See ChangeLog: Sat Mar 20 13:59:47 CET 1999 Werner Koch
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 1999-03-20 13:40+0100\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/secmem.c:76
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr ""
27 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
28 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
29 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
30
31 #: util/secmem.c:249
32 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
33 msgstr ""
34
35 #: util/secmem.c:250
36 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
37 msgstr ""
38
39 #: util/miscutil.c:143
40 msgid "yes"
41 msgstr "ÄÁ(y)"
42
43 #: util/miscutil.c:144
44 msgid "yY"
45 msgstr "yY"
46
47 #: util/errors.c:54
48 #, fuzzy
49 msgid "general error"
50 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
51
52 #: util/errors.c:55
53 #, fuzzy
54 msgid "unknown packet type"
55 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
56
57 #: util/errors.c:56
58 #, fuzzy
59 msgid "unknown version"
60 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
61
62 #: util/errors.c:57
63 #, fuzzy
64 msgid "unknown pubkey algorithm"
65 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
66
67 #: util/errors.c:58
68 #, fuzzy
69 msgid "unknown digest algorithm"
70 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
71
72 #: util/errors.c:59
73 #, fuzzy
74 msgid "bad public key"
75 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
76
77 #: util/errors.c:60
78 #, fuzzy
79 msgid "bad secret key"
80 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
81
82 #: util/errors.c:61
83 #, fuzzy
84 msgid "bad signature"
85 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
86
87 #: util/errors.c:62
88 #, fuzzy
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
91
92 #: util/errors.c:63
93 #, fuzzy
94 msgid "bad passphrase"
95 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
96
97 #: util/errors.c:64
98 #, fuzzy
99 msgid "public key not found"
100 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
101
102 #: util/errors.c:65
103 #, fuzzy
104 msgid "unknown cipher algorithm"
105 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
106
107 #: util/errors.c:66
108 #, fuzzy
109 msgid "can't open the keyring"
110 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
111
112 #: util/errors.c:67
113 #, fuzzy
114 msgid "invalid packet"
115 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
116
117 #: util/errors.c:68
118 #, fuzzy
119 msgid "invalid armor"
120 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
121
122 #: util/errors.c:69
123 #, fuzzy
124 msgid "no such user id"
125 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
126
127 #: util/errors.c:70
128 #, fuzzy
129 msgid "secret key not available"
130 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
131
132 #: util/errors.c:71
133 #, fuzzy
134 msgid "wrong secret key used"
135 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
136
137 #: util/errors.c:72
138 #, fuzzy
139 msgid "not supported"
140 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
141
142 #: util/errors.c:73
143 #, fuzzy
144 msgid "bad key"
145 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
146
147 #: util/errors.c:74
148 #, fuzzy
149 msgid "file read error"
150 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
151
152 #: util/errors.c:75
153 #, fuzzy
154 msgid "file write error"
155 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
156
157 #: util/errors.c:76
158 #, fuzzy
159 msgid "unknown compress algorithm"
160 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
161
162 #: util/errors.c:77
163 #, fuzzy
164 msgid "file open error"
165 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
166
167 #: util/errors.c:78
168 #, fuzzy
169 msgid "file create error"
170 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
171
172 #: util/errors.c:79
173 #, fuzzy
174 msgid "invalid passphrase"
175 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
176
177 #: util/errors.c:80
178 #, fuzzy
179 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
180 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
181
182 #: util/errors.c:81
183 #, fuzzy
184 msgid "unimplemented cipher algorithm"
185 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
186
187 #: util/errors.c:82
188 #, fuzzy
189 msgid "unknown signature class"
190 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
191
192 #: util/errors.c:83
193 #, fuzzy
194 msgid "trust database error"
195 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
196
197 #: util/errors.c:84
198 msgid "bad MPI"
199 msgstr ""
200
201 #: util/errors.c:85
202 #, fuzzy
203 msgid "resource limit"
204 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
205
206 #: util/errors.c:86
207 #, fuzzy
208 msgid "invalid keyring"
209 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
210
211 #: util/errors.c:87
212 #, fuzzy
213 msgid "bad certificate"
214 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
215
216 #: util/errors.c:88
217 #, fuzzy
218 msgid "malformed user id"
219 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
220
221 #: util/errors.c:89
222 #, fuzzy
223 msgid "file close error"
224 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
225
226 #: util/errors.c:90
227 #, fuzzy
228 msgid "file rename error"
229 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
230
231 #: util/errors.c:91
232 #, fuzzy
233 msgid "file delete error"
234 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
235
236 #: util/errors.c:92
237 #, fuzzy
238 msgid "unexpected data"
239 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
240
241 #: util/errors.c:93
242 #, fuzzy
243 msgid "timestamp conflict"
244 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
245
246 #: util/errors.c:94
247 #, fuzzy
248 msgid "unusable pubkey algorithm"
249 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
250
251 #: util/errors.c:95
252 #, fuzzy
253 msgid "file exists"
254 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
255
256 #: util/errors.c:96
257 #, fuzzy
258 msgid "weak key"
259 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
260
261 #: util/errors.c:97
262 #, fuzzy
263 msgid "invalid argument"
264 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
265
266 #: util/errors.c:98
267 msgid "bad URI"
268 msgstr ""
269
270 #: util/errors.c:99
271 #, fuzzy
272 msgid "unsupported URI"
273 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
274
275 #: util/errors.c:100
276 #, fuzzy
277 msgid "network error"
278 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
279
280 #: util/logger.c:178
281 #, fuzzy, c-format
282 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
283 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
284
285 #: util/logger.c:184
286 #, c-format
287 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
288 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
289
290 #: cipher/random.c:403
291 #, fuzzy
292 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
293 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
294
295 #: cipher/random.c:404
296 msgid ""
297 "The random number generator is only a kludge to let\n"
298 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
299 "\n"
300 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
301 "\n"
302 msgstr ""
303 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
304 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
305 "\n"
306 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
307 "\n"
308
309 #: cipher/rndlinux.c:110
310 #, c-format
311 msgid ""
312 "\n"
313 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
314 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
315 msgstr ""
316 "\n"
317 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
318 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
319
320 #: g10/g10.c:166
321 msgid ""
322 "@Commands:\n"
323 " "
324 msgstr ""
325 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
326 " "
327
328 #: g10/g10.c:169
329 #, fuzzy
330 msgid "|[file]|make a signature"
331 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
332
333 #: g10/g10.c:170
334 #, fuzzy
335 msgid "|[file]|make a clear text signature"
336 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
337
338 #: g10/g10.c:171
339 msgid "make a detached signature"
340 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
341
342 #: g10/g10.c:172
343 msgid "encrypt data"
344 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
345
346 #: g10/g10.c:173
347 msgid "encryption only with symmetric cipher"
348 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
349
350 #: g10/g10.c:174
351 msgid "store only"
352 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
353
354 #: g10/g10.c:175
355 msgid "decrypt data (default)"
356 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
357
358 #: g10/g10.c:176
359 msgid "verify a signature"
360 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
361
362 #: g10/g10.c:178
363 msgid "list keys"
364 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
365
366 #: g10/g10.c:179
367 msgid "list keys and signatures"
368 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
369
370 #: g10/g10.c:180
371 msgid "check key signatures"
372 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
373
374 #: g10/g10.c:181
375 msgid "list keys and fingerprints"
376 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
377
378 #: g10/g10.c:182
379 msgid "list secret keys"
380 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
381
382 #: g10/g10.c:184
383 msgid "generate a new key pair"
384 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
385
386 #: g10/g10.c:186
387 msgid "remove key from the public keyring"
388 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
389
390 #: g10/g10.c:188
391 msgid "sign or edit a key"
392 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
393
394 #: g10/g10.c:189
395 msgid "generate a revocation certificate"
396 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
397
398 #: g10/g10.c:191
399 msgid "export keys"
400 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
401
402 #: g10/g10.c:192
403 msgid "export keys to a key server"
404 msgstr ""
405
406 #: g10/g10.c:193
407 msgid "import keys from a key server"
408 msgstr ""
409
410 #: g10/g10.c:196
411 msgid "import/merge keys"
412 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
413
414 #: g10/g10.c:198
415 msgid "list only the sequence of packets"
416 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
417
418 #: g10/g10.c:201
419 #, fuzzy
420 msgid "export the ownertrust values"
421 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
422
423 #: g10/g10.c:203
424 #, fuzzy
425 msgid "import ownertrust values"
426 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
427
428 #: g10/g10.c:205
429 #, fuzzy
430 msgid "|[NAMES]|update the trust database"
431 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
432
433 #: g10/g10.c:207
434 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
435 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
436
437 #: g10/g10.c:208
438 msgid "fix a corrupted trust database"
439 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
440
441 #: g10/g10.c:209
442 msgid "De-Armor a file or stdin"
443 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
444
445 #: g10/g10.c:210
446 msgid "En-Armor a file or stdin"
447 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
448
449 #: g10/g10.c:211
450 msgid "|algo [files]|print message digests"
451 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
452
453 #: g10/g10.c:212
454 msgid "print all message digests"
455 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
456
457 #: g10/g10.c:219
458 msgid ""
459 "@\n"
460 "Options:\n"
461 " "
462 msgstr ""
463 "@\n"
464 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
465 " "
466
467 #: g10/g10.c:221
468 msgid "create ascii armored output"
469 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
470
471 #: g10/g10.c:222
472 #, fuzzy
473 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
474 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
475
476 #: g10/g10.c:227
477 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
478 msgstr ""
479 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
480
481 #: g10/g10.c:228
482 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
483 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
484
485 #: g10/g10.c:230
486 msgid "use canonical text mode"
487 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
488
489 #: g10/g10.c:232
490 msgid "use as output file"
491 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
492
493 #: g10/g10.c:233
494 msgid "verbose"
495 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
496
497 #: g10/g10.c:234
498 msgid "be somewhat more quiet"
499 msgstr ""
500
501 #: g10/g10.c:235
502 #, fuzzy
503 msgid "force v3 signatures"
504 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
505
506 #: g10/g10.c:236
507 msgid "do not make any changes"
508 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
509
510 #: g10/g10.c:237
511 msgid "batch mode: never ask"
512 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
513
514 #: g10/g10.c:238
515 msgid "assume yes on most questions"
516 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
517
518 #: g10/g10.c:239
519 msgid "assume no on most questions"
520 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
521
522 #: g10/g10.c:240
523 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
524 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
525
526 #: g10/g10.c:241
527 msgid "add this secret keyring to the list"
528 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
529
530 #: g10/g10.c:242
531 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
532 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
533
534 #: g10/g10.c:243
535 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
536 msgstr ""
537
538 #: g10/g10.c:244
539 #, fuzzy
540 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
541 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
542
543 #: g10/g10.c:245
544 msgid "read options from file"
545 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
546
547 #: g10/g10.c:247
548 msgid "set debugging flags"
549 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
550
551 #: g10/g10.c:248
552 msgid "enable full debugging"
553 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
554
555 #: g10/g10.c:249
556 msgid "|FD|write status info to this FD"
557 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
558
559 #: g10/g10.c:250
560 msgid "do not write comment packets"
561 msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
562
563 #: g10/g10.c:251
564 msgid "(default is 1)"
565 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
566
567 #: g10/g10.c:252
568 msgid "(default is 3)"
569 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
570
571 #: g10/g10.c:254
572 #, fuzzy
573 msgid "|FILE|load extension module FILE"
574 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
575
576 #: g10/g10.c:255
577 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
578 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
579
580 #: g10/g10.c:256
581 #, fuzzy
582 msgid "|N|use passphrase mode N"
583 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
584
585 #: g10/g10.c:258
586 #, fuzzy
587 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
588 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
589
590 #: g10/g10.c:260
591 #, fuzzy
592 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
593 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
594
595 #: g10/g10.c:262
596 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
597 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
598
599 #: g10/g10.c:263
600 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
601 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
602
603 #: g10/g10.c:264
604 msgid "|N|use compress algorithm N"
605 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
606
607 #: g10/g10.c:265
608 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
609 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
610
611 #: g10/g10.c:273
612 #, fuzzy
613 msgid ""
614 "@\n"
615 "Examples:\n"
616 "\n"
617 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
618 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
619 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
620 " --list-keys [names]        show keys\n"
621 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
622 msgstr ""
623 "@\n"
624 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
625 "\n"
626 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
627 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
628 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
629 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
630 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
631
632 #: g10/g10.c:353
633 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
634 msgstr ""
635 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
636 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
637
638 #: g10/g10.c:358
639 msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
640 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
641
642 #: g10/g10.c:360
643 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
644 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
645
646 #: g10/g10.c:365
647 #, fuzzy
648 msgid ""
649 "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
650 "GnuPG maintenance utility\n"
651 msgstr ""
652 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
653 "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
654
655 #: g10/g10.c:368
656 msgid ""
657 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
658 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
659 "default operation depends on the input data\n"
660 msgstr ""
661 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
662 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
663 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
664
665 #: g10/g10.c:374
666 msgid ""
667 "\n"
668 "Supported algorithms:\n"
669 msgstr ""
670 "\n"
671 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
672
673 #: g10/g10.c:449
674 msgid "usage: gpgm [options] "
675 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
676
677 #: g10/g10.c:451
678 msgid "usage: gpg [options] "
679 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
680
681 #: g10/g10.c:492
682 msgid "conflicting commands\n"
683 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
684
685 #: g10/g10.c:631
686 #, fuzzy, c-format
687 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
688 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
689
690 #: g10/g10.c:635
691 #, c-format
692 msgid "option file `%s': %s\n"
693 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
694
695 #: g10/g10.c:642
696 #, c-format
697 msgid "reading options from `%s'\n"
698 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
699
700 #: g10/g10.c:797
701 #, fuzzy, c-format
702 msgid "%s is not a valid character set\n"
703 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
704
705 #: g10/g10.c:838 g10/g10.c:850
706 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
707 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
708
709 #: g10/g10.c:844 g10/g10.c:856
710 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
711 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
712
713 #: g10/g10.c:859
714 #, c-format
715 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
716 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
717
718 #: g10/g10.c:861
719 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
720 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
721
722 #: g10/g10.c:863
723 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
724 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
725
726 #: g10/g10.c:865
727 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
728 msgstr ""
729
730 #: g10/g10.c:868
731 #, fuzzy
732 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
733 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
734
735 #: g10/g10.c:872
736 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
737 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
738
739 #: g10/g10.c:949
740 #, c-format
741 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
742 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
743
744 #: g10/g10.c:955
745 msgid "--store [filename]"
746 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
747
748 #: g10/g10.c:963
749 msgid "--symmetric [filename]"
750 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
751
752 #: g10/g10.c:971
753 msgid "--encrypt [filename]"
754 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
755
756 #: g10/g10.c:984
757 msgid "--sign [filename]"
758 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
759
760 #: g10/g10.c:997
761 msgid "--sign --encrypt [filename]"
762 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
763
764 #: g10/g10.c:1011
765 msgid "--clearsign [filename]"
766 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
767
768 #: g10/g10.c:1023
769 msgid "--decrypt [filename]"
770 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
771
772 #: g10/g10.c:1032
773 #, fuzzy
774 msgid "--edit-key username [commands]"
775 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
776
777 #: g10/g10.c:1048
778 msgid "--delete-secret-key username"
779 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
780
781 #: g10/g10.c:1051
782 msgid "--delete-key username"
783 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
784
785 #: g10/encode.c:229 g10/g10.c:1074 g10/sign.c:311
786 #, c-format
787 msgid "can't open %s: %s\n"
788 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
789
790 #: g10/g10.c:1085
791 msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
792 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
793
794 #: g10/g10.c:1149
795 #, c-format
796 msgid "dearmoring failed: %s\n"
797 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
798
799 #: g10/g10.c:1157
800 #, c-format
801 msgid "enarmoring failed: %s\n"
802 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
803
804 #: g10/g10.c:1223
805 #, c-format
806 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
807 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
808
809 #: g10/g10.c:1302
810 msgid "[filename]"
811 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
812
813 #: g10/g10.c:1306
814 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1309 g10/verify.c:66
818 #, c-format
819 msgid "can't open `%s'\n"
820 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
821
822 #: g10/armor.c:297
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "armor: %s\n"
825 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
826
827 #: g10/armor.c:320
828 msgid "invalid armor header: "
829 msgstr ""
830
831 #: g10/armor.c:327
832 msgid "armor header: "
833 msgstr ""
834
835 #: g10/armor.c:338
836 #, fuzzy
837 msgid "invalid clearsig header\n"
838 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
839
840 #: g10/armor.c:390
841 #, fuzzy
842 msgid "nested clear text signatures\n"
843 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
844
845 #: g10/armor.c:499
846 msgid "invalid dash escaped line: "
847 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
848
849 #: g10/armor.c:511
850 #, fuzzy
851 msgid "unexpected armor:"
852 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
853
854 #: g10/armor.c:628
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
857 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
858
859 #: g10/armor.c:671
860 msgid "premature eof (no CRC)\n"
861 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
862
863 #: g10/armor.c:705
864 msgid "premature eof (in CRC)\n"
865 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
866
867 #: g10/armor.c:709
868 msgid "malformed CRC\n"
869 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
870
871 #: g10/armor.c:713
872 #, c-format
873 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
874 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
875
876 #: g10/armor.c:730
877 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
878 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
879
880 #: g10/armor.c:734
881 msgid "error in trailer line\n"
882 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
883
884 #: g10/armor.c:998
885 #, fuzzy
886 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
887 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
888
889 #: g10/armor.c:1002
890 #, c-format
891 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
892 msgstr ""
893
894 #: g10/armor.c:1006
895 msgid ""
896 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
897 msgstr ""
898
899 #: g10/pkclist.c:137
900 #, fuzzy, c-format
901 msgid ""
902 "No trust value assigned to %lu:\n"
903 "%4u%c/%08lX %s \""
904 msgstr ""
905 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
906 "%4u%c/%08lX %s \""
907
908 #: g10/pkclist.c:147
909 #, fuzzy
910 msgid ""
911 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
912 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
913 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
914 "\n"
915 " 1 = Don't know\n"
916 " 2 = I do NOT trust\n"
917 " 3 = I trust marginally\n"
918 " 4 = I trust fully\n"
919 " s = please show me more information\n"
920 msgstr ""
921 "\"\n"
922 "\n"
923 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
924 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
925 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
926 "\n"
927 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
928 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
929 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
930 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
931 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
932
933 #: g10/pkclist.c:156
934 msgid " m = back to the main menu\n"
935 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
936
937 #: g10/pkclist.c:158
938 msgid " q = quit\n"
939 msgstr ""
940
941 # valid user replies (not including 1..4)
942 #. a string with valid answers
943 #: g10/pkclist.c:163
944 #, fuzzy
945 msgid "sSmMqQ"
946 msgstr "sSmMqQ"
947
948 #: g10/pkclist.c:167
949 msgid "Your decision? "
950 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
951
952 #: g10/pkclist.c:187
953 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
954 msgstr ""
955
956 #: g10/pkclist.c:254
957 msgid ""
958 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
959 "can assign some missing owner trust values.\n"
960 "\n"
961 msgstr ""
962 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
963 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
964 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
965 "\n"
966
967 #: g10/pkclist.c:260
968 msgid ""
969 "No path leading to one of our keys found.\n"
970 "\n"
971 msgstr ""
972
973 #: g10/pkclist.c:262
974 msgid ""
975 "No certificates with undefined trust found.\n"
976 "\n"
977 msgstr ""
978
979 #: g10/pkclist.c:264
980 #, fuzzy
981 msgid ""
982 "No trust values changed.\n"
983 "\n"
984 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
985
986 #: g10/pkclist.c:281
987 #, fuzzy, c-format
988 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
989 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
990
991 #: g10/pkclist.c:287 g10/pkclist.c:391
992 msgid "Use this key anyway? "
993 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
994
995 #: g10/pkclist.c:311
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "%08lX: key has expired\n"
998 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
999
1000 #: g10/pkclist.c:317
1001 #, c-format
1002 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: g10/pkclist.c:331
1006 #, fuzzy, c-format
1007 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1008 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1009
1010 #: g10/pkclist.c:337
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1014 "but it is accepted anyway\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/pkclist.c:343
1018 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: g10/pkclist.c:348
1022 msgid "This key belongs to us\n"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: g10/pkclist.c:386
1026 msgid ""
1027 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1028 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1029 "the next question with yes\n"
1030 "\n"
1031 msgstr ""
1032 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
1033 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
1034 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
1035
1036 #: g10/pkclist.c:399
1037 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1038 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1039
1040 #: g10/pkclist.c:435
1041 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1042 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1043
1044 #: g10/pkclist.c:436
1045 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1046 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
1047
1048 #: g10/pkclist.c:457
1049 msgid "Note: This key has expired!\n"
1050 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1051
1052 #: g10/pkclist.c:464
1053 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1054 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
1055
1056 #: g10/pkclist.c:466
1057 msgid ""
1058 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1059 msgstr ""
1060 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1061
1062 #: g10/pkclist.c:482
1063 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1064 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1065
1066 #: g10/pkclist.c:483
1067 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1068 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
1069
1070 #: g10/pkclist.c:490
1071 msgid ""
1072 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1073 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
1074
1075 #: g10/pkclist.c:493
1076 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1077 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1078
1079 #: g10/pkclist.c:546 g10/pkclist.c:559 g10/pkclist.c:622 g10/pkclist.c:650
1080 #, c-format
1081 msgid "%s: skipped: %s\n"
1082 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1083
1084 #: g10/pkclist.c:568
1085 msgid ""
1086 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1087 "\n"
1088 msgstr ""
1089 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
1090 "\"-r\").\n"
1091 "\n"
1092
1093 #: g10/pkclist.c:573
1094 msgid "Enter the user ID: "
1095 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
1096
1097 #: g10/pkclist.c:584
1098 msgid "No such user ID.\n"
1099 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1100
1101 #: g10/pkclist.c:630
1102 #, c-format
1103 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1104 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1105
1106 #: g10/pkclist.c:656
1107 msgid "no valid addressees\n"
1108 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1109
1110 #: g10/keygen.c:122
1111 msgid "writing self signature\n"
1112 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1113
1114 #: g10/keygen.c:160
1115 msgid "writing key binding signature\n"
1116 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1117
1118 #: g10/keygen.c:386
1119 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1120 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1121
1122 #: g10/keygen.c:388
1123 #, c-format
1124 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1125 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1126
1127 #: g10/keygen.c:389
1128 #, c-format
1129 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1130 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1131
1132 #: g10/keygen.c:391
1133 #, c-format
1134 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1135 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1136
1137 #: g10/keygen.c:392
1138 #, c-format
1139 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1140 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1141
1142 #: g10/keygen.c:394
1143 #, c-format
1144 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
1145 msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
1146
1147 #: g10/keygen.c:399
1148 msgid "Your selection? "
1149 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1150
1151 #: g10/keygen.c:409
1152 #, fuzzy
1153 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1154 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1155
1156 #: g10/keygen.c:430
1157 msgid "Invalid selection.\n"
1158 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1159
1160 #: g10/keygen.c:442
1161 #, c-format
1162 msgid ""
1163 "About to generate a new %s keypair.\n"
1164 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1165 "              default keysize is 1024 bits\n"
1166 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1167 msgstr ""
1168 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1169 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1170 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1171 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1172
1173 #: g10/keygen.c:449
1174 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1175 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1176
1177 #: g10/keygen.c:454
1178 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1179 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1180
1181 #: g10/keygen.c:456
1182 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1183 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1184
1185 #: g10/keygen.c:459
1186 #, fuzzy
1187 msgid ""
1188 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1189 "computations take REALLY long!\n"
1190 msgstr ""
1191 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1192 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1193
1194 #: g10/keygen.c:462
1195 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1196 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1197
1198 #: g10/keygen.c:463
1199 msgid ""
1200 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1201 "vulnerable to attacks!\n"
1202 msgstr ""
1203 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1204 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1205
1206 #: g10/keygen.c:471
1207 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1208 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1209
1210 #: g10/keygen.c:477
1211 #, c-format
1212 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1213 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1214
1215 #: g10/keygen.c:480 g10/keygen.c:484
1216 #, c-format
1217 msgid "rounded up to %u bits\n"
1218 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1219
1220 #: g10/keygen.c:497
1221 msgid ""
1222 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1223 "         0 = key does not expire\n"
1224 "      <n>  = key expires in n days\n"
1225 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1226 "      <n>m = key expires in n months\n"
1227 "      <n>y = key expires in n years\n"
1228 msgstr ""
1229 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1230 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1231 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1232 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1233 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1234 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1235
1236 #: g10/keygen.c:512
1237 msgid "Key is valid for? (0) "
1238 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1239
1240 #: g10/keygen.c:523
1241 msgid "invalid value\n"
1242 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1243
1244 #: g10/keygen.c:528
1245 msgid "Key does not expire at all\n"
1246 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1247
1248 #. print the date when the key expires
1249 #: g10/keygen.c:534
1250 #, c-format
1251 msgid "Key expires at %s\n"
1252 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1253
1254 #: g10/keygen.c:540
1255 msgid "Is this correct (y/n)? "
1256 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1257
1258 #: g10/keygen.c:583
1259 msgid ""
1260 "\n"
1261 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1262 "id\n"
1263 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1264 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1265 "\n"
1266 msgstr ""
1267 "\n"
1268 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1269 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1270 "×ÉÄÅ:\n"
1271 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1272 "\n"
1273
1274 #: g10/keygen.c:594
1275 msgid "Real name: "
1276 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1277
1278 #: g10/keygen.c:598
1279 msgid "Invalid character in name\n"
1280 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1281
1282 #: g10/keygen.c:600
1283 msgid "Name may not start with a digit\n"
1284 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1285
1286 #: g10/keygen.c:602
1287 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1288 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1289
1290 #: g10/keygen.c:610
1291 msgid "Email address: "
1292 msgstr "E-Mail: "
1293
1294 #: g10/keygen.c:621
1295 msgid "Not a valid email address\n"
1296 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1297
1298 #: g10/keygen.c:629
1299 msgid "Comment: "
1300 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1301
1302 #: g10/keygen.c:635
1303 msgid "Invalid character in comment\n"
1304 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1305
1306 #: g10/keygen.c:657
1307 #, c-format
1308 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: g10/keygen.c:663
1312 #, c-format
1313 msgid ""
1314 "You selected this USER-ID:\n"
1315 "    \"%s\"\n"
1316 "\n"
1317 msgstr ""
1318 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1319 "    \"%s\"\n"
1320 "\n"
1321
1322 #: g10/keygen.c:666
1323 msgid "NnCcEeOoQq"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: g10/keygen.c:676
1327 #, fuzzy
1328 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1329 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1330
1331 #: g10/keygen.c:728
1332 msgid ""
1333 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1334 "\n"
1335 msgstr ""
1336 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1337 "\n"
1338
1339 #: g10/keyedit.c:421 g10/keygen.c:736
1340 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1341 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1342
1343 #: g10/keygen.c:742
1344 msgid ""
1345 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1346 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1347 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1348 "\n"
1349 msgstr ""
1350 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1351 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1352 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1353 "\n"
1354
1355 #: g10/keygen.c:763
1356 #, fuzzy
1357 msgid ""
1358 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1359 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1360 "the disks) during the prime generation; this gives the random\n"
1361 "number generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1362 msgstr ""
1363 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1364 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1365 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1366 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1367
1368 #: g10/keygen.c:833
1369 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1370 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1371
1372 #: g10/keygen.c:841
1373 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1374 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1375
1376 #: g10/keygen.c:847
1377 #, fuzzy
1378 msgid "Key generation cancelled.\n"
1379 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1380
1381 #: g10/keygen.c:857
1382 #, c-format
1383 msgid "writing public certificate to `%s'\n"
1384 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1385
1386 #: g10/keygen.c:858
1387 #, c-format
1388 msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
1389 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1390
1391 #: g10/keygen.c:935
1392 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1393 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1394
1395 #: g10/keygen.c:937
1396 #, fuzzy
1397 msgid ""
1398 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1399 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1400 msgstr ""
1401 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1402 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1403 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1404 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1405
1406 #: g10/keygen.c:951 g10/keygen.c:1050
1407 #, c-format
1408 msgid "Key generation failed: %s\n"
1409 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1410
1411 #: g10/keygen.c:995 g10/sig-check.c:212 g10/sign.c:52
1412 #, fuzzy, c-format
1413 msgid ""
1414 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1415 msgstr ""
1416 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1417 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1418
1419 #: g10/keygen.c:997 g10/sig-check.c:214 g10/sign.c:54
1420 #, fuzzy, c-format
1421 msgid ""
1422 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1423 msgstr ""
1424 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1425 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1426
1427 #: g10/keygen.c:1028
1428 #, fuzzy
1429 msgid "Really create? "
1430 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1431
1432 #: g10/encode.c:90 g10/openfile.c:86 g10/openfile.c:174 g10/tdbio.c:467
1433 #: g10/tdbio.c:527
1434 #, c-format
1435 msgid "%s: can't open: %s\n"
1436 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1437
1438 #: g10/encode.c:112
1439 #, c-format
1440 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1441 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1442
1443 #: g10/encode.c:166 g10/encode.c:285
1444 #, fuzzy, c-format
1445 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1446 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1447
1448 #: g10/encode.c:235
1449 #, c-format
1450 msgid "reading from `%s'\n"
1451 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
1452
1453 #: g10/encode.c:413
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1456 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1457
1458 #: g10/export.c:147
1459 #, fuzzy, c-format
1460 msgid "%s: user not found: %s\n"
1461 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1462
1463 #: g10/export.c:156
1464 #, c-format
1465 msgid "certificate read problem: %s\n"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: g10/export.c:165
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1471 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1472
1473 #: g10/export.c:203
1474 #, fuzzy
1475 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1476 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1477
1478 #: g10/getkey.c:206
1479 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: g10/getkey.c:345
1483 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: g10/getkey.c:1531 g10/getkey.c:1587
1487 #, c-format
1488 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1489 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1490
1491 #: g10/import.c:116
1492 #, c-format
1493 msgid "can't open file: %s\n"
1494 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
1495
1496 #: g10/import.c:160
1497 #, c-format
1498 msgid "skipping block of type %d\n"
1499 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1500
1501 #: g10/import.c:167 g10/trustdb.c:2560 g10/trustdb.c:2668
1502 #, c-format
1503 msgid "%lu keys so far processed\n"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/import.c:172
1507 #, c-format
1508 msgid "read error: %s\n"
1509 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
1510
1511 #: g10/import.c:174
1512 #, c-format
1513 msgid "Total number processed: %lu\n"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: g10/import.c:176
1517 #, c-format
1518 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/import.c:178
1522 #, c-format
1523 msgid "              imported: %lu"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: g10/import.c:184
1527 #, c-format
1528 msgid "             unchanged: %lu\n"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: g10/import.c:186
1532 #, c-format
1533 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: g10/import.c:188
1537 #, c-format
1538 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/import.c:190
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "        new signatures: %lu\n"
1544 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1545
1546 #: g10/import.c:192
1547 #, c-format
1548 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: g10/import.c:194
1552 #, c-format
1553 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: g10/import.c:196
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1559 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1560
1561 #: g10/import.c:198
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1564 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1565
1566 #: g10/import.c:340 g10/import.c:532
1567 #, c-format
1568 msgid "key %08lX: no user id\n"
1569 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1570
1571 #: g10/import.c:351
1572 #, c-format
1573 msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
1574 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1575
1576 #: g10/import.c:353
1577 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1578 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1579
1580 #: g10/import.c:364 g10/import.c:600
1581 #, c-format
1582 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1583 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1584
1585 #: g10/import.c:370
1586 msgid "no default public keyring\n"
1587 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1588
1589 #: g10/import.c:374 g10/openfile.c:115 g10/sign.c:215 g10/sign.c:498
1590 #, c-format
1591 msgid "writing to `%s'\n"
1592 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1593
1594 #: g10/import.c:378 g10/import.c:438 g10/import.c:654
1595 #, c-format
1596 msgid "can't lock public keyring: %s\n"
1597 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1598
1599 #: g10/import.c:381
1600 #, c-format
1601 msgid "can't write to keyring: %s\n"
1602 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1603
1604 #: g10/import.c:385
1605 #, c-format
1606 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1607 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1608
1609 #: g10/import.c:398
1610 #, c-format
1611 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1612 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1613
1614 #: g10/import.c:411 g10/import.c:609
1615 #, c-format
1616 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1617 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1618
1619 #: g10/import.c:418 g10/import.c:616
1620 #, c-format
1621 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1622 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1623
1624 #: g10/import.c:435 g10/import.c:547 g10/import.c:651
1625 msgid "writing keyblock\n"
1626 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
1627
1628 #: g10/import.c:441 g10/import.c:657
1629 #, c-format
1630 msgid "can't write keyblock: %s\n"
1631 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
1632
1633 #: g10/import.c:446
1634 #, c-format
1635 msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
1636 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1637
1638 #: g10/import.c:449
1639 #, c-format
1640 msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
1641 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1642
1643 #: g10/import.c:452
1644 #, c-format
1645 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1646 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1647
1648 #: g10/import.c:455
1649 #, c-format
1650 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1651 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1652
1653 #: g10/import.c:458
1654 #, c-format
1655 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1656 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1657
1658 #: g10/import.c:461
1659 #, c-format
1660 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1661 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1662
1663 #: g10/import.c:471
1664 #, c-format
1665 msgid "key %08lX: not changed\n"
1666 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1667
1668 #: g10/import.c:550
1669 #, c-format
1670 msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
1671 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1672
1673 #: g10/import.c:553
1674 #, fuzzy, c-format
1675 msgid "can't write keyring: %s\n"
1676 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1677
1678 #. we are ready
1679 #: g10/import.c:556
1680 #, c-format
1681 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1682 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1683
1684 #. we can't merge secret keys
1685 #: g10/import.c:560
1686 #, c-format
1687 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1688 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1689
1690 #: g10/import.c:565
1691 #, c-format
1692 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1693 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1694
1695 #: g10/import.c:594
1696 #, c-format
1697 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1698 msgstr ""
1699 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1700 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1701
1702 #: g10/import.c:627
1703 #, c-format
1704 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1705 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1706
1707 #: g10/import.c:661
1708 #, c-format
1709 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1710 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1711
1712 #: g10/import.c:695
1713 #, c-format
1714 msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
1715 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1716
1717 #: g10/import.c:702 g10/import.c:727
1718 #, c-format
1719 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1720 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1721
1722 #: g10/import.c:703
1723 #, c-format
1724 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1725 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1726
1727 #: g10/import.c:719
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1730 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1731
1732 #: g10/import.c:728
1733 #, fuzzy, c-format
1734 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1735 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1736
1737 #: g10/import.c:760
1738 #, c-format
1739 msgid "key %08lX: skipped userid '"
1740 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
1741
1742 #: g10/import.c:780
1743 #, fuzzy, c-format
1744 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1745 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1746
1747 #: g10/import.c:800
1748 #, fuzzy, c-format
1749 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1750 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1751
1752 #: g10/import.c:809
1753 #, c-format
1754 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1755 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1756
1757 #: g10/import.c:817
1758 #, c-format
1759 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1760 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1761
1762 #: g10/import.c:878
1763 #, c-format
1764 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1765 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
1766
1767 #: g10/import.c:992 g10/import.c:1047
1768 #, c-format
1769 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1770 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1771
1772 #: g10/keyedit.c:88
1773 #, c-format
1774 msgid "%s: user not found\n"
1775 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1776
1777 #: g10/keyedit.c:171
1778 #, fuzzy
1779 msgid "[self-signature]"
1780 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
1781
1782 #: g10/keyedit.c:189
1783 #, fuzzy
1784 msgid "1 bad signature\n"
1785 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1786
1787 #: g10/keyedit.c:191
1788 #, c-format
1789 msgid "%d bad signatures\n"
1790 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1791
1792 #: g10/keyedit.c:193
1793 #, fuzzy
1794 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1795 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
1796
1797 #: g10/keyedit.c:195
1798 #, fuzzy, c-format
1799 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1800 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
1801
1802 #: g10/keyedit.c:197
1803 #, fuzzy
1804 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1805 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
1806
1807 #: g10/keyedit.c:199
1808 #, c-format
1809 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1810 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
1811
1812 #: g10/keyedit.c:201
1813 #, fuzzy
1814 msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
1815 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1816
1817 #: g10/keyedit.c:203
1818 #, c-format
1819 msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
1820 msgstr ""
1821 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1822
1823 #: g10/keyedit.c:281
1824 #, fuzzy, c-format
1825 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1826 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
1827
1828 #: g10/keyedit.c:289
1829 #, fuzzy, c-format
1830 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1831 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
1832
1833 #: g10/keyedit.c:298
1834 #, fuzzy
1835 msgid ""
1836 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1837 "with your key: \""
1838 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
1839
1840 #: g10/keyedit.c:307
1841 msgid ""
1842 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
1843 "\n"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: g10/keyedit.c:309
1847 msgid "Really sign? "
1848 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
1849
1850 #: g10/keyedit.c:335 g10/sign.c:75
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "signing failed: %s\n"
1853 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
1854
1855 #: g10/keyedit.c:388
1856 msgid "This key is not protected.\n"
1857 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1858
1859 #: g10/keyedit.c:391
1860 msgid "Key is protected.\n"
1861 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1862
1863 #: g10/keyedit.c:408
1864 #, c-format
1865 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1866 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
1867
1868 #: g10/keyedit.c:413
1869 msgid ""
1870 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1871 "\n"
1872 msgstr ""
1873 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1874 "\n"
1875
1876 #: g10/keyedit.c:425
1877 msgid ""
1878 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1879 "\n"
1880 msgstr ""
1881 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
1882 "\n"
1883
1884 #: g10/keyedit.c:428
1885 msgid "Do you really want to do this? "
1886 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
1887
1888 #: g10/keyedit.c:487
1889 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/keyedit.c:523
1893 msgid "quit"
1894 msgstr "×ÙÈÏÄ"
1895
1896 #: g10/keyedit.c:523
1897 msgid "quit this menu"
1898 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
1899
1900 #: g10/keyedit.c:524
1901 msgid "q"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/keyedit.c:525
1905 msgid "save"
1906 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
1907
1908 #: g10/keyedit.c:525
1909 msgid "save and quit"
1910 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
1911
1912 #: g10/keyedit.c:526
1913 msgid "help"
1914 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
1915
1916 #: g10/keyedit.c:526
1917 msgid "show this help"
1918 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
1919
1920 #: g10/keyedit.c:528
1921 msgid "fpr"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: g10/keyedit.c:528
1925 #, fuzzy
1926 msgid "show fingerprint"
1927 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1928
1929 #: g10/keyedit.c:529
1930 #, fuzzy
1931 msgid "list"
1932 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
1933
1934 #: g10/keyedit.c:529
1935 #, fuzzy
1936 msgid "list key and user ids"
1937 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
1938
1939 #: g10/keyedit.c:530
1940 msgid "l"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: g10/keyedit.c:531
1944 msgid "uid"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: g10/keyedit.c:531
1948 msgid "select user id N"
1949 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
1950
1951 #: g10/keyedit.c:532
1952 msgid "key"
1953 msgstr "ËÌÀÞ"
1954
1955 #: g10/keyedit.c:532
1956 msgid "select secondary key N"
1957 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
1958
1959 #: g10/keyedit.c:533
1960 msgid "check"
1961 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
1962
1963 #: g10/keyedit.c:533
1964 #, fuzzy
1965 msgid "list signatures"
1966 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
1967
1968 #: g10/keyedit.c:534
1969 msgid "c"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/keyedit.c:535
1973 msgid "sign"
1974 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
1975
1976 #: g10/keyedit.c:535
1977 #, fuzzy
1978 msgid "sign the key"
1979 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
1980
1981 #: g10/keyedit.c:536
1982 msgid "s"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: g10/keyedit.c:537
1986 #, fuzzy
1987 msgid "lsign"
1988 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
1989
1990 #: g10/keyedit.c:537
1991 #, fuzzy
1992 msgid "sign the key locally"
1993 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
1994
1995 #: g10/keyedit.c:538
1996 msgid "debug"
1997 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
1998
1999 #: g10/keyedit.c:539
2000 msgid "adduid"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/keyedit.c:539
2004 msgid "add a user id"
2005 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2006
2007 #: g10/keyedit.c:540
2008 msgid "deluid"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: g10/keyedit.c:540
2012 #, fuzzy
2013 msgid "delete user id"
2014 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2015
2016 #: g10/keyedit.c:541
2017 msgid "addkey"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: g10/keyedit.c:541
2021 #, fuzzy
2022 msgid "add a secondary key"
2023 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2024
2025 #: g10/keyedit.c:542
2026 msgid "delkey"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: g10/keyedit.c:542
2030 msgid "delete a secondary key"
2031 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2032
2033 #: g10/keyedit.c:543
2034 msgid "expire"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: g10/keyedit.c:543
2038 #, fuzzy
2039 msgid "change the expire date"
2040 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2041
2042 #: g10/keyedit.c:544
2043 msgid "toggle"
2044 msgstr ""
2045
2046 #: g10/keyedit.c:544
2047 msgid "toggle between secret and public key listing"
2048 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
2049
2050 #: g10/keyedit.c:546
2051 msgid "t"
2052 msgstr ""
2053
2054 #: g10/keyedit.c:547
2055 msgid "pref"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: g10/keyedit.c:547
2059 msgid "list preferences"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: g10/keyedit.c:548
2063 msgid "passwd"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: g10/keyedit.c:548
2067 #, fuzzy
2068 msgid "change the passphrase"
2069 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2070
2071 #: g10/keyedit.c:549
2072 msgid "trust"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: g10/keyedit.c:549
2076 msgid "change the ownertrust"
2077 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
2078
2079 #: g10/keyedit.c:568
2080 msgid "can't do that in batchmode\n"
2081 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2082
2083 #. check that they match
2084 #. FIXME: check that they both match
2085 #: g10/keyedit.c:595
2086 #, fuzzy
2087 msgid "Secret key is available.\n"
2088 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2089
2090 #: g10/keyedit.c:624
2091 #, fuzzy
2092 msgid "Command> "
2093 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
2094
2095 #: g10/keyedit.c:651
2096 #, fuzzy
2097 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2098 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2099
2100 #: g10/keyedit.c:673
2101 msgid "Save changes? "
2102 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
2103
2104 #: g10/keyedit.c:676
2105 msgid "Quit without saving? "
2106 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
2107
2108 #: g10/keyedit.c:686
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "update failed: %s\n"
2111 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2112
2113 #: g10/keyedit.c:693
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "update secret failed: %s\n"
2116 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2117
2118 #: g10/keyedit.c:700
2119 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2120 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
2121
2122 #: g10/keyedit.c:703 g10/keyedit.c:762
2123 #, fuzzy, c-format
2124 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2125 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2126
2127 #: g10/keyedit.c:736
2128 msgid "Really sign all user ids? "
2129 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2130
2131 #: g10/keyedit.c:737
2132 msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
2133 msgstr ""
2134 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
2135
2136 #: g10/keyedit.c:773
2137 msgid "You must select at least one user id.\n"
2138 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
2139
2140 #: g10/keyedit.c:775
2141 msgid "You can't delete the last user id!\n"
2142 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2143
2144 #: g10/keyedit.c:778
2145 #, fuzzy
2146 msgid "Really remove all selected user ids? "
2147 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2148
2149 #: g10/keyedit.c:779
2150 #, fuzzy
2151 msgid "Really remove this user id? "
2152 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2153
2154 #: g10/keyedit.c:802
2155 msgid "You must select at least one key.\n"
2156 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2157
2158 #: g10/keyedit.c:806
2159 #, fuzzy
2160 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2161 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2162
2163 #: g10/keyedit.c:807
2164 #, fuzzy
2165 msgid "Do you really want to delete this key? "
2166 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2167
2168 #: g10/keyedit.c:854
2169 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2170 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
2171
2172 #: g10/keyedit.c:1232
2173 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: g10/keyedit.c:1238
2177 #, fuzzy
2178 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2179 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2180
2181 #: g10/keyedit.c:1242
2182 msgid "Changing exiration time for a secondary key.\n"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: g10/keyedit.c:1244
2186 msgid "Changing exiration time for the primary key.\n"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: g10/keyedit.c:1285
2190 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/keyedit.c:1301
2194 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: g10/keyedit.c:1361
2198 #, c-format
2199 msgid "No user id with index %d\n"
2200 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2201
2202 #: g10/keyedit.c:1407
2203 #, c-format
2204 msgid "No secondary key with index %d\n"
2205 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2206
2207 #: g10/mainproc.c:184
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "public key is %08lX\n"
2210 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
2211
2212 #: g10/mainproc.c:212
2213 #, fuzzy
2214 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2215 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2216
2217 #. fixme: defer this message until we have parsed all packets of
2218 #. * this type - do this by building a list of keys with their stati
2219 #. * and store it with the conetxt.  do_proc_packets can then use
2220 #. * this list to display some information
2221 #: g10/mainproc.c:219
2222 #, c-format
2223 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2224 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2225
2226 #: g10/mainproc.c:246
2227 #, fuzzy
2228 msgid "decryption okay\n"
2229 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2230
2231 #: g10/mainproc.c:249
2232 #, c-format
2233 msgid "decryption failed: %s\n"
2234 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2235
2236 #: g10/mainproc.c:266
2237 #, fuzzy
2238 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2239 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2240
2241 #: g10/mainproc.c:268
2242 #, c-format
2243 msgid "original file name='%.*s'\n"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/mainproc.c:849
2247 msgid "signature verification suppressed\n"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/mainproc.c:855
2251 #, c-format
2252 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2253 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2254
2255 #. just in case that we have no userid
2256 #: g10/mainproc.c:881 g10/mainproc.c:892
2257 msgid "BAD signature from \""
2258 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2259
2260 #: g10/mainproc.c:882 g10/mainproc.c:893
2261 msgid "Good signature from \""
2262 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2263
2264 #: g10/mainproc.c:884
2265 msgid "                aka \""
2266 msgstr ""
2267
2268 #: g10/mainproc.c:930
2269 #, c-format
2270 msgid "Can't check signature: %s\n"
2271 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2272
2273 #: g10/mainproc.c:1003
2274 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/mainproc.c:1008
2278 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: g10/misc.c:90
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2284 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2285
2286 #: g10/misc.c:93
2287 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: g10/misc.c:200
2291 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/misc.c:214
2295 msgid ""
2296 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2297 "in the future\n"
2298 msgstr ""
2299 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
2300 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
2301
2302 #: g10/misc.c:235
2303 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: g10/parse-packet.c:113
2307 #, fuzzy, c-format
2308 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2309 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2310
2311 #: g10/parse-packet.c:892
2312 #, c-format
2313 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: g10/passphrase.c:151
2317 msgid ""
2318 "\n"
2319 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2320 "user: \""
2321 msgstr ""
2322 "\n"
2323 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2324 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2325
2326 #: g10/passphrase.c:160
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2329 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2330
2331 #: g10/passphrase.c:165
2332 #, c-format
2333 msgid " (main key ID %08lX)"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/passphrase.c:184
2337 #, fuzzy
2338 msgid "Enter passphrase: "
2339 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2340
2341 #: g10/passphrase.c:188
2342 #, fuzzy
2343 msgid "Repeat passphrase: "
2344 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2345
2346 #: g10/plaintext.c:63
2347 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2348 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2349
2350 #: g10/plaintext.c:208
2351 msgid "Please enter name of data file: "
2352 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2353
2354 #: g10/plaintext.c:229
2355 msgid "reading stdin ...\n"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: g10/plaintext.c:292
2359 #, c-format
2360 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2361 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
2362
2363 #: g10/pubkey-enc.c:79
2364 #, c-format
2365 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2366 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2367
2368 #: g10/pubkey-enc.c:85
2369 #, fuzzy
2370 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2371 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2372
2373 #: g10/pubkey-enc.c:137
2374 #, fuzzy
2375 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2376 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2377
2378 #: g10/pubkey-enc.c:191
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2381 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2382
2383 #: g10/seckey-cert.c:57
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2386 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2387
2388 #: g10/seckey-cert.c:177
2389 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2390 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2391
2392 #: g10/seckey-cert.c:232
2393 #, fuzzy
2394 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2395 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2396
2397 #: g10/sig-check.c:195
2398 msgid ""
2399 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2400 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2401
2402 #: g10/sig-check.c:203
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2405 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2406
2407 #: g10/sig-check.c:204
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2410 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2411
2412 #: g10/sig-check.c:220
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2415 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2416
2417 #: g10/sig-check.c:277
2418 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: g10/sign.c:79
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "%s signature from: %s\n"
2424 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2425
2426 #: g10/sign.c:210 g10/sign.c:493
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "can't create %s: %s\n"
2429 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2430
2431 #: g10/sign.c:306
2432 #, fuzzy
2433 msgid "signing:"
2434 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2435
2436 #: g10/sign.c:346
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2439 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
2440
2441 #: g10/textfilter.c:122
2442 #, c-format
2443 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: g10/textfilter.c:189
2447 #, c-format
2448 msgid "input line longer than %d characters\n"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1504
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2454 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2455
2456 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1511
2457 #, c-format
2458 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: g10/tdbio.c:232
2462 msgid "trustdb transaction too large\n"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: g10/tdbio.c:424
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "%s: can't access: %s\n"
2468 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2469
2470 #: g10/ringedit.c:296 g10/tdbio.c:444
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
2473 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2474
2475 #: g10/ringedit.c:302 g10/tdbio.c:447
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "%s: directory created\n"
2478 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2479
2480 #: g10/tdbio.c:451
2481 #, c-format
2482 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: g10/openfile.c:111 g10/openfile.c:181 g10/ringedit.c:1325 g10/tdbio.c:457
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "%s: can't create: %s\n"
2488 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2489
2490 #: g10/tdbio.c:472 g10/tdbio.c:520
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "%s: can't create lock\n"
2493 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2494
2495 #: g10/tdbio.c:486
2496 #, c-format
2497 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: g10/tdbio.c:490
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2503 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2504
2505 #: g10/tdbio.c:492
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "%s: trustdb created\n"
2508 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2509
2510 #: g10/tdbio.c:529
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2513 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2514
2515 #: g10/tdbio.c:562
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2518 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2519
2520 #: g10/tdbio.c:570
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2523 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2524
2525 #: g10/tdbio.c:586 g10/tdbio.c:625 g10/tdbio.c:647 g10/tdbio.c:677
2526 #: g10/tdbio.c:702 g10/tdbio.c:1437 g10/tdbio.c:1464
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2529 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2530
2531 #: g10/tdbio.c:599 g10/tdbio.c:658
2532 #, fuzzy, c-format
2533 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2534 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2535
2536 #: g10/tdbio.c:1131
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2539 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2540
2541 #: g10/tdbio.c:1139
2542 #, fuzzy, c-format
2543 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2544 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2545
2546 #: g10/tdbio.c:1160
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2549 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2550
2551 #: g10/tdbio.c:1176
2552 #, c-format
2553 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: g10/tdbio.c:1181
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2559 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2560
2561 #: g10/tdbio.c:1470
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2564 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2565
2566 #: g10/tdbio.c:1478
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2569 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2570
2571 #: g10/tdbio.c:1488
2572 #, c-format
2573 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: g10/tdbio.c:1518
2577 #, c-format
2578 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: g10/tdbio.c:1629
2582 #, fuzzy
2583 msgid "The trustdb is corrupted; please run \"gpgm --fix-trustdb\".\n"
2584 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2585
2586 #: g10/trustdb.c:163
2587 #, c-format
2588 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: g10/trustdb.c:178
2592 #, c-format
2593 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: g10/trustdb.c:192
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2599 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2600
2601 #: g10/trustdb.c:206
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2604 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2605
2606 #: g10/trustdb.c:386
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2609 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2610
2611 #: g10/trustdb.c:393
2612 #, c-format
2613 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: g10/trustdb.c:398
2617 #, c-format
2618 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: g10/trustdb.c:403
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2624 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2625
2626 #: g10/trustdb.c:442
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2629 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2630
2631 #: g10/trustdb.c:510
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2634 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2635
2636 #: g10/trustdb.c:518
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2639 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2640
2641 #: g10/trustdb.c:525
2642 #, c-format
2643 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2644 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
2645
2646 #: g10/trustdb.c:535
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2649 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2650
2651 #: g10/trustdb.c:541
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2654 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
2655
2656 #: g10/trustdb.c:550
2657 #, fuzzy, c-format
2658 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2659 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2660
2661 #: g10/trustdb.c:553
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2664 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2665
2666 #: g10/trustdb.c:561
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2669 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2670
2671 #: g10/trustdb.c:851
2672 #, c-format
2673 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/trustdb.c:855
2677 #, c-format
2678 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
2679 msgstr ""
2680
2681 #. we need the dir record
2682 #: g10/trustdb.c:862
2683 #, c-format
2684 msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: g10/trustdb.c:868
2688 #, c-format
2689 msgid "lid %lu: no primary key\n"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: g10/trustdb.c:901
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
2695 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2696
2697 #: g10/trustdb.c:905
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "lid %lu: user id without signature\n"
2700 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2701
2702 #: g10/trustdb.c:912
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
2705 msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
2706
2707 #: g10/trustdb.c:923 g10/trustdb.c:1675 g10/trustdb.c:1766
2708 #, fuzzy
2709 msgid "Valid certificate revocation"
2710 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2711
2712 #: g10/trustdb.c:924 g10/trustdb.c:1676 g10/trustdb.c:1767
2713 #, fuzzy
2714 msgid "Good certificate"
2715 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2716
2717 #: g10/trustdb.c:933
2718 msgid "very strange: no public key\n"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: g10/trustdb.c:982
2722 #, c-format
2723 msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/trustdb.c:988
2727 #, c-format
2728 msgid "lid %lu does not have a key\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: g10/trustdb.c:998
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
2734 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
2735
2736 #: g10/trustdb.c:1055 g10/trustdb.c:2030
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
2739 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2740
2741 #: g10/trustdb.c:1210
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2744 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
2745
2746 #: g10/trustdb.c:1216 g10/trustdb.c:1259
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2749 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2750
2751 #: g10/trustdb.c:1232
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2754 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2755
2756 #: g10/trustdb.c:1238
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
2759 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2760
2761 #: g10/trustdb.c:1253
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
2764 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2765
2766 #: g10/trustdb.c:1360
2767 #, fuzzy
2768 msgid "Good self-signature"
2769 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2770
2771 #: g10/trustdb.c:1371
2772 #, fuzzy
2773 msgid "Invalid self-signature"
2774 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2775
2776 #: g10/trustdb.c:1403
2777 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature\n"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: g10/trustdb.c:1410
2781 #, fuzzy
2782 msgid "Valid user ID revocation\n"
2783 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2784
2785 #: g10/trustdb.c:1417
2786 #, fuzzy
2787 msgid "Invalid user ID revocation"
2788 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
2789
2790 #: g10/trustdb.c:1512
2791 msgid "Too many preferences"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/trustdb.c:1526
2795 msgid "Too many preference items"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: g10/trustdb.c:1549 g10/trustdb.c:3045 g10/trustdb.c:3075
2799 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/trustdb.c:1654
2803 #, fuzzy
2804 msgid "duplicated certificate - deleted"
2805 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2806
2807 #: g10/trustdb.c:1692
2808 #, fuzzy
2809 msgid "public key not anymore available"
2810 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2811
2812 #: g10/trustdb.c:1702 g10/trustdb.c:1791
2813 #, fuzzy
2814 msgid "Invalid certificate revocation"
2815 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2816
2817 #: g10/trustdb.c:1703 g10/trustdb.c:1792
2818 #, fuzzy
2819 msgid "Invalid certificate"
2820 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2821
2822 #: g10/trustdb.c:1720
2823 #, c-format
2824 msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/trustdb.c:1734
2828 #, c-format
2829 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
2830 msgstr ""
2831
2832 #. that should never happen
2833 #: g10/trustdb.c:2007
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
2836 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2837
2838 #: g10/trustdb.c:2408
2839 msgid "Ooops, no keys\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: g10/trustdb.c:2412
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Ooops, no user ids\n"
2845 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2846
2847 #: g10/trustdb.c:2529
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
2850 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2851
2852 #: g10/trustdb.c:2534
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
2855 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2856
2857 #: g10/trustdb.c:2540
2858 #, c-format
2859 msgid "lid %lu: inserted\n"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: g10/trustdb.c:2545 g10/trustdb.c:2654
2863 #, fuzzy, c-format
2864 msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
2865 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2866
2867 #: g10/trustdb.c:2551 g10/trustdb.c:2660
2868 #, c-format
2869 msgid "lid %lu: updated\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/trustdb.c:2556 g10/trustdb.c:2664
2873 #, c-format
2874 msgid "lid %lu: okay\n"
2875 msgstr ""
2876
2877 #: g10/trustdb.c:2562 g10/trustdb.c:2671
2878 #, c-format
2879 msgid "%lu keys processed\n"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: g10/trustdb.c:2564 g10/trustdb.c:2675
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "\t%lu keys with errors\n"
2885 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
2886
2887 #: g10/trustdb.c:2566 g10/trustdb.c:2677
2888 #, c-format
2889 msgid "\t%lu keys updated\n"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: g10/trustdb.c:2568
2893 #, c-format
2894 msgid "\t%lu keys inserted\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: g10/trustdb.c:2571
2898 #, fuzzy, c-format
2899 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
2900 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2901
2902 #: g10/trustdb.c:2598
2903 #, c-format
2904 msgid "%s: keyblock read problem: %s\n"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: g10/trustdb.c:2612
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "%s: update failed: %s\n"
2910 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2911
2912 #: g10/trustdb.c:2615
2913 #, c-format
2914 msgid "%s: updated\n"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: g10/trustdb.c:2617
2918 #, c-format
2919 msgid "%s: okay\n"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: g10/trustdb.c:2632
2923 #, c-format
2924 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: g10/trustdb.c:2645
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
2930 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2931
2932 #: g10/trustdb.c:2673
2933 #, fuzzy, c-format
2934 msgid "\t%lu keys skipped\n"
2935 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
2936
2937 #: g10/trustdb.c:2743
2938 #, fuzzy, c-format
2939 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
2940 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2941
2942 #: g10/trustdb.c:2750
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
2945 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2946
2947 #: g10/trustdb.c:2754
2948 #, c-format
2949 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
2950 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2951
2952 #: g10/trustdb.c:2762
2953 #, c-format
2954 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
2955 msgstr ""
2956 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2957
2958 #: g10/trustdb.c:2769
2959 #, c-format
2960 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
2961 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2962
2963 #: g10/trustdb.c:2777
2964 #, c-format
2965 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
2966 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2967
2968 #: g10/trustdb.c:2851
2969 #, fuzzy, c-format
2970 msgid "user '%s' not found: %s\n"
2971 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2972
2973 #: g10/trustdb.c:2853
2974 #, fuzzy, c-format
2975 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
2976 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2977
2978 #: g10/trustdb.c:2856
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
2981 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2982
2983 #: g10/trustdb.c:2859
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
2986 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2987
2988 #: g10/ringedit.c:316
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
2991 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2992
2993 #: g10/ringedit.c:322 g10/ringedit.c:1330
2994 #, fuzzy, c-format
2995 msgid "%s: keyring created\n"
2996 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2997
2998 #: g10/ringedit.c:1507
2999 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: g10/ringedit.c:1508
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "%s is the unchanged one\n"
3005 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3006
3007 #: g10/ringedit.c:1509
3008 #, c-format
3009 msgid "%s is the new one\n"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: g10/ringedit.c:1510
3013 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3017 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: g10/skclist.c:113
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "skipped `%s': %s\n"
3023 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3024
3025 #: g10/skclist.c:119
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid ""
3028 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3029 "signatures!\n"
3030 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3031
3032 #. do not overwrite
3033 #: g10/openfile.c:63
3034 #, c-format
3035 msgid "File `%s' exists. "
3036 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
3037
3038 #: g10/openfile.c:65
3039 msgid "Overwrite (y/N)? "
3040 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
3041
3042 #: g10/openfile.c:90
3043 #, fuzzy
3044 msgid "writing to stdout\n"
3045 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
3046
3047 #: g10/openfile.c:147
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3050 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
3051
3052 #: g10/openfile.c:197
3053 #, c-format
3054 msgid "%s: new options file created\n"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: g10/encr-data.c:59
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "%s encrypted data\n"
3060 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
3061
3062 #: g10/encr-data.c:61
3063 #, c-format
3064 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: g10/encr-data.c:74
3068 #, fuzzy
3069 msgid ""
3070 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3071 msgstr ""
3072 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
3073 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
3074
3075 #: g10/seskey.c:52
3076 msgid "weak key created - retrying\n"
3077 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
3078
3079 #: g10/seskey.c:57
3080 #, c-format
3081 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3082 msgstr ""
3083 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
3084 "ÒÁÚ!\n"
3085
3086 #. begin of list
3087 #: g10/helptext.c:48
3088 msgid "edit_ownertrust.value"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: g10/helptext.c:54
3092 msgid "revoked_key.override"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: g10/helptext.c:58
3096 msgid "untrusted_key.override"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: g10/helptext.c:62
3100 msgid "pklist.user_id.enter"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: g10/helptext.c:66
3104 msgid "keygen.algo"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: g10/helptext.c:82
3108 msgid "keygen.algo.elg_se"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/helptext.c:89
3112 msgid "keygen.size"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: g10/helptext.c:93
3116 msgid "keygen.size.huge.okay"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: g10/helptext.c:98
3120 msgid "keygen.size.large.okay"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: g10/helptext.c:103
3124 msgid "keygen.valid"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: g10/helptext.c:107
3128 msgid "keygen.valid.okay"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: g10/helptext.c:112
3132 msgid "keygen.name"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: g10/helptext.c:117
3136 msgid "keygen.email"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: g10/helptext.c:121
3140 msgid "keygen.comment"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: g10/helptext.c:126
3144 msgid "keygen.userid.cmd"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: g10/helptext.c:135
3148 msgid "keygen.sub.okay"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/helptext.c:139
3152 msgid "sign_uid.okay"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: g10/helptext.c:144
3156 msgid "change_passwd.empty.okay"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/helptext.c:149
3160 msgid "keyedit.cmd"
3161 msgstr ""
3162
3163 #: g10/helptext.c:153
3164 msgid "keyedit.save.okay"
3165 msgstr ""
3166
3167 #: g10/helptext.c:158
3168 msgid "keyedit.cancel.okay"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: g10/helptext.c:162
3172 msgid "keyedit.sign_all.okay"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/helptext.c:166
3176 msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/helptext.c:171
3180 msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3181 msgstr ""
3182
3183 # ################################
3184 # ####### Help msgids ############
3185 # ################################
3186 #: g10/helptext.c:175
3187 msgid "passphrase.enter"
3188 msgstr ""
3189 "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
3190 "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
3191 "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
3192 "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
3193 "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
3194 "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
3195 "\"Passphrase\"\n"
3196 "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
3197 "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
3198 "werden,\n"
3199 "sind i.d.R. eine gute Wahl"
3200
3201 #: g10/helptext.c:182
3202 msgid "passphrase.repeat"
3203 msgstr ""
3204 "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3205 "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3206 "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3207
3208 #: g10/helptext.c:186
3209 #, fuzzy
3210 msgid "detached_signature.filename"
3211 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3212
3213 #: g10/helptext.c:190
3214 msgid "openfile.overwrite.okay"
3215 msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3216
3217 #: g10/helptext.c:204
3218 msgid "No help available"
3219 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3220
3221 #: g10/helptext.c:216
3222 #, c-format
3223 msgid "No help available for `%s'"
3224 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3225
3226 #, fuzzy
3227 #~ msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
3228 #~ msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
3229
3230 #, fuzzy
3231 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3232 #~ msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
3233
3234 #, fuzzy
3235 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
3236 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3237
3238 #, fuzzy
3239 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
3240 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3241
3242 #, fuzzy
3243 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
3244 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3245
3246 #, fuzzy
3247 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
3248 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3249
3250 #, fuzzy
3251 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
3252 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3253
3254 #, fuzzy
3255 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
3256 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3257
3258 #, fuzzy
3259 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
3260 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3261
3262 #, fuzzy
3263 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
3264 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3265
3266 #, fuzzy
3267 #~ msgid "error reading key record: %s\n"
3268 #~ msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3269
3270 #, fuzzy
3271 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
3272 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
3273
3274 #, fuzzy
3275 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
3276 #~ msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3277
3278 #, fuzzy
3279 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
3280 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3281
3282 #, fuzzy
3283 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
3284 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3285
3286 #, fuzzy
3287 #~ msgid "error finding dir record: %s\n"
3288 #~ msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3289
3290 #, fuzzy
3291 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
3292 #~ msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
3293
3294 #~ msgid "use this user-id for encryption"
3295 #~ msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
3296
3297 #~ msgid "invalid clear text header: "
3298 #~ msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
3299
3300 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3301 #~ msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
3302
3303 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
3304 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
3305
3306 #, fuzzy
3307 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
3308 #~ msgstr ""
3309 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
3310
3311 #, fuzzy
3312 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
3313 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3314
3315 #~ msgid "can't write keyring\n"
3316 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
3317
3318 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
3319 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
3320
3321 #~ msgid "edit a key signature"
3322 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
3323
3324 #~ msgid ""
3325 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3326 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3327 #~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates.\n"
3328 #~ msgstr ""
3329 #~ "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3330 #~ "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3331 #~ "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3332 #~ "(implizit\n"
3333 #~ "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3334
3335 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
3336 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
3337
3338 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
3339 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
3340
3341 #~ msgid "[User name not available] "
3342 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
3343
3344 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
3345 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
3346
3347 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
3348 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
3349
3350 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
3351 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
3352
3353 #~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
3354 #~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
3355
3356 #~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3357 #~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3358
3359 #~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3360 #~ msgstr ""
3361 #~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3362 #~ "entfernen.\n"
3363
3364 #~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3365 #~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3366
3367 #~ msgid "Delete this key from the keyring? "
3368 #~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3369
3370 #~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
3371 #~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "