Upgraded gettext.
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-05-07 20:39+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:194
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:424
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:427
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:474
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:495
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:503
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:508
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:520
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:521
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:557
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
76
77 #: agent/command-ssh.c:531
78 #, fuzzy, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
81
82 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
83 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
84 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
90 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
91 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
92 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
93 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
94 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
95 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1780
96 #: sm/gpgsm.c:1817 sm/gpgsm.c:1855 sm/qualified.c:74
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1621
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1626
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1646
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1696
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1711
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2016
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2351
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2852
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:219
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:277
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:280
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
161
162 #: agent/divert-scd.c:292
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:90
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:100
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:101
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
187
188 #: agent/genkey.c:146
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
191 msgstr ""
192 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
193 "\n"
194
195 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1202
196 #, fuzzy
197 msgid "Please re-enter this passphrase"
198 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
199
200 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1208
201 #: tools/symcryptrun.c:468
202 msgid "does not match - try again"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/genkey.c:265
206 #, fuzzy
207 msgid "Please enter the new passphrase"
208 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
209
210 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
211 #: scd/scdaemon.c:103
212 #, fuzzy
213 msgid ""
214 "@Options:\n"
215 " "
216 msgstr ""
217 "@\n"
218 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
219 " "
220
221 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
222 msgid "run in server mode (foreground)"
223 msgstr ""
224
225 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
226 msgid "run in daemon mode (background)"
227 msgstr ""
228
229 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
230 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
231 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
232 msgid "verbose"
233 msgstr "¾éĹ"
234
235 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
236 #: sm/gpgsm.c:339
237 msgid "be somewhat more quiet"
238 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
239
240 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
241 msgid "sh-style command output"
242 msgstr ""
243
244 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
245 msgid "csh-style command output"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:169
249 #, fuzzy
250 msgid "|FILE|read options from FILE"
251 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
254 msgid "do not detach from the console"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:127
258 msgid "do not grab keyboard and mouse"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
262 #: tools/symcryptrun.c:168
263 #, fuzzy
264 msgid "use a log file for the server"
265 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
266
267 #: agent/gpg-agent.c:130
268 #, fuzzy
269 msgid "use a standard location for the socket"
270 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
271
272 #: agent/gpg-agent.c:134
273 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
274 msgstr ""
275
276 #: agent/gpg-agent.c:137
277 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
278 msgstr ""
279
280 #: agent/gpg-agent.c:138
281 #, fuzzy
282 msgid "do not use the SCdaemon"
283 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:145
286 msgid "ignore requests to change the TTY"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:147
290 msgid "ignore requests to change the X display"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:150
294 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/gpg-agent.c:156
298 msgid "do not use the PIN cache when signing"
299 msgstr ""
300
301 #: agent/gpg-agent.c:158
302 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:160
306 #, fuzzy
307 msgid "allow presetting passphrase"
308 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:161
311 msgid "enable ssh-agent emulation"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:163
315 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
319 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
320 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
321 #, fuzzy
322 msgid "Please report bugs to <"
323 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:250
326 #, fuzzy
327 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
328 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:252
331 msgid ""
332 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
333 "Secret key management for GnuPG\n"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:303 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:650
337 #, c-format
338 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:479 agent/protect-tool.c:1059 kbx/kbxutil.c:432
342 #: scd/scdaemon.c:339 sm/gpgsm.c:771 sm/gpgsm.c:774 tools/symcryptrun.c:1037
343 #, c-format
344 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:572 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:415 sm/gpgsm.c:865
348 #, c-format
349 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
350 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:577 agent/gpg-agent.c:1136 g10/gpg.c:2039
353 #: scd/scdaemon.c:420 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:970
354 #, c-format
355 msgid "option file `%s': %s\n"
356 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
357
358 #: agent/gpg-agent.c:585 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:876
359 #, c-format
360 msgid "reading options from `%s'\n"
361 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:906 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
364 #: g10/plaintext.c:164
365 #, c-format
366 msgid "error creating `%s': %s\n"
367 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:1196 agent/gpg-agent.c:1299 agent/gpg-agent.c:1303
370 #: agent/gpg-agent.c:1339 agent/gpg-agent.c:1343 g10/exec.c:174
371 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:914
372 #, c-format
373 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
374 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:928
377 msgid "name of socket too long\n"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1236 scd/scdaemon.c:954
381 #, fuzzy, c-format
382 msgid "can't create socket: %s\n"
383 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1265 scd/scdaemon.c:983
386 #, fuzzy, c-format
387 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
388 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:1273 scd/scdaemon.c:991
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "listen() failed: %s\n"
393 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:997
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "listening on socket `%s'\n"
398 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1307 agent/gpg-agent.c:1349 g10/openfile.c:421
401 #, c-format
402 msgid "directory `%s' created\n"
403 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1355
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
408 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1359
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
413 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1461
416 #, c-format
417 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
418 msgstr ""
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1466
421 #, c-format
422 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
423 msgstr ""
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1483
426 #, c-format
427 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
428 msgstr ""
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1488
431 #, c-format
432 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1584 scd/scdaemon.c:1116
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
438 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1690 scd/scdaemon.c:1183
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "%s %s stopped\n"
443 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1711
446 #, fuzzy
447 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
448 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1721 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
451 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:764
452 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
453 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1733 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
456 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:775
457 #, c-format
458 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
459 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
460
461 #: agent/preset-passphrase.c:100
462 #, fuzzy
463 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
464 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
465
466 #: agent/preset-passphrase.c:103
467 msgid ""
468 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
469 "Password cache maintenance\n"
470 msgstr ""
471
472 #: agent/protect-tool.c:151
473 #, fuzzy
474 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
475 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
476
477 #: agent/protect-tool.c:153
478 msgid ""
479 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
480 "Secret key maintenance tool\n"
481 msgstr ""
482
483 #: agent/protect-tool.c:1193
484 #, fuzzy
485 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
486 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
487
488 #: agent/protect-tool.c:1196
489 #, fuzzy
490 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
491 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
492
493 #: agent/protect-tool.c:1199
494 msgid ""
495 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
496 "system."
497 msgstr ""
498
499 #: agent/protect-tool.c:1204
500 #, fuzzy
501 msgid ""
502 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
503 "needed to complete this operation."
504 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
505
506 #: agent/protect-tool.c:1209 tools/symcryptrun.c:469
507 #, fuzzy
508 msgid "Passphrase:"
509 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:482
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
514 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
515
516 #: agent/protect-tool.c:1225 tools/symcryptrun.c:486
517 #, fuzzy
518 msgid "cancelled\n"
519 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
520
521 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
522 #, fuzzy, c-format
523 msgid "error opening `%s': %s\n"
524 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
525
526 #: agent/trustlist.c:130
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
529 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
530
531 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
532 #, c-format
533 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
534 msgstr ""
535
536 #: agent/trustlist.c:164
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
539 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
540
541 #: agent/trustlist.c:199
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
544 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
545
546 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
547 #, c-format
548 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
549 msgstr ""
550
551 #: agent/trustlist.c:264
552 #, fuzzy, c-format
553 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
554 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
555
556 #: agent/trustlist.c:365 agent/trustlist.c:404
557 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
558 msgstr ""
559
560 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
561 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
562 #. Pinentry to insert a line break.  The double
563 #. percent sign is actually needed because it is also
564 #. a printf format string.  If you need to insert a
565 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
566 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
567 #. fingerprint string whereas the first one receives
568 #. the name as store in the certificate.
569 #: agent/trustlist.c:480
570 #, c-format
571 msgid ""
572 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
573 "fingerprint:%%0A  %s"
574 msgstr ""
575
576 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
577 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
578 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
579 #: agent/trustlist.c:489
580 msgid "Correct"
581 msgstr ""
582
583 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
584 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
585 #. Pinentry to insert a line break.  The double
586 #. percent sign is actually needed because it is also
587 #. a printf format string.  If you need to insert a
588 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
589 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
590 #. certificate.
591 #: agent/trustlist.c:509
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
595 "certificates?"
596 msgstr ""
597
598 #: agent/trustlist.c:515
599 #, fuzzy
600 msgid "Yes"
601 msgstr "yes"
602
603 #: agent/trustlist.c:515
604 msgid "No"
605 msgstr ""
606
607 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
608 #, fuzzy, c-format
609 msgid "error creating a pipe: %s\n"
610 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
611
612 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
613 #, fuzzy, c-format
614 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
615 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
616
617 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "error forking process: %s\n"
620 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
621
622 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
623 #, c-format
624 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
625 msgstr ""
626
627 #: common/exechelp.c:452
628 #, fuzzy, c-format
629 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
630 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
631
632 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
635 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
636
637 #: common/exechelp.c:493
638 #, c-format
639 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
640 msgstr ""
641
642 #: common/exechelp.c:504
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "error running `%s': terminated\n"
645 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
646
647 #: common/http.c:1621
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error creating socket: %s\n"
650 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
651
652 #: common/http.c:1665
653 #, fuzzy
654 msgid "host not found"
655 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
656
657 #: common/simple-pwquery.c:310
658 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
659 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
660
661 #: common/simple-pwquery.c:368
662 #, c-format
663 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
664 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
665
666 #: common/simple-pwquery.c:379
667 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
668 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
669
670 #: common/simple-pwquery.c:389
671 #, fuzzy
672 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
673 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
674
675 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
676 #, fuzzy
677 msgid "canceled by user\n"
678 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
679
680 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
681 #, fuzzy
682 msgid "problem with the agent\n"
683 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
684
685 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
686 #, c-format
687 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
688 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
689
690 #: common/sysutils.c:183
691 #, fuzzy, c-format
692 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
693 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
694
695 #: common/sysutils.c:215
696 #, fuzzy, c-format
697 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
698 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
699
700 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
701 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
702 msgid "yes"
703 msgstr "yes"
704
705 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
706 msgid "yY"
707 msgstr "yY"
708
709 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
710 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
711 msgid "no"
712 msgstr "no"
713
714 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
715 msgid "nN"
716 msgstr "nN"
717
718 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
719 #: common/yesno.c:74
720 msgid "quit"
721 msgstr "quit"
722
723 #: common/yesno.c:77
724 msgid "qQ"
725 msgstr "qQ"
726
727 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
728 #: common/yesno.c:111
729 msgid "okay|okay"
730 msgstr "okay|okay"
731
732 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
733 #: common/yesno.c:113
734 msgid "cancel|cancel"
735 msgstr "cancel|cancel"
736
737 #: common/yesno.c:114
738 msgid "oO"
739 msgstr "oO"
740
741 #: common/yesno.c:115
742 msgid "cC"
743 msgstr "cC"
744
745 #: common/miscellaneous.c:73
746 #, c-format
747 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
748 msgstr ""
749
750 #: common/miscellaneous.c:76
751 #, c-format
752 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
753 msgstr ""
754
755 #: g10/armor.c:368
756 #, c-format
757 msgid "armor: %s\n"
758 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
759
760 #: g10/armor.c:407
761 msgid "invalid armor header: "
762 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
763
764 #: g10/armor.c:418
765 msgid "armor header: "
766 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
767
768 #: g10/armor.c:429
769 msgid "invalid clearsig header\n"
770 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
771
772 #: g10/armor.c:481
773 msgid "nested clear text signatures\n"
774 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
775
776 #: g10/armor.c:616
777 msgid "unexpected armor: "
778 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
779
780 #: g10/armor.c:628
781 msgid "invalid dash escaped line: "
782 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
783
784 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
785 #, c-format
786 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
787 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
788
789 #: g10/armor.c:825
790 msgid "premature eof (no CRC)\n"
791 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
792
793 #: g10/armor.c:859
794 msgid "premature eof (in CRC)\n"
795 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
796
797 #: g10/armor.c:867
798 msgid "malformed CRC\n"
799 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
800
801 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
802 #, c-format
803 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
804 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
805
806 #: g10/armor.c:891
807 msgid "premature eof (in trailer)\n"
808 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
809
810 #: g10/armor.c:895
811 msgid "error in trailer line\n"
812 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
813
814 #: g10/armor.c:1206
815 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
816 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
817
818 #: g10/armor.c:1211
819 #, c-format
820 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
821 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
822
823 #: g10/armor.c:1215
824 msgid ""
825 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
826 msgstr ""
827 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
828 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
829
830 #: g10/build-packet.c:978
831 msgid ""
832 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
833 "an '='\n"
834 msgstr ""
835 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
836
837 #: g10/build-packet.c:990
838 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
839 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
840
841 #: g10/build-packet.c:996
842 #, fuzzy
843 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
844 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:1014
847 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
848 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
849
850 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
851 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
852 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
853
854 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
855 msgid "not human readable"
856 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
857
858 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
859 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
860 msgstr ""
861
862 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
863 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
864 msgstr ""
865
866 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
867 #, c-format
868 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
869 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
870
871 #: g10/card-util.c:69
872 #, c-format
873 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
874 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
875
876 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
877 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
878 msgid "can't do this in batch mode\n"
879 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
880
881 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
882 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
883 #: g10/keygen.c:1617
884 msgid "Your selection? "
885 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
886
887 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
888 msgid "[not set]"
889 msgstr "[̤ÀßÄê]"
890
891 #: g10/card-util.c:414
892 msgid "male"
893 msgstr "ÃË"
894
895 #: g10/card-util.c:415
896 msgid "female"
897 msgstr "½÷"
898
899 #: g10/card-util.c:415
900 msgid "unspecified"
901 msgstr "̵»ØÄê"
902
903 #: g10/card-util.c:442
904 msgid "not forced"
905 msgstr "̤½èÍý"
906
907 #: g10/card-util.c:442
908 msgid "forced"
909 msgstr "¶¯À©"
910
911 #: g10/card-util.c:520
912 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
913 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
914
915 #: g10/card-util.c:522
916 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
917 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
918
919 #: g10/card-util.c:524
920 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
921 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
922
923 #: g10/card-util.c:541
924 msgid "Cardholder's surname: "
925 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
926
927 #: g10/card-util.c:543
928 msgid "Cardholder's given name: "
929 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
930
931 #: g10/card-util.c:561
932 #, c-format
933 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
934 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
935
936 #: g10/card-util.c:582
937 msgid "URL to retrieve public key: "
938 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
939
940 #: g10/card-util.c:590
941 #, c-format
942 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
943 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
944
945 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
946 #, c-format
947 msgid "error reading `%s': %s\n"
948 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
949
950 #: g10/card-util.c:696
951 msgid "Login data (account name): "
952 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
953
954 #: g10/card-util.c:706
955 #, c-format
956 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
957 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
958
959 #: g10/card-util.c:765
960 msgid "Private DO data: "
961 msgstr ""
962
963 #: g10/card-util.c:775
964 #, fuzzy, c-format
965 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
966 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
967
968 #: g10/card-util.c:795
969 msgid "Language preferences: "
970 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
971
972 #: g10/card-util.c:803
973 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
974 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
975
976 #: g10/card-util.c:812
977 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
978 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
979
980 #: g10/card-util.c:833
981 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
982 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
983
984 #: g10/card-util.c:847
985 msgid "Error: invalid response.\n"
986 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
987
988 #: g10/card-util.c:868
989 msgid "CA fingerprint: "
990 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
991
992 #: g10/card-util.c:891
993 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
994 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
995
996 #: g10/card-util.c:939
997 #, c-format
998 msgid "key operation not possible: %s\n"
999 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1000
1001 #: g10/card-util.c:940
1002 msgid "not an OpenPGP card"
1003 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1004
1005 #: g10/card-util.c:949
1006 #, c-format
1007 msgid "error getting current key info: %s\n"
1008 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1009
1010 #: g10/card-util.c:1034
1011 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1012 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1013
1014 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1015 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1016 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1017
1018 #: g10/card-util.c:1076
1019 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1020 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1021
1022 #: g10/card-util.c:1085
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1026 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1027 "You should change them using the command --change-pin\n"
1028 msgstr ""
1029 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1030 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1031 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1032
1033 #: g10/card-util.c:1120
1034 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1035 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1036
1037 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1038 msgid "   (1) Signature key\n"
1039 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1042 msgid "   (2) Encryption key\n"
1043 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1046 msgid "   (3) Authentication key\n"
1047 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1050 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1051 msgid "Invalid selection.\n"
1052 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1200
1055 msgid "Please select where to store the key:\n"
1056 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1235
1059 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1060 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1240
1063 msgid "secret parts of key are not available\n"
1064 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1245
1067 msgid "secret key already stored on a card\n"
1068 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1071 msgid "quit this menu"
1072 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1318
1075 msgid "show admin commands"
1076 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1079 msgid "show this help"
1080 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1321
1083 msgid "list all available data"
1084 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1324
1087 msgid "change card holder's name"
1088 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1325
1091 msgid "change URL to retrieve key"
1092 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1326
1095 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1096 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1327
1099 msgid "change the login name"
1100 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1328
1103 msgid "change the language preferences"
1104 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1329
1107 msgid "change card holder's sex"
1108 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1330
1111 msgid "change a CA fingerprint"
1112 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1331
1115 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1116 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1332
1119 msgid "generate new keys"
1120 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1333
1123 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1124 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1334
1127 msgid "verify the PIN and list all data"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1131 msgid "Command> "
1132 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1133
1134 #: g10/card-util.c:1492
1135 msgid "Admin-only command\n"
1136 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1523
1139 msgid "Admin commands are allowed\n"
1140 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1141
1142 #: g10/card-util.c:1525
1143 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1144 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1145
1146 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1147 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1148 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1149
1150 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1151 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1152 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1153
1154 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1155 #, c-format
1156 msgid "can't open `%s'\n"
1157 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1158
1159 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1160 #: g10/revoke.c:228
1161 #, c-format
1162 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1163 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1164
1165 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1166 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1167 #, c-format
1168 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1169 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1170
1171 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1172 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1173 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1174
1175 #: g10/delkey.c:135
1176 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1177 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1178
1179 #: g10/delkey.c:147
1180 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1181 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1182
1183 #: g10/delkey.c:155
1184 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1185 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1186
1187 #: g10/delkey.c:165
1188 #, c-format
1189 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1190 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1191
1192 #: g10/delkey.c:175
1193 msgid "ownertrust information cleared\n"
1194 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1195
1196 #: g10/delkey.c:206
1197 #, c-format
1198 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1199 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1200
1201 #: g10/delkey.c:208
1202 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1203 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1204
1205 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1206 #, c-format
1207 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1208 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1209
1210 #: g10/encode.c:234
1211 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1212 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1213
1214 #: g10/encode.c:248
1215 #, c-format
1216 msgid "using cipher %s\n"
1217 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1218
1219 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1220 #, c-format
1221 msgid "`%s' already compressed\n"
1222 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1223
1224 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1225 #, c-format
1226 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1227 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1228
1229 #: g10/encode.c:487
1230 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1231 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1232
1233 #: g10/encode.c:512
1234 #, c-format
1235 msgid "reading from `%s'\n"
1236 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1237
1238 #: g10/encode.c:543
1239 msgid ""
1240 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1241 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1242
1243 #: g10/encode.c:561
1244 #, c-format
1245 msgid ""
1246 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1247 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1248
1249 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1250 #, c-format
1251 msgid ""
1252 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1253 "preferences\n"
1254 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1255
1256 #: g10/encode.c:767
1257 #, c-format
1258 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1259 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1260
1261 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1262 #, c-format
1263 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1264 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1265
1266 #: g10/encode.c:864
1267 #, c-format
1268 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1269 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1270
1271 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1272 #, c-format
1273 msgid "%s encrypted data\n"
1274 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1275
1276 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1277 #, c-format
1278 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1279 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1280
1281 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1282 msgid ""
1283 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1284 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1285
1286 #: g10/encr-data.c:146
1287 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1288 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1289
1290 #: g10/exec.c:51
1291 msgid "no remote program execution supported\n"
1292 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1293
1294 #: g10/exec.c:315
1295 msgid ""
1296 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1297 msgstr ""
1298 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1299 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1300
1301 #: g10/exec.c:345
1302 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1303 msgstr ""
1304 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1305
1306 #: g10/exec.c:423
1307 #, c-format
1308 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1309 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1310
1311 #: g10/exec.c:426
1312 #, c-format
1313 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1314 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1315
1316 #: g10/exec.c:511
1317 #, c-format
1318 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1319 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1320
1321 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1322 msgid "unnatural exit of external program\n"
1323 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1324
1325 #: g10/exec.c:537
1326 msgid "unable to execute external program\n"
1327 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1328
1329 #: g10/exec.c:554
1330 #, c-format
1331 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1332 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1333
1334 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1335 #, c-format
1336 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1337 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1338
1339 #: g10/exec.c:611
1340 #, c-format
1341 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1342 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1343
1344 #: g10/export.c:63
1345 #, fuzzy
1346 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1347 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1348
1349 #: g10/export.c:65
1350 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/export.c:67
1354 #, fuzzy
1355 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1356 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1357
1358 #: g10/export.c:69
1359 #, fuzzy
1360 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1361 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1362
1363 #: g10/export.c:71
1364 #, fuzzy
1365 msgid "remove unusable parts from key during export"
1366 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1367
1368 #: g10/export.c:73
1369 msgid "remove as much as possible from key during export"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/export.c:75
1373 msgid "export keys in an S-expression based format"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/export.c:340
1377 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1378 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1379
1380 #: g10/export.c:369
1381 #, c-format
1382 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1383 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1384
1385 #: g10/export.c:377
1386 #, c-format
1387 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1388 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1389
1390 #: g10/export.c:388
1391 #, fuzzy, c-format
1392 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1393 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1394
1395 #: g10/export.c:539
1396 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/export.c:562
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1402 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1403
1404 #: g10/export.c:586
1405 #, c-format
1406 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1407 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1408
1409 #: g10/export.c:635
1410 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1411 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1412
1413 #: g10/getkey.c:153
1414 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1415 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1416
1417 #: g10/getkey.c:176
1418 msgid "[User ID not found]"
1419 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1420
1421 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1422 #: g10/getkey.c:1004
1423 #, c-format
1424 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: g10/getkey.c:1836
1428 #, c-format
1429 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1430 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1431
1432 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1433 #, c-format
1434 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1435 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1436
1437 #: g10/getkey.c:2624
1438 #, fuzzy, c-format
1439 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1440 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1441
1442 #: g10/getkey.c:2671
1443 #, c-format
1444 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1445 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1446
1447 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1448 msgid ""
1449 "@Commands:\n"
1450 " "
1451 msgstr ""
1452 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1453 " "
1454
1455 #: g10/gpg.c:371
1456 msgid "|[file]|make a signature"
1457 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1458
1459 #: g10/gpg.c:372
1460 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1461 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1462
1463 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1464 msgid "make a detached signature"
1465 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1466
1467 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1468 msgid "encrypt data"
1469 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1470
1471 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1472 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1473 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1474
1475 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1476 msgid "decrypt data (default)"
1477 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1478
1479 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1480 msgid "verify a signature"
1481 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1482
1483 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1484 msgid "list keys"
1485 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1486
1487 #: g10/gpg.c:384
1488 msgid "list keys and signatures"
1489 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1490
1491 #: g10/gpg.c:385
1492 msgid "list and check key signatures"
1493 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1494
1495 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1496 msgid "list keys and fingerprints"
1497 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1498
1499 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1500 msgid "list secret keys"
1501 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1502
1503 #: g10/gpg.c:388
1504 msgid "generate a new key pair"
1505 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1506
1507 #: g10/gpg.c:389
1508 msgid "remove keys from the public keyring"
1509 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1510
1511 #: g10/gpg.c:391
1512 msgid "remove keys from the secret keyring"
1513 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1514
1515 #: g10/gpg.c:392
1516 msgid "sign a key"
1517 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1518
1519 #: g10/gpg.c:393
1520 msgid "sign a key locally"
1521 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1522
1523 #: g10/gpg.c:394
1524 msgid "sign or edit a key"
1525 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1526
1527 #: g10/gpg.c:395
1528 msgid "generate a revocation certificate"
1529 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1530
1531 #: g10/gpg.c:397
1532 msgid "export keys"
1533 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1534
1535 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1536 msgid "export keys to a key server"
1537 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1538
1539 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1540 msgid "import keys from a key server"
1541 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1542
1543 #: g10/gpg.c:401
1544 msgid "search for keys on a key server"
1545 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1546
1547 #: g10/gpg.c:403
1548 msgid "update all keys from a keyserver"
1549 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1550
1551 #: g10/gpg.c:407
1552 msgid "import/merge keys"
1553 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1554
1555 #: g10/gpg.c:410
1556 msgid "print the card status"
1557 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1558
1559 #: g10/gpg.c:411
1560 msgid "change data on a card"
1561 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1562
1563 #: g10/gpg.c:412
1564 msgid "change a card's PIN"
1565 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1566
1567 #: g10/gpg.c:421
1568 msgid "update the trust database"
1569 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1570
1571 #: g10/gpg.c:428
1572 msgid "|algo [files]|print message digests"
1573 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1574
1575 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1576 msgid "run in server mode"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1580 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1581 msgid ""
1582 "@\n"
1583 "Options:\n"
1584 " "
1585 msgstr ""
1586 "@\n"
1587 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1588 " "
1589
1590 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1591 msgid "create ascii armored output"
1592 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1593
1594 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1595 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1596 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1597
1598 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1599 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1600 msgstr ""
1601 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1602 "¤ò»ÈÍÑ"
1603
1604 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1605 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1606 msgstr ""
1607 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1608 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1609
1610 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1611 msgid "use canonical text mode"
1612 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1613
1614 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1615 msgid "use as output file"
1616 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1617
1618 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1619 msgid "do not make any changes"
1620 msgstr "̵Êѹ¹"
1621
1622 #: g10/gpg.c:482
1623 msgid "prompt before overwriting"
1624 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1625
1626 #: g10/gpg.c:524
1627 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1628 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1629
1630 #: g10/gpg.c:525
1631 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1632 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1633
1634 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1635 msgid ""
1636 "@\n"
1637 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1638 msgstr ""
1639 "@\n"
1640 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1641 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1642
1643 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1644 msgid ""
1645 "@\n"
1646 "Examples:\n"
1647 "\n"
1648 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1649 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1650 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1651 " --list-keys [names]        show keys\n"
1652 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1653 msgstr ""
1654 "@\n"
1655 "Îã:\n"
1656 "\n"
1657 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1658 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1659 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1660 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1661 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1662
1663 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1664 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1665 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1666
1667 #: g10/gpg.c:768
1668 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1669 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1670
1671 #: g10/gpg.c:771
1672 msgid ""
1673 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1674 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1675 "default operation depends on the input data\n"
1676 msgstr ""
1677 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1678 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1679 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1682 msgid ""
1683 "\n"
1684 "Supported algorithms:\n"
1685 msgstr ""
1686 "\n"
1687 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:785
1690 msgid "Pubkey: "
1691 msgstr "¸ø³«¸°: "
1692
1693 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1694 msgid "Cipher: "
1695 msgstr "°Å¹æË¡: "
1696
1697 #: g10/gpg.c:799
1698 msgid "Hash: "
1699 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1700
1701 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1702 msgid "Compression: "
1703 msgstr "°µ½Ì: "
1704
1705 #: g10/gpg.c:890
1706 msgid "usage: gpg [options] "
1707 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1708
1709 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:686
1710 msgid "conflicting commands\n"
1711 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1712
1713 #: g10/gpg.c:1078
1714 #, c-format
1715 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1716 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1717
1718 #: g10/gpg.c:1275
1719 #, c-format
1720 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1721 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1722
1723 #: g10/gpg.c:1278
1724 #, c-format
1725 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1726 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1727
1728 #: g10/gpg.c:1281
1729 #, c-format
1730 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1731 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1732
1733 #: g10/gpg.c:1287
1734 #, c-format
1735 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1736 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:1290
1739 #, c-format
1740 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1741 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1742
1743 #: g10/gpg.c:1293
1744 #, c-format
1745 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1746 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:1299
1749 #, c-format
1750 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1751 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:1302
1754 #, c-format
1755 msgid ""
1756 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1757 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1758
1759 #: g10/gpg.c:1305
1760 #, c-format
1761 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1762 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:1311
1765 #, c-format
1766 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1767 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1768
1769 #: g10/gpg.c:1314
1770 #, c-format
1771 msgid ""
1772 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1773 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:1317
1776 #, c-format
1777 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1778 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1779
1780 #: g10/gpg.c:1460
1781 #, c-format
1782 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1783 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:1553
1786 msgid "display photo IDs during key listings"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: g10/gpg.c:1555
1790 msgid "show policy URLs during signature listings"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: g10/gpg.c:1557
1794 #, fuzzy
1795 msgid "show all notations during signature listings"
1796 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:1559
1799 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/gpg.c:1563
1803 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: g10/gpg.c:1565
1807 #, fuzzy
1808 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1809 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1810
1811 #: g10/gpg.c:1567
1812 msgid "show user ID validity during key listings"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/gpg.c:1569
1816 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/gpg.c:1571
1820 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/gpg.c:1573
1824 #, fuzzy
1825 msgid "show the keyring name in key listings"
1826 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1575
1829 #, fuzzy
1830 msgid "show expiration dates during signature listings"
1831 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:1835
1834 #, c-format
1835 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1836 msgstr ""
1837
1838 #: g10/gpg.c:1993
1839 #, c-format
1840 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1841 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1842
1843 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1844 #, c-format
1845 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1846 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:2266
1849 #, c-format
1850 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1851 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1852
1853 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1854 #, fuzzy, c-format
1855 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1856 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:2515
1859 #, c-format
1860 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1861 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1862
1863 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1864 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1865 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1866
1867 #: g10/gpg.c:2550
1868 #, c-format
1869 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1870 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1871
1872 #: g10/gpg.c:2553
1873 msgid "invalid keyserver options\n"
1874 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1875
1876 #: g10/gpg.c:2560
1877 #, c-format
1878 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1879 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1880
1881 #: g10/gpg.c:2563
1882 msgid "invalid import options\n"
1883 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1884
1885 #: g10/gpg.c:2570
1886 #, c-format
1887 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1888 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1889
1890 #: g10/gpg.c:2573
1891 msgid "invalid export options\n"
1892 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1893
1894 #: g10/gpg.c:2580
1895 #, c-format
1896 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1897 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1898
1899 #: g10/gpg.c:2583
1900 msgid "invalid list options\n"
1901 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1902
1903 #: g10/gpg.c:2591
1904 msgid "display photo IDs during signature verification"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: g10/gpg.c:2593
1908 msgid "show policy URLs during signature verification"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: g10/gpg.c:2595
1912 #, fuzzy
1913 msgid "show all notations during signature verification"
1914 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1915
1916 #: g10/gpg.c:2597
1917 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: g10/gpg.c:2601
1921 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: g10/gpg.c:2603
1925 #, fuzzy
1926 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1927 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1928
1929 #: g10/gpg.c:2605
1930 #, fuzzy
1931 msgid "show user ID validity during signature verification"
1932 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1933
1934 #: g10/gpg.c:2607
1935 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: g10/gpg.c:2609
1939 #, fuzzy
1940 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1941 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1942
1943 #: g10/gpg.c:2611
1944 msgid "validate signatures with PKA data"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: g10/gpg.c:2613
1948 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: g10/gpg.c:2620
1952 #, c-format
1953 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1954 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2623
1957 msgid "invalid verify options\n"
1958 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2630
1961 #, c-format
1962 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1963 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:2804
1966 #, fuzzy, c-format
1967 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1968 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1969
1970 #: g10/gpg.c:2807
1971 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1236
1975 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1976 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2897
1979 #, c-format
1980 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1981 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2906
1984 #, c-format
1985 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1986 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2909
1989 #, c-format
1990 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1991 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2924
1994 #, fuzzy, c-format
1995 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1996 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1997
1998 #: g10/gpg.c:2938
1999 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2000 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2944
2003 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2004 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:2950
2007 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2008 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2009
2010 #: g10/gpg.c:2963
2011 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2012 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2013
2014 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1292
2015 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2016 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1300
2019 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2020 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:3041
2023 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2024 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:3047
2027 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2028 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:3062
2031 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2032 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2033
2034 #: g10/gpg.c:3064
2035 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2036 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2037
2038 #: g10/gpg.c:3066
2039 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2040 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2041
2042 #: g10/gpg.c:3068
2043 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2044 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:3070
2047 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2048 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:3073
2051 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2052 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:3077
2055 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2056 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:3084
2059 msgid "invalid default preferences\n"
2060 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:3093
2063 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2064 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:3097
2067 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2068 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2069
2070 #: g10/gpg.c:3101
2071 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2072 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:3134
2075 #, c-format
2076 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2077 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:3181
2080 #, c-format
2081 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2082 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3186
2085 #, c-format
2086 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2087 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3191
2090 #, c-format
2091 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2092 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3283
2095 #, c-format
2096 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2097 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3294
2100 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2101 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:3315
2104 msgid "--store [filename]"
2105 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2106
2107 #: g10/gpg.c:3322
2108 msgid "--symmetric [filename]"
2109 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3324
2112 #, c-format
2113 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2114 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3334
2117 msgid "--encrypt [filename]"
2118 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2119
2120 #: g10/gpg.c:3347
2121 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2122 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3349
2125 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2126 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3352
2129 #, c-format
2130 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2131 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3370
2134 msgid "--sign [filename]"
2135 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3383
2138 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2139 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3398
2142 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2143 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3400
2146 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2147 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3403
2150 #, c-format
2151 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2152 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3423
2155 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2156 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3432
2159 msgid "--clearsign [filename]"
2160 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3457
2163 msgid "--decrypt [filename]"
2164 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3465
2167 msgid "--sign-key user-id"
2168 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3469
2171 msgid "--lsign-key user-id"
2172 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3490
2175 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2176 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3575
2179 #, c-format
2180 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2181 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:3577
2184 #, c-format
2185 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2186 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3579
2189 #, c-format
2190 msgid "key export failed: %s\n"
2191 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3590
2194 #, c-format
2195 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2196 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:3600
2199 #, c-format
2200 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2201 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3651
2204 #, c-format
2205 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2206 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3659
2209 #, c-format
2210 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2211 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3749
2214 #, c-format
2215 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2216 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3866
2219 msgid "[filename]"
2220 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3870
2223 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2224 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2225
2226 #: g10/gpg.c:4182
2227 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2228 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:4184
2231 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2232 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:4217
2235 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2236 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2237
2238 #: g10/gpgv.c:73
2239 msgid "take the keys from this keyring"
2240 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2241
2242 #: g10/gpgv.c:75
2243 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2244 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2245
2246 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2247 msgid "|FD|write status info to this FD"
2248 msgstr ""
2249 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2250 "½ñ¤­¹þ¤à"
2251
2252 #: g10/gpgv.c:100
2253 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2254 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2255
2256 #: g10/gpgv.c:103
2257 msgid ""
2258 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2259 "Check signatures against known trusted keys\n"
2260 msgstr ""
2261 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2262 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2263
2264 #: g10/helptext.c:51
2265 msgid ""
2266 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2267 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2268 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2269 msgstr ""
2270 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
2271 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
2272 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
2273
2274 #: g10/helptext.c:57
2275 msgid ""
2276 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2277 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2278 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2279 "ultimately trusted\n"
2280 msgstr ""
2281 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2282 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
2283 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
2284 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2285
2286 #: g10/helptext.c:64
2287 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2288 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2289
2290 #: g10/helptext.c:68
2291 msgid ""
2292 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2293 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2294
2295 #: g10/helptext.c:72
2296 msgid ""
2297 "Select the algorithm to use.\n"
2298 "\n"
2299 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2300 "for signatures.\n"
2301 "\n"
2302 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2303 "\n"
2304 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2305 "\n"
2306 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2307 msgstr ""
2308 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2309 "\n"
2310 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2311 "\n"
2312 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2313 "\n"
2314 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
2315 "\n"
2316 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2317
2318 #: g10/helptext.c:86
2319 msgid ""
2320 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2321 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2322 "Please consult your security expert first."
2323 msgstr ""
2324 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2325 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2326 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2327
2328 #: g10/helptext.c:93
2329 msgid "Enter the size of the key"
2330 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2331
2332 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2333 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2334 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2335 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2336
2337 #: g10/helptext.c:107
2338 msgid ""
2339 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2340 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2341 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2342 "the given value as an interval."
2343 msgstr ""
2344 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2345 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
2346 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
2347 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
2348
2349 #: g10/helptext.c:119
2350 msgid "Enter the name of the key holder"
2351 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2352
2353 #: g10/helptext.c:124
2354 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2355 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
2356
2357 #: g10/helptext.c:128
2358 msgid "Please enter an optional comment"
2359 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2360
2361 #: g10/helptext.c:133
2362 msgid ""
2363 "N  to change the name.\n"
2364 "C  to change the comment.\n"
2365 "E  to change the email address.\n"
2366 "O  to continue with key generation.\n"
2367 "Q  to to quit the key generation."
2368 msgstr ""
2369 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2370 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2371 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2372 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
2373 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
2374
2375 #: g10/helptext.c:142
2376 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2377 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2378
2379 #: g10/helptext.c:150
2380 msgid ""
2381 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2382 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2383 "know how carefully you verified this.\n"
2384 "\n"
2385 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2386 "the\n"
2387 "    key.\n"
2388 "\n"
2389 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2390 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2391 "for\n"
2392 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2393 "user.\n"
2394 "\n"
2395 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2396 "could\n"
2397 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2398 "the\n"
2399 "    key against a photo ID.\n"
2400 "\n"
2401 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2402 "could\n"
2403 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2404 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2405 "a\n"
2406 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2407 "the\n"
2408 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2409 "exchange\n"
2410 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2411 "\n"
2412 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2413 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2414 "\"\n"
2415 "mean to you when you sign other keys.\n"
2416 "\n"
2417 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2418 msgstr ""
2419 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2420 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2421 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2422 "\n"
2423 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2424 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2425 "\n"
2426 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2427 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2428 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2429 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2430 "\n"
2431 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2432 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2433 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2434 "\n"
2435 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2436 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2437 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2438 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2439 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2440 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2441 "\n"
2442 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2443 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2444 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2445 "\n"
2446 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2447
2448 #: g10/helptext.c:188
2449 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2450 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2451
2452 #: g10/helptext.c:192
2453 msgid ""
2454 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2455 "All certificates are then also lost!"
2456 msgstr ""
2457 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2458 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2459
2460 #: g10/helptext.c:197
2461 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2462 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2463
2464 #: g10/helptext.c:202
2465 msgid ""
2466 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2467 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2468 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2469 msgstr ""
2470 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2471 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2472 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2473
2474 #: g10/helptext.c:207
2475 msgid ""
2476 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2477 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2478 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2479 "a trust connection through another already certified key."
2480 msgstr ""
2481 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2482 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2483 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2484 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2485
2486 #: g10/helptext.c:213
2487 msgid ""
2488 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2489 "your keyring."
2490 msgstr ""
2491 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2492 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2493
2494 #: g10/helptext.c:217
2495 msgid ""
2496 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2497 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2498 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2499 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2500 "a second one is available."
2501 msgstr ""
2502 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2503 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2504 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2505 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2506
2507 #: g10/helptext.c:225
2508 msgid ""
2509 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2510 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2511 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2512 msgstr ""
2513 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2514 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2515
2516 #: g10/helptext.c:232
2517 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2518 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2519
2520 #: g10/helptext.c:238
2521 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2522 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2523
2524 #: g10/helptext.c:242
2525 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2526 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2527
2528 #: g10/helptext.c:247
2529 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2530 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2531
2532 #: g10/helptext.c:252
2533 msgid ""
2534 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2535 "file (which is shown in brackets) will be used."
2536 msgstr ""
2537 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2538 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2539
2540 #: g10/helptext.c:258
2541 msgid ""
2542 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2543 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2544 "  \"Key has been compromised\"\n"
2545 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2546 "      got access to your secret key.\n"
2547 "  \"Key is superseded\"\n"
2548 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2549 "  \"Key is no longer used\"\n"
2550 "      Use this if you have retired this key.\n"
2551 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2552 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2553 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2554 msgstr ""
2555 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2556 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2557 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2558 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2559 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2560 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2561 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2562 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2563 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2564 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2565 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2566 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2567 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2568
2569 #: g10/helptext.c:274
2570 msgid ""
2571 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2572 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2573 "An empty line ends the text.\n"
2574 msgstr ""
2575 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2576 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2577 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2578
2579 #: g10/helptext.c:289
2580 msgid "No help available"
2581 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2582
2583 #: g10/helptext.c:297
2584 #, c-format
2585 msgid "No help available for `%s'"
2586 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2587
2588 #: g10/import.c:96
2589 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2590 msgstr ""
2591
2592 #: g10/import.c:98
2593 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: g10/import.c:100
2597 #, fuzzy
2598 msgid "do not update the trustdb after import"
2599 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2600
2601 #: g10/import.c:102
2602 #, fuzzy
2603 msgid "create a public key when importing a secret key"
2604 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2605
2606 #: g10/import.c:104
2607 msgid "only accept updates to existing keys"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: g10/import.c:106
2611 #, fuzzy
2612 msgid "remove unusable parts from key after import"
2613 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2614
2615 #: g10/import.c:108
2616 msgid "remove as much as possible from key after import"
2617 msgstr ""
2618
2619 #: g10/import.c:271
2620 #, c-format
2621 msgid "skipping block of type %d\n"
2622 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2623
2624 #: g10/import.c:280
2625 #, c-format
2626 msgid "%lu keys processed so far\n"
2627 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2628
2629 #: g10/import.c:297
2630 #, c-format
2631 msgid "Total number processed: %lu\n"
2632 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2633
2634 #: g10/import.c:299
2635 #, c-format
2636 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2637 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2638
2639 #: g10/import.c:302
2640 #, c-format
2641 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2642 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2643
2644 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2645 #, c-format
2646 msgid "              imported: %lu"
2647 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2648
2649 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2650 #, c-format
2651 msgid "             unchanged: %lu\n"
2652 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2653
2654 #: g10/import.c:312
2655 #, c-format
2656 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2657 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2658
2659 #: g10/import.c:314
2660 #, c-format
2661 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2662 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2663
2664 #: g10/import.c:316
2665 #, c-format
2666 msgid "        new signatures: %lu\n"
2667 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2668
2669 #: g10/import.c:318
2670 #, c-format
2671 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2672 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2673
2674 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2675 #, c-format
2676 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2677 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2678
2679 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2680 #, c-format
2681 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2682 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2683
2684 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2685 #, c-format
2686 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2687 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2688
2689 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2690 #, c-format
2691 msgid "          not imported: %lu\n"
2692 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2693
2694 #: g10/import.c:328
2695 #, fuzzy, c-format
2696 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2697 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2698
2699 #: g10/import.c:330
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2702 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2703
2704 #: g10/import.c:571
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid ""
2707 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2708 "algorithms on these user IDs:\n"
2709 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2710
2711 #: g10/import.c:612
2712 #, c-format
2713 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2714 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2715
2716 #: g10/import.c:627
2717 #, c-format
2718 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2719 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2720
2721 #: g10/import.c:639
2722 #, c-format
2723 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2724 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2725
2726 #: g10/import.c:652
2727 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2728 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2729
2730 #: g10/import.c:654
2731 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2732 msgstr ""
2733 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2734
2735 #: g10/import.c:678
2736 #, c-format
2737 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2738 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2739
2740 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2741 #, c-format
2742 msgid "key %s: no user ID\n"
2743 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2744
2745 #: g10/import.c:757
2746 #, c-format
2747 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2748 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2749
2750 #: g10/import.c:772
2751 #, c-format
2752 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2753 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2754
2755 #: g10/import.c:778
2756 #, c-format
2757 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2758 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2759
2760 #: g10/import.c:780
2761 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2762 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2763
2764 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2767 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2768
2769 #: g10/import.c:796
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2772 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2773
2774 #: g10/import.c:805
2775 #, c-format
2776 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2777 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2778
2779 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2780 #, c-format
2781 msgid "writing to `%s'\n"
2782 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2783
2784 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2785 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2786 #, c-format
2787 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2788 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2789
2790 #: g10/import.c:833
2791 #, c-format
2792 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2793 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2794
2795 #: g10/import.c:857
2796 #, c-format
2797 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2798 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2799
2800 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2801 #, c-format
2802 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2803 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2804
2805 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2808 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2809
2810 #: g10/import.c:919
2811 #, c-format
2812 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2813 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2814
2815 #: g10/import.c:922
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2818 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2819
2820 #: g10/import.c:925
2821 #, c-format
2822 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2823 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2824
2825 #: g10/import.c:928
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2828 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2829
2830 #: g10/import.c:931
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2833 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2834
2835 #: g10/import.c:934
2836 #, c-format
2837 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2838 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2839
2840 #: g10/import.c:937
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2843 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2844
2845 #: g10/import.c:940
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2848 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2849
2850 #: g10/import.c:943
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2853 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2854
2855 #: g10/import.c:946
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2858 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2859
2860 #: g10/import.c:969
2861 #, c-format
2862 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2863 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2864
2865 #: g10/import.c:1132
2866 #, c-format
2867 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2868 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2869
2870 #: g10/import.c:1143
2871 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2872 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2873
2874 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2875 #, c-format
2876 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2877 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2878
2879 #: g10/import.c:1171
2880 #, c-format
2881 msgid "key %s: secret key imported\n"
2882 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2883
2884 #: g10/import.c:1201
2885 #, c-format
2886 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2887 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2888
2889 #: g10/import.c:1211
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2892 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2893
2894 #: g10/import.c:1241
2895 #, c-format
2896 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2897 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2898
2899 #: g10/import.c:1284
2900 #, c-format
2901 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2902 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2903
2904 #: g10/import.c:1316
2905 #, c-format
2906 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2907 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1382
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2912 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2913
2914 #: g10/import.c:1397
2915 #, c-format
2916 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2917 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2918
2919 #: g10/import.c:1399
2920 #, c-format
2921 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2922 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2923
2924 #: g10/import.c:1417
2925 #, c-format
2926 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2927 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2928
2929 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
2930 #, c-format
2931 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2932 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2933
2934 #: g10/import.c:1430
2935 #, c-format
2936 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2937 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2938
2939 #: g10/import.c:1445
2940 #, c-format
2941 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2942 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2943
2944 #: g10/import.c:1467
2945 #, c-format
2946 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2947 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2948
2949 #: g10/import.c:1480
2950 #, c-format
2951 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2952 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2953
2954 #: g10/import.c:1495
2955 #, c-format
2956 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2957 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1537
2960 #, c-format
2961 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2962 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1558
2965 #, c-format
2966 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2967 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1585
2970 #, c-format
2971 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2972 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1595
2975 #, c-format
2976 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2977 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1612
2980 #, c-format
2981 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2982 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1626
2985 #, c-format
2986 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2987 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1634
2990 #, c-format
2991 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2992 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1734
2995 #, c-format
2996 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2997 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1796
3000 #, c-format
3001 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3002 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1810
3005 #, c-format
3006 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3007 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1869
3010 #, c-format
3011 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3012 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1903
3015 #, c-format
3016 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3017 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3018
3019 #: g10/import.c:2292
3020 #, fuzzy
3021 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3022 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3023
3024 #: g10/import.c:2300
3025 #, fuzzy
3026 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3027 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3028
3029 #: g10/import.c:2302
3030 #, fuzzy
3031 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3032 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3033
3034 #: g10/keydb.c:170
3035 #, c-format
3036 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3037 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3038
3039 #: g10/keydb.c:176
3040 #, c-format
3041 msgid "keyring `%s' created\n"
3042 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3043
3044 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3047 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3048
3049 #: g10/keydb.c:699
3050 #, c-format
3051 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3052 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:267
3055 msgid "[revocation]"
3056 msgstr "[¼º¸ú]"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:268
3059 msgid "[self-signature]"
3060 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3063 msgid "1 bad signature\n"
3064 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3067 #, c-format
3068 msgid "%d bad signatures\n"
3069 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3072 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3073 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3076 #, c-format
3077 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3078 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3081 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3082 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3085 #, c-format
3086 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3087 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:358
3090 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3091 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:360
3094 #, c-format
3095 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3096 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3099 msgid ""
3100 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3101 "keys\n"
3102 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3103 "etc.)\n"
3104 msgstr ""
3105 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3106 "¤¤\n"
3107 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3110 #, c-format
3111 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3112 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3115 #, c-format
3116 msgid "  %d = I trust fully\n"
3117 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:440
3120 msgid ""
3121 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3122 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3123 "trust signatures on your behalf.\n"
3124 msgstr ""
3125 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3126 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:456
3129 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3130 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:600
3133 #, c-format
3134 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3135 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3138 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3139 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3140 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3141
3142 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3143 #: g10/keyedit.c:1761
3144 msgid "  Unable to sign.\n"
3145 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:628
3148 #, c-format
3149 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3150 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:656
3153 #, c-format
3154 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3155 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:684
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3160 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:686
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Sign it? (y/N) "
3165 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:708
3168 #, c-format
3169 msgid ""
3170 "The self-signature on \"%s\"\n"
3171 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3172 msgstr ""
3173 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3174 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:717
3177 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3178 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3179
3180 #: g10/keyedit.c:731
3181 #, c-format
3182 msgid ""
3183 "Your current signature on \"%s\"\n"
3184 "has expired.\n"
3185 msgstr ""
3186 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3187 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:735
3190 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3191 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3192
3193 #: g10/keyedit.c:756
3194 #, c-format
3195 msgid ""
3196 "Your current signature on \"%s\"\n"
3197 "is a local signature.\n"
3198 msgstr ""
3199 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3200 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:760
3203 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3204 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:781
3207 #, c-format
3208 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3209 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:784
3212 #, c-format
3213 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3214 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:789
3217 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3218 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3219
3220 #: g10/keyedit.c:811
3221 #, c-format
3222 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3223 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:826
3226 msgid "This key has expired!"
3227 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:844
3230 #, c-format
3231 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3232 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:850
3235 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3236 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3237
3238 #: g10/keyedit.c:890
3239 msgid ""
3240 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3241 "mode.\n"
3242 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:892
3245 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3246 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:917
3249 msgid ""
3250 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3251 "belongs\n"
3252 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3253 msgstr ""
3254 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3255 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:922
3258 #, c-format
3259 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3260 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:924
3263 #, c-format
3264 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3265 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:926
3268 #, c-format
3269 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3270 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:928
3273 #, c-format
3274 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3275 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:934
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3280 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3281
3282 #: g10/keyedit.c:958
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3286 "key \"%s\" (%s)\n"
3287 msgstr ""
3288 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3289 "(%s)\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:965
3292 msgid "This will be a self-signature.\n"
3293 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:971
3296 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3297 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:979
3300 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3301 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:989
3304 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3305 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:996
3308 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3309 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1003
3312 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3313 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1008
3316 msgid "I have checked this key casually.\n"
3317 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1013
3320 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3321 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:1023
3324 msgid "Really sign? (y/N) "
3325 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3328 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3329 #, c-format
3330 msgid "signing failed: %s\n"
3331 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1133
3334 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3338 msgid "This key is not protected.\n"
3339 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3342 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3343 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3346 #, fuzzy
3347 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3348 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3351 msgid "Key is protected.\n"
3352 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1180
3355 #, c-format
3356 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3357 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1186
3360 msgid ""
3361 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3362 "\n"
3363 msgstr ""
3364 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3365 "\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3368 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3369 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1206
3372 msgid ""
3373 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3374 "\n"
3375 msgstr ""
3376 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3377 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3378 "\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1209
3381 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3382 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1280
3385 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3386 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1366
3389 msgid "save and quit"
3390 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1369
3393 #, fuzzy
3394 msgid "show key fingerprint"
3395 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1370
3398 msgid "list key and user IDs"
3399 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1372
3402 msgid "select user ID N"
3403 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1373
3406 #, fuzzy
3407 msgid "select subkey N"
3408 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1374
3411 #, fuzzy
3412 msgid "check signatures"
3413 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1379
3416 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1384
3420 #, fuzzy
3421 msgid "sign selected user IDs locally"
3422 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1386
3425 #, fuzzy
3426 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3427 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1388
3430 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1392
3434 msgid "add a user ID"
3435 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1394
3438 msgid "add a photo ID"
3439 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:1396
3442 #, fuzzy
3443 msgid "delete selected user IDs"
3444 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1401
3447 #, fuzzy
3448 msgid "add a subkey"
3449 msgstr "addkey"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1405
3452 msgid "add a key to a smartcard"
3453 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1407
3456 msgid "move a key to a smartcard"
3457 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1409
3460 #, fuzzy
3461 msgid "move a backup key to a smartcard"
3462 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1413
3465 #, fuzzy
3466 msgid "delete selected subkeys"
3467 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1415
3470 msgid "add a revocation key"
3471 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1417
3474 #, fuzzy
3475 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3476 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1419
3479 #, fuzzy
3480 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3481 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1421
3484 #, fuzzy
3485 msgid "flag the selected user ID as primary"
3486 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1423
3489 #, fuzzy
3490 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3491 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1426
3494 msgid "list preferences (expert)"
3495 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1428
3498 msgid "list preferences (verbose)"
3499 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1430
3502 #, fuzzy
3503 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3504 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1435
3507 #, fuzzy
3508 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3509 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1437
3512 #, fuzzy
3513 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3514 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1439
3517 msgid "change the passphrase"
3518 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1443
3521 msgid "change the ownertrust"
3522 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1445
3525 #, fuzzy
3526 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3527 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1447
3530 #, fuzzy
3531 msgid "revoke selected user IDs"
3532 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1452
3535 #, fuzzy
3536 msgid "revoke key or selected subkeys"
3537 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1453
3540 #, fuzzy
3541 msgid "enable key"
3542 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1454
3545 #, fuzzy
3546 msgid "disable key"
3547 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1455
3550 #, fuzzy
3551 msgid "show selected photo IDs"
3552 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1457
3555 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1459
3559 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1581
3563 #, c-format
3564 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3565 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:1599
3568 msgid "Secret key is available.\n"
3569 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1682
3572 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3573 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1690
3576 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3577 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1709
3580 msgid ""
3581 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3582 "(lsign),\n"
3583 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3584 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1749
3588 msgid "Key is revoked."
3589 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1768
3592 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3593 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1775
3596 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3597 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1784
3600 #, fuzzy, c-format
3601 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3602 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1807
3605 #, c-format
3606 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3607 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3610 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3611 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1831
3614 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3615 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1833
3618 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3619 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1834
3622 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3623 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1884
3626 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3627 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1896
3630 msgid "You must select exactly one key.\n"
3631 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1924
3634 msgid "Command expects a filename argument\n"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1938
3638 #, fuzzy, c-format
3639 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3640 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1955
3643 #, fuzzy, c-format
3644 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3645 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1979
3648 msgid "You must select at least one key.\n"
3649 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1982
3652 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3653 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1983
3656 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3657 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3658
3659 #: g10/keyedit.c:2018
3660 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3661 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3662
3663 #: g10/keyedit.c:2019
3664 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3665 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3666
3667 #: g10/keyedit.c:2037
3668 #, fuzzy
3669 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3670 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:2048
3673 #, fuzzy
3674 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3675 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3676
3677 #: g10/keyedit.c:2050
3678 #, fuzzy
3679 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3680 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:2100
3683 msgid ""
3684 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3685 msgstr ""
3686 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3687 "¤¹¡£\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:2142
3690 msgid "Set preference list to:\n"
3691 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:2148
3694 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3695 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3696
3697 #: g10/keyedit.c:2150
3698 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3699 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:2218
3702 msgid "Save changes? (y/N) "
3703 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2221
3706 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3707 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:2231
3710 #, c-format
3711 msgid "update failed: %s\n"
3712 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:2238
3715 #, c-format
3716 msgid "update secret failed: %s\n"
3717 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:2245
3720 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3721 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:2345
3724 msgid "Digest: "
3725 msgstr "Í×Ìó: "
3726
3727 #: g10/keyedit.c:2396
3728 msgid "Features: "
3729 msgstr "µ¡Ç½: "
3730
3731 #: g10/keyedit.c:2407
3732 msgid "Keyserver no-modify"
3733 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3736 msgid "Preferred keyserver: "
3737 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3738
3739 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3740 #, fuzzy
3741 msgid "Notations: "
3742 msgstr ""
3743 "@\n"
3744 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3745 " "
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2641
3748 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3749 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:2700
3752 #, fuzzy, c-format
3753 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3754 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2721
3757 #, c-format
3758 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3759 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:2727
3762 msgid "(sensitive)"
3763 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3766 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3767 #, c-format
3768 msgid "created: %s"
3769 msgstr "ºîÀ®: %s"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3772 #, c-format
3773 msgid "revoked: %s"
3774 msgstr "¼º¸ú: %s"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3777 #, c-format
3778 msgid "expired: %s"
3779 msgstr "Ëþλ: %s"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3782 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3783 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:985
3784 #, c-format
3785 msgid "expires: %s"
3786 msgstr "Ëþλ: %s"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2752
3789 #, c-format
3790 msgid "usage: %s"
3791 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:2767
3794 #, c-format
3795 msgid "trust: %s"
3796 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2771
3799 #, c-format
3800 msgid "validity: %s"
3801 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2778
3804 msgid "This key has been disabled"
3805 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3808 msgid "card-no: "
3809 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2830
3812 msgid ""
3813 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3814 "unless you restart the program.\n"
3815 msgstr ""
3816 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3817 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
3820 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3821 msgid "revoked"
3822 msgstr "¼º¸ú"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
3825 #: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3826 msgid "expired"
3827 msgstr "Ëþλ"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2961
3830 msgid ""
3831 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3832 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3833 msgstr ""
3834 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3835 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:3022
3838 msgid ""
3839 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3840 "versions\n"
3841 "         of PGP to reject this key.\n"
3842 msgstr ""
3843 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3844 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3847 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3848 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:3033
3851 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3852 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:3173
3855 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3856 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:3183
3859 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3860 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3187
3863 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3864 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3193
3867 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3868 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3207
3871 #, c-format
3872 msgid "Deleted %d signature.\n"
3873 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:3208
3876 #, c-format
3877 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3878 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:3211
3881 msgid "Nothing deleted.\n"
3882 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3885 #, fuzzy
3886 msgid "invalid"
3887 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3888
3889 #: g10/keyedit.c:3246
3890 #, fuzzy, c-format
3891 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3892 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:3253
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3897 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3898
3899 #: g10/keyedit.c:3254
3900 #, fuzzy, c-format
3901 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3902 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:3262
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3907 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:3263
3910 #, fuzzy, c-format
3911 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3912 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:3357
3915 msgid ""
3916 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3917 "cause\n"
3918 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3919 msgstr ""
3920 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3921 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3368
3924 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3925 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3388
3928 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3929 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3930
3931 #: g10/keyedit.c:3413
3932 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3933 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3428
3936 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3937 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3450
3940 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3941 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3469
3944 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3945 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:3475
3948 msgid ""
3949 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3950 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3951
3952 #: g10/keyedit.c:3536
3953 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3954 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3955
3956 #: g10/keyedit.c:3542
3957 #, fuzzy
3958 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3959 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:3546
3962 #, fuzzy
3963 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3964 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3549
3967 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3968 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3595
3971 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3972 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:3611
3975 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3976 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3684
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3981 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3690
3984 #, c-format
3985 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3852
3989 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3990 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
3993 #, c-format
3994 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3995 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:4062
3998 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3999 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4000
4001 #: g10/keyedit.c:4142
4002 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4003 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4004
4005 #: g10/keyedit.c:4143
4006 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4007 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4008
4009 #: g10/keyedit.c:4205
4010 #, fuzzy
4011 msgid "Enter the notation: "
4012 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4013
4014 #: g10/keyedit.c:4354
4015 #, fuzzy
4016 msgid "Proceed? (y/N) "
4017 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4018
4019 #: g10/keyedit.c:4418
4020 #, c-format
4021 msgid "No user ID with index %d\n"
4022 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4023
4024 #: g10/keyedit.c:4476
4025 #, fuzzy, c-format
4026 msgid "No user ID with hash %s\n"
4027 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4028
4029 #: g10/keyedit.c:4503
4030 #, fuzzy, c-format
4031 msgid "No subkey with index %d\n"
4032 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4033
4034 #: g10/keyedit.c:4638
4035 #, c-format
4036 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4037 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4038
4039 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4040 #, c-format
4041 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4042 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4045 msgid " (non-exportable)"
4046 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:4647
4049 #, c-format
4050 msgid "This signature expired on %s.\n"
4051 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4052
4053 #: g10/keyedit.c:4651
4054 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4055 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4056
4057 #: g10/keyedit.c:4655
4058 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4059 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4060
4061 #: g10/keyedit.c:4682
4062 #, c-format
4063 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4064 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:4708
4067 msgid " (non-revocable)"
4068 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4069
4070 #: g10/keyedit.c:4715
4071 #, c-format
4072 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4073 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4074
4075 #: g10/keyedit.c:4737
4076 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4077 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4078
4079 #: g10/keyedit.c:4757
4080 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4081 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4082
4083 #: g10/keyedit.c:4787
4084 msgid "no secret key\n"
4085 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4086
4087 #: g10/keyedit.c:4857
4088 #, c-format
4089 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4090 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4091
4092 #: g10/keyedit.c:4874
4093 #, c-format
4094 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4095 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:4938
4098 #, fuzzy, c-format
4099 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4100 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4101
4102 #: g10/keyedit.c:5000
4103 #, fuzzy, c-format
4104 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4105 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4106
4107 #: g10/keyedit.c:5095
4108 #, c-format
4109 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4110 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4111
4112 #: g10/keygen.c:265
4113 #, c-format
4114 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4115 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4116
4117 #: g10/keygen.c:272
4118 msgid "too many cipher preferences\n"
4119 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4120
4121 #: g10/keygen.c:274
4122 msgid "too many digest preferences\n"
4123 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4124
4125 #: g10/keygen.c:276
4126 msgid "too many compression preferences\n"
4127 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4128
4129 #: g10/keygen.c:401
4130 #, c-format
4131 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4132 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4133
4134 #: g10/keygen.c:875
4135 msgid "writing direct signature\n"
4136 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4137
4138 #: g10/keygen.c:914
4139 msgid "writing self signature\n"
4140 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4141
4142 #: g10/keygen.c:964
4143 msgid "writing key binding signature\n"
4144 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4145
4146 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4147 #: g10/keygen.c:2948
4148 #, c-format
4149 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4150 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4151
4152 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4153 #, c-format
4154 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4155 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4156
4157 #: g10/keygen.c:1276
4158 msgid ""
4159 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: g10/keygen.c:1492
4163 msgid "Sign"
4164 msgstr "Sign"
4165
4166 #: g10/keygen.c:1495
4167 msgid "Certify"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: g10/keygen.c:1498
4171 msgid "Encrypt"
4172 msgstr "Encrypt"
4173
4174 #: g10/keygen.c:1501
4175 msgid "Authenticate"
4176 msgstr "Authenticate"
4177
4178 #: g10/keygen.c:1509
4179 msgid "SsEeAaQq"
4180 msgstr "SsEeAaQq"
4181
4182 #: g10/keygen.c:1528
4183 #, c-format
4184 msgid "Possible actions for a %s key: "
4185 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4186
4187 #: g10/keygen.c:1532
4188 msgid "Current allowed actions: "
4189 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4190
4191 #: g10/keygen.c:1537
4192 #, c-format
4193 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4194 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:1540
4197 #, c-format
4198 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4199 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:1543
4202 #, c-format
4203 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4204 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:1546
4207 #, c-format
4208 msgid "   (%c) Finished\n"
4209 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:1602
4212 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4213 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4214
4215 #: g10/keygen.c:1604
4216 #, c-format
4217 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4218 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4219
4220 #: g10/keygen.c:1605
4221 #, c-format
4222 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4223 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4224
4225 #: g10/keygen.c:1607
4226 #, fuzzy, c-format
4227 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4228 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4229
4230 #: g10/keygen.c:1609
4231 #, c-format
4232 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4233 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4234
4235 #: g10/keygen.c:1610
4236 #, c-format
4237 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4238 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4239
4240 #: g10/keygen.c:1612
4241 #, c-format
4242 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4243 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4244
4245 #: g10/keygen.c:1614
4246 #, c-format
4247 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4248 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:1683
4251 #, fuzzy, c-format
4252 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4253 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:1693
4256 #, c-format
4257 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: g10/keygen.c:1700
4261 #, fuzzy, c-format
4262 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4263 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4264
4265 #: g10/keygen.c:1714
4266 #, c-format
4267 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: g10/keygen.c:1720
4271 #, c-format
4272 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4273 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4274
4275 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4276 #, c-format
4277 msgid "rounded up to %u bits\n"
4278 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4279
4280 #: g10/keygen.c:1779
4281 msgid ""
4282 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4283 "         0 = key does not expire\n"
4284 "      <n>  = key expires in n days\n"
4285 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4286 "      <n>m = key expires in n months\n"
4287 "      <n>y = key expires in n years\n"
4288 msgstr ""
4289 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4290 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4291 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4292 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4293 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4294 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:1790
4297 msgid ""
4298 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4299 "         0 = signature does not expire\n"
4300 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4301 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4302 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4303 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4304 msgstr ""
4305 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4306 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4307 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4308 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4309 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4310 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4311
4312 #: g10/keygen.c:1813
4313 msgid "Key is valid for? (0) "
4314 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4315
4316 #: g10/keygen.c:1818
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4319 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4320
4321 #: g10/keygen.c:1836
4322 msgid "invalid value\n"
4323 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4324
4325 #: g10/keygen.c:1843
4326 #, fuzzy
4327 msgid "Key does not expire at all\n"
4328 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4329
4330 #: g10/keygen.c:1844
4331 #, fuzzy
4332 msgid "Signature does not expire at all\n"
4333 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4334
4335 #: g10/keygen.c:1849
4336 #, fuzzy, c-format
4337 msgid "Key expires at %s\n"
4338 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:1850
4341 #, fuzzy, c-format
4342 msgid "Signature expires at %s\n"
4343 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4344
4345 #: g10/keygen.c:1854
4346 msgid ""
4347 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4348 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4349 msgstr ""
4350 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4351 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:1861
4354 msgid "Is this correct? (y/N) "
4355 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4356
4357 #: g10/keygen.c:1884
4358 msgid ""
4359 "\n"
4360 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4361 "ID\n"
4362 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4363 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4364 "\n"
4365 msgstr ""
4366 "\n"
4367 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4368 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4369 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4370 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4371 "\n"
4372
4373 #: g10/keygen.c:1897
4374 msgid "Real name: "
4375 msgstr "ËÜ̾: "
4376
4377 #: g10/keygen.c:1905
4378 msgid "Invalid character in name\n"
4379 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4380
4381 #: g10/keygen.c:1907
4382 msgid "Name may not start with a digit\n"
4383 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4384
4385 #: g10/keygen.c:1909
4386 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4387 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4388
4389 #: g10/keygen.c:1917
4390 msgid "Email address: "
4391 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4392
4393 #: g10/keygen.c:1923
4394 msgid "Not a valid email address\n"
4395 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4396
4397 #: g10/keygen.c:1931
4398 msgid "Comment: "
4399 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4400
4401 #: g10/keygen.c:1937
4402 msgid "Invalid character in comment\n"
4403 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1959
4406 #, c-format
4407 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4408 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4409
4410 #: g10/keygen.c:1965
4411 #, c-format
4412 msgid ""
4413 "You selected this USER-ID:\n"
4414 "    \"%s\"\n"
4415 "\n"
4416 msgstr ""
4417 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4418 "    ¡È%s¡É\n"
4419 "\n"
4420
4421 #: g10/keygen.c:1970
4422 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4423 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4424
4425 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4426 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4427 #. string which should be translated accordingly and the
4428 #. letter changed to match the one in the answer string.
4429 #.
4430 #. n = Change name
4431 #. c = Change comment
4432 #. e = Change email
4433 #. o = Okay (ready, continue)
4434 #. q = Quit
4435 #.
4436 #: g10/keygen.c:1986
4437 msgid "NnCcEeOoQq"
4438 msgstr "NnCcEeOoQq"
4439
4440 #: g10/keygen.c:1996
4441 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4442 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4443
4444 #: g10/keygen.c:1997
4445 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4446 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4447
4448 #: g10/keygen.c:2016
4449 msgid "Please correct the error first\n"
4450 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4451
4452 #: g10/keygen.c:2055
4453 msgid ""
4454 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4455 "\n"
4456 msgstr ""
4457 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4458 "\n"
4459
4460 #: g10/keygen.c:2070
4461 #, c-format
4462 msgid "%s.\n"
4463 msgstr "%s.\n"
4464
4465 #: g10/keygen.c:2076
4466 msgid ""
4467 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4468 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4469 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4470 "\n"
4471 msgstr ""
4472 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4473 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4474 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4475 "\n"
4476
4477 #: g10/keygen.c:2098
4478 msgid ""
4479 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4480 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4481 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4482 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4483 msgstr ""
4484 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4485 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4486 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4487
4488 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4489 msgid "Key generation canceled.\n"
4490 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4493 #, c-format
4494 msgid "writing public key to `%s'\n"
4495 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4498 #, c-format
4499 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4500 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4501
4502 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4503 #, c-format
4504 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4505 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4506
4507 #: g10/keygen.c:3242
4508 #, c-format
4509 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4510 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4511
4512 #: g10/keygen.c:3248
4513 #, c-format
4514 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4515 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4516
4517 #: g10/keygen.c:3266
4518 #, c-format
4519 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4520 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4521
4522 #: g10/keygen.c:3273
4523 #, c-format
4524 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4525 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4526
4527 #: g10/keygen.c:3296
4528 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4529 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4530
4531 #: g10/keygen.c:3307
4532 #, fuzzy
4533 msgid ""
4534 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4535 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4536 msgstr ""
4537 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4538 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4539
4540 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4541 #, c-format
4542 msgid "Key generation failed: %s\n"
4543 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4544
4545 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4546 #, c-format
4547 msgid ""
4548 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4549 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4552 #, c-format
4553 msgid ""
4554 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4555 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4556
4557 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4558 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4559 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4560
4561 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4562 msgid "Really create? (y/N) "
4563 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4564
4565 #: g10/keygen.c:3714
4566 #, c-format
4567 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4568 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4569
4570 #: g10/keygen.c:3762
4571 #, c-format
4572 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4573 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4574
4575 #: g10/keygen.c:3788
4576 #, c-format
4577 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4578 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4579
4580 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4581 msgid "never     "
4582 msgstr "̵´ü¸Â    "
4583
4584 #: g10/keylist.c:265
4585 msgid "Critical signature policy: "
4586 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4587
4588 #: g10/keylist.c:267
4589 msgid "Signature policy: "
4590 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4591
4592 #: g10/keylist.c:306
4593 msgid "Critical preferred keyserver: "
4594 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4595
4596 #: g10/keylist.c:359
4597 msgid "Critical signature notation: "
4598 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4599
4600 #: g10/keylist.c:361
4601 msgid "Signature notation: "
4602 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4603
4604 #: g10/keylist.c:471
4605 msgid "Keyring"
4606 msgstr "¸°ÎØ"
4607
4608 #: g10/keylist.c:1506
4609 msgid "Primary key fingerprint:"
4610 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4611
4612 #: g10/keylist.c:1508
4613 msgid "     Subkey fingerprint:"
4614 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4615
4616 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4617 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4618 #: g10/keylist.c:1515
4619 msgid " Primary key fingerprint:"
4620 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4621
4622 #: g10/keylist.c:1517
4623 msgid "      Subkey fingerprint:"
4624 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4625
4626 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4627 msgid "      Key fingerprint ="
4628 msgstr "                 »ØÌæ ="
4629
4630 #: g10/keylist.c:1592
4631 msgid "      Card serial no. ="
4632 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4633
4634 #: g10/keyring.c:1251
4635 #, c-format
4636 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4637 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4638
4639 #: g10/keyring.c:1256
4640 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4641 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4642
4643 #: g10/keyring.c:1258
4644 #, c-format
4645 msgid "%s is the unchanged one\n"
4646 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4647
4648 #: g10/keyring.c:1259
4649 #, c-format
4650 msgid "%s is the new one\n"
4651 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4652
4653 #: g10/keyring.c:1260
4654 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4655 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4656
4657 #: g10/keyring.c:1382
4658 #, c-format
4659 msgid "caching keyring `%s'\n"
4660 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4661
4662 #: g10/keyring.c:1428
4663 #, c-format
4664 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4665 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4666
4667 #: g10/keyring.c:1440
4668 #, c-format
4669 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4670 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4671
4672 #: g10/keyring.c:1512
4673 #, c-format
4674 msgid "%s: keyring created\n"
4675 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4676
4677 #: g10/keyserver.c:73
4678 msgid "include revoked keys in search results"
4679 msgstr ""
4680
4681 #: g10/keyserver.c:74
4682 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4683 msgstr ""
4684
4685 #: g10/keyserver.c:76
4686 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4687 msgstr ""
4688
4689 #: g10/keyserver.c:78
4690 msgid "do not delete temporary files after using them"
4691 msgstr ""
4692
4693 #: g10/keyserver.c:82
4694 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4695 msgstr ""
4696
4697 #: g10/keyserver.c:84
4698 #, fuzzy
4699 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4700 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4701
4702 #: g10/keyserver.c:86
4703 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4704 msgstr ""
4705
4706 #: g10/keyserver.c:152
4707 #, c-format
4708 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4709 msgstr ""
4710 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4711
4712 #: g10/keyserver.c:535
4713 msgid "disabled"
4714 msgstr "disabled"
4715
4716 #: g10/keyserver.c:736
4717 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4718 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4719
4720 #: g10/keyserver.c:820 g10/keyserver.c:1442
4721 #, c-format
4722 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4723 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4724
4725 #: g10/keyserver.c:918
4726 #, c-format
4727 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4728 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4729
4730 #: g10/keyserver.c:920
4731 msgid "key not found on keyserver\n"
4732 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4733
4734 #: g10/keyserver.c:1161
4735 #, c-format
4736 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4737 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4738
4739 #: g10/keyserver.c:1165
4740 #, c-format
4741 msgid "requesting key %s from %s\n"
4742 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4743
4744 #: g10/keyserver.c:1189
4745 #, fuzzy, c-format
4746 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4747 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4748
4749 #: g10/keyserver.c:1192
4750 #, fuzzy, c-format
4751 msgid "searching for names from %s\n"
4752 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4753
4754 #: g10/keyserver.c:1345
4755 #, c-format
4756 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4757 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4758
4759 #: g10/keyserver.c:1349
4760 #, c-format
4761 msgid "sending key %s to %s\n"
4762 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4763
4764 #: g10/keyserver.c:1392
4765 #, c-format
4766 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4767 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4768
4769 #: g10/keyserver.c:1395
4770 #, c-format
4771 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4772 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4773
4774 #: g10/keyserver.c:1402 g10/keyserver.c:1498
4775 msgid "no keyserver action!\n"
4776 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4777
4778 #: g10/keyserver.c:1450
4779 #, c-format
4780 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4781 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4782
4783 #: g10/keyserver.c:1459
4784 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4785 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4786
4787 #: g10/keyserver.c:1521 g10/keyserver.c:2049
4788 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4789 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4790
4791 #: g10/keyserver.c:1527
4792 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4793 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4794
4795 #: g10/keyserver.c:1539
4796 #, c-format
4797 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4798 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4799
4800 #: g10/keyserver.c:1544
4801 #, c-format
4802 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4803 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4804
4805 #: g10/keyserver.c:1552
4806 #, fuzzy, c-format
4807 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4808 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡