See ChangeLog: Thu Jan 21 06:22:10 CET 1999 Werner Koch
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 1999-01-20 22:45+0100\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/secmem.c:77
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr ""
27 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
28 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
29 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
30
31 #: util/miscutil.c:143
32 msgid "yes"
33 msgstr "ÄÁ(y)"
34
35 #: util/miscutil.c:144
36 msgid "yY"
37 msgstr "yY"
38
39 #: util/errors.c:54
40 #, fuzzy
41 msgid "general error"
42 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
43
44 #: util/errors.c:55
45 #, fuzzy
46 msgid "unknown packet type"
47 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
48
49 #: util/errors.c:56
50 #, fuzzy
51 msgid "unknown version"
52 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
53
54 #: util/errors.c:57
55 #, fuzzy
56 msgid "unknown pubkey algorithm"
57 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
58
59 #: util/errors.c:58
60 #, fuzzy
61 msgid "unknown digest algorithm"
62 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
63
64 #: util/errors.c:59
65 #, fuzzy
66 msgid "bad public key"
67 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
68
69 #: util/errors.c:60
70 #, fuzzy
71 msgid "bad secret key"
72 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
73
74 #: util/errors.c:61
75 #, fuzzy
76 msgid "bad signature"
77 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
78
79 #: util/errors.c:62
80 #, fuzzy
81 msgid "checksum error"
82 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
83
84 #: util/errors.c:63
85 #, fuzzy
86 msgid "bad passphrase"
87 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
88
89 #: util/errors.c:64
90 #, fuzzy
91 msgid "public key not found"
92 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
93
94 #: util/errors.c:65
95 #, fuzzy
96 msgid "unknown cipher algorithm"
97 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
98
99 #: util/errors.c:66
100 #, fuzzy
101 msgid "can't open the keyring"
102 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
103
104 #: util/errors.c:67
105 #, fuzzy
106 msgid "invalid packet"
107 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
108
109 #: util/errors.c:68
110 #, fuzzy
111 msgid "invalid armor"
112 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
113
114 #: util/errors.c:69
115 #, fuzzy
116 msgid "no such user id"
117 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
118
119 #: util/errors.c:70
120 #, fuzzy
121 msgid "secret key not available"
122 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
123
124 #: util/errors.c:71
125 #, fuzzy
126 msgid "wrong secret key used"
127 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
128
129 #: util/errors.c:72
130 #, fuzzy
131 msgid "not supported"
132 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
133
134 #: util/errors.c:73
135 #, fuzzy
136 msgid "bad key"
137 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
138
139 #: util/errors.c:74
140 #, fuzzy
141 msgid "file read error"
142 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
143
144 #: util/errors.c:75
145 #, fuzzy
146 msgid "file write error"
147 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
148
149 #: util/errors.c:76
150 #, fuzzy
151 msgid "unknown compress algorithm"
152 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
153
154 #: util/errors.c:77
155 #, fuzzy
156 msgid "file open error"
157 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
158
159 #: util/errors.c:78
160 #, fuzzy
161 msgid "file create error"
162 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
163
164 #: util/errors.c:79
165 #, fuzzy
166 msgid "invalid passphrase"
167 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
168
169 #: util/errors.c:80
170 #, fuzzy
171 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
172 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
173
174 #: util/errors.c:81
175 #, fuzzy
176 msgid "unimplemented cipher algorithm"
177 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
178
179 #: util/errors.c:82
180 #, fuzzy
181 msgid "unknown signature class"
182 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
183
184 #: util/errors.c:83
185 #, fuzzy
186 msgid "trust database error"
187 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
188
189 #: util/errors.c:84
190 msgid "bad MPI"
191 msgstr ""
192
193 #: util/errors.c:85
194 #, fuzzy
195 msgid "resource limit"
196 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
197
198 #: util/errors.c:86
199 #, fuzzy
200 msgid "invalid keyring"
201 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
202
203 #: util/errors.c:87
204 #, fuzzy
205 msgid "bad certificate"
206 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
207
208 #: util/errors.c:88
209 #, fuzzy
210 msgid "malformed user id"
211 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
212
213 #: util/errors.c:89
214 #, fuzzy
215 msgid "file close error"
216 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
217
218 #: util/errors.c:90
219 #, fuzzy
220 msgid "file rename error"
221 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
222
223 #: util/errors.c:91
224 #, fuzzy
225 msgid "file delete error"
226 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
227
228 #: util/errors.c:92
229 #, fuzzy
230 msgid "unexpected data"
231 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
232
233 #: util/errors.c:93
234 #, fuzzy
235 msgid "timestamp conflict"
236 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
237
238 #: util/errors.c:94
239 #, fuzzy
240 msgid "unusable pubkey algorithm"
241 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
242
243 #: util/errors.c:95
244 #, fuzzy
245 msgid "file exists"
246 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
247
248 #: util/errors.c:96
249 #, fuzzy
250 msgid "weak key"
251 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
252
253 #: util/errors.c:97
254 #, fuzzy
255 msgid "invalid argument"
256 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
257
258 #: util/errors.c:98
259 msgid "bad URI"
260 msgstr ""
261
262 #: util/errors.c:99
263 #, fuzzy
264 msgid "unsupported URI"
265 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
266
267 #: util/errors.c:100
268 #, fuzzy
269 msgid "network error"
270 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
271
272 #: util/logger.c:178
273 #, fuzzy, c-format
274 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
275 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
276
277 #: util/logger.c:184
278 #, c-format
279 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
280 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
281
282 #: cipher/random.c:412
283 #, fuzzy
284 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
285 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
286
287 #: cipher/random.c:413
288 msgid ""
289 "The random number generator is only a kludge to let\n"
290 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
291 "\n"
292 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
293 "\n"
294 msgstr ""
295 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
296 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
297 "\n"
298 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
299 "\n"
300
301 #: cipher/rndlinux.c:118
302 #, c-format
303 msgid ""
304 "\n"
305 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
306 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
307 msgstr ""
308 "\n"
309 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
310 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
311
312 #: g10/g10.c:163
313 msgid ""
314 "@Commands:\n"
315 " "
316 msgstr ""
317 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
318 " "
319
320 #: g10/g10.c:166
321 #, fuzzy
322 msgid "|[file]|make a signature"
323 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
324
325 #: g10/g10.c:167
326 #, fuzzy
327 msgid "|[file]|make a clear text signature"
328 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
329
330 #: g10/g10.c:168
331 msgid "make a detached signature"
332 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
333
334 #: g10/g10.c:169
335 msgid "encrypt data"
336 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
337
338 #: g10/g10.c:170
339 msgid "encryption only with symmetric cipher"
340 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
341
342 #: g10/g10.c:171
343 msgid "store only"
344 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
345
346 #: g10/g10.c:172
347 msgid "decrypt data (default)"
348 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
349
350 #: g10/g10.c:173
351 msgid "verify a signature"
352 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
353
354 #: g10/g10.c:175
355 msgid "list keys"
356 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
357
358 #: g10/g10.c:176
359 msgid "list keys and signatures"
360 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
361
362 #: g10/g10.c:177
363 msgid "check key signatures"
364 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
365
366 #: g10/g10.c:178
367 msgid "list keys and fingerprints"
368 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
369
370 #: g10/g10.c:179
371 msgid "list secret keys"
372 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
373
374 #: g10/g10.c:181
375 msgid "generate a new key pair"
376 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
377
378 #: g10/g10.c:183
379 msgid "remove key from the public keyring"
380 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
381
382 #: g10/g10.c:185
383 msgid "sign or edit a key"
384 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
385
386 #: g10/g10.c:186
387 msgid "generate a revocation certificate"
388 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
389
390 #: g10/g10.c:188
391 msgid "export keys"
392 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
393
394 #: g10/g10.c:189
395 msgid "export keys to a key server"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/g10.c:192
399 msgid "import/merge keys"
400 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
401
402 #: g10/g10.c:194
403 msgid "list only the sequence of packets"
404 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
405
406 #: g10/g10.c:197
407 #, fuzzy
408 msgid "export the ownertrust values"
409 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
410
411 #: g10/g10.c:199
412 #, fuzzy
413 msgid "import ownertrust values"
414 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
415
416 #: g10/g10.c:201
417 #, fuzzy
418 msgid "|[NAMES]|update the trust database"
419 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
420
421 #: g10/g10.c:203
422 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
423 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
424
425 #: g10/g10.c:204
426 msgid "fix a corrupted trust database"
427 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
428
429 #: g10/g10.c:205
430 msgid "De-Armor a file or stdin"
431 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
432
433 #: g10/g10.c:206
434 msgid "En-Armor a file or stdin"
435 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
436
437 #: g10/g10.c:207
438 msgid "|algo [files]|print message digests"
439 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
440
441 #: g10/g10.c:208
442 msgid "print all message digests"
443 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
444
445 #: g10/g10.c:215
446 msgid ""
447 "@\n"
448 "Options:\n"
449 " "
450 msgstr ""
451 "@\n"
452 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
453 " "
454
455 #: g10/g10.c:217
456 msgid "create ascii armored output"
457 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
458
459 #: g10/g10.c:219
460 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
461 msgstr ""
462 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
463
464 #: g10/g10.c:220
465 msgid "use this user-id for encryption"
466 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
467
468 #: g10/g10.c:221
469 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
470 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
471
472 #: g10/g10.c:223
473 msgid "use canonical text mode"
474 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
475
476 #: g10/g10.c:225
477 msgid "use as output file"
478 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
479
480 #: g10/g10.c:226
481 msgid "verbose"
482 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
483
484 #: g10/g10.c:227
485 msgid "be somewhat more quiet"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/g10.c:228
489 #, fuzzy
490 msgid "force v3 signatures"
491 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
492
493 #. { oDryRun, "dry-run",   0, N_("do not make any changes") },
494 #: g10/g10.c:230
495 msgid "batch mode: never ask"
496 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
497
498 #: g10/g10.c:231
499 msgid "assume yes on most questions"
500 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
501
502 #: g10/g10.c:232
503 msgid "assume no on most questions"
504 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
505
506 #: g10/g10.c:233
507 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
508 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
509
510 #: g10/g10.c:234
511 msgid "add this secret keyring to the list"
512 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
513
514 #: g10/g10.c:235
515 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
516 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
517
518 #: g10/g10.c:236
519 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
520 msgstr ""
521
522 #: g10/g10.c:237
523 #, fuzzy
524 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
525 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
526
527 #: g10/g10.c:238
528 msgid "read options from file"
529 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
530
531 #: g10/g10.c:240
532 msgid "set debugging flags"
533 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
534
535 #: g10/g10.c:241
536 msgid "enable full debugging"
537 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
538
539 #: g10/g10.c:242
540 msgid "|FD|write status info to this FD"
541 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
542
543 #: g10/g10.c:243
544 msgid "do not write comment packets"
545 msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
546
547 #: g10/g10.c:244
548 msgid "(default is 1)"
549 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
550
551 #: g10/g10.c:245
552 msgid "(default is 3)"
553 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
554
555 #: g10/g10.c:247
556 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
557 msgstr ""
558
559 #: g10/g10.c:248
560 #, fuzzy
561 msgid "|FILE|load extension module FILE"
562 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
563
564 #: g10/g10.c:249
565 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
566 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
567
568 #: g10/g10.c:250
569 #, fuzzy
570 msgid "|N|use passphrase mode N"
571 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
572
573 #: g10/g10.c:252
574 #, fuzzy
575 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
576 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
577
578 #: g10/g10.c:254
579 #, fuzzy
580 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
581 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
582
583 #: g10/g10.c:256
584 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
585 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
586
587 #: g10/g10.c:257
588 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
589 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
590
591 #: g10/g10.c:258
592 msgid "|N|use compress algorithm N"
593 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
594
595 #: g10/g10.c:259
596 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
597 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
598
599 #: g10/g10.c:267
600 #, fuzzy
601 msgid ""
602 "@\n"
603 "Examples:\n"
604 "\n"
605 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
606 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
607 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
608 " --list-keys [names]        show keys\n"
609 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
610 msgstr ""
611 "@\n"
612 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
613 "\n"
614 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
615 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
616 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
617 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
618 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
619
620 #: g10/g10.c:346
621 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
622 msgstr ""
623 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
624 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
625
626 #: g10/g10.c:351
627 msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
628 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
629
630 #: g10/g10.c:353
631 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
632 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
633
634 #: g10/g10.c:358
635 #, fuzzy
636 msgid ""
637 "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
638 "GnuPG maintenance utility\n"
639 msgstr ""
640 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
641 "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
642
643 #: g10/g10.c:361
644 msgid ""
645 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
646 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
647 "default operation depends on the input data\n"
648 msgstr ""
649 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
650 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
651 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
652
653 #: g10/g10.c:367
654 msgid ""
655 "\n"
656 "Supported algorithms:\n"
657 msgstr ""
658 "\n"
659 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
660
661 #: g10/g10.c:442
662 msgid "usage: gpgm [options] "
663 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
664
665 #: g10/g10.c:444
666 msgid "usage: gpg [options] "
667 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
668
669 #: g10/g10.c:485
670 msgid "conflicting commands\n"
671 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
672
673 #: g10/g10.c:623
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
676 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
677
678 #: g10/g10.c:627
679 #, c-format
680 msgid "option file `%s': %s\n"
681 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
682
683 #: g10/g10.c:634
684 #, c-format
685 msgid "reading options from `%s'\n"
686 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
687
688 #: g10/g10.c:788
689 #, fuzzy, c-format
690 msgid "%s is not a valid character set\n"
691 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
692
693 #: g10/g10.c:824 g10/g10.c:836
694 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
695 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
696
697 #: g10/g10.c:830 g10/g10.c:842
698 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
699 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
700
701 #: g10/g10.c:845
702 #, c-format
703 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
704 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
705
706 #: g10/g10.c:847
707 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
708 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
709
710 #: g10/g10.c:849
711 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
712 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
713
714 #: g10/g10.c:851
715 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/g10.c:854
719 #, fuzzy
720 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
721 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
722
723 #: g10/g10.c:858
724 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
725 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
726
727 #: g10/g10.c:941
728 #, c-format
729 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
730 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
731
732 #: g10/g10.c:947
733 msgid "--store [filename]"
734 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
735
736 #: g10/g10.c:955
737 msgid "--symmetric [filename]"
738 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
739
740 #: g10/g10.c:963
741 msgid "--encrypt [filename]"
742 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
743
744 #: g10/g10.c:976
745 msgid "--sign [filename]"
746 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
747
748 #: g10/g10.c:989
749 msgid "--sign --encrypt [filename]"
750 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
751
752 #: g10/g10.c:1003
753 msgid "--clearsign [filename]"
754 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
755
756 #: g10/g10.c:1015
757 msgid "--decrypt [filename]"
758 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
759
760 #: g10/g10.c:1024
761 #, fuzzy
762 msgid "--edit-key username [commands]"
763 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
764
765 #: g10/g10.c:1040
766 msgid "--delete-secret-key username"
767 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
768
769 #: g10/g10.c:1043
770 msgid "--delete-key username"
771 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
772
773 #: g10/encode.c:216 g10/g10.c:1066 g10/sign.c:311
774 #, c-format
775 msgid "can't open %s: %s\n"
776 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
777
778 #: g10/g10.c:1077
779 msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
780 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
781
782 #: g10/g10.c:1138
783 #, c-format
784 msgid "dearmoring failed: %s\n"
785 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
786
787 #: g10/g10.c:1146
788 #, c-format
789 msgid "enarmoring failed: %s\n"
790 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
791
792 #: g10/g10.c:1212
793 #, c-format
794 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
795 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
796
797 #: g10/g10.c:1291
798 msgid "[filename]"
799 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
800
801 #: g10/g10.c:1295
802 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
803 msgstr ""
804
805 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1298 g10/verify.c:66
806 #, c-format
807 msgid "can't open `%s'\n"
808 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
809
810 #: g10/armor.c:297
811 #, fuzzy, c-format
812 msgid "armor: %s\n"
813 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
814
815 #: g10/armor.c:320
816 msgid "invalid armor header: "
817 msgstr ""
818
819 #: g10/armor.c:327
820 msgid "armor header: "
821 msgstr ""
822
823 #: g10/armor.c:338
824 #, fuzzy
825 msgid "invalid clearsig header\n"
826 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
827
828 #: g10/armor.c:390
829 #, fuzzy
830 msgid "nested clear text signatures\n"
831 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
832
833 #: g10/armor.c:508
834 msgid "invalid dash escaped line: "
835 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
836
837 #: g10/armor.c:516
838 #, fuzzy
839 msgid "unexpected armor:"
840 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
841
842 #: g10/armor.c:632
843 #, fuzzy, c-format
844 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
845 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
846
847 #: g10/armor.c:675
848 msgid "premature eof (no CRC)\n"
849 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
850
851 #: g10/armor.c:709
852 msgid "premature eof (in CRC)\n"
853 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
854
855 #: g10/armor.c:713
856 msgid "malformed CRC\n"
857 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
858
859 #: g10/armor.c:717
860 #, c-format
861 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
862 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
863
864 #: g10/armor.c:734
865 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
866 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
867
868 #: g10/armor.c:738
869 msgid "error in trailer line\n"
870 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
871
872 #: g10/armor.c:999
873 #, fuzzy
874 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
875 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
876
877 #: g10/armor.c:1001
878 #, c-format
879 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
880 msgstr ""
881
882 #: g10/armor.c:1005
883 msgid ""
884 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
885 msgstr ""
886
887 #: g10/pkclist.c:138
888 #, fuzzy, c-format
889 msgid ""
890 "No trust value assigned to %lu:\n"
891 "%4u%c/%08lX %s \""
892 msgstr ""
893 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
894 "%4u%c/%08lX %s \""
895
896 #: g10/pkclist.c:148
897 #, fuzzy
898 msgid ""
899 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
900 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
901 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
902 "\n"
903 " 1 = Don't know\n"
904 " 2 = I do NOT trust\n"
905 " 3 = I trust marginally\n"
906 " 4 = I trust fully\n"
907 " s = please show me more information\n"
908 msgstr ""
909 "\"\n"
910 "\n"
911 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
912 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
913 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
914 "\n"
915 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
916 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
917 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
918 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
919 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
920
921 #: g10/pkclist.c:157
922 msgid " m = back to the main menu\n"
923 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
924
925 #: g10/pkclist.c:159
926 msgid " q = quit\n"
927 msgstr ""
928
929 # valid user replies (not including 1..4)
930 #. a string with valid answers
931 #: g10/pkclist.c:164
932 #, fuzzy
933 msgid "sSmMqQ"
934 msgstr "sSmMqQ"
935
936 #: g10/pkclist.c:168
937 msgid "Your decision? "
938 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
939
940 #: g10/pkclist.c:188
941 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
942 msgstr ""
943
944 #: g10/pkclist.c:223
945 msgid ""
946 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
947 "can assign some missing owner trust values.\n"
948 "\n"
949 msgstr ""
950 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
951 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
952 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
953 "\n"
954
955 #: g10/pkclist.c:261
956 msgid ""
957 "No path leading to one of our keys found.\n"
958 "\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/pkclist.c:263
962 msgid ""
963 "No certificates with undefined trust found.\n"
964 "\n"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/pkclist.c:265
968 #, fuzzy
969 msgid ""
970 "No trust values changed.\n"
971 "\n"
972 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
973
974 #: g10/pkclist.c:280
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
977 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
978
979 #: g10/pkclist.c:286 g10/pkclist.c:381
980 msgid "Use this key anyway? "
981 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
982
983 #: g10/pkclist.c:308
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "%08lX: key has expired\n"
986 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
987
988 #: g10/pkclist.c:314
989 #, c-format
990 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/pkclist.c:332
994 #, fuzzy, c-format
995 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
996 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
997
998 #: g10/pkclist.c:338
999 #, c-format
1000 msgid ""
1001 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1002 "but it is accepted anyway\n"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: g10/pkclist.c:344
1006 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: g10/pkclist.c:349
1010 msgid "This key belongs to us\n"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: g10/pkclist.c:376
1014 msgid ""
1015 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1016 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1017 "the next question with yes\n"
1018 "\n"
1019 msgstr ""
1020 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
1021 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
1022 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
1023
1024 #: g10/pkclist.c:385
1025 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1026 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1027
1028 #: g10/pkclist.c:421
1029 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1030 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1031
1032 #: g10/pkclist.c:422
1033 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1034 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
1035
1036 #: g10/pkclist.c:443
1037 msgid "Note: This key has expired!\n"
1038 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1039
1040 #: g10/pkclist.c:450
1041 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1042 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
1043
1044 #: g10/pkclist.c:452
1045 msgid ""
1046 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1047 msgstr ""
1048 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1049
1050 #: g10/pkclist.c:468
1051 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1052 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1053
1054 #: g10/pkclist.c:469
1055 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1056 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
1057
1058 #: g10/pkclist.c:476
1059 msgid ""
1060 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1061 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
1062
1063 #: g10/pkclist.c:479
1064 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1065 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1066
1067 #: g10/pkclist.c:524
1068 msgid ""
1069 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1070 "\n"
1071 msgstr ""
1072 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
1073 "\"-r\").\n"
1074 "\n"
1075
1076 #: g10/pkclist.c:529
1077 msgid "Enter the user ID: "
1078 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
1079
1080 #: g10/pkclist.c:540
1081 msgid "No such user ID.\n"
1082 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1083
1084 #: g10/pkclist.c:574 g10/pkclist.c:601
1085 #, c-format
1086 msgid "%s: skipped: %s\n"
1087 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1088
1089 #: g10/pkclist.c:582
1090 #, c-format
1091 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1092 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1093
1094 #: g10/pkclist.c:608
1095 msgid "no valid addressees\n"
1096 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1097
1098 #: g10/keygen.c:124
1099 msgid "writing self signature\n"
1100 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1101
1102 #: g10/keygen.c:162
1103 msgid "writing key binding signature\n"
1104 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1105
1106 #: g10/keygen.c:388
1107 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1108 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1109
1110 #: g10/keygen.c:390
1111 #, c-format
1112 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1113 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1114
1115 #: g10/keygen.c:391
1116 #, c-format
1117 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1118 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1119
1120 #: g10/keygen.c:393
1121 #, c-format
1122 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1123 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1124
1125 #: g10/keygen.c:394
1126 #, c-format
1127 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1128 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1129
1130 #: g10/keygen.c:396
1131 #, c-format
1132 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
1133 msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
1134
1135 #: g10/keygen.c:401
1136 msgid "Your selection? "
1137 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1138
1139 #: g10/keygen.c:411
1140 #, fuzzy
1141 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1142 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1143
1144 #: g10/keygen.c:432
1145 msgid "Invalid selection.\n"
1146 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1147
1148 #: g10/keygen.c:444
1149 #, c-format
1150 msgid ""
1151 "About to generate a new %s keypair.\n"
1152 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1153 "              default keysize is 1024 bits\n"
1154 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1155 msgstr ""
1156 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1157 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1158 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1159 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1160
1161 #: g10/keygen.c:451
1162 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1163 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1164
1165 #: g10/keygen.c:456
1166 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1167 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1168
1169 #: g10/keygen.c:458
1170 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1171 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1172
1173 #: g10/keygen.c:461
1174 #, fuzzy
1175 msgid ""
1176 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1177 "computations take REALLY long!\n"
1178 msgstr ""
1179 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1180 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1181
1182 #: g10/keygen.c:464
1183 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1184 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1185
1186 #: g10/keygen.c:465
1187 msgid ""
1188 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1189 "vulnerable to attacks!\n"
1190 msgstr ""
1191 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1192 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1193
1194 #: g10/keygen.c:473
1195 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1196 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1197
1198 #: g10/keygen.c:479
1199 #, c-format
1200 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1201 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1202
1203 #: g10/keygen.c:482 g10/keygen.c:486
1204 #, c-format
1205 msgid "rounded up to %u bits\n"
1206 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1207
1208 #: g10/keygen.c:499
1209 msgid ""
1210 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1211 "         0 = key does not expire\n"
1212 "      <n>  = key expires in n days\n"
1213 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1214 "      <n>m = key expires in n months\n"
1215 "      <n>y = key expires in n years\n"
1216 msgstr ""
1217 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1218 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1219 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1220 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1221 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1222 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1223
1224 #: g10/keygen.c:514
1225 msgid "Key is valid for? (0) "
1226 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1227
1228 #: g10/keygen.c:525
1229 msgid "invalid value\n"
1230 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1231
1232 #: g10/keygen.c:530
1233 msgid "Key does not expire at all\n"
1234 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1235
1236 #. print the date when the key expires
1237 #: g10/keygen.c:536
1238 #, c-format
1239 msgid "Key expires at %s\n"
1240 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1241
1242 #: g10/keygen.c:542
1243 msgid "Is this correct (y/n)? "
1244 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1245
1246 #: g10/keygen.c:584
1247 msgid ""
1248 "\n"
1249 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1250 "id\n"
1251 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1252 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1253 "\n"
1254 msgstr ""
1255 "\n"
1256 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1257 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1258 "×ÉÄÅ:\n"
1259 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1260 "\n"
1261
1262 #: g10/keygen.c:595
1263 msgid "Real name: "
1264 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1265
1266 #: g10/keygen.c:599
1267 msgid "Invalid character in name\n"
1268 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1269
1270 #: g10/keygen.c:601
1271 msgid "Name may not start with a digit\n"
1272 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1273
1274 #: g10/keygen.c:603
1275 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1276 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1277
1278 #: g10/keygen.c:611
1279 msgid "Email address: "
1280 msgstr "E-Mail: "
1281
1282 #: g10/keygen.c:623
1283 msgid "Not a valid email address\n"
1284 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1285
1286 #: g10/keygen.c:631
1287 msgid "Comment: "
1288 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1289
1290 #: g10/keygen.c:637
1291 msgid "Invalid character in comment\n"
1292 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1293
1294 #: g10/keygen.c:657
1295 #, c-format
1296 msgid ""
1297 "You selected this USER-ID:\n"
1298 "    \"%s\"\n"
1299 "\n"
1300 msgstr ""
1301 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1302 "    \"%s\"\n"
1303 "\n"
1304
1305 #: g10/keygen.c:660
1306 msgid "NnCcEeOoQq"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: g10/keygen.c:670
1310 #, fuzzy
1311 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1312 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1313
1314 #: g10/keygen.c:722
1315 msgid ""
1316 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1317 "\n"
1318 msgstr ""
1319 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1320 "\n"
1321
1322 #: g10/keyedit.c:389 g10/keygen.c:730
1323 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1324 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1325
1326 #: g10/keygen.c:736
1327 msgid ""
1328 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1329 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1330 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1331 "\n"
1332 msgstr ""
1333 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1334 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1335 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1336 "\n"
1337
1338 #: g10/keygen.c:757
1339 msgid ""
1340 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1341 "some other action (work in another window, move the mouse, utilize the\n"
1342 "network and the disks) during the prime generation; this gives the random\n"
1343 "number generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1344 msgstr ""
1345 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1346 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1347 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1348 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1349
1350 #: g10/keygen.c:827
1351 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1352 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1353
1354 #: g10/keygen.c:835
1355 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1356 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1357
1358 #: g10/keygen.c:841
1359 #, fuzzy
1360 msgid "Key generation cancelled.\n"
1361 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1362
1363 #: g10/keygen.c:851
1364 #, c-format
1365 msgid "writing public certificate to `%s'\n"
1366 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1367
1368 #: g10/keygen.c:852
1369 #, c-format
1370 msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
1371 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1372
1373 #: g10/keygen.c:929
1374 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1375 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1376
1377 #: g10/keygen.c:931
1378 #, fuzzy
1379 msgid ""
1380 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1381 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1382 msgstr ""
1383 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1384 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1385 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1386 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1387
1388 #: g10/keygen.c:945 g10/keygen.c:1044
1389 #, c-format
1390 msgid "Key generation failed: %s\n"
1391 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1392
1393 #: g10/keygen.c:989 g10/sig-check.c:172 g10/sign.c:52
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid ""
1396 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1397 msgstr ""
1398 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1399 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1400
1401 #: g10/keygen.c:991 g10/sig-check.c:174 g10/sign.c:54
1402 #, fuzzy, c-format
1403 msgid ""
1404 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1405 msgstr ""
1406 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1407 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:1022
1410 #, fuzzy
1411 msgid "Really create? "
1412 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1413
1414 #: g10/encode.c:88 g10/openfile.c:81 g10/openfile.c:158 g10/tdbio.c:459
1415 #: g10/tdbio.c:510
1416 #, c-format
1417 msgid "%s: can't open: %s\n"
1418 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1419
1420 #: g10/encode.c:107
1421 #, c-format
1422 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1423 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1424
1425 #: g10/encode.c:155 g10/encode.c:269
1426 #, fuzzy, c-format
1427 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1428 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1429
1430 #: g10/encode.c:222
1431 #, c-format
1432 msgid "reading from `%s'\n"
1433 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
1434
1435 #: g10/encode.c:397
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1438 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1439
1440 #: g10/export.c:147
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "%s: user not found: %s\n"
1443 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1444
1445 #: g10/export.c:156
1446 #, c-format
1447 msgid "certificate read problem: %s\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: g10/export.c:165
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1453 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1454
1455 #: g10/export.c:203
1456 #, fuzzy
1457 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1458 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1459
1460 #: g10/getkey.c:164
1461 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1462 msgstr ""
1463
1464 #: g10/getkey.c:294
1465 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: g10/getkey.c:1038
1469 #, c-format
1470 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1471 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1472
1473 #: g10/import.c:117 g10/trustdb.c:1180
1474 #, c-format
1475 msgid "can't open file: %s\n"
1476 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
1477
1478 #: g10/import.c:165
1479 #, c-format
1480 msgid "skipping block of type %d\n"
1481 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1482
1483 #: g10/import.c:172 g10/trustdb.c:1474 g10/trustdb.c:1543
1484 #, c-format
1485 msgid "%lu keys so far processed\n"
1486 msgstr ""
1487
1488 #: g10/import.c:177 g10/trustdb.c:1256
1489 #, c-format
1490 msgid "read error: %s\n"
1491 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
1492
1493 #: g10/import.c:179
1494 #, c-format
1495 msgid "Total number processed: %lu\n"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/import.c:181
1499 #, c-format
1500 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: g10/import.c:183
1504 #, c-format
1505 msgid "              imported: %lu"
1506 msgstr ""
1507
1508 #: g10/import.c:189
1509 #, c-format
1510 msgid "             unchanged: %lu\n"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: g10/import.c:191
1514 #, c-format
1515 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/import.c:193
1519 #, c-format
1520 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: g10/import.c:195
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "        new signatures: %lu\n"
1526 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1527
1528 #: g10/import.c:197
1529 #, c-format
1530 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/import.c:199
1534 #, c-format
1535 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: g10/import.c:201
1539 #, fuzzy, c-format
1540 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1541 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1542
1543 #: g10/import.c:203
1544 #, fuzzy, c-format
1545 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1546 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1547
1548 #: g10/import.c:343 g10/import.c:535
1549 #, c-format
1550 msgid "key %08lX: no user id\n"
1551 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1552
1553 #: g10/import.c:354
1554 #, c-format
1555 msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
1556 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1557
1558 #: g10/import.c:356
1559 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1560 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1561
1562 #: g10/import.c:367 g10/import.c:603
1563 #, c-format
1564 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1565 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1566
1567 #: g10/import.c:373
1568 msgid "no default public keyring\n"
1569 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1570
1571 #: g10/import.c:377 g10/openfile.c:105 g10/sign.c:215 g10/sign.c:601
1572 #, c-format
1573 msgid "writing to `%s'\n"
1574 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1575
1576 #: g10/import.c:381 g10/import.c:441 g10/import.c:657
1577 #, c-format
1578 msgid "can't lock public keyring: %s\n"
1579 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1580
1581 #: g10/import.c:384
1582 #, c-format
1583 msgid "can't write to keyring: %s\n"
1584 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1585
1586 #: g10/import.c:388
1587 #, c-format
1588 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1589 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1590
1591 #: g10/import.c:401
1592 #, c-format
1593 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1594 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1595
1596 #: g10/import.c:414 g10/import.c:612
1597 #, c-format
1598 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1599 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1600
1601 #: g10/import.c:421 g10/import.c:619
1602 #, c-format
1603 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1604 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1605
1606 #: g10/import.c:438 g10/import.c:550 g10/import.c:654
1607 msgid "writing keyblock\n"
1608 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
1609
1610 #: g10/import.c:444 g10/import.c:660
1611 #, c-format
1612 msgid "can't write keyblock: %s\n"
1613 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
1614
1615 #: g10/import.c:449
1616 #, c-format
1617 msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
1618 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1619
1620 #: g10/import.c:452
1621 #, c-format
1622 msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
1623 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1624
1625 #: g10/import.c:455
1626 #, c-format
1627 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1628 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1629
1630 #: g10/import.c:458
1631 #, c-format
1632 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1633 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1634
1635 #: g10/import.c:461
1636 #, c-format
1637 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1638 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1639
1640 #: g10/import.c:464
1641 #, c-format
1642 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1643 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1644
1645 #: g10/import.c:474
1646 #, c-format
1647 msgid "key %08lX: not changed\n"
1648 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1649
1650 #: g10/import.c:553
1651 #, c-format
1652 msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
1653 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1654
1655 #: g10/import.c:556
1656 #, fuzzy, c-format
1657 msgid "can't write keyring: %s\n"
1658 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1659
1660 #. we are ready
1661 #: g10/import.c:559
1662 #, c-format
1663 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1664 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1665
1666 #. we can't merge secret keys
1667 #: g10/import.c:563
1668 #, c-format
1669 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1670 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1671
1672 #: g10/import.c:568
1673 #, c-format
1674 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1675 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1676
1677 #: g10/import.c:597
1678 #, c-format
1679 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1680 msgstr ""
1681 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1682 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1683
1684 #: g10/import.c:630
1685 #, c-format
1686 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1687 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1688
1689 #: g10/import.c:664
1690 #, c-format
1691 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1692 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1693
1694 #: g10/import.c:698
1695 #, c-format
1696 msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
1697 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1698
1699 #: g10/import.c:705 g10/import.c:729
1700 #, c-format
1701 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1702 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1703
1704 #: g10/import.c:706
1705 #, c-format
1706 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1707 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1708
1709 #: g10/import.c:722
1710 #, fuzzy, c-format
1711 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1712 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1713
1714 #: g10/import.c:730
1715 #, fuzzy, c-format
1716 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1717 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1718
1719 #: g10/import.c:761
1720 #, c-format
1721 msgid "key %08lX: skipped userid '"
1722 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
1723
1724 #: g10/import.c:781
1725 #, fuzzy, c-format
1726 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1727 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1728
1729 #: g10/import.c:800
1730 #, c-format
1731 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1732 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1733
1734 #: g10/import.c:808
1735 #, c-format
1736 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1737 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1738
1739 #: g10/import.c:867
1740 #, c-format
1741 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1742 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
1743
1744 #: g10/import.c:981 g10/import.c:1036
1745 #, c-format
1746 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1747 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1748
1749 #: g10/keyedit.c:81
1750 #, c-format
1751 msgid "%s: user not found\n"
1752 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1753
1754 #: g10/keyedit.c:164
1755 #, fuzzy
1756 msgid "[self-signature]"
1757 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
1758
1759 #: g10/keyedit.c:182
1760 #, fuzzy
1761 msgid "1 bad signature\n"
1762 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1763
1764 #: g10/keyedit.c:184
1765 #, c-format
1766 msgid "%d bad signatures\n"
1767 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1768
1769 #: g10/keyedit.c:186
1770 #, fuzzy
1771 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1772 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
1773
1774 #: g10/keyedit.c:188
1775 #, fuzzy, c-format
1776 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1777 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
1778
1779 #: g10/keyedit.c:190
1780 #, fuzzy
1781 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1782 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
1783
1784 #: g10/keyedit.c:192
1785 #, c-format
1786 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1787 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
1788
1789 #: g10/keyedit.c:194
1790 #, fuzzy
1791 msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
1792 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1793
1794 #: g10/keyedit.c:196
1795 #, c-format
1796 msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
1797 msgstr ""
1798 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1799
1800 #: g10/keyedit.c:258
1801 #, fuzzy, c-format
1802 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1803 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
1804
1805 #: g10/keyedit.c:266
1806 #, fuzzy, c-format
1807 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1808 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
1809
1810 #: g10/keyedit.c:275
1811 #, fuzzy
1812 msgid ""
1813 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1814 "with your key: \""
1815 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
1816
1817 #: g10/keyedit.c:282
1818 msgid "Really sign? "
1819 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
1820
1821 #: g10/keyedit.c:303 g10/sign.c:75
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid "signing failed: %s\n"
1824 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
1825
1826 #: g10/keyedit.c:356
1827 msgid "This key is not protected.\n"
1828 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1829
1830 #: g10/keyedit.c:359
1831 msgid "Key is protected.\n"
1832 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1833
1834 #: g10/keyedit.c:376
1835 #, c-format
1836 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1837 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
1838
1839 #: g10/keyedit.c:381
1840 msgid ""
1841 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1842 "\n"
1843 msgstr ""
1844 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1845 "\n"
1846
1847 #: g10/keyedit.c:393
1848 msgid ""
1849 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1850 "\n"
1851 msgstr ""
1852 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
1853 "\n"
1854
1855 #: g10/keyedit.c:396
1856 msgid "Do you really want to do this? "
1857 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
1858
1859 #: g10/keyedit.c:455
1860 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: g10/keyedit.c:490
1864 msgid "quit"
1865 msgstr "×ÙÈÏÄ"
1866
1867 #: g10/keyedit.c:490
1868 msgid "quit this menu"
1869 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
1870
1871 #: g10/keyedit.c:491
1872 msgid "q"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: g10/keyedit.c:492
1876 msgid "save"
1877 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
1878
1879 #: g10/keyedit.c:492
1880 msgid "save and quit"
1881 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
1882
1883 #: g10/keyedit.c:493
1884 msgid "help"
1885 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
1886
1887 #: g10/keyedit.c:493
1888 msgid "show this help"
1889 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
1890
1891 #: g10/keyedit.c:495
1892 msgid "fpr"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: g10/keyedit.c:495
1896 #, fuzzy
1897 msgid "show fingerprint"
1898 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1899
1900 #: g10/keyedit.c:496
1901 #, fuzzy
1902 msgid "list"
1903 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
1904
1905 #: g10/keyedit.c:496
1906 #, fuzzy
1907 msgid "list key and user ids"
1908 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
1909
1910 #: g10/keyedit.c:497
1911 msgid "l"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/keyedit.c:498
1915 msgid "uid"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/keyedit.c:498
1919 msgid "select user id N"
1920 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
1921
1922 #: g10/keyedit.c:499
1923 msgid "key"
1924 msgstr "ËÌÀÞ"
1925
1926 #: g10/keyedit.c:499
1927 msgid "select secondary key N"
1928 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
1929
1930 #: g10/keyedit.c:500
1931 msgid "check"
1932 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
1933
1934 #: g10/keyedit.c:500
1935 #, fuzzy
1936 msgid "list signatures"
1937 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
1938
1939 #: g10/keyedit.c:501
1940 msgid "c"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: g10/keyedit.c:502
1944 msgid "sign"
1945 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
1946
1947 #: g10/keyedit.c:502
1948 #, fuzzy
1949 msgid "sign the key"
1950 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
1951
1952 #: g10/keyedit.c:503
1953 msgid "s"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: g10/keyedit.c:504
1957 msgid "debug"
1958 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
1959
1960 #: g10/keyedit.c:505
1961 msgid "adduid"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/keyedit.c:505
1965 msgid "add a user id"
1966 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1967
1968 #: g10/keyedit.c:506
1969 msgid "deluid"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/keyedit.c:506
1973 #, fuzzy
1974 msgid "delete user id"
1975 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1976
1977 #: g10/keyedit.c:507
1978 msgid "addkey"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: g10/keyedit.c:507
1982 #, fuzzy
1983 msgid "add a secondary key"
1984 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
1985
1986 #: g10/keyedit.c:508
1987 msgid "delkey"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: g10/keyedit.c:508
1991 msgid "delete a secondary key"
1992 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
1993
1994 #: g10/keyedit.c:509
1995 msgid "expire"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: g10/keyedit.c:509
1999 #, fuzzy
2000 msgid "change the expire date"
2001 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2002
2003 #: g10/keyedit.c:510
2004 msgid "toggle"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: g10/keyedit.c:510
2008 msgid "toggle between secret and public key listing"
2009 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
2010
2011 #: g10/keyedit.c:512
2012 msgid "t"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/keyedit.c:513
2016 msgid "pref"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: g10/keyedit.c:513
2020 msgid "list preferences"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/keyedit.c:514
2024 msgid "passwd"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/keyedit.c:514
2028 #, fuzzy
2029 msgid "change the passphrase"
2030 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2031
2032 #: g10/keyedit.c:515
2033 msgid "trust"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/keyedit.c:515
2037 msgid "change the ownertrust"
2038 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
2039
2040 #: g10/keyedit.c:534
2041 msgid "can't do that in batchmode\n"
2042 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2043
2044 #. check that they match
2045 #. FIXME: check that they both match
2046 #: g10/keyedit.c:561
2047 #, fuzzy
2048 msgid "Secret key is available.\n"
2049 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2050
2051 #: g10/keyedit.c:590
2052 #, fuzzy
2053 msgid "Command> "
2054 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
2055
2056 #: g10/keyedit.c:617
2057 #, fuzzy
2058 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2059 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2060
2061 #: g10/keyedit.c:639
2062 msgid "Save changes? "
2063 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
2064
2065 #: g10/keyedit.c:642
2066 msgid "Quit without saving? "
2067 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
2068
2069 #: g10/keyedit.c:652
2070 #, fuzzy, c-format
2071 msgid "update failed: %s\n"
2072 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2073
2074 #: g10/keyedit.c:659
2075 #, fuzzy, c-format
2076 msgid "update secret failed: %s\n"
2077 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2078
2079 #: g10/keyedit.c:666
2080 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2081 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
2082
2083 #: g10/keyedit.c:669 g10/keyedit.c:727
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2086 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2087
2088 #: g10/keyedit.c:701
2089 msgid "Really sign all user ids? "
2090 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2091
2092 #: g10/keyedit.c:702
2093 msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
2094 msgstr ""
2095 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
2096
2097 #: g10/keyedit.c:738
2098 msgid "You must select at least one user id.\n"
2099 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
2100
2101 #: g10/keyedit.c:740
2102 msgid "You can't delete the last user id!\n"
2103 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2104
2105 #: g10/keyedit.c:743
2106 #, fuzzy
2107 msgid "Really remove all selected user ids? "
2108 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2109
2110 #: g10/keyedit.c:744
2111 #, fuzzy
2112 msgid "Really remove this user id? "
2113 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2114
2115 #: g10/keyedit.c:767
2116 msgid "You must select at least one key.\n"
2117 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2118
2119 #: g10/keyedit.c:771
2120 #, fuzzy
2121 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2122 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2123
2124 #: g10/keyedit.c:772
2125 #, fuzzy
2126 msgid "Do you really want to delete this key? "
2127 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2128
2129 #: g10/keyedit.c:819
2130 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2131 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
2132
2133 #: g10/keyedit.c:1197
2134 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: g10/keyedit.c:1203
2138 #, fuzzy
2139 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2140 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2141
2142 #: g10/keyedit.c:1207
2143 msgid "Changing exiration time for a secondary key.\n"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: g10/keyedit.c:1209
2147 msgid "Changing exiration time for the primary key.\n"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: g10/keyedit.c:1250
2151 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: g10/keyedit.c:1266
2155 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: g10/keyedit.c:1326
2159 #, c-format
2160 msgid "No user id with index %d\n"
2161 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2162
2163 #: g10/keyedit.c:1371
2164 #, c-format
2165 msgid "No secondary key with index %d\n"
2166 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2167
2168 #: g10/mainproc.c:199
2169 #, fuzzy
2170 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2171 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2172
2173 #: g10/mainproc.c:202
2174 #, c-format
2175 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2176 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2177
2178 #: g10/mainproc.c:229
2179 #, fuzzy
2180 msgid "decryption okay\n"
2181 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2182
2183 #: g10/mainproc.c:232
2184 #, c-format
2185 msgid "decryption failed: %s\n"
2186 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2187
2188 #: g10/mainproc.c:249
2189 #, fuzzy
2190 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2191 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2192
2193 #: g10/mainproc.c:251
2194 #, c-format
2195 msgid "original file name='%.*s'\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/mainproc.c:834
2199 msgid "signature verification suppressed\n"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/mainproc.c:840
2203 #, c-format
2204 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2205 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2206
2207 #: g10/mainproc.c:852
2208 msgid "BAD signature from \""
2209 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2210
2211 #: g10/mainproc.c:853
2212 msgid "Good signature from \""
2213 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2214
2215 #: g10/mainproc.c:884
2216 #, c-format
2217 msgid "Can't check signature: %s\n"
2218 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2219
2220 #: g10/mainproc.c:957
2221 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: g10/mainproc.c:962
2225 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/misc.c:90
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2231 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2232
2233 #: g10/misc.c:93
2234 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/misc.c:200
2238 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/misc.c:214
2242 msgid ""
2243 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2244 "in the future\n"
2245 msgstr ""
2246 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
2247 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
2248
2249 #: g10/misc.c:235
2250 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/parse-packet.c:113
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2256 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2257
2258 #: g10/parse-packet.c:892
2259 #, c-format
2260 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: g10/passphrase.c:141
2264 msgid ""
2265 "\n"
2266 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2267 "user: \""
2268 msgstr ""
2269 "\n"
2270 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2271 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2272
2273 #: g10/passphrase.c:150
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2276 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2277
2278 #: g10/passphrase.c:155
2279 #, c-format
2280 msgid " (main key ID %08lX)"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: g10/passphrase.c:183
2284 #, fuzzy
2285 msgid "Enter passphrase: "
2286 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2287
2288 #: g10/passphrase.c:187
2289 #, fuzzy
2290 msgid "Repeat passphrase: "
2291 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2292
2293 #: g10/plaintext.c:63
2294 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2295 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2296
2297 #: g10/plaintext.c:208
2298 msgid "Please enter name of data file: "
2299 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2300
2301 #: g10/plaintext.c:229
2302 msgid "reading stdin ...\n"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: g10/plaintext.c:292
2306 #, c-format
2307 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2308 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
2309
2310 #: g10/pubkey-enc.c:78
2311 #, c-format
2312 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2313 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2314
2315 #: g10/pubkey-enc.c:84
2316 #, fuzzy
2317 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2318 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2319
2320 #: g10/pubkey-enc.c:136
2321 #, fuzzy
2322 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2323 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2324
2325 #: g10/pubkey-enc.c:183
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2328 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2329
2330 #: g10/seckey-cert.c:56
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2333 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2334
2335 #: g10/seckey-cert.c:176
2336 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2337 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2338
2339 #: g10/seckey-cert.c:223
2340 #, fuzzy
2341 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2342 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2343
2344 #: g10/sig-check.c:155
2345 msgid ""
2346 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2347 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2348
2349 #: g10/sig-check.c:163
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2352 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2353
2354 #: g10/sig-check.c:164
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2357 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2358
2359 #: g10/sig-check.c:180
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2362 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2363
2364 #: g10/sig-check.c:237
2365 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: g10/sign.c:79
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "%s signature from: %s\n"
2371 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2372
2373 #: g10/sign.c:210 g10/sign.c:596
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "can't create %s: %s\n"
2376 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2377
2378 #: g10/sign.c:306
2379 #, fuzzy
2380 msgid "signing:"
2381 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2382
2383 #: g10/sign.c:346
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2386 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
2387
2388 #: g10/textfilter.c:199
2389 #, c-format
2390 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1418
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2396 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2397
2398 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1425
2399 #, c-format
2400 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: g10/tdbio.c:232
2404 msgid "trustdb transaction too large\n"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: g10/tdbio.c:416
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "%s: can't access: %s\n"
2410 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2411
2412 #: g10/ringedit.c:273 g10/tdbio.c:436
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
2415 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2416
2417 #: g10/ringedit.c:279 g10/tdbio.c:439
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "%s: directory created\n"
2420 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2421
2422 #: g10/tdbio.c:443
2423 #, c-format
2424 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: g10/openfile.c:101 g10/openfile.c:165 g10/ringedit.c:1292 g10/tdbio.c:449
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "%s: can't create: %s\n"
2430 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2431
2432 #: g10/tdbio.c:473
2433 #, c-format
2434 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: g10/tdbio.c:477
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2440 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2441
2442 #: g10/tdbio.c:479
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "%s: trustdb created\n"
2445 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2446
2447 #: g10/tdbio.c:512
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2450 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2451
2452 #: g10/tdbio.c:545
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2455 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2456
2457 #: g10/tdbio.c:553
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2460 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2461
2462 #: g10/tdbio.c:569 g10/tdbio.c:608 g10/tdbio.c:633 g10/tdbio.c:1351
2463 #: g10/tdbio.c:1378
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2466 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2467
2468 #: g10/tdbio.c:582
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2471 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2472
2473 #: g10/tdbio.c:1058
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2476 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2477
2478 #: g10/tdbio.c:1066
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2481 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2482
2483 #: g10/tdbio.c:1087
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2486 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2487
2488 #: g10/tdbio.c:1103
2489 #, c-format
2490 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: g10/tdbio.c:1108
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2496 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2497
2498 #: g10/tdbio.c:1384
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2501 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2502
2503 #: g10/tdbio.c:1392
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2506 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2507
2508 #: g10/tdbio.c:1402
2509 #, c-format
2510 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: g10/tdbio.c:1432
2514 #, c-format
2515 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: g10/trustdb.c:142
2519 #, fuzzy
2520 msgid "The trustdb is corrupted; please run \"gpgm --fix-trustdb\".\n"
2521 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2522
2523 #: g10/trustdb.c:155
2524 #, c-format
2525 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: g10/trustdb.c:170
2529 #, c-format
2530 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: g10/trustdb.c:184
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2536 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2537
2538 #: g10/trustdb.c:198
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2541 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2542
2543 #: g10/trustdb.c:327
2544 #, fuzzy, c-format
2545 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2546 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2547
2548 #: g10/trustdb.c:334
2549 #, c-format
2550 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: g10/trustdb.c:339
2554 #, c-format
2555 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: g10/trustdb.c:344
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2561 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2562
2563 #: g10/trustdb.c:420
2564 #, c-format
2565 msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: g10/trustdb.c:463
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
2571 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
2572
2573 #: g10/trustdb.c:498
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
2576 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2577
2578 #: g10/trustdb.c:507 g10/trustdb.c:565
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2581 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2582
2583 #: g10/trustdb.c:512 g10/trustdb.c:571
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2586 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
2587
2588 #: g10/trustdb.c:517 g10/trustdb.c:580
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2591 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2592
2593 #: g10/trustdb.c:520 g10/trustdb.c:583
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2596 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2597
2598 #: g10/trustdb.c:536
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2601 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2602
2603 #: g10/trustdb.c:548
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2606 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2607
2608 #: g10/trustdb.c:555
2609 #, c-format
2610 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2611 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
2612
2613 #: g10/trustdb.c:591
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2616 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2617
2618 #: g10/trustdb.c:774
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
2621 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2622
2623 #: g10/trustdb.c:783
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
2626 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2627
2628 #: g10/trustdb.c:793
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
2631 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2632
2633 #: g10/trustdb.c:802
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
2636 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2637
2638 #: g10/trustdb.c:812
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
2641 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2642
2643 #: g10/trustdb.c:1013
2644 msgid "Ooops, no keys\n"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: g10/trustdb.c:1017
2648 #, fuzzy
2649 msgid "Ooops, no user ids\n"
2650 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2651
2652 #: g10/trustdb.c:1088 g10/trustdb.c:1106
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "user '%s' read problem: %s\n"
2655 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2656
2657 #: g10/trustdb.c:1091 g10/trustdb.c:1109
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "user '%s' list problem: %s\n"
2660 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2661
2662 #: g10/trustdb.c:1099 g10/trustdb.c:1346
2663 #, fuzzy, c-format
2664 msgid "user '%s' not found: %s\n"
2665 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2666
2667 #: g10/trustdb.c:1101 g10/trustdb.c:1348
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
2670 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2671
2672 #: g10/trustdb.c:1104
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "user '%s' not in trustdb\n"
2675 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2676
2677 #: g10/trustdb.c:1139
2678 #, c-format
2679 msgid ""
2680 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
2681 "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: g10/trustdb.c:1145
2685 msgid "directory record w/o primary key\n"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: g10/trustdb.c:1152
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "error reading key record: %s\n"
2691 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2692
2693 #: g10/trustdb.c:1192
2694 msgid "line too long\n"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: g10/trustdb.c:1200
2698 msgid "error: missing colon\n"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: g10/trustdb.c:1205
2702 #, fuzzy
2703 msgid "error: invalid fingerprint\n"
2704 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
2705
2706 #: g10/trustdb.c:1209
2707 #, fuzzy
2708 msgid "error: no ownertrust value\n"
2709 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2710
2711 #: g10/trustdb.c:1234
2712 msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: g10/trustdb.c:1237
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "key not in ring: %s\n"
2718 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2719
2720 #: g10/trustdb.c:1241
2721 msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
2722 msgstr ""
2723
2724 #. update the ownertrust
2725 #: g10/trustdb.c:1246
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "insert trust record failed: %s\n"
2728 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2729
2730 #. error
2731 #: g10/trustdb.c:1252
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "error finding dir record: %s\n"
2734 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2735
2736 #: g10/trustdb.c:1351
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
2739 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2740
2741 #: g10/trustdb.c:1354
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
2744 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2745
2746 #: g10/trustdb.c:1404
2747 #, c-format
2748 msgid "%s: keyblock read problem: %s\n"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: g10/trustdb.c:1418
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "%s: update failed: %s\n"
2754 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2755
2756 #: g10/trustdb.c:1421
2757 #, c-format
2758 msgid "%s: updated\n"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: g10/trustdb.c:1423
2762 #, c-format
2763 msgid "%s: okay\n"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: g10/trustdb.c:1438
2767 #, c-format
2768 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: g10/trustdb.c:1451
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
2774 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2775
2776 #: g10/trustdb.c:1460 g10/trustdb.c:1529
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
2779 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2780
2781 #: g10/trustdb.c:1466 g10/trustdb.c:1535
2782 #, c-format
2783 msgid "lid %lu: updated\n"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: g10/trustdb.c:1470 g10/trustdb.c:1539
2787 #, c-format
2788 msgid "lid %lu: okay\n"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/trustdb.c:1477 g10/trustdb.c:1545
2792 #, c-format
2793 msgid "%lu keys processed\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/trustdb.c:1479
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "\t%lu keys skipped\n"
2799 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
2800
2801 #: g10/trustdb.c:1481 g10/trustdb.c:1547
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "\t%lu keys with errors\n"
2804 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
2805
2806 #: g10/trustdb.c:1483 g10/trustdb.c:1549
2807 #, c-format
2808 msgid "\t%lu keys updated\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/trustdb.c:1513
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
2814 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2815
2816 #: g10/trustdb.c:1518
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
2819 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2820
2821 #: g10/trustdb.c:1524
2822 #, c-format
2823 msgid "lid %lu: inserted\n"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: g10/trustdb.c:1551
2827 #, c-format
2828 msgid "\t%lu keys inserted\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/trustdb.c:1554
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
2834 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2835
2836 #: g10/trustdb.c:1599
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
2839 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2840
2841 #: g10/trustdb.c:1606
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
2844 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2845
2846 #: g10/trustdb.c:1610
2847 #, c-format
2848 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
2849 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2850
2851 #: g10/trustdb.c:1618
2852 #, c-format
2853 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
2854 msgstr ""
2855 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2856
2857 #: g10/trustdb.c:1625
2858 #, c-format
2859 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
2860 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2861
2862 #: g10/trustdb.c:1633
2863 #, c-format
2864 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
2865 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2866
2867 #: g10/trustdb.c:1842 g10/trustdb.c:1871 g10/trustdb.c:2610
2868 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: g10/trustdb.c:1893
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2874 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2875
2876 #: g10/trustdb.c:1956
2877 #, c-format
2878 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: g10/trustdb.c:1960
2882 #, c-format
2883 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
2884 msgstr ""
2885
2886 #. we need the dir record
2887 #: g10/trustdb.c:1967
2888 #, c-format
2889 msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: g10/trustdb.c:1973
2893 #, c-format
2894 msgid "lid %lu: no primary key\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: g10/trustdb.c:2006
2898 #, fuzzy, c-format
2899 msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
2900 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2901
2902 #: g10/trustdb.c:2010
2903 #, fuzzy, c-format
2904 msgid "lid %lu: user id without signature\n"
2905 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2906
2907 #: g10/trustdb.c:2017
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
2910 msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
2911
2912 #: g10/trustdb.c:2028 g10/trustdb.c:2747 g10/trustdb.c:2831
2913 #, fuzzy
2914 msgid "Valid certificate revocation"
2915 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2916
2917 #: g10/trustdb.c:2029 g10/trustdb.c:2748 g10/trustdb.c:2832
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Good certificate"
2920 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2921
2922 #: g10/trustdb.c:2038
2923 msgid "very strange: no public key\n"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: g10/trustdb.c:2086
2927 #, c-format
2928 msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: g10/trustdb.c:2092
2932 #, c-format
2933 msgid "lid %lu does not have a key\n"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/trustdb.c:2102
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
2939 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
2940
2941 #: g10/trustdb.c:2159 g10/trustdb.c:3082
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
2944 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2945
2946 #: g10/trustdb.c:2312
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2949 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
2950
2951 #: g10/trustdb.c:2318 g10/trustdb.c:2360
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2954 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2955
2956 #: g10/trustdb.c:2333
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2959 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2960
2961 #: g10/trustdb.c:2339
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
2964 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2965
2966 #: g10/trustdb.c:2354
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
2969 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2970
2971 #: g10/trustdb.c:2454
2972 #, fuzzy
2973 msgid "Good self-signature"
2974 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2975
2976 #: g10/trustdb.c:2465
2977 #, fuzzy
2978 msgid "Invalid self-signature"
2979 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2980
2981 #: g10/trustdb.c:2475
2982 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature\n"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: g10/trustdb.c:2482
2986 #, fuzzy
2987 msgid "Valid user ID revocation\n"
2988 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2989
2990 #: g10/trustdb.c:2489
2991 #, fuzzy
2992 msgid "Invalid user ID revocation"
2993 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2994
2995 #: g10/trustdb.c:2573
2996 msgid "Too many preferences"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: g10/trustdb.c:2587
3000 msgid "Too many preference items"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: g10/trustdb.c:2726
3004 msgid "Duplicated certificate - deleted"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: g10/trustdb.c:2759
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Hmmm, public key lost?"
3010 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
3011
3012 #: g10/trustdb.c:2769 g10/trustdb.c:2852
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Invalid certificate revocation"
3015 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3016
3017 #: g10/trustdb.c:2770 g10/trustdb.c:2853
3018 #, fuzzy
3019 msgid "Invalid certificate"
3020 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3021
3022 #: g10/trustdb.c:2785
3023 #, c-format
3024 msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: g10/trustdb.c:2799
3028 #, c-format
3029 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3030 msgstr ""
3031
3032 #. that should never happen
3033 #: g10/trustdb.c:3052
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3036 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3037
3038 #: g10/trustdb.c:3070
3039 msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: g10/ringedit.c:293
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3045 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3046
3047 #: g10/ringedit.c:299 g10/ringedit.c:1300
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "%s: keyring created\n"
3050 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3051
3052 #: g10/ringedit.c:1486
3053 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: g10/ringedit.c:1487
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "%s is the unchanged one\n"
3059 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3060
3061 #: g10/ringedit.c:1488
3062 #, c-format
3063 msgid "%s is the new one\n"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: g10/ringedit.c:1489
3067 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3071 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: g10/skclist.c:113
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "skipped `%s': %s\n"
3077 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3078
3079 #: g10/skclist.c:119
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid ""
3082 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3083 "signatures!\n"
3084 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3085
3086 #. do not overwrite
3087 #: g10/openfile.c:58
3088 #, c-format
3089 msgid "File `%s' exists. "
3090 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
3091
3092 #: g10/openfile.c:60
3093 msgid "Overwrite (y/N)? "
3094 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
3095
3096 #: g10/openfile.c:85
3097 #, fuzzy
3098 msgid "writing to stdout\n"
3099 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
3100
3101 #: g10/openfile.c:134
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3104 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
3105
3106 #: g10/openfile.c:181
3107 #, c-format
3108 msgid "%s: new options file created\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/encr-data.c:59
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "%s encrypted data\n"
3114 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
3115
3116 #: g10/encr-data.c:61
3117 #, c-format
3118 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/encr-data.c:74
3122 #, fuzzy
3123 msgid ""
3124 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3125 msgstr ""
3126 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
3127 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
3128
3129 #: g10/seskey.c:52
3130 msgid "weak key created - retrying\n"
3131 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
3132
3133 #: g10/seskey.c:57
3134 #, c-format
3135 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3136 msgstr ""
3137 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
3138 "ÒÁÚ!\n"
3139
3140 #. begin of list
3141 #: g10/helptext.c:48
3142 msgid "edit_ownertrust.value"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: g10/helptext.c:54
3146 msgid "revoked_key.override"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/helptext.c:58
3150 msgid "untrusted_key.override"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: g10/helptext.c:62
3154 msgid "pklist.user_id.enter"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: g10/helptext.c:66
3158 msgid "keygen.algo"
3159 msgstr ""
3160
3161 #: g10/helptext.c:82
3162 msgid "keygen.algo.elg_se"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: g10/helptext.c:89
3166 msgid "keygen.size"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: g10/helptext.c:93
3170 msgid "keygen.size.huge.okay"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: g10/helptext.c:98
3174 msgid "keygen.size.large.okay"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: g10/helptext.c:103
3178 msgid "keygen.valid"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/helptext.c:107
3182 msgid "keygen.valid.okay"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: g10/helptext.c:112
3186 msgid "keygen.name"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: g10/helptext.c:117
3190 msgid "keygen.email"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/helptext.c:121
3194 msgid "keygen.comment"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/helptext.c:126
3198 msgid "keygen.userid.cmd"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: g10/helptext.c:135
3202 msgid "keygen.sub.okay"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: g10/helptext.c:139
3206 msgid "sign_uid.okay"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: g10/helptext.c:144
3210 msgid "change_passwd.empty.okay"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: g10/helptext.c:149
3214 msgid "keyedit.cmd"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: g10/helptext.c:153
3218 msgid "keyedit.save.okay"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: g10/helptext.c:158
3222 msgid "keyedit.cancel.okay"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: g10/helptext.c:162
3226 msgid "keyedit.sign_all.okay"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: g10/helptext.c:166
3230 msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: g10/helptext.c:171
3234 msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3235 msgstr ""
3236
3237 # ################################
3238 # ####### Help msgids ############
3239 # ################################
3240 #: g10/helptext.c:175
3241 msgid "passphrase.enter"
3242 msgstr ""
3243 "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
3244 "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
3245 "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
3246 "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
3247 "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
3248 "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
3249 "\"Passphrase\"\n"
3250 "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
3251 "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
3252 "werden,\n"
3253 "sind i.d.R. eine gute Wahl"
3254
3255 #: g10/helptext.c:182
3256 msgid "passphrase.repeat"
3257 msgstr ""
3258 "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3259 "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3260 "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3261
3262 #: g10/helptext.c:186
3263 #, fuzzy
3264 msgid "detached_signature.filename"
3265 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3266
3267 #: g10/helptext.c:190
3268 msgid "openfile.overwrite.okay"
3269 msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3270
3271 #: g10/helptext.c:204
3272 msgid "No help available"
3273 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3274
3275 #: g10/helptext.c:216
3276 #, c-format
3277 msgid "No help available for `%s'"
3278 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3279
3280 #~ msgid "invalid clear text header: "
3281 #~ msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
3282
3283 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3284 #~ msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
3285
3286 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
3287 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
3288
3289 #, fuzzy
3290 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
3291 #~ msgstr ""
3292 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
3293
3294 #, fuzzy
3295 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
3296 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3297
3298 #~ msgid "can't write keyring\n"
3299 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
3300
3301 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
3302 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
3303
3304 #~ msgid "edit a key signature"
3305 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
3306
3307 #~ msgid "do not make any changes"
3308 #~ msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
3309
3310 #~ msgid ""
3311 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3312 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3313 #~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates.\n"
3314 #~ msgstr ""
3315 #~ "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3316 #~ "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3317 #~ "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3318 #~ "(implizit\n"
3319 #~ "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3320
3321 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
3322 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
3323
3324 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
3325 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
3326
3327 #~ msgid "[User name not available] "
3328 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
3329
3330 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
3331 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
3332
3333 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
3334 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
3335
3336 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
3337 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
3338
3339 #~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
3340 #~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
3341
3342 #~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3343 #~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3344
3345 #~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3346 #~ msgstr ""
3347 #~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3348 #~ "entfernen.\n"
3349
3350 #~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3351 #~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3352
3353 #~ msgid "Delete this key from the keyring? "
3354 #~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3355
3356 #~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
3357 #~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "