See ChangeLog: Tue Dec 8 15:09:29 CET 1998 Werner Koch
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 1998-12-08 14:48+0100\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/secmem.c:77
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr ""
27 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
28 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
29 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
30
31 #: util/miscutil.c:143
32 msgid "yes"
33 msgstr "ÄÁ(y)"
34
35 #: util/miscutil.c:144
36 msgid "yY"
37 msgstr "yY"
38
39 #: util/errors.c:54
40 msgid "General error"
41 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
42
43 #: util/errors.c:55
44 msgid "Unknown packet type"
45 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
46
47 #: util/errors.c:56
48 msgid "Unknown version"
49 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
50
51 #: util/errors.c:57
52 msgid "Unknown pubkey algorithm"
53 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
54
55 #: util/errors.c:58
56 msgid "Unknown digest algorithm"
57 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
58
59 #: util/errors.c:59
60 msgid "Bad public key"
61 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
62
63 #: util/errors.c:60
64 msgid "Bad secret key"
65 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
66
67 #: util/errors.c:61
68 msgid "Bad signature"
69 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
70
71 #: util/errors.c:62
72 msgid "Checksum error"
73 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
74
75 #: util/errors.c:63
76 msgid "Bad passphrase"
77 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
78
79 #: util/errors.c:64
80 msgid "Public key not found"
81 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
82
83 #: util/errors.c:65
84 msgid "Unknown cipher algorithm"
85 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
86
87 #: util/errors.c:66
88 msgid "Can't open the keyring"
89 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
90
91 #: util/errors.c:67
92 msgid "Invalid packet"
93 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
94
95 #: util/errors.c:68
96 msgid "Invalid armor"
97 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
98
99 #: util/errors.c:69
100 msgid "No such user id"
101 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
102
103 #: util/errors.c:70
104 msgid "Secret key not available"
105 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
106
107 #: util/errors.c:71
108 msgid "Wrong secret key used"
109 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
110
111 #: util/errors.c:72
112 msgid "Not supported"
113 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
114
115 #: util/errors.c:73
116 msgid "Bad key"
117 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
118
119 #: util/errors.c:74
120 msgid "File read error"
121 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
122
123 #: util/errors.c:75
124 msgid "File write error"
125 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
126
127 #: util/errors.c:76
128 msgid "Unknown compress algorithm"
129 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
130
131 #: util/errors.c:77
132 msgid "File open error"
133 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
134
135 #: util/errors.c:78
136 msgid "File create error"
137 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
138
139 #: util/errors.c:79
140 msgid "Invalid passphrase"
141 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
142
143 #: util/errors.c:80
144 msgid "Unimplemented pubkey algorithm"
145 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
146
147 #: util/errors.c:81
148 msgid "Unimplemented cipher algorithm"
149 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
150
151 #: util/errors.c:82
152 msgid "Unknown signature class"
153 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
154
155 #: util/errors.c:83
156 msgid "Trust database error"
157 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
158
159 #: util/errors.c:84
160 msgid "Bad MPI"
161 msgstr ""
162
163 #: util/errors.c:85
164 msgid "Resource limit"
165 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
166
167 #: util/errors.c:86
168 msgid "Invalid keyring"
169 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
170
171 #: util/errors.c:87
172 msgid "Bad certificate"
173 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
174
175 #: util/errors.c:88
176 msgid "Malformed user id"
177 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
178
179 #: util/errors.c:89
180 msgid "File close error"
181 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
182
183 #: util/errors.c:90
184 msgid "File rename error"
185 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
186
187 #: util/errors.c:91
188 msgid "File delete error"
189 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
190
191 #: util/errors.c:92
192 msgid "Unexpected data"
193 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
194
195 #: util/errors.c:93
196 msgid "Timestamp conflict"
197 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
198
199 #: util/errors.c:94
200 msgid "Unusable pubkey algorithm"
201 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
202
203 #: util/errors.c:95
204 msgid "File exists"
205 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
206
207 #: util/errors.c:96
208 msgid "Weak key"
209 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
210
211 #: util/logger.c:178
212 #, fuzzy, c-format
213 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
214 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
215
216 #: util/logger.c:184
217 #, c-format
218 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
219 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
220
221 #: cipher/random.c:379
222 #, fuzzy
223 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
224 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
225
226 #: cipher/random.c:380
227 msgid ""
228 "The random number generator is only a kludge to let\n"
229 "it compile - it is in no way a strong RNG!\n"
230 "\n"
231 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
232 "\n"
233 msgstr ""
234 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
235 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
236 "\n"
237 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
238 "\n"
239
240 #: cipher/rndlinux.c:154
241 #, c-format
242 msgid ""
243 "\n"
244 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
245 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
246 msgstr ""
247 "\n"
248 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
249 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
250
251 #: g10/g10.c:158
252 msgid ""
253 "@Commands:\n"
254 " "
255 msgstr ""
256 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
257 " "
258
259 #: g10/g10.c:161
260 #, fuzzy
261 msgid "|[file]|make a signature"
262 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
263
264 #: g10/g10.c:162
265 #, fuzzy
266 msgid "|[file]|make a clear text signature"
267 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
268
269 #: g10/g10.c:163
270 msgid "make a detached signature"
271 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
272
273 #: g10/g10.c:164
274 msgid "encrypt data"
275 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
276
277 #: g10/g10.c:165
278 msgid "encryption only with symmetric cipher"
279 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
280
281 #: g10/g10.c:166
282 msgid "store only"
283 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
284
285 #: g10/g10.c:167
286 msgid "decrypt data (default)"
287 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
288
289 #: g10/g10.c:168
290 msgid "verify a signature"
291 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
292
293 #: g10/g10.c:170
294 msgid "list keys"
295 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
296
297 #: g10/g10.c:171
298 msgid "list keys and signatures"
299 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
300
301 #: g10/g10.c:172
302 msgid "check key signatures"
303 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
304
305 #: g10/g10.c:173
306 msgid "list keys and fingerprints"
307 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
308
309 #: g10/g10.c:174
310 msgid "list secret keys"
311 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
312
313 #: g10/g10.c:176
314 msgid "generate a new key pair"
315 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
316
317 #: g10/g10.c:178
318 msgid "remove key from the public keyring"
319 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
320
321 #: g10/g10.c:180
322 msgid "sign or edit a key"
323 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
324
325 #: g10/g10.c:181
326 msgid "generate a revocation certificate"
327 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
328
329 #: g10/g10.c:183
330 msgid "export keys"
331 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
332
333 #: g10/g10.c:185
334 msgid "import/merge keys"
335 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
336
337 #: g10/g10.c:187
338 msgid "list only the sequence of packets"
339 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
340
341 #: g10/g10.c:190
342 #, fuzzy
343 msgid "export the ownertrust values"
344 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
345
346 #: g10/g10.c:192
347 #, fuzzy
348 msgid "import ownertrust values"
349 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
350
351 #: g10/g10.c:194
352 #, fuzzy
353 msgid "|[NAMES]|update the trust database"
354 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
355
356 #: g10/g10.c:196
357 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
358 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
359
360 #: g10/g10.c:197
361 msgid "fix a corrupted trust database"
362 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
363
364 #: g10/g10.c:198
365 msgid "De-Armor a file or stdin"
366 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
367
368 #: g10/g10.c:199
369 msgid "En-Armor a file or stdin"
370 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
371
372 #: g10/g10.c:200
373 msgid "|algo [files]|print message digests"
374 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
375
376 #: g10/g10.c:201
377 msgid "print all message digests"
378 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
379
380 #: g10/g10.c:208
381 msgid ""
382 "@\n"
383 "Options:\n"
384 " "
385 msgstr ""
386 "@\n"
387 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
388 " "
389
390 #: g10/g10.c:210
391 msgid "create ascii armored output"
392 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
393
394 #: g10/g10.c:212
395 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
396 msgstr ""
397 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
398
399 #: g10/g10.c:213
400 msgid "use this user-id for encryption"
401 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
402
403 #: g10/g10.c:214
404 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
405 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
406
407 #: g10/g10.c:216
408 msgid "use canonical text mode"
409 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
410
411 #: g10/g10.c:218
412 msgid "use as output file"
413 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
414
415 #: g10/g10.c:219
416 msgid "verbose"
417 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
418
419 #: g10/g10.c:220
420 msgid "be somewhat more quiet"
421 msgstr ""
422
423 #: g10/g10.c:221
424 #, fuzzy
425 msgid "force v3 signatures"
426 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
427
428 #. { oDryRun, "dry-run",   0, N_("do not make any changes") },
429 #: g10/g10.c:223
430 msgid "batch mode: never ask"
431 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
432
433 #: g10/g10.c:224
434 msgid "assume yes on most questions"
435 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
436
437 #: g10/g10.c:225
438 msgid "assume no on most questions"
439 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
440
441 #: g10/g10.c:226
442 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
443 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
444
445 #: g10/g10.c:227
446 msgid "add this secret keyring to the list"
447 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
448
449 #: g10/g10.c:228
450 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
451 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
452
453 #: g10/g10.c:229
454 #, fuzzy
455 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
456 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
457
458 #: g10/g10.c:230
459 msgid "read options from file"
460 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
461
462 #: g10/g10.c:232
463 msgid "set debugging flags"
464 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
465
466 #: g10/g10.c:233
467 msgid "enable full debugging"
468 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
469
470 #: g10/g10.c:234
471 msgid "|FD|write status info to this FD"
472 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
473
474 #: g10/g10.c:235
475 msgid "do not write comment packets"
476 msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
477
478 #: g10/g10.c:236
479 msgid "(default is 1)"
480 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
481
482 #: g10/g10.c:237
483 msgid "(default is 3)"
484 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
485
486 #: g10/g10.c:239
487 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/g10.c:240
491 #, fuzzy
492 msgid "|FILE|load extension module FILE"
493 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
494
495 #: g10/g10.c:241
496 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
497 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
498
499 #: g10/g10.c:242
500 #, fuzzy
501 msgid "|N|use passphrase mode N"
502 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
503
504 #: g10/g10.c:244
505 #, fuzzy
506 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
507 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
508
509 #: g10/g10.c:246
510 #, fuzzy
511 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
512 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
513
514 #: g10/g10.c:248
515 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
516 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
517
518 #: g10/g10.c:249
519 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
520 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
521
522 #: g10/g10.c:250
523 msgid "|N|use compress algorithm N"
524 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
525
526 #: g10/g10.c:251
527 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
528 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
529
530 #: g10/g10.c:259
531 #, fuzzy
532 msgid ""
533 "@\n"
534 "Examples:\n"
535 "\n"
536 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
537 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
538 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
539 " --list-keys [names]        show keys\n"
540 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
544 "\n"
545 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
546 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
547 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
548 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
549 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
550
551 #: g10/g10.c:337
552 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
553 msgstr ""
554 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
555 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
556
557 #: g10/g10.c:342
558 msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
559 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
560
561 #: g10/g10.c:344
562 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
563 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
564
565 #: g10/g10.c:349
566 #, fuzzy
567 msgid ""
568 "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
569 "GnuPG maintenance utility\n"
570 msgstr ""
571 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
572 "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
573
574 #: g10/g10.c:352
575 msgid ""
576 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
577 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
578 "default operation depends on the input data\n"
579 msgstr ""
580 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
581 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
582 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
583
584 #: g10/g10.c:358
585 msgid ""
586 "\n"
587 "Supported algorithms:\n"
588 msgstr ""
589 "\n"
590 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
591
592 #: g10/g10.c:433
593 msgid "usage: gpgm [options] "
594 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
595
596 #: g10/g10.c:435
597 msgid "usage: gpg [options] "
598 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
599
600 #: g10/g10.c:476
601 msgid "conflicting commands\n"
602 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
603
604 #: g10/g10.c:614
605 #, fuzzy, c-format
606 msgid "NOTE: no default option file '%s'\n"
607 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ '%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
608
609 #: g10/g10.c:618
610 #, c-format
611 msgid "option file '%s': %s\n"
612 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× '%s': %s\n"
613
614 #: g10/g10.c:625
615 #, c-format
616 msgid "reading options from '%s'\n"
617 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ '%s'\n"
618
619 #: g10/g10.c:773
620 #, fuzzy, c-format
621 msgid "%s is not a valid character set\n"
622 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
623
624 #: g10/g10.c:807 g10/g10.c:819
625 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
626 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
627
628 #: g10/g10.c:813 g10/g10.c:825
629 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
630 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
631
632 #: g10/g10.c:828
633 #, c-format
634 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
635 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
636
637 #: g10/g10.c:830
638 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
639 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
640
641 #: g10/g10.c:832
642 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
643 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
644
645 #: g10/g10.c:834
646 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
647 msgstr ""
648
649 #: g10/g10.c:837
650 #, fuzzy
651 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
652 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
653
654 #: g10/g10.c:841
655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
656 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
657
658 #: g10/g10.c:924
659 #, c-format
660 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
661 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
662
663 #: g10/g10.c:930
664 msgid "--store [filename]"
665 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
666
667 #: g10/g10.c:938
668 msgid "--symmetric [filename]"
669 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
670
671 #: g10/g10.c:946
672 msgid "--encrypt [filename]"
673 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
674
675 #: g10/g10.c:959
676 msgid "--sign [filename]"
677 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
678
679 #: g10/g10.c:972
680 msgid "--sign --encrypt [filename]"
681 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
682
683 #: g10/g10.c:986
684 msgid "--clearsign [filename]"
685 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
686
687 #: g10/g10.c:998
688 msgid "--decrypt [filename]"
689 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
690
691 #: g10/g10.c:1007
692 #, fuzzy
693 msgid "--edit-key username [commands]"
694 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
695
696 #: g10/g10.c:1023
697 msgid "--delete-secret-key username"
698 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
699
700 #: g10/g10.c:1026
701 msgid "--delete-key username"
702 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
703
704 #: g10/encode.c:216 g10/g10.c:1049 g10/sign.c:301
705 #, c-format
706 msgid "can't open %s: %s\n"
707 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ '%s': %s\n"
708
709 #: g10/g10.c:1060
710 msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
711 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
712
713 #: g10/g10.c:1116
714 #, c-format
715 msgid "dearmoring failed: %s\n"
716 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
717
718 #: g10/g10.c:1124
719 #, c-format
720 msgid "enarmoring failed: %s\n"
721 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
722
723 #: g10/g10.c:1190
724 #, c-format
725 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
726 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ '%s'\n"
727
728 #: g10/g10.c:1269
729 msgid "[filename]"
730 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
731
732 #: g10/g10.c:1273
733 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
734 msgstr ""
735
736 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1276 g10/verify.c:66
737 #, c-format
738 msgid "can't open '%s'\n"
739 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ '%s'\n"
740
741 #: g10/g10.c:1325
742 msgid ""
743 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
744 "in the future\n"
745 msgstr ""
746 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
747 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
748
749 #: g10/armor.c:344 g10/armor.c:391
750 msgid "armor header: "
751 msgstr ""
752
753 #: g10/armor.c:355
754 #, fuzzy
755 msgid "invalid clearsig header\n"
756 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
757
758 #: g10/armor.c:382
759 msgid "invalid armor header: "
760 msgstr ""
761
762 #: g10/armor.c:460
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "armor: %s\n"
765 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
766
767 #: g10/armor.c:533
768 msgid "invalid dash escaped line: "
769 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
770
771 #: g10/armor.c:602
772 msgid "invalid clear text header: "
773 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
774
775 #: g10/armor.c:845
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
778 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
779
780 #: g10/armor.c:878
781 msgid "premature eof (no CRC)\n"
782 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
783
784 #: g10/armor.c:897
785 msgid "premature eof (in CRC)\n"
786 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
787
788 #: g10/armor.c:901
789 msgid "malformed CRC\n"
790 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
791
792 #: g10/armor.c:905
793 #, c-format
794 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
795 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
796
797 #: g10/armor.c:924
798 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
799 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
800
801 #: g10/armor.c:928
802 msgid "error in trailer line\n"
803 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
804
805 #: g10/armor.c:1182
806 msgid "no valid RFC1991 or OpenPGP data found.\n"
807 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
808
809 #: g10/pkclist.c:121
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid ""
812 "No trust value assigned to %lu:\n"
813 "%4u%c/%08lX %s \""
814 msgstr ""
815 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
816 "%4u%c/%08lX %s \""
817
818 #: g10/pkclist.c:131
819 #, fuzzy
820 msgid ""
821 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
822 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
823 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
824 "\n"
825 " 1 = Don't know\n"
826 " 2 = I do NOT trust\n"
827 " 3 = I trust marginally\n"
828 " 4 = I trust fully\n"
829 " s = please show me more information\n"
830 msgstr ""
831 "\"\n"
832 "\n"
833 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
834 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
835 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
836 "\n"
837 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
838 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
839 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
840 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
841 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
842
843 #: g10/pkclist.c:140
844 msgid " m = back to the main menu\n"
845 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
846
847 # valid user replies (not including 1..4)
848 #. a string with valid answers
849 #: g10/pkclist.c:145
850 msgid "sSmM"
851 msgstr "sSmM"
852
853 #: g10/pkclist.c:149
854 msgid "Your decision? "
855 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
856
857 #: g10/pkclist.c:169
858 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
859 msgstr ""
860
861 #: g10/pkclist.c:197
862 msgid ""
863 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
864 "can assign some missing owner trust values.\n"
865 "\n"
866 msgstr ""
867 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
868 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
869 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
870 "\n"
871
872 #: g10/pkclist.c:219
873 msgid ""
874 "No path leading to one of our keys found.\n"
875 "\n"
876 msgstr ""
877
878 #: g10/pkclist.c:221
879 msgid ""
880 "No certificates with undefined trust found.\n"
881 "\n"
882 msgstr ""
883
884 #: g10/pkclist.c:223
885 #, fuzzy
886 msgid ""
887 "No trust values changed.\n"
888 "\n"
889 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
890
891 #: g10/pkclist.c:238
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
894 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
895
896 #: g10/pkclist.c:244 g10/pkclist.c:335
897 msgid "Use this key anyway? "
898 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
899
900 #: g10/pkclist.c:266
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "%08lX: key has expired\n"
903 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
904
905 #: g10/pkclist.c:272
906 #, c-format
907 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
908 msgstr ""
909
910 #: g10/pkclist.c:288
911 #, fuzzy, c-format
912 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
913 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
914
915 #: g10/pkclist.c:294
916 #, c-format
917 msgid ""
918 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
919 "but it is accepted anyway\n"
920 msgstr ""
921
922 #: g10/pkclist.c:300
923 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
924 msgstr ""
925
926 #: g10/pkclist.c:305
927 msgid "This key belongs to us (we have the secret key)\n"
928 msgstr ""
929
930 #: g10/pkclist.c:330
931 msgid ""
932 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
933 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
934 "the next question with yes\n"
935 "\n"
936 msgstr ""
937 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
938 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
939 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
940
941 #: g10/pkclist.c:339
942 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
943 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
944
945 #: g10/pkclist.c:375
946 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
947 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
948
949 #: g10/pkclist.c:376
950 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
951 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
952
953 #: g10/pkclist.c:397
954 msgid "Note: This key has expired!\n"
955 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
956
957 #: g10/pkclist.c:404
958 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
959 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
960
961 #: g10/pkclist.c:406
962 msgid ""
963 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
964 msgstr ""
965 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
966
967 #: g10/pkclist.c:421
968 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
969 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
970
971 #: g10/pkclist.c:422
972 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
973 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
974
975 #: g10/pkclist.c:429
976 msgid ""
977 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
978 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
979
980 #: g10/pkclist.c:432
981 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
982 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
983
984 #: g10/pkclist.c:477
985 msgid ""
986 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
987 "\n"
988 msgstr ""
989 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
990 "\"-r\").\n"
991 "\n"
992
993 #: g10/pkclist.c:482
994 msgid "Enter the user ID: "
995 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
996
997 #: g10/pkclist.c:493
998 msgid "No such user ID.\n"
999 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1000
1001 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:554
1002 #, c-format
1003 msgid "%s: skipped: %s\n"
1004 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1005
1006 #: g10/pkclist.c:535
1007 #, c-format
1008 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1009 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1010
1011 #: g10/pkclist.c:561
1012 msgid "no valid addressees\n"
1013 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1014
1015 #: g10/keygen.c:124
1016 msgid "writing self signature\n"
1017 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1018
1019 #: g10/keygen.c:162
1020 msgid "writing key binding signature\n"
1021 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1022
1023 #: g10/keygen.c:388
1024 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1025 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1026
1027 #: g10/keygen.c:390
1028 #, c-format
1029 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1030 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1031
1032 #: g10/keygen.c:391
1033 #, c-format
1034 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1035 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1036
1037 #: g10/keygen.c:393
1038 #, c-format
1039 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1040 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1041
1042 #: g10/keygen.c:394
1043 #, c-format
1044 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1045 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1046
1047 #: g10/keygen.c:395
1048 #, c-format
1049 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
1050 msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
1051
1052 #: g10/keygen.c:399
1053 msgid "Your selection? "
1054 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1055
1056 #: g10/keygen.c:425
1057 msgid "Invalid selection.\n"
1058 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1059
1060 #: g10/keygen.c:437
1061 #, c-format
1062 msgid ""
1063 "About to generate a new %s keypair.\n"
1064 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1065 "              default keysize is 1024 bits\n"
1066 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1067 msgstr ""
1068 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1069 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1070 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1071 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1072
1073 #: g10/keygen.c:444
1074 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1075 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1076
1077 #: g10/keygen.c:449
1078 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1079 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1080
1081 #: g10/keygen.c:451
1082 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1083 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1084
1085 #: g10/keygen.c:454
1086 #, fuzzy
1087 msgid ""
1088 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1089 "computations take REALLY long!\n"
1090 msgstr ""
1091 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1092 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1093
1094 #: g10/keygen.c:457
1095 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1096 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1097
1098 #: g10/keygen.c:458
1099 msgid ""
1100 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1101 "vulnerable to attacks!\n"
1102 msgstr ""
1103 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1104 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1105
1106 #: g10/keygen.c:466
1107 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1108 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1109
1110 #: g10/keygen.c:472
1111 #, c-format
1112 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1113 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1114
1115 #: g10/keygen.c:475 g10/keygen.c:479
1116 #, c-format
1117 msgid "rounded up to %u bits\n"
1118 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1119
1120 #: g10/keygen.c:492
1121 msgid ""
1122 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1123 "         0 = key does not expire\n"
1124 "      <n>  = key expires in n days\n"
1125 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1126 "      <n>m = key expires in n months\n"
1127 "      <n>y = key expires in n years\n"
1128 msgstr ""
1129 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1130 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1131 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1132 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1133 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1134 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1135
1136 #: g10/keygen.c:507
1137 msgid "Key is valid for? (0) "
1138 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1139
1140 #: g10/keygen.c:518
1141 msgid "invalid value\n"
1142 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1143
1144 #: g10/keygen.c:523
1145 msgid "Key does not expire at all\n"
1146 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1147
1148 #. print the date when the key expires
1149 #: g10/keygen.c:529
1150 #, c-format
1151 msgid "Key expires at %s\n"
1152 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1153
1154 #: g10/keygen.c:535
1155 msgid "Is this correct (y/n)? "
1156 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1157
1158 #: g10/keygen.c:577
1159 msgid ""
1160 "\n"
1161 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1162 "id\n"
1163 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1164 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1165 "\n"
1166 msgstr ""
1167 "\n"
1168 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1169 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1170 "×ÉÄÅ:\n"
1171 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1172 "\n"
1173
1174 #: g10/keygen.c:588
1175 msgid "Real name: "
1176 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1177
1178 #: g10/keygen.c:592
1179 msgid "Invalid character in name\n"
1180 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1181
1182 #: g10/keygen.c:594
1183 msgid "Name may not start with a digit\n"
1184 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1185
1186 #: g10/keygen.c:596
1187 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1188 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1189
1190 #: g10/keygen.c:604
1191 msgid "Email address: "
1192 msgstr "E-Mail: "
1193
1194 #: g10/keygen.c:616
1195 msgid "Not a valid email address\n"
1196 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1197
1198 #: g10/keygen.c:624
1199 msgid "Comment: "
1200 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1201
1202 #: g10/keygen.c:630
1203 msgid "Invalid character in comment\n"
1204 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1205
1206 #: g10/keygen.c:650
1207 #, c-format
1208 msgid ""
1209 "You selected this USER-ID:\n"
1210 "    \"%s\"\n"
1211 "\n"
1212 msgstr ""
1213 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1214 "    \"%s\"\n"
1215 "\n"
1216
1217 #: g10/keygen.c:653
1218 msgid "NnCcEeOoQq"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: g10/keygen.c:663
1222 #, fuzzy
1223 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1224 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1225
1226 #: g10/keygen.c:715
1227 msgid ""
1228 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1229 "\n"
1230 msgstr ""
1231 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1232 "\n"
1233
1234 #: g10/keyedit.c:389 g10/keygen.c:723
1235 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1236 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1237
1238 #: g10/keygen.c:729
1239 msgid ""
1240 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1241 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1242 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1243 "\n"
1244 msgstr ""
1245 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1246 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1247 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1248 "\n"
1249
1250 #: g10/keygen.c:750
1251 msgid ""
1252 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1253 "some other action (work in another window, move the mouse, utilize the\n"
1254 "network and the disks) during the prime generation; this gives the random\n"
1255 "number generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1256 msgstr ""
1257 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1258 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1259 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1260 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1261
1262 #: g10/keygen.c:820
1263 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1264 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1265
1266 #: g10/keygen.c:828
1267 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1268 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1269
1270 #: g10/keygen.c:834
1271 #, fuzzy
1272 msgid "Key generation cancelled.\n"
1273 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1274
1275 #: g10/keygen.c:844
1276 #, c-format
1277 msgid "writing public certificate to '%s'\n"
1278 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
1279
1280 #: g10/keygen.c:845
1281 #, c-format
1282 msgid "writing secret certificate to '%s'\n"
1283 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
1284
1285 #: g10/keygen.c:922
1286 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1287 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1288
1289 #: g10/keygen.c:924
1290 msgid ""
1291 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1292 "the command \"--add-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1293 msgstr ""
1294 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1295 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1296 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1297 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1298
1299 #: g10/keygen.c:938 g10/keygen.c:1023
1300 #, c-format
1301 msgid "Key generation failed: %s\n"
1302 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1303
1304 #: g10/keygen.c:1001
1305 #, fuzzy
1306 msgid "Really create? "
1307 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1308
1309 #: g10/encode.c:88 g10/openfile.c:81 g10/openfile.c:158 g10/tdbio.c:445
1310 #: g10/tdbio.c:504
1311 #, c-format
1312 msgid "%s: can't open: %s\n"
1313 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1314
1315 #: g10/encode.c:107
1316 #, c-format
1317 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1318 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1319
1320 #: g10/encode.c:155 g10/encode.c:269
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1323 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1324
1325 #: g10/encode.c:222
1326 #, c-format
1327 msgid "reading from '%s'\n"
1328 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ '%s'\n"
1329
1330 #: g10/encode.c:397
1331 #, c-format
1332 msgid "%s encrypted for: %s\n"
1333 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1334
1335 #: g10/export.c:162
1336 #, fuzzy
1337 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1338 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1339
1340 #: g10/getkey.c:164
1341 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: g10/getkey.c:263
1345 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: g10/getkey.c:989
1349 #, c-format
1350 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1351 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1352
1353 #: g10/import.c:129 g10/trustdb.c:1166
1354 #, c-format
1355 msgid "can't open file: %s\n"
1356 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
1357
1358 #: g10/import.c:145
1359 #, c-format
1360 msgid "skipping block of type %d\n"
1361 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1362
1363 #: g10/import.c:152 g10/trustdb.c:1425 g10/trustdb.c:1494
1364 #, c-format
1365 msgid "%lu keys so far processed\n"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: g10/import.c:157 g10/trustdb.c:1242
1369 #, c-format
1370 msgid "read error: %s\n"
1371 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
1372
1373 #: g10/import.c:159
1374 #, c-format
1375 msgid "Total number processed: %lu\n"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/import.c:161
1379 #, c-format
1380 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: g10/import.c:163
1384 #, c-format
1385 msgid "              imported: %lu"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/import.c:169
1389 #, c-format
1390 msgid "             unchanged: %lu\n"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: g10/import.c:171
1394 #, c-format
1395 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: g10/import.c:173
1399 #, c-format
1400 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: g10/import.c:175
1404 #, fuzzy, c-format
1405 msgid "        new signatures: %lu\n"
1406 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1407
1408 #: g10/import.c:177
1409 #, c-format
1410 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: g10/import.c:179
1414 #, c-format
1415 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1416 msgstr ""
1417
1418 #: g10/import.c:181
1419 #, fuzzy, c-format
1420 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1421 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1422
1423 #: g10/import.c:183
1424 #, fuzzy, c-format
1425 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1426 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1427
1428 #: g10/import.c:325 g10/import.c:517
1429 #, c-format
1430 msgid "key %08lX: no user id\n"
1431 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1432
1433 #: g10/import.c:336
1434 #, c-format
1435 msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
1436 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1437
1438 #: g10/import.c:338
1439 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1440 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1441
1442 #: g10/import.c:349 g10/import.c:585
1443 #, c-format
1444 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1445 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1446
1447 #: g10/import.c:355
1448 msgid "no default public keyring\n"
1449 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1450
1451 #: g10/import.c:359 g10/openfile.c:105 g10/sign.c:205 g10/sign.c:563
1452 #, c-format
1453 msgid "writing to '%s'\n"
1454 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
1455
1456 #: g10/import.c:363 g10/import.c:423 g10/import.c:639
1457 #, c-format
1458 msgid "can't lock public keyring: %s\n"
1459 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1460
1461 #: g10/import.c:366
1462 #, c-format
1463 msgid "can't write to keyring: %s\n"
1464 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1465
1466 #: g10/import.c:370
1467 #, c-format
1468 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1469 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1470
1471 #: g10/import.c:383
1472 #, c-format
1473 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1474 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1475
1476 #: g10/import.c:396 g10/import.c:594
1477 #, c-format
1478 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1479 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1480
1481 #: g10/import.c:403 g10/import.c:601
1482 #, c-format
1483 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1484 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1485
1486 #: g10/import.c:420 g10/import.c:532 g10/import.c:636
1487 msgid "writing keyblock\n"
1488 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
1489
1490 #: g10/import.c:426 g10/import.c:642
1491 #, c-format
1492 msgid "can't write keyblock: %s\n"
1493 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
1494
1495 #: g10/import.c:431
1496 #, c-format
1497 msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
1498 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1499
1500 #: g10/import.c:434
1501 #, c-format
1502 msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
1503 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1504
1505 #: g10/import.c:437
1506 #, c-format
1507 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1508 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1509
1510 #: g10/import.c:440
1511 #, c-format
1512 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1513 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1514
1515 #: g10/import.c:443
1516 #, c-format
1517 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1518 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1519
1520 #: g10/import.c:446
1521 #, c-format
1522 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1523 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1524
1525 #: g10/import.c:456
1526 #, c-format
1527 msgid "key %08lX: not changed\n"
1528 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1529
1530 #: g10/import.c:535
1531 #, c-format
1532 msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
1533 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1534
1535 #: g10/import.c:538
1536 #, fuzzy, c-format
1537 msgid "can't write keyring: %s\n"
1538 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1539
1540 #. we are ready
1541 #: g10/import.c:541
1542 #, c-format
1543 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1544 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1545
1546 #. we can't merge secret keys
1547 #: g10/import.c:545
1548 #, c-format
1549 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1550 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1551
1552 #: g10/import.c:550
1553 #, c-format
1554 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1555 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1556
1557 #: g10/import.c:579
1558 #, c-format
1559 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1560 msgstr ""
1561 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1562 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1563
1564 #: g10/import.c:612
1565 #, c-format
1566 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1567 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1568
1569 #: g10/import.c:646
1570 #, c-format
1571 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1572 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1573
1574 #: g10/import.c:677
1575 #, c-format
1576 msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
1577 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1578
1579 #: g10/import.c:684
1580 #, c-format
1581 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1582 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1583
1584 #: g10/import.c:685
1585 #, c-format
1586 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1587 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1588
1589 #: g10/import.c:714
1590 #, c-format
1591 msgid "key %08lX: skipped userid '"
1592 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
1593
1594 #: g10/import.c:737
1595 #, c-format
1596 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1597 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1598
1599 #: g10/import.c:745
1600 #, c-format
1601 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1602 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1603
1604 #: g10/import.c:804
1605 #, c-format
1606 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1607 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
1608
1609 #: g10/import.c:918 g10/import.c:973
1610 #, c-format
1611 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1612 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1613
1614 #: g10/keyedit.c:81
1615 #, c-format
1616 msgid "%s: user not found\n"
1617 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1618
1619 #: g10/keyedit.c:164
1620 #, fuzzy
1621 msgid "[self-signature]"
1622 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
1623
1624 #: g10/keyedit.c:182
1625 #, fuzzy
1626 msgid "1 bad signature\n"
1627 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1628
1629 #: g10/keyedit.c:184
1630 #, c-format
1631 msgid "%d bad signatures\n"
1632 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1633
1634 #: g10/keyedit.c:186
1635 #, fuzzy
1636 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1637 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
1638
1639 #: g10/keyedit.c:188
1640 #, fuzzy, c-format
1641 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1642 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
1643
1644 #: g10/keyedit.c:190
1645 #, fuzzy
1646 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1647 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
1648
1649 #: g10/keyedit.c:192
1650 #, c-format
1651 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1652 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
1653
1654 #: g10/keyedit.c:194
1655 #, fuzzy
1656 msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
1657 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1658
1659 #: g10/keyedit.c:196
1660 #, c-format
1661 msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
1662 msgstr ""
1663 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1664
1665 #: g10/keyedit.c:258
1666 #, fuzzy, c-format
1667 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1668 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
1669
1670 #: g10/keyedit.c:266
1671 #, fuzzy, c-format
1672 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1673 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
1674
1675 #: g10/keyedit.c:275
1676 #, fuzzy
1677 msgid ""
1678 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1679 "with your key: \""
1680 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
1681
1682 #: g10/keyedit.c:282
1683 msgid "Really sign? "
1684 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
1685
1686 #: g10/keyedit.c:303 g10/sign.c:65
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid "signing failed: %s\n"
1689 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
1690
1691 #: g10/keyedit.c:356
1692 msgid "This key is not protected.\n"
1693 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1694
1695 #: g10/keyedit.c:359
1696 msgid "Key is protected.\n"
1697 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1698
1699 #: g10/keyedit.c:376
1700 #, c-format
1701 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1702 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
1703
1704 #: g10/keyedit.c:381
1705 msgid ""
1706 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1707 "\n"
1708 msgstr ""
1709 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1710 "\n"
1711
1712 #: g10/keyedit.c:393
1713 msgid ""
1714 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1715 "\n"
1716 msgstr ""
1717 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
1718 "\n"
1719
1720 #: g10/keyedit.c:396
1721 msgid "Do you really want to do this? "
1722 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
1723
1724 #: g10/keyedit.c:455
1725 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: g10/keyedit.c:490
1729 msgid "quit"
1730 msgstr "×ÙÈÏÄ"
1731
1732 #: g10/keyedit.c:490
1733 msgid "quit this menu"
1734 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
1735
1736 #: g10/keyedit.c:491
1737 msgid "q"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: g10/keyedit.c:492
1741 msgid "save"
1742 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
1743
1744 #: g10/keyedit.c:492
1745 msgid "save and quit"
1746 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
1747
1748 #: g10/keyedit.c:493
1749 msgid "help"
1750 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
1751
1752 #: g10/keyedit.c:493
1753 msgid "show this help"
1754 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
1755
1756 #: g10/keyedit.c:495
1757 msgid "fpr"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: g10/keyedit.c:495
1761 #, fuzzy
1762 msgid "show fingerprint"
1763 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1764
1765 #: g10/keyedit.c:496
1766 #, fuzzy
1767 msgid "list"
1768 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
1769
1770 #: g10/keyedit.c:496
1771 #, fuzzy
1772 msgid "list key and user ids"
1773 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
1774
1775 #: g10/keyedit.c:497
1776 msgid "l"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: g10/keyedit.c:498
1780 msgid "uid"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: g10/keyedit.c:498
1784 msgid "select user id N"
1785 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
1786
1787 #: g10/keyedit.c:499
1788 msgid "key"
1789 msgstr "ËÌÀÞ"
1790
1791 #: g10/keyedit.c:499
1792 msgid "select secondary key N"
1793 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
1794
1795 #: g10/keyedit.c:500
1796 msgid "check"
1797 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
1798
1799 #: g10/keyedit.c:500
1800 #, fuzzy
1801 msgid "list signatures"
1802 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
1803
1804 #: g10/keyedit.c:501
1805 msgid "c"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/keyedit.c:502
1809 msgid "sign"
1810 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
1811
1812 #: g10/keyedit.c:502
1813 #, fuzzy
1814 msgid "sign the key"
1815 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
1816
1817 #: g10/keyedit.c:503
1818 msgid "s"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: g10/keyedit.c:504
1822 msgid "debug"
1823 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
1824
1825 #: g10/keyedit.c:505
1826 msgid "adduid"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: g10/keyedit.c:505
1830 msgid "add a user id"
1831 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1832
1833 #: g10/keyedit.c:506
1834 msgid "deluid"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: g10/keyedit.c:506
1838 #, fuzzy
1839 msgid "delete user id"
1840 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1841
1842 #: g10/keyedit.c:507
1843 msgid "addkey"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: g10/keyedit.c:507
1847 #, fuzzy
1848 msgid "add a secondary key"
1849 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
1850
1851 #: g10/keyedit.c:508
1852 msgid "delkey"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: g10/keyedit.c:508
1856 msgid "delete a secondary key"
1857 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
1858
1859 #: g10/keyedit.c:509
1860 msgid "expire"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: g10/keyedit.c:509
1864 #, fuzzy
1865 msgid "change the expire date"
1866 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
1867
1868 #: g10/keyedit.c:510
1869 msgid "toggle"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: g10/keyedit.c:510
1873 msgid "toggle between secret and public key listing"
1874 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
1875
1876 #: g10/keyedit.c:512
1877 msgid "t"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: g10/keyedit.c:513
1881 msgid "pref"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: g10/keyedit.c:513
1885 msgid "list preferences"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: g10/keyedit.c:514
1889 msgid "passwd"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/keyedit.c:514
1893 #, fuzzy
1894 msgid "change the passphrase"
1895 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
1896
1897 #: g10/keyedit.c:515
1898 msgid "trust"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: g10/keyedit.c:515
1902 msgid "change the ownertrust"
1903 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
1904
1905 #: g10/keyedit.c:534
1906 msgid "can't do that in batchmode\n"
1907 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1908
1909 #. check that they match
1910 #. FIXME: check that they both match
1911 #: g10/keyedit.c:561
1912 #, fuzzy
1913 msgid "Secret key is available.\n"
1914 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1915
1916 #: g10/keyedit.c:590
1917 #, fuzzy
1918 msgid "Command> "
1919 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
1920
1921 #: g10/keyedit.c:617
1922 #, fuzzy
1923 msgid "Need the secret key to do this.\n"
1924 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1925
1926 #: g10/keyedit.c:639
1927 msgid "Save changes? "
1928 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
1929
1930 #: g10/keyedit.c:642
1931 msgid "Quit without saving? "
1932 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
1933
1934 #: g10/keyedit.c:652
1935 #, fuzzy, c-format
1936 msgid "update failed: %s\n"
1937 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
1938
1939 #: g10/keyedit.c:659
1940 #, fuzzy, c-format
1941 msgid "update secret failed: %s\n"
1942 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
1943
1944 #: g10/keyedit.c:666
1945 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
1946 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
1947
1948 #: g10/keyedit.c:669 g10/keyedit.c:727
1949 #, fuzzy, c-format
1950 msgid "update of trust db failed: %s\n"
1951 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
1952
1953 #: g10/keyedit.c:701
1954 msgid "Really sign all user ids? "
1955 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
1956
1957 #: g10/keyedit.c:702
1958 msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
1959 msgstr ""
1960 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
1961
1962 #: g10/keyedit.c:738
1963 msgid "You must select at least one user id.\n"
1964 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1965
1966 #: g10/keyedit.c:740
1967 msgid "You can't delete the last user id!\n"
1968 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
1969
1970 #: g10/keyedit.c:743
1971 #, fuzzy
1972 msgid "Really remove all selected user ids? "
1973 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
1974
1975 #: g10/keyedit.c:744
1976 #, fuzzy
1977 msgid "Really remove this user id? "
1978 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
1979
1980 #: g10/keyedit.c:767
1981 msgid "You must select at least one key.\n"
1982 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
1983
1984 #: g10/keyedit.c:771
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
1987 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1988
1989 #: g10/keyedit.c:772
1990 #, fuzzy
1991 msgid "Do you really want to delete this key? "
1992 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
1993
1994 #: g10/keyedit.c:819
1995 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1996 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
1997
1998 #: g10/keyedit.c:1197
1999 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: g10/keyedit.c:1203
2003 #, fuzzy
2004 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2005 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2006
2007 #: g10/keyedit.c:1207
2008 msgid "Changing exiration time for a secondary key.\n"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: g10/keyedit.c:1209
2012 msgid "Changing exiration time for the primary key.\n"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/keyedit.c:1250
2016 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: g10/keyedit.c:1266
2020 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/keyedit.c:1326
2024 #, c-format
2025 msgid "No user id with index %d\n"
2026 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2027
2028 #: g10/keyedit.c:1371
2029 #, c-format
2030 msgid "No secondary key with index %d\n"
2031 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2032
2033 #: g10/mainproc.c:198
2034 #, fuzzy
2035 msgid "public key encrypted data: Good DEK\n"
2036 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2037
2038 #: g10/mainproc.c:201
2039 #, c-format
2040 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2041 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2042
2043 #: g10/mainproc.c:228
2044 #, fuzzy
2045 msgid "decryption okay\n"
2046 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2047
2048 #: g10/mainproc.c:231
2049 #, c-format
2050 msgid "decryption failed: %s\n"
2051 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2052
2053 #: g10/mainproc.c:248
2054 #, fuzzy
2055 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2056 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2057
2058 #: g10/mainproc.c:250
2059 #, c-format
2060 msgid "original file name='%.*s'\n"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: g10/mainproc.c:833
2064 msgid "signature verification suppressed\n"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: g10/mainproc.c:839
2068 #, c-format
2069 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2070 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2071
2072 #: g10/mainproc.c:847
2073 msgid "BAD signature from \""
2074 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2075
2076 #: g10/mainproc.c:848
2077 msgid "Good signature from \""
2078 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2079
2080 #: g10/mainproc.c:861
2081 #, c-format
2082 msgid "Can't check signature: %s\n"
2083 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2084
2085 #: g10/mainproc.c:934
2086 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: g10/mainproc.c:939
2090 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: g10/misc.c:88
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2096 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ '%s': %s\n"
2097
2098 #: g10/misc.c:90
2099 msgid "WARNING: Program may create a core file!\n"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: g10/parse-packet.c:109
2103 #, fuzzy, c-format
2104 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2105 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2106
2107 #: g10/passphrase.c:141
2108 msgid ""
2109 "\n"
2110 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2111 "user: \""
2112 msgstr ""
2113 "\n"
2114 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2115 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2116
2117 #: g10/passphrase.c:150
2118 #, c-format
2119 msgid "(%u-bit %s key, ID %08lX, created %s)\n"
2120 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2121
2122 #: g10/passphrase.c:174
2123 #, fuzzy
2124 msgid "Enter passphrase: "
2125 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2126
2127 #: g10/passphrase.c:178
2128 #, fuzzy
2129 msgid "Repeat passphrase: "
2130 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2131
2132 #: g10/plaintext.c:102
2133 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2134 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2135
2136 #: g10/plaintext.c:215
2137 msgid "Please enter name of data file: "
2138 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2139
2140 #: g10/plaintext.c:236
2141 msgid "reading stdin ...\n"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: g10/plaintext.c:299
2145 #, c-format
2146 msgid "can't open signed data '%s'\n"
2147 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ '%s' .\n"
2148
2149 #: g10/pubkey-enc.c:78
2150 #, c-format
2151 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2152 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2153
2154 #: g10/pubkey-enc.c:84
2155 msgid "okay, we are the anonymous receiver.\n"
2156 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2157
2158 #: g10/pubkey-enc.c:136
2159 #, fuzzy
2160 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2161 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2162
2163 #: g10/pubkey-enc.c:183
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2166 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2167
2168 #: g10/seckey-cert.c:56
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2171 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2172
2173 #: g10/seckey-cert.c:169
2174 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2175 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2176
2177 #: g10/seckey-cert.c:215
2178 #, fuzzy
2179 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2180 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2181
2182 #: g10/sig-check.c:155
2183 msgid ""
2184 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2185 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2186
2187 #: g10/sig-check.c:165
2188 msgid "public key created in future (time warp or clock problem)\n"
2189 msgstr ""
2190 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
2191 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2192
2193 #: g10/sig-check.c:170
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2196 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2197
2198 #: g10/sign.c:69
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "%s signature from: %s\n"
2201 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2202
2203 #: g10/sign.c:200 g10/sign.c:558
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "can't create %s: %s\n"
2206 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2207
2208 #: g10/sign.c:296
2209 #, fuzzy
2210 msgid "signing:"
2211 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2212
2213 #: g10/sign.c:336
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
2216 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
2217
2218 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1413
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2221 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2222
2223 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1420
2224 #, c-format
2225 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/tdbio.c:232
2229 msgid "trustdb transaction to large\n"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/tdbio.c:402
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "%s: can't access: %s\n"
2235 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2236
2237 #: g10/ringedit.c:273 g10/tdbio.c:422
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
2240 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2241
2242 #: g10/ringedit.c:279 g10/tdbio.c:425
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "%s: directory created\n"
2245 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2246
2247 #: g10/tdbio.c:429
2248 #, c-format
2249 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: g10/openfile.c:101 g10/openfile.c:165 g10/ringedit.c:1256 g10/tdbio.c:435
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "%s: can't create: %s\n"
2255 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2256
2257 #: g10/tdbio.c:459
2258 #, c-format
2259 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: g10/tdbio.c:463
2263 #, c-format
2264 msgid "%s: invalid trust-db created\n"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/tdbio.c:465
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "%s: trust-db created\n"
2270 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2271
2272 #: g10/tdbio.c:506
2273 #, c-format
2274 msgid "%s: invalid trust-db\n"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/tdbio.c:540
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2280 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2281
2282 #: g10/tdbio.c:548
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2285 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2286
2287 #: g10/tdbio.c:564 g10/tdbio.c:603 g10/tdbio.c:628 g10/tdbio.c:1346
2288 #: g10/tdbio.c:1373
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2291 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2292
2293 #: g10/tdbio.c:577
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2296 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2297
2298 #: g10/tdbio.c:1053
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2301 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2302
2303 #: g10/tdbio.c:1061
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2306 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2307
2308 #: g10/tdbio.c:1082
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2311 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2312
2313 #: g10/tdbio.c:1098
2314 #, c-format
2315 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: g10/tdbio.c:1103
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2321 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2322
2323 #: g10/tdbio.c:1379
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2326 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2327
2328 #: g10/tdbio.c:1387
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2331 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2332
2333 #: g10/tdbio.c:1397
2334 #, c-format
2335 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: g10/tdbio.c:1427
2339 #, c-format
2340 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: g10/trustdb.c:134
2344 msgid "The trust DB is corrupted; please run \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2345 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2346
2347 #: g10/trustdb.c:147
2348 #, c-format
2349 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: g10/trustdb.c:162
2353 #, c-format
2354 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: g10/trustdb.c:176
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2360 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2361
2362 #: g10/trustdb.c:190
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "trust db: sync failed: %s\n"
2365 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2366
2367 #: g10/trustdb.c:319
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2370 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2371
2372 #: g10/trustdb.c:326
2373 #, c-format
2374 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: g10/trustdb.c:331
2378 #, c-format
2379 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/trustdb.c:336
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2385 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2386
2387 #: g10/trustdb.c:412
2388 #, c-format
2389 msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/trustdb.c:455
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
2395 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
2396
2397 #: g10/trustdb.c:490
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
2400 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2401
2402 #: g10/trustdb.c:499 g10/trustdb.c:557
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2405 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2406
2407 #: g10/trustdb.c:504 g10/trustdb.c:563
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2410 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
2411
2412 #: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:572
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2415 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2416
2417 #: g10/trustdb.c:512 g10/trustdb.c:575
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2420 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2421
2422 #: g10/trustdb.c:528
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2425 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2426
2427 #: g10/trustdb.c:540
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2430 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2431
2432 #: g10/trustdb.c:547
2433 #, c-format
2434 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2435 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
2436
2437 #: g10/trustdb.c:583
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2440 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2441
2442 #: g10/trustdb.c:766
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
2445 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2446
2447 #: g10/trustdb.c:775
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
2450 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2451
2452 #: g10/trustdb.c:785
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
2455 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2456
2457 #: g10/trustdb.c:794
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
2460 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2461
2462 #: g10/trustdb.c:804
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
2465 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2466
2467 #: g10/trustdb.c:999
2468 msgid "Ooops, no keys\n"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: g10/trustdb.c:1003
2472 #, fuzzy
2473 msgid "Ooops, no user ids\n"
2474 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2475
2476 #: g10/trustdb.c:1074 g10/trustdb.c:1092
2477 #, c-format
2478 msgid "user '%s' read problem: %s\n"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: g10/trustdb.c:1077 g10/trustdb.c:1095
2482 #, c-format
2483 msgid "user '%s' list problem: %s\n"
2484 msgstr ""
2485
2486 #: g10/trustdb.c:1085 g10/trustdb.c:1300
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "user '%s' not found: %s\n"
2489 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2490
2491 #: g10/trustdb.c:1087 g10/trustdb.c:1302
2492 #, c-format
2493 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: g10/trustdb.c:1090
2497 #, c-format
2498 msgid "user '%s' not in trustdb\n"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: g10/trustdb.c:1125
2502 #, c-format
2503 msgid ""
2504 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
2505 "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: g10/trustdb.c:1131
2509 msgid "directory record w/o primary key\n"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: g10/trustdb.c:1138
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "error reading key record: %s\n"
2515 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2516
2517 #: g10/trustdb.c:1178
2518 msgid "line to long\n"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: g10/trustdb.c:1186
2522 msgid "error: missing colon\n"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: g10/trustdb.c:1191
2526 #, fuzzy
2527 msgid "error: invalid fingerprint\n"
2528 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
2529
2530 #: g10/trustdb.c:1195
2531 #, fuzzy
2532 msgid "error: no ownertrust value\n"
2533 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2534
2535 #: g10/trustdb.c:1209
2536 #, c-format
2537 msgid "LID %lu: changing trust from %u to %u\n"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: g10/trustdb.c:1212
2541 #, c-format
2542 msgid "LID %lu: setting trust to %u\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: g10/trustdb.c:1220
2546 msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: g10/trustdb.c:1223
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key not in ring: %s\n"
2552 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2553
2554 #: g10/trustdb.c:1227
2555 msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
2556 msgstr ""
2557
2558 #. update the ownertrust
2559 #: g10/trustdb.c:1232
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "insert trust record failed: %s\n"
2562 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2563
2564 #. error
2565 #: g10/trustdb.c:1238
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "error finding dir record: %s\n"
2568 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2569
2570 #: g10/trustdb.c:1305
2571 #, c-format
2572 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: g10/trustdb.c:1308
2576 #, fuzzy, c-format
2577 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
2578 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2579
2580 #: g10/trustdb.c:1355
2581 #, c-format
2582 msgid "%s: keyblock read problem: %s\n"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/trustdb.c:1369
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "%s: update failed: %s\n"
2588 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2589
2590 #: g10/trustdb.c:1372
2591 #, c-format
2592 msgid "%s: updated\n"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: g10/trustdb.c:1374
2596 #, c-format
2597 msgid "%s: okay\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: g10/trustdb.c:1389
2601 #, c-format
2602 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: g10/trustdb.c:1402
2606 #, fuzzy, c-format
2607 msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
2608 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2609
2610 #: g10/trustdb.c:1411 g10/trustdb.c:1480
2611 #, fuzzy, c-format
2612 msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
2613 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2614
2615 #: g10/trustdb.c:1417 g10/trustdb.c:1486
2616 #, c-format
2617 msgid "lid %lu: updated\n"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: g10/trustdb.c:1421 g10/trustdb.c:1490
2621 #, c-format
2622 msgid "lid %lu: okay\n"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: g10/trustdb.c:1428 g10/trustdb.c:1496
2626 #, c-format
2627 msgid "%lu keys processed\n"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: g10/trustdb.c:1430
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "\t%lu keys skipped\n"
2633 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
2634
2635 #: g10/trustdb.c:1432 g10/trustdb.c:1498
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "\t%lu keys with errors\n"
2638 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
2639
2640 #: g10/trustdb.c:1434 g10/trustdb.c:1500
2641 #, c-format
2642 msgid "\t%lu keys updated\n"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: g10/trustdb.c:1464
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
2648 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2649
2650 #: g10/trustdb.c:1469
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
2653 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2654
2655 #: g10/trustdb.c:1475
2656 #, c-format
2657 msgid "lid %lu: inserted\n"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: g10/trustdb.c:1502
2661 #, c-format
2662 msgid "\t%lu keys inserted\n"
2663 msgstr ""
2664
2665 #: g10/trustdb.c:1505
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
2668 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2669
2670 #: g10/trustdb.c:1550
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
2673 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2674
2675 #: g10/trustdb.c:1557
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
2678 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2679
2680 #: g10/trustdb.c:1561
2681 #, c-format
2682 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
2683 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2684
2685 #: g10/trustdb.c:1569
2686 #, c-format
2687 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
2688 msgstr ""
2689 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2690
2691 #: g10/trustdb.c:1576
2692 #, c-format
2693 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
2694 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2695
2696 #: g10/trustdb.c:1584
2697 #, c-format
2698 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
2699 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2700
2701 #: g10/trustdb.c:1753 g10/trustdb.c:1782 g10/trustdb.c:2521
2702 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: g10/trustdb.c:1804
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2708 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2709
2710 #: g10/trustdb.c:1867
2711 #, c-format
2712 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: g10/trustdb.c:1871
2716 #, c-format
2717 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #. we need the dir record
2721 #: g10/trustdb.c:1878
2722 #, c-format
2723 msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/trustdb.c:1884
2727 #, c-format
2728 msgid "lid %lu: no primary key\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: g10/trustdb.c:1917
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
2734 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2735
2736 #: g10/trustdb.c:1921
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "lid %lu: user id without signature\n"
2739 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2740
2741 #: g10/trustdb.c:1928
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
2744 msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
2745
2746 #: g10/trustdb.c:1939 g10/trustdb.c:2658 g10/trustdb.c:2742
2747 #, fuzzy
2748 msgid "Valid certificate revocation"
2749 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2750
2751 #: g10/trustdb.c:1940 g10/trustdb.c:2659 g10/trustdb.c:2743
2752 #, fuzzy
2753 msgid "Good certificate"
2754 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2755
2756 #: g10/trustdb.c:1949
2757 msgid "very strange: no public key\n"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: g10/trustdb.c:1997
2761 #, c-format
2762 msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: g10/trustdb.c:2003
2766 #, c-format
2767 msgid "lid %lu does not have a key\n"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: g10/trustdb.c:2013
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
2773 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
2774
2775 #: g10/trustdb.c:2070 g10/trustdb.c:2984
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
2778 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2779
2780 #: g10/trustdb.c:2223
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2783 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
2784
2785 #: g10/trustdb.c:2229 g10/trustdb.c:2271
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2788 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2789
2790 #: g10/trustdb.c:2244
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2793 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2794
2795 #: g10/trustdb.c:2250
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
2798 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2799
2800 #: g10/trustdb.c:2265
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
2803 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2804
2805 #: g10/trustdb.c:2365
2806 #, fuzzy
2807 msgid "Good self-signature"
2808 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2809
2810 #: g10/trustdb.c:2376
2811 #, fuzzy
2812 msgid "Invalid self-signature"
2813 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2814
2815 #: g10/trustdb.c:2386
2816 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature\n"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: g10/trustdb.c:2393
2820 #, fuzzy
2821 msgid "Valid user ID revocation\n"
2822 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2823
2824 #: g10/trustdb.c:2400
2825 #, fuzzy
2826 msgid "Invalid user ID revocation"
2827 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2828
2829 #: g10/trustdb.c:2484
2830 msgid "Too many preferences"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: g10/trustdb.c:2498
2834 msgid "Too many preference items"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: g10/trustdb.c:2637
2838 msgid "Duplicated certificate - deleted"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: g10/trustdb.c:2670
2842 #, fuzzy
2843 msgid "Hmmm, public key lost?"
2844 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
2845
2846 #: g10/trustdb.c:2680 g10/trustdb.c:2763
2847 #, fuzzy
2848 msgid "Invalid certificate revocation"
2849 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2850
2851 #: g10/trustdb.c:2681 g10/trustdb.c:2764
2852 #, fuzzy
2853 msgid "Invalid certificate"
2854 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2855
2856 #: g10/trustdb.c:2696
2857 #, c-format
2858 msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: g10/trustdb.c:2710
2862 #, c-format
2863 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
2864 msgstr ""
2865
2866 #. that should never happen
2867 #: g10/trustdb.c:2954
2868 #, fuzzy, c-format
2869 msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
2870 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2871
2872 #: g10/trustdb.c:2972
2873 msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: g10/ringedit.c:293
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
2879 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2880
2881 #: g10/ringedit.c:299 g10/ringedit.c:1264
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "%s: keyring created\n"
2884 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2885
2886 #: g10/ringedit.c:1449
2887 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: g10/ringedit.c:1450
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "%s is the unchanged one\n"
2893 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
2894
2895 #: g10/ringedit.c:1451
2896 #, c-format
2897 msgid "%s is the new one\n"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: g10/ringedit.c:1452
2901 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: g10/skclist.c:94
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "skipped '%s': %s\n"
2907 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
2908
2909 #: g10/skclist.c:100
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid ""
2912 "skipped '%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
2913 "signatures!\n"
2914 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2915
2916 #. do not overwrite
2917 #: g10/openfile.c:58
2918 #, c-format
2919 msgid "File '%s' exists. "
2920 msgstr "æÁÊÌ '%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
2921
2922 #: g10/openfile.c:60
2923 msgid "Overwrite (y/N)? "
2924 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
2925
2926 #: g10/openfile.c:85
2927 #, fuzzy
2928 msgid "writing to stdout\n"
2929 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × '%s'\n"
2930
2931 #: g10/openfile.c:134
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
2934 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ '%s' .\n"
2935
2936 #: g10/openfile.c:181
2937 #, c-format
2938 msgid "%s: new options file created\n"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/encr-data.c:59
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "%s encrypted data\n"
2944 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
2945
2946 #: g10/encr-data.c:61
2947 #, c-format
2948 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: g10/encr-data.c:74
2952 #, fuzzy
2953 msgid ""
2954 "WARNING: Message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
2955 msgstr ""
2956 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
2957 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
2958
2959 #: g10/seskey.c:52
2960 msgid "weak key created - retrying\n"
2961 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
2962
2963 #: g10/seskey.c:57
2964 #, c-format
2965 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
2966 msgstr ""
2967 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
2968 "ÒÁÚ!\n"
2969
2970 #. begin of list
2971 #: g10/helptext.c:45
2972 msgid "edit_ownertrust.value"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: g10/helptext.c:51
2976 msgid "revoked_key.override"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: g10/helptext.c:55
2980 msgid "untrusted_key.override"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: g10/helptext.c:59
2984 msgid "pklist.user_id.enter"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: g10/helptext.c:63
2988 msgid "keygen.algo"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: g10/helptext.c:80
2992 msgid "keygen.size"
2993 msgstr ""
2994
2995 #: g10/helptext.c:84
2996 msgid "keygen.size.huge.okay"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: g10/helptext.c:89
3000 msgid "keygen.size.large.okay"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: g10/helptext.c:94
3004 msgid "keygen.valid"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: g10/helptext.c:98
3008 msgid "keygen.valid.okay"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/helptext.c:103
3012 msgid "keygen.name"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: g10/helptext.c:108
3016 msgid "keygen.email"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: g10/helptext.c:112
3020 msgid "keygen.comment"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: g10/helptext.c:117
3024 msgid "keygen.userid.cmd"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: g10/helptext.c:126
3028 msgid "keygen.sub.okay"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: g10/helptext.c:130
3032 msgid "sign_uid.okay"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: g10/helptext.c:135
3036 msgid "change_passwd.empty.okay"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: g10/helptext.c:140
3040 msgid "keyedit.cmd"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: g10/helptext.c:144
3044 msgid "keyedit.save.okay"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: g10/helptext.c:149
3048 msgid "keyedit.cancel.okay"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: g10/helptext.c:153
3052 msgid "keyedit.sign_all.okay"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: g10/helptext.c:157
3056 msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: g10/helptext.c:162
3060 msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3061 msgstr ""
3062
3063 # ################################
3064 # ####### Help msgids ############
3065 # ################################
3066 #: g10/helptext.c:166
3067 msgid "passphrase.enter"
3068 msgstr ""
3069 "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
3070 "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
3071 "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
3072 "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
3073 "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
3074 "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
3075 "\"Passphrase\"\n"
3076 "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
3077 "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
3078 "werden,\n"
3079 "sind i.d.R. eine gute Wahl"
3080
3081 #: g10/helptext.c:173
3082 msgid "passphrase.repeat"
3083 msgstr ""
3084 "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3085 "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3086 "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3087
3088 #: g10/helptext.c:177
3089 #, fuzzy
3090 msgid "detached_signature.filename"
3091 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3092
3093 #: g10/helptext.c:181
3094 msgid "openfile.overwrite.okay"
3095 msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3096
3097 #: g10/helptext.c:195
3098 msgid "No help available"
3099 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3100
3101 #: g10/helptext.c:207
3102 #, c-format
3103 msgid "No help available for '%s'"
3104 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ '%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3105
3106 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3107 #~ msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
3108
3109 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
3110 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
3111
3112 #, fuzzy
3113 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
3114 #~ msgstr ""
3115 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
3116
3117 #, fuzzy
3118 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
3119 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3120
3121 #~ msgid "can't write keyring\n"
3122 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
3123
3124 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
3125 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
3126
3127 #~ msgid "edit a key signature"
3128 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
3129
3130 #~ msgid "do not make any changes"
3131 #~ msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
3132
3133 #~ msgid ""
3134 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3135 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3136 #~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates.\n"
3137 #~ msgstr ""
3138 #~ "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3139 #~ "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3140 #~ "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3141 #~ "(implizit\n"
3142 #~ "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3143
3144 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
3145 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
3146
3147 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
3148 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
3149
3150 #~ msgid "[User name not available] "
3151 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
3152
3153 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
3154 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
3155
3156 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
3157 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
3158
3159 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
3160 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
3161
3162 #~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
3163 #~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
3164
3165 #~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3166 #~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3167
3168 #~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3169 #~ msgstr ""
3170 #~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3171 #~ "entfernen.\n"
3172
3173 #~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3174 #~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3175
3176 #~ msgid "Delete this key from the keyring? "
3177 #~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3178
3179 #~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
3180 #~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "