 msgid ""
813 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
814 "preferences\n"
815 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
816
817 #: g10/encode.c:729
818 #, c-format
819 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
820 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
821
822 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
823 #, c-format
824 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
825 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
826
827 #: g10/encode.c:826
828 #, c-format
829 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
830 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
831
832 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
833 #, c-format
834 msgid "%s encrypted data\n"
835 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
836
837 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
838 #, c-format
839 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
840 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
841
842 #: g10/encr-data.c:93
843 msgid ""
844 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
845 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
846
847 #: g10/encr-data.c:104
848 msgid "problem handling encrypted packet\n"
849 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
850
851 #: g10/exec.c:49
852 msgid "no remote program execution supported\n"
853 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
854
855 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
856 #, c-format
857 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
858 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
859
860 #: g10/exec.c:314
861 msgid ""
862 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
863 msgstr ""
864 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
865 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
866
867 #: g10/exec.c:344
868 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
869 msgstr ""
870 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
871
872 #: g10/exec.c:422
873 #, c-format
874 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
875 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
876
877 #: g10/exec.c:425
878 #, c-format
879 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
880 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
881
882 #: g10/exec.c:510
883 #, c-format
884 msgid "system error while calling external program: %s\n"
885 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
886
887 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
888 msgid "unnatural exit of external program\n"
889 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
890
891 #: g10/exec.c:536
892 msgid "unable to execute external program\n"
893 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
894
895 #: g10/exec.c:552
896 #, c-format
897 msgid "unable to read external program response: %s\n"
898 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
899
900 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
901 #, c-format
902 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
903 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
904
905 #: g10/exec.c:610
906 #, c-format
907 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
908 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
909
910 #: g10/export.c:61
911 #, fuzzy
912 msgid "export signatures that are marked as local-only"
913 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
914
915 #: g10/export.c:63
916 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/export.c:65
920 #, fuzzy
921 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
922 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
923
924 #: g10/export.c:67
925 #, fuzzy
926 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
927 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
928
929 #: g10/export.c:69
930 #, fuzzy
931 msgid "remove unusable parts from key during export"
932 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
933
934 #: g10/export.c:71
935 msgid "remove as much as possible from key during export"
936 msgstr ""
937
938 #: g10/export.c:325
939 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
940 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
941
942 #: g10/export.c:354
943 #, c-format
944 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
945 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
946
947 #: g10/export.c:362
948 #, c-format
949 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
950 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
951
952 #: g10/export.c:373
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
955 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
956
957 #: g10/export.c:521
958 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/export.c:544
962 #, fuzzy, c-format
963 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
964 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
965
966 #: g10/export.c:565
967 #, c-format
968 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
969 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
970
971 #: g10/export.c:598
972 msgid "WARNING: nothing exported\n"
973 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
974
975 #: g10/gpg.c:372
976 msgid ""
977 "@Commands:\n"
978 " "
979 msgstr ""
980 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
981 " "
982
983 #: g10/gpg.c:374
984 msgid "|[file]|make a signature"
985 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
986
987 #: g10/gpg.c:375
988 msgid "|[file]|make a clear text signature"
989 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
990
991 #: g10/gpg.c:376
992 msgid "make a detached signature"
993 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
994
995 #: g10/gpg.c:377
996 msgid "encrypt data"
997 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
998
999 #: g10/gpg.c:379
1000 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1001 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1002
1003 #: g10/gpg.c:381
1004 msgid "decrypt data (default)"
1005 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1006
1007 #: g10/gpg.c:383
1008 msgid "verify a signature"
1009 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1010
1011 #: g10/gpg.c:385
1012 msgid "list keys"
1013 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1014
1015 #: g10/gpg.c:387
1016 msgid "list keys and signatures"
1017 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1018
1019 #: g10/gpg.c:388
1020 msgid "list and check key signatures"
1021 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1022
1023 #: g10/gpg.c:389
1024 msgid "list keys and fingerprints"
1025 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1026
1027 #: g10/gpg.c:390
1028 msgid "list secret keys"
1029 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1030
1031 #: g10/gpg.c:391
1032 msgid "generate a new key pair"
1033 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1034
1035 #: g10/gpg.c:392
1036 msgid "remove keys from the public keyring"
1037 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1038
1039 #: g10/gpg.c:394
1040 msgid "remove keys from the secret keyring"
1041 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1042
1043 #: g10/gpg.c:395
1044 msgid "sign a key"
1045 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1046
1047 #: g10/gpg.c:396
1048 msgid "sign a key locally"
1049 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1050
1051 #: g10/gpg.c:397
1052 msgid "sign or edit a key"
1053 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1054
1055 #: g10/gpg.c:398
1056 msgid "generate a revocation certificate"
1057 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1058
1059 #: g10/gpg.c:400
1060 msgid "export keys"
1061 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1062
1063 #: g10/gpg.c:401
1064 msgid "export keys to a key server"
1065 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1066
1067 #: g10/gpg.c:402
1068 msgid "import keys from a key server"
1069 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1070
1071 #: g10/gpg.c:404
1072 msgid "search for keys on a key server"
1073 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1074
1075 #: g10/gpg.c:406
1076 msgid "update all keys from a keyserver"
1077 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1078
1079 #: g10/gpg.c:410
1080 msgid "import/merge keys"
1081 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1082
1083 #: g10/gpg.c:413
1084 msgid "print the card status"
1085 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1086
1087 #: g10/gpg.c:414
1088 msgid "change data on a card"
1089 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1090
1091 #: g10/gpg.c:415
1092 msgid "change a card's PIN"
1093 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1094
1095 #: g10/gpg.c:423
1096 msgid "update the trust database"
1097 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1098
1099 #: g10/gpg.c:430
1100 msgid "|algo [files]|print message digests"
1101 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1102
1103 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1104 msgid ""
1105 "@\n"
1106 "Options:\n"
1107 " "
1108 msgstr ""
1109 "@\n"
1110 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1111 " "
1112
1113 #: g10/gpg.c:436
1114 msgid "create ascii armored output"
1115 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1116
1117 #: g10/gpg.c:438
1118 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1119 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1120
1121 #: g10/gpg.c:449
1122 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1123 msgstr ""
1124 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1125 "¤ò»ÈÍÑ"
1126
1127 #: g10/gpg.c:450
1128 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1129 msgstr ""
1130 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1131 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1132
1133 #: g10/gpg.c:455
1134 msgid "use canonical text mode"
1135 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1136
1137 #: g10/gpg.c:469
1138 msgid "use as output file"
1139 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1140
1141 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1142 msgid "verbose"
1143 msgstr "¾éĹ"
1144
1145 #: g10/gpg.c:482
1146 msgid "do not make any changes"
1147 msgstr "̵Êѹ¹"
1148
1149 #: g10/gpg.c:483
1150 msgid "prompt before overwriting"
1151 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1152
1153 #: g10/gpg.c:524
1154 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1155 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1156
1157 #: g10/gpg.c:525
1158 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1159 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1160
1161 #: g10/gpg.c:553
1162 msgid ""
1163 "@\n"
1164 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1165 msgstr ""
1166 "@\n"
1167 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1168 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1169
1170 #: g10/gpg.c:556
1171 msgid ""
1172 "@\n"
1173 "Examples:\n"
1174 "\n"
1175 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1176 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1177 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1178 " --list-keys [names]        show keys\n"
1179 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1180 msgstr ""
1181 "@\n"
1182 "Îã:\n"
1183 "\n"
1184 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1185 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1186 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1187 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1188 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1189
1190 #: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
1191 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1192 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1193
1194 #: g10/gpg.c:763
1195 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1196 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1197
1198 #: g10/gpg.c:766
1199 msgid ""
1200 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1201 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1202 "default operation depends on the input data\n"
1203 msgstr ""
1204 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1205 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1206 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1207
1208 #: g10/gpg.c:777
1209 msgid ""
1210 "\n"
1211 "Supported algorithms:\n"
1212 msgstr ""
1213 "\n"
1214 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:780
1217 msgid "Pubkey: "
1218 msgstr "¸ø³«¸°: "
1219
1220 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
1221 msgid "Cipher: "
1222 msgstr "°Å¹æË¡: "
1223
1224 #: g10/gpg.c:792
1225 msgid "Hash: "
1226 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1227
1228 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
1229 msgid "Compression: "
1230 msgstr "°µ½Ì: "
1231
1232 #: g10/gpg.c:881
1233 msgid "usage: gpg [options] "
1234 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1235
1236 #: g10/gpg.c:1029
1237 msgid "conflicting commands\n"
1238 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:1047
1241 #, c-format
1242 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1243 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1244
1245 #: g10/gpg.c:1244
1246 #, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1248 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1249
1250 #: g10/gpg.c:1247
1251 #, c-format
1252 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1253 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1254
1255 #: g10/gpg.c:1250
1256 #, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1258 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1259
1260 #: g10/gpg.c:1256
1261 #, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1263 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1264
1265 #: g10/gpg.c:1259
1266 #, c-format
1267 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1268 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1269
1270 #: g10/gpg.c:1262
1271 #, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1273 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1274
1275 #: g10/gpg.c:1268
1276 #, c-format
1277 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1278 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1279
1280 #: g10/gpg.c:1271
1281 #, c-format
1282 msgid ""
1283 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1284 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1274
1287 #, c-format
1288 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1289 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1280
1292 #, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1283
1297 #, c-format
1298 msgid ""
1299 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1300 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1301
1302 #: g10/gpg.c:1286
1303 #, c-format
1304 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1305 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1306
1307 #: g10/gpg.c:1427
1308 #, c-format
1309 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1310 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1311
1312 #: g10/gpg.c:1521
1313 msgid "display photo IDs during key listings"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: g10/gpg.c:1523
1317 msgid "show policy URLs during signature listings"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: g10/gpg.c:1525
1321 #, fuzzy
1322 msgid "show all notations during signature listings"
1323 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1527
1326 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: g10/gpg.c:1531
1330 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: g10/gpg.c:1533
1334 #, fuzzy
1335 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1336 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1337
1338 #: g10/gpg.c:1535
1339 msgid "show user ID validity during key listings"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/gpg.c:1537
1343 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: g10/gpg.c:1539
1347 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: g10/gpg.c:1541
1351 #, fuzzy
1352 msgid "show the keyring name in key listings"
1353 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1354
1355 #: g10/gpg.c:1543
1356 #, fuzzy
1357 msgid "show expiration dates during signature listings"
1358 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1359
1360 #: g10/gpg.c:1874
1361 #, c-format
1362 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1363 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1364
1365 #: g10/gpg.c:1916
1366 #, c-format
1367 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1368 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1369
1370 #: g10/gpg.c:1920
1371 #, c-format
1372 msgid "option file `%s': %s\n"
1373 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
1374
1375 #: g10/gpg.c:1927
1376 #, c-format
1377 msgid "reading options from `%s'\n"
1378 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
1381 #, c-format
1382 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1383 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1384
1385 #: g10/gpg.c:2158
1386 #, c-format
1387 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1388 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1389
1390 #: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
1391 #, fuzzy, c-format
1392 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1393 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1394
1395 #: g10/gpg.c:2400
1396 #, c-format
1397 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1398 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1399
1400 #: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
1401 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1402 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1403
1404 #: g10/gpg.c:2428
1405 #, c-format
1406 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1407 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:2431
1410 msgid "invalid keyserver options\n"
1411 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1412
1413 #: g10/gpg.c:2438
1414 #, c-format
1415 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1416 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1417
1418 #: g10/gpg.c:2441
1419 msgid "invalid import options\n"
1420 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1421
1422 #: g10/gpg.c:2448
1423 #, c-format
1424 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1425 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1426
1427 #: g10/gpg.c:2451
1428 msgid "invalid export options\n"
1429 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1430
1431 #: g10/gpg.c:2458
1432 #, c-format
1433 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1434 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1435
1436 #: g10/gpg.c:2461
1437 msgid "invalid list options\n"
1438 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2469
1441 msgid "display photo IDs during signature verification"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: g10/gpg.c:2471
1445 msgid "show policy URLs during signature verification"
1446 msgstr ""
1447
1448 #: g10/gpg.c:2473
1449 #, fuzzy
1450 msgid "show all notations during signature verification"
1451 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1452
1453 #: g10/gpg.c:2475
1454 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: g10/gpg.c:2479
1458 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/gpg.c:2481
1462 #, fuzzy
1463 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1464 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2483
1467 #, fuzzy
1468 msgid "show user ID validity during signature verification"
1469 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2485
1472 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: g10/gpg.c:2492
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1478 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2495
1481 msgid "invalid verify options\n"
1482 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2502
1485 #, c-format
1486 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1487 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2705
1490 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1491 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1492
1493 #: g10/gpg.c:2709
1494 #, c-format
1495 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1496 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2718
1499 #, c-format
1500 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1501 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1502
1503 #: g10/gpg.c:2721
1504 #, c-format
1505 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1506 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1507
1508 #: g10/gpg.c:2728
1509 #, fuzzy, c-format
1510 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1511 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1512
1513 #: g10/gpg.c:2743
1514 #, fuzzy, c-format
1515 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1516 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1517
1518 #: g10/gpg.c:2757
1519 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1520 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1521
1522 #: g10/gpg.c:2763
1523 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1524 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1525
1526 #: g10/gpg.c:2769
1527 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1528 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1529
1530 #: g10/gpg.c:2782
1531 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1532 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
1535 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1536 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1537
1538 #: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
1539 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1540 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2861
1543 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1544 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1545
1546 #: g10/gpg.c:2867
1547 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1548 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1549
1550 #: g10/gpg.c:2882
1551 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1552 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
1553
1554 #: g10/gpg.c:2884
1555 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1556 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
1557
1558 #: g10/gpg.c:2886
1559 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1560 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2888
1563 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1564 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1565
1566 #: g10/gpg.c:2890
1567 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1568 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2893
1571 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1572 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2897
1575 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1576 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1577
1578 #: g10/gpg.c:2904
1579 msgid "invalid default preferences\n"
1580 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:2913
1583 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1584 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
1585
1586 #: g10/gpg.c:2917
1587 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1588 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2921
1591 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1592 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2954
1595 #, c-format
1596 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1597 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1598
1599 #: g10/gpg.c:3001
1600 #, c-format
1601 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1602 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1603
1604 #: g10/gpg.c:3006
1605 #, c-format
1606 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1607 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1608
1609 #: g10/gpg.c:3011
1610 #, c-format
1611 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1612 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:3107
1615 #, c-format
1616 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1617 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:3118
1620 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1621 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1622
1623 #: g10/gpg.c:3129
1624 msgid "--store [filename]"
1625 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1626
1627 #: g10/gpg.c:3136
1628 msgid "--symmetric [filename]"
1629 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1630
1631 #: g10/gpg.c:3138
1632 #, c-format
1633 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1634 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:3148
1637 msgid "--encrypt [filename]"
1638 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1639
1640 #: g10/gpg.c:3161
1641 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1642 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1643
1644 #: g10/gpg.c:3163
1645 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1646 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1647
1648 #: g10/gpg.c:3166
1649 #, c-format
1650 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1651 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1652
1653 #: g10/gpg.c:3184
1654 msgid "--sign [filename]"
1655 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1656
1657 #: g10/gpg.c:3197
1658 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1659 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1660
1661 #: g10/gpg.c:3212
1662 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1663 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1664
1665 #: g10/gpg.c:3214
1666 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1667 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1668
1669 #: g10/gpg.c:3217
1670 #, c-format
1671 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1672 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:3237
1675 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1676 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1677
1678 #: g10/gpg.c:3246
1679 msgid "--clearsign [filename]"
1680 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1681
1682 #: g10/gpg.c:3271
1683 msgid "--decrypt [filename]"
1684 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1685
1686 #: g10/gpg.c:3279
1687 msgid "--sign-key user-id"
1688 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3283
1691 msgid "--lsign-key user-id"
1692 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3304
1695 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1696 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
1697
1698 #: g10/gpg.c:3375
1699 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1700 msgstr "-k[v][v][v][c] [¥æ¡¼¥¶¡¼id] [¸°ÎØ]"
1701
1702 #: g10/gpg.c:3412
1703 #, c-format
1704 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1705 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3414
1708 #, c-format
1709 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1710 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3416
1713 #, c-format
1714 msgid "key export failed: %s\n"
1715 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3427
1718 #, c-format
1719 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1720 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3437
1723 #, c-format
1724 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1725 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3488
1728 #, c-format
1729 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1730 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:3496
1733 #, c-format
1734 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1735 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1736
1737 #: g10/gpg.c:3583
1738 #, c-format
1739 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1740 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
1741
1742 #: g10/gpg.c:3706
1743 msgid "[filename]"
1744 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1745
1746 #: g10/gpg.c:3710
1747 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1748 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
1749
1750 #: g10/gpg.c:4000
1751 msgid ""
1752 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1753 "an '='\n"
1754 msgstr ""
1755 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:4008
1758 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1759 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1760
1761 #: g10/gpg.c:4013
1762 #, fuzzy
1763 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1764 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1765
1766 #: g10/gpg.c:4024
1767 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1768 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1769
1770 #: g10/gpg.c:4058
1771 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1772 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1773
1774 #: g10/gpg.c:4060
1775 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1776 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:4093
1779 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1780 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1781
1782 #: g10/getkey.c:152
1783 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1784 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1785
1786 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
1787 msgid "[User ID not found]"
1788 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1789
1790 #: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
1791 #, c-format
1792 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: g10/getkey.c:1769
1796 #, c-format
1797 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1798 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1799
1800 #: g10/getkey.c:2323
1801 #, c-format
1802 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1803 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1804
1805 #: g10/getkey.c:2554
1806 #, fuzzy, c-format
1807 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1808 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1809
1810 #: g10/getkey.c:2601
1811 #, c-format
1812 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1813 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1814
1815 #: g10/gpgv.c:74
1816 msgid "be somewhat more quiet"
1817 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
1818
1819 #: g10/gpgv.c:75
1820 msgid "take the keys from this keyring"
1821 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
1822
1823 #: g10/gpgv.c:77
1824 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1825 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
1826
1827 #: g10/gpgv.c:78
1828 msgid "|FD|write status info to this FD"
1829 msgstr ""
1830 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
1831 "½ñ¤­¹þ¤à"
1832
1833 #: g10/gpgv.c:102
1834 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1835 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1836
1837 #: g10/gpgv.c:105
1838 msgid ""
1839 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1840 "Check signatures against known trusted keys\n"
1841 msgstr ""
1842 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1843 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
1844
1845 #: g10/helptext.c:49
1846 msgid ""
1847 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1848 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1849 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1850 msgstr ""
1851 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
1852 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
1853 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
1854
1855 #: g10/helptext.c:55
1856 msgid ""
1857 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1858 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1859 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1860 "ultimately trusted\n"
1861 msgstr ""
1862 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
1863 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
1864 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
1865 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1866
1867 #: g10/helptext.c:62
1868 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1869 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1870
1871 #: g10/helptext.c:66
1872 msgid ""
1873 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1874 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1875
1876 #: g10/helptext.c:70
1877 msgid ""
1878 "Select the algorithm to use.\n"
1879 "\n"
1880 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1881 "for signatures.\n"
1882 "\n"
1883 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1884 "\n"
1885 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1886 "\n"
1887 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1888 msgstr ""
1889 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1890 "\n"
1891 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
1892 "\n"
1893 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
1894 "\n"
1895 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
1896 "\n"
1897 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1898
1899 #: g10/helptext.c:84
1900 msgid ""
1901 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1902 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1903 "Please consult your security expert first."
1904 msgstr ""
1905 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1906 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
1907 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1908
1909 #: g10/helptext.c:91
1910 msgid "Enter the size of the key"
1911 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1912
1913 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1914 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1915 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1916 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1917
1918 #: g10/helptext.c:105
1919 msgid ""
1920 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1921 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1922 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1923 "the given value as an interval."
1924 msgstr ""
1925 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1926 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
1927 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
1928 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
1929
1930 #: g10/helptext.c:117
1931 msgid "Enter the name of the key holder"
1932 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1933
1934 #: g10/helptext.c:122
1935 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1936 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
1937
1938 #: g10/helptext.c:126
1939 msgid "Please enter an optional comment"
1940 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1941
1942 #: g10/helptext.c:131
1943 msgid ""
1944 "N  to change the name.\n"
1945 "C  to change the comment.\n"
1946 "E  to change the email address.\n"
1947 "O  to continue with key generation.\n"
1948 "Q  to to quit the key generation."
1949 msgstr ""
1950 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1951 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1952 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1953 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
1954 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
1955
1956 #: g10/helptext.c:140
1957 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1958 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1959
1960 #: g10/helptext.c:148
1961 msgid ""
1962 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1963 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1964 "know how carefully you verified this.\n"
1965 "\n"
1966 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1967 "the\n"
1968 "    key.\n"
1969 "\n"
1970 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1971 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1972 "for\n"
1973 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1974 "user.\n"
1975 "\n"
1976 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1977 "could\n"
1978 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1979 "the\n"
1980 "    key against a photo ID.\n"
1981 "\n"
1982 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1983 "could\n"
1984 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1985 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1986 "a\n"
1987 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1988 "the\n"
1989 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1990 "exchange\n"
1991 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1992 "\n"
1993 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1994 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1995 "\"\n"
1996 "mean to you when you sign other keys.\n"
1997 "\n"
1998 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1999 msgstr ""
2000 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2001 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2002 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2003 "\n"
2004 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2005 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2006 "\n"
2007 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2008 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2009 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2010 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2011 "\n"
2012 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2013 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2014 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2015 "\n"
2016 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2017 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2018 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2019 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2020 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2021 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2022 "\n"
2023 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2024 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2025 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2026 "\n"
2027 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2028
2029 #: g10/helptext.c:186
2030 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2031 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2032
2033 #: g10/helptext.c:190
2034 msgid ""
2035 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2036 "All certificates are then also lost!"
2037 msgstr ""
2038 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2039 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2040
2041 #: g10/helptext.c:195
2042 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2043 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2044
2045 #: g10/helptext.c:200
2046 msgid ""
2047 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2048 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2049 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2050 msgstr ""
2051 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2052 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2053 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2054
2055 #: g10/helptext.c:205
2056 msgid ""
2057 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2058 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2059 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2060 "a trust connection through another already certified key."
2061 msgstr ""
2062 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2063 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2064 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2065 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2066
2067 #: g10/helptext.c:211
2068 msgid ""
2069 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2070 "your keyring."
2071 msgstr ""
2072 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2073 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2074
2075 #: g10/helptext.c:215
2076 msgid ""
2077 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2078 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2079 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2080 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2081 "a second one is available."
2082 msgstr ""
2083 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2084 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2085 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2086 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2087
2088 #: g10/helptext.c:223
2089 msgid ""
2090 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2091 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2092 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2093 msgstr ""
2094 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2095 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2096
2097 #: g10/helptext.c:230
2098 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2099 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2100
2101 #: g10/helptext.c:236
2102 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2103 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2104
2105 #: g10/helptext.c:240
2106 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2107 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2108
2109 #: g10/helptext.c:245
2110 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2111 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2112
2113 #: g10/helptext.c:250
2114 msgid ""
2115 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2116 "file (which is shown in brackets) will be used."
2117 msgstr ""
2118 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2119 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2120
2121 #: g10/helptext.c:256
2122 msgid ""
2123 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2124 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2125 "  \"Key has been compromised\"\n"
2126 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2127 "      got access to your secret key.\n"
2128 "  \"Key is superseded\"\n"
2129 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2130 "  \"Key is no longer used\"\n"
2131 "      Use this if you have retired this key.\n"
2132 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2133 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2134 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2135 msgstr ""
2136 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2137 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2138 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2139 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2140 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2141 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2142 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2143 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2144 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2145 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2146 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2147 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2148 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2149
2150 #: g10/helptext.c:272
2151 msgid ""
2152 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2153 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2154 "An empty line ends the text.\n"
2155 msgstr ""
2156 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2157 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2158 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2159
2160 #: g10/helptext.c:287
2161 msgid "No help available"
2162 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2163
2164 #: g10/helptext.c:295
2165 #, c-format
2166 msgid "No help available for `%s'"
2167 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2168
2169 #: g10/import.c:95
2170 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: g10/import.c:97
2174 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/import.c:99
2178 #, fuzzy
2179 msgid "do not update the trustdb after import"
2180 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2181
2182 #: g10/import.c:101
2183 #, fuzzy
2184 msgid "create a public key when importing a secret key"
2185 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2186
2187 #: g10/import.c:103
2188 msgid "only accept updates to existing keys"
2189 msgstr ""
2190
2191 #: g10/import.c:105
2192 #, fuzzy
2193 msgid "remove unusable parts from key after import"
2194 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2195
2196 #: g10/import.c:107
2197 msgid "remove as much as possible from key after import"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: g10/import.c:262
2201 #, c-format
2202 msgid "skipping block of type %d\n"
2203 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2204
2205 #: g10/import.c:271
2206 #, c-format
2207 msgid "%lu keys processed so far\n"
2208 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2209
2210 #: g10/import.c:288
2211 #, c-format
2212 msgid "Total number processed: %lu\n"
2213 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2214
2215 #: g10/import.c:290
2216 #, c-format
2217 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2218 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2219
2220 #: g10/import.c:293
2221 #, c-format
2222 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2223 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2224
2225 #: g10/import.c:295
2226 #, c-format
2227 msgid "              imported: %lu"
2228 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2229
2230 #: g10/import.c:301
2231 #, c-format
2232 msgid "             unchanged: %lu\n"
2233 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2234
2235 #: g10/import.c:303
2236 #, c-format
2237 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2238 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2239
2240 #: g10/import.c:305
2241 #, c-format
2242 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2243 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2244
2245 #: g10/import.c:307
2246 #, c-format
2247 msgid "        new signatures: %lu\n"
2248 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2249
2250 #: g10/import.c:309
2251 #, c-format
2252 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2253 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2254
2255 #: g10/import.c:311
2256 #, c-format
2257 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2258 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2259
2260 #: g10/import.c:313
2261 #, c-format
2262 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2263 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2264
2265 #: g10/import.c:315
2266 #, c-format
2267 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2268 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2269
2270 #: g10/import.c:317
2271 #, c-format
2272 msgid "          not imported: %lu\n"
2273 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2274
2275 #: g10/import.c:319
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2278 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2279
2280 #: g10/import.c:321
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2283 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2284
2285 #: g10/import.c:562
2286 #, c-format
2287 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2288 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2289
2290 #: g10/import.c:564
2291 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2292 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
2293
2294 #: g10/import.c:601
2295 #, c-format
2296 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2297 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2298
2299 #: g10/import.c:613
2300 #, c-format
2301 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2302 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2303
2304 #: g10/import.c:625
2305 #, c-format
2306 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2307 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2308
2309 #: g10/import.c:638
2310 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2311 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2312
2313 #: g10/import.c:640
2314 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2315 msgstr ""
2316 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2317
2318 #: g10/import.c:664
2319 #, c-format
2320 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2321 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2322
2323 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2324 #, c-format
2325 msgid "key %s: no user ID\n"
2326 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2327
2328 #: g10/import.c:741
2329 #, c-format
2330 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2331 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2332
2333 #: g10/import.c:756
2334 #, c-format
2335 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2336 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2337
2338 #: g10/import.c:762
2339 #, c-format
2340 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2341 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2342
2343 #: g10/import.c:764
2344 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2345 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2346
2347 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2348 #, c-format
2349 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2350 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2351
2352 #: g10/import.c:780
2353 #, c-format
2354 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2355 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2356
2357 #: g10/import.c:789
2358 #, c-format
2359 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2360 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2361
2362 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2363 #, c-format
2364 msgid "writing to `%s'\n"
2365 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2366
2367 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2368 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2369 #, c-format
2370 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2371 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2372
2373 #: g10/import.c:817
2374 #, c-format
2375 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2376 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2377
2378 #: g10/import.c:841
2379 #, c-format
2380 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2381 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2382
2383 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2384 #, c-format
2385 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2386 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2387
2388 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2389 #, c-format
2390 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2391 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2392
2393 #: g10/import.c:903
2394 #, c-format
2395 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2396 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2397
2398 #: g10/import.c:906
2399 #, c-format
2400 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2401 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2402
2403 #: g10/import.c:909
2404 #, c-format
2405 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2406 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2407
2408 #: g10/import.c:912
2409 #, c-format
2410 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2411 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2412
2413 #: g10/import.c:915
2414 #, c-format
2415 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2416 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2417
2418 #: g10/import.c:918
2419 #, c-format
2420 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2421 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2422
2423 #: g10/import.c:921
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2426 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2427
2428 #: g10/import.c:924
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2431 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2432
2433 #: g10/import.c:927
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2436 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2437
2438 #: g10/import.c:930
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2441 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2442
2443 #: g10/import.c:953
2444 #, c-format
2445 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2446 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2447
2448 #: g10/import.c:1098
2449 #, c-format
2450 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2451 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2452
2453 #: g10/import.c:1109
2454 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2455 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2456
2457 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2458 #, c-format
2459 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2460 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1137
2463 #, c-format
2464 msgid "key %s: secret key imported\n"
2465 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1166
2468 #, c-format
2469 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2470 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2471
2472 #: g10/import.c:1176
2473 #, c-format
2474 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2475 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2476
2477 #: g10/import.c:1206
2478 #, c-format
2479 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2480 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2481
2482 #: g10/import.c:1249
2483 #, c-format
2484 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2485 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1281
2488 #, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2490 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2491
2492 #: g10/import.c:1347
2493 #, c-format
2494 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2495 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2496
2497 #: g10/import.c:1362
2498 #, c-format
2499 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2500 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1364
2503 #, c-format
2504 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2505 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2506
2507 #: g10/import.c:1382
2508 #, c-format
2509 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2510 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2511
2512 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2513 #, c-format
2514 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2515 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1395
2518 #, c-format
2519 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2520 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2521
2522 #: g10/import.c:1410
2523 #, c-format
2524 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2525 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2526
2527 #: g10/import.c:1432
2528 #, c-format
2529 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2530 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2531
2532 #: g10/import.c:1445
2533 #, c-format
2534 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2535 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2536
2537 #: g10/import.c:1460
2538 #, c-format
2539 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2540 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2541
2542 #: g10/import.c:1502
2543 #, c-format
2544 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2545 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2546
2547 #: g10/import.c:1523
2548 #, c-format
2549 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2550 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2551
2552 #: g10/import.c:1550
2553 #, c-format
2554 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2555 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2556
2557 #: g10/import.c:1560
2558 #, c-format
2559 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2560 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2561
2562 #: g10/import.c:1577
2563 #, c-format
2564 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2565 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2566
2567 #: g10/import.c:1591
2568 #, c-format
2569 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2570 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2571
2572 #: g10/import.c:1599
2573 #, c-format
2574 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2575 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2576
2577 #: g10/import.c:1699
2578 #, c-format
2579 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2580 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2581
2582 #: g10/import.c:1761
2583 #, c-format
2584 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2585 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2586
2587 #: g10/import.c:1775
2588 #, c-format
2589 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2590 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
2591
2592 #: g10/import.c:1834
2593 #, c-format
2594 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2595 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
2596
2597 #: g10/import.c:1868
2598 #, c-format
2599 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2600 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
2601
2602 #: g10/import.c:2257
2603 #, fuzzy
2604 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2605 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2606
2607 #: g10/import.c:2265
2608 #, fuzzy
2609 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2610 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2611
2612 #: g10/import.c:2267
2613 #, fuzzy
2614 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2615 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2616
2617 #: g10/keydb.c:168
2618 #, c-format
2619 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2620 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2621
2622 #: g10/keydb.c:175
2623 #, c-format
2624 msgid "keyring `%s' created\n"
2625 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
2626
2627 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2628 #, fuzzy, c-format
2629 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2630 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2631
2632 #: g10/keydb.c:698
2633 #, c-format
2634 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2635 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:264
2638 msgid "[revocation]"
2639 msgstr "[¼º¸ú]"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:265
2642 msgid "[self-signature]"
2643 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2646 msgid "1 bad signature\n"
2647 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2650 #, c-format
2651 msgid "%d bad signatures\n"
2652 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2655 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2656 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2657
2658 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2659 #, c-format
2660 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2661 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2662
2663 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2664 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2665 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2666
2667 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2668 #, c-format
2669 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2670 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2671
2672 #: g10/keyedit.c:355
2673 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2674 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:357
2677 #, c-format
2678 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2679 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2682 msgid ""
2683 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2684 "keys\n"
2685 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2686 "etc.)\n"
2687 msgstr ""
2688 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
2689 "¤¤\n"
2690 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2693 #, c-format
2694 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2695 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2698 #, c-format
2699 msgid "  %d = I trust fully\n"
2700 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:437
2703 msgid ""
2704 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2705 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2706 "trust signatures on your behalf.\n"
2707 msgstr ""
2708 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2709 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:453
2712 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2713 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:597
2716 #, c-format
2717 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2718 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2721 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2722 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2723 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2724
2725 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2726 #: g10/keyedit.c:1742
2727 msgid "  Unable to sign.\n"
2728 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:625
2731 #, c-format
2732 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2733 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:653
2736 #, c-format
2737 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2738 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:681
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2743 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:683
2746 #, fuzzy
2747 msgid "Sign it? (y/N) "
2748 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2749
2750 #: g10/keyedit.c:705
2751 #, c-format
2752 msgid ""
2753 "The self-signature on \"%s\"\n"
2754 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2755 msgstr ""
2756 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
2757 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:714
2760 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2761 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2762
2763 #: g10/keyedit.c:728
2764 #, c-format
2765 msgid ""
2766 "Your current signature on \"%s\"\n"
2767 "has expired.\n"
2768 msgstr ""
2769 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
2770 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:732
2773 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2774 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2775
2776 #: g10/keyedit.c:753
2777 #, c-format
2778 msgid ""
2779 "Your current signature on \"%s\"\n"
2780 "is a local signature.\n"
2781 msgstr ""
2782 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
2783 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:757
2786 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2787 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2788
2789 #: g10/keyedit.c:778
2790 #, c-format
2791 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2792 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:781
2795 #, c-format
2796 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2797 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:786
2800 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2801 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2802
2803 #: g10/keyedit.c:808
2804 #, c-format
2805 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2806 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:823
2809 msgid "This key has expired!"
2810 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:841
2813 #, c-format
2814 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2815 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:847
2818 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2819 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
2820
2821 #: g10/keyedit.c:887
2822 msgid ""
2823 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2824 "mode.\n"
2825 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:889
2828 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2829 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:914
2832 msgid ""
2833 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2834 "belongs\n"
2835 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2836 msgstr ""
2837 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
2838 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:919
2841 #, c-format
2842 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2843 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:921
2846 #, c-format
2847 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2848 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:923
2851 #, c-format
2852 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2853 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:925
2856 #, c-format
2857 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2858 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:931
2861 #, fuzzy
2862 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2863 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
2864
2865 #: g10/keyedit.c:955
2866 #, c-format
2867 msgid ""
2868 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2869 "key \"%s\" (%s)\n"
2870 msgstr ""
2871 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
2872 "(%s)\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:962
2875 msgid "This will be a self-signature.\n"
2876 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:968
2879 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2880 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:976
2883 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2884 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:986
2887 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2888 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:993
2891 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2892 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1000
2895 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2896 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1005
2899 msgid "I have checked this key casually.\n"
2900 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1010
2903 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2904 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1020
2907 msgid "Really sign? (y/N) "
2908 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
2911 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
2912 #, c-format
2913 msgid "signing failed: %s\n"
2914 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1130
2917 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
2921 msgid "This key is not protected.\n"
2922 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
2925 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2926 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
2929 #, fuzzy
2930 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2931 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
2934 msgid "Key is protected.\n"
2935 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1177
2938 #, c-format
2939 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2940 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1183
2943 msgid ""
2944 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2945 "\n"
2946 msgstr ""
2947 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2948 "\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
2951 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2952 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1197
2955 msgid ""
2956 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2957 "\n"
2958 msgstr ""
2959 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
2960 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
2961 "\n"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1200
2964 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2965 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1271
2968 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2969 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1356
2972 msgid "save and quit"
2973 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1359
2976 #, fuzzy
2977 msgid "show key fingerprint"
2978 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1360
2981 msgid "list key and user IDs"
2982 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1362
2985 msgid "select user ID N"
2986 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1363
2989 #, fuzzy
2990 msgid "select subkey N"
2991 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1364
2994 #, fuzzy
2995 msgid "check signatures"
2996 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1368
2999 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1373
3003 #, fuzzy
3004 msgid "sign selected user IDs locally"
3005 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1375
3008 #, fuzzy
3009 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3010 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1377
3013 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1381
3017 msgid "add a user ID"
3018 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1383
3021 msgid "add a photo ID"
3022 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1385
3025 #, fuzzy
3026 msgid "delete selected user IDs"
3027 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1390
3030 #, fuzzy
3031 msgid "add a subkey"
3032 msgstr "addkey"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1394
3035 msgid "add a key to a smartcard"
3036 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1396
3039 msgid "move a key to a smartcard"
3040 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1398
3043 #, fuzzy
3044 msgid "move a backup key to a smartcard"
3045 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1402
3048 #, fuzzy
3049 msgid "delete selected subkeys"
3050 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1404
3053 msgid "add a revocation key"
3054 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1406
3057 #, fuzzy
3058 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3059 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1408
3062 #, fuzzy
3063 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3064 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1410
3067 #, fuzzy
3068 msgid "flag the selected user ID as primary"
3069 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1412
3072 #, fuzzy
3073 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3074 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1415
3077 msgid "list preferences (expert)"
3078 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1417
3081 msgid "list preferences (verbose)"
3082 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1419
3085 #, fuzzy
3086 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3087 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1424
3090 #, fuzzy
3091 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3092 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1426
3095 msgid "change the passphrase"
3096 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1430
3099 msgid "change the ownertrust"
3100 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1432
3103 #, fuzzy
3104 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3105 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1434
3108 #, fuzzy
3109 msgid "revoke selected user IDs"
3110 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1439
3113 #, fuzzy
3114 msgid "revoke key or selected subkeys"
3115 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1440
3118 #, fuzzy
3119 msgid "enable key"
3120 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1441
3123 #, fuzzy
3124 msgid "disable key"
3125 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1442
3128 #, fuzzy
3129 msgid "show selected photo IDs"
3130 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1444
3133 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1446
3137 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1564
3141 #, c-format
3142 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3143 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1582
3146 msgid "Secret key is available.\n"
3147 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1663
3150 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3151 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1671
3154 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3155 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1690
3158 msgid ""
3159 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3160 "(lsign),\n"
3161 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3162 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1730
3166 msgid "Key is revoked."
3167 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1749
3170 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3171 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1756
3174 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3175 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1765
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3180 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1788
3183 #, c-format
3184 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3185 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3188 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3189 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1812
3192 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3193 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1814
3196 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3197 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1815
3200 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3201 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1865
3204 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3205 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1877
3208 msgid "You must select exactly one key.\n"
3209 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1905
3212 msgid "Command expects a filename argument\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1919
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3218 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1936
3221 #, fuzzy, c-format
3222 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3223 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1960
3226 msgid "You must select at least one key.\n"
3227 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1963
3230 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3231 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1964
3234 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3235 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1999
3238 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3239 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2000
3242 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3243 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:2018
3246 #, fuzzy
3247 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3248 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2029
3251 #, fuzzy
3252 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3253 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2031
3256 #, fuzzy
3257 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3258 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3259
3260 #: g10/keyedit.c:2081
3261 msgid ""
3262 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3263 msgstr ""
3264 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3265 "¤¹¡£\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2123
3268 msgid "Set preference list to:\n"
3269 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:2129
3272 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3273 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3274
3275 #: g10/keyedit.c:2131
3276 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3277 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3278
3279 #: g10/keyedit.c:2189
3280 msgid "Save changes? (y/N) "
3281 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2192
3284 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3285 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2202
3288 #, c-format
3289 msgid "update failed: %s\n"
3290 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2209
3293 #, c-format
3294 msgid "update secret failed: %s\n"
3295 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2216
3298 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3299 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2289
3302 msgid "Digest: "
3303 msgstr "Í×Ìó: "
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2341
3306 msgid "Features: "
3307 msgstr "µ¡Ç½: "
3308
3309 #: g10/keyedit.c:2352
3310 msgid "Keyserver no-modify"
3311 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3314 msgid "Preferred keyserver: "
3315 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2579
3318 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3319 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:2638
3322 #, fuzzy, c-format
3323 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3324 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:2659
3327 #, c-format
3328 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3329 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:2665
3332 msgid "(sensitive)"
3333 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3336 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
3337 #, c-format
3338 msgid "created: %s"
3339 msgstr "ºîÀ®: %s"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
3342 #, c-format
3343 msgid "revoked: %s"
3344 msgstr "¼º¸ú: %s"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3347 #, c-format
3348 msgid "expired: %s"
3349 msgstr "Ëþλ: %s"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3352 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3353 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
3354 #, c-format
3355 msgid "expires: %s"
3356 msgstr "Ëþλ: %s"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2690
3359 #, c-format
3360 msgid "usage: %s"
3361 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2705
3364 #, c-format
3365 msgid "trust: %s"
3366 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2709
3369 #, c-format
3370 msgid "validity: %s"
3371 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2716
3374 msgid "This key has been disabled"
3375 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3378 msgid "card-no: "
3379 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2768
3382 msgid ""
3383 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3384 "unless you restart the program.\n"
3385 msgstr ""
3386 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3387 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
3390 #: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3391 msgid "revoked"
3392 msgstr "¼º¸ú"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
3395 #: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3396 msgid "expired"
3397 msgstr "Ëþλ"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2899
3400 msgid ""
3401 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3402 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3403 msgstr ""
3404 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3405 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2960
3408 msgid ""
3409 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3410 "versions\n"
3411 "         of PGP to reject this key.\n"
3412 msgstr ""
3413 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3414 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3417 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3418 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2971
3421 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3422 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3111
3425 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3426 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3121
3429 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3430 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3125
3433 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3434 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3131
3437 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3438 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:3145
3441 #, c-format
3442 msgid "Deleted %d signature.\n"
3443 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:3146
3446 #, c-format
3447 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3448 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3149
3451 msgid "Nothing deleted.\n"
3452 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3455 #, fuzzy
3456 msgid "invalid"
3457 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:3198
3460 #, fuzzy, c-format
3461 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3462 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:3290
3465 msgid ""
3466 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3467 "cause\n"
3468 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3469 msgstr ""
3470 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3471 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3301
3474 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3475 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3321
3478 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3479 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3480
3481 #: g10/keyedit.c:3346
3482 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3483 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:3361
3486 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3487 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3383
3490 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3491 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3402
3494 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3495 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3408
3498 msgid ""
3499 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3500 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3501
3502 #: g10/keyedit.c:3469
3503 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3504 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:3475
3507 #, fuzzy
3508 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3509 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:3479
3512 #, fuzzy
3513 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3514 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3482
3517 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3518 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:3528
3521 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3522 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:3544
3525 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3526 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:3769
3529 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3530 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3533 #, c-format
3534 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3535 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:3979
3538 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3539 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3540
3541 #: g10/keyedit.c:4059
3542 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3543 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3544
3545 #: g10/keyedit.c:4060
3546 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3547 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:4122
3550 #, c-format
3551 msgid "No user ID with index %d\n"
3552 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:4180
3555 #, fuzzy, c-format
3556 msgid "No user ID with hash %s\n"
3557 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:4207
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "No subkey with index %d\n"
3562 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:4342
3565 #, c-format
3566 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3567 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3570 #, c-format
3571 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3572 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3575 msgid " (non-exportable)"
3576 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:4351
3579 #, c-format
3580 msgid "This signature expired on %s.\n"
3581 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:4355
3584 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3585 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:4359
3588 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3589 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3590
3591 #: g10/keyedit.c:4386
3592 #, c-format
3593 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3594 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:4412
3597 msgid " (non-revocable)"
3598 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:4419
3601 #, c-format
3602 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3603 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:4441
3606 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3607 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:4461
3610 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3611 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3612
3613 #: g10/keyedit.c:4491
3614 msgid "no secret key\n"
3615 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:4561
3618 #, c-format
3619 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3620 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:4578
3623 #, c-format
3624 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3625 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:4642
3628 #, fuzzy, c-format
3629 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3630 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:4704
3633 #, fuzzy, c-format
3634 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3635 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:4799
3638 #, c-format
3639 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3640 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
3641
3642 #: g10/keygen.c:259
3643 #, c-format
3644 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3645 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:266
3648 msgid "too many cipher preferences\n"
3649 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
3650
3651 #: g10/keygen.c:268
3652 msgid "too many digest preferences\n"
3653 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
3654
3655 #: g10/keygen.c:270
3656 msgid "too many compression preferences\n"
3657 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
3658
3659 #: g10/keygen.c:395
3660 #, c-format
3661 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3662 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3663
3664 #: g10/keygen.c:815
3665 msgid "writing direct signature\n"
3666 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3667
3668 #: g10/keygen.c:854
3669 msgid "writing self signature\n"
3670 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3671
3672 #: g10/keygen.c:905
3673 msgid "writing key binding signature\n"
3674 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3677 #, c-format
3678 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3679 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
3680
3681 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3682 #, c-format
3683 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3684 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
3685
3686 #: g10/keygen.c:1232
3687 msgid "Sign"
3688 msgstr "Sign"
3689
3690 #: g10/keygen.c:1235
3691 msgid "Certify"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keygen.c:1238
3695 msgid "Encrypt"
3696 msgstr "Encrypt"
3697
3698 #: g10/keygen.c:1241
3699 msgid "Authenticate"
3700 msgstr "Authenticate"
3701
3702 #: g10/keygen.c:1249
3703 msgid "SsEeAaQq"
3704 msgstr "SsEeAaQq"
3705
3706 #: g10/keygen.c:1268
3707 #, c-format
3708 msgid "Possible actions for a %s key: "
3709 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
3710
3711 #: g10/keygen.c:1272
3712 msgid "Current allowed actions: "
3713 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
3714
3715 #: g10/keygen.c:1277
3716 #, c-format
3717 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3718 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
3719
3720 #: g10/keygen.c:1280
3721 #, c-format
3722 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3723 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
3724
3725 #: g10/keygen.c:1283
3726 #, c-format
3727 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3728 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1286
3731 #, c-format
3732 msgid "   (%c) Finished\n"
3733 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
3734
3735 #: g10/keygen.c:1342
3736 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3737 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3738
3739 #: g10/keygen.c:1344
3740 #, c-format
3741 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3742 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
3743
3744 #: g10/keygen.c:1345
3745 #, c-format
3746 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3747 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1347
3750 #, fuzzy, c-format
3751 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3752 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1349
3755 #, c-format
3756 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3757 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
3758
3759 #: g10/keygen.c:1350
3760 #, c-format
3761 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3762 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
3763
3764 #: g10/keygen.c:1352
3765 #, c-format
3766 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3767 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
3768
3769 #: g10/keygen.c:1354
3770 #, c-format
3771 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3772 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
3773
3774 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3775 #, fuzzy, c-format
3776 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3777 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3778
3779 #: g10/keygen.c:1433
3780 #, c-format
3781 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: g10/keygen.c:1440
3785 #, fuzzy, c-format
3786 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3787 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
3788
3789 #: g10/keygen.c:1454
3790 #, c-format
3791 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: g10/keygen.c:1460
3795 #, c-format
3796 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3797 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3800 #, c-format
3801 msgid "rounded up to %u bits\n"
3802 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:1519
3805 msgid ""
3806 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3807 "         0 = key does not expire\n"
3808 "      <n>  = key expires in n days\n"
3809 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3810 "      <n>m = key expires in n months\n"
3811 "      <n>y = key expires in n years\n"
3812 msgstr ""
3813 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3814 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
3815 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
3816 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
3817 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
3818 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:1530
3821 msgid ""
3822 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3823 "         0 = signature does not expire\n"
3824 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3825 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3826 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3827 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3828 msgstr ""
3829 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3830 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
3831 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
3832 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
3833 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
3834 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:1553
3837 msgid "Key is valid for? (0) "
3838 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
3839
3840 #: g10/keygen.c:1558
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3843 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1576
3846 msgid "invalid value\n"
3847 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
3848
3849 #: g10/keygen.c:1583
3850 #, fuzzy
3851 msgid "Key does not expire at all\n"
3852 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:1584
3855 #, fuzzy
3856 msgid "Signature does not expire at all\n"
3857 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:1589
3860 #, fuzzy, c-format
3861 msgid "Key expires at %s\n"
3862 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
3863
3864 #: g10/keygen.c:1590
3865 #, fuzzy, c-format
3866 msgid "Signature expires at %s\n"
3867 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1596
3870 msgid ""
3871 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3872 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3873 msgstr ""
3874 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
3875 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:1601
3878 msgid "Is this correct? (y/N) "
3879 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3880
3881 #: g10/keygen.c:1624
3882 msgid ""
3883 "\n"
3884 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3885 "ID\n"
3886 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3887 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3888 "\n"
3889 msgstr ""
3890 "\n"
3891 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
3892 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
3893 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
3894 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3895 "\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1637
3898 msgid "Real name: "
3899 msgstr "ËÜ̾: "
3900
3901 #: g10/keygen.c:1645
3902 msgid "Invalid character in name\n"
3903 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1647
3906 msgid "Name may not start with a digit\n"
3907 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
3908
3909 #: g10/keygen.c:1649
3910 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3911 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1657
3914 msgid "Email address: "
3915 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
3916
3917 #: g10/keygen.c:1663
3918 msgid "Not a valid email address\n"
3919 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1671
3922 msgid "Comment: "
3923 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
3924
3925 #: g10/keygen.c:1677
3926 msgid "Invalid character in comment\n"
3927 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3928
3929 #: g10/keygen.c:1700
3930 #, c-format
3931 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3932 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3933
3934 #: g10/keygen.c:1706
3935 #, c-format
3936 msgid ""
3937 "You selected this USER-ID:\n"
3938 "    \"%s\"\n"
3939 "\n"
3940 msgstr ""
3941 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3942 "    ¡È%s¡É\n"
3943 "\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1711
3946 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3947 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
3948
3949 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3950 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3951 #. string which should be translated accordingly and the
3952 #. letter changed to match the one in the answer string.
3953 #.
3954 #. n = Change name
3955 #. c = Change comment
3956 #. e = Change email
3957 #. o = Okay (ready, continue)
3958 #. q = Quit
3959 #.
3960 #: g10/keygen.c:1727
3961 msgid "NnCcEeOoQq"
3962 msgstr "NnCcEeOoQq"
3963
3964 #: g10/keygen.c:1737
3965 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3966 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
3967
3968 #: g10/keygen.c:1738
3969 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3970 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
3971
3972 #: g10/keygen.c:1757
3973 msgid "Please correct the error first\n"
3974 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3975
3976 #: g10/keygen.c:1797
3977 msgid ""
3978 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3979 "\n"
3980 msgstr ""
3981 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3982 "\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
3985 #, c-format
3986 msgid "%s.\n"
3987 msgstr "%s.\n"
3988
3989 #: g10/keygen.c:1813
3990 msgid ""
3991 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3992 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3993 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3994 "\n"
3995 msgstr ""
3996 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
3997 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
3998 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
3999 "\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1835
4002 msgid ""
4003 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4004 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4005 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4006 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4007 msgstr ""
4008 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4009 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4010 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4011
4012 #: g10/keygen.c:2597
4013 msgid "Key generation canceled.\n"
4014 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4015
4016 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4017 #, c-format
4018 msgid "writing public key to `%s'\n"
4019 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4020
4021 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4022 #, c-format
4023 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4024 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4025
4026 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4027 #, c-format
4028 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4029 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:2929
4032 #, c-format
4033 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4034 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:2935
4037 #, c-format
4038 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4039 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:2953
4042 #, c-format
4043 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4044 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:2960
4047 #, c-format
4048 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4049 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:2983
4052 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4053 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4054
4055 #: g10/keygen.c:2994
4056 #, fuzzy
4057 msgid ""
4058 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4059 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4060 msgstr ""
4061 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4062 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4063
4064 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4065 #, c-format
4066 msgid "Key generation failed: %s\n"
4067 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4068
4069 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4070 #, c-format
4071 msgid ""
4072 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4073 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4074
4075 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4076 #, c-format
4077 msgid ""
4078 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4079 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4080
4081 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4082 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4083 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4084
4085 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4086 msgid "Really create? (y/N) "
4087 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4088
4089 #: g10/keygen.c:3391
4090 #, c-format
4091 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4092 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4093
4094 #: g10/keygen.c:3438
4095 #, c-format
4096 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4097 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4098
4099 #: g10/keygen.c:3464
4100 #, c-format
4101 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4102 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4103
4104 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4105 msgid "never     "
4106 msgstr "̵´ü¸Â    "
4107
4108 #: g10/keylist.c:265
4109 msgid "Critical signature policy: "
4110 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4111
4112 #: g10/keylist.c:267
4113 msgid "Signature policy: "
4114 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4115
4116 #: g10/keylist.c:306
4117 msgid "Critical preferred keyserver: "
4118 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4119
4120 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4121 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4122 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
4123
4124 #: g10/keylist.c:373
4125 msgid "Critical signature notation: "
4126 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4127
4128 #: g10/keylist.c:375
4129 msgid "Signature notation: "
4130 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4131
4132 #: g10/keylist.c:386
4133 msgid "not human readable"
4134 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
4135
4136 #: g10/keylist.c:487
4137 msgid "Keyring"
4138 msgstr "¸°ÎØ"
4139
4140 #: g10/keylist.c:1521
4141 msgid "Primary key fingerprint:"
4142 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4143
4144 #: g10/keylist.c:1523
4145 msgid "     Subkey fingerprint:"
4146 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4147
4148 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4149 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4150 #: g10/keylist.c:1530
4151 msgid " Primary key fingerprint:"
4152 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4153
4154 #: g10/keylist.c:1532
4155 msgid "      Subkey fingerprint:"
4156 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4157
4158 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4159 msgid "      Key fingerprint ="
4160 msgstr "                 »ØÌæ ="
4161
4162 #: g10/keylist.c:1607
4163 msgid "      Card serial no. ="
4164 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4165
4166 #: g10/keyring.c:1246
4167 #, c-format
4168 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4169 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4170
4171 #: g10/keyring.c:1252
4172 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4173 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4174
4175 #: g10/keyring.c:1254
4176 #, c-format
4177 msgid "%s is the unchanged one\n"
4178 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4179
4180 #: g10/keyring.c:1255
4181 #, c-format
4182 msgid "%s is the new one\n"
4183 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4184
4185 #: g10/keyring.c:1256
4186 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4187 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4188
4189 #: g10/keyring.c:1376
4190 #, c-format
4191 msgid "caching keyring `%s'\n"
4192 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4193
4194 #: g10/keyring.c:1422
4195 #, c-format
4196 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4197 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4198
4199 #: g10/keyring.c:1434
4200 #, c-format
4201 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4202 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4203
4204 #: g10/keyring.c:1505
4205 #, c-format
4206 msgid "%s: keyring created\n"
4207 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4208
4209 #: g10/keyserver.c:76
4210 msgid "include revoked keys in search results"
4211 msgstr ""
4212
4213 #: g10/keyserver.c:78
4214 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4215 msgstr ""
4216
4217 #: g10/keyserver.c:81
4218 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: g10/keyserver.c:83
4222 msgid "do not delete temporary files after using them"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: g10/keyserver.c:87
4226 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: g10/keyserver.c:89
4230 msgid "automatically retrieve keys from PKA records"
4231 msgstr ""
4232
4233 #: g10/keyserver.c:91
4234 msgid "automatically retrieve keys from DNS"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: g10/keyserver.c:95
4238 #, fuzzy
4239 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4240 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4241
4242 #: g10/keyserver.c:139
4243 #, c-format
4244 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4245 msgstr ""
4246 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4247
4248 #: g10/keyserver.c:483
4249 msgid "disabled"
4250 msgstr "disabled"
4251
4252 #: g10/keyserver.c:684
4253 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4254 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4255
4256 #: g10/keyserver.c:767 g10/keyserver.c:1368
4257 #, c-format
4258 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4259 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4260
4261 #: g10/keyserver.c:865
4262 #, c-format
4263 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4264 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4265
4266 #: g10/keyserver.c:867
4267 msgid "key not found on keyserver\n"
4268 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4269
4270 #: g10/keyserver.c:1092
4271 #, c-format
4272 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4273 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4274
4275 #: g10/keyserver.c:1096
4276 #, c-format
4277 msgid "requesting key %s from %s\n"
4278 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4279
4280 #: g10/keyserver.c:1120
4281 #, fuzzy, c-format
4282 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4283 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4284
4285 #: g10/keyserver.c:1123
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "searching for names from %s\n"
4288 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4289
4290 #: g10/keyserver.c:1271
4291 #, c-format
4292 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4293 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4294
4295 #: g10/keyserver.c:1275
4296 #, c-format
4297 msgid "sending key %s to %s\n"
4298 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4299
4300 #: g10/keyserver.c:1318
4301 #, c-format
4302 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4303 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4304
4305 #: g10/keyserver.c:1321
4306 #, c-format
4307 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4308 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4309
4310 #: g10/keyserver.c:1328 g10/keyserver.c:1424
4311 msgid "no keyserver action!\n"
4312 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4313
4314 #: g10/keyserver.c:1376
4315 #, c-format
4316 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4317 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4318
4319 #: g10/keyserver.c:1385
4320 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4321 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4322
4323 #: g10/keyserver.c:1446
4324 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4325 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4326
4327 #: g10/keyserver.c:1452
4328 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4329 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4330
4331 #: g10/keyserver.c:1464
4332 #, c-format
4333 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4334 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4335
4336 #: g10/keyserver.c:1469
4337 #, c-format
4338 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4339 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4340
4341 #: g10/keyserver.c:1477
4342 #, fuzzy, c-format
4343 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4344 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4345
4346 #: g10/keyserver.c:1484
4347 msgid "keyserver timed out\n"
4348 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4349
4350 #: g10/keyserver.c:1489
4351 msgid "keyserver internal error\n"
4352 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"
4353
4354 #: g10/keyserver.c:1498
4355 #, c-format
4356 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4357 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼: %s\n"
4358
4359 #: g10/keyserver.c:1523 g10/keyserver.c:1557
4360 #, c-format
4361 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4362 msgstr "¡È%s¡É¸°ID¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4363
4364 #: g10/keyserver.c:1814
4365 #, c-format
4366 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4367 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4368
4369 #: g10/keyserver.c:1836
4370 #, c-format
4371 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4372 msgstr "1Ëܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4373
4374 #: g10/keyserver.c:1838
4375 #, c-format
4376 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4377 msgstr "%dËܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4378
4379 #: g10/keyserver.c:1903
4380 #, fuzzy, c-format
4381 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4382 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4383
4384 #: g10/keyserver.c:1909
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4387 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4388
4389 #: g10/mainproc.c:253
4390 #, c-format
4391 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4392 msgstr "ÊѤÊŤµ¤Î°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸° (%d)\n"
4393
4394 #: g10/mainproc.c:304
4395 #, c-format
4396 msgid "%s encrypted session key\n"
4397 msgstr "%s °Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°\n"
4398
4399 #: g10/mainproc.c:314
4400 #, c-format
4401 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4402 msgstr "̤ÃΤÎÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º %d\n"
4403
4404 #: g10/mainproc.c:395
4405 #, c-format
4406 msgid "public key is %s\n"
4407 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï%s¤Ç¤¹\n"
4408
4409 #: g10/mainproc.c:450
4410 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4411 msgstr "¸ø³«¸°¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿: Àµ¤·¤¤DEK¤Ç¤¹\n"
4412
4413 #: g10/mainproc.c:483
4414 #, c-format
4415 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4416 msgstr "%u-¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %s, ÆüÉÕ%s¤Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4417
4418 #: g10/mainproc.c:487 g10/pkclist.c:219
4419 #, c-format
4420 msgid "      \"%s\"\n"
4421 msgstr "      ¡È%s¡É\n"
4422
4423 #: g10/mainproc.c:491
4424 #, c-format
4425 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4426 msgstr "%s¸°, ID %s¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4427
4428 #: g10/mainproc.c:505
4429 #, c-format
4430 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4431 msgstr "¸ø³«¸°¤ÎÉü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4432
4433 #: g10/mainproc.c:519
4434 #, c-format
4435 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4436 msgstr "%lu ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4437
4438 #: g10/mainproc.c:521
4439 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4440 msgstr "1 ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4441
4442 #: g10/mainproc.c:549 g10/mainproc.c:571
4443 #, c-format
4444 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4445 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿¤ò²¾Äê\n"
4446
4447 #: g10/mainproc.c:557
4448 #, c-format
4449 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4450 msgstr "IDEA°Å¹æË¡¤ÏÍøÍÑÉÔǽ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÚŷŪ¤Ç¤¹¤¬%s¤ÇÂåÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4451
4452 #: g10/mainproc.c:589
4453 msgid "decryption okay\n"
4454 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
4455
4456 #: g10/mainproc.c:593
4457 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4458 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´À­¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4459
4460 #: g10/mainproc.c:606
4461 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4462 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²þã⤵¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4463
4464 #: g10/mainproc.c:612
4465 #, c-format
4466 msgid "decryption failed: %s\n"
4467 msgstr "Éü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4468
4469 #: g10/mainproc.c:631
4470 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4471 msgstr "Ãí°Õ: Á÷¿®¼Ô¤Ï¡ÈÆâ½ï¤Ë¤¹¤ë¡É¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:633
4474 #, c-format
4475 msgid "original file name='%.*s'\n"
4476 msgstr "¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾='%.*s'\n"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:822
4479 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4480 msgstr "ÆÈΩ¼º¸ú¡£¡Ègpg --import¡É¤ò»È¤Ã¤ÆŬÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:1168
4483 #, fuzzy
4484 msgid "no signature found\n"
4485 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:1418
4488 msgid "signature verification suppressed\n"
4489 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
4490
4491 #: g10/mainproc.c:1460 g10/mainproc.c:1470
4492 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4493 msgstr "¤³¤Î¿½Å½ð̾¤Ï¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4494
4495 #: g10/mainproc.c:1480
4496 #, c-format
4497 msgid "Signature made %s\n"
4498 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
4499
4500 #: g10/mainproc.c:1481
4501 #, c-format
4502 msgid "               using %s key %s\n"
4503 msgstr "               %s¸°%s¤ò»ÈÍÑ\n"
4504
4505 #: g10/mainproc.c:1485
4506 #, c-format
4507 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4508 msgstr "%s¤Ë%s¸°ID %s¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
4509
4510 #: g10/mainproc.c:1505
4511 msgid "Key available at: "
4512 msgstr "°Ê²¼¤Ë¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: "
4513
4514 #: g10/mainproc.c:1639 g10/mainproc.c:1687
4515 #, c-format
4516 msgid "BAD signature from \"%s\""
4517 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤Î ÉÔÀµ¤Ê ½ð̾"
4518
4519 #: g10/mainproc.c:1641 g10/mainproc.c:1689
4520 #, c-format
4521 msgid "Expired signature from \"%s\""
4522 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ð̾"
4523
4524 #: g10/mainproc.c:1643 g10/mainproc.c:1691
4525 #, c-format
4526 msgid "Good signature from \"%s\""
4527 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
4528
4529 #: g10/mainproc.c:1695
4530 msgid "[uncertain]"
4531 msgstr "[ÉÔ³ÎÄê]"
4532
4533 #: g10/mainproc.c:1727
4534 #, c-format
4535 msgid "                aka \"%s\""
4536 msgstr "                ÊÌ̾¡È%s¡É"
4537
4538 #: g10/mainproc.c:1824
4539 #, c-format
4540 msgid "Signature expired %s\n"
4541 msgstr "´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ð̾ %s\n"
4542
4543 #: g10/mainproc.c:1829
4544 #, c-format
4545 msgid "Signature expires %s\n"
4546 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4547
4548 #: g10/mainproc.c:1832
4549 #, c-format
4550 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4551 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
4552
4553 #: g10/mainproc.c:1833
4554 msgid "binary"
4555 msgstr "¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼"
4556
4557 #: g10/mainproc.c:1834
4558 msgid "textmode"
4559 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É"
4560
4561 #: g10/mainproc.c:1834 g10/trustdb.c:536
4562 msgid "unknown"
4563 msgstr "̤ÃΤÎ"
4564
4565 #: g10/mainproc.c:1854
4566 #, c-format
4567 msgid "Can't check signature: %s\n"
4568 msgstr "½ð̾¤ò¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4569
4570 #: g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:1938 g10/mainproc.c:2024
4571 msgid "not a detached signature\n"
4572 msgstr "ʬΥ½ð̾¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4573
4574 #: g10/mainproc.c:1965
4575 msgid ""
4576 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4577 msgstr "·Ù¹ð: Â¿½Å½ð̾¤Î¸¡½Ð¡£ºÇ½é¤Î¤â¤Î¤À¤±¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4578
4579 #: g10/mainproc.c:1973
4580 #, c-format
4581 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4582 msgstr "¥¯¥é¥¹0x%02x¤ÎÆÈΩ½ð̾\n"
4583
4584 #: g10/mainproc.c:2030
4585 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4586 msgstr "¸Å¤¤·Á¼° (PGP 2.x) ¤Î½ð̾\n"
4587
4588 #: g10/mainproc.c:2040
4589 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4590 msgstr "proc_tree() ¤ÎÃæ¤Ë̵¸ú¤Ê¥ë¡¼¥È¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4591
4592 #: g10/misc.c:122
4593 #, c-format
4594 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4595 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4596
4597 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4598 #, c-format
4599 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4600 msgstr "¡Ö%s¡×¤Îfstat¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4601
4602 #: g10/misc.c:207
4603 #, c-format
4604 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4605 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4606
4607 #: g10/misc.c:316
4608 #, fuzzy, c-format
4609 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4610 msgstr "¸ø³«¸°¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4611
4612 #: g10/misc.c:331
4613 #, fuzzy, c-format
4614 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4615 msgstr "̤¼ÂÁõ¤Î°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
4616
4617 #: g10/misc.c:346
4618 #, fuzzy, c-format
4619 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4620 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
4621
4622 #: g10/misc.c:351
4623 #, fuzzy, c-format
4624 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4625 msgstr "·Ù¹ð: Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
4626
4627 #: g10/misc.c:447
4628 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4629 msgstr "IDEA°Å¹æË¡¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4630
4631 #: g10/misc.c:448
4632 msgid ""
4633 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4634 msgstr "¾ÜºÙ¤Ï¡¢http://www.gnupg.org/why-not-idea.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4635
4636 #: g10/misc.c:681
4637 #, c-format
4638 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4639 msgstr "%s:%d: ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡È%s¡É\n"
4640
4641 #: g10/misc.c:685
4642 #, c-format
4643 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4644 msgstr "·Ù¹ð:¡È%s¡É¤Ï¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
4645
4646 #: g10/misc.c:687
4647 #, c-format
4648 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4649 msgstr "¡È%s%s¡É¤òÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4650
4651 #: g10/misc.c:694
4652 #, fuzzy, c-format
4653 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4654 msgstr "·Ù¹ð:¡È%s¡É¤Ï¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
4655
4656 #: g10/misc.c:707
4657 msgid "Uncompressed"
4658 msgstr "̵°µ½Ì"
4659
4660 #: g10/misc.c:732
4661 msgid "uncompressed|none"
4662 msgstr "̵°µ½Ì|¤Ê¤·"
4663
4664 #: g10/misc.c:842
4665 #, c-format
4666 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4667 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢%s¤Ç¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
4668
4669 #: g10/misc.c:1017
4670 #, c-format
4671 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4672 msgstr "¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×\n"
4673
4674 #: g10/misc.c:1042
4675 #, c-format
4676 msgid "unknown option `%s'\n"
4677 msgstr "̤ÃΤΥª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×\n"
4678
4679 #: g10/openfile.c:86
4680 #, c-format
4681 msgid "File `%s' exists. "
4682 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4683
4684 #: g10/openfile.c:88
4685 msgid "Overwrite? (y/N) "
4686 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4687
4688 #: g10/openfile.c:121
4689 #, c-format
4690 msgid "%s: unknown suffix\n"
4691 msgstr "%s: Ì¤ÃΤγÈÄ¥»Ò\n"
4692
4693 #: g10/openfile.c:143
4694 msgid "Enter new filename"
4695 msgstr "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
4696
4697 #: g10/openfile.c:188
4698 msgid "writing to stdout\n"
4699 msgstr "ɸ½à½ÐÎϤ˽ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4700
4701 #: g10/openfile.c:303
4702 #, c-format
4703 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4704 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¡Ö%s¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄꤷ¤Þ¤¹\n"
4705
4706 #: g10/openfile.c:382
4707 #, c-format
4708 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4709 msgstr "¿·¤·¤¤¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4710
4711 #: g10/openfile.c:384
4712 #, c-format
4713 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4714 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4715
4716 #: g10/openfile.c:416
4717 #, c-format
4718 msgid "directory `%s' created\n"
4719 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4720
4721 #: g10/parse-packet.c:138
4722 #, c-format
4723 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4724 msgstr "¸ø³«¸°¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4725
4726 #: g10/parse-packet.c:708
4727 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4728 msgstr "·Ù¹ð: ÀøºßŪ¤Ë·õÆݤÊÂоΰŹ沽¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°¤Ç¤¹\n"
4729
4730 #: g10/parse-packet.c:1147
4731 #, c-format
4732 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4733 msgstr "·¿%d¤Î²¼°Ì¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥È¤òȯ¸«\n"
4734
4735 #: g10/passphrase.c:310
4736 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4737 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
4738
4739 #: g10/passphrase.c:326
4740 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4741 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4742
4743 #: g10/passphrase.c:345
4744 #, c-format
4745 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4746 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4747
4748 #: g10/passphrase.c:362
4749 #, c-format
4750 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4751 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4752
4753 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
4754 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4755 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"
4756
4757 #: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
4758 #, c-format
4759 msgid " (main key ID %s)"
4760 msgstr " (¼ç¸°ID %s)"
4761
4762 #: g10/passphrase.c:546
4763 #, c-format
4764 msgid ""
4765 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4766 "\"%.*s\"\n"
4767 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4768 msgstr ""
4769 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:\n"
4770 "\"%.*s\"\n"
4771 "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s%s\n"
4772
4773 #: g10/passphrase.c:571
4774 msgid "Repeat passphrase\n"
4775 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ\n"
4776
4777 #: g10/passphrase.c:573
4778 msgid "Enter passphrase\n"
4779 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
4780
4781 #: g10/passphrase.c:649
4782 msgid "cancelled by user\n"
4783 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
4784
4785 #: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
4786 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4787 msgstr "¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÌä¹ç¤»¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4788
4789 #: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
4790 msgid "Enter passphrase: "
4791 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ: "
4792
4793 #: g10/passphrase.c:895
4794 #, c-format
4795 msgid ""
4796 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4797 "user: \"%s\"\n"
4798 msgstr ""
4799 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï\n"
4800 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:¡È%s¡É\n"
4801