Removed these generated files.
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 15:17+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
10 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
11 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: cipher/md.c:137
17 #, c-format
18 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
19 msgstr "hashovací algoritmus `%s' je len na èítanie v tejto verzii\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:120
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
24 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
25
26 #: cipher/primegen.c:311
27 #, c-format
28 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
29 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
30
31 #: cipher/random.c:163
32 msgid "no entropy gathering module detected\n"
33 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
34
35 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
36 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
37 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
38 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
39 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
40 #, c-format
41 msgid "can't open `%s': %s\n"
42 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
43
44 #: cipher/random.c:391
45 #, c-format
46 msgid "can't stat `%s': %s\n"
47 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
48
49 #: cipher/random.c:396
50 #, c-format
51 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
52 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
53
54 #: cipher/random.c:401
55 msgid "note: random_seed file is empty\n"
56 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
57
58 #: cipher/random.c:407
59 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
60 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
61
62 #: cipher/random.c:415
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:453
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
70
71 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
72 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
73 #, c-format
74 msgid "can't create `%s': %s\n"
75 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:480
78 #, c-format
79 msgid "can't write `%s': %s\n"
80 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:483
83 #, c-format
84 msgid "can't close `%s': %s\n"
85 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:728
88 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
89 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
90
91 #: cipher/random.c:729
92 msgid ""
93 "The random number generator is only a kludge to let\n"
94 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
95 "\n"
96 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
97 "\n"
98 msgstr ""
99 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
100 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
101 "\n"
102 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:204
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
112 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:134
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
123 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
124
125 #: g10/app-openpgp.c:534
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
128 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
129
130 #: g10/app-openpgp.c:547
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
133 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
134
135 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1308
136 #, c-format
137 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
138 msgstr ""
139
140 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:1314
141 #, c-format
142 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
143 msgstr ""
144
145 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
146 #: g10/app-openpgp.c:1323 g10/app-openpgp.c:1337
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
149 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:784
152 msgid "access to admin commands is not configured\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:801
156 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:807
160 msgid "card is permanently locked!\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:814
164 #, c-format
165 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:818
169 msgid "Admin PIN"
170 msgstr ""
171
172 #: g10/app-openpgp.c:827
173 #, c-format
174 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:1301
178 #, c-format
179 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
180 msgstr ""
181
182 #: g10/app-openpgp.c:1582 g10/app-openpgp.c:1592
183 #, fuzzy, c-format
184 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
185 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1663
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "error getting serial number: %s\n"
190 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
191
192 #: g10/app-openpgp.c:1758
193 #, fuzzy, c-format
194 msgid "failed to store the key: %s\n"
195 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1800
198 #, fuzzy
199 msgid "reading the key failed\n"
200 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1807
203 msgid "response does not contain the public key data\n"
204 msgstr ""
205
206 #: g10/app-openpgp.c:1815
207 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1826
211 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/armor.c:317
215 #, c-format
216 msgid "armor: %s\n"
217 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
218
219 #: g10/armor.c:346
220 msgid "invalid armor header: "
221 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
222
223 #: g10/armor.c:353
224 msgid "armor header: "
225 msgstr "ASCII hlavièka: "
226
227 #: g10/armor.c:364
228 msgid "invalid clearsig header\n"
229 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
230
231 #: g10/armor.c:416
232 msgid "nested clear text signatures\n"
233 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
234
235 #: g10/armor.c:551
236 #, fuzzy
237 msgid "unexpected armor: "
238 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
239
240 #: g10/armor.c:563
241 msgid "invalid dash escaped line: "
242 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
243
244 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
245 #, fuzzy, c-format
246 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
247 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
248
249 #: g10/armor.c:758
250 msgid "premature eof (no CRC)\n"
251 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
252
253 #: g10/armor.c:792
254 msgid "premature eof (in CRC)\n"
255 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
256
257 #: g10/armor.c:800
258 msgid "malformed CRC\n"
259 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
260
261 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
262 #, fuzzy, c-format
263 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
264 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
265
266 #: g10/armor.c:824
267 #, fuzzy
268 msgid "premature eof (in trailer)\n"
269 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
270
271 #: g10/armor.c:828
272 msgid "error in trailer line\n"
273 msgstr "chyba v pätièke\n"
274
275 #: g10/armor.c:1115
276 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
277 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
278
279 #: g10/armor.c:1120
280 #, c-format
281 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
282 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
283
284 #: g10/armor.c:1124
285 msgid ""
286 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
287 msgstr ""
288 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
289 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
290
291 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
292 #, fuzzy, c-format
293 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
294 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
295
296 #: g10/card-util.c:63
297 #, c-format
298 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
302 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
303 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
304
305 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
306 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
307 #: g10/keygen.c:1361
308 msgid "Your selection? "
309 msgstr "Vá¹ výber? "
310
311 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
312 msgid "[not set]"
313 msgstr ""
314
315 #: g10/card-util.c:376
316 #, fuzzy
317 msgid "male"
318 msgstr "enable"
319
320 #: g10/card-util.c:377
321 #, fuzzy
322 msgid "female"
323 msgstr "enable"
324
325 #: g10/card-util.c:377
326 #, fuzzy
327 msgid "unspecified"
328 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
329
330 #: g10/card-util.c:396
331 #, fuzzy
332 msgid "not forced"
333 msgstr "nespracované"
334
335 #: g10/card-util.c:396
336 msgid "forced"
337 msgstr ""
338
339 #: g10/card-util.c:439
340 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
341 msgstr ""
342
343 #: g10/card-util.c:441
344 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
345 msgstr ""
346
347 #: g10/card-util.c:443
348 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
349 msgstr ""
350
351 #: g10/card-util.c:460
352 msgid "Cardholder's surname: "
353 msgstr ""
354
355 #: g10/card-util.c:462
356 msgid "Cardholder's given name: "
357 msgstr ""
358
359 #: g10/card-util.c:480
360 #, c-format
361 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
362 msgstr ""
363
364 #: g10/card-util.c:502
365 #, fuzzy
366 msgid "URL to retrieve public key: "
367 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
368
369 #: g10/card-util.c:510
370 #, c-format
371 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
372 msgstr ""
373
374 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
375 #, c-format
376 msgid "error reading `%s': %s\n"
377 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
378
379 #: g10/card-util.c:605
380 msgid "Login data (account name): "
381 msgstr ""
382
383 #: g10/card-util.c:615
384 #, c-format
385 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
386 msgstr ""
387
388 #: g10/card-util.c:635
389 #, fuzzy
390 msgid "Language preferences: "
391 msgstr "aktualizova» predvoµby"
392
393 #: g10/card-util.c:643
394 #, fuzzy
395 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
396 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
397
398 #: g10/card-util.c:652
399 #, fuzzy
400 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
401 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
402
403 #: g10/card-util.c:673
404 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
405 msgstr ""
406
407 #: g10/card-util.c:687
408 #, fuzzy
409 msgid "Error: invalid response.\n"
410 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
411
412 #: g10/card-util.c:708
413 #, fuzzy
414 msgid "CA fingerprint: "
415 msgstr "vypísa» fingerprint"
416
417 #: g10/card-util.c:731
418 #, fuzzy
419 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
420 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
421
422 #: g10/card-util.c:779
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid "key operation not possible: %s\n"
425 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
426
427 #: g10/card-util.c:780
428 #, fuzzy
429 msgid "not an OpenPGP card"
430 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
431
432 #: g10/card-util.c:789
433 #, fuzzy, c-format
434 msgid "error getting current key info: %s\n"
435 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
436
437 #: g10/card-util.c:870
438 msgid "Replace existing key? (y/N) "
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:891
442 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:901
446 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:912
450 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:921
454 #, c-format
455 msgid ""
456 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
457 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
458 "You should change them using the command --change-pin\n"
459 msgstr ""
460
461 #: g10/card-util.c:955
462 #, fuzzy
463 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
464 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
465
466 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
467 #, fuzzy
468 msgid "   (1) Signature key\n"
469 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
470
471 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
472 #, fuzzy
473 msgid "   (2) Encryption key\n"
474 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
475
476 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
477 msgid "   (3) Authentication key\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
481 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
482 msgid "Invalid selection.\n"
483 msgstr "Neplatný výber.\n"
484
485 #: g10/card-util.c:1030
486 #, fuzzy
487 msgid "Please select where to store the key:\n"
488 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
489
490 #: g10/card-util.c:1065
491 #, fuzzy
492 msgid "unknown key protection algorithm\n"
493 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
494
495 #: g10/card-util.c:1070
496 #, fuzzy
497 msgid "secret parts of key are not available\n"
498 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
499
500 #: g10/card-util.c:1075
501 #, fuzzy
502 msgid "secret key already stored on a card\n"
503 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
504
505 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
506 msgid "quit"
507 msgstr "ukonèi»"
508
509 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245
510 msgid "quit this menu"
511 msgstr "ukonèi» toto menu"
512
513 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1246
514 msgid "q"
515 msgstr "u"
516
517 #: g10/card-util.c:1144
518 msgid "admin"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:1144
522 #, fuzzy
523 msgid "show admin commands"
524 msgstr "konfliktné príkazy\n"
525
526 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
527 msgid "help"
528 msgstr "help"
529
530 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
531 msgid "show this help"
532 msgstr "ukáza» túto pomoc"
533
534 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1251
535 msgid "list"
536 msgstr "list"
537
538 #: g10/card-util.c:1147
539 #, fuzzy
540 msgid "list all available data"
541 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
542
543 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1252
544 msgid "l"
545 msgstr "l"
546
547 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1263
548 msgid "debug"
549 msgstr "debug"
550
551 #: g10/card-util.c:1150
552 #, fuzzy
553 msgid "name"
554 msgstr "enable"
555
556 #: g10/card-util.c:1150
557 msgid "change card holder's name"
558 msgstr ""
559
560 #: g10/card-util.c:1151
561 msgid "url"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1151
565 msgid "change URL to retrieve key"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/card-util.c:1152
569 msgid "fetch"
570 msgstr ""
571
572 #: g10/card-util.c:1153
573 msgid "fetch the key specified in the card URL"
574 msgstr ""
575
576 #: g10/card-util.c:1154
577 #, fuzzy
578 msgid "login"
579 msgstr "lsign"
580
581 #: g10/card-util.c:1154
582 #, fuzzy
583 msgid "change the login name"
584 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
585
586 #: g10/card-util.c:1155
587 msgid "lang"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1155
591 #, fuzzy
592 msgid "change the language preferences"
593 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
594
595 #: g10/card-util.c:1156
596 msgid "sex"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/card-util.c:1156
600 msgid "change card holder's sex"
601 msgstr ""
602
603 #: g10/card-util.c:1157
604 #, fuzzy
605 msgid "cafpr"
606 msgstr "fpr"
607
608 #: g10/card-util.c:1157
609 #, fuzzy
610 msgid "change a CA fingerprint"
611 msgstr "vypísa» fingerprint"
612
613 #: g10/card-util.c:1158
614 #, fuzzy
615 msgid "forcesig"
616 msgstr "revsig"
617
618 #: g10/card-util.c:1159
619 msgid "toggle the signature force PIN flag"
620 msgstr ""
621
622 #: g10/card-util.c:1160
623 #, fuzzy
624 msgid "generate"
625 msgstr "v¹eobecná chyba"
626
627 #: g10/card-util.c:1161
628 #, fuzzy
629 msgid "generate new keys"
630 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
631
632 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1287
633 msgid "passwd"
634 msgstr "passwd"
635
636 #: g10/card-util.c:1162
637 msgid "menu to change or unblock the PIN"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1313
641 msgid "can't do that in batchmode\n"
642 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
643
644 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1393
645 msgid "Command> "
646 msgstr "Príkaz> "
647
648 #: g10/card-util.c:1261
649 #, fuzzy
650 msgid "Admin-only command\n"
651 msgstr "konfliktné príkazy\n"
652
653 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1860
654 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
655 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
656
657 #: g10/cardglue.c:280
658 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
659 msgstr ""
660
661 #: g10/cardglue.c:364
662 #, c-format
663 msgid ""
664 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
665 "   %.*s\n"
666 msgstr ""
667
668 #: g10/cardglue.c:372
669 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
670 msgstr ""
671
672 #: g10/cardglue.c:638
673 msgid "Enter Admin PIN: "
674 msgstr ""
675
676 #: g10/cardglue.c:638
677 msgid "Enter PIN: "
678 msgstr ""
679
680 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
681 #: g10/verify.c:154
682 #, c-format
683 msgid "can't open `%s'\n"
684 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
685
686 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
687 msgid "--output doesn't work for this command\n"
688 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
689
690 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2917 g10/revoke.c:225
691 #, c-format
692 msgid "key `%s' not found: %s\n"
693 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
694
695 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
696 #: g10/revoke.c:436
697 #, c-format
698 msgid "error reading keyblock: %s\n"
699 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
700
701 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
702 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
703 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
704
705 #: g10/delkey.c:127
706 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
707 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
708
709 #: g10/delkey.c:139
710 #, fuzzy
711 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
712 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
713
714 #: g10/delkey.c:147
715 #, fuzzy
716 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
717 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
718
719 #: g10/delkey.c:157
720 #, c-format
721 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
722 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
723
724 #: g10/delkey.c:167
725 msgid "ownertrust information cleared\n"
726 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
727
728 #: g10/delkey.c:195
729 #, c-format
730 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
731 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
732
733 #: g10/delkey.c:197
734 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
735 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
736
737 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
738 #, c-format
739 msgid "error creating passphrase: %s\n"
740 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
741
742 #: g10/encode.c:215
743 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
744 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
745
746 #: g10/encode.c:228
747 #, c-format
748 msgid "using cipher %s\n"
749 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
750
751 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
752 #, c-format
753 msgid "`%s' already compressed\n"
754 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
755
756 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
757 #, c-format
758 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
759 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
760
761 #: g10/encode.c:472
762 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
763 msgstr ""
764 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
765
766 #: g10/encode.c:494
767 #, c-format
768 msgid "reading from `%s'\n"
769 msgstr "èítam z `%s'\n"
770
771 #: g10/encode.c:530
772 msgid ""
773 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
774 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
775
776 #: g10/encode.c:540
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid ""
779 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
780 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
781
782 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid ""
785 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
786 "preferences\n"
787 msgstr ""
788 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
789
790 #: g10/encode.c:735
791 #, c-format
792 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
793 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
794
795 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
796 #, c-format
797 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
798 msgstr ""
799 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
800 "\n"
801
802 #: g10/encode.c:832
803 #, c-format
804 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
805 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
806
807 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
808 #, c-format
809 msgid "%s encrypted data\n"
810 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
811
812 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
813 #, c-format
814 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
815 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
816
817 #: g10/encr-data.c:92
818 msgid ""
819 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
820 msgstr ""
821 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
822
823 #: g10/encr-data.c:103
824 msgid "problem handling encrypted packet\n"
825 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
826
827 #: g10/exec.c:48
828 msgid "no remote program execution supported\n"
829 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
830
831 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
832 #, c-format
833 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
834 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
835
836 #: g10/exec.c:325
837 msgid ""
838 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
839 msgstr ""
840 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
841 "nastavení\n"
842
843 #: g10/exec.c:355
844 #, fuzzy
845 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
846 msgstr ""
847 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
848
849 #: g10/exec.c:433
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
852 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
853
854 #: g10/exec.c:436
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
857 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
858
859 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
860 #, fuzzy, c-format
861 msgid "can't create file `%s': %s\n"
862 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
863
864 #: g10/exec.c:521
865 #, c-format
866 msgid "system error while calling external program: %s\n"
867 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
868
869 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
870 msgid "unnatural exit of external program\n"
871 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
872
873 #: g10/exec.c:547
874 msgid "unable to execute external program\n"
875 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
876
877 #: g10/exec.c:563
878 #, c-format
879 msgid "unable to read external program response: %s\n"
880 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
881
882 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
883 #, c-format
884 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
885 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
886
887 #: g10/exec.c:621
888 #, c-format
889 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
890 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
891
892 #: g10/export.c:176
893 #, fuzzy
894 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
895 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
896
897 #: g10/export.c:206
898 #, fuzzy, c-format
899 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
900 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
901
902 #: g10/export.c:214
903 #, fuzzy, c-format
904 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
905 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
906
907 #: g10/export.c:361
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
910 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
911
912 #: g10/export.c:393
913 msgid "WARNING: nothing exported\n"
914 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
915
916 #: g10/g10.c:358
917 msgid ""
918 "@Commands:\n"
919 " "
920 msgstr ""
921 "@Príkazy:\n"
922 " "
923
924 #: g10/g10.c:360
925 msgid "|[file]|make a signature"
926 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
927
928 #: g10/g10.c:361
929 msgid "|[file]|make a clear text signature"
930 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
931
932 #: g10/g10.c:362
933 msgid "make a detached signature"
934 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
935
936 #: g10/g10.c:363
937 msgid "encrypt data"
938 msgstr "¹ifrova» dáta"
939
940 #: g10/g10.c:365
941 msgid "encryption only with symmetric cipher"
942 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
943
944 #: g10/g10.c:367
945 msgid "decrypt data (default)"
946 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
947
948 #: g10/g10.c:369
949 msgid "verify a signature"
950 msgstr "verifikova» podpis"
951
952 #: g10/g10.c:371
953 msgid "list keys"
954 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
955
956 #: g10/g10.c:373
957 msgid "list keys and signatures"
958 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
959
960 #: g10/g10.c:374
961 #, fuzzy
962 msgid "list and check key signatures"
963 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
964
965 #: g10/g10.c:375
966 msgid "list keys and fingerprints"
967 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
968
969 #: g10/g10.c:376
970 msgid "list secret keys"
971 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
972
973 #: g10/g10.c:377
974 msgid "generate a new key pair"
975 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
976
977 #: g10/g10.c:378
978 msgid "remove keys from the public keyring"
979 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
980
981 #: g10/g10.c:380
982 msgid "remove keys from the secret keyring"
983 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
984
985 #: g10/g10.c:381
986 msgid "sign a key"
987 msgstr "podpísa» kµúè"
988
989 #: g10/g10.c:382
990 msgid "sign a key locally"
991 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
992
993 #: g10/g10.c:385
994 msgid "sign or edit a key"
995 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
996
997 #: g10/g10.c:386
998 msgid "generate a revocation certificate"
999 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
1000
1001 #: g10/g10.c:388
1002 msgid "export keys"
1003 msgstr "exportova» kµúèe"
1004
1005 #: g10/g10.c:389
1006 msgid "export keys to a key server"
1007 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
1008
1009 #: g10/g10.c:390
1010 msgid "import keys from a key server"
1011 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
1012
1013 #: g10/g10.c:392
1014 msgid "search for keys on a key server"
1015 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
1016
1017 #: g10/g10.c:394
1018 msgid "update all keys from a keyserver"
1019 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
1020
1021 #: g10/g10.c:397
1022 msgid "import/merge keys"
1023 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
1024
1025 #: g10/g10.c:400
1026 msgid "print the card status"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: g10/g10.c:401
1030 msgid "change data on a card"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: g10/g10.c:402
1034 msgid "change a card's PIN"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/g10.c:410
1038 msgid "update the trust database"
1039 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1040
1041 #: g10/g10.c:417
1042 msgid "|algo [files]|print message digests"
1043 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
1044
1045 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1046 msgid ""
1047 "@\n"
1048 "Options:\n"
1049 " "
1050 msgstr ""
1051 "@\n"
1052 "Mo¾nosti:\n"
1053 " "
1054
1055 #: g10/g10.c:423
1056 msgid "create ascii armored output"
1057 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1058
1059 #: g10/g10.c:425
1060 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1061 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1062
1063 #: g10/g10.c:436
1064 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1065 msgstr ""
1066 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1067 " alebo de¹ifrovanie"
1068
1069 #: g10/g10.c:437
1070 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1071 msgstr ""
1072 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1073 " komprimácia)"
1074
1075 #: g10/g10.c:442
1076 msgid "use canonical text mode"
1077 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1078
1079 #: g10/g10.c:452
1080 msgid "use as output file"
1081 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1082
1083 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1084 msgid "verbose"
1085 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1086
1087 #: g10/g10.c:465
1088 msgid "do not make any changes"
1089 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1090
1091 #: g10/g10.c:466
1092 msgid "prompt before overwriting"
1093 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1094
1095 #: g10/g10.c:511
1096 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: g10/g10.c:512
1100 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: g10/g10.c:537
1104 msgid ""
1105 "@\n"
1106 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1107 msgstr ""
1108 "@\n"
1109 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1110 "mo¾ností)\n"
1111
1112 #: g10/g10.c:540
1113 msgid ""
1114 "@\n"
1115 "Examples:\n"
1116 "\n"
1117 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1118 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1119 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1120 " --list-keys [names]        show keys\n"
1121 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1122 msgstr ""
1123 "@\n"
1124 "Príklady:\n"
1125 "\n"
1126 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1127 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1128 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1129 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1130 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1131
1132 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1133 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1134 msgstr ""
1135 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1136 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1137
1138 #: g10/g10.c:743
1139 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1140 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1141
1142 #: g10/g10.c:746
1143 msgid ""
1144 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1145 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1146 "default operation depends on the input data\n"
1147 msgstr ""
1148 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1149 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1150 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1151
1152 #: g10/g10.c:757
1153 msgid ""
1154 "\n"
1155 "Supported algorithms:\n"
1156 msgstr ""
1157 "\n"
1158 "Podporované algoritmy:\n"
1159
1160 #: g10/g10.c:760
1161 msgid "Pubkey: "
1162 msgstr "Verejné kµúèe: "
1163
1164 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1897
1165 msgid "Cipher: "
1166 msgstr "©ifry: "
1167
1168 #: g10/g10.c:772
1169 msgid "Hash: "
1170 msgstr "Hash: "
1171
1172 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1943
1173 msgid "Compression: "
1174 msgstr "Kompresia: "
1175
1176 #: g10/g10.c:861
1177 msgid "usage: gpg [options] "
1178 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1179
1180 #: g10/g10.c:964
1181 msgid "conflicting commands\n"
1182 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1183
1184 #: g10/g10.c:982
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1187 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1188
1189 #: g10/g10.c:1179
1190 #, fuzzy, c-format
1191 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1192 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1193
1194 #: g10/g10.c:1182
1195 #, fuzzy, c-format
1196 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1197 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1198
1199 #: g10/g10.c:1185
1200 #, fuzzy, c-format
1201 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1202 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1203
1204 #: g10/g10.c:1191
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1207 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1208
1209 #: g10/g10.c:1194
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1212 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1213
1214 #: g10/g10.c:1197
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1217 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:1203
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1222 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1223
1224 #: g10/g10.c:1206
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid ""
1227 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1228 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1229
1230 #: g10/g10.c:1209
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1233 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1234
1235 #: g10/g10.c:1215
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1238 msgstr ""
1239 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1240
1241 #: g10/g10.c:1218
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid ""
1244 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1245 msgstr ""
1246 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1247
1248 #: g10/g10.c:1221
1249 #, fuzzy, c-format
1250 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1251 msgstr ""
1252 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1253
1254 #: g10/g10.c:1362
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1257 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1258
1259 #: g10/g10.c:1756
1260 #, c-format
1261 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1262 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1263
1264 #: g10/g10.c:1798
1265 #, c-format
1266 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1267 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1802
1270 #, c-format
1271 msgid "option file `%s': %s\n"
1272 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:1809
1275 #, c-format
1276 msgid "reading options from `%s'\n"
1277 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1280 #, c-format
1281 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1282 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:2042
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1287 msgstr ""
1288 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
1289 "bezpeène\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:2254
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1294 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3433
1297 #, fuzzy
1298 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1299 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1300
1301 #: g10/g10.c:2279
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1304 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:2282
1307 #, fuzzy
1308 msgid "invalid keyserver options\n"
1309 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:2289
1312 #, c-format
1313 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1314 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1315
1316 #: g10/g10.c:2292
1317 msgid "invalid import options\n"
1318 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:2299
1321 #, c-format
1322 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1323 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:2302
1326 msgid "invalid export options\n"
1327 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1328
1329 #: g10/g10.c:2309
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1332 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1333
1334 #: g10/g10.c:2312
1335 #, fuzzy
1336 msgid "invalid list options\n"
1337 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1338
1339 #: g10/g10.c:2334
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1342 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2337
1345 #, fuzzy
1346 msgid "invalid verify options\n"
1347 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2344
1350 #, c-format
1351 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1352 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2534
1355 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1356 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2538
1359 #, c-format
1360 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1361 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2547
1364 #, c-format
1365 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1366 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2550
1369 #, c-format
1370 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1371 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2571
1374 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1375 msgstr ""
1376 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1377 "ako text\n"
1378
1379 #: g10/g10.c:2577
1380 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1381 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1382
1383 #: g10/g10.c:2583
1384 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1385 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1386
1387 #: g10/g10.c:2596
1388 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1389 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1392 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1393 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1396 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1397 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2678
1400 #, fuzzy
1401 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1402 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2684
1405 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1406 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1407
1408 #: g10/g10.c:2699
1409 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1410 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2701
1413 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1414 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1415
1416 #: g10/g10.c:2703
1417 #, fuzzy
1418 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1419 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1420
1421 #: g10/g10.c:2705
1422 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1423 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:2707
1426 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1427 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2710
1430 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1431 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2714
1434 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1435 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1436
1437 #: g10/g10.c:2721
1438 msgid "invalid default preferences\n"
1439 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1440
1441 #: g10/g10.c:2730
1442 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1443 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2734
1446 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1447 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2738
1450 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1451 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2771
1454 #, c-format
1455 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1456 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2818
1459 #, fuzzy, c-format
1460 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1461 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1462
1463 #: g10/g10.c:2823
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1466 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2828
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1471 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2924
1474 #, c-format
1475 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1476 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1477
1478 #: g10/g10.c:2935
1479 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1480 msgstr ""
1481 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1482
1483 #: g10/g10.c:2946
1484 msgid "--store [filename]"
1485 msgstr "--store [meno súboru]"
1486
1487 #: g10/g10.c:2953
1488 msgid "--symmetric [filename]"
1489 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1490
1491 #: g10/g10.c:2955
1492 #, fuzzy, c-format
1493 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1494 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1495
1496 #: g10/g10.c:2965
1497 msgid "--encrypt [filename]"
1498 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1499
1500 #: g10/g10.c:2978
1501 #, fuzzy
1502 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1503 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1504
1505 #: g10/g10.c:2980
1506 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: g10/g10.c:2983
1510 #, fuzzy, c-format
1511 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1512 msgstr ""
1513 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1514 "\n"
1515
1516 #: g10/g10.c:3001
1517 msgid "--sign [filename]"
1518 msgstr "--sign [meno súboru]"
1519
1520 #: g10/g10.c:3014
1521 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1522 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1523
1524 #: g10/g10.c:3029
1525 #, fuzzy
1526 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1527 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1528
1529 #: g10/g10.c:3031
1530 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/g10.c:3034
1534 #, fuzzy, c-format
1535 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1536 msgstr ""
1537 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1538 "\n"
1539
1540 #: g10/g10.c:3054
1541 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1542 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1543
1544 #: g10/g10.c:3063
1545 msgid "--clearsign [filename]"
1546 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1547
1548 #: g10/g10.c:3088
1549 msgid "--decrypt [filename]"
1550 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1551
1552 #: g10/g10.c:3096
1553 msgid "--sign-key user-id"
1554 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1555
1556 #: g10/g10.c:3100
1557 msgid "--lsign-key user-id"
1558 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1559
1560 #: g10/g10.c:3104
1561 msgid "--nrsign-key user-id"
1562 msgstr "--nrsign-key id u¾ívateµa"
1563
1564 #: g10/g10.c:3108
1565 msgid "--nrlsign-key user-id"
1566 msgstr "--nrlsign-key id u¾ívateµa"
1567
1568 #: g10/g10.c:3132
1569 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1570 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1571
1572 #: g10/g10.c:3203
1573 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1574 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1575
1576 #: g10/g10.c:3240
1577 #, c-format
1578 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1579 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1580
1581 #: g10/g10.c:3242
1582 #, c-format
1583 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1584 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1585
1586 #: g10/g10.c:3244
1587 #, c-format
1588 msgid "key export failed: %s\n"
1589 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1590
1591 #: g10/g10.c:3255
1592 #, c-format
1593 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1594 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1595
1596 #: g10/g10.c:3265
1597 #, c-format
1598 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1599 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1600
1601 #: g10/g10.c:3306
1602 #, c-format
1603 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1604 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3314
1607 #, c-format
1608 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1609 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1610
1611 #: g10/g10.c:3401
1612 #, c-format
1613 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1614 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1615
1616 #: g10/g10.c:3524
1617 msgid "[filename]"
1618 msgstr "[meno súboru]"
1619
1620 #: g10/g10.c:3528
1621 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1622 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1623
1624 #: g10/g10.c:3818
1625 msgid ""
1626 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1627 "an '='\n"
1628 msgstr ""
1629 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
1630 "konèi» s '='\n"
1631
1632 #: g10/g10.c:3826
1633 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1634 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1635
1636 #: g10/g10.c:3836
1637 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1638 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
1639
1640 #: g10/g10.c:3870
1641 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1642 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1643
1644 #: g10/g10.c:3872
1645 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1646 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1647
1648 #: g10/g10.c:3905
1649 #, fuzzy
1650 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1651 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1652
1653 #: g10/getkey.c:150
1654 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1655 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1656
1657 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1658 #, fuzzy
1659 msgid "[User ID not found]"
1660 msgstr "[User id not found]"
1661
1662 # c-format
1663 #: g10/getkey.c:1614
1664 #, fuzzy, c-format
1665 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1666 msgstr ""
1667 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1668
1669 #: g10/getkey.c:2169
1670 #, fuzzy, c-format
1671 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1672 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1673
1674 #: g10/getkey.c:2400
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1677 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1678
1679 #: g10/getkey.c:2447
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1682 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1683
1684 #: g10/gpgv.c:68
1685 msgid "be somewhat more quiet"
1686 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1687
1688 #: g10/gpgv.c:69
1689 msgid "take the keys from this keyring"
1690 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1691
1692 #: g10/gpgv.c:71
1693 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1694 msgstr "konflikt èasového razítka"
1695
1696 #: g10/gpgv.c:72
1697 msgid "|FD|write status info to this FD"
1698 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1699
1700 #: g10/gpgv.c:96
1701 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1702 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1703
1704 #: g10/gpgv.c:99
1705 msgid ""
1706 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1707 "Check signatures against known trusted keys\n"
1708 msgstr ""
1709 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1710 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1711
1712 #: g10/helptext.c:48
1713 msgid ""
1714 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1715 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1716 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1717 msgstr ""
1718 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1719 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1720 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1721 "certifikátov\"."
1722
1723 #: g10/helptext.c:54
1724 msgid ""
1725 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1726 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1727 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1728 "ultimately trusted\n"
1729 msgstr ""
1730 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1731 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1732 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1733 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1734
1735 #: g10/helptext.c:61
1736 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1737 msgstr ""
1738 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1739
1740 #: g10/helptext.c:65
1741 msgid ""
1742 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1743 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1744
1745 #: g10/helptext.c:69
1746 msgid ""
1747 "Select the algorithm to use.\n"
1748 "\n"
1749 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1750 "for signatures.\n"
1751 "\n"
1752 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1753 "\n"
1754 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1755 "\n"
1756 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1757 msgstr ""
1758
1759 #: g10/helptext.c:83
1760 msgid ""
1761 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1762 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1763 "Please consult your security expert first."
1764 msgstr ""
1765 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1766 "podeisovanie\n"
1767 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1768 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1769
1770 #: g10/helptext.c:90
1771 msgid "Enter the size of the key"
1772 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1773
1774 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1775 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1776 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1777 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1778
1779 #: g10/helptext.c:104
1780 msgid ""
1781 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1782 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1783 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1784 "the given value as an interval."
1785 msgstr ""
1786 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1787 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1788 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1789 "zadanú hodnotu ako interval."
1790
1791 #: g10/helptext.c:116
1792 msgid "Enter the name of the key holder"
1793 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1794
1795 #: g10/helptext.c:121
1796 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1797 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1798
1799 #: g10/helptext.c:125
1800 msgid "Please enter an optional comment"
1801 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1802
1803 #: g10/helptext.c:130
1804 msgid ""
1805 "N  to change the name.\n"
1806 "C  to change the comment.\n"
1807 "E  to change the email address.\n"
1808 "O  to continue with key generation.\n"
1809 "Q  to to quit the key generation."
1810 msgstr ""
1811 "N  pre zmenu názvu.\n"
1812 "C  pre zmenu komentára.\n"
1813 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1814 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1815 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1816
1817 #: g10/helptext.c:139
1818 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1819 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1820
1821 #: g10/helptext.c:147
1822 msgid ""
1823 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1824 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1825 "know how carefully you verified this.\n"
1826 "\n"
1827 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1828 "the\n"
1829 "    key.\n"
1830 "\n"
1831 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1832 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1833 "for\n"
1834 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1835 "user.\n"
1836 "\n"
1837 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1838 "could\n"
1839 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1840 "the\n"
1841 "    key against a photo ID.\n"
1842 "\n"
1843 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1844 "could\n"
1845 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1846 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1847 "a\n"
1848 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1849 "the\n"
1850 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1851 "exchange\n"
1852 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1853 "\n"
1854 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1855 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1856 "\"\n"
1857 "mean to you when you sign other keys.\n"
1858 "\n"
1859 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1860 msgstr ""
1861 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1862 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1863 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1864 "takéto overenie.\n"
1865 "\n"
1866 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1867 "\n"
1868 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1869 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1870 "skutoènos».\n"
1871 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1872 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1873 "\n"
1874 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1875 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1876 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1877 "\n"
1878 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1879 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1880 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1881 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1882 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1883 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1884 "uvedená \n"
1885 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1886 "\n"
1887 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1888 "príklady.\n"
1889 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1890 "znamená\n"
1891 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1892 "\n"
1893 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1894
1895 #: g10/helptext.c:185
1896 #, fuzzy
1897 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1898 msgstr ""
1899 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1900
1901 #: g10/helptext.c:189
1902 msgid ""
1903 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1904 "All certificates are then also lost!"
1905 msgstr ""
1906 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1907 "\".\n"
1908 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1909
1910 #: g10/helptext.c:194
1911 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1912 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1913
1914 #: g10/helptext.c:199
1915 msgid ""
1916 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1917 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1918 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1919 msgstr ""
1920 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
1921 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
1922 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
1923
1924 #: g10/helptext.c:204
1925 msgid ""
1926 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1927 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1928 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1929 "a trust connection through another already certified key."
1930 msgstr ""
1931 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
1932 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
1933 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
1934 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
1935
1936 #: g10/helptext.c:210
1937 msgid ""
1938 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1939 "your keyring."
1940 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
1941
1942 #: g10/helptext.c:214
1943 msgid ""
1944 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1945 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1946 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1947 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1948 "a second one is available."
1949 msgstr ""
1950 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
1951 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
1952 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
1953 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
1954
1955 #: g10/helptext.c:222
1956 msgid ""
1957 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1958 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1959 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1960 msgstr ""
1961 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
1962 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
1963 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
1964
1965 #: g10/helptext.c:229
1966 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1967 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
1968
1969 #: g10/helptext.c:235
1970 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1971 msgstr ""
1972 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
1973
1974 #: g10/helptext.c:239
1975 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1976 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
1977
1978 #: g10/helptext.c:244
1979 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1980 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
1981
1982 #: g10/helptext.c:249
1983 msgid ""
1984 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1985 "file (which is shown in brackets) will be used."
1986 msgstr ""
1987 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
1988 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
1989
1990 #: g10/helptext.c:255
1991 msgid ""
1992 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1993 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1994 "  \"Key has been compromised\"\n"
1995 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1996 "      got access to your secret key.\n"
1997 "  \"Key is superseded\"\n"
1998 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1999 "  \"Key is no longer used\"\n"
2000 "      Use this if you have retired this key.\n"
2001 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2002 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2003 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2004 msgstr ""
2005 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
2006 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
2007 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
2008 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
2009 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
2010 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
2011 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
2012 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
2013 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
2014 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
2015 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
2016 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
2017
2018 #: g10/helptext.c:271
2019 msgid ""
2020 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2021 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2022 "An empty line ends the text.\n"
2023 msgstr ""
2024 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
2025 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
2026 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
2027
2028 #: g10/helptext.c:286
2029 msgid "No help available"
2030 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
2031
2032 #: g10/helptext.c:294
2033 #, c-format
2034 msgid "No help available for `%s'"
2035 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
2036
2037 #: g10/import.c:247
2038 #, c-format
2039 msgid "skipping block of type %d\n"
2040 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
2041
2042 #: g10/import.c:256
2043 #, fuzzy, c-format
2044 msgid "%lu keys processed so far\n"
2045 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
2046
2047 #: g10/import.c:273
2048 #, c-format
2049 msgid "Total number processed: %lu\n"
2050 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
2051
2052 #: g10/import.c:275
2053 #, c-format
2054 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2055 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
2056
2057 #: g10/import.c:278
2058 #, c-format
2059 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2060 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
2061
2062 #: g10/import.c:280
2063 #, c-format
2064 msgid "              imported: %lu"
2065 msgstr "                importované: %lu"
2066
2067 #: g10/import.c:286
2068 #, c-format
2069 msgid "             unchanged: %lu\n"
2070 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
2071
2072 #: g10/import.c:288
2073 #, c-format
2074 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2075 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
2076
2077 #: g10/import.c:290
2078 #, c-format
2079 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2080 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
2081
2082 #: g10/import.c:292
2083 #, c-format
2084 msgid "        new signatures: %lu\n"
2085 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2086
2087 #: g10/import.c:294
2088 #, c-format
2089 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2090 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
2091
2092 #: g10/import.c:296
2093 #, c-format
2094 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2095 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2096
2097 #: g10/import.c:298
2098 #, c-format
2099 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2100 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
2101
2102 #: g10/import.c:300
2103 #, c-format
2104 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2105 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
2106
2107 #: g10/import.c:302
2108 #, c-format
2109 msgid "          not imported: %lu\n"
2110 msgstr "           neimportované: %lu\n"
2111
2112 #: g10/import.c:543
2113 #, c-format
2114 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: g10/import.c:545
2118 #, fuzzy
2119 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2120 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
2121
2122 #: g10/import.c:582
2123 #, c-format
2124 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: g10/import.c:594
2128 #, fuzzy, c-format
2129 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2130 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
2131
2132 #: g10/import.c:606
2133 #, c-format
2134 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: g10/import.c:619
2138 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: g10/import.c:621
2142 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: g10/import.c:645
2146 #, c-format
2147 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2151 #, fuzzy, c-format
2152 msgid "key %s: no user ID\n"
2153 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2154
2155 #: g10/import.c:713
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2158 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2159
2160 # c-format
2161 #: g10/import.c:728
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2164 msgstr ""
2165 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2166
2167 #: g10/import.c:734
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2170 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2171
2172 #: g10/import.c:736
2173 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2174 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2175
2176 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2179 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2180
2181 #: g10/import.c:752
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2184 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2185
2186 #: g10/import.c:761
2187 #, c-format
2188 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2189 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2190
2191 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2192 #, c-format
2193 msgid "writing to `%s'\n"
2194 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2195
2196 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2197 #, c-format
2198 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2199 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2200
2201 #: g10/import.c:791
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2204 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2205
2206 #: g10/import.c:815
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2209 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2210
2211 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2214 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2215
2216 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2219 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2220
2221 #: g10/import.c:872
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2224 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2225
2226 #: g10/import.c:875
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2229 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2230
2231 #: g10/import.c:878
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2234 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2235
2236 #: g10/import.c:881
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2239 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2240
2241 #: g10/import.c:884
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2244 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2245
2246 #: g10/import.c:887
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2249 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2250
2251 #: g10/import.c:908
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2254 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2255
2256 #: g10/import.c:1053
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2259 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2260
2261 #: g10/import.c:1064
2262 #, fuzzy
2263 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2264 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2265
2266 #: g10/import.c:1081
2267 #, c-format
2268 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2269 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2270
2271 #: g10/import.c:1092
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "key %s: secret key imported\n"
2274 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2275
2276 #: g10/import.c:1121
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2279 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2280
2281 #: g10/import.c:1131
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2284 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2285
2286 #: g10/import.c:1161
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2289 msgstr ""
2290 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2291
2292 #: g10/import.c:1204
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2295 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2296
2297 #: g10/import.c:1236
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2300 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2301
2302 #: g10/import.c:1301
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2305 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2306
2307 #: g10/import.c:1316
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2310 msgstr ""
2311 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2312 "\"\n"
2313
2314 #: g10/import.c:1318
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2317 msgstr ""
2318 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2319
2320 #: g10/import.c:1336
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2323 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2328 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1349
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2333 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1364
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2338 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2339
2340 #: g10/import.c:1386
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2343 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1399
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2348 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2349
2350 #: g10/import.c:1414
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2353 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2354
2355 #: g10/import.c:1456
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2358 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2359
2360 #: g10/import.c:1477
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2363 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1504
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2368 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2369
2370 #: g10/import.c:1514
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2373 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2374
2375 #: g10/import.c:1531
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2378 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1545
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2383 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2384
2385 #: g10/import.c:1553
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2388 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2389
2390 #: g10/import.c:1653
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2393 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2394
2395 #: g10/import.c:1715
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2398 msgstr ""
2399 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
2400 "08lX\n"
2401
2402 #: g10/import.c:1729
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2405 msgstr ""
2406 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2407
2408 #: g10/import.c:1788
2409 #, fuzzy, c-format
2410 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2411 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1822
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2416 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2417
2418 #: g10/keydb.c:167
2419 #, c-format
2420 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2421 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2422
2423 #: g10/keydb.c:174
2424 #, c-format
2425 msgid "keyring `%s' created\n"
2426 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2427
2428 #: g10/keydb.c:685
2429 #, c-format
2430 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2431 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2432
2433 #: g10/keyedit.c:253
2434 msgid "[revocation]"
2435 msgstr "[revokácia]"
2436
2437 #: g10/keyedit.c:254
2438 msgid "[self-signature]"
2439 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2440
2441 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2442 msgid "1 bad signature\n"
2443 msgstr "1 zlý podpis\n"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2446 #, c-format
2447 msgid "%d bad signatures\n"
2448 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2451 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2452 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2455 #, c-format
2456 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2457 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2458
2459 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2460 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2461 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2462
2463 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2464 #, c-format
2465 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2466 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:344
2469 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2470 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:346
2473 #, c-format
2474 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2475 msgstr ""
2476 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2479 #, fuzzy
2480 msgid ""
2481 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2482 "keys\n"
2483 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2484 "etc.)\n"
2485 msgstr ""
2486 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2487 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2488 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2489 "\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2492 #, fuzzy, c-format
2493 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2494 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2495
2496 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "  %d = I trust fully\n"
2499 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:426
2502 msgid ""
2503 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2504 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2505 "trust signatures on your behalf.\n"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: g10/keyedit.c:442
2509 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: g10/keyedit.c:584
2513 #, c-format
2514 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2515 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2516
2517 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2518 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1482
2519 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2520 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2521
2522 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2523 #: g10/keyedit.c:1488
2524 msgid "  Unable to sign.\n"
2525 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2526
2527 #: g10/keyedit.c:610
2528 #, c-format
2529 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2530 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2531
2532 #: g10/keyedit.c:636
2533 #, c-format
2534 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2535 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2536
2537 #: g10/keyedit.c:675
2538 #, c-format
2539 msgid ""
2540 "The self-signature on \"%s\"\n"
2541 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2542 msgstr ""
2543 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2544 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:684
2547 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2548 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2549
2550 #: g10/keyedit.c:698
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "Your current signature on \"%s\"\n"
2554 "has expired.\n"
2555 msgstr ""
2556 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2557 "je len lokálny.\n"
2558 "\n"
2559
2560 #: g10/keyedit.c:702
2561 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2562 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2563
2564 #: g10/keyedit.c:723
2565 #, c-format
2566 msgid ""
2567 "Your current signature on \"%s\"\n"
2568 "is a local signature.\n"
2569 msgstr ""
2570 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2571 "je len lokálny.\n"
2572 "\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:727
2575 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2576 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2577
2578 #: g10/keyedit.c:748
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2581 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:751
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2586 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:756
2589 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2590 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2591
2592 #: g10/keyedit.c:778
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2595 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:793
2598 msgid "This key has expired!"
2599 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:813
2602 #, c-format
2603 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2604 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:817
2607 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2608 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2609
2610 #: g10/keyedit.c:850
2611 msgid ""
2612 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2613 "mode.\n"
2614 msgstr ""
2615 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:852
2618 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2619 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:877
2622 msgid ""
2623 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2624 "belongs\n"
2625 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2626 msgstr ""
2627 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2628 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2629 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2630
2631 #: g10/keyedit.c:882
2632 #, c-format
2633 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2634 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:884
2637 #, c-format
2638 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2639 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:886
2642 #, c-format
2643 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2644 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:888
2647 #, c-format
2648 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2649 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:894
2652 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2653 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2654
2655 #: g10/keyedit.c:918
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid ""
2658 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2659 "key \"%s\" (%s)\n"
2660 msgstr ""
2661 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2662 "svojím kµúèom: \""
2663
2664 #: g10/keyedit.c:925
2665 #, fuzzy
2666 msgid "This will be a self-signature.\n"
2667 msgstr ""
2668 "\n"
2669 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2670
2671 #: g10/keyedit.c:931
2672 #, fuzzy
2673 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2674 msgstr ""
2675 "\n"
2676 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:939
2679 #, fuzzy
2680 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2681 msgstr ""
2682 "\n"
2683 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:949
2686 #, fuzzy
2687 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2688 msgstr ""
2689 "\n"
2690 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2691 "\n"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:956
2694 #, fuzzy
2695 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2696 msgstr ""
2697 "\n"
2698 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:963
2701 #, fuzzy
2702 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2703 msgstr ""
2704 "\n"
2705 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2706
2707 #: g10/keyedit.c:968
2708 #, fuzzy
2709 msgid "I have checked this key casually.\n"
2710 msgstr ""
2711 "\n"
2712 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:973
2715 #, fuzzy
2716 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2717 msgstr ""
2718 "\n"
2719 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:983
2722 #, fuzzy
2723 msgid "Really sign? (y/N) "
2724 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2725
2726 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3881 g10/keyedit.c:3972 g10/keyedit.c:4045
2727 #: g10/sign.c:369
2728 #, c-format
2729 msgid "signing failed: %s\n"
2730 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:1084
2733 msgid "This key is not protected.\n"
2734 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:1088
2737 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2738 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:1092
2741 msgid "Key is protected.\n"
2742 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:1112
2745 #, c-format
2746 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2747 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:1118
2750 msgid ""
2751 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2752 "\n"
2753 msgstr ""
2754 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2755 "\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2758 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2759 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:1132
2762 msgid ""
2763 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2764 "\n"
2765 msgstr ""
2766 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2767 "\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:1135
2770 #, fuzzy
2771 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2772 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1201
2775 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2776 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1247
2779 msgid "save"
2780 msgstr "ulo¾i»"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:1247
2783 msgid "save and quit"
2784 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:1250
2787 msgid "fpr"
2788 msgstr "fpr"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:1250
2791 msgid "show fingerprint"
2792 msgstr "vypísa» fingerprint"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:1251
2795 msgid "list key and user IDs"
2796 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:1253
2799 msgid "uid"
2800 msgstr "uid"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:1253
2803 msgid "select user ID N"
2804 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:1254
2807 msgid "key"
2808 msgstr "key"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:1254
2811 msgid "select secondary key N"
2812 msgstr "vyberte sekundárny kµúè N"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:1255
2815 msgid "check"
2816 msgstr "check"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1255
2819 msgid "list signatures"
2820 msgstr "vypísa» zoznam podpisov"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1256
2823 msgid "c"
2824 msgstr "c"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1257
2827 msgid "sign"
2828 msgstr "sign"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1257
2831 msgid "sign the key"
2832 msgstr "podpísa» kµúè"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1258
2835 msgid "s"
2836 msgstr "s"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1259
2839 #, fuzzy
2840 msgid "tsign"
2841 msgstr "sign"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1259
2844 #, fuzzy
2845 msgid "make a trust signature"
2846 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1260
2849 msgid "lsign"
2850 msgstr "lsign"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:1260
2853 msgid "sign the key locally"
2854 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:1261
2857 msgid "nrsign"
2858 msgstr "nrsign"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1261
2861 msgid "sign the key non-revocably"
2862 msgstr "podpísa» kµúè bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1262
2865 msgid "nrlsign"
2866 msgstr "nrlsign"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1262
2869 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2870 msgstr "podpísa» kµúè lokálne a bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1264
2873 msgid "adduid"
2874 msgstr "adduid"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1264
2877 msgid "add a user ID"
2878 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1265
2881 msgid "addphoto"
2882 msgstr "addphoto"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1265
2885 msgid "add a photo ID"
2886 msgstr "prida» fotografické ID"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1266
2889 msgid "deluid"
2890 msgstr "deluid"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1266
2893 msgid "delete user ID"
2894 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1268
2897 msgid "delphoto"
2898 msgstr "delphoto"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1269
2901 msgid "addkey"
2902 msgstr "addkey"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1269
2905 msgid "add a secondary key"
2906 msgstr "prida» sekundárny kµúè"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1271
2909 #, fuzzy
2910 msgid "addcardkey"
2911 msgstr "addkey"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1271
2914 msgid "add a key to a smartcard"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1272
2918 msgid "keytocard"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1272
2922 msgid "move a key to a smartcard"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1274
2926 msgid "delkey"
2927 msgstr "delkey"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1274
2930 msgid "delete a secondary key"
2931 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1275
2934 msgid "addrevoker"
2935 msgstr "addrevoker"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1275
2938 msgid "add a revocation key"
2939 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1276
2942 msgid "delsig"
2943 msgstr "delsig"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1276
2946 msgid "delete signatures"
2947 msgstr "zmaza» podpisy"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1277
2950 msgid "expire"
2951 msgstr "expire"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1277
2954 msgid "change the expire date"
2955 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1278
2958 msgid "primary"
2959 msgstr "primary"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1278
2962 msgid "flag user ID as primary"
2963 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1279
2966 msgid "toggle"
2967 msgstr "toggle"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1279
2970 msgid "toggle between secret and public key listing"
2971 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1281
2974 msgid "t"
2975 msgstr "t"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1282
2978 msgid "pref"
2979 msgstr "pref"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1282
2982 msgid "list preferences (expert)"
2983 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1283
2986 msgid "showpref"
2987 msgstr "showpref"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1283
2990 msgid "list preferences (verbose)"
2991 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1284
2994 msgid "setpref"
2995 msgstr "setpref"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1284
2998 msgid "set preference list"
2999 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1285
3002 msgid "updpref"
3003 msgstr "updpref"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1285
3006 msgid "updated preferences"
3007 msgstr "aktualizova» predvoµby"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1286
3010 #, fuzzy
3011 msgid "keyserver"
3012 msgstr "chyba servera kµúèov"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1286
3015 #, fuzzy
3016 msgid "set preferred keyserver URL"
3017 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1287
3020 msgid "change the passphrase"
3021 msgstr "zmeni» heslo"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1288
3024 msgid "trust"
3025 msgstr "trust"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1288
3028 msgid "change the ownertrust"
3029 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1289
3032 msgid "revsig"
3033 msgstr "revsig"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1289
3036 msgid "revoke signatures"
3037 msgstr "revokova» podpisy"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1290
3040 msgid "revuid"
3041 msgstr "revsig"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1290
3044 msgid "revoke a user ID"
3045 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1291
3048 msgid "revkey"
3049 msgstr "revkey"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1291
3052 msgid "revoke a secondary key"
3053 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1292
3056 msgid "disable"
3057 msgstr "disable"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1292
3060 msgid "disable a key"
3061 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1293
3064 msgid "enable"
3065 msgstr "enable"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1293
3068 msgid "enable a key"
3069 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1294
3072 msgid "showphoto"
3073 msgstr "showphoto"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1294
3076 msgid "show photo ID"
3077 msgstr "ukáza» fotografické ID"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1344
3080 #, c-format
3081 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3082 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1361
3085 msgid "Secret key is available.\n"
3086 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1423
3089 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3090 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1428
3093 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3094 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1476
3097 msgid "Key is revoked."
3098 msgstr "Kµúè revokovaný."
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1496
3101 #, fuzzy
3102 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3103 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1498
3106 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3107 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1523
3110 #, c-format
3111 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3112 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1545 g10/keyedit.c:1565 g10/keyedit.c:1668
3115 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3116 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1547
3119 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3120 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1549
3123 #, fuzzy
3124 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3125 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1550
3128 #, fuzzy
3129 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3130 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1600
3133 #, fuzzy
3134 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3135 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1612
3138 #, fuzzy
3139 msgid "You must select exactly one key.\n"
3140 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1632 g10/keyedit.c:1687
3143 msgid "You must select at least one key.\n"
3144 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1635
3147 #, fuzzy
3148 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3149 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1636
3152 #, fuzzy
3153 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3154 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1671
3157 #, fuzzy
3158 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3159 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1672
3162 #, fuzzy
3163 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3164 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1691
3167 #, fuzzy
3168 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3169 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1692
3172 #, fuzzy
3173 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3174 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1731
3177 msgid ""
3178 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1763
3182 #, fuzzy
3183 msgid "Set preference list to:\n"
3184 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1769
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3189 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1771
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3194 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1821
3197 #, fuzzy
3198 msgid "Save changes? (y/N) "
3199 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1824
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3204 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1834
3207 #, c-format
3208 msgid "update failed: %s\n"
3209 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1841
3212 #, c-format
3213 msgid "update secret failed: %s\n"
3214 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1848
3217 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3218 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1920
3221 msgid "Digest: "
3222 msgstr "Digest: "
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1972
3225 msgid "Features: "
3226 msgstr "Charakteristiky: "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1983
3229 msgid "Keyserver no-modify"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1998 g10/keylist.c:229
3233 msgid "Preferred keyserver: "
3234 msgstr ""
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2239
3237 #, c-format
3238 msgid "This key may be revoked by %s key "
3239 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2243
3242 msgid " (sensitive)"
3243 msgstr "(citlivá informácia)"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:2257 g10/keyedit.c:2313 g10/keyedit.c:2434 g10/keyedit.c:2449
3246 #: g10/keyserver.c:366
3247 #, fuzzy, c-format
3248 msgid "created: %s"
3249 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:2260 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "revoked: %s"
3254 msgstr "[revokované]"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:2262 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "expired: %s"
3259 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keyedit.c:2315 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3262 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3263 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3264 #, fuzzy, c-format
3265 msgid "expires: %s"
3266 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:2266
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "usage: %s"
3271 msgstr " dôvera: %c/%c"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2281
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "trust: %s"
3276 msgstr " dôvera: %c/%c"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2285
3279 #, c-format
3280 msgid "validity: %s"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2292
3284 msgid "This key has been disabled"
3285 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2320
3288 msgid "card-no: "
3289 msgstr ""
3290
3291 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2359
3292 #, c-format
3293 msgid "[%8.8s] "
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2468 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3297 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3298 #, fuzzy
3299 msgid "revoked"
3300 msgstr "[revokované]"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2470 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3303 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3304 #, fuzzy
3305 msgid "expired"
3306 msgstr "expire"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:2396
3309 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3310 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:2404
3313 msgid ""
3314 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3315 "unless you restart the program.\n"
3316 msgstr ""
3317 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
3318 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:2535
3321 msgid ""
3322 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3323 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3324 msgstr ""
3325 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
3326 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:2595
3329 msgid ""
3330 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3331 "versions\n"
3332 "         of PGP to reject this key.\n"
3333 msgstr ""
3334 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3335 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:2600 g10/keyedit.c:2878
3338 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3339 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2606
3342 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3343 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:2746
3346 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3347 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:2756
3350 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3351 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2760
3354 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3355 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:2766
3358 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3359 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2780
3362 #, c-format
3363 msgid "Deleted %d signature.\n"
3364 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2781
3367 #, c-format
3368 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3369 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2784
3372 msgid "Nothing deleted.\n"
3373 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:2873
3376 msgid ""
3377 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3378 "cause\n"
3379 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3380 msgstr ""
3381 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3382 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2884
3385 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3386 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2904
3389 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3390 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2927
3393 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3394 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2942
3397 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3398 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:2964
3401 #, fuzzy
3402 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3403 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:2983
3406 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3407 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2989
3410 #, fuzzy
3411 msgid ""
3412 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3413 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3414
3415 #: g10/keyedit.c:3050
3416 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3417 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:3056
3420 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3421 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:3060
3424 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3425 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:3063
3428 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3429 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:3109
3432 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3433 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:3125
3436 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3437 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3205
3440 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3441 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3244 g10/keyedit.c:3354 g10/keyedit.c:3473
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3446 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3415
3449 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3450 msgstr ""
3451
3452 #: g10/keyedit.c:3494
3453 #, fuzzy
3454 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3455 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:3495
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3460 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3557
3463 #, c-format
3464 msgid "No user ID with index %d\n"
3465 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3603
3468 #, c-format
3469 msgid "No secondary key with index %d\n"
3470 msgstr "Neexistuje sekundárny kµúè s indexom %d\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3720
3473 #, fuzzy, c-format
3474 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3475 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3723 g10/keyedit.c:3787 g10/keyedit.c:3830
3478 #, fuzzy, c-format
3479 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3480 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3483 msgid " (non-exportable)"
3484 msgstr " (nexeportovateµné)"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:3729
3487 #, c-format
3488 msgid "This signature expired on %s.\n"
3489 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3733
3492 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3493 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3494
3495 #: g10/keyedit.c:3737
3496 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3497 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:3764
3500 #, fuzzy, c-format
3501 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3502 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:3790
3505 #, fuzzy
3506 msgid " (non-revocable)"
3507 msgstr " (nexeportovateµné)"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:3797
3510 #, fuzzy, c-format
3511 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3512 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:3819
3515 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3516 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:3839
3519 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3520 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:3869
3523 msgid "no secret key\n"
3524 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:3939
3527 #, c-format
3528 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3529 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:3956
3532 #, c-format
3533 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3534 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:4125
3537 #, fuzzy, c-format
3538 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3539 msgstr ""
3540 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3541
3542 #: g10/keygen.c:293
3543 #, fuzzy, c-format
3544 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3545 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3546
3547 #: g10/keygen.c:300
3548 #, fuzzy
3549 msgid "too many cipher preferences\n"
3550 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3551
3552 #: g10/keygen.c:302
3553 #, fuzzy
3554 msgid "too many digest preferences\n"
3555 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3556
3557 #: g10/keygen.c:304
3558 #, fuzzy
3559 msgid "too many compression preferences\n"
3560 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3561
3562 #: g10/keygen.c:401
3563 #, fuzzy, c-format
3564 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3565 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3566
3567 #: g10/keygen.c:827
3568 msgid "writing direct signature\n"
3569 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:866
3572 msgid "writing self signature\n"
3573 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3574
3575 #: g10/keygen.c:912
3576 msgid "writing key binding signature\n"
3577 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3578
3579 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3580 #, c-format
3581 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3582 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3583
3584 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3585 #, c-format
3586 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3587 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3588
3589 #: g10/keygen.c:1247
3590 #, fuzzy
3591 msgid "Sign"
3592 msgstr "sign"
3593
3594 #: g10/keygen.c:1250
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Encrypt"
3597 msgstr "¹ifrova» dáta"
3598
3599 #: g10/keygen.c:1253
3600 msgid "Authenticate"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: g10/keygen.c:1261
3604 msgid "SsEeAaQq"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: g10/keygen.c:1276
3608 #, c-format
3609 msgid "Possible actions for a %s key: "
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/keygen.c:1280
3613 msgid "Current allowed actions: "
3614 msgstr ""
3615
3616 #: g10/keygen.c:1285
3617 #, c-format
3618 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keygen.c:1288
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3624 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3625
3626 #: g10/keygen.c:1291
3627 #, c-format
3628 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: g10/keygen.c:1294
3632 #, c-format
3633 msgid "   (%c) Finished\n"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: g10/keygen.c:1348
3637 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3638 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3639
3640 #: g10/keygen.c:1350
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3643 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3644
3645 #: g10/keygen.c:1351
3646 #, c-format
3647 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3648 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3649
3650 #: g10/keygen.c:1353
3651 #, fuzzy, c-format
3652 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3653 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3654
3655 #: g10/keygen.c:1354
3656 #, c-format
3657 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3658 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3659
3660 #: g10/keygen.c:1356
3661 #, c-format
3662 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3663 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3664
3665 #: g10/keygen.c:1358
3666 #, fuzzy, c-format
3667 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3668 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3669
3670 #: g10/keygen.c:1409
3671 #, c-format
3672 msgid ""
3673 "About to generate a new %s keypair.\n"
3674 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3675 "              default keysize is 1024 bits\n"
3676 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3677 msgstr ""
3678 "Chystám sa vytvori» nový pár kµúèov %s.\n"
3679 "                       minimálna veµkos» kµúèa je  768 bitov\n"
3680 "                      implicitná veµkos» kµúèa je 1024 bitov\n"
3681 "            najvy¹¹ia navrhovaná veµkos» kµúèa je 2048 bitov\n"
3682
3683 #: g10/keygen.c:1418
3684 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3685 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3686
3687 #: g10/keygen.c:1423
3688 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3689 msgstr "kµúè DSA musí ma» veµkos» od 512 do 1024 bitov.\n"
3690
3691 #: g10/keygen.c:1425
3692 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3693 msgstr ""
3694 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» pre RSA je 1024 "
3695 "bitov.\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:1428
3698 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3699 msgstr ""
3700 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» je 768 bitov.\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:1439
3703 #, c-format
3704 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3705 msgstr "veµkos» kµúèa je príli¹ veµká; maximálna povolená hodnota je %d.\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1444
3708 msgid ""
3709 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3710 "computations take REALLY long!\n"
3711 msgstr ""
3712 "Veµkosti kµúèov väè¹ie ako 2048 bitov se neodporúèajú, preto¾e\n"
3713 "výpoèty potom trvajú VE¥MI dlho!\n"
3714
3715 #: g10/keygen.c:1447
3716 #, fuzzy
3717 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3718 msgstr "Skutoène chcete vytvori» kµúè tejto då¾ky? "
3719
3720 #: g10/keygen.c:1449
3721 msgid ""
3722 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3723 "vulnerable to attacks!\n"
3724 msgstr ""
3725 "Dobre, ale nezabúdajte, ¾e informácie mô¾u by» vyzradené z poèítaèa aj "
3726 "elektromagnetickým vy¾arovaním monitora alebo klávesnice!\n"
3727
3728 #: g10/keygen.c:1458
3729 #, c-format
3730 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3731 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3732
3733 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3734 #, c-format
3735 msgid "rounded up to %u bits\n"
3736 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
3737
3738 #: g10/keygen.c:1516
3739 msgid ""
3740 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3741 "         0 = key does not expire\n"
3742 "      <n>  = key expires in n days\n"
3743 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3744 "      <n>m = key expires in n months\n"
3745 "      <n>y = key expires in n years\n"
3746 msgstr ""
3747 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3748 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3749 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3750 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3751 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3752 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1525
3755 msgid ""
3756 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3757 "         0 = signature does not expire\n"
3758 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3759 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3760 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3761 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3762 msgstr ""
3763 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3764 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3765 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3766 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3767 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3768 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1547
3771 msgid "Key is valid for? (0) "
3772 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3773
3774 #: g10/keygen.c:1549
3775 msgid "Signature is valid for? (0) "
3776 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3777
3778 #: g10/keygen.c:1554
3779 msgid "invalid value\n"
3780 msgstr "neplatná hodnota\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1559
3783 #, c-format
3784 msgid "%s does not expire at all\n"
3785 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1566
3788 #, c-format
3789 msgid "%s expires at %s\n"
3790 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3791
3792 #: g10/keygen.c:1572
3793 msgid ""
3794 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3795 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3796 msgstr ""
3797 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3798 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1577
3801 #, fuzzy
3802 msgid "Is this correct? (y/N) "
3803 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3804
3805 #: g10/keygen.c:1620
3806 #, fuzzy
3807 msgid ""
3808 "\n"
3809 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3810 "ID\n"
3811 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3812 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3813 "\n"
3814 msgstr ""
3815 "\n"
3816 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3817 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3818 "tvare:\n"
3819 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3820 "\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:1632
3823 msgid "Real name: "
3824 msgstr "Meno a priezvisko: "
3825
3826 #: g10/keygen.c:1640
3827 msgid "Invalid character in name\n"
3828 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:1642
3831 msgid "Name may not start with a digit\n"
3832 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3833
3834 #: g10/keygen.c:1644
3835 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3836 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:1652
3839 msgid "Email address: "
3840 msgstr "E-mailová adresa: "
3841
3842 #: g10/keygen.c:1663
3843 msgid "Not a valid email address\n"
3844 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1671
3847 msgid "Comment: "
3848 msgstr "Komentár: "
3849
3850 #: g10/keygen.c:1677
3851 msgid "Invalid character in comment\n"
3852 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:1700
3855 #, c-format
3856 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3857 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:1706
3860 #, c-format
3861 msgid ""
3862 "You selected this USER-ID:\n"
3863 "    \"%s\"\n"
3864 "\n"
3865 msgstr ""
3866 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3867 "    \"%s\"\n"
3868 "\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1711
3871 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3872 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:1727
3875 msgid "NnCcEeOoQq"
3876 msgstr "mMkKeEPpUu"
3877
3878 #: g10/keygen.c:1737
3879 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3880 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3881
3882 #: g10/keygen.c:1738
3883 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3884 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3885
3886 #: g10/keygen.c:1757
3887 msgid "Please correct the error first\n"
3888 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:1797
3891 msgid ""
3892 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3893 "\n"
3894 msgstr ""
3895 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3896 "\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:1807
3899 #, c-format
3900 msgid "%s.\n"
3901 msgstr "%s.\n"
3902
3903 #: g10/keygen.c:1813
3904 msgid ""
3905 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3906 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3907 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3908 "\n"
3909 msgstr ""
3910 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3911 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3912 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3913 "\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1835
3916 msgid ""
3917 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3918 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3919 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3920 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3921 msgstr ""
3922 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3923 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3924 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3925 "entropie.\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:2490
3928 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3929 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:2559
3932 msgid "Key generation canceled.\n"
3933 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3936 #, c-format
3937 msgid "writing public key to `%s'\n"
3938 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3943 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3946 #, c-format
3947 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3948 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:2873
3951 #, c-format
3952 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3953 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:2879
3956 #, c-format
3957 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3958 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:2897
3961 #, c-format
3962 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3963 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:2904
3966 #, c-format
3967 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3968 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:2927
3971 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3972 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:2938
3975 msgid ""
3976 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3977 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3978 msgstr ""
3979 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
3980 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
3981
3982 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
3983 #, c-format
3984 msgid "Key generation failed: %s\n"
3985 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
3986
3987 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
3988 #, c-format
3989 msgid ""
3990 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3991 msgstr ""
3992 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3993 "je problém so systémovým èasom)\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
3996 #, c-format
3997 msgid ""
3998 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3999 msgstr ""
4000 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
4001 "je problém so systémovým èasom)\n"
4002
4003 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4004 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4005 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
4006
4007 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4008 #, fuzzy
4009 msgid "Really create? (y/N) "
4010 msgstr "Skutoène vytvori»? "
4011
4012 #: g10/keygen.c:3315
4013 #, fuzzy, c-format
4014 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4015 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:3362
4018 #, fuzzy, c-format
4019 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4020 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
4021
4022 #: g10/keygen.c:3385
4023 #, fuzzy, c-format
4024 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4025 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
4026