fbfca038a66f4cf43e3f1734429c8a00f1c06fa1
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 2000-07-30 20:02+0200\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
25 msgid "yes"
26 msgstr "ÄÁ(y)"
27
28 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
29 msgid "yY"
30 msgstr "yY"
31
32 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
33 msgid "no"
34 msgstr ""
35
36 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
37 msgid "nN"
38 msgstr ""
39
40 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
41 msgid "quit"
42 msgstr "×ÙÈÏÄ"
43
44 #: util/miscutil.c:312
45 msgid "qQ"
46 msgstr ""
47
48 #: util/errors.c:55
49 #, fuzzy
50 msgid "general error"
51 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
52
53 #: util/errors.c:56
54 #, fuzzy
55 msgid "unknown packet type"
56 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
57
58 #: util/errors.c:57
59 #, fuzzy
60 msgid "unknown version"
61 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
62
63 #: util/errors.c:58
64 #, fuzzy
65 msgid "unknown pubkey algorithm"
66 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
67
68 #: util/errors.c:59
69 #, fuzzy
70 msgid "unknown digest algorithm"
71 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
72
73 #: util/errors.c:60
74 #, fuzzy
75 msgid "bad public key"
76 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
77
78 #: util/errors.c:61
79 #, fuzzy
80 msgid "bad secret key"
81 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
82
83 #: util/errors.c:62
84 #, fuzzy
85 msgid "bad signature"
86 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
87
88 #: util/errors.c:63
89 #, fuzzy
90 msgid "checksum error"
91 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
92
93 #: util/errors.c:64
94 #, fuzzy
95 msgid "bad passphrase"
96 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
97
98 #: util/errors.c:65
99 #, fuzzy
100 msgid "public key not found"
101 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
102
103 #: util/errors.c:66
104 #, fuzzy
105 msgid "unknown cipher algorithm"
106 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
107
108 #: util/errors.c:67
109 #, fuzzy
110 msgid "can't open the keyring"
111 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
112
113 #: util/errors.c:68
114 #, fuzzy
115 msgid "invalid packet"
116 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
117
118 #: util/errors.c:69
119 #, fuzzy
120 msgid "invalid armor"
121 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
122
123 #: util/errors.c:70
124 #, fuzzy
125 msgid "no such user id"
126 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
127
128 #: util/errors.c:71
129 #, fuzzy
130 msgid "secret key not available"
131 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
132
133 #: util/errors.c:72
134 #, fuzzy
135 msgid "wrong secret key used"
136 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
137
138 #: util/errors.c:73
139 #, fuzzy
140 msgid "not supported"
141 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
142
143 #: util/errors.c:74
144 #, fuzzy
145 msgid "bad key"
146 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
147
148 #: util/errors.c:75
149 #, fuzzy
150 msgid "file read error"
151 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
152
153 #: util/errors.c:76
154 #, fuzzy
155 msgid "file write error"
156 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
157
158 #: util/errors.c:77
159 #, fuzzy
160 msgid "unknown compress algorithm"
161 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
162
163 #: util/errors.c:78
164 #, fuzzy
165 msgid "file open error"
166 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
167
168 #: util/errors.c:79
169 #, fuzzy
170 msgid "file create error"
171 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
172
173 #: util/errors.c:80
174 #, fuzzy
175 msgid "invalid passphrase"
176 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
177
178 #: util/errors.c:81
179 #, fuzzy
180 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
181 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
182
183 #: util/errors.c:82
184 #, fuzzy
185 msgid "unimplemented cipher algorithm"
186 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
187
188 #: util/errors.c:83
189 #, fuzzy
190 msgid "unknown signature class"
191 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
192
193 #: util/errors.c:84
194 #, fuzzy
195 msgid "trust database error"
196 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
197
198 #: util/errors.c:85
199 msgid "bad MPI"
200 msgstr ""
201
202 #: util/errors.c:86
203 #, fuzzy
204 msgid "resource limit"
205 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
206
207 #: util/errors.c:87
208 #, fuzzy
209 msgid "invalid keyring"
210 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
211
212 #: util/errors.c:88
213 #, fuzzy
214 msgid "bad certificate"
215 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
216
217 #: util/errors.c:89
218 #, fuzzy
219 msgid "malformed user id"
220 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
221
222 #: util/errors.c:90
223 #, fuzzy
224 msgid "file close error"
225 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
226
227 #: util/errors.c:91
228 #, fuzzy
229 msgid "file rename error"
230 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
231
232 #: util/errors.c:92
233 #, fuzzy
234 msgid "file delete error"
235 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
236
237 #: util/errors.c:93
238 #, fuzzy
239 msgid "unexpected data"
240 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
241
242 #: util/errors.c:94
243 #, fuzzy
244 msgid "timestamp conflict"
245 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
246
247 #: util/errors.c:95
248 #, fuzzy
249 msgid "unusable pubkey algorithm"
250 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
251
252 #: util/errors.c:96
253 #, fuzzy
254 msgid "file exists"
255 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
256
257 #: util/errors.c:97
258 #, fuzzy
259 msgid "weak key"
260 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
261
262 #: util/errors.c:98
263 #, fuzzy
264 msgid "invalid argument"
265 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
266
267 #: util/errors.c:99
268 msgid "bad URI"
269 msgstr ""
270
271 #: util/errors.c:100
272 #, fuzzy
273 msgid "unsupported URI"
274 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
275
276 #: util/errors.c:101
277 #, fuzzy
278 msgid "network error"
279 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
280
281 #: util/errors.c:103
282 #, fuzzy
283 msgid "not encrypted"
284 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
285
286 #: util/logger.c:225
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
289 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
290
291 #: util/logger.c:231
292 #, c-format
293 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
294 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
295
296 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
297 #, fuzzy, c-format
298 msgid "can't open `%s': %s\n"
299 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
300
301 #: cipher/random.c:325
302 #, fuzzy, c-format
303 msgid "can't stat `%s': %s\n"
304 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
305
306 #: cipher/random.c:330
307 #, c-format
308 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
309 msgstr ""
310
311 #: cipher/random.c:335
312 msgid "note: random_seed file is empty\n"
313 msgstr ""
314
315 #: cipher/random.c:341
316 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
317 msgstr ""
318
319 #: cipher/random.c:349
320 #, fuzzy, c-format
321 msgid "can't read `%s': %s\n"
322 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
323
324 #: cipher/random.c:387
325 msgid "note: random_seed file not updated\n"
326 msgstr ""
327
328 #: cipher/random.c:407
329 #, fuzzy, c-format
330 msgid "can't create `%s': %s\n"
331 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
332
333 #: cipher/random.c:414
334 #, fuzzy, c-format
335 msgid "can't write `%s': %s\n"
336 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
337
338 #: cipher/random.c:417
339 #, fuzzy, c-format
340 msgid "can't close `%s': %s\n"
341 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
342
343 #: cipher/random.c:428
344 #, c-format
345 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
346 msgstr ""
347
348 #: cipher/random.c:657
349 #, fuzzy
350 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
351 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
352
353 #: cipher/random.c:663
354 msgid ""
355 "The random number generator is only a kludge to let\n"
356 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
357 "\n"
358 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
359 "\n"
360 msgstr ""
361 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
362 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
363 "\n"
364 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
365 "\n"
366
367 #: cipher/rndlinux.c:125
368 #, c-format
369 msgid ""
370 "\n"
371 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
372 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
373 msgstr ""
374 "\n"
375 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
376 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
377
378 #: gcrypt/secmem.c:77
379 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
380 msgstr ""
381 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
382 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
383 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
384
385 #: gcrypt/secmem.c:287
386 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
387 msgstr ""
388
389 #: gcrypt/secmem.c:288
390 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
391 msgstr ""
392
393 #: g10/gpg.c:197
394 msgid ""
395 "@Commands:\n"
396 " "
397 msgstr ""
398 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
399 " "
400
401 #: g10/gpg.c:199
402 #, fuzzy
403 msgid "|[file]|make a signature"
404 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
405
406 #: g10/gpg.c:200
407 #, fuzzy
408 msgid "|[file]|make a clear text signature"
409 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
410
411 #: g10/gpg.c:201
412 msgid "make a detached signature"
413 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
414
415 #: g10/gpg.c:202
416 msgid "encrypt data"
417 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
418
419 #: g10/gpg.c:203
420 msgid "encryption only with symmetric cipher"
421 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
422
423 #: g10/gpg.c:204
424 msgid "store only"
425 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
426
427 #: g10/gpg.c:205
428 msgid "decrypt data (default)"
429 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
430
431 #: g10/gpg.c:206
432 msgid "verify a signature"
433 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
434
435 #: g10/gpg.c:208
436 msgid "list keys"
437 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
438
439 #: g10/gpg.c:210
440 msgid "list keys and signatures"
441 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
442
443 #: g10/gpg.c:211
444 msgid "check key signatures"
445 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
446
447 #: g10/gpg.c:212
448 msgid "list keys and fingerprints"
449 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
450
451 #: g10/gpg.c:213
452 msgid "list secret keys"
453 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
454
455 #: g10/gpg.c:214
456 msgid "generate a new key pair"
457 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
458
459 #: g10/gpg.c:215
460 msgid "remove key from the public keyring"
461 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
462
463 #: g10/gpg.c:217
464 #, fuzzy
465 msgid "remove key from the secret keyring"
466 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
467
468 #: g10/gpg.c:218
469 #, fuzzy
470 msgid "sign a key"
471 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
472
473 #: g10/gpg.c:219
474 #, fuzzy
475 msgid "sign a key locally"
476 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
477
478 #: g10/gpg.c:220
479 msgid "sign or edit a key"
480 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
481
482 #: g10/gpg.c:221
483 msgid "generate a revocation certificate"
484 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
485
486 #: g10/gpg.c:222
487 msgid "export keys"
488 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
489
490 #: g10/gpg.c:223
491 msgid "export keys to a key server"
492 msgstr ""
493
494 #: g10/gpg.c:224
495 msgid "import keys from a key server"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/gpg.c:228
499 msgid "import/merge keys"
500 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
501
502 #: g10/gpg.c:230
503 msgid "list only the sequence of packets"
504 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
505
506 #: g10/gpg.c:232
507 #, fuzzy
508 msgid "export the ownertrust values"
509 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
510
511 #: g10/gpg.c:234
512 #, fuzzy
513 msgid "import ownertrust values"
514 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
515
516 #: g10/gpg.c:236
517 #, fuzzy
518 msgid "update the trust database"
519 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
520
521 #: g10/gpg.c:238
522 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
523 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
524
525 #: g10/gpg.c:239
526 msgid "fix a corrupted trust database"
527 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
528
529 #: g10/gpg.c:240
530 msgid "De-Armor a file or stdin"
531 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
532
533 #: g10/gpg.c:242
534 msgid "En-Armor a file or stdin"
535 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
536
537 #: g10/gpg.c:244
538 msgid "|algo [files]|print message digests"
539 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
540
541 #: g10/gpg.c:249
542 msgid ""
543 "@\n"
544 "Options:\n"
545 " "
546 msgstr ""
547 "@\n"
548 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
549 " "
550
551 #: g10/gpg.c:251
552 msgid "create ascii armored output"
553 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
554
555 #: g10/gpg.c:253
556 #, fuzzy
557 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
558 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
559
560 #: g10/gpg.c:256
561 #, fuzzy
562 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
563 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
564
565 #: g10/gpg.c:258
566 msgid "use the default key as default recipient"
567 msgstr ""
568
569 #: g10/gpg.c:262
570 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
571 msgstr ""
572 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
573
574 #: g10/gpg.c:263
575 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
576 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
577
578 #: g10/gpg.c:265
579 msgid "use canonical text mode"
580 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
581
582 #: g10/gpg.c:266
583 msgid "use as output file"
584 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
585
586 #: g10/gpg.c:267
587 msgid "verbose"
588 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
589
590 #: g10/gpg.c:268
591 msgid "be somewhat more quiet"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/gpg.c:269
595 msgid "don't use the terminal at all"
596 msgstr ""
597
598 #: g10/gpg.c:270
599 #, fuzzy
600 msgid "force v3 signatures"
601 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
602
603 #: g10/gpg.c:271
604 #, fuzzy
605 msgid "always use a MDC for encryption"
606 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
607
608 #: g10/gpg.c:272
609 msgid "do not make any changes"
610 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
611
612 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
613 #: g10/gpg.c:274
614 msgid "batch mode: never ask"
615 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
616
617 #: g10/gpg.c:275
618 msgid "assume yes on most questions"
619 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
620
621 #: g10/gpg.c:276
622 msgid "assume no on most questions"
623 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
624
625 #: g10/gpg.c:277
626 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
627 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
628
629 #: g10/gpg.c:278
630 msgid "add this secret keyring to the list"
631 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
632
633 #: g10/gpg.c:279
634 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
635 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
636
637 #: g10/gpg.c:280
638 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
639 msgstr ""
640
641 #: g10/gpg.c:281
642 #, fuzzy
643 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
644 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
645
646 #: g10/gpg.c:282
647 msgid "read options from file"
648 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
649
650 #: g10/gpg.c:286
651 msgid "|FD|write status info to this FD"
652 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
653
654 #: g10/gpg.c:291
655 #, fuzzy
656 msgid "|FILE|load extension module FILE"
657 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
658
659 #: g10/gpg.c:292
660 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
661 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
662
663 #: g10/gpg.c:293
664 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
665 msgstr ""
666
667 #: g10/gpg.c:294
668 #, fuzzy
669 msgid "|N|use passphrase mode N"
670 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
671
672 #: g10/gpg.c:296
673 #, fuzzy
674 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
675 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
676
677 #: g10/gpg.c:298
678 #, fuzzy
679 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
680 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
681
682 #: g10/gpg.c:299
683 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
684 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
685
686 #: g10/gpg.c:300
687 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
688 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
689
690 #: g10/gpg.c:301
691 msgid "|N|use compress algorithm N"
692 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
693
694 #: g10/gpg.c:302
695 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
696 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
697
698 #: g10/gpg.c:303
699 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
700 msgstr ""
701
702 #: g10/gpg.c:306
703 msgid ""
704 "@\n"
705 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/gpg.c:309
709 #, fuzzy
710 msgid ""
711 "@\n"
712 "Examples:\n"
713 "\n"
714 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
715 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
716 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
717 " --list-keys [names]        show keys\n"
718 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
719 msgstr ""
720 "@\n"
721 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
722 "\n"
723 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
724 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
725 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
726 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
727 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
728
729 #: g10/gpg.c:409
730 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
731 msgstr ""
732 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
733 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
734
735 #: g10/gpg.c:413
736 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
737 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
738
739 #: g10/gpg.c:416
740 msgid ""
741 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
742 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
743 "default operation depends on the input data\n"
744 msgstr ""
745 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
746 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
747 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
748
749 #: g10/gpg.c:423
750 msgid ""
751 "\n"
752 "Supported algorithms:\n"
753 msgstr ""
754 "\n"
755 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
756
757 #: g10/gpg.c:525
758 msgid "usage: gpg [options] "
759 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
760
761 #: g10/gpg.c:583
762 msgid "conflicting commands\n"
763 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
764
765 #: g10/gpg.c:638
766 #, c-format
767 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
768 msgstr ""
769
770 #: g10/gpg.c:734
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
773 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
774
775 #: g10/gpg.c:738
776 #, c-format
777 msgid "option file `%s': %s\n"
778 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
779
780 #: g10/gpg.c:745
781 #, c-format
782 msgid "reading options from `%s'\n"
783 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
784
785 #: g10/gpg.c:937
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "%s is not a valid character set\n"
788 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
789
790 #: g10/gpg.c:1002 g10/gpg.c:1011
791 #, c-format
792 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
793 msgstr ""
794
795 #: g10/gpg.c:1004
796 #, c-format
797 msgid "%s not allowed with %s!\n"
798 msgstr ""
799
800 #: g10/gpg.c:1007
801 #, c-format
802 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
803 msgstr ""
804
805 #: g10/gpg.c:1027 g10/gpg.c:1039
806 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
807 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
808
809 #: g10/gpg.c:1033 g10/gpg.c:1045
810 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
811 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
812
813 #: g10/gpg.c:1049
814 msgid "the given policy URL is invalid\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/gpg.c:1052
818 #, c-format
819 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
820 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
821
822 #: g10/gpg.c:1054
823 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
824 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
825
826 #: g10/gpg.c:1056
827 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
828 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
829
830 #: g10/gpg.c:1058
831 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
832 msgstr ""
833
834 #: g10/gpg.c:1061
835 #, fuzzy
836 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
837 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
838
839 #: g10/gpg.c:1065
840 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
841 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
842
843 #: g10/gpg.c:1154
844 #, c-format
845 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
846 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
847
848 #: g10/gpg.c:1160
849 msgid "--store [filename]"
850 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
851
852 #: g10/gpg.c:1167
853 msgid "--symmetric [filename]"
854 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
855
856 #: g10/gpg.c:1175
857 msgid "--encrypt [filename]"
858 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
859
860 #: g10/gpg.c:1188
861 msgid "--sign [filename]"
862 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
863
864 #: g10/gpg.c:1201
865 msgid "--sign --encrypt [filename]"
866 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
867
868 #: g10/gpg.c:1215
869 msgid "--clearsign [filename]"
870 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
871
872 #: g10/gpg.c:1232
873 msgid "--decrypt [filename]"
874 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
875
876 #: g10/gpg.c:1240
877 msgid "--sign-key user-id"
878 msgstr ""
879
880 #: g10/gpg.c:1248
881 #, fuzzy
882 msgid "--lsign-key user-id"
883 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
884
885 #: g10/gpg.c:1256
886 #, fuzzy
887 msgid "--edit-key user-id [commands]"
888 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
889
890 #: g10/gpg.c:1272
891 #, fuzzy
892 msgid "--delete-secret-key user-id"
893 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
894
895 #: g10/gpg.c:1275
896 #, fuzzy
897 msgid "--delete-key user-id"
898 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
899
900 #: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1312 g10/sign.c:449
901 #, c-format
902 msgid "can't open %s: %s\n"
903 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
904
905 #: g10/gpg.c:1327
906 #, fuzzy
907 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
908 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
909
910 #: g10/gpg.c:1393
911 #, c-format
912 msgid "dearmoring failed: %s\n"
913 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
914
915 #: g10/gpg.c:1401
916 #, c-format
917 msgid "enarmoring failed: %s\n"
918 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
919
920 #: g10/gpg.c:1474 g10/gpg.c:1495
921 #, c-format
922 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
923 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
924
925 #: g10/gpg.c:1580
926 msgid "[filename]"
927 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
928
929 #: g10/gpg.c:1584
930 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
931 msgstr ""
932
933 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1587 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
934 #, c-format
935 msgid "can't open `%s'\n"
936 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
937
938 #: g10/gpg.c:1765
939 msgid ""
940 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
941 msgstr ""
942
943 #: g10/gpg.c:1771
944 msgid ""
945 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
946 "with an '='\n"
947 msgstr ""
948
949 #: g10/gpg.c:1777
950 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/gpg.c:1785
954 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/armor.c:302
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "armor: %s\n"
960 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
961
962 #: g10/armor.c:331
963 msgid "invalid armor header: "
964 msgstr ""
965
966 #: g10/armor.c:338
967 msgid "armor header: "
968 msgstr ""
969
970 #: g10/armor.c:349
971 #, fuzzy
972 msgid "invalid clearsig header\n"
973 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
974
975 #: g10/armor.c:401
976 #, fuzzy
977 msgid "nested clear text signatures\n"
978 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
979
980 #: g10/armor.c:525
981 msgid "invalid dash escaped line: "
982 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
983
984 #: g10/armor.c:537
985 #, fuzzy
986 msgid "unexpected armor:"
987 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
988
989 #: g10/armor.c:654
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
992 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
993
994 #: g10/armor.c:697
995 msgid "premature eof (no CRC)\n"
996 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
997
998 #: g10/armor.c:731
999 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1000 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
1001
1002 #: g10/armor.c:735
1003 msgid "malformed CRC\n"
1004 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
1005
1006 #: g10/armor.c:739
1007 #, c-format
1008 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1009 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
1010
1011 #: g10/armor.c:756
1012 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1013 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
1014
1015 #: g10/armor.c:760
1016 msgid "error in trailer line\n"
1017 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
1018
1019 #: g10/armor.c:912
1020 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: g10/armor.c:1033
1024 #, fuzzy
1025 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1026 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
1027
1028 #: g10/armor.c:1038
1029 #, c-format
1030 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: g10/armor.c:1042
1034 msgid ""
1035 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1036 msgstr ""
1037
1038 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
1039 #. * data is properly aligned with the user ID
1040 #: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
1041 msgid "             Fingerprint:"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: g10/pkclist.c:81
1045 #, fuzzy
1046 msgid "Fingerprint:"
1047 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1048
1049 #: g10/pkclist.c:117
1050 msgid "No reason specified"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: g10/pkclist.c:119
1054 #, fuzzy
1055 msgid "Key is superseeded"
1056 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1057
1058 #: g10/pkclist.c:121
1059 #, fuzzy
1060 msgid "Key has been compromised"
1061 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1062
1063 #: g10/pkclist.c:123
1064 msgid "Key is no longer used"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: g10/pkclist.c:125
1068 msgid "User ID is no longer valid"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/pkclist.c:129
1072 msgid "Reason for revocation: "
1073 msgstr ""
1074
1075 #: g10/pkclist.c:146
1076 msgid "Revocation comment: "
1077 msgstr ""
1078
1079 # valid user replies (not including 1..4)
1080 #. a string with valid answers
1081 #: g10/pkclist.c:304
1082 #, fuzzy
1083 msgid "sSmMqQ"
1084 msgstr "sSmMqQ"
1085
1086 #: g10/pkclist.c:308
1087 #, fuzzy, c-format
1088 msgid ""
1089 "No trust value assigned to %lu:\n"
1090 "%4u%c/%08lX %s \""
1091 msgstr ""
1092 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
1093 "%4u%c/%08lX %s \""
1094
1095 #: g10/pkclist.c:320
1096 #, fuzzy
1097 msgid ""
1098 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1099 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1100 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1101 "\n"
1102 " 1 = Don't know\n"
1103 " 2 = I do NOT trust\n"
1104 " 3 = I trust marginally\n"
1105 " 4 = I trust fully\n"
1106 " s = please show me more information\n"
1107 msgstr ""
1108 "\"\n"
1109 "\n"
1110 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
1111 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
1112 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
1113 "\n"
1114 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
1115 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
1116 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
1117 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
1118 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
1119
1120 #: g10/pkclist.c:329
1121 msgid " m = back to the main menu\n"
1122 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
1123
1124 #: g10/pkclist.c:331
1125 msgid " q = quit\n"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: g10/pkclist.c:337
1129 msgid "Your decision? "
1130 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
1131
1132 #: g10/pkclist.c:359
1133 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: g10/pkclist.c:430
1137 msgid ""
1138 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1139 "can assign some missing owner trust values.\n"
1140 "\n"
1141 msgstr ""
1142 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
1143 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
1144 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
1145 "\n"
1146
1147 #: g10/pkclist.c:436
1148 msgid ""
1149 "No path leading to one of our keys found.\n"
1150 "\n"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: g10/pkclist.c:438
1154 msgid ""
1155 "No certificates with undefined trust found.\n"
1156 "\n"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/pkclist.c:440
1160 #, fuzzy
1161 msgid ""
1162 "No trust values changed.\n"
1163 "\n"
1164 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
1165
1166 #: g10/pkclist.c:458
1167 #, fuzzy, c-format
1168 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1169 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
1170
1171 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1172 msgid "Use this key anyway? "
1173 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
1174
1175 #: g10/pkclist.c:470
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1178 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
1179
1180 #: g10/pkclist.c:513
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "%08lX: key has expired\n"
1183 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:519
1186 #, c-format
1187 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: g10/pkclist.c:534
1191 #, fuzzy, c-format
1192 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1193 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1194
1195 #: g10/pkclist.c:540
1196 #, c-format
1197 msgid ""
1198 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1199 "but it is accepted anyway\n"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: g10/pkclist.c:546
1203 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: g10/pkclist.c:551
1207 msgid "This key belongs to us\n"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: g10/pkclist.c:594
1211 msgid ""
1212 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1213 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1214 "the next question with yes\n"
1215 "\n"
1216 msgstr ""
1217 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
1218 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
1219 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
1220
1221 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1222 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1223 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1224
1225 #: g10/pkclist.c:652
1226 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1227 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1228
1229 #: g10/pkclist.c:653
1230 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1231 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:658
1234 #, fuzzy
1235 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1236 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1237
1238 #: g10/pkclist.c:680
1239 msgid "Note: This key has expired!\n"
1240 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1241
1242 #: g10/pkclist.c:688
1243 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1244 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
1245
1246 #: g10/pkclist.c:690
1247 msgid ""
1248 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1249 msgstr ""
1250 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1251
1252 #: g10/pkclist.c:707
1253 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1254 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1255
1256 #: g10/pkclist.c:708
1257 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1258 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
1259
1260 #: g10/pkclist.c:715
1261 msgid ""
1262 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1263 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
1264
1265 #: g10/pkclist.c:718
1266 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1267 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
1270 #, c-format
1271 msgid "%s: skipped: %s\n"
1272 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
1275 #, c-format
1276 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: g10/pkclist.c:855
1280 msgid ""
1281 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1282 "\n"
1283 msgstr ""
1284 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
1285 "\"-r\").\n"
1286 "\n"
1287
1288 #: g10/pkclist.c:865
1289 msgid "Enter the user ID: "
1290 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
1291
1292 #: g10/pkclist.c:877
1293 msgid "No such user ID.\n"
1294 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1295
1296 #: g10/pkclist.c:882
1297 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: g10/pkclist.c:905
1301 #, fuzzy
1302 msgid "Public key is disabled.\n"
1303 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
1304
1305 #: g10/pkclist.c:912
1306 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: g10/pkclist.c:943
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1312 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
1313
1314 #: g10/pkclist.c:976
1315 #, c-format
1316 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1317 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1318
1319 #: g10/pkclist.c:981
1320 #, c-format
1321 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: g10/pkclist.c:1019
1325 msgid "no valid addressees\n"
1326 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1327
1328 #: g10/keygen.c:175
1329 msgid "writing self signature\n"
1330 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1331
1332 #: g10/keygen.c:213
1333 msgid "writing key binding signature\n"
1334 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1335
1336 #: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
1337 #, fuzzy, c-format
1338 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1339 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1340
1341 #: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1344 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1345
1346 #: g10/keygen.c:633
1347 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1348 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1349
1350 #: g10/keygen.c:635
1351 #, c-format
1352 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1353 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1354
1355 #: g10/keygen.c:636
1356 #, c-format
1357 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1358 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1359
1360 #: g10/keygen.c:638
1361 #, c-format
1362 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1363 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1364
1365 #: g10/keygen.c:639
1366 #, c-format
1367 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1368 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1369
1370 #: g10/keygen.c:641
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1373 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1374
1375 #: g10/keygen.c:645
1376 msgid "Your selection? "
1377 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1378
1379 #: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
1380 #, fuzzy
1381 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1382 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1383
1384 #: g10/keygen.c:678
1385 msgid "Invalid selection.\n"
1386 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1387
1388 #: g10/keygen.c:690
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "About to generate a new %s keypair.\n"
1392 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1393 "              default keysize is 1024 bits\n"
1394 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1395 msgstr ""
1396 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1397 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1398 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1399 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1400
1401 #: g10/keygen.c:697
1402 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1403 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1404
1405 #: g10/keygen.c:702
1406 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1407 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:704
1410 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1411 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:706
1414 #, fuzzy
1415 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1416 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1417
1418 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1419 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1420 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1421 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1422 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1423 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1424 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1425 #. * do whatever you want.
1426 #: g10/keygen.c:717
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1429 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1430
1431 #: g10/keygen.c:722
1432 #, fuzzy
1433 msgid ""
1434 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1435 "computations take REALLY long!\n"
1436 msgstr ""
1437 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1438 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1439
1440 #: g10/keygen.c:725
1441 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1442 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1443
1444 #: g10/keygen.c:726
1445 msgid ""
1446 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1447 "vulnerable to attacks!\n"
1448 msgstr ""
1449 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1450 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1451
1452 #: g10/keygen.c:734
1453 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1454 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1455
1456 #: g10/keygen.c:740
1457 #, c-format
1458 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1459 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1460
1461 #: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
1462 #, c-format
1463 msgid "rounded up to %u bits\n"
1464 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1465
1466 #: g10/keygen.c:795
1467 msgid ""
1468 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1469 "         0 = key does not expire\n"
1470 "      <n>  = key expires in n days\n"
1471 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1472 "      <n>m = key expires in n months\n"
1473 "      <n>y = key expires in n years\n"
1474 msgstr ""
1475 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1476 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1477 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1478 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1479 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1480 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1481
1482 #: g10/keygen.c:810
1483 msgid "Key is valid for? (0) "
1484 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1485
1486 #: g10/keygen.c:815
1487 msgid "invalid value\n"
1488 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1489
1490 #: g10/keygen.c:820
1491 msgid "Key does not expire at all\n"
1492 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1493
1494 #. print the date when the key expires
1495 #: g10/keygen.c:826
1496 #, c-format
1497 msgid "Key expires at %s\n"
1498 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1499
1500 #: g10/keygen.c:829
1501 msgid ""
1502 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1503 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/keygen.c:834
1507 msgid "Is this correct (y/n)? "
1508 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1509
1510 #: g10/keygen.c:877
1511 msgid ""
1512 "\n"
1513 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1514 "id\n"
1515 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1516 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1517 "\n"
1518 msgstr ""
1519 "\n"
1520 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1521 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1522 "×ÉÄÅ:\n"
1523 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1524 "\n"
1525
1526 #: g10/keygen.c:889
1527 msgid "Real name: "
1528 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1529
1530 #: g10/keygen.c:893
1531 msgid "Invalid character in name\n"
1532 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1533
1534 #: g10/keygen.c:895
1535 msgid "Name may not start with a digit\n"
1536 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1537
1538 #: g10/keygen.c:897
1539 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1540 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1541
1542 #: g10/keygen.c:905
1543 msgid "Email address: "
1544 msgstr "E-Mail: "
1545
1546 #: g10/keygen.c:916
1547 msgid "Not a valid email address\n"
1548 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1549
1550 #: g10/keygen.c:924
1551 msgid "Comment: "
1552 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1553
1554 #: g10/keygen.c:930
1555 msgid "Invalid character in comment\n"
1556 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1557
1558 #: g10/keygen.c:956
1559 #, c-format
1560 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: g10/keygen.c:962
1564 #, c-format
1565 msgid ""
1566 "You selected this USER-ID:\n"
1567 "    \"%s\"\n"
1568 "\n"
1569 msgstr ""
1570 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1571 "    \"%s\"\n"
1572 "\n"
1573
1574 #: g10/keygen.c:966
1575 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: g10/keygen.c:971
1579 msgid "NnCcEeOoQq"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: g10/keygen.c:981
1583 #, fuzzy
1584 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1585 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1586
1587 #: g10/keygen.c:982
1588 #, fuzzy
1589 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1590 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1591
1592 #: g10/keygen.c:1001
1593 msgid "Please correct the error first\n"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: g10/keygen.c:1039
1597 msgid ""
1598 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1599 "\n"
1600 msgstr ""
1601 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1602 "\n"
1603
1604 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
1605 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1606 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1607
1608 #: g10/keygen.c:1053
1609 msgid ""
1610 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1611 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1612 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1613 "\n"
1614 msgstr ""
1615 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1616 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1617 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1618 "\n"
1619
1620 #: g10/keygen.c:1074
1621 #, fuzzy
1622 msgid ""
1623 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1624 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1625 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1626 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1627 msgstr ""
1628 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1629 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1630 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1631 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1632
1633 #: g10/keygen.c:1523
1634 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1635 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1636
1637 #: g10/keygen.c:1566
1638 #, fuzzy
1639 msgid "Key generation canceled.\n"
1640 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1641
1642 #: g10/keygen.c:1663
1643 #, fuzzy, c-format
1644 msgid "writing public key to `%s'\n"
1645 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1646
1647 #: g10/keygen.c:1664
1648 #, fuzzy, c-format
1649 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1650 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1651
1652 #: g10/keygen.c:1760
1653 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1654 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1655
1656 #: g10/keygen.c:1765
1657 #, fuzzy
1658 msgid ""
1659 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1660 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1661 msgstr ""
1662 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1663 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1664 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1665 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1666
1667 #: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
1668 #, c-format
1669 msgid "Key generation failed: %s\n"
1670 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1671
1672 #: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid ""
1675 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1676 msgstr ""
1677 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1678 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1679
1680 #: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid ""
1683 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1684 msgstr ""
1685 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1686 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1687
1688 #: g10/keygen.c:1861
1689 #, fuzzy
1690 msgid "Really create? "
1691 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1692
1693 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1694 #: g10/tdbio.c:515
1695 #, c-format
1696 msgid "%s: can't open: %s\n"
1697 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1698
1699 #: g10/encode.c:164
1700 #, c-format
1701 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1702 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1703
1704 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1707 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1708
1709 #: g10/encode.c:317
1710 #, c-format
1711 msgid "reading from `%s'\n"
1712 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
1713
1714 #: g10/encode.c:534
1715 #, fuzzy, c-format
1716 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1717 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1718
1719 #: g10/export.c:153
1720 #, fuzzy, c-format
1721 msgid "%s: user not found: %s\n"
1722 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1723
1724 #: g10/export.c:162
1725 #, c-format
1726 msgid "certificate read problem: %s\n"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: g10/export.c:171
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1732 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1733
1734 #: g10/export.c:182
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1737 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1738
1739 #: g10/export.c:232
1740 #, fuzzy
1741 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1742 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1743
1744 #: g10/getkey.c:212
1745 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/getkey.c:351
1749 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
1753 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
1757 #, fuzzy
1758 msgid "No key for user ID\n"
1759 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1760
1761 #: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
1762 #, fuzzy
1763 msgid "No user ID for key\n"
1764 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1765
1766 #: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
1767 #, c-format
1768 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1769 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1770
1771 #: g10/getkey.c:2020
1772 #, fuzzy
1773 msgid "[User id not found]"
1774 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1775
1776 #: g10/import.c:181
1777 #, c-format
1778 msgid "skipping block of type %d\n"
1779 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1780
1781 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
1782 #, c-format
1783 msgid "%lu keys so far processed\n"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: g10/import.c:193
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "error reading `%s': %s\n"
1789 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
1790
1791 #: g10/import.c:203
1792 #, c-format
1793 msgid "Total number processed: %lu\n"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: g10/import.c:205
1797 #, c-format
1798 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: g10/import.c:207
1802 #, c-format
1803 msgid "              imported: %lu"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: g10/import.c:213
1807 #, c-format
1808 msgid "             unchanged: %lu\n"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/import.c:215
1812 #, c-format
1813 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/import.c:217
1817 #, c-format
1818 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: g10/import.c:219
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid "        new signatures: %lu\n"
1824 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1825
1826 #: g10/import.c:221
1827 #, c-format
1828 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: g10/import.c:223
1832 #, c-format
1833 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: g10/import.c:225
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1839 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1840
1841 #: g10/import.c:227
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1844 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1845
1846 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1849 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1850
1851 #: g10/import.c:400
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1854 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1855
1856 #: g10/import.c:402
1857 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1858 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1859
1860 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1861 #, c-format
1862 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1863 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1864
1865 #: g10/import.c:419
1866 msgid "no default public keyring\n"
1867 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1868
1869 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
1870 #, c-format
1871 msgid "writing to `%s'\n"
1872 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1873
1874 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1877 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1878
1879 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1882 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
1883
1884 #: g10/import.c:434
1885 #, c-format
1886 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1887 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1888
1889 #: g10/import.c:451
1890 #, c-format
1891 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1892 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1893
1894 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1895 #, c-format
1896 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1897 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1898
1899 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1900 #, c-format
1901 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1902 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1903
1904 #: g10/import.c:493
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1907 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1908
1909 #: g10/import.c:496
1910 #, fuzzy, c-format
1911 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1912 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1913
1914 #: g10/import.c:499
1915 #, c-format
1916 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1917 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1918
1919 #: g10/import.c:502
1920 #, c-format
1921 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1922 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1923
1924 #: g10/import.c:505
1925 #, c-format
1926 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1927 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1928
1929 #: g10/import.c:508
1930 #, c-format
1931 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1932 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1933
1934 #: g10/import.c:518
1935 #, c-format
1936 msgid "key %08lX: not changed\n"
1937 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1938
1939 #: g10/import.c:601
1940 #, c-format
1941 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1942 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1943
1944 #. we can't merge secret keys
1945 #: g10/import.c:605
1946 #, c-format
1947 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1948 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1949
1950 #: g10/import.c:610
1951 #, c-format
1952 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1953 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1954
1955 #: g10/import.c:639
1956 #, c-format
1957 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1958 msgstr ""
1959 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1960 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1961
1962 #: g10/import.c:670
1963 #, c-format
1964 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1965 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1966
1967 #: g10/import.c:702
1968 #, c-format
1969 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1970 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1971
1972 #: g10/import.c:744
1973 #, fuzzy, c-format
1974 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1975 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1976
1977 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1978 #, c-format
1979 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1980 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1981
1982 #: g10/import.c:752
1983 #, c-format
1984 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1985 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1986
1987 #: g10/import.c:767
1988 #, fuzzy, c-format
1989 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1990 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1991
1992 #: g10/import.c:776
1993 #, fuzzy, c-format
1994 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1995 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1996
1997 #: g10/import.c:803
1998 #, fuzzy, c-format
1999 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
2000 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
2001
2002 #: g10/import.c:832
2003 #, fuzzy, c-format
2004 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2005 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
2006
2007 #: g10/import.c:855
2008 #, fuzzy, c-format
2009 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2010 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
2011
2012 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2013 #. * to import non-exportable signature when we have the
2014 #. * the secret key used to create this signature - it
2015 #. * seems that this makes sense
2016 #: g10/import.c:880
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2019 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2020
2021 #: g10/import.c:889
2022 #, c-format
2023 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2024 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2025
2026 #: g10/import.c:897
2027 #, c-format
2028 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2029 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2030
2031 #: g10/import.c:997
2032 #, c-format
2033 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/import.c:1048
2037 #, c-format
2038 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
2039 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
2040
2041 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
2042 #, c-format
2043 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
2044 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2045
2046 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
2047 #, c-format
2048 msgid "%s: user not found\n"
2049 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2050
2051 #: g10/keyedit.c:155
2052 msgid "[revocation]"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: g10/keyedit.c:156
2056 #, fuzzy
2057 msgid "[self-signature]"
2058 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2059
2060 #: g10/keyedit.c:220
2061 #, fuzzy
2062 msgid "1 bad signature\n"
2063 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2064
2065 #: g10/keyedit.c:222
2066 #, c-format
2067 msgid "%d bad signatures\n"
2068 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2069
2070 #: g10/keyedit.c:224
2071 #, fuzzy
2072 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2073 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
2074
2075 #: g10/keyedit.c:226
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2078 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
2079
2080 #: g10/keyedit.c:228
2081 #, fuzzy
2082 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2083 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
2084
2085 #: g10/keyedit.c:230
2086 #, c-format
2087 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2088 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
2089
2090 #: g10/keyedit.c:232
2091 #, fuzzy
2092 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2093 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2094
2095 #: g10/keyedit.c:234
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2098 msgstr ""
2099 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2100
2101 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2102 #. * case we should allow to sign it again.
2103 #: g10/keyedit.c:316
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2106 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
2107
2108 #: g10/keyedit.c:324
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2111 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2112
2113 #: g10/keyedit.c:333
2114 #, fuzzy
2115 msgid ""
2116 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2117 "with your key: \""
2118 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
2119
2120 #: g10/keyedit.c:342
2121 msgid ""
2122 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2123 "\n"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: g10/keyedit.c:347
2127 msgid "Really sign? "
2128 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
2129
2130 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "signing failed: %s\n"
2133 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2134
2135 #: g10/keyedit.c:427
2136 msgid "This key is not protected.\n"
2137 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2138
2139 #: g10/keyedit.c:431
2140 #, fuzzy
2141 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2142 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2143
2144 #: g10/keyedit.c:435
2145 msgid "Key is protected.\n"
2146 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2147
2148 #: g10/keyedit.c:455
2149 #, c-format
2150 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2151 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
2152
2153 #: g10/keyedit.c:460
2154 msgid ""
2155 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2156 "\n"
2157 msgstr ""
2158 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2159 "\n"
2160
2161 #: g10/keyedit.c:472
2162 msgid ""
2163 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2164 "\n"
2165 msgstr ""
2166 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
2167 "\n"
2168
2169 #: g10/keyedit.c:475
2170 msgid "Do you really want to do this? "
2171 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
2172
2173 #: g10/keyedit.c:539
2174 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/keyedit.c:580
2178 msgid "quit this menu"
2179 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
2180
2181 #: g10/keyedit.c:581
2182 msgid "q"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: g10/keyedit.c:582
2186 msgid "save"
2187 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
2188
2189 #: g10/keyedit.c:582
2190 msgid "save and quit"
2191 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
2192
2193 #: g10/keyedit.c:583
2194 msgid "help"
2195 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
2196
2197 #: g10/keyedit.c:583
2198 msgid "show this help"
2199 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
2200
2201 #: g10/keyedit.c:585
2202 msgid "fpr"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/keyedit.c:585
2206 #, fuzzy
2207 msgid "show fingerprint"
2208 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
2209
2210 #: g10/keyedit.c:586
2211 #, fuzzy
2212 msgid "list"
2213 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
2214
2215 #: g10/keyedit.c:586
2216 #, fuzzy
2217 msgid "list key and user IDs"
2218 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2219
2220 #: g10/keyedit.c:587
2221 msgid "l"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: g10/keyedit.c:588
2225 msgid "uid"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/keyedit.c:588
2229 #, fuzzy
2230 msgid "select user ID N"
2231 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
2232
2233 #: g10/keyedit.c:589
2234 msgid "key"
2235 msgstr "ËÌÀÞ"
2236
2237 #: g10/keyedit.c:589
2238 msgid "select secondary key N"
2239 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
2240
2241 #: g10/keyedit.c:590
2242 msgid "check"
2243 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
2244
2245 #: g10/keyedit.c:590
2246 #, fuzzy
2247 msgid "list signatures"
2248 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
2249
2250 #: g10/keyedit.c:591
2251 msgid "c"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/keyedit.c:592
2255 msgid "sign"
2256 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2257
2258 #: g10/keyedit.c:592
2259 #, fuzzy
2260 msgid "sign the key"
2261 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
2262
2263 #: g10/keyedit.c:593
2264 msgid "s"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/keyedit.c:594
2268 #, fuzzy
2269 msgid "lsign"
2270 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2271
2272 #: g10/keyedit.c:594
2273 #, fuzzy
2274 msgid "sign the key locally"
2275 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
2276
2277 #: g10/keyedit.c:595
2278 msgid "debug"
2279 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
2280
2281 #: g10/keyedit.c:596
2282 msgid "adduid"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: g10/keyedit.c:596
2286 #, fuzzy
2287 msgid "add a user ID"
2288 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2289
2290 #: g10/keyedit.c:597
2291 msgid "deluid"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/keyedit.c:597
2295 #, fuzzy
2296 msgid "delete user ID"
2297 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2298
2299 #: g10/keyedit.c:598
2300 msgid "addkey"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/keyedit.c:598
2304 #, fuzzy
2305 msgid "add a secondary key"
2306 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2307
2308 #: g10/keyedit.c:599
2309 msgid "delkey"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/keyedit.c:599
2313 msgid "delete a secondary key"
2314 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2315
2316 #: g10/keyedit.c:600
2317 #, fuzzy
2318 msgid "delsig"
2319 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2320
2321 #: g10/keyedit.c:600
2322 #, fuzzy
2323 msgid "delete signatures"
2324 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
2325
2326 #: g10/keyedit.c:601
2327 msgid "expire"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/keyedit.c:601
2331 #, fuzzy
2332 msgid "change the expire date"
2333 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2334
2335 #: g10/keyedit.c:602
2336 msgid "toggle"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: g10/keyedit.c:602
2340 msgid "toggle between secret and public key listing"
2341 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
2342
2343 #: g10/keyedit.c:604
2344 msgid "t"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: g10/keyedit.c:605
2348 msgid "pref"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: g10/keyedit.c:605
2352 msgid "list preferences"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: g10/keyedit.c:606
2356 msgid "passwd"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: g10/keyedit.c:606
2360 #, fuzzy
2361 msgid "change the passphrase"
2362 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2363
2364 #: g10/keyedit.c:607
2365 msgid "trust"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: g10/keyedit.c:607
2369 msgid "change the ownertrust"
2370 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
2371
2372 #: g10/keyedit.c:608
2373 #, fuzzy
2374 msgid "revsig"
2375 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2376
2377 #: g10/keyedit.c:608
2378 #, fuzzy
2379 msgid "revoke signatures"
2380 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
2381
2382 #: g10/keyedit.c:609
2383 #, fuzzy
2384 msgid "revkey"
2385 msgstr "ËÌÀÞ"
2386
2387 #: g10/keyedit.c:609
2388 #, fuzzy
2389 msgid "revoke a secondary key"
2390 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2391
2392 #: g10/keyedit.c:610
2393 msgid "disable"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/keyedit.c:610
2397 #, fuzzy
2398 msgid "disable a key"
2399 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
2400
2401 #: g10/keyedit.c:611
2402 msgid "enable"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: g10/keyedit.c:611
2406 #, fuzzy
2407 msgid "enable a key"
2408 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
2409
2410 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2411 msgid "can't do that in batchmode\n"
2412 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2413
2414 #. check that they match
2415 #. fixme: check that they both match
2416 #: g10/keyedit.c:668
2417 #, fuzzy
2418 msgid "Secret key is available.\n"
2419 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2420
2421 #: g10/keyedit.c:697
2422 #, fuzzy
2423 msgid "Command> "
2424 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
2425
2426 #: g10/keyedit.c:727
2427 #, fuzzy
2428 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2429 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2430
2431 #: g10/keyedit.c:731
2432 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: g10/keyedit.c:778
2436 #, fuzzy
2437 msgid "Really sign all user IDs? "
2438 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2439
2440 #: g10/keyedit.c:779
2441 #, fuzzy
2442 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2443 msgstr ""
2444 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2449 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2450
2451 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2452 #, fuzzy
2453 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2454 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:824
2457 #, fuzzy
2458 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2459 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:827
2462 #, fuzzy
2463 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2464 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2465
2466 #: g10/keyedit.c:828
2467 #, fuzzy
2468 msgid "Really remove this user ID? "
2469 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2470
2471 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2472 msgid "You must select at least one key.\n"
2473 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:868
2476 #, fuzzy
2477 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2478 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2479
2480 #: g10/keyedit.c:869
2481 #, fuzzy
2482 msgid "Do you really want to delete this key? "
2483 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2484
2485 #: g10/keyedit.c:890
2486 #, fuzzy
2487 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2488 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2489
2490 #: g10/keyedit.c:891
2491 #, fuzzy
2492 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2493 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2494
2495 #: g10/keyedit.c:957
2496 msgid "Save changes? "
2497 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
2498
2499 #: g10/keyedit.c:960
2500 msgid "Quit without saving? "
2501 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
2502
2503 #: g10/keyedit.c:971
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "update failed: %s\n"
2506 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:978
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "update secret failed: %s\n"
2511 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:985
2514 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2515 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:1000
2518 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2519 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
2522 #, c-format
2523 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/keyedit.c:1092
2527 #, c-format
2528 msgid " trust: %c/%c"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: g10/keyedit.c:1096
2532 #, fuzzy
2533 msgid "This key has been disabled"
2534 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
2535
2536 #: g10/keyedit.c:1125
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2539 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:1128
2542 msgid "rev- faked revocation found\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: g10/keyedit.c:1130
2546 #, c-format
2547 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: g10/keyedit.c:1368
2551 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: g10/keyedit.c:1372
2555 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: g10/keyedit.c:1376
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2561 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2562
2563 #: g10/keyedit.c:1382
2564 #, fuzzy
2565 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2566 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:1396
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "Deleted %d signature.\n"
2571 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:1397
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2576 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:1400
2579 #, fuzzy
2580 msgid "Nothing deleted.\n"
2581 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:1469
2584 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: g10/keyedit.c:1475
2588 #, fuzzy
2589 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2590 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:1479
2593 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: g10/keyedit.c:1481
2597 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: g10/keyedit.c:1523
2601 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/keyedit.c:1539
2605 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: g10/keyedit.c:1600
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "No user ID with index %d\n"
2611 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:1646
2614 #, c-format
2615 msgid "No secondary key with index %d\n"
2616 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:1744
2619 #, fuzzy
2620 msgid "user ID: \""
2621 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
2622
2623 #: g10/keyedit.c:1747
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid ""
2626 "\"\n"
2627 "signed with your key %08lX at %s\n"
2628 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:1751
2631 #, fuzzy
2632 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2633 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2634
2635 #. FIXME: detect duplicates here
2636 #: g10/keyedit.c:1775
2637 #, fuzzy
2638 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2639 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2644 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:1794
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2649 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:1814
2652 #, fuzzy
2653 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2654 msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
2655
2656 #: g10/keyedit.c:1832
2657 #, fuzzy
2658 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2659 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:1861
2662 #, fuzzy
2663 msgid "no secret key\n"
2664 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
2665
2666 #: g10/keylist.c:158
2667 #, fuzzy
2668 msgid "invalid"
2669 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
2670
2671 #: g10/keylist.c:178
2672 #, fuzzy
2673 msgid "revoked"
2674 msgstr "ËÌÀÞ"
2675
2676 #. of subkey
2677 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid " [expires: %s]"
2680 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
2681
2682 #: g10/mainproc.c:212
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "public key is %08lX\n"
2685 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
2686
2687 #: g10/mainproc.c:247
2688 #, fuzzy
2689 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2690 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2691
2692 #: g10/mainproc.c:280
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2695 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2696
2697 #: g10/mainproc.c:290
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2700 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2701
2702 #: g10/mainproc.c:296
2703 #, fuzzy
2704 msgid "no secret key for decryption available\n"
2705 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2706
2707 #: g10/mainproc.c:305
2708 #, c-format
2709 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2710 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2711
2712 #: g10/mainproc.c:342
2713 #, fuzzy
2714 msgid "decryption okay\n"
2715 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2716
2717 #: g10/mainproc.c:347
2718 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: g10/mainproc.c:352
2722 #, c-format
2723 msgid "decryption failed: %s\n"
2724 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2725
2726 #: g10/mainproc.c:371
2727 #, fuzzy
2728 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2729 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2730
2731 #: g10/mainproc.c:373
2732 #, c-format
2733 msgid "original file name='%.*s'\n"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: g10/mainproc.c:538
2737 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2741 #, fuzzy
2742 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2743 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
2744
2745 #: g10/mainproc.c:637
2746 msgid "Notation: "
2747 msgstr ""
2748
2749 #: g10/mainproc.c:644
2750 msgid "Policy: "
2751 msgstr ""
2752
2753 #: g10/mainproc.c:1074
2754 msgid "signature verification suppressed\n"
2755 msgstr ""
2756
2757 #: g10/mainproc.c:1080
2758 #, c-format
2759 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2760 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2761
2762 #. just in case that we have no userid
2763 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2764 msgid "BAD signature from \""
2765 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2766
2767 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2768 msgid "Good signature from \""
2769 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2770
2771 #: g10/mainproc.c:1109
2772 msgid "                aka \""
2773 msgstr ""
2774
2775 #: g10/mainproc.c:1165
2776 #, c-format
2777 msgid "Can't check signature: %s\n"
2778 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2779
2780 #: g10/mainproc.c:1230
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2783 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
2784
2785 #: g10/mainproc.c:1282
2786 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: g10/mainproc.c:1287
2790 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/misc.c:83
2794 #, fuzzy, c-format
2795 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2796 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2797
2798 #: g10/misc.c:86
2799 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/misc.c:312
2803 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/misc.c:326
2807 msgid ""
2808 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2809 "in the future\n"
2810 msgstr ""
2811 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
2812 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
2813
2814 #: g10/misc.c:348
2815 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: g10/parse-packet.c:115
2819 #, fuzzy, c-format
2820 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2821 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2822
2823 #: g10/parse-packet.c:963
2824 #, c-format
2825 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: g10/passphrase.c:159
2829 msgid ""
2830 "\n"
2831 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2832 "user: \""
2833 msgstr ""
2834 "\n"
2835 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2836 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2837
2838 #: g10/passphrase.c:168
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2841 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2842
2843 #: g10/passphrase.c:173
2844 #, c-format
2845 msgid " (main key ID %08lX)"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: g10/passphrase.c:190
2849 #, fuzzy
2850 msgid "can't query password in batchmode\n"
2851 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2852
2853 #: g10/passphrase.c:194
2854 #, fuzzy
2855 msgid "Enter passphrase: "
2856 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2857
2858 #: g10/passphrase.c:198
2859 #, fuzzy
2860 msgid "Repeat passphrase: "
2861 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2862
2863 #: g10/plaintext.c:67
2864 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2865 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2866
2867 #: g10/plaintext.c:324
2868 #, fuzzy
2869 msgid "Detached signature.\n"
2870 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2871
2872 #: g10/plaintext.c:328
2873 msgid "Please enter name of data file: "
2874 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2875
2876 #: g10/plaintext.c:349
2877 msgid "reading stdin ...\n"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: g10/plaintext.c:392
2881 #, c-format
2882 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2883 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
2884
2885 #: g10/pubkey-enc.c:138
2886 #, c-format
2887 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2888 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2889
2890 #: g10/pubkey-enc.c:144
2891 #, fuzzy
2892 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2893 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2894
2895 #: g10/pubkey-enc.c:200
2896 #, fuzzy
2897 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2898 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2899
2900 #: g10/pubkey-enc.c:219
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2903 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2904
2905 #: g10/pubkey-enc.c:258
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2908 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2909
2910 #: g10/pubkey-enc.c:264
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2913 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2914
2915 #: g10/hkp.c:62
2916 #, c-format
2917 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: g10/hkp.c:75
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2923 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2924
2925 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2926 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: g10/hkp.c:106
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2932 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
2933
2934 #: g10/hkp.c:158
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2937 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2938
2939 #: g10/hkp.c:182
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2942 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2943
2944 #: g10/hkp.c:194
2945 #, c-format
2946 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: g10/hkp.c:197
2950 #, c-format
2951 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: g10/seckey-cert.c:90
2955 #, fuzzy
2956 msgid "secret key parts are not available\n"
2957 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2958
2959 #: g10/seckey-cert.c:96
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2962 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2963
2964 #: g10/seckey-cert.c:239
2965 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2966 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2967
2968 #: g10/seckey-cert.c:302
2969 #, fuzzy
2970 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2971 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2972
2973 #: g10/sig-check.c:282
2974 msgid ""
2975 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2976 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2977
2978 #: g10/sig-check.c:290
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2981 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2982
2983 #: g10/sig-check.c:291
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2986 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2987
2988 #: g10/sig-check.c:309
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2991 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2992
2993 #: g10/sig-check.c:378
2994 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: g10/sign.c:195
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "%s signature from: %s\n"
3000 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
3001
3002 #: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "can't create %s: %s\n"
3005 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3006
3007 #: g10/sign.c:444
3008 #, fuzzy
3009 msgid "signing:"
3010 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
3011
3012 #: g10/sign.c:487
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3015 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
3016
3017 #: g10/textfilter.c:134
3018 #, c-format
3019 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: g10/textfilter.c:231
3023 #, c-format
3024 msgid "input line longer than %d characters\n"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3030 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3031
3032 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
3033 #, c-format
3034 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: g10/tdbio.c:232
3038 msgid "trustdb transaction too large\n"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: g10/tdbio.c:424
3042 #, fuzzy, c-format
3043 msgid "%s: can't access: %s\n"
3044 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3045
3046 #: g10/tdbio.c:438
3047 #, c-format
3048 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
3052 #: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "%s: can't create: %s\n"
3055 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3056
3057 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "%s: can't create lock\n"
3060 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3061
3062 #: g10/tdbio.c:473
3063 #, c-format
3064 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: g10/tdbio.c:477
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3070 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3071
3072 #: g10/tdbio.c:480
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "%s: trustdb created\n"
3075 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3076
3077 #: g10/tdbio.c:517
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3080 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3081
3082 #: g10/tdbio.c:550
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3085 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3086
3087 #: g10/tdbio.c:558
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3090 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3091
3092 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
3093 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3096 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3097
3098 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3101 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3102
3103 #: g10/tdbio.c:1235
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3106 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3107
3108 #: g10/tdbio.c:1243
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3111 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3112
3113 #: g10/tdbio.c:1264
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3116 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3117
3118 #: g10/tdbio.c:1280
3119 #, c-format
3120 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: g10/tdbio.c:1285
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3126 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3127
3128 #: g10/tdbio.c:1589
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3131 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3132
3133 #: g10/tdbio.c:1597
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3136 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3137
3138 #: g10/tdbio.c:1607
3139 #, c-format
3140 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: g10/tdbio.c:1637
3144 #, c-format
3145 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: g10/tdbio.c:1748
3149 #, fuzzy
3150 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3151 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
3152
3153 #: g10/trustdb.c:168
3154 #, c-format
3155 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: g10/trustdb.c:183
3159 #, c-format
3160 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3161 msgstr ""
3162
3163 #: g10/trustdb.c:197
3164 #, fuzzy, c-format
3165 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3166 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3167
3168 #: g10/trustdb.c:211
3169 #, fuzzy, c-format
3170 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3171 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3172
3173 #: g10/trustdb.c:376
3174 #, fuzzy, c-format
3175 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3176 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3177
3178 #: g10/trustdb.c:383
3179 #, c-format
3180 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: g10/trustdb.c:388
3184 #, c-format
3185 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: g10/trustdb.c:393
3189 #, fuzzy, c-format
3190 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3191 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3192
3193 #: g10/trustdb.c:432
3194 #, fuzzy, c-format
3195 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3196 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3197
3198 #: g10/trustdb.c:487
3199 #, fuzzy, c-format
3200 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3201 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
3202
3203 #: g10/trustdb.c:495
3204 #, fuzzy, c-format
3205 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3206 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
3207
3208 #: g10/trustdb.c:502
3209 #, c-format
3210 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3211 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
3212
3213 #: g10/trustdb.c:514
3214 #, fuzzy, c-format
3215 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3216 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3217
3218 #: g10/trustdb.c:520
3219 #, fuzzy, c-format
3220 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3221 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
3222
3223 #: g10/trustdb.c:529
3224 #, fuzzy, c-format
3225 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3226 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
3227
3228 #: g10/trustdb.c:532
3229 #, fuzzy, c-format
3230 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3231 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
3232
3233 #: g10/trustdb.c:540
3234 #, fuzzy, c-format
3235 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3236 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3237
3238 #: g10/trustdb.c:925
3239 #, fuzzy, c-format
3240 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3241 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
3242
3243 #: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
3244 #, fuzzy, c-format
3245 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3246 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
3247
3248 #: g10/trustdb.c:943
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3251 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
3252
3253 #: g10/trustdb.c:949
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3256 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3257
3258 #: g10/trustdb.c:960
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3261 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
3262
3263 #: g10/trustdb.c:1071
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Good self-signature"
3266 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
3267
3268 #: g10/trustdb.c:1081
3269 #, fuzzy
3270 msgid "Invalid self-signature"
3271 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3272
3273 #: g10/trustdb.c:1108
3274 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: g10/trustdb.c:1114
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Valid user ID revocation"
3280 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3281
3282 #: g10/trustdb.c:1119
3283 #, fuzzy
3284 msgid "Invalid user ID revocation"
3285 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3286
3287 #: g10/trustdb.c:1161
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Valid certificate revocation"
3290 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3291
3292 #: g10/trustdb.c:1162
3293 #, fuzzy
3294 msgid "Good certificate"
3295 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3296
3297 #: g10/trustdb.c:1190
3298 #, fuzzy
3299 msgid "Invalid certificate revocation"
3300 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3301
3302 #: g10/trustdb.c:1191
3303 #, fuzzy
3304 msgid "Invalid certificate"
3305 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3306
3307 #: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
3308 #, c-format
3309 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: g10/trustdb.c:1271
3313 #, fuzzy
3314 msgid "duplicated certificate - deleted"
3315 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3316
3317 #: g10/trustdb.c:1592
3318 #, fuzzy, c-format
3319 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3320 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
3321
3322 #: g10/trustdb.c:1726
3323 #, fuzzy, c-format
3324 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3325 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3326
3327 #: g10/trustdb.c:1731
3328 #, fuzzy, c-format
3329 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3330 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3331
3332 #: g10/trustdb.c:1737
3333 #, c-format
3334 msgid "lid %lu: inserted\n"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/trustdb.c:1742
3338 #, fuzzy, c-format
3339 msgid "error reading dir record: %s\n"
3340 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3341
3342 #: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
3343 #, c-format
3344 msgid "%lu keys processed\n"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
3348 #, fuzzy, c-format
3349 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3350 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
3351
3352 #: g10/trustdb.c:1754
3353 #, c-format
3354 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: g10/trustdb.c:1757
3358 #, fuzzy, c-format
3359 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3360 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3361
3362 #: g10/trustdb.c:1805
3363 #, c-format
3364 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: g10/trustdb.c:1815
3368 #, fuzzy, c-format
3369 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3370 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
3371
3372 #: g10/trustdb.c:1817
3373 #, fuzzy, c-format
3374 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3375 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3376
3377 #: g10/trustdb.c:1821
3378 #, c-format
3379 msgid "\t%lu keys updated\n"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: g10/trustdb.c:2166
3383 msgid "Ooops, no keys\n"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: g10/trustdb.c:2170
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3389 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
3390
3391 #: g10/trustdb.c:2328
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3394 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3395
3396 #: g10/trustdb.c:2337
3397 #, fuzzy, c-format
3398 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3399 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3400
3401 #: g10/trustdb.c:2341
3402 #, c-format
3403 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3404 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3405
3406 #: g10/trustdb.c:2349
3407 #, c-format
3408 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3409 msgstr ""
3410 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
3411
3412 #: g10/trustdb.c:2364
3413 #, c-format
3414 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3415 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
3416
3417 #: g10/trustdb.c:2372
3418 #, c-format
3419 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3420 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3421
3422 #: g10/trustdb.c:2523
3423 #, fuzzy, c-format
3424 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3425 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3426
3427 #: g10/trustdb.c:2525
3428 #, fuzzy, c-format
3429 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3430 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
3431
3432 #: g10/trustdb.c:2528
3433 #, fuzzy, c-format
3434 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3435 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3436
3437 #: g10/trustdb.c:2531
3438 #, fuzzy, c-format
3439 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3440 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
3441
3442 #: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
3443 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: g10/verify.c:82
3447 msgid ""
3448 "the signature could not be verified.\n"
3449 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3450 "should be the first file given on the command line.\n"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/verify.c:147
3454 #, c-format
3455 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: g10/ringedit.c:324
3459 #, fuzzy, c-format
3460 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3461 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3462
3463 #: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "%s: keyring created\n"
3466 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3467
3468 #: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
3469 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
3473 #, fuzzy, c-format
3474 msgid "%s is the unchanged one\n"
3475 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3476
3477 #: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
3478 #, c-format
3479 msgid "%s is the new one\n"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
3483 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: g10/skclist.c:96
3487 #, fuzzy, c-format
3488 msgid "skipped `%s': %s\n"
3489 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3490
3491 #: g10/skclist.c:102
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid ""
3494 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3495 "signatures!\n"
3496 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3497
3498 #. do not overwrite
3499 #: g10/openfile.c:79
3500 #, c-format
3501 msgid "File `%s' exists. "
3502 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
3503
3504 #: g10/openfile.c:81
3505 msgid "Overwrite (y/N)? "
3506 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
3507
3508 #: g10/openfile.c:109
3509 #, c-format
3510 msgid "%s: unknown suffix\n"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: g10/openfile.c:131
3514 #, fuzzy
3515 msgid "Enter new filename"
3516 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
3517
3518 #: g10/openfile.c:172
3519 #, fuzzy
3520 msgid "writing to stdout\n"
3521 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
3522
3523 #: g10/openfile.c:250
3524 #, fuzzy, c-format
3525 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3526 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
3527
3528 #: g10/openfile.c:300
3529 #, c-format
3530 msgid "%s: new options file created\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/openfile.c:313
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3536 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3537
3538 #: g10/openfile.c:316
3539 #, fuzzy, c-format
3540 msgid "%s: directory created\n"
3541 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3542
3543 #: g10/openfile.c:318
3544 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: g10/encr-data.c:64
3548 #, c-format
3549 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: g10/encr-data.c:69
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "%s encrypted data\n"
3555 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
3556
3557 #: g10/encr-data.c:99
3558 #, fuzzy
3559 msgid ""
3560 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3561 msgstr ""
3562 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
3563 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
3564
3565 #: g10/seskey.c:61
3566 msgid "weak key created - retrying\n"
3567 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
3568
3569 #: g10/seskey.c:66
3570 #, c-format
3571 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3572 msgstr ""
3573 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
3574 "ÒÁÚ!\n"
3575
3576 #: g10/delkey.c:94
3577 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3578 msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3579
3580 #: g10/delkey.c:96
3581 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3582 msgstr ""
3583 "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3584 "entfernen.\n"
3585
3586 #: g10/delkey.c:114
3587 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3588 msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3589
3590 #: g10/delkey.c:136
3591 msgid "Delete this key from the keyring? "
3592 msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3593
3594 #: g10/delkey.c:144
3595 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3596 msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "
3597
3598 #: g10/helptext.c:47
3599 #, fuzzy
3600 msgid ""
3601 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3602 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3603 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3604 msgstr ""
3605 "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3606 "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3607 "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3608 "(implizit\n"
3609 "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3610
3611 #: g10/helptext.c:53
3612 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3613 msgstr ""
3614
3615 #: g10/helptext.c:57
3616 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3617 msgstr ""
3618
3619 #: g10/helptext.c:61
3620 msgid ""
3621 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3622 msgstr ""
3623
3624 #: g10/helptext.c:65
3625 msgid ""
3626 "Select the algorithm to use.\n"
3627 "\n"
3628 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3629 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3630 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3631 "\n"
3632 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3633 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3634 "only\n"
3635 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3636 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3637 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3638 "the signature+encryption flavor.\n"
3639 "\n"
3640 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3641 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3642 "this menu."
3643 msgstr ""
3644
3645 #: g10/helptext.c:85
3646 msgid ""
3647 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3648 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3649 "with them are quite large and very slow to verify."
3650 msgstr ""
3651
3652 #: g10/helptext.c:92
3653 #, fuzzy
3654 msgid "Enter the size of the key"
3655 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
3656
3657 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3658 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3659 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/helptext.c:106
3663 msgid ""
3664 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3665 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3666 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3667 "the given value as an interval."
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/helptext.c:118
3671 msgid "Enter the name of the key holder"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/helptext.c:123
3675 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: g10/helptext.c:127
3679 #, fuzzy
3680 msgid "Please enter an optional comment"
3681 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
3682
3683 #: g10/helptext.c:132
3684 msgid ""
3685 "N  to change the name.\n"
3686 "C  to change the comment.\n"
3687 "E  to change the email address.\n"
3688 "O  to continue with key generation.\n"
3689 "Q  to to quit the key generation."
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/helptext.c:141
3693 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3694 msgstr ""
3695
3696 #: g10/helptext.c:164
3697 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: g10/helptext.c:168
3701 msgid ""
3702 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3703 "All certificates are then also lost!"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: g10/helptext.c:173
3707 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: g10/helptext.c:178
3711 msgid ""
3712 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3713 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3714 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/helptext.c:183
3718 msgid ""
3719 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3720 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3721 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3722 "a trust connection through another already certified key."
3723 msgstr ""
3724
3725 #: g10/helptext.c:189
3726 msgid ""
3727 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3728 "your keyring."
3729 msgstr ""
3730
3731 #: g10/helptext.c:193
3732 msgid ""
3733 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3734 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3735 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3736 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3737 "a second one is available."
3738 msgstr ""
3739
3740 #: g10/helptext.c:202
3741 msgid ""
3742 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3743 "  Blurb, blurb,.... "
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/helptext.c:209
3747 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3748 msgstr ""
3749
3750 #: g10/helptext.c:213
3751 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: g10/helptext.c:218
3755 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: g10/helptext.c:223
3759 msgid ""
3760 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3761 "file (which is shown in brackets) will be used."
3762 msgstr ""
3763
3764 #: g10/helptext.c:229
3765 msgid ""
3766 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3767 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3768 "  \"Key has been compromised\"\n"
3769 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3770 "      got access to your secret key.\n"
3771 "  \"Key is superseeded\"\n"
3772 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3773 "  \"Key is no longer used\"\n"
3774 "      Use this if you have retired this key.\n"
3775 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3776 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3777 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: g10/helptext.c:245
3781 msgid ""
3782 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3783 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3784 "An empty line ends the text.\n"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: g10/helptext.c:260
3788 msgid "No help available"
3789 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3790
3791 #: g10/helptext.c:268
3792 #, c-format
3793 msgid "No help available for `%s'"
3794 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3795
3796 #, fuzzy
3797 #~ msgid "not processed"
3798 #~ msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
3799
3800 #~ msgid "set debugging flags"
3801 #~ msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
3802
3803 #~ msgid "enable full debugging"
3804 #~ msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
3805
3806 #~ msgid "do not write comment packets"
3807 #~ msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
3808
3809 #~ msgid "(default is 1)"
3810 #~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
3811
3812 #~ msgid "(default is 3)"
3813 #~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
3814
3815 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3816 #~ msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
3817
3818 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
3819 #~ msgstr ""
3820 #~ "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
3821
3822 # ################################
3823 # ####### Help msgids ############
3824 # ################################
3825 #~ msgid "passphrase.enter"
3826 #~ msgstr ""
3827 #~ "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
3828 #~ "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
3829 #~ "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
3830 #~ "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
3831 #~ "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
3832 #~ "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
3833 #~ "\"Passphrase\"\n"
3834 #~ "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
3835 #~ "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
3836 #~ "werden,\n"
3837 #~ "sind i.d.R. eine gute Wahl"
3838
3839 #~ msgid "passphrase.repeat"
3840 #~ msgstr ""
3841 #~ "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3842 #~ "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3843 #~ "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3844
3845 #, fuzzy
3846 #~ msgid "detached_signature.filename"
3847 #~ msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3848
3849 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
3850 #~ msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3851
3852 #, fuzzy
3853 #~ msgid "tdbio_search_sdir failed: %s\n"
3854 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
3855
3856 #~ msgid "print all message digests"
3857 #~ msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3858
3859 #, fuzzy
3860 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3861 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3862
3863 #, fuzzy
3864 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3865 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3866
3867 #, fuzzy
3868 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3869 #~ msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
3870
3871 #, fuzzy
3872 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3873 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
3874
3875 #, fuzzy
3876 #~ msgid "public key not anymore available"
3877 #~ msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
3878
3879 #, fuzzy
3880 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3881 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3882
3883 #, fuzzy
3884 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3885 #~ msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3886
3887 #, fuzzy
3888 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3889 #~ msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3890
3891 #, fuzzy
3892 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3893 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3894
3895 #, fuzzy
3896 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3897 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3898
3899 #, fuzzy
3900 #~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
3901 #~ msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3902
3903 #~ msgid "can't open file: %s\n"
3904 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
3905
3906 #~ msgid "read error: %s\n"
3907 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
3908
3909 #~ msgid "writing keyblock\n"
3910 #~ msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
3911
3912 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
3913 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
3914
3915 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
3916 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3917
3918 #, fuzzy
3919 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
3920 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3921
3922 #, fuzzy
3923 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
3924 #~ msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
3925
3926 #, fuzzy
3927 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
3928 #~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
3929
3930 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
3931 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
3932
3933 #, fuzzy
3934 #~ msgid ""
3935 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
3936 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
3937 #~ msgstr ""
3938 #~ "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
3939 #~ "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
3940
3941 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
3942 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
3943
3944 #, fuzzy
3945 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3946 #~ msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
3947
3948 #, fuzzy
3949 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
3950 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3951
3952 #, fuzzy
3953 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
3954 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3955
3956 #, fuzzy
3957 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
3958 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3959
3960 #, fuzzy
3961 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
3962 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3963
3964 #, fuzzy
3965 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
3966 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3967
3968 #, fuzzy
3969 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
3970 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3971
3972 #, fuzzy
3973 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
3974 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3975
3976 #, fuzzy
3977 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
3978 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3979
3980 #, fuzzy
3981 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
3982 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
3983
3984 #, fuzzy
3985 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
3986 #~ msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3987
3988 #, fuzzy
3989 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
3990 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3991
3992 #, fuzzy
3993 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
3994 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3995
3996 #, fuzzy
3997 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
3998 #~ msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
3999
4000 #~ msgid "invalid clear text header: "
4001 #~ msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
4002
4003 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
4004 #~ msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
4005
4006 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
4007 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
4008
4009 #, fuzzy
4010 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
4011 #~ msgstr ""
4012 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
4013
4014 #, fuzzy
4015 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
4016 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
4017
4018 #~ msgid "can't write keyring\n"
4019 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
4020
4021 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
4022 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
4023
4024 #~ msgid "edit a key signature"
4025 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
4026
4027 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
4028 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
4029
4030 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
4031 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
4032
4033 #~ msgid "[User name not available] "
4034 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
4035
4036 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
4037 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
4038
4039 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
4040 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
4041
4042 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
4043 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"