See ChangeLog ;-). Key validation should now be faster
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 1998-11-08 18:21+0100\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/secmem.c:77
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr ""
27 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
28 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
29 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
30
31 #: util/miscutil.c:110
32 msgid "yes"
33 msgstr "ÄÁ(y)"
34
35 #: util/miscutil.c:111
36 msgid "yY"
37 msgstr "yY"
38
39 #: util/errors.c:54
40 msgid "General error"
41 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
42
43 #: util/errors.c:55
44 msgid "Unknown packet type"
45 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
46
47 #: util/errors.c:56
48 msgid "Unknown version"
49 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
50
51 #: util/errors.c:57
52 msgid "Unknown pubkey algorithm"
53 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
54
55 #: util/errors.c:58
56 msgid "Unknown digest algorithm"
57 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
58
59 #: util/errors.c:59
60 msgid "Bad public key"
61 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
62
63 #: util/errors.c:60
64 msgid "Bad secret key"
65 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
66
67 #: util/errors.c:61
68 msgid "Bad signature"
69 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
70
71 #: util/errors.c:62
72 msgid "Checksum error"
73 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
74
75 #: util/errors.c:63
76 msgid "Bad passphrase"
77 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
78
79 #: util/errors.c:64
80 msgid "Public key not found"
81 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
82
83 #: util/errors.c:65
84 msgid "Unknown cipher algorithm"
85 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
86
87 #: util/errors.c:66
88 msgid "Can't open the keyring"
89 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
90
91 #: util/errors.c:67
92 msgid "Invalid packet"
93 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
94
95 #: util/errors.c:68
96 msgid "Invalid armor"
97 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
98
99 #: util/errors.c:69
100 msgid "No such user id"
101 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
102
103 #: util/errors.c:70
104 msgid "Secret key not available"
105 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
106
107 #: util/errors.c:71
108 msgid "Wrong secret key used"
109 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
110
111 #: util/errors.c:72
112 msgid "Not supported"
113 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
114
115 #: util/errors.c:73
116 msgid "Bad key"
117 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
118
119 #: util/errors.c:74
120 msgid "File read error"
121 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
122
123 #: util/errors.c:75
124 msgid "File write error"
125 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
126
127 #: util/errors.c:76
128 msgid "Unknown compress algorithm"
129 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
130
131 #: util/errors.c:77
132 msgid "File open error"
133 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
134
135 #: util/errors.c:78
136 msgid "File create error"
137 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
138
139 #: util/errors.c:79
140 msgid "Invalid passphrase"
141 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
142
143 #: util/errors.c:80
144 msgid "Unimplemented pubkey algorithm"
145 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
146
147 #: util/errors.c:81
148 msgid "Unimplemented cipher algorithm"
149 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
150
151 #: util/errors.c:82
152 msgid "Unknown signature class"
153 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
154
155 #: util/errors.c:83
156 msgid "Trust database error"
157 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
158
159 #: util/errors.c:84
160 msgid "Bad MPI"
161 msgstr ""
162
163 #: util/errors.c:85
164 msgid "Resource limit"
165 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
166
167 #: util/errors.c:86
168 msgid "Invalid keyring"
169 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
170
171 #: util/errors.c:87
172 msgid "Bad certificate"
173 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
174
175 #: util/errors.c:88
176 msgid "Malformed user id"
177 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
178
179 #: util/errors.c:89
180 msgid "File close error"
181 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
182
183 #: util/errors.c:90
184 msgid "File rename error"
185 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
186
187 #: util/errors.c:91
188 msgid "File delete error"
189 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
190
191 #: util/errors.c:92
192 msgid "Unexpected data"
193 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
194
195 #: util/errors.c:93
196 msgid "Timestamp conflict"
197 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
198
199 #: util/errors.c:94
200 msgid "Unusable pubkey algorithm"
201 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
202
203 #: util/errors.c:95
204 msgid "File exists"
205 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
206
207 #: util/errors.c:96
208 msgid "Weak key"
209 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
210
211 #: util/logger.c:177
212 #, fuzzy, c-format
213 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
214 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
215
216 #: util/logger.c:183
217 #, c-format
218 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
219 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
220
221 #: cipher/rand-dummy.c:112
222 msgid "warning: using insecure random number generator!!\n"
223 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
224
225 #: cipher/rand-dummy.c:113
226 msgid ""
227 "The random number generator is only a kludge to let\n"
228 "it compile - it is in no way a strong RNG!\n"
229 "\n"
230 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
231 "\n"
232 msgstr ""
233 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
234 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
235 "\n"
236 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
237 "\n"
238
239 #: cipher/rand-unix.c:149
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "\n"
243 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
244 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
245 msgstr ""
246 "\n"
247 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
248 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
249
250 #: g10/g10.c:152
251 msgid ""
252 "@Commands:\n"
253 " "
254 msgstr ""
255 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
256 " "
257
258 #: g10/g10.c:155
259 #, fuzzy
260 msgid "|[file]|make a signature"
261 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
262
263 #: g10/g10.c:156
264 #, fuzzy
265 msgid "|[file]|make a clear text signature"
266 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
267
268 #: g10/g10.c:157
269 msgid "make a detached signature"
270 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
271
272 #: g10/g10.c:158
273 msgid "encrypt data"
274 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
275
276 #: g10/g10.c:159
277 msgid "encryption only with symmetric cipher"
278 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
279
280 #: g10/g10.c:160
281 msgid "store only"
282 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
283
284 #: g10/g10.c:161
285 msgid "decrypt data (default)"
286 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
287
288 #: g10/g10.c:162
289 msgid "verify a signature"
290 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
291
292 #: g10/g10.c:164
293 msgid "list keys"
294 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
295
296 #: g10/g10.c:165
297 msgid "list keys and signatures"
298 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
299
300 #: g10/g10.c:166
301 msgid "check key signatures"
302 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
303
304 #: g10/g10.c:167
305 msgid "list keys and fingerprints"
306 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
307
308 #: g10/g10.c:168
309 msgid "list secret keys"
310 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
311
312 #: g10/g10.c:170
313 msgid "generate a new key pair"
314 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
315
316 #: g10/g10.c:172
317 msgid "remove key from the public keyring"
318 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
319
320 #: g10/g10.c:174
321 msgid "sign or edit a key"
322 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
323
324 #: g10/g10.c:175
325 msgid "generate a revocation certificate"
326 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
327
328 #: g10/g10.c:177
329 msgid "export keys"
330 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
331
332 #: g10/g10.c:179
333 msgid "import/merge keys"
334 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
335
336 #: g10/g10.c:181
337 msgid "list only the sequence of packets"
338 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
339
340 #: g10/g10.c:184
341 #, fuzzy
342 msgid "export the ownertrust values"
343 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
344
345 #: g10/g10.c:186
346 #, fuzzy
347 msgid "import ownertrust values"
348 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
349
350 #: g10/g10.c:188
351 #, fuzzy
352 msgid "|[NAMES]|update the trust database"
353 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
354
355 #: g10/g10.c:190
356 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
357 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
358
359 #: g10/g10.c:191
360 msgid "fix a corrupted trust database"
361 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
362
363 #: g10/g10.c:192
364 msgid "De-Armor a file or stdin"
365 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
366
367 #: g10/g10.c:193
368 msgid "En-Armor a file or stdin"
369 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
370
371 #: g10/g10.c:194
372 msgid "|algo [files]|print message digests"
373 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
374
375 #: g10/g10.c:195
376 msgid "print all message digests"
377 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
378
379 #: g10/g10.c:202
380 msgid ""
381 "@\n"
382 "Options:\n"
383 " "
384 msgstr ""
385 "@\n"
386 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
387 " "
388
389 #: g10/g10.c:204
390 msgid "create ascii armored output"
391 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
392
393 #: g10/g10.c:206
394 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
395 msgstr ""
396 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
397
398 #: g10/g10.c:207
399 msgid "use this user-id for encryption"
400 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
401
402 #: g10/g10.c:208
403 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
404 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
405
406 #: g10/g10.c:210
407 msgid "use canonical text mode"
408 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
409
410 #: g10/g10.c:212
411 msgid "use as output file"
412 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
413
414 #: g10/g10.c:213
415 msgid "verbose"
416 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
417
418 #: g10/g10.c:214
419 msgid "be somewhat more quiet"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/g10.c:215
423 #, fuzzy
424 msgid "force v3 signatures"
425 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
426
427 #. { oDryRun, "dry-run",   0, N_("do not make any changes") },
428 #: g10/g10.c:217
429 msgid "batch mode: never ask"
430 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
431
432 #: g10/g10.c:218
433 msgid "assume yes on most questions"
434 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
435
436 #: g10/g10.c:219
437 msgid "assume no on most questions"
438 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
439
440 #: g10/g10.c:220
441 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
442 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
443
444 #: g10/g10.c:221
445 msgid "add this secret keyring to the list"
446 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
447
448 #: g10/g10.c:222
449 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
450 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
451
452 #: g10/g10.c:223
453 msgid "read options from file"
454 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
455
456 #: g10/g10.c:225
457 msgid "set debugging flags"
458 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
459
460 #: g10/g10.c:226
461 msgid "enable full debugging"
462 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
463
464 #: g10/g10.c:227
465 msgid "|FD|write status info to this FD"
466 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
467
468 #: g10/g10.c:228
469 msgid "do not write comment packets"
470 msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
471
472 #: g10/g10.c:229
473 msgid "(default is 1)"
474 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
475
476 #: g10/g10.c:230
477 msgid "(default is 3)"
478 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
479
480 #: g10/g10.c:231
481 #, fuzzy
482 msgid "|FILE|load extension module FILE"
483 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
484
485 #: g10/g10.c:232
486 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
487 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
488
489 #: g10/g10.c:233
490 #, fuzzy
491 msgid "|N|use passphrase mode N"
492 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
493
494 #: g10/g10.c:235
495 #, fuzzy
496 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
497 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
498
499 #: g10/g10.c:237
500 #, fuzzy
501 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
502 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
503
504 #: g10/g10.c:239
505 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
506 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
507
508 #: g10/g10.c:240
509 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
510 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
511
512 #: g10/g10.c:241
513 msgid "|N|use compress algorithm N"
514 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
515
516 #: g10/g10.c:242
517 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
518 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
519
520 #: g10/g10.c:250
521 #, fuzzy
522 msgid ""
523 "@\n"
524 "Examples:\n"
525 "\n"
526 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
527 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
528 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
529 " --list-keys [names]        show keys\n"
530 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
531 msgstr ""
532 "@\n"
533 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
534 "\n"
535 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
536 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
537 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
538 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
539 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
540
541 #: g10/g10.c:325
542 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
543 msgstr ""
544 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
545 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
546
547 #: g10/g10.c:330
548 msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
549 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
550
551 #: g10/g10.c:332
552 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
553 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
554
555 #: g10/g10.c:337
556 #, fuzzy
557 msgid ""
558 "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
559 "GnuPG maintenance utility\n"
560 msgstr ""
561 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
562 "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
563
564 #: g10/g10.c:340
565 msgid ""
566 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
567 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
568 "default operation depends on the input data\n"
569 msgstr ""
570 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
571 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
572 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
573
574 #: g10/g10.c:346
575 msgid ""
576 "\n"
577 "Supported algorithms:\n"
578 msgstr ""
579 "\n"
580 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
581
582 #: g10/g10.c:421
583 msgid "usage: gpgm [options] "
584 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
585
586 #: g10/g10.c:423
587 msgid "usage: gpg [options] "
588 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
589
590 #: g10/g10.c:464
591 msgid "conflicting commands\n"
592 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
593
594 #: g10/g10.c:602
595 #, c-format
596 msgid "note: no default option file '%s'\n"
597 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ '%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
598
599 #: g10/g10.c:606
600 #, c-format
601 msgid "option file '%s': %s\n"
602 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× '%s': %s\n"
603
604 #: g10/g10.c:613
605 #, c-format
606 msgid "reading options from '%s'\n"
607 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ '%s'\n"
608
609 #: g10/g10.c:787 g10/g10.c:799
610 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
611 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
612
613 #: g10/g10.c:793 g10/g10.c:805
614 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
615 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
616
617 #: g10/g10.c:808
618 #, c-format
619 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
620 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
621
622 #: g10/g10.c:810
623 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
624 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
625
626 #: g10/g10.c:812
627 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
628 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
629
630 #: g10/g10.c:815
631 msgid "note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
632 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
633
634 #: g10/g10.c:819
635 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
636 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
637
638 #: g10/g10.c:895
639 #, c-format
640 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
641 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
642
643 #: g10/g10.c:901
644 msgid "--store [filename]"
645 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
646
647 #: g10/g10.c:909
648 msgid "--symmetric [filename]"
649 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
650
651 #: g10/g10.c:917
652 msgid "--encrypt [filename]"
653 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
654
655 #: g10/g10.c:930
656 msgid "--sign [filename]"
657 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
658
659 #: g10/g10.c:943
660 msgid "--sign --encrypt [filename]"
661 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
662
663 #: g10/g10.c:957
664 msgid "--clearsign [filename]"
665 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
666
667 #: g10/g10.c:969
668 msgid "--decrypt [filename]"
669 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
670
671 #: g10/g10.c:978
672 msgid "--edit-key username"
673 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
674
675 #: g10/g10.c:986
676 msgid "--delete-secret-key username"
677 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
678
679 #: g10/g10.c:989
680 msgid "--delete-key username"
681 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
682
683 #: g10/encode.c:216 g10/g10.c:1012
684 #, c-format
685 msgid "can't open %s: %s\n"
686 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ '%s': %s\n"
687
688 #: g10/g10.c:1023
689 msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
690 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
691
692 #: g10/g10.c:1079
693 #, c-format
694 msgid "dearmoring failed: %s\n"
695 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
696
697 #: g10/g10.c:1087
698 #, c-format
699 msgid "enarmoring failed: %s\n"
700 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
701
702 #: g10/g10.c:1148
703 #, c-format
704 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
705 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ '%s'\n"
706
707 #: g10/g10.c:1230
708 msgid "[filename]"
709 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
710
711 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1232 g10/verify.c:66
712 #, c-format
713 msgid "can't open '%s'\n"
714 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ '%s'\n"
715
716 #: g10/g10.c:1279
717 msgid ""
718 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
719 "in the future\n"
720 msgstr ""
721 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
722 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
723
724 #: g10/armor.c:341 g10/armor.c:381
725 msgid "armor header: "
726 msgstr ""
727
728 #: g10/armor.c:346
729 #, fuzzy
730 msgid "invalid clearsig header\n"
731 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
732
733 #: g10/armor.c:372
734 msgid "invalid armor header: "
735 msgstr ""
736
737 #: g10/armor.c:449
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "armor: %s\n"
740 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
741
742 #: g10/armor.c:493
743 msgid "invalid dash escaped line: "
744 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
745
746 #: g10/armor.c:562
747 msgid "invalid clear text header: "
748 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
749
750 #: g10/armor.c:794
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
753 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
754
755 #: g10/armor.c:827
756 msgid "premature eof (no CRC)\n"
757 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
758
759 #: g10/armor.c:846
760 msgid "premature eof (in CRC)\n"
761 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
762
763 #: g10/armor.c:850
764 msgid "malformed CRC\n"
765 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
766
767 #: g10/armor.c:854
768 #, c-format
769 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
770 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
771
772 #: g10/armor.c:873
773 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
774 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
775
776 #: g10/armor.c:877
777 msgid "error in trailer line\n"
778 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
779
780 #: g10/armor.c:1131
781 msgid "no valid RFC1991 or OpenPGP data found.\n"
782 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
783
784 #: g10/pkclist.c:71
785 #, c-format
786 msgid ""
787 "No owner trust defined for %lu:\n"
788 "%4u%c/%08lX %s \""
789 msgstr ""
790 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
791 "%4u%c/%08lX %s \""
792
793 #: g10/pkclist.c:81
794 #, fuzzy
795 msgid ""
796 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
797 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
798 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
799 "\n"
800 " 1 = Don't know\n"
801 " 2 = I do NOT trust\n"
802 " 3 = I trust marginally\n"
803 " 4 = I trust fully\n"
804 " s = please show me more information\n"
805 msgstr ""
806 "\"\n"
807 "\n"
808 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
809 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
810 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
811 "\n"
812 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
813 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
814 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
815 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
816 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
817
818 #: g10/pkclist.c:90
819 msgid " m = back to the main menu\n"
820 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
821
822 # valid user replies (not including 1..4)
823 #. a string with valid answers
824 #: g10/pkclist.c:95
825 msgid "sSmM"
826 msgstr "sSmM"
827
828 #: g10/pkclist.c:99
829 msgid "edit_ownertrust.value"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/pkclist.c:99
833 msgid "Your decision? "
834 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
835
836 #: g10/pkclist.c:118
837 msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
838 msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
839
840 #: g10/pkclist.c:145
841 msgid ""
842 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
843 "can assign some missing owner trust values.\n"
844 "\n"
845 msgstr ""
846 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
847 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
848 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
849 "\n"
850
851 #: g10/pkclist.c:168
852 msgid ""
853 "No owner trust values changed.\n"
854 "\n"
855 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
856
857 #: g10/pkclist.c:188
858 msgid "revoked_key.override"
859 msgstr ""
860
861 #: g10/pkclist.c:189 g10/pkclist.c:279
862 msgid "Use this key anyway? "
863 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
864
865 #: g10/pkclist.c:274
866 msgid ""
867 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
868 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
869 "the next question with yes\n"
870 "\n"
871 msgstr ""
872 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
873 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
874 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
875
876 #: g10/pkclist.c:278
877 msgid "untrusted_key.override"
878 msgstr ""
879
880 #: g10/pkclist.c:283
881 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
882 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
883
884 #: g10/pkclist.c:319
885 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
886 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
887
888 #: g10/pkclist.c:320
889 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
890 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
891
892 #: g10/pkclist.c:341
893 msgid "Note: This key has expired!\n"
894 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
895
896 #: g10/pkclist.c:348
897 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
898 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
899
900 #: g10/pkclist.c:350
901 msgid ""
902 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
903 msgstr ""
904 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
905
906 #: g10/pkclist.c:365
907 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
908 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
909
910 #: g10/pkclist.c:366
911 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
912 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
913
914 #: g10/pkclist.c:373
915 msgid ""
916 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
917 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
918
919 #: g10/pkclist.c:376
920 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
921 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
922
923 #: g10/pkclist.c:421
924 msgid ""
925 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
926 "\n"
927 msgstr ""
928 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
929 "\"-r\").\n"
930 "\n"
931
932 #: g10/pkclist.c:425
933 msgid "pklist.user_id.enter"
934 msgstr ""
935
936 #: g10/pkclist.c:426
937 msgid "Enter the user ID: "
938 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
939
940 #: g10/pkclist.c:437
941 msgid "No such user ID.\n"
942 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
943
944 #: g10/pkclist.c:471 g10/pkclist.c:498
945 #, c-format
946 msgid "%s: skipped: %s\n"
947 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
948
949 #: g10/pkclist.c:479
950 #, c-format
951 msgid "%s: error checking key: %s\n"
952 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
953
954 #: g10/pkclist.c:505
955 msgid "no valid addressees\n"
956 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
957
958 #: g10/keygen.c:123
959 msgid "writing self signature\n"
960 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
961
962 #: g10/keygen.c:161
963 msgid "writing key binding signature\n"
964 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
965
966 #: g10/keygen.c:387
967 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
968 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
969
970 #: g10/keygen.c:389
971 #, c-format
972 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
973 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
974
975 #: g10/keygen.c:390
976 #, c-format
977 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
978 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
979
980 #: g10/keygen.c:392
981 #, c-format
982 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
983 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
984
985 #: g10/keygen.c:393
986 #, c-format
987 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
988 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
989
990 #: g10/keygen.c:394
991 #, c-format
992 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
993 msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
994
995 #: g10/keygen.c:398
996 msgid "keygen.algo"
997 msgstr ""
998
999 #: g10/keygen.c:398
1000 msgid "Your selection? "
1001 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1002
1003 #: g10/keygen.c:424
1004 msgid "Invalid selection.\n"
1005 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1006
1007 #: g10/keygen.c:436
1008 #, c-format
1009 msgid ""
1010 "About to generate a new %s keypair.\n"
1011 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1012 "              default keysize is 1024 bits\n"
1013 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1014 msgstr ""
1015 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1016 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1017 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1018 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1019
1020 #: g10/keygen.c:442
1021 msgid "keygen.size"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: g10/keygen.c:443
1025 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1026 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1027
1028 #: g10/keygen.c:448
1029 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1030 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1031
1032 #: g10/keygen.c:450
1033 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1034 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1035
1036 #: g10/keygen.c:453
1037 #, fuzzy
1038 msgid ""
1039 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1040 "computations take REALLY long!\n"
1041 msgstr ""
1042 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1043 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1044
1045 #: g10/keygen.c:455
1046 msgid "keygen.size.huge.okay"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: g10/keygen.c:456
1050 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1051 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1052
1053 #: g10/keygen.c:457
1054 msgid ""
1055 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1056 "vulnerable to attacks!\n"
1057 msgstr ""
1058 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1059 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1060
1061 #: g10/keygen.c:464
1062 msgid "keygen.size.large.okay"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: g10/keygen.c:465
1066 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1067 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1068
1069 #: g10/keygen.c:471
1070 #, c-format
1071 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1072 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1073
1074 #: g10/keygen.c:474 g10/keygen.c:478
1075 #, c-format
1076 msgid "rounded up to %u bits\n"
1077 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1078
1079 #: g10/keygen.c:491
1080 msgid ""
1081 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1082 "         0 = key does not expire\n"
1083 "      <n>  = key expires in n days\n"
1084 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1085 "      <n>m = key expires in n months\n"
1086 "      <n>y = key expires in n years\n"
1087 msgstr ""
1088 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1089 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1090 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1091 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1092 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1093 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1094
1095 #: g10/keygen.c:506
1096 msgid "keygen.valid"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: g10/keygen.c:506
1100 msgid "Key is valid for? (0) "
1101 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1102
1103 #: g10/keygen.c:517
1104 msgid "invalid value\n"
1105 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1106
1107 #: g10/keygen.c:522
1108 msgid "Key does not expire at all\n"
1109 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1110
1111 #. print the date when the key expires
1112 #: g10/keygen.c:528
1113 #, c-format
1114 msgid "Key expires at %s\n"
1115 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1116
1117 #: g10/keygen.c:532
1118 msgid "keygen.valid.okay"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: g10/keygen.c:533
1122 msgid "Is this correct (y/n)? "
1123 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1124
1125 #: g10/keygen.c:569
1126 msgid ""
1127 "\n"
1128 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1129 "id\n"
1130 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1131 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1132 "\n"
1133 msgstr ""
1134 "\n"
1135 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1136 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1137 "×ÉÄÅ:\n"
1138 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1139 "\n"
1140
1141 #: g10/keygen.c:580
1142 msgid "keygen.name"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: g10/keygen.c:580
1146 msgid "Real name: "
1147 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1148
1149 #: g10/keygen.c:584
1150 msgid "Invalid character in name\n"
1151 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1152
1153 #: g10/keygen.c:586
1154 msgid "Name may not start with a digit\n"
1155 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1156
1157 #: g10/keygen.c:588
1158 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1159 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1160
1161 #: g10/keygen.c:596
1162 msgid "keygen.email"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/keygen.c:596
1166 msgid "Email address: "
1167 msgstr "E-Mail: "
1168
1169 #: g10/keygen.c:608
1170 msgid "Not a valid email address\n"
1171 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1172
1173 #: g10/keygen.c:616
1174 msgid "keygen.comment"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: g10/keygen.c:616
1178 msgid "Comment: "
1179 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1180
1181 #: g10/keygen.c:622
1182 msgid "Invalid character in comment\n"
1183 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1184
1185 #: g10/keygen.c:642
1186 #, c-format
1187 msgid ""
1188 "You selected this USER-ID:\n"
1189 "    \"%s\"\n"
1190 "\n"
1191 msgstr ""
1192 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1193 "    \"%s\"\n"
1194 "\n"
1195
1196 #: g10/keygen.c:645
1197 msgid "NnCcEeOoQq"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/keygen.c:654
1201 msgid "keygen.userid.cmd"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/keygen.c:655
1205 #, fuzzy
1206 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1207 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1208
1209 #: g10/keygen.c:707
1210 msgid ""
1211 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1212 "\n"
1213 msgstr ""
1214 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1215 "\n"
1216
1217 #: g10/keyedit.c:389 g10/keygen.c:715
1218 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1219 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1220
1221 #: g10/keygen.c:721
1222 msgid ""
1223 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1224 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1225 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1226 "\n"
1227 msgstr ""
1228 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1229 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1230 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1231 "\n"
1232
1233 #: g10/keygen.c:742
1234 msgid ""
1235 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1236 "some other action (work in another window, move the mouse, utilize the\n"
1237 "network and the disks) during the prime generation; this gives the random\n"
1238 "number generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1239 msgstr ""
1240 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1241 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1242 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1243 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1244
1245 #: g10/keygen.c:812
1246 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1247 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1248
1249 #: g10/keygen.c:820
1250 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1251 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1252
1253 #: g10/keygen.c:826
1254 #, fuzzy
1255 msgid "Key generation cancelled.\n"
1256 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1257
1258 #: g10/keygen.c:836
1259 #, c-format
1260 msgid "writing public certificate to '%s'\n"
1261 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
1262
1263 #: g10/keygen.c:837
1264 #, c-format
1265 msgid "writing secret certificate to '%s'\n"
1266 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
1267
1268 #: g10/keygen.c:914
1269 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1270 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1271
1272 #: g10/keygen.c:916
1273 msgid ""
1274 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1275 "the command \"--add-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1276 msgstr ""
1277 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1278 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1279 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1280 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1281
1282 #: g10/keygen.c:930 g10/keygen.c:1015
1283 #, c-format
1284 msgid "Key generation failed: %s\n"
1285 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1286
1287 #: g10/keygen.c:992
1288 msgid "keygen.sub.okay"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/keygen.c:993
1292 #, fuzzy
1293 msgid "Really create? "
1294 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1295
1296 #: g10/encode.c:88 g10/openfile.c:81 g10/openfile.c:158
1297 #, c-format
1298 msgid "%s: can't open: %s\n"
1299 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1300
1301 #: g10/encode.c:107
1302 #, c-format
1303 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1304 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1305
1306 #: g10/encode.c:155 g10/encode.c:269
1307 #, c-format
1308 msgid "%s: warning: empty file\n"
1309 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1310
1311 #: g10/encode.c:222
1312 #, c-format
1313 msgid "reading from '%s'\n"
1314 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ '%s'\n"
1315
1316 #: g10/encode.c:397
1317 #, c-format
1318 msgid "%s encrypted for: %s\n"
1319 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1320
1321 #: g10/getkey.c:950
1322 #, c-format
1323 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1324 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1325
1326 #: g10/import.c:125 g10/trustdb.c:1046
1327 #, c-format
1328 msgid "can't open file: %s\n"
1329 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
1330
1331 #: g10/import.c:141
1332 #, c-format
1333 msgid "skipping block of type %d\n"
1334 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1335
1336 #: g10/import.c:148 g10/trustdb.c:1289 g10/trustdb.c:1358
1337 #, c-format
1338 msgid "%lu keys so far processed\n"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: g10/import.c:153 g10/trustdb.c:1122
1342 #, c-format
1343 msgid "read error: %s\n"
1344 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
1345
1346 #: g10/import.c:155
1347 #, c-format
1348 msgid "Total number processed: %lu\n"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/import.c:157
1352 #, c-format
1353 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/import.c:159
1357 #, c-format
1358 msgid "              imported: %lu"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/import.c:165
1362 #, c-format
1363 msgid "             unchanged: %lu\n"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: g10/import.c:167
1367 #, c-format
1368 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/import.c:169
1372 #, c-format
1373 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/import.c:171
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "        new signatures: %lu\n"
1379 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1380
1381 #: g10/import.c:173
1382 #, c-format
1383 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: g10/import.c:175
1387 #, c-format
1388 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/import.c:177
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1394 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1395
1396 #: g10/import.c:179
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1399 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1400
1401 #: g10/import.c:321 g10/import.c:513
1402 #, c-format
1403 msgid "key %08lX: no user id\n"
1404 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1405
1406 #: g10/import.c:332
1407 #, c-format
1408 msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
1409 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1410
1411 #: g10/import.c:334
1412 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1413 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1414
1415 #: g10/import.c:345 g10/import.c:581
1416 #, c-format
1417 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1418 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1419
1420 #: g10/import.c:351
1421 msgid "no default public keyring\n"
1422 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1423
1424 #: g10/import.c:355 g10/openfile.c:105
1425 #, c-format
1426 msgid "writing to '%s'\n"
1427 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
1428
1429 #: g10/import.c:359 g10/import.c:419 g10/import.c:635
1430 #, c-format
1431 msgid "can't lock public keyring: %s\n"
1432 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1433
1434 #: g10/import.c:362
1435 #, c-format
1436 msgid "can't write to keyring: %s\n"
1437 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1438
1439 #: g10/import.c:366
1440 #, c-format
1441 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1442 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1443
1444 #: g10/import.c:379
1445 #, c-format
1446 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1447 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1448
1449 #: g10/import.c:392 g10/import.c:590
1450 #, c-format
1451 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1452 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1453
1454 #: g10/import.c:399 g10/import.c:597
1455 #, c-format
1456 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1457 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1458
1459 #: g10/import.c:416 g10/import.c:528 g10/import.c:632
1460 msgid "writing keyblock\n"
1461 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
1462
1463 #: g10/import.c:422 g10/import.c:638
1464 #, c-format
1465 msgid "can't write keyblock: %s\n"
1466 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
1467
1468 #: g10/import.c:427
1469 #, c-format
1470 msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
1471 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1472
1473 #: g10/import.c:430
1474 #, c-format
1475 msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
1476 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1477
1478 #: g10/import.c:433
1479 #, c-format
1480 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1481 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1482
1483 #: g10/import.c:436
1484 #, c-format
1485 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1486 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1487
1488 #: g10/import.c:439
1489 #, c-format
1490 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1491 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1492
1493 #: g10/import.c:442
1494 #, c-format
1495 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1496 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1497
1498 #: g10/import.c:452
1499 #, c-format
1500 msgid "key %08lX: not changed\n"
1501 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1502
1503 #: g10/import.c:531
1504 #, c-format
1505 msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
1506 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1507
1508 #: g10/import.c:534
1509 #, fuzzy, c-format
1510 msgid "can't write keyring: %s\n"
1511 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1512
1513 #. we are ready
1514 #: g10/import.c:537
1515 #, c-format
1516 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1517 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1518
1519 #. we can't merge secret keys
1520 #: g10/import.c:541
1521 #, c-format
1522 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1523 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1524
1525 #: g10/import.c:546
1526 #, c-format
1527 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1528 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1529
1530 #: g10/import.c:575
1531 #, c-format
1532 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1533 msgstr ""
1534 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1535 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1536
1537 #: g10/import.c:608
1538 #, c-format
1539 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1540 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1541
1542 #: g10/import.c:642
1543 #, c-format
1544 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1545 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1546
1547 #: g10/import.c:673
1548 #, c-format
1549 msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
1550 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1551
1552 #: g10/import.c:680
1553 #, c-format
1554 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1555 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1556
1557 #: g10/import.c:681
1558 #, c-format
1559 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1560 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1561
1562 #: g10/import.c:710
1563 #, c-format
1564 msgid "key %08lX: skipped userid '"
1565 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
1566
1567 #: g10/import.c:733
1568 #, c-format
1569 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1570 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1571
1572 #: g10/import.c:741
1573 #, c-format
1574 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1575 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1576
1577 #: g10/import.c:803
1578 #, c-format
1579 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1580 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
1581
1582 #: g10/import.c:866 g10/import.c:902
1583 #, c-format
1584 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1585 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1586
1587 #: g10/keyedit.c:81
1588 #, c-format
1589 msgid "%s: user not found\n"
1590 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1591
1592 #: g10/keyedit.c:164
1593 #, fuzzy
1594 msgid "[self-signature]"
1595 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
1596
1597 #: g10/keyedit.c:182
1598 #, fuzzy
1599 msgid "1 bad signature\n"
1600 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1601
1602 #: g10/keyedit.c:184
1603 #, c-format
1604 msgid "%d bad signatures\n"
1605 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1606
1607 #: g10/keyedit.c:186
1608 #, fuzzy
1609 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1610 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
1611
1612 #: g10/keyedit.c:188
1613 #, fuzzy, c-format
1614 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1615 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
1616
1617 #: g10/keyedit.c:190
1618 #, fuzzy
1619 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1620 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
1621
1622 #: g10/keyedit.c:192
1623 #, c-format
1624 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1625 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
1626
1627 #: g10/keyedit.c:194
1628 #, fuzzy
1629 msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
1630 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1631
1632 #: g10/keyedit.c:196
1633 #, c-format
1634 msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
1635 msgstr ""
1636 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1637
1638 #: g10/keyedit.c:258
1639 #, fuzzy, c-format
1640 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1641 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
1642
1643 #: g10/keyedit.c:266
1644 #, fuzzy, c-format
1645 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1646 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
1647
1648 #: g10/keyedit.c:275
1649 #, fuzzy
1650 msgid ""
1651 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1652 "with your key: \""
1653 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
1654
1655 #: g10/keyedit.c:282
1656 msgid "sign_uid.okay"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: g10/keyedit.c:282
1660 msgid "Really sign? "
1661 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
1662
1663 #: g10/keyedit.c:303
1664 #, fuzzy, c-format
1665 msgid "signing failed: %s\n"
1666 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
1667
1668 #: g10/keyedit.c:356
1669 msgid "This key is not protected.\n"
1670 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1671
1672 #: g10/keyedit.c:359
1673 msgid "Key is protected.\n"
1674 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1675
1676 #: g10/keyedit.c:376
1677 #, c-format
1678 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1679 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
1680
1681 #: g10/keyedit.c:381
1682 msgid ""
1683 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1684 "\n"
1685 msgstr ""
1686 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1687 "\n"
1688
1689 #: g10/keyedit.c:393
1690 msgid ""
1691 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1692 "\n"
1693 msgstr ""
1694 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
1695 "\n"
1696
1697 #: g10/keyedit.c:395
1698 msgid "change_passwd.empty.okay"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: g10/keyedit.c:396
1702 msgid "Do you really want to do this? "
1703 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
1704
1705 #: g10/keyedit.c:489
1706 msgid "quit"
1707 msgstr "×ÙÈÏÄ"
1708
1709 #: g10/keyedit.c:489
1710 msgid "quit this menu"
1711 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
1712
1713 #: g10/keyedit.c:490
1714 msgid "q"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: g10/keyedit.c:491
1718 msgid "save"
1719 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
1720
1721 #: g10/keyedit.c:491
1722 msgid "save and quit"
1723 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
1724
1725 #: g10/keyedit.c:492
1726 msgid "help"
1727 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
1728
1729 #: g10/keyedit.c:492
1730 msgid "show this help"
1731 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
1732
1733 #: g10/keyedit.c:494
1734 msgid "fpr"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: g10/keyedit.c:494
1738 #, fuzzy
1739 msgid "show fingerprint"
1740 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1741
1742 #: g10/keyedit.c:495
1743 #, fuzzy
1744 msgid "list"
1745 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
1746
1747 #: g10/keyedit.c:495
1748 #, fuzzy
1749 msgid "list key and user ids"
1750 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
1751
1752 #: g10/keyedit.c:496
1753 msgid "l"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/keyedit.c:497
1757 msgid "uid"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: g10/keyedit.c:497
1761 msgid "select user id N"
1762 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
1763
1764 #: g10/keyedit.c:498
1765 msgid "key"
1766 msgstr "ËÌÀÞ"
1767
1768 #: g10/keyedit.c:498
1769 msgid "select secondary key N"
1770 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
1771
1772 #: g10/keyedit.c:499
1773 msgid "check"
1774 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
1775
1776 #: g10/keyedit.c:499
1777 #, fuzzy
1778 msgid "list signatures"
1779 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
1780
1781 #: g10/keyedit.c:500
1782 msgid "c"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: g10/keyedit.c:501
1786 msgid "sign"
1787 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
1788
1789 #: g10/keyedit.c:501
1790 #, fuzzy
1791 msgid "sign the key"
1792 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
1793
1794 #: g10/keyedit.c:502
1795 msgid "s"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: g10/keyedit.c:503
1799 msgid "debug"
1800 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
1801
1802 #: g10/keyedit.c:504
1803 msgid "adduid"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: g10/keyedit.c:504
1807 msgid "add a user id"
1808 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1809
1810 #: g10/keyedit.c:505
1811 msgid "deluid"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: g10/keyedit.c:505
1815 #, fuzzy
1816 msgid "delete user id"
1817 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1818
1819 #: g10/keyedit.c:506
1820 msgid "addkey"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/keyedit.c:506
1824 #, fuzzy
1825 msgid "add a secondary key"
1826 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
1827
1828 #: g10/keyedit.c:507
1829 msgid "delkey"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: g10/keyedit.c:507
1833 msgid "delete a secondary key"
1834 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
1835
1836 #: g10/keyedit.c:508
1837 msgid "expire"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: g10/keyedit.c:508
1841 #, fuzzy
1842 msgid "change the expire date"
1843 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
1844
1845 #: g10/keyedit.c:509
1846 msgid "toggle"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: g10/keyedit.c:509
1850 msgid "toggle between secret and public key listing"
1851 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
1852
1853 #: g10/keyedit.c:511
1854 msgid "t"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: g10/keyedit.c:512
1858 msgid "pref"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/keyedit.c:512
1862 msgid "list preferences"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: g10/keyedit.c:513
1866 msgid "passwd"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: g10/keyedit.c:513
1870 #, fuzzy
1871 msgid "change the passphrase"
1872 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
1873
1874 #: g10/keyedit.c:514
1875 msgid "trust"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/keyedit.c:514
1879 msgid "change the ownertrust"
1880 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
1881
1882 #: g10/keyedit.c:532
1883 msgid "can't do that in batchmode\n"
1884 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1885
1886 #. check that they match
1887 #. FIXME: check that they both match
1888 #: g10/keyedit.c:559
1889 #, fuzzy
1890 msgid "Secret key is available.\n"
1891 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1892
1893 #: g10/keyedit.c:576
1894 msgid "keyedit.cmd"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: g10/keyedit.c:576
1898 #, fuzzy
1899 msgid "Command> "
1900 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
1901
1902 #: g10/keyedit.c:602
1903 #, fuzzy
1904 msgid "Need the secret key to to this.\n"
1905 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1906
1907 #: g10/keyedit.c:621
1908 msgid "keyedit.save.okay"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: g10/keyedit.c:622
1912 msgid "Save changes? "
1913 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
1914
1915 #: g10/keyedit.c:624
1916 msgid "keyedit.cancel.okay"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: g10/keyedit.c:625
1920 msgid "Quit without saving? "
1921 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
1922
1923 #: g10/keyedit.c:635
1924 #, fuzzy, c-format
1925 msgid "update failed: %s\n"
1926 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
1927
1928 #: g10/keyedit.c:642
1929 #, fuzzy, c-format
1930 msgid "update secret failed: %s\n"
1931 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
1932
1933 #: g10/keyedit.c:649
1934 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
1935 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
1936
1937 #: g10/keyedit.c:652 g10/keyedit.c:710
1938 #, fuzzy, c-format
1939 msgid "update of trust db failed: %s\n"
1940 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
1941
1942 #: g10/keyedit.c:683
1943 msgid "keyedit.sign_all.okay"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: g10/keyedit.c:684
1947 msgid "Really sign all user ids? "
1948 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
1949
1950 #: g10/keyedit.c:685
1951 msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
1952 msgstr ""
1953 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
1954
1955 #: g10/keyedit.c:721
1956 msgid "You must select at least one user id.\n"
1957 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1958
1959 #: g10/keyedit.c:723
1960 msgid "You can't delete the last user id!\n"
1961 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
1962
1963 #: g10/keyedit.c:725
1964 msgid "keyedit.remove.uid.okay"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: g10/keyedit.c:726
1968 #, fuzzy
1969 msgid "Really remove all selected user ids? "
1970 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
1971
1972 #: g10/keyedit.c:727
1973 #, fuzzy
1974 msgid "Really remove this user id? "
1975 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
1976
1977 #: g10/keyedit.c:750
1978 msgid "You must select at least one key.\n"
1979 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
1980
1981 #: g10/keyedit.c:752
1982 msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: g10/keyedit.c:754
1986 #, fuzzy
1987 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
1988 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1989
1990 #: g10/keyedit.c:755
1991 #, fuzzy
1992 msgid "Do you really want to delete this key? "
1993 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
1994
1995 #: g10/keyedit.c:802
1996 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1997 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
1998
1999 #: g10/keyedit.c:1180
2000 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/keyedit.c:1186
2004 #, fuzzy
2005 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2006 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2007
2008 #: g10/keyedit.c:1190
2009 msgid "Changing exiration time for a secondary key.\n"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: g10/keyedit.c:1192
2013 msgid "Changing exiration time for the primary key.\n"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: g10/keyedit.c:1236
2017 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: g10/keyedit.c:1296
2021 #, c-format
2022 msgid "No user id with index %d\n"
2023 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2024
2025 #: g10/keyedit.c:1341
2026 #, c-format
2027 msgid "No secondary key with index %d\n"
2028 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2029
2030 #: g10/mainproc.c:201
2031 #, c-format
2032 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2033 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2034
2035 #: g10/mainproc.c:231
2036 #, c-format
2037 msgid "decryption failed: %s\n"
2038 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2039
2040 #: g10/mainproc.c:248
2041 msgid "note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2042 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2043
2044 #: g10/mainproc.c:842
2045 #, c-format
2046 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2047 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2048
2049 #: g10/mainproc.c:850
2050 msgid "BAD signature from \""
2051 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2052
2053 #: g10/mainproc.c:851
2054 msgid "Good signature from \""
2055 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2056
2057 #: g10/mainproc.c:862
2058 #, c-format
2059 msgid "Can't check signature: %s\n"
2060 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2061
2062 #: g10/passphrase.c:141
2063 msgid ""
2064 "\n"
2065 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2066 "user: \""
2067 msgstr ""
2068 "\n"
2069 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2070 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2071
2072 #: g10/passphrase.c:150
2073 #, c-format
2074 msgid "(%u-bit %s key, ID %08lX, created %s)\n"
2075 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2076
2077 # ################################
2078 # ####### Help msgids ############
2079 # ################################
2080 #: g10/passphrase.c:174
2081 msgid "passphrase.enter"
2082 msgstr ""
2083 "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
2084 "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
2085 "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
2086 "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
2087 "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
2088 "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
2089 "\"Passphrase\"\n"
2090 "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
2091 "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
2092 "werden,\n"
2093 "sind i.d.R. eine gute Wahl"
2094
2095 #: g10/passphrase.c:174
2096 #, fuzzy
2097 msgid "Enter pass phrase: "
2098 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2099
2100 #: g10/passphrase.c:177
2101 msgid "passphrase.repeat"
2102 msgstr ""
2103 "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
2104 "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
2105 "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
2106
2107 #: g10/passphrase.c:178
2108 #, fuzzy
2109 msgid "Repeat pass phrase: "
2110 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2111
2112 #: g10/plaintext.c:102
2113 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2114 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2115
2116 #: g10/plaintext.c:214
2117 #, fuzzy
2118 msgid "detached_signature.filename"
2119 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
2120
2121 #: g10/plaintext.c:215
2122 msgid "Please enter name of data file: "
2123 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2124
2125 #: g10/plaintext.c:299
2126 #, c-format
2127 msgid "can't open signed data '%s'\n"
2128 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ '%s' .\n"
2129
2130 #: g10/seckey-cert.c:56
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2133 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2134
2135 #: g10/seckey-cert.c:169
2136 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2137 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2138
2139 #: g10/seckey-cert.c:215
2140 msgid "Warning: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2141 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2142
2143 #: g10/sig-check.c:155
2144 msgid ""
2145 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2146 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2147
2148 #: g10/sig-check.c:165
2149 msgid "public key created in future (time warp or clock problem)\n"
2150 msgstr ""
2151 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
2152 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2153
2154 #: g10/sig-check.c:170
2155 #, c-format
2156 msgid "warning: signature key expired %s\n"
2157 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2158
2159 #: g10/trustdb.c:129
2160 msgid "The trust DB is corrupted; please run \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2161 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2162
2163 #: g10/trustdb.c:407
2164 #, c-format
2165 msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: g10/trustdb.c:454
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2171 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2172
2173 #: g10/trustdb.c:460
2174 #, c-format
2175 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2176 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
2177
2178 #: g10/trustdb.c:470
2179 #, fuzzy, c-format
2180 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2181 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2182
2183 #: g10/trustdb.c:476
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2186 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
2187
2188 #: g10/trustdb.c:485
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "key %08lX: already in secret key table\n"
2191 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2192
2193 #: g10/trustdb.c:488
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %08lX: accepted as secret key.\n"
2196 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2197
2198 #: g10/trustdb.c:495
2199 #, c-format
2200 msgid "enum_secret_keys failed: %s\n"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: g10/trustdb.c:1292 g10/trustdb.c:1360
2204 #, c-format
2205 msgid "%lu keys processed\n"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: g10/trustdb.c:1294
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "\t%lu keys skipped\n"
2211 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
2212
2213 #: g10/trustdb.c:1296 g10/trustdb.c:1362
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "\t%lu keys with errors\n"
2216 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
2217
2218 #: g10/trustdb.c:1298 g10/trustdb.c:1364
2219 #, c-format
2220 msgid "\t%lu keys updated\n"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: g10/trustdb.c:1366
2224 #, c-format
2225 msgid "\t%lu keys inserted\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/trustdb.c:1421
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
2231 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2232
2233 #: g10/trustdb.c:1425
2234 #, c-format
2235 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
2236 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2237
2238 #: g10/trustdb.c:1433
2239 #, c-format
2240 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
2241 msgstr ""
2242 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2243
2244 #: g10/trustdb.c:1440
2245 #, c-format
2246 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
2247 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2248
2249 #: g10/trustdb.c:1448
2250 #, c-format
2251 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
2252 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2253
2254 #: g10/trustdb.c:1666
2255 #, c-format
2256 msgid "note: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: g10/trustdb.c:1670
2260 #, c-format
2261 msgid "note: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
2262 msgstr ""
2263
2264 #. we need the dir record
2265 #: g10/trustdb.c:1677
2266 #, c-format
2267 msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/trustdb.c:1683
2271 #, c-format
2272 msgid "lid %lu: no primary key\n"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/trustdb.c:1716
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
2278 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2279
2280 #: g10/trustdb.c:1720
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "lid %lu: user id without signature\n"
2283 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2284
2285 #: g10/trustdb.c:1727
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
2288 msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
2289
2290 #: g10/trustdb.c:1738 g10/trustdb.c:2444 g10/trustdb.c:2526
2291 #, fuzzy
2292 msgid "Valid certificate revocation"
2293 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2294
2295 #: g10/trustdb.c:1739 g10/trustdb.c:2445 g10/trustdb.c:2527
2296 #, fuzzy
2297 msgid "Good certificate"
2298 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2299
2300 #: g10/trustdb.c:1748
2301 msgid "very strange: no public key\n"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: g10/trustdb.c:1796
2305 #, c-format
2306 msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/trustdb.c:1802
2310 #, c-format
2311 msgid "lid %lu does not have a key\n"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: g10/trustdb.c:1812
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
2317 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
2318
2319 #: g10/trustdb.c:2022
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2322 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
2323
2324 #: g10/trustdb.c:2028 g10/trustdb.c:2070
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2327 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2328
2329 #: g10/trustdb.c:2043
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2332 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2333
2334 #: g10/trustdb.c:2049
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
2337 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2338
2339 #: g10/trustdb.c:2064
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
2342 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2343
2344 #: g10/trustdb.c:2164
2345 #, fuzzy
2346 msgid "Good self-signature"
2347 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2348
2349 #: g10/trustdb.c:2172
2350 #, fuzzy
2351 msgid "Invalid self-signature"
2352 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2353
2354 #: g10/trustdb.c:2183
2355 #, fuzzy
2356 msgid "Valid user ID revocation\n"
2357 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2358
2359 #: g10/trustdb.c:2190
2360 #, fuzzy
2361 msgid "Invalid user ID revocation"
2362 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2363
2364 #: g10/trustdb.c:2273
2365 msgid "Too many preferences"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: g10/trustdb.c:2286
2369 msgid "Too many preferences items"
2370 msgstr ""
2371
2372 #: g10/trustdb.c:2423
2373 msgid "Duplicated certificate - deleted"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: g10/trustdb.c:2455
2377 #, fuzzy
2378 msgid "public key lost"
2379 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
2380
2381 #: g10/trustdb.c:2464 g10/trustdb.c:2547
2382 #, fuzzy
2383 msgid "Invalid certificate revocation"
2384 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2385
2386 #: g10/trustdb.c:2465 g10/trustdb.c:2548
2387 #, fuzzy
2388 msgid "Invalid certificate"
2389 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2390
2391 #: g10/status.c:246
2392 msgid "No help available"
2393 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
2394
2395 #: g10/status.c:252
2396 #, c-format
2397 msgid "No help available for '%s'"
2398 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ '%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
2399
2400 #: g10/pubkey-enc.c:78
2401 #, c-format
2402 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2403 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2404
2405 #: g10/pubkey-enc.c:84
2406 msgid "okay, we are the anonymous receiver.\n"
2407 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2408
2409 #: g10/pubkey-enc.c:183
2410 #, c-format
2411 msgid "note: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2412 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2413
2414 #. do not overwrite
2415 #: g10/openfile.c:58
2416 #, c-format
2417 msgid "File '%s' exists. "
2418 msgstr "æÁÊÌ '%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
2419
2420 #: g10/openfile.c:59
2421 msgid "openfile.overwrite.okay"
2422 msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
2423
2424 #: g10/openfile.c:60
2425 msgid "Overwrite (y/N)? "
2426 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
2427
2428 #: g10/openfile.c:85
2429 #, fuzzy
2430 msgid "writing to stdout\n"
2431 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
2432
2433 #: g10/openfile.c:101 g10/openfile.c:165
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "%s: can't create: %s\n"
2436 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2437
2438 #: g10/openfile.c:134
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
2441 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ '%s' .\n"
2442
2443 #: g10/openfile.c:181
2444 #, c-format
2445 msgid "%s: new options file created\n"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: g10/encr-data.c:74
2449 msgid ""
2450 "Warning: Message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
2451 msgstr ""
2452 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
2453 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
2454
2455 #: g10/seskey.c:52
2456 msgid "weak key created - retrying\n"
2457 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
2458
2459 #: g10/seskey.c:57
2460 #, c-format
2461 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
2462 msgstr ""
2463 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
2464 "ÒÁÚ!\n"
2465
2466 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
2467 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
2468
2469 #, fuzzy
2470 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
2471 #~ msgstr ""
2472 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
2473
2474 #, fuzzy
2475 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
2476 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2477
2478 #, fuzzy
2479 #~ msgid "error reading sigrec: %s\n"
2480 #~ msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2481
2482 #~ msgid "can't write keyring\n"
2483 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
2484
2485 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
2486 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
2487
2488 #~ msgid "edit a key signature"
2489 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
2490
2491 #~ msgid "do not make any changes"
2492 #~ msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
2493
2494 #~ msgid ""
2495 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2496 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2497 #~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates.\n"
2498 #~ msgstr ""
2499 #~ "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
2500 #~ "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
2501 #~ "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
2502 #~ "(implizit\n"
2503 #~ "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
2504
2505 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
2506 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
2507
2508 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
2509 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
2510
2511 #~ msgid "[User name not available] "
2512 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
2513
2514 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
2515 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
2516
2517 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
2518 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
2519
2520 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
2521 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
2522
2523 #~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
2524 #~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
2525
2526 #~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
2527 #~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
2528
2529 #~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
2530 #~ msgstr ""
2531 #~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
2532 #~ "entfernen.\n"
2533
2534 #~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
2535 #~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
2536
2537 #~ msgid "Delete this key from the keyring? "
2538 #~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
2539
2540 #~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
2541 #~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "
2542
2543 #~ msgid "build_sigrecs: key has been revoked\n"
2544 #~ msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"