About to release 1.3.92
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-10-28 10:59+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/md.c:137
28 #, c-format
29 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
30 msgstr "w tej wersji algorytm skrótu ,,%s'' jest tylko do odczytu\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:120
33 #, fuzzy, c-format
34 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/primegen.c:311
38 #, c-format
39 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
40 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
41
42 #: cipher/random.c:163
43 msgid "no entropy gathering module detected\n"
44 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
45
46 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:594 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
47 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3194 g10/import.c:175
48 #: g10/keygen.c:2236 g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
49 #: g10/plaintext.c:468 g10/sign.c:761 g10/sign.c:912 g10/sign.c:1020
50 #: g10/sign.c:1164 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
51 #: g10/tdbio.c:600
52 #, c-format
53 msgid "can't open `%s': %s\n"
54 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
55
56 #: cipher/random.c:391
57 #, c-format
58 msgid "can't stat `%s': %s\n"
59 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
60
61 #: cipher/random.c:396
62 #, c-format
63 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
64 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
65
66 #: cipher/random.c:401
67 msgid "note: random_seed file is empty\n"
68 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
69
70 #: cipher/random.c:407
71 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
72 msgstr ""
73 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
74
75 #: cipher/random.c:415
76 #, c-format
77 msgid "can't read `%s': %s\n"
78 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
79
80 #: cipher/random.c:453
81 msgid "note: random_seed file not updated\n"
82 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
83
84 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734
85 #: g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348
86 #: g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035 g10/tdbio.c:535
87 #, c-format
88 msgid "can't create `%s': %s\n"
89 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
90
91 #: cipher/random.c:480
92 #, c-format
93 msgid "can't write `%s': %s\n"
94 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
95
96 #: cipher/random.c:483
97 #, c-format
98 msgid "can't close `%s': %s\n"
99 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
100
101 #: cipher/random.c:728
102 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
103 msgstr ""
104 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
105 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
106
107 #: cipher/random.c:729
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
116 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
117 "\n"
118 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
119 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
120
121 #: cipher/rndegd.c:204
122 msgid ""
123 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
124 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
125 "of the entropy.\n"
126 msgstr ""
127 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
128 "mo¿esz\n"
129 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
130 "do\n"
131 "tworzenia liczb losowych.\n"
132 "\n"
133
134 #: cipher/rndlinux.c:134
135 #, c-format
136 msgid ""
137 "\n"
138 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
139 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
140 msgstr ""
141 "\n"
142 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
143 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
144 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:534
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
149 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:547
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
154 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
155
156 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1313
157 #, c-format
158 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:827 g10/app-openpgp.c:1319
162 #, c-format
163 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
164 msgstr ""
165
166 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
167 #: g10/app-openpgp.c:1328 g10/app-openpgp.c:1342
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
170 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
171
172 #: g10/app-openpgp.c:784
173 msgid "access to admin commands is not configured\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:801
177 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:807
181 msgid "card is permanently locked!\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:814
185 #, c-format
186 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:818
190 msgid "Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1301
194 #, c-format
195 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
196 msgstr ""
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1587 g10/app-openpgp.c:1597
199 #, fuzzy, c-format
200 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
201 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1668
204 #, fuzzy, c-format
205 msgid "error getting serial number: %s\n"
206 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1763
209 #, fuzzy, c-format
210 msgid "failed to store the key: %s\n"
211 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
212
213 #: g10/app-openpgp.c:1805
214 #, fuzzy
215 msgid "reading the key failed\n"
216 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
217
218 #: g10/app-openpgp.c:1812
219 msgid "response does not contain the public key data\n"
220 msgstr ""
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1820
223 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1831
227 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/armor.c:317
231 #, c-format
232 msgid "armor: %s\n"
233 msgstr "opakowanie: %s\n"
234
235 #: g10/armor.c:346
236 msgid "invalid armor header: "
237 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
238
239 #: g10/armor.c:353
240 msgid "armor header: "
241 msgstr "nag³ówek opakowania: "
242
243 #: g10/armor.c:364
244 msgid "invalid clearsig header\n"
245 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
246
247 #: g10/armor.c:416
248 msgid "nested clear text signatures\n"
249 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
250
251 #: g10/armor.c:551
252 #, fuzzy
253 msgid "unexpected armor: "
254 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
255
256 #: g10/armor.c:563
257 msgid "invalid dash escaped line: "
258 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
259
260 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
261 #, fuzzy, c-format
262 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
263 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
264
265 #: g10/armor.c:758
266 msgid "premature eof (no CRC)\n"
267 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
268
269 #: g10/armor.c:792
270 msgid "premature eof (in CRC)\n"
271 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
272
273 #: g10/armor.c:800
274 msgid "malformed CRC\n"
275 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
276
277 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
278 #, fuzzy, c-format
279 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
280 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
281
282 #: g10/armor.c:824
283 #, fuzzy
284 msgid "premature eof (in trailer)\n"
285 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
286
287 #: g10/armor.c:828
288 msgid "error in trailer line\n"
289 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
290
291 #: g10/armor.c:1115
292 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
293 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
294
295 #: g10/armor.c:1120
296 #, c-format
297 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
298 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
299
300 #: g10/armor.c:1124
301 msgid ""
302 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
303 msgstr ""
304 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
305 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
306
307 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
308 #, fuzzy, c-format
309 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
310 msgstr "brak klucza prywatnego"
311
312 #: g10/card-util.c:63
313 #, c-format
314 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1198 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
318 #: g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
319 #, fuzzy
320 msgid "can't do this in batch mode\n"
321 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
322
323 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:977 g10/card-util.c:1059
324 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
325 #: g10/keygen.c:1361
326 msgid "Your selection? "
327 msgstr "Twój wybór? "
328
329 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
330 msgid "[not set]"
331 msgstr ""
332
333 #: g10/card-util.c:376
334 #, fuzzy
335 msgid "male"
336 msgstr "w³kl"
337
338 #: g10/card-util.c:377
339 #, fuzzy
340 msgid "female"
341 msgstr "w³kl"
342
343 #: g10/card-util.c:377
344 #, fuzzy
345 msgid "unspecified"
346 msgstr "nie podano przyczyny"
347
348 #: g10/card-util.c:396
349 #, fuzzy
350 msgid "not forced"
351 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
352
353 #: g10/card-util.c:396
354 msgid "forced"
355 msgstr ""
356
357 #: g10/card-util.c:439
358 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
359 msgstr ""
360
361 #: g10/card-util.c:441
362 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
363 msgstr ""
364
365 #: g10/card-util.c:443
366 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
367 msgstr ""
368
369 #: g10/card-util.c:460
370 msgid "Cardholder's surname: "
371 msgstr ""
372
373 #: g10/card-util.c:462
374 msgid "Cardholder's given name: "
375 msgstr ""
376
377 #: g10/card-util.c:480
378 #, c-format
379 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:502
383 #, fuzzy
384 msgid "URL to retrieve public key: "
385 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
386
387 #: g10/card-util.c:510
388 #, c-format
389 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
390 msgstr ""
391
392 #: g10/card-util.c:603 g10/import.c:261
393 #, c-format
394 msgid "error reading `%s': %s\n"
395 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
396
397 #: g10/card-util.c:611
398 msgid "Login data (account name): "
399 msgstr ""
400
401 #: g10/card-util.c:621
402 #, c-format
403 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
404 msgstr ""
405
406 #: g10/card-util.c:641
407 #, fuzzy
408 msgid "Language preferences: "
409 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
410
411 #: g10/card-util.c:649
412 #, fuzzy
413 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
414 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
415
416 #: g10/card-util.c:658
417 #, fuzzy
418 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
419 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
420
421 #: g10/card-util.c:679
422 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
423 msgstr ""
424
425 #: g10/card-util.c:693
426 #, fuzzy
427 msgid "Error: invalid response.\n"
428 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
429
430 #: g10/card-util.c:714
431 #, fuzzy
432 msgid "CA fingerprint: "
433 msgstr "Odcisk klucza:"
434
435 #: g10/card-util.c:737
436 #, fuzzy
437 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
438 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
439
440 #: g10/card-util.c:785
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "key operation not possible: %s\n"
443 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
444
445 #: g10/card-util.c:786
446 #, fuzzy
447 msgid "not an OpenPGP card"
448 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
449
450 #: g10/card-util.c:795
451 #, fuzzy, c-format
452 msgid "error getting current key info: %s\n"
453 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
454
455 #: g10/card-util.c:878
456 #, fuzzy
457 msgid "Replace existing key? (y/N) "
458 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
459
460 #: g10/card-util.c:899 g10/card-util.c:908
461 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:920
465 #, fuzzy
466 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
467 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
468
469 #: g10/card-util.c:929
470 #, c-format
471 msgid ""
472 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
473 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
474 "You should change them using the command --change-pin\n"
475 msgstr ""
476
477 #: g10/card-util.c:968
478 #, fuzzy
479 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
480 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
481
482 #: g10/card-util.c:970 g10/card-util.c:1050
483 #, fuzzy
484 msgid "   (1) Signature key\n"
485 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
486
487 #: g10/card-util.c:971 g10/card-util.c:1052
488 #, fuzzy
489 msgid "   (2) Encryption key\n"
490 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
491
492 #: g10/card-util.c:972 g10/card-util.c:1054
493 msgid "   (3) Authentication key\n"
494 msgstr ""
495
496 #: g10/card-util.c:988 g10/card-util.c:1070 g10/keyedit.c:907
497 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:642
498 msgid "Invalid selection.\n"
499 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
500
501 #: g10/card-util.c:1047
502 #, fuzzy
503 msgid "Please select where to store the key:\n"
504 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
505
506 #: g10/card-util.c:1082
507 #, fuzzy
508 msgid "unknown key protection algorithm\n"
509 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
510
511 #: g10/card-util.c:1087
512 #, fuzzy
513 msgid "secret parts of key are not available\n"
514 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
515
516 #: g10/card-util.c:1092
517 #, fuzzy
518 msgid "secret key already stored on a card\n"
519 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
520
521 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
522 msgid "quit"
523 msgstr "wyj¶cie"
524
525 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245
526 msgid "quit this menu"
527 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
528
529 #: g10/card-util.c:1163 g10/keyedit.c:1246
530 msgid "q"
531 msgstr "w"
532
533 #: g10/card-util.c:1164
534 msgid "admin"
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1164
538 #, fuzzy
539 msgid "show admin commands"
540 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
541
542 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
543 msgid "help"
544 msgstr "pomoc"
545
546 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
547 msgid "show this help"
548 msgstr "ten tekst pomocy"
549
550 #: g10/card-util.c:1167 g10/keyedit.c:1251
551 msgid "list"
552 msgstr "lista"
553
554 #: g10/card-util.c:1167
555 #, fuzzy
556 msgid "list all available data"
557 msgstr "Klucz dostêpny w: "
558
559 #: g10/card-util.c:1168 g10/keyedit.c:1252
560 msgid "l"
561 msgstr "l"
562
563 #: g10/card-util.c:1169 g10/keyedit.c:1263
564 msgid "debug"
565 msgstr "¶ledzenia"
566
567 #: g10/card-util.c:1170
568 #, fuzzy
569 msgid "name"
570 msgstr "w³kl"
571
572 #: g10/card-util.c:1170
573 msgid "change card holder's name"
574 msgstr ""
575
576 #: g10/card-util.c:1171
577 msgid "url"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1171
581 msgid "change URL to retrieve key"
582 msgstr ""
583
584 #: g10/card-util.c:1172
585 msgid "fetch"
586 msgstr ""
587
588 #: g10/card-util.c:1173
589 msgid "fetch the key specified in the card URL"
590 msgstr ""
591
592 #: g10/card-util.c:1174
593 #, fuzzy
594 msgid "login"
595 msgstr "lpodpis"
596
597 #: g10/card-util.c:1174
598 #, fuzzy
599 msgid "change the login name"
600 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
601
602 #: g10/card-util.c:1175
603 msgid "lang"
604 msgstr ""
605
606 #: g10/card-util.c:1175
607 #, fuzzy
608 msgid "change the language preferences"
609 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
610
611 #: g10/card-util.c:1176
612 msgid "sex"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1176
616 msgid "change card holder's sex"
617 msgstr ""
618
619 #: g10/card-util.c:1177
620 #, fuzzy
621 msgid "cafpr"
622 msgstr "odc"
623
624 #: g10/card-util.c:1177
625 #, fuzzy
626 msgid "change a CA fingerprint"
627 msgstr "okazanie odcisku klucza"
628
629 #: g10/card-util.c:1178
630 #, fuzzy
631 msgid "forcesig"
632 msgstr "unpod"
633
634 #: g10/card-util.c:1179
635 msgid "toggle the signature force PIN flag"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1180
639 #, fuzzy
640 msgid "generate"
641 msgstr "b³±d ogólny"
642
643 #: g10/card-util.c:1181
644 #, fuzzy
645 msgid "generate new keys"
646 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
647
648 #: g10/card-util.c:1182 g10/keyedit.c:1287
649 msgid "passwd"
650 msgstr "has³o"
651
652 #: g10/card-util.c:1182
653 msgid "menu to change or unblock the PIN"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1246 g10/keyedit.c:1397
657 msgid "Command> "
658 msgstr "Polecenie> "
659
660 #: g10/card-util.c:1281
661 #, fuzzy
662 msgid "Admin-only command\n"
663 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
664
665 #: g10/card-util.c:1297
666 #, fuzzy
667 msgid "Admin commands are allowed\n"
668 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
669
670 #: g10/card-util.c:1299
671 #, fuzzy
672 msgid "Admin commands are not allowed\n"
673 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
674
675 #: g10/card-util.c:1360 g10/keyedit.c:1864
676 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
677 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
678
679 #: g10/cardglue.c:280
680 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
681 msgstr ""
682
683 #: g10/cardglue.c:364
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
687 "   %.*s\n"
688 msgstr ""
689
690 #: g10/cardglue.c:372
691 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
692 msgstr ""
693
694 #: g10/cardglue.c:638
695 msgid "Enter Admin PIN: "
696 msgstr ""
697
698 #: g10/cardglue.c:638
699 #, fuzzy
700 msgid "Enter PIN: "
701 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
702
703 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3544 g10/keyring.c:376
704 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
705 #, c-format
706 msgid "can't open `%s'\n"
707 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
708
709 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
710 msgid "--output doesn't work for this command\n"
711 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
712
713 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2921 g10/keyserver.c:1414
714 #: g10/revoke.c:226
715 #, fuzzy, c-format
716 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
717 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
718
719 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
720 #: g10/revoke.c:439
721 #, c-format
722 msgid "error reading keyblock: %s\n"
723 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
724
725 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
726 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
727 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
728
729 #: g10/delkey.c:127
730 #, fuzzy
731 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
732 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
733
734 #: g10/delkey.c:139
735 #, fuzzy
736 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
737 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
738
739 #: g10/delkey.c:147
740 #, fuzzy
741 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
742 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
743
744 #: g10/delkey.c:157
745 #, c-format
746 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
747 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
748
749 #: g10/delkey.c:167
750 msgid "ownertrust information cleared\n"
751 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
752
753 #: g10/delkey.c:195
754 #, c-format
755 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
756 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
757
758 #: g10/delkey.c:197
759 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
760 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
761
762 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1184
763 #, c-format
764 msgid "error creating passphrase: %s\n"
765 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
766
767 #: g10/encode.c:215
768 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
769 msgstr ""
770 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
771
772 #: g10/encode.c:228
773 #, c-format
774 msgid "using cipher %s\n"
775 msgstr "szyfrem %s\n"
776
777 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
778 #, c-format
779 msgid "`%s' already compressed\n"
780 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
781
782 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
783 #, c-format
784 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
785 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
786
787 #: g10/encode.c:472
788 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
789 msgstr ""
790 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
791
792 #: g10/encode.c:494
793 #, c-format
794 msgid "reading from `%s'\n"
795 msgstr "odczyt z '%s'\n"
796
797 #: g10/encode.c:530
798 msgid ""
799 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
800 msgstr ""
801 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
802
803 #: g10/encode.c:540
804 #, fuzzy, c-format
805 msgid ""
806 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
807 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
808
809 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:876
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid ""
812 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
813 "preferences\n"
814 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
815
816 #: g10/encode.c:735
817 #, c-format
818 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
819 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
820
821 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
822 #, c-format
823 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
824 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
825
826 #: g10/encode.c:832
827 #, c-format
828 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
829 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
830
831 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
832 #, c-format
833 msgid "%s encrypted data\n"
834 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
835
836 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
837 #, c-format
838 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
839 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
840
841 #: g10/encr-data.c:92
842 msgid ""
843 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
844 msgstr ""
845 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
846
847 #: g10/encr-data.c:103
848 msgid "problem handling encrypted packet\n"
849 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
850
851 #: g10/exec.c:48
852 msgid "no remote program execution supported\n"
853 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
854
855 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
856 #, c-format
857 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
858 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
859
860 #: g10/exec.c:325
861 msgid ""
862 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
863 msgstr ""
864 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
865
866 #: g10/exec.c:355
867 #, fuzzy
868 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
869 msgstr ""
870 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
871 "programów\n"
872
873 #: g10/exec.c:433
874 #, fuzzy, c-format
875 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
876 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
877
878 #: g10/exec.c:436
879 #, fuzzy, c-format
880 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
881 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
882
883 #: g10/exec.c:521
884 #, c-format
885 msgid "system error while calling external program: %s\n"
886 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
887
888 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
889 msgid "unnatural exit of external program\n"
890 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
891
892 #: g10/exec.c:547
893 msgid "unable to execute external program\n"
894 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
895
896 #: g10/exec.c:563
897 #, c-format
898 msgid "unable to read external program response: %s\n"
899 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
900
901 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
902 #, c-format
903 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
904 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
905
906 #: g10/exec.c:621
907 #, c-format
908 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
909 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
910
911 #: g10/export.c:176
912 #, fuzzy
913 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
914 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
915
916 #: g10/export.c:206
917 #, fuzzy, c-format
918 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
919 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
920
921 #: g10/export.c:214
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
924 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
925
926 #: g10/export.c:361
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
929 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
930
931 #: g10/export.c:393
932 msgid "WARNING: nothing exported\n"
933 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
934
935 #: g10/g10.c:358
936 msgid ""
937 "@Commands:\n"
938 " "
939 msgstr ""
940 "@Polecenia:\n"
941 " "
942
943 #: g10/g10.c:360
944 msgid "|[file]|make a signature"
945 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
946
947 #: g10/g10.c:361
948 msgid "|[file]|make a clear text signature"
949 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
950
951 #: g10/g10.c:362
952 msgid "make a detached signature"
953 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
954
955 #: g10/g10.c:363
956 msgid "encrypt data"
957 msgstr "szyfrowanie danych"
958
959 #: g10/g10.c:365
960 msgid "encryption only with symmetric cipher"
961 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
962
963 #: g10/g10.c:367
964 msgid "decrypt data (default)"
965 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
966
967 #: g10/g10.c:369
968 msgid "verify a signature"
969 msgstr "sprawdzenie podpisu"
970
971 #: g10/g10.c:371
972 msgid "list keys"
973 msgstr "lista kluczy"
974
975 #: g10/g10.c:373
976 msgid "list keys and signatures"
977 msgstr "lista kluczy i podpisów"
978
979 #: g10/g10.c:374
980 #, fuzzy
981 msgid "list and check key signatures"
982 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
983
984 #: g10/g10.c:375
985 msgid "list keys and fingerprints"
986 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
987
988 #: g10/g10.c:376
989 msgid "list secret keys"
990 msgstr "lista kluczy prywatnych"
991
992 #: g10/g10.c:377
993 msgid "generate a new key pair"
994 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
995
996 #: g10/g10.c:378
997 msgid "remove keys from the public keyring"
998 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
999
1000 #: g10/g10.c:380
1001 msgid "remove keys from the secret keyring"
1002 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1003
1004 #: g10/g10.c:381
1005 msgid "sign a key"
1006 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1007
1008 #: g10/g10.c:382
1009 msgid "sign a key locally"
1010 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1011
1012 #: g10/g10.c:385
1013 msgid "sign or edit a key"
1014 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1015
1016 #: g10/g10.c:386
1017 msgid "generate a revocation certificate"
1018 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1019
1020 #: g10/g10.c:388
1021 msgid "export keys"
1022 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1023
1024 #: g10/g10.c:389
1025 msgid "export keys to a key server"
1026 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1027
1028 #: g10/g10.c:390
1029 msgid "import keys from a key server"
1030 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1031
1032 #: g10/g10.c:392
1033 msgid "search for keys on a key server"
1034 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1035
1036 #: g10/g10.c:394
1037 msgid "update all keys from a keyserver"
1038 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1039
1040 #: g10/g10.c:397
1041 msgid "import/merge keys"
1042 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1043
1044 #: g10/g10.c:400
1045 msgid "print the card status"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: g10/g10.c:401
1049 msgid "change data on a card"
1050 msgstr ""
1051
1052 #: g10/g10.c:402
1053 msgid "change a card's PIN"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: g10/g10.c:410
1057 msgid "update the trust database"
1058 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1059
1060 #: g10/g10.c:417
1061 msgid "|algo [files]|print message digests"
1062 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1063
1064 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1065 msgid ""
1066 "@\n"
1067 "Options:\n"
1068 " "
1069 msgstr ""
1070 "@\n"
1071 "Opcje:\n"
1072 " "
1073
1074 #: g10/g10.c:423
1075 msgid "create ascii armored output"
1076 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1077
1078 #: g10/g10.c:425
1079 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1080 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1081
1082 #: g10/g10.c:436
1083 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1084 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1085
1086 #: g10/g10.c:437
1087 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1088 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1089
1090 #: g10/g10.c:442
1091 msgid "use canonical text mode"
1092 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1093
1094 #: g10/g10.c:452
1095 msgid "use as output file"
1096 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1097
1098 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1099 msgid "verbose"
1100 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1101
1102 #: g10/g10.c:465
1103 msgid "do not make any changes"
1104 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1105
1106 #: g10/g10.c:466
1107 msgid "prompt before overwriting"
1108 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1109
1110 #: g10/g10.c:511
1111 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: g10/g10.c:512
1115 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/g10.c:537
1119 msgid ""
1120 "@\n"
1121 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1122 msgstr ""
1123 "@\n"
1124 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1125
1126 #: g10/g10.c:540
1127 msgid ""
1128 "@\n"
1129 "Examples:\n"
1130 "\n"
1131 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1132 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1133 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1134 " --list-keys [names]        show keys\n"
1135 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1136 msgstr ""
1137 "@\n"
1138 "Przyk³ady:\n"
1139 "\n"
1140 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1141 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1142 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1143 "pliku\n"
1144 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1145 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1146
1147 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1148 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1149 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1150
1151 #: g10/g10.c:743
1152 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1153 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1154
1155 #: g10/g10.c:746
1156 msgid ""
1157 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1158 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1159 "default operation depends on the input data\n"
1160 msgstr ""
1161 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1162 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1163 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1164
1165 #: g10/g10.c:757
1166 msgid ""
1167 "\n"
1168 "Supported algorithms:\n"
1169 msgstr ""
1170 "\n"
1171 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1172
1173 #: g10/g10.c:760
1174 msgid "Pubkey: "
1175 msgstr "Asymetryczne: "
1176
1177 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1901
1178 msgid "Cipher: "
1179 msgstr "Symetryczne: "
1180
1181 #: g10/g10.c:772
1182 msgid "Hash: "
1183 msgstr "Skrótów: "
1184
1185 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1947
1186 msgid "Compression: "
1187 msgstr "Kompresji: "
1188
1189 #: g10/g10.c:861
1190 msgid "usage: gpg [options] "
1191 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1192
1193 #: g10/g10.c:964
1194 msgid "conflicting commands\n"
1195 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:982
1198 #, fuzzy, c-format
1199 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1200 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1201
1202 #: g10/g10.c:1179
1203 #, fuzzy, c-format
1204 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1205 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1206
1207 #: g10/g10.c:1182
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1210 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1211
1212 #: g10/g10.c:1185
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1215 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1216
1217 #: g10/g10.c:1191
1218 #, fuzzy, c-format
1219 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1220 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1221
1222 #: g10/g10.c:1194
1223 #, fuzzy, c-format
1224 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1225 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1226
1227 #: g10/g10.c:1197
1228 #, fuzzy, c-format
1229 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1230 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1231
1232 #: g10/g10.c:1203
1233 #, fuzzy, c-format
1234 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1235 msgstr ""
1236 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1237 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1206
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid ""
1242 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1243 msgstr ""
1244 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1245 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1246
1247 #: g10/g10.c:1209
1248 #, fuzzy, c-format
1249 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1250 msgstr ""
1251 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1252 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1253
1254 #: g10/g10.c:1215
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1257 msgstr ""
1258 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1259 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1260
1261 #: g10/g10.c:1218
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid ""
1264 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1265 msgstr ""
1266 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1267 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1221
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1272 msgstr ""
1273 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1274 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1275
1276 #: g10/g10.c:1362
1277 #, fuzzy, c-format
1278 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1279 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1762
1282 #, c-format
1283 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1284 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:1804
1287 #, c-format
1288 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1289 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:1808
1292 #, c-format
1293 msgid "option file `%s': %s\n"
1294 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:1815
1297 #, c-format
1298 msgid "reading options from `%s'\n"
1299 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1300
1301 #: g10/g10.c:2035 g10/g10.c:2551 g10/g10.c:2562
1302 #, c-format
1303 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1304 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:2048
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1309 msgstr ""
1310 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1311 "dostêpu\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2260
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1316 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:2279 g10/keyedit.c:3437
1319 #, fuzzy
1320 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1321 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1322
1323 #: g10/g10.c:2285
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1326 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:2288
1329 #, fuzzy
1330 msgid "invalid keyserver options\n"
1331 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:2295
1334 #, c-format
1335 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1336 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1337
1338 #: g10/g10.c:2298
1339 msgid "invalid import options\n"
1340 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2305
1343 #, c-format
1344 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1345 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2308
1348 msgid "invalid export options\n"
1349 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2315
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1354 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2318
1357 #, fuzzy
1358 msgid "invalid list options\n"
1359 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2340
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1364 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2343
1367 #, fuzzy
1368 msgid "invalid verify options\n"
1369 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2350
1372 #, c-format
1373 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1374 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2540
1377 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1378 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2544
1381 #, c-format
1382 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1383 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2553
1386 #, c-format
1387 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1388 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2556
1391 #, c-format
1392 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1393 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2577
1396 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1397 msgstr ""
1398 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1399 "tekstu\n"
1400
1401 #: g10/g10.c:2583
1402 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1403 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:2589
1406 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1407 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2602
1410 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1411 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1414 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1415 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2678 g10/g10.c:2702
1418 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1419 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1420
1421 #: g10/g10.c:2684
1422 #, fuzzy
1423 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1424 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2690
1427 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1428 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2705
1431 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1432 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2707
1435 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1436 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2709
1439 #, fuzzy
1440 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1441 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2711
1444 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1445 msgstr ""
1446 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1447
1448 #: g10/g10.c:2713
1449 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1450 msgstr ""
1451 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2716
1454 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1455 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2720
1458 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1459 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2727
1462 msgid "invalid default preferences\n"
1463 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2736
1466 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1467 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2740
1470 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1471 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2744
1474 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1475 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2777
1478 #, c-format
1479 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1480 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1481
1482 #: g10/g10.c:2824
1483 #, fuzzy, c-format
1484 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1485 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1486
1487 #: g10/g10.c:2829
1488 #, fuzzy, c-format
1489 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1490 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1491
1492 #: g10/g10.c:2834
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1495 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1496
1497 #: g10/g10.c:2930
1498 #, c-format
1499 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1500 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2941
1503 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1504 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2952
1507 msgid "--store [filename]"
1508 msgstr "--store [plik]"
1509
1510 #: g10/g10.c:2959
1511 msgid "--symmetric [filename]"
1512 msgstr "--symmetric [plik]"
1513
1514 #: g10/g10.c:2961
1515 #, fuzzy, c-format
1516 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1517 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1518
1519 #: g10/g10.c:2971
1520 msgid "--encrypt [filename]"
1521 msgstr "--encrypt [plik]"
1522
1523 #: g10/g10.c:2984
1524 #, fuzzy
1525 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1526 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1527
1528 #: g10/g10.c:2986
1529 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: g10/g10.c:2989
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1535 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1536
1537 #: g10/g10.c:3007
1538 msgid "--sign [filename]"
1539 msgstr "--sign [plik]"
1540
1541 #: g10/g10.c:3020
1542 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1543 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1544
1545 #: g10/g10.c:3035
1546 #, fuzzy
1547 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1548 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1549
1550 #: g10/g10.c:3037
1551 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: g10/g10.c:3040
1555 #, fuzzy, c-format
1556 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1557 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:3060
1560 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1561 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1562
1563 #: g10/g10.c:3069
1564 msgid "--clearsign [filename]"
1565 msgstr "--clearsign [plik]\""
1566
1567 #: g10/g10.c:3094
1568 msgid "--decrypt [filename]"
1569 msgstr "--decrypt [plik]"
1570
1571 #: g10/g10.c:3102
1572 msgid "--sign-key user-id"
1573 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1574
1575 #: g10/g10.c:3106
1576 msgid "--lsign-key user-id"
1577 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1578
1579 #: g10/g10.c:3110
1580 msgid "--nrsign-key user-id"
1581 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1582
1583 #: g10/g10.c:3114
1584 msgid "--nrlsign-key user-id"
1585 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1586
1587 #: g10/g10.c:3138
1588 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1589 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1590
1591 #: g10/g10.c:3209
1592 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1593 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1594
1595 #: g10/g10.c:3246
1596 #, c-format
1597 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1598 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1599
1600 #: g10/g10.c:3248
1601 #, c-format
1602 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1603 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1604
1605 #: g10/g10.c:3250
1606 #, c-format
1607 msgid "key export failed: %s\n"
1608 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1609
1610 #: g10/g10.c:3261
1611 #, c-format
1612 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1613 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1614
1615 #: g10/g10.c:3271
1616 #, c-format
1617 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1618 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1619
1620 #: g10/g10.c:3312
1621 #, c-format
1622 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1623 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1624
1625 #: g10/g10.c:3320
1626 #, c-format
1627 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1628 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3407
1631 #, c-format
1632 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1633 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1634
1635 #: g10/g10.c:3530
1636 msgid "[filename]"
1637 msgstr "[nazwa pliku]"
1638
1639 #: g10/g10.c:3534
1640 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1641 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1642
1643 #: g10/g10.c:3824
1644 msgid ""
1645 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1646 "an '='\n"
1647 msgstr ""
1648 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
1649 "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
1650
1651 #: g10/g10.c:3832
1652 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1653 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1654
1655 #: g10/g10.c:3842
1656 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1657 msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
1658
1659 #: g10/g10.c:3876
1660 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1661 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1662
1663 #: g10/g10.c:3878
1664 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1665 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1666
1667 #: g10/g10.c:3911
1668 #, fuzzy
1669 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1670 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1671
1672 #: g10/getkey.c:150
1673 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1674 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1675
1676 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1677 #, fuzzy
1678 msgid "[User ID not found]"
1679 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1680
1681 #: g10/getkey.c:1614
1682 #, fuzzy, c-format
1683 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1684 msgstr ""
1685 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1686
1687 #: g10/getkey.c:2169
1688 #, fuzzy, c-format
1689 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1690 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1691
1692 #: g10/getkey.c:2400
1693 #, fuzzy, c-format
1694 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1695 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1696
1697 #: g10/getkey.c:2447
1698 #, fuzzy, c-format
1699 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1700 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1701
1702 #: g10/gpgv.c:68
1703 msgid "be somewhat more quiet"
1704 msgstr "mniej komunikatóww"
1705
1706 #: g10/gpgv.c:69
1707 msgid "take the keys from this keyring"
1708 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1709
1710 #: g10/gpgv.c:71
1711 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1712 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1713
1714 #: g10/gpgv.c:72
1715 msgid "|FD|write status info to this FD"
1716 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1717
1718 #: g10/gpgv.c:96
1719 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1720 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1721
1722 #: g10/gpgv.c:99
1723 msgid ""
1724 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1725 "Check signatures against known trusted keys\n"
1726 msgstr ""
1727 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1728 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1729
1730 #: g10/helptext.c:48
1731 msgid ""
1732 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1733 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1734 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1735 msgstr ""
1736 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1737 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1738 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1739 "certyfikatów."
1740
1741 #: g10/helptext.c:54
1742 msgid ""
1743 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1744 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1745 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1746 "ultimately trusted\n"
1747 msgstr ""
1748 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1749 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1750 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1751 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1752
1753 #: g10/helptext.c:61
1754 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1755 msgstr ""
1756 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1757 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1758
1759 #: g10/helptext.c:65
1760 msgid ""
1761 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1762 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1763
1764 #: g10/helptext.c:69
1765 msgid ""
1766 "Select the algorithm to use.\n"
1767 "\n"
1768 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1769 "for signatures.\n"
1770 "\n"
1771 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1772 "\n"
1773 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1774 "\n"
1775 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1776 msgstr ""
1777
1778 #: g10/helptext.c:83
1779 msgid ""
1780 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1781 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1782 "Please consult your security expert first."
1783 msgstr ""
1784 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1785 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1786 "siê\n"
1787 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1788
1789 #: g10/helptext.c:90
1790 msgid "Enter the size of the key"
1791 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1792
1793 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1794 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1795 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1796 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1797
1798 #: g10/helptext.c:104
1799 msgid ""
1800 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1801 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1802 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1803 "the given value as an interval."
1804 msgstr ""
1805 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
1806 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1807 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
1808 "jako okres."
1809
1810 #: g10/helptext.c:116
1811 msgid "Enter the name of the key holder"
1812 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
1813
1814 #: g10/helptext.c:121
1815 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1816 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
1817
1818 #: g10/helptext.c:125
1819 msgid "Please enter an optional comment"
1820 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
1821
1822 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
1823 #: g10/helptext.c:130
1824 msgid ""
1825 "N  to change the name.\n"
1826 "C  to change the comment.\n"
1827 "E  to change the email address.\n"
1828 "O  to continue with key generation.\n"
1829 "Q  to to quit the key generation."
1830 msgstr ""
1831 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
1832 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
1833 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
1834 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
1835 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
1836
1837 #: g10/helptext.c:139
1838 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1839 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1840
1841 #: g10/helptext.c:147
1842 msgid ""
1843 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1844 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1845 "know how carefully you verified this.\n"
1846 "\n"
1847 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1848 "the\n"
1849 "    key.\n"
1850 "\n"
1851 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1852 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1853 "for\n"
1854 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1855 "user.\n"
1856 "\n"
1857 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1858 "could\n"
1859 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1860 "the\n"
1861 "    key against a photo ID.\n"
1862 "\n"
1863 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1864 "could\n"
1865 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1866 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1867 "a\n"
1868 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1869 "the\n"
1870 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1871 "exchange\n"
1872 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1873 "\n"
1874 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1875 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1876 "\"\n"
1877 "mean to you when you sign other keys.\n"
1878 "\n"
1879 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1880 msgstr ""
1881 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
1882 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
1883 "identyfikatorze.\n"
1884 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
1885 "Ciebie sprawdzone.\n"
1886 "\n"
1887 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
1888 "dog³êbnie\n"
1889 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
1890 "\n"
1891 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
1892 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
1893 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
1894 "    pseudonimem.\n"
1895 "\n"
1896 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
1897 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
1898 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
1899 "\n"
1900 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
1901 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
1902 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
1903 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
1904 "\n"
1905 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
1906 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
1907 "w\n"
1908 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
1909 "\n"
1910 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
1911
1912 #: g10/helptext.c:185
1913 #, fuzzy
1914 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1915 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
1916
1917 #: g10/helptext.c:189
1918 msgid ""
1919 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1920 "All certificates are then also lost!"
1921 msgstr ""
1922 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
1923 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
1924
1925 #: g10/helptext.c:194
1926 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1927 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1928
1929 #: g10/helptext.c:199
1930 msgid ""
1931 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1932 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1933 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1934 msgstr ""
1935 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
1936 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
1937 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
1938
1939 #: g10/helptext.c:204
1940 msgid ""
1941 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1942 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1943 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1944 "a trust connection through another already certified key."
1945 msgstr ""
1946 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
1947 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
1948 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
1949 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
1950 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
1951
1952 #: g10/helptext.c:210
1953 msgid ""
1954 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1955 "your keyring."
1956 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
1957
1958 #: g10/helptext.c:214
1959 msgid ""
1960 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1961 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1962 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1963 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1964 "a second one is available."
1965 msgstr ""
1966 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
1967 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
1968 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
1969 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
1970 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
1971
1972 #: g10/helptext.c:222
1973 msgid ""
1974 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1975 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1976 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1977 msgstr ""
1978 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
1979 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
1980 "jedn± sekundê. \n"
1981
1982 #: g10/helptext.c:229
1983 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1984 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
1985
1986 #: g10/helptext.c:235
1987 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1988 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
1989
1990 #: g10/helptext.c:239
1991 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1992 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
1993
1994 #: g10/helptext.c:244
1995 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1996 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
1997
1998 #: g10/helptext.c:249
1999 msgid ""
2000 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2001 "file (which is shown in brackets) will be used."
2002 msgstr ""
2003 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2004
2005 #: g10/helptext.c:255
2006 msgid ""
2007 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2008 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2009 "  \"Key has been compromised\"\n"
2010 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2011 "      got access to your secret key.\n"
2012 "  \"Key is superseded\"\n"
2013 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2014 "  \"Key is no longer used\"\n"
2015 "      Use this if you have retired this key.\n"
2016 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2017 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2018 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2019 msgstr ""
2020 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2021 "go wybraæ z listy:\n"
2022 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2023 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2024 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2025 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2026 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2027 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2028 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2029 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2030 "      poprawny.\n"
2031
2032 #: g10/helptext.c:271
2033 msgid ""
2034 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2035 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2036 "An empty line ends the text.\n"
2037 msgstr ""
2038 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2039 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2040 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2041
2042 #: g10/helptext.c:286
2043 msgid "No help available"
2044 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2045
2046 #: g10/helptext.c:294
2047 #, c-format
2048 msgid "No help available for `%s'"
2049 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2050
2051 #: g10/import.c:247
2052 #, c-format
2053 msgid "skipping block of type %d\n"
2054 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2055
2056 #: g10/import.c:256
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid "%lu keys processed so far\n"
2059 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2060
2061 #: g10/import.c:273
2062 #, c-format
2063 msgid "Total number processed: %lu\n"
2064 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2065
2066 #: g10/import.c:275
2067 #, c-format
2068 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2069 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2070
2071 #: g10/import.c:278
2072 #, c-format
2073 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2074 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2075
2076 #: g10/import.c:280
2077 #, c-format
2078 msgid "              imported: %lu"
2079 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2080
2081 #: g10/import.c:286
2082 #, c-format
2083 msgid "             unchanged: %lu\n"
2084 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2085
2086 #: g10/import.c:288
2087 #, c-format
2088 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2089 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2090
2091 #: g10/import.c:290
2092 #, c-format
2093 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2094 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2095
2096 #: g10/import.c:292
2097 #, c-format
2098 msgid "        new signatures: %lu\n"
2099 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2100
2101 #: g10/import.c:294
2102 #, c-format
2103 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2104 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2105
2106 #: g10/import.c:296
2107 #, c-format
2108 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2109 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2110
2111 #: g10/import.c:298
2112 #, c-format
2113 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2114 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2115
2116 #: g10/import.c:300
2117 #, c-format
2118 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2119 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2120
2121 #: g10/import.c:302
2122 #, c-format
2123 msgid "          not imported: %lu\n"
2124 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2125
2126 #: g10/import.c:543
2127 #, c-format
2128 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: g10/import.c:545
2132 #, fuzzy
2133 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2134 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2135
2136 #: g10/import.c:582
2137 #, c-format
2138 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: g10/import.c:594
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2144 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2145
2146 #: g10/import.c:606
2147 #, c-format
2148 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: g10/import.c:619
2152 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/import.c:621
2156 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: g10/import.c:645
2160 #, c-format
2161 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "key %s: no user ID\n"
2167 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2168
2169 #: g10/import.c:713
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2172 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2173
2174 #: g10/import.c:728
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2177 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2178
2179 #: g10/import.c:734
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2182 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2183
2184 #: g10/import.c:736
2185 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2186 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2187
2188 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2191 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2192
2193 #: g10/import.c:752
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2196 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2197
2198 #: g10/import.c:761
2199 #, c-format
2200 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2201 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2202
2203 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2204 #, c-format
2205 msgid "writing to `%s'\n"
2206 msgstr "zapis do '%s'\n"
2207
2208 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2209 #, c-format
2210 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2211 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2212
2213 #: g10/import.c:791
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2216 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2217
2218 #: g10/import.c:815
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2221 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2222
2223 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2226 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2227
2228 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2231 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2232
2233 #: g10/import.c:872
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2236 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2237
2238 #: g10/import.c:875
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2241 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2242
2243 #: g10/import.c:878
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2246 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2247
2248 #: g10/import.c:881
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2251 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2252
2253 #: g10/import.c:884
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2256 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2257
2258 #: g10/import.c:887
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2261 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2262
2263 #: g10/import.c:908
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2266 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2267
2268 #: g10/import.c:1053
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2271 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2272
2273 #: g10/import.c:1064
2274 #, fuzzy
2275 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2276 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2277
2278 #: g10/import.c:1081
2279 #, c-format
2280 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2281 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2282
2283 #: g10/import.c:1092
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: secret key imported\n"
2286 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2287
2288 #: g10/import.c:1121
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2291 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1131
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2296 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1161
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2301 msgstr ""
2302 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2303 "              uniwa¿nienia\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1204
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2308 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2309
2310 #: g10/import.c:1236
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2313 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1301
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2318 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:1316
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2323 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1318
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2328 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1336
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2333 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2338 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2339
2340 #: g10/import.c:1349
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2343 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1364
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2348 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2349
2350 #: g10/import.c:1386
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2353 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2354
2355 #: g10/import.c:1399
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2358 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1414
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2363 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1456
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2368 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2369
2370 #: g10/import.c:1477
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2373 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2374
2375 #: g10/import.c:1504
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2378 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1514
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2383 msgstr ""
2384 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2385 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2386
2387 #: g10/import.c:1531
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2390 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2391
2392 #: g10/import.c:1545
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2395 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2396
2397 #: g10/import.c:1553
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2400 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2401
2402 #: g10/import.c:1653
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2405 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2406
2407 #: g10/import.c:1715
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2410 msgstr ""
2411 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2412 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1729
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2417 msgstr ""
2418 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2419 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1788
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2424 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2425
2426 #: g10/import.c:1822
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2429 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2430
2431 #: g10/keydb.c:167
2432 #, c-format
2433 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2434 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2435
2436 #: g10/keydb.c:174
2437 #, c-format
2438 msgid "keyring `%s' created\n"
2439 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2440
2441 #: g10/keydb.c:685
2442 #, c-format
2443 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2444 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:253
2447 msgid "[revocation]"
2448 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:254
2451 msgid "[self-signature]"
2452 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2455 msgid "1 bad signature\n"
2456 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2459 #, c-format
2460 msgid "%d bad signatures\n"
2461 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2462
2463 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2464 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2465 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2466
2467 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2468 #, c-format
2469 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2470 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2473 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2474 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2477 #, c-format
2478 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2479 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2480
2481 #: g10/keyedit.c:344
2482 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2483 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2484
2485 #: g10/keyedit.c:346
2486 #, c-format
2487 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2488 msgstr ""
2489 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2492 #, fuzzy
2493 msgid ""
2494 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2495 "keys\n"
2496 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2497 "etc.)\n"
2498 msgstr ""
2499 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2500 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2501 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2502 "\n"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2507 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2508
2509 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "  %d = I trust fully\n"
2512 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2513
2514 #: g10/keyedit.c:426
2515 msgid ""
2516 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2517 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2518 "trust signatures on your behalf.\n"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: g10/keyedit.c:442
2522 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: g10/keyedit.c:584
2526 #, c-format
2527 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2528 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2529
2530 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2531 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
2532 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2533 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2534
2535 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2536 #: g10/keyedit.c:1492
2537 msgid "  Unable to sign.\n"
2538 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2539
2540 #: g10/keyedit.c:610
2541 #, c-format
2542 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2543 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2544
2545 #: g10/keyedit.c:636
2546 #, c-format
2547 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2548 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2549
2550 #: g10/keyedit.c:675
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "The self-signature on \"%s\"\n"
2554 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2555 msgstr ""
2556 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2557 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:684
2560 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2561 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2562
2563 #: g10/keyedit.c:698
2564 #, c-format
2565 msgid ""
2566 "Your current signature on \"%s\"\n"
2567 "has expired.\n"
2568 msgstr ""
2569 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2570 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2571
2572 #: g10/keyedit.c:702
2573 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2574 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2575
2576 #: g10/keyedit.c:723
2577 #, c-format
2578 msgid ""
2579 "Your current signature on \"%s\"\n"
2580 "is a local signature.\n"
2581 msgstr ""
2582 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2583 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:727
2586 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2587 msgstr ""
2588 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2589
2590 #: g10/keyedit.c:748
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2593 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2594
2595 #: g10/keyedit.c:751
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2598 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2599
2600 #: g10/keyedit.c:756
2601 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2602 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2603
2604 #: g10/keyedit.c:778
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2607 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:793
2610 msgid "This key has expired!"
2611 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:813
2614 #, c-format
2615 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2616 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:817
2619 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2620 msgstr ""
2621 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2622
2623 #: g10/keyedit.c:850
2624 msgid ""
2625 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2626 "mode.\n"
2627 msgstr ""
2628 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:852
2631 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2632 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:877
2635 msgid ""
2636 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2637 "belongs\n"
2638 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2639 msgstr ""
2640 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2641 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:882
2644 #, c-format
2645 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2646 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2647
2648 #: g10/keyedit.c:884
2649 #, c-format
2650 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2651 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:886
2654 #, c-format
2655 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2656 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2657
2658 #: g10/keyedit.c:888
2659 #, c-format
2660 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2661 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2662
2663 #: g10/keyedit.c:894
2664 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2665 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2666
2667 #: g10/keyedit.c:918
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid ""
2670 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2671 "key \"%s\" (%s)\n"
2672 msgstr ""
2673 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2674 "swoim kluczem: \""
2675
2676 #: g10/keyedit.c:925
2677 #, fuzzy
2678 msgid "This will be a self-signature.\n"
2679 msgstr ""
2680 "\n"
2681 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:931
2684 #, fuzzy
2685 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2686 msgstr ""
2687 "\n"
2688 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:939
2691 #, fuzzy
2692 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2693 msgstr ""
2694 "\n"
2695 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:949
2698 #, fuzzy
2699 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2700 msgstr ""
2701 "\n"
2702 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:956
2705 #, fuzzy
2706 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2707 msgstr ""
2708 "\n"
2709 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:963
2712 #, fuzzy
2713 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2714 msgstr ""
2715 "\n"
2716 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:968
2719 #, fuzzy
2720 msgid "I have checked this key casually.\n"
2721 msgstr ""
2722 "\n"
2723 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:973
2726 #, fuzzy
2727 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2728 msgstr ""
2729 "\n"
2730 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:983
2733 msgid "Really sign? (y/N) "
2734 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2735
2736 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3885 g10/keyedit.c:3976 g10/keyedit.c:4049
2737 #: g10/sign.c:369
2738 #, c-format
2739 msgid "signing failed: %s\n"
2740 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:1084
2743 msgid "This key is not protected.\n"
2744 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:1088
2747 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2748 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:1092
2751 msgid "Key is protected.\n"
2752 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:1112
2755 #, c-format
2756 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2757 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:1118
2760 msgid ""
2761 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2762 "\n"
2763 msgstr ""
2764 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
2765 "\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2768 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2769 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:1132
2772 msgid ""
2773 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2774 "\n"
2775 msgstr ""
2776 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
2777 "\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:1135
2780 #, fuzzy
2781 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2782 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2783
2784 #: g10/keyedit.c:1201
2785 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2786 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:1247
2789 msgid "save"
2790 msgstr "zapis"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:1247
2793 msgid "save and quit"
2794 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:1250
2797 msgid "fpr"
2798 msgstr "odc"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:1250
2801 msgid "show fingerprint"
2802 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:1251
2805 msgid "list key and user IDs"
2806 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1253
2809 msgid "uid"
2810 msgstr "id"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1253
2813 msgid "select user ID N"
2814 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1254
2817 msgid "key"
2818 msgstr "klucz"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:1254
2821 msgid "select secondary key N"
2822 msgstr "wybór podklucza N"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1255
2825 msgid "check"
2826 msgstr "lista"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1255
2829 msgid "list signatures"
2830 msgstr "lista podpisów"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1256
2833 msgid "c"
2834 msgstr "l"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1257
2837 msgid "sign"
2838 msgstr "podpis"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1257
2841 msgid "sign the key"
2842 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1258
2845 msgid "s"
2846 msgstr "p"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1259
2849 #, fuzzy
2850 msgid "tsign"
2851 msgstr "podpis"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1259
2854 #, fuzzy
2855 msgid "make a trust signature"
2856 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1260
2859 msgid "lsign"
2860 msgstr "lpodpis"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1260
2863 msgid "sign the key locally"
2864 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1261
2867 msgid "nrsign"
2868 msgstr "nupodpis"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1261
2871 msgid "sign the key non-revocably"
2872 msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1262
2875 msgid "nrlsign"
2876 msgstr "nulpodpis"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1262
2879 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2880 msgstr "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1264
2883 msgid "adduid"
2884 msgstr "dodid"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1264
2887 msgid "add a user ID"
2888 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1265
2891 msgid "addphoto"
2892 msgstr "dodfoto"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1265
2895 msgid "add a photo ID"
2896 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1266
2899 msgid "deluid"
2900 msgstr "usid"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1266
2903 msgid "delete user ID"
2904 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1268
2907 msgid "delphoto"
2908 msgstr "usfoto"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1269
2911 msgid "addkey"
2912 msgstr "dodkl"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1269
2915 msgid "add a secondary key"
2916 msgstr "dodanie podklucza"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1271
2919 #, fuzzy
2920 msgid "addcardkey"
2921 msgstr "dodkl"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1271
2924 msgid "add a key to a smartcard"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1272
2928 #, fuzzy
2929 msgid "keytocard"
2930 msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1272
2933 msgid "move a key to a smartcard"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1274
2937 msgid "delkey"
2938 msgstr "uskl"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1274
2941 msgid "delete a secondary key"
2942 msgstr "usuniêcie podklucza"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1275
2945 msgid "addrevoker"
2946 msgstr "dodun"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1275
2949 msgid "add a revocation key"
2950 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1276
2953 msgid "delsig"
2954 msgstr "uspod"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1276
2957 msgid "delete signatures"
2958 msgstr "usuniêcie podpisów"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1277
2961 msgid "expire"
2962 msgstr "data"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1277
2965 msgid "change the expire date"
2966 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1278
2969 msgid "primary"
2970 msgstr "g³ówny"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1278
2973 msgid "flag user ID as primary"
2974 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1279
2977 msgid "toggle"
2978 msgstr "prze³"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1279
2981 msgid "toggle between secret and public key listing"
2982 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1281
2985 msgid "t"
2986 msgstr "p"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1282
2989 msgid "pref"
2990 msgstr "opcje"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1282
2993 msgid "list preferences (expert)"
2994 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1283
2997 msgid "showpref"
2998 msgstr "opcje"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1283
3001 msgid "list preferences (verbose)"
3002 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1284
3005 msgid "setpref"
3006 msgstr "ustaw"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1284
3009 msgid "set preference list"
3010 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1285
3013 msgid "updpref"
3014 msgstr "aktopc"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1285
3017 msgid "updated preferences"
3018 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1286
3021 #, fuzzy
3022 msgid "keyserver"
3023 msgstr "b³±d serwera kluczy"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1286
3026 #, fuzzy
3027 msgid "set preferred keyserver URL"
3028 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1287
3031 msgid "change the passphrase"
3032 msgstr "zmiana has³a klucza"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1288
3035 msgid "trust"
3036 msgstr "zaufanie"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1288
3039 msgid "change the ownertrust"
3040 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1289
3043 msgid "revsig"
3044 msgstr "unpod"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1289
3047 msgid "revoke signatures"
3048 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1290
3051 msgid "revuid"
3052 msgstr "unpod"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1290
3055 msgid "revoke a user ID"
3056 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1291
3059 msgid "revkey"
3060 msgstr "unpkl"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1291
3063 msgid "revoke a secondary key"
3064 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1292
3067 msgid "disable"
3068 msgstr "wy³kl"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1292
3071 msgid "disable a key"
3072 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1293
3075 msgid "enable"
3076 msgstr "w³kl"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1293
3079 msgid "enable a key"
3080 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1294
3083 msgid "showphoto"
3084 msgstr "foto"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1294
3087 msgid "show photo ID"
3088 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1347
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3093 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1365
3096 msgid "Secret key is available.\n"
3097 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1427
3100 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3101 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1432
3104 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3105 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1480
3108 msgid "Key is revoked."
3109 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1500
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3114 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1502
3117 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3118 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1527
3121 #, c-format
3122 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3123 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
3126 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3127 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1551
3130 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3131 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1553
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3136 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1554
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3141 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1604
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3146 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1616
3149 #, fuzzy
3150 msgid "You must select exactly one key.\n"
3151 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
3154 msgid "You must select at least one key.\n"
3155 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1639
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3160 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1640
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3165 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1675
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3170 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1676
3173 #, fuzzy
3174 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3175 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1695
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3180 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1696
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3185 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1735
3188 msgid ""
3189 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1767
3193 #, fuzzy
3194 msgid "Set preference list to:\n"
3195 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1773
3198 #, fuzzy
3199 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3200 msgstr ""
3201 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1775
3204 #, fuzzy
3205 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3206 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1825
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Save changes? (y/N) "
3211 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1828
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3216 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1838
3219 #, c-format
3220 msgid "update failed: %s\n"
3221 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1845
3224 #, c-format
3225 msgid "update secret failed: %s\n"
3226 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1852
3229 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3230 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1924
3233 msgid "Digest: "
3234 msgstr "Skrót: "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1976
3237 msgid "Features: "
3238 msgstr "Ustawienia: "
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1987
3241 msgid "Keyserver no-modify"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
3245 msgid "Preferred keyserver: "
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/keyedit.c:2243
3249 #, c-format
3250 msgid "This key may be revoked by %s key "
3251 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:2247
3254 msgid " (sensitive)"
3255 msgstr " (poufne)"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:2261 g10/keyedit.c:2317 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3258 #: g10/keyserver.c:366
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "created: %s"
3261 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:823 g10/mainproc.c:929
3264 #, fuzzy, c-format
3265 msgid "revoked: %s"
3266 msgstr "[uniewa¿niony]"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:2266 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:829
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "expired: %s"
3271 msgstr " [wygasa :%s]"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2319 g10/keyedit.c:2440 g10/keyedit.c:2455
3274 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:835 g10/keylist.c:856
3275 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "expires: %s"
3278 msgstr " [wygasa :%s]"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:2270
3281 #, fuzzy, c-format
3282 msgid "usage: %s"
3283 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2285
3286 #, fuzzy, c-format
3287 msgid "trust: %s"
3288 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:2289
3291 #, c-format
3292 msgid "validity: %s"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: g10/keyedit.c:2296
3296 msgid "This key has been disabled"
3297 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:2324
3300 msgid "card-no: "
3301 msgstr ""
3302
3303 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2363
3304 #, c-format
3305 msgid "[%8.8s] "
3306 msgstr ""
3307
3308 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2472 g10/keylist.c:782 g10/keyserver.c:376
3309 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3310 #, fuzzy
3311 msgid "revoked"
3312 msgstr "[uniewa¿niony]"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2474 g10/keylist.c:784 g10/keyserver.c:380
3315 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3316 #, fuzzy
3317 msgid "expired"
3318 msgstr "data"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:2400
3321 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3322 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:2408
3325 msgid ""
3326 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3327 "unless you restart the program.\n"
3328 msgstr ""
3329 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3330 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2539
3333 msgid ""
3334 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3335 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3336 msgstr ""
3337 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3338 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3339 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2599
3342 msgid ""
3343 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3344 "versions\n"
3345 "         of PGP to reject this key.\n"
3346 msgstr ""
3347 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3348 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:2604 g10/keyedit.c:2882
3351 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3352 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:2610
3355 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3356 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2750
3359 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3360 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2760
3363 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3364 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2764
3367 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3368 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:2770
3371 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3372 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3373
3374 #: g10/keyedit.c:2784
3375 #, c-format
3376 msgid "Deleted %d signature.\n"
3377 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2785
3380 #, c-format
3381 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3382 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2788
3385 msgid "Nothing deleted.\n"
3386 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2877
3389 msgid ""
3390 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3391 "cause\n"
3392 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3393 msgstr ""
3394 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3395 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3396 "             go rozumieæ.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2888
3399 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3400 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2908
3403 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3404 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2931
3407 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3408 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2946
3411 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3412 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2968
3415 #, fuzzy
3416 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3417 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2987
3420 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3421 msgstr ""
3422 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:2993
3425 #, fuzzy
3426 msgid ""
3427 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3428 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3429
3430 #: g10/keyedit.c:3054
3431 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3432 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3060
3435 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3436 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:3064
3439 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3440 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:3067
3443 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3444 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3113
3447 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3448 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3129
3451 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3452 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:3209
3455 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3456 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:3248 g10/keyedit.c:3358 g10/keyedit.c:3477
3459 #, fuzzy, c-format
3460 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3461 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:3419
3464 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3465 msgstr ""
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3498
3468 #, fuzzy
3469 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3470 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3499
3473 #, fuzzy
3474 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3475 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3561
3478 #, c-format
3479 msgid "No user ID with index %d\n"
3480 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3607
3483 #, c-format
3484 msgid "No secondary key with index %d\n"
3485 msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:3724
3488 #, fuzzy, c-format
3489 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3490 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3493 #, fuzzy, c-format
3494 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3495 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3729 g10/keyedit.c:3793 g10/keyedit.c:3836
3498 msgid " (non-exportable)"
3499 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3500
3501 #: g10/keyedit.c:3733
3502 #, c-format
3503 msgid "This signature expired on %s.\n"
3504 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:3737
3507 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3508 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3509
3510 #: g10/keyedit.c:3741
3511 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3512 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3513
3514 #: g10/keyedit.c:3768
3515 #, fuzzy, c-format
3516 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3517 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:3794
3520 #, fuzzy
3521 msgid " (non-revocable)"
3522 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3523
3524 #: g10/keyedit.c:3801
3525 #, fuzzy, c-format
3526 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3527 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:3823
3530 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3531 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:3843
3534 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3535 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3536
3537 #: g10/keyedit.c:3873
3538 msgid "no secret key\n"
3539 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:3943
3542 #, c-format
3543 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3544 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:3960
3547 #, c-format
3548 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3549 msgstr ""
3550 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3551 "przysz³o¶ci)\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:4129
3554 #, fuzzy, c-format
3555 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3556 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3557
3558 #: g10/keygen.c:293
3559 #, fuzzy, c-format
3560 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3561 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3562
3563 #: g10/keygen.c:300
3564 #, fuzzy
3565 msgid "too many cipher preferences\n"
3566 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3567
3568 #: g10/keygen.c:302
3569 #, fuzzy
3570 msgid "too many digest preferences\n"
3571 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3572
3573 #: g10/keygen.c:304
3574 #, fuzzy
3575 msgid "too many compression preferences\n"
3576 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3577
3578 #: g10/keygen.c:401
3579 #, fuzzy, c-format
3580 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3581 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3582
3583 #: g10/keygen.c:827
3584 msgid "writing direct signature\n"
3585 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3586
3587 #: g10/keygen.c:866
3588 msgid "writing self signature\n"
3589 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3590
3591 #: g10/keygen.c:912
3592 msgid "writing key binding signature\n"
3593 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3594
3595 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3596 #, c-format
3597 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3598 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3599
3600 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3601 #, c-format
3602 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3603 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:1247
3606 #, fuzzy
3607 msgid "Sign"
3608 msgstr "podpis"
3609
3610 #: g10/keygen.c:1250
3611 #, fuzzy
3612 msgid "Encrypt"
3613 msgstr "szyfrowanie danych"
3614
3615 #: g10/keygen.c:1253
3616 msgid "Authenticate"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: g10/keygen.c:1261
3620 msgid "SsEeAaQq"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: g10/keygen.c:1276
3624 #, c-format
3625 msgid "Possible actions for a %s key: "
3626 msgstr ""
3627
3628 #: g10/keygen.c:1280
3629 msgid "Current allowed actions: "
3630 msgstr ""
3631
3632 #: g10/keygen.c:1285
3633 #, c-format
3634 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/keygen.c:1288
3638 #, fuzzy, c-format
3639 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3640 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3641
3642 #: g10/keygen.c:1291
3643 #, c-format
3644 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: g10/keygen.c:1294
3648 #, c-format
3649 msgid "   (%c) Finished\n"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: g10/keygen.c:1348
3653 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3654 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3655
3656 #: g10/keygen.c:1350
3657 #, fuzzy, c-format
3658 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3659 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3660
3661 #: g10/keygen.c:1351
3662 #, c-format
3663 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3664 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3665
3666 #: g10/keygen.c:1353
3667 #, fuzzy, c-format
3668 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3669 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1354
3672 #, c-format
3673 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3674 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1356
3677 #, c-format
3678 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3679 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3680
3681 #: g10/keygen.c:1358
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3684 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3685
3686 #: g10/keygen.c:1409
3687 #, c-format
3688 msgid ""
3689 "About to generate a new %s keypair.\n"
3690 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3691 "              default keysize is 1024 bits\n"
3692 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3693 msgstr ""
3694 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
3695 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
3696 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
3697 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1418
3700 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3701 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3702
3703 #: g10/keygen.c:1423
3704 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3705 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1425
3708 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3709 msgstr ""
3710 "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczalna dla RSA wynosi 1024 bity.\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:1428
3713 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3714 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
3715
3716 #: g10/keygen.c:1439
3717 #, c-format
3718 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3719 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
3720
3721 #: g10/keygen.c:1444
3722 msgid ""
3723 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3724 "computations take REALLY long!\n"
3725 msgstr ""
3726 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ potrzebne\n"
3727 "obliczenia trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1447
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3732 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
3733
3734 #: g10/keygen.c:1449
3735 msgid ""
3736 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3737 "vulnerable to attacks!\n"
3738 msgstr ""
3739 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
3740 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
3741
3742 #: g10/keygen.c:1458
3743 #, c-format
3744 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3745 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3746
3747 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3748 #, c-format
3749 msgid "rounded up to %u bits\n"
3750 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3751
3752 #: g10/keygen.c:1516
3753 msgid ""
3754 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3755 "         0 = key does not expire\n"
3756 "      <n>  = key expires in n days\n"
3757 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3758 "      <n>m = key expires in n months\n"
3759 "      <n>y = key expires in n years\n"
3760 msgstr ""
3761 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3762 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3763 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3764 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3765 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3766 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
3767
3768 #: g10/keygen.c:1525
3769 msgid ""
3770 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3771 "         0 = signature does not expire\n"
3772 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3773 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3774 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3775 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3776 msgstr ""
3777 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
3778 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3779 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
3780 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
3781 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
3782 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
3783
3784 #: g10/keygen.c:1547
3785 msgid "Key is valid for? (0) "
3786 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
3787
3788 #: g10/keygen.c:1549
3789 msgid "Signature is valid for? (0) "
3790 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
3791
3792 #: g10/keygen.c:1554
3793 msgid "invalid value\n"
3794 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
3795
3796 #: g10/keygen.c:1559
3797 #, c-format
3798 msgid "%s does not expire at all\n"
3799 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:1566
3802 #, c-format
3803 msgid "%s expires at %s\n"
3804 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
3805
3806 #: g10/keygen.c:1572
3807 msgid ""
3808 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3809 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3810 msgstr ""
3811 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
3812 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
3813
3814 #: g10/keygen.c:1577
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Is this correct? (y/N) "
3817 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
3818
3819 #: g10/keygen.c:1620
3820 #, fuzzy
3821 msgid ""
3822 "\n"
3823 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3824 "ID\n"
3825 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3826 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3827 "\n"
3828 msgstr ""
3829 "\n"
3830 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
3831 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
3832 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
3833 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
3834 "\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:1632
3837 msgid "Real name: "
3838 msgstr "Imiê i nazwisko: "
3839
3840 #: g10/keygen.c:1640
3841 msgid "Invalid character in name\n"
3842 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:1642
3845 msgid "Name may not start with a digit\n"
3846 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:1644
3849 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3850 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
3851
3852 #: g10/keygen.c:1652
3853 msgid "Email address: "
3854 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
3855
3856 #: g10/keygen.c:1663
3857 msgid "Not a valid email address\n"
3858 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1671
3861 msgid "Comment: "
3862 msgstr "Komentarz: "
3863
3864 #: g10/keygen.c:1677
3865 msgid "Invalid character in comment\n"
3866 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
3867
3868 #: g10/keygen.c:1700
3869 #, c-format
3870 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3871 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
3872
3873 #: g10/keygen.c:1706
3874 #, c-format
3875 msgid ""
3876 "You selected this USER-ID:\n"
3877 "    \"%s\"\n"
3878 "\n"
3879 msgstr ""
3880 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
3881 "    \"%s\"\n"
3882 "\n"
3883
3884 #: g10/keygen.c:1711
3885 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3886 msgstr ""
3887 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
3888 "komentarza.\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:1727
3891 msgid "NnCcEeOoQq"
3892 msgstr "IiKkEeDdWw"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1737
3895 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3896 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
3897
3898 #: g10/keygen.c:1738
3899 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3900 msgstr ""
3901 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
3902 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
3903
3904 #: g10/keygen.c:1757
3905 msgid "Please correct the error first\n"
3906 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1797
3909 msgid ""
3910 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3911 "\n"
3912 msgstr ""
3913 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1807
3916 #, c-format
3917 msgid "%s.\n"
3918 msgstr "%s.\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1813
3921 msgid ""
3922 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3923 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3924 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3925 "\n"
3926 msgstr ""
3927 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3928 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
3929 "\"--edit-key\".\n"
3930 "\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:1835
3933 msgid ""
3934 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3935 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3936 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3937 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3938 msgstr ""
3939 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
3940 "komputerowi\n"
3941 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
3942 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
3943 "dysków);\n"
3944 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
3945 "ilo¶ci\n"
3946 "entropii.\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:2490
3949 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3950 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3951
3952 #: g10/keygen.c:2559
3953 msgid "Key generation canceled.\n"
3954 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3957 #, c-format
3958 msgid "writing public key to `%s'\n"
3959 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3962 #, fuzzy, c-format
3963 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3964 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3967 #, c-format
3968 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3969 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:2873
3972 #, c-format
3973 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3974 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3975
3976 #: g10/keygen.c:2879
3977 #, c-format
3978 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3979 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:2897
3982 #, c-format
3983 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3984 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:2904
3987 #, c-format
3988 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3989 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:2927
3992 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3993 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:2938
3996 msgid ""
3997 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3998 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3999 msgstr ""
4000 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
4001 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
4002
4003 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
4004 #, c-format
4005 msgid "Key generation failed: %s\n"
4006 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
4007
4008 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
4009 #, c-format
4010 msgid ""
4011 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4012 msgstr ""
4013 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4014 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4015
4016 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4017 #, c-format
4018 msgid ""
4019 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4020 msgstr ""
4021 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4022 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4023
4024 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4025 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4026 msgstr ""
4027 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
4028
4029 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4030 #, fuzzy
4031 msgid "Really create? (y/N) "
4032 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
4033
4034 #: g10/keygen.c:3315
4035 #, fuzzy, c-format
4036 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4037 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
4038
4039 #: g10/keygen.c:3362
4040 #, fuzzy, c-format
4041 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4042 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
4043
4044 #: g10/keygen.c:3385
4045 #, fuzzy, c-format
4046 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4047 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
4048
4049 #: g10/keygen.c:3452
4050 #, c-format
4051 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: g10/keygen.c:3458
4055 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4056 msgstr ""
4057
4058 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4059 #, c-format
4060 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4064 msgid "never     "
4065 msgstr "nigdy     "
4066
4067 #: g10/keylist.c:201
4068 msgid "Critical signature policy: "
4069 msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
4070
4071 #: g10/keylist.c:203
4072 msgid "Signature policy: "
4073 msgstr "Regulamin podpisu: "
4074
4075 #: g10/keylist.c:242
4076 msgid "Critical preferred keyserver: "
4077 msgstr ""
4078
4079 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
4080 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4081 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
4082
4083 #: g10/keylist.c:309
4084 msgid "Critical signature notation: "
4085 msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
4086
4087 #: g10/keylist.c:311
4088 msgid "Signature notation: "
4089 msgstr "Adnotacje podpisu: "
4090
4091 #: g10/keylist.c:322
4092 msgid "not human readable"
4093 msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
4094
4095 #: g10/keylist.c:423
4096 msgid "Keyring"
4097 msgstr "Zbiór kluczy"
4098
4099 #: g10/keylist.c:729
4100 #, fuzzy, c-format
4101 msgid "expired: %s)"
4102 msgstr " [wygasa :%s]"
4103
4104 #: g10/keylist.c:1431
4105 msgid "Primary key fingerprint:"
4106 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
4107
4108 #: g10/keylist.c:1433
4109 msgid "     Subkey fingerprint:"
4110 msgstr "      Odcisk podklucza:"
4111
4112 #: g10/keylist.c:1440
4113 msgid " Primary key fingerprint:"
4114 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
4115
4116 #: g10/keylist.c:1442
4117 msgid "      Subkey fingerprint:"
4118 msgstr "       Odcisk podklucza:"
4119
4120 #: g10/keylist.c:1446 g10/keylist.c:1450
4121 #, fuzzy
4122 msgid "      Key fingerprint ="
4123 msgstr "     Odcisk klucza ="
4124
4125 #: g10/keylist.c:1517
4126 msgid "      Card serial no. ="
4127 msgstr ""
4128
4129 #: g10/keyring.c:1245
4130 #, fuzzy, c-format
4131 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4132 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
4133
4134 #: g10/keyring.c:1251
4135 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4136 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
4137
4138 #: g10/keyring.c:1253
4139 #, c-format
4140 msgid "%s is the unchanged one\n"
4141 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
4142
4143 #: g10/keyring.c:1254
4144 #, c-format
4145 msgid "%s is the new one\n"
4146 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
4147
4148 #: g10/keyring.c:1255
4149 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4150 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
4151
4152 #: g10/keyring.c:1375
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "caching keyring `%s'\n"
4155 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
4156
4157 #: g10/keyring.c:1421
4158 #, fuzzy, c-format
4159 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4160 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4161
4162 #: g10/keyring.c:1433
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4165 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4166
4167 #: g10/keyring.c:1504
4168 #, c-format
4169 msgid "%s: keyring created\n"
4170 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
4171
4172 #: g10/keyserver.c:98
4173 #, fuzzy, c-format
4174 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4175 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4176
4177 #: g10/keyserver.c:378
4178 #, fuzzy
4179 msgid "disabled"
4180 msgstr "wy³kl"
4181
4182 #: g10/keyserver.c:579
4183 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4184 msgstr ""
4185
4186 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4187 #, fuzzy, c-format
4188 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4189 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4190
4191 #: g10/keyserver.c:752
4192 #, fuzzy, c-format
4193 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4194 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4195
4196 #: g10/keyserver.c:754
4197 #, fuzzy
4198 msgid "key not found on keyserver\n"
4199 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4200
4201 #: g10/keyserver.c:896
4202 #, fuzzy, c-format
4203 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4204 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4205
4206 #: g10/keyserver.c:900
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "requesting key %s from %s\n"
4209 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4210
4211 #: g10/keyserver.c:1045
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4214 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4215
4216 #: g10/keyserver.c:1049
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "sending key %s to %s\n"
4219 msgstr ""
4220 "\"\n"
4221 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
4222
4223 #: g10/keyserver.c:1092
4224 #, fuzzy, c-format
4225 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4226 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4227
4228 #: g10/keyserver.c:1095
4229 #, fuzzy, c-format
4230 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4231 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4232
4233 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4234 #, fuzzy
4235 msgid "no keyserver action!\n"
4236 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4237
4238 #: g10/keyserver.c:1150
4239 #, c-format
4240 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: g10/keyserver.c:1159
4244 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: g10/keyserver.c:1218
4248 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4249 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
4250
4251 #: g10/keyserver.c:1224
4252 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: g10/keyserver.c:1236
4256 #, c-format
4257 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: g10/keyserver.c:1241
4261 #, c-format
4262 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: g10/keyserver.c:1249
4266 #, c-format
4267 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: g10/keyserver.c:1254
4271 #, fuzzy
4272 msgid "keyserver timed out\n"
4273 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4274
4275 #: g10/keyserver.c:1259
4276 #, fuzzy
4277 msgid "keyserver internal error\n"
4278 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4279
4280 #: g10/keyserver.c:1268
4281 #, fuzzy, c-format
4282 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4283 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
4284
4285 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4288 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
4289
4290 #: g10/keyserver.c:1578
4291 #, fuzzy, c-format
4292 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4293 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4294
4295 #: g10/keyserver.c:1600
4296 #, fuzzy, c-format
4297 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4298 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4299
4300 #: g10/keyserver.c:1602
4301 #, fuzzy, c-format
4302 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4303 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4304
4305 #: g10/mainproc.c:248
4306 #, c-format
4307 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4308 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
4309
4310 #: g10/mainproc.c:262
4311 #, c-format
4312 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4313 msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
4314
4315 #: g10/mainproc.c:299
4316 #, c-format
4317 msgid "%s encrypted session key\n"
4318 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
4319
4320 #: g10/mainproc.c:309
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4323 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
4324
4325 #: g10/mainproc.c:373
4326 #, fuzzy, c-format
4327 msgid "public key is %s\n"
4328 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
4329
4330 #: g10/mainproc.c:428
4331 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4332 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
4333
4334 #: g10/mainproc.c:461
4335 #, fuzzy, c-format
4336 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4337 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
4338
4339 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4340 #, fuzzy, c-format
4341 msgid "      \"%s\"\n"
4342 msgstr "                        alias \""
4343
4344 #: g10/mainproc.c:469
4345 #, fuzzy, c-format
4346 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4347 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
4348
4349 #: g10/mainproc.c:483
4350 #, c-format
4351 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4352 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
4353
4354 #: g10/mainproc.c:497
4355 #, c-format
4356 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4357 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
4358
4359 #: g10/mainproc.c:499
4360 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4361 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
4362
4363 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4364 #, c-format
4365 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4366 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
4367
4368 #: g10/mainproc.c:535
4369 #, c-format
4370 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4371 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
4372
4373 #: g10/mainproc.c:567
4374 msgid "decryption okay\n"
4375 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
4376
4377 #: g10/mainproc.c:571
4378 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4379 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
4380
4381 #: g10/mainproc.c:584
4382 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4383 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
4384
4385 #: g10/mainproc.c:590
4386 #, c-format
4387 msgid "decryption failed: %s\n"
4388 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
4389
4390 #: g10/mainproc.c:610
4391 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4392 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
4393
4394 #: g10/mainproc.c:612
4395 #, c-format
4396 msgid "original file name='%.*s'\n"
4397 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
4398
4399 #: g10/mainproc.c:784
4400 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4401 msgstr ""
4402 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
4403
4404 #: g10/mainproc.c:1288
4405 msgid "signature verification suppressed\n"
4406 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
4407
4408 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4409 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4410 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
4411
4412 #: g10/mainproc.c:1350
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "Signature made %s\n"
4415 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4416
4417 #: g10/mainproc.c:1351
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "               using %s key %s\n"
4420 msgstr "                        alias \""
4421
4422 #: g10/mainproc.c:1355
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4425 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
4426
4427 #: g10/mainproc.c:1375
4428 msgid "Key available at: "
4429 msgstr "Klucz dostêpny w: "
4430
4431 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4432 #, fuzzy, c-format
4433 msgid "BAD signature from \"%s\""
4434 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
4435
4436 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4437 #, fuzzy, c-format
4438 msgid "Expired signature from \"%s\""
4439 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
4440
4441 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "Good signature from \"%s\""
4444 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4445
4446 #: g10/mainproc.c:1536
4447 msgid "[uncertain]"
4448 msgstr "[niepewne]"
4449
4450 #: g10/mainproc.c:1568
4451 #, fuzzy, c-format
4452 msgid "                aka \"%s\""
4453 msgstr "                        alias \""
4454
4455 #: g10/mainproc.c:1662
4456 #, c-format
4457 msgid "Signature expired %s\n"
4458 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4459
4460 #: g10/mainproc.c:1667
4461 #, c-format
4462 msgid "Signature expires %s\n"
4463 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4464
4465 #: g10/mainproc.c:1670
4466 #, c-format
4467 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4468 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4469
4470 #: g10/mainproc.c:1671
4471 msgid "binary"
4472 msgstr "binarny"
4473
4474 #: g10/mainproc.c:1672
4475 msgid "textmode"
4476 msgstr "tekstowy"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4479 msgid "unknown"
4480 msgstr "nieznany"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:1692
4483 #, c-format
4484 msgid "Can't check signature: %s\n"
4485 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4488 msgid "not a detached signature\n"
4489 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
4490
4491 #: g10/mainproc.c:1803
4492 msgid ""
4493 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4494 msgstr ""
4495 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
4496
4497 #: g10/mainproc.c:1811
4498 #, c-format
4499 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4500 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
4501
4502 #: g10/mainproc.c:1868
4503 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4504 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
4505
4506 #: g10/mainproc.c:1878
4507 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4508 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
4509
4510 #: g10/misc.c:101
4511 #, c-format
4512 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4513 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
4514
4515 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4516 #, fuzzy, c-format
4517 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4518 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4519
4520 #: g10/misc.c:186
4521 #, fuzzy, c-format
4522 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4523 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
4524
4525 #: g10/misc.c:294
4526 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4527 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
4528
4529 #: g10/misc.c:324
4530 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4531 msgstr ""
4532 "u¿ywanie tego szyfru jest odradzane; nale¿y u¿ywaæ standardowych szyfrów!\n"
4533
4534 #: g10/misc.c:430
4535 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4536 msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
4537
4538 #: g10/misc.c:431
4539 msgid ""
4540 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4541 msgstr "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4542
4543 #: g10/misc.c:664
4544 #, c-format
4545 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4546 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
4547
4548 #: g10/misc.c:668
4549 #, c-format
4550 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4551 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
4552
4553 #: g10/misc.c:670
4554 #, c-format
4555 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4556 msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
4557
4558 #: g10/misc.c:681
4559 msgid "Uncompressed"
4560 msgstr "Nieskompresowany"
4561
4562 #: g10/misc.c:706
4563 #, fuzzy
4564 msgid "uncompressed|none"
4565 msgstr "Nieskompresowany"
4566
4567 #: g10/misc.c:816
4568 #, c-format
4569 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4570 msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
4571
4572 #: g10/misc.c:973
4573 #, fuzzy, c-format
4574 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4575 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
4576
4577 #: g10/misc.c:998
4578 #, fuzzy, c-format
4579 msgid "unknown option `%s'\n"
4580 msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
4581
4582 #: g10/openfile.c:84
4583 #, c-format
4584 msgid "File `%s' exists. "
4585 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
4586
4587 #: g10/openfile.c:86
4588 #, fuzzy
4589 msgid "Overwrite? (y/N) "
4590 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
4591
4592 #: g10/openfile.c:119
4593 #, c-format
4594 msgid "%s: unknown suffix\n"
4595 msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
4596
4597 #: g10/openfile.c:141
4598 msgid "Enter new filename"
4599 msgstr "Nazwa pliku"
4600
4601 #: g10/openfile.c:184
4602 msgid "writing to stdout\n"
4603 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
4604
4605 #: g10/openfile.c:296
4606 #, c-format
4607 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4608 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
4609
4610 #: g10/openfile.c:375
4611 #, c-format
4612 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4613 msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
4614
4615 #: g10/openfile.c:377
4616 #, c-format
4617 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4618 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4619
4620 #: g10/openfile.c:409
4621 #, fuzzy, c-format
4622 msgid "directory `%s' created\n"
4623 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
4624
4625 #: g10/parse-packet.c:119
4626 #, c-format
4627 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4628 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
4629
4630 #: g10/parse-packet.c:688
4631 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4632 msgstr ""
4633 "OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
4634 "bezpieczny\n"
4635
4636 #: g10/parse-packet.c:1112
4637 #, c-format
4638 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4639 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
4640
4641 #: g10/passphrase.c:465 g10/passphrase.c:512
4642 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4643 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
4644
4645 #: g10/passphrase.c:473
4646 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4647 msgstr "nie mo¿na ustawiæ numeru procesu klienckiego agenta\n"
4648
4649 #: g10/passphrase.c:481
4650 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4651 msgstr "serwer nie chce czytaæ deskryptora dla agenta\n"
4652
4653 #: g10/passphrase.c:488
4654 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4655 msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
4656
4657 #: g10/passphrase.c:521
4658 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4659 msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
4660
4661 #: g10/passphrase.c:534
4662 #, c-format
4663 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4664 msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
4665
4666 #: g10/passphrase.c:555
4667 #, c-format
4668 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4669 msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
4670
4671 #: g10/passphrase.c:577
4672 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4673 msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
4674
4675 #: g10/passphrase.c:584 g10/passphrase.c:892 g10/passphrase.c:1004
4676 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4677 msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
4678
4679 #: g10/passphrase.c:684 g10/passphrase.c:1160
4680 #, fuzzy, c-format
4681 msgid " (main key ID %s)"
4682 msgstr " (podklucz %08lX)"
4683
4684 #: g10/passphrase.c:698
4685 #, fuzzy, c-format
4686 msgid ""
4687 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4688 "\"%.*s\"\n"
4689 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4690 msgstr ""
4691 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
4692 "\"%.*s\".\n"
4693 "Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
4694
4695 #: g10/passphrase.c:723
4696 msgid "Repeat passphrase\n"
4697 msgstr "Powtórzone has³o\n"
4698
4699 #: g10/passphrase.c:725
4700 msgid "Enter passphrase\n"
4701 msgstr "Has³o\n"
4702
4703 #: g10/passphrase.c:763
4704 msgid "passphrase too long\n"
4705 msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
4706
4707 #: g10/passphrase.c:776
4708 msgid "invalid response from agent\n"
4709 msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
4710
4711 #: g10/passphrase.c:791 g10/passphrase.c:886
4712 msgid "cancelled by user\n"
4713 msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
4714
4715 #: g10/passphrase.c:796 g10/passphrase.c:975
4716 #, c-format
4717 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4718 msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
4719
4720 #: g10/passphrase.c:1053 g10/passphrase.c:1211
4721 #, fuzzy
4722 msgid "can't query password in batch mode\n"
4723 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
4724
4725 #: g10/passphrase.c:1058 g10/passphrase.c:1216
4726 msgid "Enter passphrase: "
4727 msgstr "Podaj has³o: "
4728
4729 #: g10/passphrase.c:1141
4730 #, fuzzy, c-format
4731 msgid ""
4732 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4733 "user: \"%s\"\n"
4734 msgstr ""
4735 "\n"
4736 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
4737 "\""
4738
4739 #: g10/passphrase.c:1147
4740 #, fuzzy, c-format
4741 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4742 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
4743
4744 #: g10/passphrase.c:1156
4745 #, c-format
4746 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4747 msgstr ""
4748
4749 #: g10/passphrase.c:1220
4750 msgid "Repeat passphrase: "
4751 msgstr "Powtórz has³o: "
4752
4753 #: g10/photoid.c:66
4754 msgid ""
4755 "\n"
4756 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4757 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4758 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4759 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4760 msgstr ""
4761 "\n"
4762 "Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
4763 "Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
4764 "publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
4765 "Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
4766
4767 #: g10/photoid.c:80
4768 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4769 msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
4770
4771 #: g10/photoid.c:94
4772 #, fuzzy, c-format
4773 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4774 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
4775
4776 #: g10/photoid.c:102
4777 #, c-format
4778 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4779 msgstr ""
4780
4781 #: g10/photoid.c:104
4782 #, fuzzy
4783 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4784 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
4785
4786 #: g10/photoid.c:119
4787 #, fuzzy, c-format
4788 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4789 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
4790
4791 #: g10/photoid.c:136
4792 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4793 msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
4794
4795 #: g10/photoid.c:338
4796 msgid "unable to display photo ID!\n"
4797 msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
4798
4799 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4800 msgid "No reason specified"
4801 msgstr "nie podano przyczyny"
4802
4803 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4804 msgid "Key is superseded"
4805 msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
4806
4807 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
4808 msgid "Key has been compromised"
4809 msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
4810
4811 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
4812 msgid "Key is no longer used"
4813 msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
4814
4815 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
4816 msgid "User ID is no longer valid"
4817 msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
4818
4819 #: g10/pkclist.c:73
4820 msgid "reason for revocation: "
4821 msgstr "powód uniewa¿nienia: "
4822
4823 #: g10/pkclist.c:90
4824 msgid "revocation comment: "
4825 msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
4826
4827 #: g10/pkclist.c:205
4828 msgid "iImMqQsS"
4829 msgstr "iImMwWpP"
4830
4831 #: g10/pkclist.c:213
4832 #, fuzzy