5c638b66b3140b77d22eea7d507778857d6a6fe7
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 1999-03-08 19:50+0100\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/secmem.c:76
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr ""
27 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
28 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
29 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
30
31 #: util/secmem.c:249
32 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
33 msgstr ""
34
35 #: util/secmem.c:250
36 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
37 msgstr ""
38
39 #: util/miscutil.c:143
40 msgid "yes"
41 msgstr "ÄÁ(y)"
42
43 #: util/miscutil.c:144
44 msgid "yY"
45 msgstr "yY"
46
47 #: util/errors.c:54
48 #, fuzzy
49 msgid "general error"
50 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
51
52 #: util/errors.c:55
53 #, fuzzy
54 msgid "unknown packet type"
55 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
56
57 #: util/errors.c:56
58 #, fuzzy
59 msgid "unknown version"
60 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
61
62 #: util/errors.c:57
63 #, fuzzy
64 msgid "unknown pubkey algorithm"
65 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
66
67 #: util/errors.c:58
68 #, fuzzy
69 msgid "unknown digest algorithm"
70 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
71
72 #: util/errors.c:59
73 #, fuzzy
74 msgid "bad public key"
75 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
76
77 #: util/errors.c:60
78 #, fuzzy
79 msgid "bad secret key"
80 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
81
82 #: util/errors.c:61
83 #, fuzzy
84 msgid "bad signature"
85 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
86
87 #: util/errors.c:62
88 #, fuzzy
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
91
92 #: util/errors.c:63
93 #, fuzzy
94 msgid "bad passphrase"
95 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
96
97 #: util/errors.c:64
98 #, fuzzy
99 msgid "public key not found"
100 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
101
102 #: util/errors.c:65
103 #, fuzzy
104 msgid "unknown cipher algorithm"
105 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
106
107 #: util/errors.c:66
108 #, fuzzy
109 msgid "can't open the keyring"
110 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
111
112 #: util/errors.c:67
113 #, fuzzy
114 msgid "invalid packet"
115 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
116
117 #: util/errors.c:68
118 #, fuzzy
119 msgid "invalid armor"
120 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
121
122 #: util/errors.c:69
123 #, fuzzy
124 msgid "no such user id"
125 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
126
127 #: util/errors.c:70
128 #, fuzzy
129 msgid "secret key not available"
130 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
131
132 #: util/errors.c:71
133 #, fuzzy
134 msgid "wrong secret key used"
135 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
136
137 #: util/errors.c:72
138 #, fuzzy
139 msgid "not supported"
140 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
141
142 #: util/errors.c:73
143 #, fuzzy
144 msgid "bad key"
145 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
146
147 #: util/errors.c:74
148 #, fuzzy
149 msgid "file read error"
150 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
151
152 #: util/errors.c:75
153 #, fuzzy
154 msgid "file write error"
155 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
156
157 #: util/errors.c:76
158 #, fuzzy
159 msgid "unknown compress algorithm"
160 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
161
162 #: util/errors.c:77
163 #, fuzzy
164 msgid "file open error"
165 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
166
167 #: util/errors.c:78
168 #, fuzzy
169 msgid "file create error"
170 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
171
172 #: util/errors.c:79
173 #, fuzzy
174 msgid "invalid passphrase"
175 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
176
177 #: util/errors.c:80
178 #, fuzzy
179 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
180 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
181
182 #: util/errors.c:81
183 #, fuzzy
184 msgid "unimplemented cipher algorithm"
185 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
186
187 #: util/errors.c:82
188 #, fuzzy
189 msgid "unknown signature class"
190 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
191
192 #: util/errors.c:83
193 #, fuzzy
194 msgid "trust database error"
195 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
196
197 #: util/errors.c:84
198 msgid "bad MPI"
199 msgstr ""
200
201 #: util/errors.c:85
202 #, fuzzy
203 msgid "resource limit"
204 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
205
206 #: util/errors.c:86
207 #, fuzzy
208 msgid "invalid keyring"
209 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
210
211 #: util/errors.c:87
212 #, fuzzy
213 msgid "bad certificate"
214 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
215
216 #: util/errors.c:88
217 #, fuzzy
218 msgid "malformed user id"
219 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
220
221 #: util/errors.c:89
222 #, fuzzy
223 msgid "file close error"
224 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
225
226 #: util/errors.c:90
227 #, fuzzy
228 msgid "file rename error"
229 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
230
231 #: util/errors.c:91
232 #, fuzzy
233 msgid "file delete error"
234 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
235
236 #: util/errors.c:92
237 #, fuzzy
238 msgid "unexpected data"
239 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
240
241 #: util/errors.c:93
242 #, fuzzy
243 msgid "timestamp conflict"
244 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
245
246 #: util/errors.c:94
247 #, fuzzy
248 msgid "unusable pubkey algorithm"
249 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
250
251 #: util/errors.c:95
252 #, fuzzy
253 msgid "file exists"
254 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
255
256 #: util/errors.c:96
257 #, fuzzy
258 msgid "weak key"
259 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
260
261 #: util/errors.c:97
262 #, fuzzy
263 msgid "invalid argument"
264 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
265
266 #: util/errors.c:98
267 msgid "bad URI"
268 msgstr ""
269
270 #: util/errors.c:99
271 #, fuzzy
272 msgid "unsupported URI"
273 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
274
275 #: util/errors.c:100
276 #, fuzzy
277 msgid "network error"
278 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
279
280 #: util/logger.c:178
281 #, fuzzy, c-format
282 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
283 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
284
285 #: util/logger.c:184
286 #, c-format
287 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
288 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
289
290 #: cipher/random.c:403
291 #, fuzzy
292 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
293 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
294
295 #: cipher/random.c:404
296 msgid ""
297 "The random number generator is only a kludge to let\n"
298 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
299 "\n"
300 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
301 "\n"
302 msgstr ""
303 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
304 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
305 "\n"
306 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
307 "\n"
308
309 #: cipher/rndlinux.c:114
310 #, c-format
311 msgid ""
312 "\n"
313 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
314 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
315 msgstr ""
316 "\n"
317 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
318 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
319
320 #: g10/g10.c:166
321 msgid ""
322 "@Commands:\n"
323 " "
324 msgstr ""
325 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
326 " "
327
328 #: g10/g10.c:169
329 #, fuzzy
330 msgid "|[file]|make a signature"
331 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
332
333 #: g10/g10.c:170
334 #, fuzzy
335 msgid "|[file]|make a clear text signature"
336 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
337
338 #: g10/g10.c:171
339 msgid "make a detached signature"
340 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
341
342 #: g10/g10.c:172
343 msgid "encrypt data"
344 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
345
346 #: g10/g10.c:173
347 msgid "encryption only with symmetric cipher"
348 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
349
350 #: g10/g10.c:174
351 msgid "store only"
352 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
353
354 #: g10/g10.c:175
355 msgid "decrypt data (default)"
356 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
357
358 #: g10/g10.c:176
359 msgid "verify a signature"
360 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
361
362 #: g10/g10.c:178
363 msgid "list keys"
364 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
365
366 #: g10/g10.c:179
367 msgid "list keys and signatures"
368 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
369
370 #: g10/g10.c:180
371 msgid "check key signatures"
372 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
373
374 #: g10/g10.c:181
375 msgid "list keys and fingerprints"
376 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
377
378 #: g10/g10.c:182
379 msgid "list secret keys"
380 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
381
382 #: g10/g10.c:184
383 msgid "generate a new key pair"
384 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
385
386 #: g10/g10.c:186
387 msgid "remove key from the public keyring"
388 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
389
390 #: g10/g10.c:188
391 msgid "sign or edit a key"
392 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
393
394 #: g10/g10.c:189
395 msgid "generate a revocation certificate"
396 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
397
398 #: g10/g10.c:191
399 msgid "export keys"
400 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
401
402 #: g10/g10.c:192
403 msgid "export keys to a key server"
404 msgstr ""
405
406 #: g10/g10.c:195
407 msgid "import/merge keys"
408 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
409
410 #: g10/g10.c:197
411 msgid "list only the sequence of packets"
412 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
413
414 #: g10/g10.c:200
415 #, fuzzy
416 msgid "export the ownertrust values"
417 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
418
419 #: g10/g10.c:202
420 #, fuzzy
421 msgid "import ownertrust values"
422 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
423
424 #: g10/g10.c:204
425 #, fuzzy
426 msgid "|[NAMES]|update the trust database"
427 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
428
429 #: g10/g10.c:206
430 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
431 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
432
433 #: g10/g10.c:207
434 msgid "fix a corrupted trust database"
435 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
436
437 #: g10/g10.c:208
438 msgid "De-Armor a file or stdin"
439 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
440
441 #: g10/g10.c:209
442 msgid "En-Armor a file or stdin"
443 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
444
445 #: g10/g10.c:210
446 msgid "|algo [files]|print message digests"
447 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
448
449 #: g10/g10.c:211
450 msgid "print all message digests"
451 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
452
453 #: g10/g10.c:218
454 msgid ""
455 "@\n"
456 "Options:\n"
457 " "
458 msgstr ""
459 "@\n"
460 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
461 " "
462
463 #: g10/g10.c:220
464 msgid "create ascii armored output"
465 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
466
467 #: g10/g10.c:221
468 #, fuzzy
469 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
470 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
471
472 #: g10/g10.c:226
473 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
474 msgstr ""
475 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
476
477 #: g10/g10.c:227
478 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
479 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
480
481 #: g10/g10.c:229
482 msgid "use canonical text mode"
483 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
484
485 #: g10/g10.c:231
486 msgid "use as output file"
487 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
488
489 #: g10/g10.c:232
490 msgid "verbose"
491 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
492
493 #: g10/g10.c:233
494 msgid "be somewhat more quiet"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/g10.c:234
498 #, fuzzy
499 msgid "force v3 signatures"
500 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
501
502 #: g10/g10.c:235
503 msgid "do not make any changes"
504 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
505
506 #: g10/g10.c:236
507 msgid "batch mode: never ask"
508 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
509
510 #: g10/g10.c:237
511 msgid "assume yes on most questions"
512 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
513
514 #: g10/g10.c:238
515 msgid "assume no on most questions"
516 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
517
518 #: g10/g10.c:239
519 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
520 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
521
522 #: g10/g10.c:240
523 msgid "add this secret keyring to the list"
524 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
525
526 #: g10/g10.c:241
527 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
528 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
529
530 #: g10/g10.c:242
531 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
532 msgstr ""
533
534 #: g10/g10.c:243
535 #, fuzzy
536 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
537 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
538
539 #: g10/g10.c:244
540 msgid "read options from file"
541 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
542
543 #: g10/g10.c:246
544 msgid "set debugging flags"
545 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
546
547 #: g10/g10.c:247
548 msgid "enable full debugging"
549 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
550
551 #: g10/g10.c:248
552 msgid "|FD|write status info to this FD"
553 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
554
555 #: g10/g10.c:249
556 msgid "do not write comment packets"
557 msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
558
559 #: g10/g10.c:250
560 msgid "(default is 1)"
561 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
562
563 #: g10/g10.c:251
564 msgid "(default is 3)"
565 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
566
567 #: g10/g10.c:253
568 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/g10.c:254
572 #, fuzzy
573 msgid "|FILE|load extension module FILE"
574 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
575
576 #: g10/g10.c:255
577 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
578 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
579
580 #: g10/g10.c:256
581 #, fuzzy
582 msgid "|N|use passphrase mode N"
583 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
584
585 #: g10/g10.c:258
586 #, fuzzy
587 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
588 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
589
590 #: g10/g10.c:260
591 #, fuzzy
592 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
593 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
594
595 #: g10/g10.c:262
596 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
597 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
598
599 #: g10/g10.c:263
600 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
601 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
602
603 #: g10/g10.c:264
604 msgid "|N|use compress algorithm N"
605 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
606
607 #: g10/g10.c:265
608 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
609 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
610
611 #: g10/g10.c:273
612 #, fuzzy
613 msgid ""
614 "@\n"
615 "Examples:\n"
616 "\n"
617 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
618 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
619 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
620 " --list-keys [names]        show keys\n"
621 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
622 msgstr ""
623 "@\n"
624 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
625 "\n"
626 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
627 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
628 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
629 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
630 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
631
632 #: g10/g10.c:353
633 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
634 msgstr ""
635 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
636 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
637
638 #: g10/g10.c:358
639 msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
640 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
641
642 #: g10/g10.c:360
643 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
644 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
645
646 #: g10/g10.c:365
647 #, fuzzy
648 msgid ""
649 "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
650 "GnuPG maintenance utility\n"
651 msgstr ""
652 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
653 "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
654
655 #: g10/g10.c:368
656 msgid ""
657 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
658 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
659 "default operation depends on the input data\n"
660 msgstr ""
661 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
662 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
663 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
664
665 #: g10/g10.c:374
666 msgid ""
667 "\n"
668 "Supported algorithms:\n"
669 msgstr ""
670 "\n"
671 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
672
673 #: g10/g10.c:449
674 msgid "usage: gpgm [options] "
675 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
676
677 #: g10/g10.c:451
678 msgid "usage: gpg [options] "
679 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
680
681 #: g10/g10.c:492
682 msgid "conflicting commands\n"
683 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
684
685 #: g10/g10.c:631
686 #, fuzzy, c-format
687 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
688 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
689
690 #: g10/g10.c:635
691 #, c-format
692 msgid "option file `%s': %s\n"
693 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
694
695 #: g10/g10.c:642
696 #, c-format
697 msgid "reading options from `%s'\n"
698 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
699
700 #: g10/g10.c:797
701 #, fuzzy, c-format
702 msgid "%s is not a valid character set\n"
703 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
704
705 #: g10/g10.c:837 g10/g10.c:849
706 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
707 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
708
709 #: g10/g10.c:843 g10/g10.c:855
710 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
711 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
712
713 #: g10/g10.c:858
714 #, c-format
715 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
716 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
717
718 #: g10/g10.c:860
719 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
720 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
721
722 #: g10/g10.c:862
723 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
724 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
725
726 #: g10/g10.c:864
727 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
728 msgstr ""
729
730 #: g10/g10.c:867
731 #, fuzzy
732 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
733 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
734
735 #: g10/g10.c:871
736 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
737 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
738
739 #: g10/g10.c:948
740 #, c-format
741 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
742 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
743
744 #: g10/g10.c:954
745 msgid "--store [filename]"
746 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
747
748 #: g10/g10.c:962
749 msgid "--symmetric [filename]"
750 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
751
752 #: g10/g10.c:970
753 msgid "--encrypt [filename]"
754 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
755
756 #: g10/g10.c:983
757 msgid "--sign [filename]"
758 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
759
760 #: g10/g10.c:996
761 msgid "--sign --encrypt [filename]"
762 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
763
764 #: g10/g10.c:1010
765 msgid "--clearsign [filename]"
766 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
767
768 #: g10/g10.c:1022
769 msgid "--decrypt [filename]"
770 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
771
772 #: g10/g10.c:1031
773 #, fuzzy
774 msgid "--edit-key username [commands]"
775 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
776
777 #: g10/g10.c:1047
778 msgid "--delete-secret-key username"
779 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
780
781 #: g10/g10.c:1050
782 msgid "--delete-key username"
783 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
784
785 #: g10/encode.c:222 g10/g10.c:1073 g10/sign.c:311
786 #, c-format
787 msgid "can't open %s: %s\n"
788 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
789
790 #: g10/g10.c:1084
791 msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
792 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
793
794 #: g10/g10.c:1145
795 #, c-format
796 msgid "dearmoring failed: %s\n"
797 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
798
799 #: g10/g10.c:1153
800 #, c-format
801 msgid "enarmoring failed: %s\n"
802 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
803
804 #: g10/g10.c:1219
805 #, c-format
806 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
807 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
808
809 #: g10/g10.c:1298
810 msgid "[filename]"
811 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
812
813 #: g10/g10.c:1302
814 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1305 g10/verify.c:66
818 #, c-format
819 msgid "can't open `%s'\n"
820 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
821
822 #: g10/armor.c:297
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "armor: %s\n"
825 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
826
827 #: g10/armor.c:320
828 msgid "invalid armor header: "
829 msgstr ""
830
831 #: g10/armor.c:327
832 msgid "armor header: "
833 msgstr ""
834
835 #: g10/armor.c:338
836 #, fuzzy
837 msgid "invalid clearsig header\n"
838 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
839
840 #: g10/armor.c:390
841 #, fuzzy
842 msgid "nested clear text signatures\n"
843 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
844
845 #: g10/armor.c:499
846 msgid "invalid dash escaped line: "
847 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
848
849 #: g10/armor.c:507
850 #, fuzzy
851 msgid "unexpected armor:"
852 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
853
854 #: g10/armor.c:623
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
857 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
858
859 #: g10/armor.c:666
860 msgid "premature eof (no CRC)\n"
861 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
862
863 #: g10/armor.c:700
864 msgid "premature eof (in CRC)\n"
865 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
866
867 #: g10/armor.c:704
868 msgid "malformed CRC\n"
869 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
870
871 #: g10/armor.c:708
872 #, c-format
873 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
874 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
875
876 #: g10/armor.c:725
877 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
878 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
879
880 #: g10/armor.c:729
881 msgid "error in trailer line\n"
882 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
883
884 #: g10/armor.c:993
885 #, fuzzy
886 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
887 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
888
889 #: g10/armor.c:995
890 #, c-format
891 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
892 msgstr ""
893
894 #: g10/armor.c:999
895 msgid ""
896 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
897 msgstr ""
898
899 #: g10/pkclist.c:136
900 #, fuzzy, c-format
901 msgid ""
902 "No trust value assigned to %lu:\n"
903 "%4u%c/%08lX %s \""
904 msgstr ""
905 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
906 "%4u%c/%08lX %s \""
907
908 #: g10/pkclist.c:146
909 #, fuzzy
910 msgid ""
911 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
912 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
913 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
914 "\n"
915 " 1 = Don't know\n"
916 " 2 = I do NOT trust\n"
917 " 3 = I trust marginally\n"
918 " 4 = I trust fully\n"
919 " s = please show me more information\n"
920 msgstr ""
921 "\"\n"
922 "\n"
923 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
924 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
925 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
926 "\n"
927 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
928 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
929 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
930 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
931 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
932
933 #: g10/pkclist.c:155
934 msgid " m = back to the main menu\n"
935 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
936
937 #: g10/pkclist.c:157
938 msgid " q = quit\n"
939 msgstr ""
940
941 # valid user replies (not including 1..4)
942 #. a string with valid answers
943 #: g10/pkclist.c:162
944 #, fuzzy
945 msgid "sSmMqQ"
946 msgstr "sSmMqQ"
947
948 #: g10/pkclist.c:166
949 msgid "Your decision? "
950 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
951
952 #: g10/pkclist.c:186
953 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
954 msgstr ""
955
956 #: g10/pkclist.c:221
957 msgid ""
958 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
959 "can assign some missing owner trust values.\n"
960 "\n"
961 msgstr ""
962 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
963 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
964 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
965 "\n"
966
967 #: g10/pkclist.c:260
968 msgid ""
969 "No path leading to one of our keys found.\n"
970 "\n"
971 msgstr ""
972
973 #: g10/pkclist.c:262
974 msgid ""
975 "No certificates with undefined trust found.\n"
976 "\n"
977 msgstr ""
978
979 #: g10/pkclist.c:264
980 #, fuzzy
981 msgid ""
982 "No trust values changed.\n"
983 "\n"
984 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
985
986 #: g10/pkclist.c:279
987 #, fuzzy, c-format
988 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
989 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
990
991 #: g10/pkclist.c:285 g10/pkclist.c:397
992 msgid "Use this key anyway? "
993 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
994
995 #: g10/pkclist.c:309
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "%08lX: key has expired\n"
998 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
999
1000 #: g10/pkclist.c:315
1001 #, c-format
1002 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: g10/pkclist.c:333
1006 #, fuzzy, c-format
1007 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1008 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1009
1010 #: g10/pkclist.c:339
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1014 "but it is accepted anyway\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/pkclist.c:345
1018 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: g10/pkclist.c:350
1022 msgid "This key belongs to us\n"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: g10/pkclist.c:392
1026 msgid ""
1027 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1028 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1029 "the next question with yes\n"
1030 "\n"
1031 msgstr ""
1032 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
1033 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
1034 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
1035
1036 #: g10/pkclist.c:405
1037 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1038 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1039
1040 #: g10/pkclist.c:441
1041 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1042 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1043
1044 #: g10/pkclist.c:442
1045 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1046 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
1047
1048 #: g10/pkclist.c:463
1049 msgid "Note: This key has expired!\n"
1050 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1051
1052 #: g10/pkclist.c:470
1053 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1054 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
1055
1056 #: g10/pkclist.c:472
1057 msgid ""
1058 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1059 msgstr ""
1060 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1061
1062 #: g10/pkclist.c:488
1063 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1064 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1065
1066 #: g10/pkclist.c:489
1067 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1068 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
1069
1070 #: g10/pkclist.c:496
1071 msgid ""
1072 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1073 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
1074
1075 #: g10/pkclist.c:499
1076 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1077 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1078
1079 #: g10/pkclist.c:552 g10/pkclist.c:565 g10/pkclist.c:628 g10/pkclist.c:656
1080 #, c-format
1081 msgid "%s: skipped: %s\n"
1082 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1083
1084 #: g10/pkclist.c:574
1085 msgid ""
1086 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1087 "\n"
1088 msgstr ""
1089 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
1090 "\"-r\").\n"
1091 "\n"
1092
1093 #: g10/pkclist.c:579
1094 msgid "Enter the user ID: "
1095 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
1096
1097 #: g10/pkclist.c:590
1098 msgid "No such user ID.\n"
1099 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1100
1101 #: g10/pkclist.c:636
1102 #, c-format
1103 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1104 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1105
1106 #: g10/pkclist.c:662
1107 msgid "no valid addressees\n"
1108 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1109
1110 #: g10/keygen.c:122
1111 msgid "writing self signature\n"
1112 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1113
1114 #: g10/keygen.c:160
1115 msgid "writing key binding signature\n"
1116 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1117
1118 #: g10/keygen.c:386
1119 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1120 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1121
1122 #: g10/keygen.c:388
1123 #, c-format
1124 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1125 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1126
1127 #: g10/keygen.c:389
1128 #, c-format
1129 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1130 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1131
1132 #: g10/keygen.c:391
1133 #, c-format
1134 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1135 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1136
1137 #: g10/keygen.c:392
1138 #, c-format
1139 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1140 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1141
1142 #: g10/keygen.c:394
1143 #, c-format
1144 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
1145 msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
1146
1147 #: g10/keygen.c:399
1148 msgid "Your selection? "
1149 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1150
1151 #: g10/keygen.c:409
1152 #, fuzzy
1153 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1154 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1155
1156 #: g10/keygen.c:430
1157 msgid "Invalid selection.\n"
1158 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1159
1160 #: g10/keygen.c:442
1161 #, c-format
1162 msgid ""
1163 "About to generate a new %s keypair.\n"
1164 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1165 "              default keysize is 1024 bits\n"
1166 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1167 msgstr ""
1168 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1169 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1170 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1171 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1172
1173 #: g10/keygen.c:449
1174 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1175 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1176
1177 #: g10/keygen.c:454
1178 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1179 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1180
1181 #: g10/keygen.c:456
1182 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1183 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1184
1185 #: g10/keygen.c:459
1186 #, fuzzy
1187 msgid ""
1188 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1189 "computations take REALLY long!\n"
1190 msgstr ""
1191 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1192 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1193
1194 #: g10/keygen.c:462
1195 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1196 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1197
1198 #: g10/keygen.c:463
1199 msgid ""
1200 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1201 "vulnerable to attacks!\n"
1202 msgstr ""
1203 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1204 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1205
1206 #: g10/keygen.c:471
1207 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1208 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1209
1210 #: g10/keygen.c:477
1211 #, c-format
1212 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1213 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1214
1215 #: g10/keygen.c:480 g10/keygen.c:484
1216 #, c-format
1217 msgid "rounded up to %u bits\n"
1218 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1219
1220 #: g10/keygen.c:497
1221 msgid ""
1222 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1223 "         0 = key does not expire\n"
1224 "      <n>  = key expires in n days\n"
1225 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1226 "      <n>m = key expires in n months\n"
1227 "      <n>y = key expires in n years\n"
1228 msgstr ""
1229 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1230 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1231 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1232 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1233 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1234 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1235
1236 #: g10/keygen.c:512
1237 msgid "Key is valid for? (0) "
1238 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1239
1240 #: g10/keygen.c:523
1241 msgid "invalid value\n"
1242 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1243
1244 #: g10/keygen.c:528
1245 msgid "Key does not expire at all\n"
1246 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1247
1248 #. print the date when the key expires
1249 #: g10/keygen.c:534
1250 #, c-format
1251 msgid "Key expires at %s\n"
1252 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1253
1254 #: g10/keygen.c:540
1255 msgid "Is this correct (y/n)? "
1256 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1257
1258 #: g10/keygen.c:583
1259 msgid ""
1260 "\n"
1261 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1262 "id\n"
1263 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1264 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1265 "\n"
1266 msgstr ""
1267 "\n"
1268 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1269 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1270 "×ÉÄÅ:\n"
1271 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1272 "\n"
1273
1274 #: g10/keygen.c:594
1275 msgid "Real name: "
1276 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1277
1278 #: g10/keygen.c:598
1279 msgid "Invalid character in name\n"
1280 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1281
1282 #: g10/keygen.c:600
1283 msgid "Name may not start with a digit\n"
1284 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1285
1286 #: g10/keygen.c:602
1287 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1288 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1289
1290 #: g10/keygen.c:610
1291 msgid "Email address: "
1292 msgstr "E-Mail: "
1293
1294 #: g10/keygen.c:621
1295 msgid "Not a valid email address\n"
1296 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1297
1298 #: g10/keygen.c:629
1299 msgid "Comment: "
1300 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1301
1302 #: g10/keygen.c:635
1303 msgid "Invalid character in comment\n"
1304 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1305
1306 #: g10/keygen.c:657
1307 #, c-format
1308 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: g10/keygen.c:663
1312 #, c-format
1313 msgid ""
1314 "You selected this USER-ID:\n"
1315 "    \"%s\"\n"
1316 "\n"
1317 msgstr ""
1318 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1319 "    \"%s\"\n"
1320 "\n"
1321
1322 #: g10/keygen.c:666
1323 msgid "NnCcEeOoQq"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: g10/keygen.c:676
1327 #, fuzzy
1328 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1329 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1330
1331 #: g10/keygen.c:728
1332 msgid ""
1333 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1334 "\n"
1335 msgstr ""
1336 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1337 "\n"
1338
1339 #: g10/keyedit.c:389 g10/keygen.c:736
1340 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1341 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1342
1343 #: g10/keygen.c:742
1344 msgid ""
1345 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1346 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1347 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1348 "\n"
1349 msgstr ""
1350 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1351 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1352 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1353 "\n"
1354
1355 #: g10/keygen.c:763
1356 msgid ""
1357 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1358 "some other action (work in another window, move the mouse, utilize the\n"
1359 "network and the disks) during the prime generation; this gives the random\n"
1360 "number generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1361 msgstr ""
1362 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1363 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1364 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1365 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1366
1367 #: g10/keygen.c:833
1368 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1369 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1370
1371 #: g10/keygen.c:841
1372 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1373 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1374
1375 #: g10/keygen.c:847
1376 #, fuzzy
1377 msgid "Key generation cancelled.\n"
1378 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1379
1380 #: g10/keygen.c:857
1381 #, c-format
1382 msgid "writing public certificate to `%s'\n"
1383 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1384
1385 #: g10/keygen.c:858
1386 #, c-format
1387 msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
1388 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1389
1390 #: g10/keygen.c:935
1391 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1392 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1393
1394 #: g10/keygen.c:937
1395 #, fuzzy
1396 msgid ""
1397 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1398 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1399 msgstr ""
1400 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1401 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1402 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1403 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1404
1405 #: g10/keygen.c:951 g10/keygen.c:1050
1406 #, c-format
1407 msgid "Key generation failed: %s\n"
1408 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1409
1410 #: g10/keygen.c:995 g10/sig-check.c:209 g10/sign.c:52
1411 #, fuzzy, c-format
1412 msgid ""
1413 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1414 msgstr ""
1415 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1416 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1417
1418 #: g10/keygen.c:997 g10/sig-check.c:211 g10/sign.c:54
1419 #, fuzzy, c-format
1420 msgid ""
1421 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1422 msgstr ""
1423 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1424 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1425
1426 #: g10/keygen.c:1028
1427 #, fuzzy
1428 msgid "Really create? "
1429 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1430
1431 #: g10/encode.c:88 g10/openfile.c:86 g10/openfile.c:174 g10/tdbio.c:467
1432 #: g10/tdbio.c:527
1433 #, c-format
1434 msgid "%s: can't open: %s\n"
1435 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1436
1437 #: g10/encode.c:107
1438 #, c-format
1439 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1440 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1441
1442 #: g10/encode.c:161 g10/encode.c:275
1443 #, fuzzy, c-format
1444 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1445 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1446
1447 #: g10/encode.c:228
1448 #, c-format
1449 msgid "reading from `%s'\n"
1450 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
1451
1452 #: g10/encode.c:403
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1455 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1456
1457 #: g10/export.c:147
1458 #, fuzzy, c-format
1459 msgid "%s: user not found: %s\n"
1460 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1461
1462 #: g10/export.c:156
1463 #, c-format
1464 msgid "certificate read problem: %s\n"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: g10/export.c:165
1468 #, fuzzy, c-format
1469 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1470 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1471
1472 #: g10/export.c:203
1473 #, fuzzy
1474 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1475 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1476
1477 #: g10/getkey.c:205
1478 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: g10/getkey.c:344
1482 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: g10/getkey.c:1502 g10/getkey.c:1558
1486 #, c-format
1487 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1488 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1489
1490 #: g10/import.c:116 g10/trustdb.c:1228
1491 #, c-format
1492 msgid "can't open file: %s\n"
1493 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
1494
1495 #: g10/import.c:160
1496 #, c-format
1497 msgid "skipping block of type %d\n"
1498 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1499
1500 #: g10/import.c:167 g10/trustdb.c:1564 g10/trustdb.c:1637
1501 #, c-format
1502 msgid "%lu keys so far processed\n"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: g10/import.c:172 g10/trustdb.c:1304
1506 #, c-format
1507 msgid "read error: %s\n"
1508 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
1509
1510 #: g10/import.c:174
1511 #, c-format
1512 msgid "Total number processed: %lu\n"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/import.c:176
1516 #, c-format
1517 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: g10/import.c:178
1521 #, c-format
1522 msgid "              imported: %lu"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: g10/import.c:184
1526 #, c-format
1527 msgid "             unchanged: %lu\n"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: g10/import.c:186
1531 #, c-format
1532 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: g10/import.c:188
1536 #, c-format
1537 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: g10/import.c:190
1541 #, fuzzy, c-format
1542 msgid "        new signatures: %lu\n"
1543 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1544
1545 #: g10/import.c:192
1546 #, c-format
1547 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: g10/import.c:194
1551 #, c-format
1552 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: g10/import.c:196
1556 #, fuzzy, c-format
1557 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1558 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1559
1560 #: g10/import.c:198
1561 #, fuzzy, c-format
1562 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1563 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1564
1565 #: g10/import.c:340 g10/import.c:532
1566 #, c-format
1567 msgid "key %08lX: no user id\n"
1568 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1569
1570 #: g10/import.c:351
1571 #, c-format
1572 msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
1573 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1574
1575 #: g10/import.c:353
1576 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1577 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1578
1579 #: g10/import.c:364 g10/import.c:600
1580 #, c-format
1581 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1582 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1583
1584 #: g10/import.c:370
1585 msgid "no default public keyring\n"
1586 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1587
1588 #: g10/import.c:374 g10/openfile.c:115 g10/sign.c:215 g10/sign.c:498
1589 #, c-format
1590 msgid "writing to `%s'\n"
1591 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1592
1593 #: g10/import.c:378 g10/import.c:438 g10/import.c:654
1594 #, c-format
1595 msgid "can't lock public keyring: %s\n"
1596 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1597
1598 #: g10/import.c:381
1599 #, c-format
1600 msgid "can't write to keyring: %s\n"
1601 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1602
1603 #: g10/import.c:385
1604 #, c-format
1605 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1606 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1607
1608 #: g10/import.c:398
1609 #, c-format
1610 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1611 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1612
1613 #: g10/import.c:411 g10/import.c:609
1614 #, c-format
1615 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1616 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1617
1618 #: g10/import.c:418 g10/import.c:616
1619 #, c-format
1620 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1621 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1622
1623 #: g10/import.c:435 g10/import.c:547 g10/import.c:651
1624 msgid "writing keyblock\n"
1625 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
1626
1627 #: g10/import.c:441 g10/import.c:657
1628 #, c-format
1629 msgid "can't write keyblock: %s\n"
1630 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
1631
1632 #: g10/import.c:446
1633 #, c-format
1634 msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
1635 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1636
1637 #: g10/import.c:449
1638 #, c-format
1639 msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
1640 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1641
1642 #: g10/import.c:452
1643 #, c-format
1644 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1645 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1646
1647 #: g10/import.c:455
1648 #, c-format
1649 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1650 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1651
1652 #: g10/import.c:458
1653 #, c-format
1654 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1655 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1656
1657 #: g10/import.c:461
1658 #, c-format
1659 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1660 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1661
1662 #: g10/import.c:471
1663 #, c-format
1664 msgid "key %08lX: not changed\n"
1665 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1666
1667 #: g10/import.c:550
1668 #, c-format
1669 msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
1670 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1671
1672 #: g10/import.c:553
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid "can't write keyring: %s\n"
1675 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1676
1677 #. we are ready
1678 #: g10/import.c:556
1679 #, c-format
1680 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1681 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1682
1683 #. we can't merge secret keys
1684 #: g10/import.c:560
1685 #, c-format
1686 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1687 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1688
1689 #: g10/import.c:565
1690 #, c-format
1691 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1692 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1693
1694 #: g10/import.c:594
1695 #, c-format
1696 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1697 msgstr ""
1698 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1699 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1700
1701 #: g10/import.c:627
1702 #, c-format
1703 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1704 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1705
1706 #: g10/import.c:661
1707 #, c-format
1708 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1709 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1710
1711 #: g10/import.c:695
1712 #, c-format
1713 msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
1714 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1715
1716 #: g10/import.c:702 g10/import.c:727
1717 #, c-format
1718 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1719 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1720
1721 #: g10/import.c:703
1722 #, c-format
1723 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1724 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1725
1726 #: g10/import.c:719
1727 #, fuzzy, c-format
1728 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1729 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1730
1731 #: g10/import.c:728
1732 #, fuzzy, c-format
1733 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1734 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1735
1736 #: g10/import.c:759
1737 #, c-format
1738 msgid "key %08lX: skipped userid '"
1739 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
1740
1741 #: g10/import.c:779
1742 #, fuzzy, c-format
1743 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1744 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1745
1746 #: g10/import.c:798
1747 #, c-format
1748 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1749 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1750
1751 #: g10/import.c:806
1752 #, c-format
1753 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1754 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1755
1756 #: g10/import.c:867
1757 #, c-format
1758 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1759 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
1760
1761 #: g10/import.c:981 g10/import.c:1036
1762 #, c-format
1763 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1764 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1765
1766 #: g10/keyedit.c:81
1767 #, c-format
1768 msgid "%s: user not found\n"
1769 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1770
1771 #: g10/keyedit.c:164
1772 #, fuzzy
1773 msgid "[self-signature]"
1774 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
1775
1776 #: g10/keyedit.c:182
1777 #, fuzzy
1778 msgid "1 bad signature\n"
1779 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1780
1781 #: g10/keyedit.c:184
1782 #, c-format
1783 msgid "%d bad signatures\n"
1784 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1785
1786 #: g10/keyedit.c:186
1787 #, fuzzy
1788 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1789 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
1790
1791 #: g10/keyedit.c:188
1792 #, fuzzy, c-format
1793 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1794 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
1795
1796 #: g10/keyedit.c:190
1797 #, fuzzy
1798 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1799 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
1800
1801 #: g10/keyedit.c:192
1802 #, c-format
1803 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1804 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
1805
1806 #: g10/keyedit.c:194
1807 #, fuzzy
1808 msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
1809 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1810
1811 #: g10/keyedit.c:196
1812 #, c-format
1813 msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
1814 msgstr ""
1815 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1816
1817 #: g10/keyedit.c:258
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1820 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
1821
1822 #: g10/keyedit.c:266
1823 #, fuzzy, c-format
1824 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1825 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
1826
1827 #: g10/keyedit.c:275
1828 #, fuzzy
1829 msgid ""
1830 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1831 "with your key: \""
1832 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
1833
1834 #: g10/keyedit.c:282
1835 msgid "Really sign? "
1836 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
1837
1838 #: g10/keyedit.c:303 g10/sign.c:75
1839 #, fuzzy, c-format
1840 msgid "signing failed: %s\n"
1841 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
1842
1843 #: g10/keyedit.c:356
1844 msgid "This key is not protected.\n"
1845 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1846
1847 #: g10/keyedit.c:359
1848 msgid "Key is protected.\n"
1849 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1850
1851 #: g10/keyedit.c:376
1852 #, c-format
1853 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1854 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
1855
1856 #: g10/keyedit.c:381
1857 msgid ""
1858 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1859 "\n"
1860 msgstr ""
1861 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1862 "\n"
1863
1864 #: g10/keyedit.c:393
1865 msgid ""
1866 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1867 "\n"
1868 msgstr ""
1869 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
1870 "\n"
1871
1872 #: g10/keyedit.c:396
1873 msgid "Do you really want to do this? "
1874 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
1875
1876 #: g10/keyedit.c:455
1877 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: g10/keyedit.c:490
1881 msgid "quit"
1882 msgstr "×ÙÈÏÄ"
1883
1884 #: g10/keyedit.c:490
1885 msgid "quit this menu"
1886 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
1887
1888 #: g10/keyedit.c:491
1889 msgid "q"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/keyedit.c:492
1893 msgid "save"
1894 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
1895
1896 #: g10/keyedit.c:492
1897 msgid "save and quit"
1898 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
1899
1900 #: g10/keyedit.c:493
1901 msgid "help"
1902 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
1903
1904 #: g10/keyedit.c:493
1905 msgid "show this help"
1906 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
1907
1908 #: g10/keyedit.c:495
1909 msgid "fpr"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: g10/keyedit.c:495
1913 #, fuzzy
1914 msgid "show fingerprint"
1915 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1916
1917 #: g10/keyedit.c:496
1918 #, fuzzy
1919 msgid "list"
1920 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
1921
1922 #: g10/keyedit.c:496
1923 #, fuzzy
1924 msgid "list key and user ids"
1925 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
1926
1927 #: g10/keyedit.c:497
1928 msgid "l"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: g10/keyedit.c:498
1932 msgid "uid"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: g10/keyedit.c:498
1936 msgid "select user id N"
1937 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
1938
1939 #: g10/keyedit.c:499
1940 msgid "key"
1941 msgstr "ËÌÀÞ"
1942
1943 #: g10/keyedit.c:499
1944 msgid "select secondary key N"
1945 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
1946
1947 #: g10/keyedit.c:500
1948 msgid "check"
1949 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
1950
1951 #: g10/keyedit.c:500
1952 #, fuzzy
1953 msgid "list signatures"
1954 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
1955
1956 #: g10/keyedit.c:501
1957 msgid "c"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: g10/keyedit.c:502
1961 msgid "sign"
1962 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
1963
1964 #: g10/keyedit.c:502
1965 #, fuzzy
1966 msgid "sign the key"
1967 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
1968
1969 #: g10/keyedit.c:503
1970 msgid "s"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: g10/keyedit.c:504
1974 msgid "debug"
1975 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
1976
1977 #: g10/keyedit.c:505
1978 msgid "adduid"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: g10/keyedit.c:505
1982 msgid "add a user id"
1983 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1984
1985 #: g10/keyedit.c:506
1986 msgid "deluid"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: g10/keyedit.c:506
1990 #, fuzzy
1991 msgid "delete user id"
1992 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1993
1994 #: g10/keyedit.c:507
1995 msgid "addkey"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: g10/keyedit.c:507
1999 #, fuzzy
2000 msgid "add a secondary key"
2001 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2002
2003 #: g10/keyedit.c:508
2004 msgid "delkey"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: g10/keyedit.c:508
2008 msgid "delete a secondary key"
2009 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2010
2011 #: g10/keyedit.c:509
2012 msgid "expire"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/keyedit.c:509
2016 #, fuzzy
2017 msgid "change the expire date"
2018 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2019
2020 #: g10/keyedit.c:510
2021 msgid "toggle"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/keyedit.c:510
2025 msgid "toggle between secret and public key listing"
2026 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
2027
2028 #: g10/keyedit.c:512
2029 msgid "t"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/keyedit.c:513
2033 msgid "pref"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/keyedit.c:513
2037 msgid "list preferences"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: g10/keyedit.c:514
2041 msgid "passwd"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: g10/keyedit.c:514
2045 #, fuzzy
2046 msgid "change the passphrase"
2047 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2048
2049 #: g10/keyedit.c:515
2050 msgid "trust"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: g10/keyedit.c:515
2054 msgid "change the ownertrust"
2055 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
2056
2057 #: g10/keyedit.c:534
2058 msgid "can't do that in batchmode\n"
2059 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2060
2061 #. check that they match
2062 #. FIXME: check that they both match
2063 #: g10/keyedit.c:561
2064 #, fuzzy
2065 msgid "Secret key is available.\n"
2066 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2067
2068 #: g10/keyedit.c:590
2069 #, fuzzy
2070 msgid "Command> "
2071 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
2072
2073 #: g10/keyedit.c:617
2074 #, fuzzy
2075 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2076 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2077
2078 #: g10/keyedit.c:639
2079 msgid "Save changes? "
2080 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
2081
2082 #: g10/keyedit.c:642
2083 msgid "Quit without saving? "
2084 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
2085
2086 #: g10/keyedit.c:652
2087 #, fuzzy, c-format
2088 msgid "update failed: %s\n"
2089 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2090
2091 #: g10/keyedit.c:659
2092 #, fuzzy, c-format
2093 msgid "update secret failed: %s\n"
2094 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2095
2096 #: g10/keyedit.c:666
2097 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2098 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
2099
2100 #: g10/keyedit.c:669 g10/keyedit.c:727
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2103 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2104
2105 #: g10/keyedit.c:701
2106 msgid "Really sign all user ids? "
2107 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2108
2109 #: g10/keyedit.c:702
2110 msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
2111 msgstr ""
2112 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
2113
2114 #: g10/keyedit.c:738
2115 msgid "You must select at least one user id.\n"
2116 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
2117
2118 #: g10/keyedit.c:740
2119 msgid "You can't delete the last user id!\n"
2120 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2121
2122 #: g10/keyedit.c:743
2123 #, fuzzy
2124 msgid "Really remove all selected user ids? "
2125 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2126
2127 #: g10/keyedit.c:744
2128 #, fuzzy
2129 msgid "Really remove this user id? "
2130 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2131
2132 #: g10/keyedit.c:767
2133 msgid "You must select at least one key.\n"
2134 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2135
2136 #: g10/keyedit.c:771
2137 #, fuzzy
2138 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2139 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2140
2141 #: g10/keyedit.c:772
2142 #, fuzzy
2143 msgid "Do you really want to delete this key? "
2144 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2145
2146 #: g10/keyedit.c:819
2147 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2148 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
2149
2150 #: g10/keyedit.c:1197
2151 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: g10/keyedit.c:1203
2155 #, fuzzy
2156 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2157 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2158
2159 #: g10/keyedit.c:1207
2160 msgid "Changing exiration time for a secondary key.\n"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: g10/keyedit.c:1209
2164 msgid "Changing exiration time for the primary key.\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: g10/keyedit.c:1250
2168 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: g10/keyedit.c:1266
2172 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: g10/keyedit.c:1326
2176 #, c-format
2177 msgid "No user id with index %d\n"
2178 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2179
2180 #: g10/keyedit.c:1372
2181 #, c-format
2182 msgid "No secondary key with index %d\n"
2183 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2184
2185 #: g10/mainproc.c:202
2186 #, fuzzy
2187 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2188 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2189
2190 #. fixme: defer this message until we have parsed all packets of
2191 #. * this type - do this by building a list of keys with their stati
2192 #. * and store it with the conetxt.  do_proc_packets can then use
2193 #. * this list to display some information
2194 #: g10/mainproc.c:209
2195 #, c-format
2196 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2197 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2198
2199 #: g10/mainproc.c:236
2200 #, fuzzy
2201 msgid "decryption okay\n"
2202 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2203
2204 #: g10/mainproc.c:239
2205 #, c-format
2206 msgid "decryption failed: %s\n"
2207 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2208
2209 #: g10/mainproc.c:256
2210 #, fuzzy
2211 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2212 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2213
2214 #: g10/mainproc.c:258
2215 #, c-format
2216 msgid "original file name='%.*s'\n"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: g10/mainproc.c:839
2220 msgid "signature verification suppressed\n"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: g10/mainproc.c:845
2224 #, c-format
2225 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2226 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2227
2228 #. just in case that we have no userid
2229 #: g10/mainproc.c:871 g10/mainproc.c:882
2230 msgid "BAD signature from \""
2231 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2232
2233 #: g10/mainproc.c:872 g10/mainproc.c:883
2234 msgid "Good signature from \""
2235 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2236
2237 #: g10/mainproc.c:874
2238 msgid "                aka \""
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/mainproc.c:916
2242 #, c-format
2243 msgid "Can't check signature: %s\n"
2244 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2245
2246 #: g10/mainproc.c:989
2247 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/mainproc.c:994
2251 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/misc.c:90
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2257 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2258
2259 #: g10/misc.c:93
2260 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: g10/misc.c:200
2264 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/misc.c:214
2268 msgid ""
2269 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2270 "in the future\n"
2271 msgstr ""
2272 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
2273 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
2274
2275 #: g10/misc.c:235
2276 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/parse-packet.c:113
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2282 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2283
2284 #: g10/parse-packet.c:892
2285 #, c-format
2286 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: g10/passphrase.c:141
2290 msgid ""
2291 "\n"
2292 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2293 "user: \""
2294 msgstr ""
2295 "\n"
2296 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2297 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2298
2299 #: g10/passphrase.c:150
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2302 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2303
2304 #: g10/passphrase.c:155
2305 #, c-format
2306 msgid " (main key ID %08lX)"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/passphrase.c:183
2310 #, fuzzy
2311 msgid "Enter passphrase: "
2312 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2313
2314 #: g10/passphrase.c:187
2315 #, fuzzy
2316 msgid "Repeat passphrase: "
2317 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2318
2319 #: g10/plaintext.c:63
2320 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2321 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2322
2323 #: g10/plaintext.c:208
2324 msgid "Please enter name of data file: "
2325 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2326
2327 #: g10/plaintext.c:229
2328 msgid "reading stdin ...\n"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: g10/plaintext.c:292
2332 #, c-format
2333 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2334 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
2335
2336 #: g10/pubkey-enc.c:79
2337 #, c-format
2338 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2339 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2340
2341 #: g10/pubkey-enc.c:85
2342 #, fuzzy
2343 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2344 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2345
2346 #: g10/pubkey-enc.c:137
2347 #, fuzzy
2348 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2349 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2350
2351 #: g10/pubkey-enc.c:191
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2354 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2355
2356 #: g10/seckey-cert.c:56
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2359 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2360
2361 #: g10/seckey-cert.c:176
2362 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2363 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2364
2365 #: g10/seckey-cert.c:223
2366 #, fuzzy
2367 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2368 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2369
2370 #: g10/sig-check.c:192
2371 msgid ""
2372 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2373 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2374
2375 #: g10/sig-check.c:200
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2378 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2379
2380 #: g10/sig-check.c:201
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2383 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2384
2385 #: g10/sig-check.c:217
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2388 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2389
2390 #: g10/sig-check.c:274
2391 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/sign.c:79
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "%s signature from: %s\n"
2397 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2398
2399 #: g10/sign.c:210 g10/sign.c:493
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "can't create %s: %s\n"
2402 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2403
2404 #: g10/sign.c:306
2405 #, fuzzy
2406 msgid "signing:"
2407 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2408
2409 #: g10/sign.c:346
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2412 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
2413
2414 #: g10/textfilter.c:122
2415 #, c-format
2416 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/textfilter.c:189
2420 #, c-format
2421 msgid "input line longer than %d characters\n"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: g10/tdbio.c:117 g10/tdbio.c:1448
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2427 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2428
2429 #: g10/tdbio.c:123 g10/tdbio.c:1455
2430 #, c-format
2431 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/tdbio.c:233
2435 msgid "trustdb transaction too large\n"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: g10/tdbio.c:424
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "%s: can't access: %s\n"
2441 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2442
2443 #: g10/ringedit.c:296 g10/tdbio.c:444
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
2446 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2447
2448 #: g10/ringedit.c:302 g10/tdbio.c:447
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "%s: directory created\n"
2451 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2452
2453 #: g10/tdbio.c:451
2454 #, c-format
2455 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: g10/openfile.c:111 g10/openfile.c:181 g10/ringedit.c:1325 g10/tdbio.c:457
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "%s: can't create: %s\n"
2461 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2462
2463 #: g10/tdbio.c:472 g10/tdbio.c:520
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "%s: can't create lock\n"
2466 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2467
2468 #: g10/tdbio.c:486
2469 #, c-format
2470 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: g10/tdbio.c:490
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2476 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2477
2478 #: g10/tdbio.c:492
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "%s: trustdb created\n"
2481 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2482
2483 #: g10/tdbio.c:529
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2486 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2487
2488 #: g10/tdbio.c:562
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2491 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2492
2493 #: g10/tdbio.c:570
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2496 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2497
2498 #: g10/tdbio.c:586 g10/tdbio.c:625 g10/tdbio.c:650 g10/tdbio.c:1381
2499 #: g10/tdbio.c:1408
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2502 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2503
2504 #: g10/tdbio.c:599
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2507 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2508
2509 #: g10/tdbio.c:1077
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2512 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2513
2514 #: g10/tdbio.c:1085
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2517 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2518
2519 #: g10/tdbio.c:1106
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2522 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2523
2524 #: g10/tdbio.c:1122
2525 #, c-format
2526 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: g10/tdbio.c:1127
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2532 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2533
2534 #: g10/tdbio.c:1414
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2537 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2538
2539 #: g10/tdbio.c:1422
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2542 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2543
2544 #: g10/tdbio.c:1432
2545 #, c-format
2546 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: g10/tdbio.c:1462
2550 #, c-format
2551 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: g10/trustdb.c:165
2555 #, fuzzy
2556 msgid "The trustdb is corrupted; please run \"gpgm --fix-trustdb\".\n"
2557 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2558
2559 #: g10/trustdb.c:178
2560 #, c-format
2561 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: g10/trustdb.c:193
2565 #, c-format
2566 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: g10/trustdb.c:207
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2572 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2573
2574 #: g10/trustdb.c:221
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2577 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2578
2579 #: g10/trustdb.c:351
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2582 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2583
2584 #: g10/trustdb.c:358
2585 #, c-format
2586 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: g10/trustdb.c:363
2590 #, c-format
2591 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: g10/trustdb.c:368
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2597 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2598
2599 #: g10/trustdb.c:445
2600 #, c-format
2601 msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/trustdb.c:488
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
2607 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
2608
2609 #: g10/trustdb.c:523
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
2612 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2613
2614 #: g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:590
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2617 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2618
2619 #: g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:596
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2622 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
2623
2624 #: g10/trustdb.c:542 g10/trustdb.c:605
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2627 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2628
2629 #: g10/trustdb.c:545 g10/trustdb.c:608
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2632 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2633
2634 #: g10/trustdb.c:561
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2637 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2638
2639 #: g10/trustdb.c:573
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2642 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2643
2644 #: g10/trustdb.c:580
2645 #, c-format
2646 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2647 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
2648
2649 #: g10/trustdb.c:616
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2652 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2653
2654 #: g10/trustdb.c:770
2655 #, fuzzy, c-format
2656 msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
2657 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2658
2659 #: g10/trustdb.c:779
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
2662 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2663
2664 #: g10/trustdb.c:789
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
2667 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2668
2669 #: g10/trustdb.c:798
2670 #, fuzzy, c-format
2671 msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
2672 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2673
2674 #: g10/trustdb.c:808
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
2677 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2678
2679 #: g10/trustdb.c:1037
2680 msgid "Ooops, no keys\n"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: g10/trustdb.c:1041
2684 #, fuzzy
2685 msgid "Ooops, no user ids\n"
2686 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2687
2688 #: g10/trustdb.c:1134 g10/trustdb.c:1152
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "user '%s' read problem: %s\n"
2691 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2692
2693 #: g10/trustdb.c:1137 g10/trustdb.c:1155
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "user '%s' list problem: %s\n"
2696 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2697
2698 #: g10/trustdb.c:1145 g10/trustdb.c:1447
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "user '%s' not found: %s\n"
2701 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2702
2703 #: g10/trustdb.c:1147 g10/trustdb.c:1449
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
2706 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2707
2708 #: g10/trustdb.c:1150
2709 #, fuzzy, c-format
2710 msgid "user '%s' not in trustdb\n"
2711 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2712
2713 #: g10/trustdb.c:1186
2714 #, c-format
2715 msgid ""
2716 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
2717 "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: g10/trustdb.c:1192
2721 msgid "directory record w/o primary key\n"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: g10/trustdb.c:1199
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "error reading key record: %s\n"
2727 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2728
2729 #: g10/trustdb.c:1240
2730 msgid "line too long\n"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: g10/trustdb.c:1248
2734 msgid "error: missing colon\n"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: g10/trustdb.c:1253
2738 #, fuzzy
2739 msgid "error: invalid fingerprint\n"
2740 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
2741
2742 #: g10/trustdb.c:1257
2743 #, fuzzy
2744 msgid "error: no ownertrust value\n"
2745 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2746
2747 #: g10/trustdb.c:1282
2748 msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: g10/trustdb.c:1285
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key not in ring: %s\n"
2754 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2755
2756 #: g10/trustdb.c:1289
2757 msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
2758 msgstr ""
2759
2760 #. update the ownertrust
2761 #: g10/trustdb.c:1294
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "insert trust record failed: %s\n"
2764 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2765
2766 #. error
2767 #: g10/trustdb.c:1300
2768 #, fuzzy, c-format
2769 msgid "error finding dir record: %s\n"
2770 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2771
2772 #: g10/trustdb.c:1452
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
2775 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2776
2777 #: g10/trustdb.c:1455
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
2780 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2781
2782 #: g10/trustdb.c:1494
2783 #, c-format
2784 msgid "%s: keyblock read problem: %s\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/trustdb.c:1508
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "%s: update failed: %s\n"
2790 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2791
2792 #: g10/trustdb.c:1511
2793 #, c-format
2794 msgid "%s: updated\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: g10/trustdb.c:1513
2798 #, c-format
2799 msgid "%s: okay\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/trustdb.c:1528
2803 #, c-format
2804 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: g10/trustdb.c:1541
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
2810 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2811
2812 #: g10/trustdb.c:1550 g10/trustdb.c:1623
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
2815 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2816
2817 #: g10/trustdb.c:1556 g10/trustdb.c:1629
2818 #, c-format
2819 msgid "lid %lu: updated\n"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: g10/trustdb.c:1560 g10/trustdb.c:1633
2823 #, c-format
2824 msgid "lid %lu: okay\n"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/trustdb.c:1567 g10/trustdb.c:1639
2828 #, c-format
2829 msgid "%lu keys processed\n"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: g10/trustdb.c:1569
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "\t%lu keys skipped\n"
2835 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
2836
2837 #: g10/trustdb.c:1571 g10/trustdb.c:1641
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "\t%lu keys with errors\n"
2840 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
2841
2842 #: g10/trustdb.c:1573 g10/trustdb.c:1643
2843 #, c-format
2844 msgid "\t%lu keys updated\n"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: g10/trustdb.c:1607
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
2850 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2851
2852 #: g10/trustdb.c:1612
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
2855 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2856
2857 #: g10/trustdb.c:1618
2858 #, c-format
2859 msgid "lid %lu: inserted\n"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: g10/trustdb.c:1645
2863 #, c-format
2864 msgid "\t%lu keys inserted\n"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: g10/trustdb.c:1648
2868 #, fuzzy, c-format
2869 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
2870 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2871
2872 #: g10/trustdb.c:1694
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
2875 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2876
2877 #: g10/trustdb.c:1701
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
2880 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2881
2882 #: g10/trustdb.c:1705
2883 #, c-format
2884 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
2885 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2886
2887 #: g10/trustdb.c:1713
2888 #, c-format
2889 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
2890 msgstr ""
2891 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2892
2893 #: g10/trustdb.c:1720
2894 #, c-format
2895 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
2896 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2897
2898 #: g10/trustdb.c:1728
2899 #, c-format
2900 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
2901 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2902
2903 #: g10/trustdb.c:1951 g10/trustdb.c:1981 g10/trustdb.c:2734
2904 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: g10/trustdb.c:2003
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2910 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2911
2912 #: g10/trustdb.c:2071
2913 #, c-format
2914 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: g10/trustdb.c:2075
2918 #, c-format
2919 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
2920 msgstr ""
2921
2922 #. we need the dir record
2923 #: g10/trustdb.c:2082
2924 #, c-format
2925 msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: g10/trustdb.c:2088
2929 #, c-format
2930 msgid "lid %lu: no primary key\n"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: g10/trustdb.c:2121
2934 #, fuzzy, c-format
2935 msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
2936 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2937
2938 #: g10/trustdb.c:2125
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "lid %lu: user id without signature\n"
2941 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2942
2943 #: g10/trustdb.c:2132
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
2946 msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
2947
2948 #: g10/trustdb.c:2143 g10/trustdb.c:2879 g10/trustdb.c:2962
2949 #, fuzzy
2950 msgid "Valid certificate revocation"
2951 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2952
2953 #: g10/trustdb.c:2144 g10/trustdb.c:2880 g10/trustdb.c:2963
2954 #, fuzzy
2955 msgid "Good certificate"
2956 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2957
2958 #: g10/trustdb.c:2153
2959 msgid "very strange: no public key\n"
2960 msgstr ""
2961
2962 #: g10/trustdb.c:2201
2963 #, c-format
2964 msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: g10/trustdb.c:2207
2968 #, c-format
2969 msgid "lid %lu does not have a key\n"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: g10/trustdb.c:2217
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
2975 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
2976
2977 #: g10/trustdb.c:2274 g10/trustdb.c:3227
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
2980 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2981
2982 #: g10/trustdb.c:2427
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2985 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
2986
2987 #: g10/trustdb.c:2433 g10/trustdb.c:2475
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2990 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2991
2992 #: g10/trustdb.c:2448
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2995 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2996
2997 #: g10/trustdb.c:2454
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3000 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3001
3002 #: g10/trustdb.c:2469
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3005 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
3006
3007 #: g10/trustdb.c:2573
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Good self-signature"
3010 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
3011
3012 #: g10/trustdb.c:2584
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Invalid self-signature"
3015 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3016
3017 #: g10/trustdb.c:2594
3018 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature\n"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: g10/trustdb.c:2601
3022 #, fuzzy
3023 msgid "Valid user ID revocation\n"
3024 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3025
3026 #: g10/trustdb.c:2608
3027 #, fuzzy
3028 msgid "Invalid user ID revocation"
3029 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3030
3031 #: g10/trustdb.c:2697
3032 msgid "Too many preferences"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: g10/trustdb.c:2711
3036 msgid "Too many preference items"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: g10/trustdb.c:2857
3040 #, fuzzy
3041 msgid "duplicated certificate - deleted"
3042 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3043
3044 #: g10/trustdb.c:2891
3045 #, fuzzy
3046 msgid "Hmmm, public key lost?"
3047 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
3048
3049 #: g10/trustdb.c:2900 g10/trustdb.c:2983
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Invalid certificate revocation"
3052 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3053
3054 #: g10/trustdb.c:2901 g10/trustdb.c:2984
3055 #, fuzzy
3056 msgid "Invalid certificate"
3057 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3058
3059 #: g10/trustdb.c:2916
3060 #, c-format
3061 msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: g10/trustdb.c:2930
3065 #, c-format
3066 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3067 msgstr ""
3068
3069 #. that should never happen
3070 #: g10/trustdb.c:3190
3071 #, fuzzy, c-format
3072 msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3073 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3074
3075 #: g10/trustdb.c:3215
3076 msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: g10/ringedit.c:316
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3082 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3083
3084 #: g10/ringedit.c:322 g10/ringedit.c:1330
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "%s: keyring created\n"
3087 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3088
3089 #: g10/ringedit.c:1507
3090 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: g10/ringedit.c:1508
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "%s is the unchanged one\n"
3096 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3097
3098 #: g10/ringedit.c:1509
3099 #, c-format
3100 msgid "%s is the new one\n"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: g10/ringedit.c:1510
3104 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3108 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/skclist.c:113
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "skipped `%s': %s\n"
3114 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3115
3116 #: g10/skclist.c:119
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid ""
3119 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3120 "signatures!\n"
3121 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3122
3123 #. do not overwrite
3124 #: g10/openfile.c:63
3125 #, c-format
3126 msgid "File `%s' exists. "
3127 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
3128
3129 #: g10/openfile.c:65
3130 msgid "Overwrite (y/N)? "
3131 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
3132
3133 #: g10/openfile.c:90
3134 #, fuzzy
3135 msgid "writing to stdout\n"
3136 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
3137
3138 #: g10/openfile.c:147
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3141 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
3142
3143 #: g10/openfile.c:197
3144 #, c-format
3145 msgid "%s: new options file created\n"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: g10/encr-data.c:59
3149 #, fuzzy, c-format
3150 msgid "%s encrypted data\n"
3151 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
3152
3153 #: g10/encr-data.c:61
3154 #, c-format
3155 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: g10/encr-data.c:74
3159 #, fuzzy
3160 msgid ""
3161 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3162 msgstr ""
3163 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
3164 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
3165
3166 #: g10/seskey.c:52
3167 msgid "weak key created - retrying\n"
3168 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
3169
3170 #: g10/seskey.c:57
3171 #, c-format
3172 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3173 msgstr ""
3174 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
3175 "ÒÁÚ!\n"
3176
3177 #. begin of list
3178 #: g10/helptext.c:48
3179 msgid "edit_ownertrust.value"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: g10/helptext.c:54
3183 msgid "revoked_key.override"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: g10/helptext.c:58
3187 msgid "untrusted_key.override"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: g10/helptext.c:62
3191 msgid "pklist.user_id.enter"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: g10/helptext.c:66
3195 msgid "keygen.algo"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: g10/helptext.c:82
3199 msgid "keygen.algo.elg_se"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: g10/helptext.c:89
3203 msgid "keygen.size"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: g10/helptext.c:93
3207 msgid "keygen.size.huge.okay"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: g10/helptext.c:98
3211 msgid "keygen.size.large.okay"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: g10/helptext.c:103
3215 msgid "keygen.valid"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: g10/helptext.c:107
3219 msgid "keygen.valid.okay"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: g10/helptext.c:112
3223 msgid "keygen.name"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: g10/helptext.c:117
3227 msgid "keygen.email"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: g10/helptext.c:121
3231 msgid "keygen.comment"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: g10/helptext.c:126
3235 msgid "keygen.userid.cmd"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: g10/helptext.c:135
3239 msgid "keygen.sub.okay"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: g10/helptext.c:139
3243 msgid "sign_uid.okay"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: g10/helptext.c:144
3247 msgid "change_passwd.empty.okay"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: g10/helptext.c:149
3251 msgid "keyedit.cmd"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: g10/helptext.c:153
3255 msgid "keyedit.save.okay"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/helptext.c:158
3259 msgid "keyedit.cancel.okay"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: g10/helptext.c:162
3263 msgid "keyedit.sign_all.okay"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: g10/helptext.c:166
3267 msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: g10/helptext.c:171
3271 msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3272 msgstr ""
3273
3274 # ################################
3275 # ####### Help msgids ############
3276 # ################################
3277 #: g10/helptext.c:175
3278 msgid "passphrase.enter"
3279 msgstr ""
3280 "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
3281 "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
3282 "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
3283 "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
3284 "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
3285 "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
3286 "\"Passphrase\"\n"
3287 "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
3288 "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
3289 "werden,\n"
3290 "sind i.d.R. eine gute Wahl"
3291
3292 #: g10/helptext.c:182
3293 msgid "passphrase.repeat"
3294 msgstr ""
3295 "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3296 "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3297 "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3298
3299 #: g10/helptext.c:186
3300 #, fuzzy
3301 msgid "detached_signature.filename"
3302 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3303
3304 #: g10/helptext.c:190
3305 msgid "openfile.overwrite.okay"
3306 msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3307
3308 #: g10/helptext.c:204
3309 msgid "No help available"
3310 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3311
3312 #: g10/helptext.c:216
3313 #, c-format
3314 msgid "No help available for `%s'"
3315 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3316
3317 #~ msgid "use this user-id for encryption"
3318 #~ msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
3319
3320 #~ msgid "invalid clear text header: "
3321 #~ msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
3322
3323 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3324 #~ msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
3325
3326 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
3327 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
3328
3329 #, fuzzy
3330 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
3331 #~ msgstr ""
3332 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
3333
3334 #, fuzzy
3335 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
3336 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3337
3338 #~ msgid "can't write keyring\n"
3339 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
3340
3341 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
3342 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
3343
3344 #~ msgid "edit a key signature"
3345 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
3346
3347 #~ msgid ""
3348 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3349 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3350 #~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates.\n"
3351 #~ msgstr ""
3352 #~ "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3353 #~ "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3354 #~ "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3355 #~ "(implizit\n"
3356 #~ "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3357
3358 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
3359 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
3360
3361 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
3362 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
3363
3364 #~ msgid "[User name not available] "
3365 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
3366
3367 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
3368 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
3369
3370 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
3371 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
3372
3373 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
3374 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
3375
3376 #~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
3377 #~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
3378
3379 #~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3380 #~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3381
3382 #~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3383 #~ msgstr ""
3384 #~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3385 #~ "entfernen.\n"
3386
3387 #~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3388 #~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3389
3390 #~ msgid "Delete this key from the keyring? "
3391 #~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3392
3393 #~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
3394 #~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "