po: Auto-update translations
[gnupg.git] / po / el.po
index 7e3fcf2..0160ccb 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1792,6 +1792,16 @@ msgstr ""
 msgid " - skipped"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
@@ -1800,11 +1810,6 @@ msgstr "
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
@@ -1925,6 +1930,11 @@ msgstr "
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -2264,6 +2274,10 @@ msgstr "%s:%d: 
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
@@ -2606,6 +2620,10 @@ msgstr "
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
+#, fuzzy
+msgid "show key during import"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
@@ -2616,6 +2634,9 @@ msgstr "
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
@@ -2756,11 +2777,6 @@ msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
@@ -3559,6 +3575,11 @@ msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
@@ -3894,6 +3915,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
@@ -4423,10 +4448,6 @@ msgstr[1] ""
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
-
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
@@ -4546,6 +4567,10 @@ msgid "no keyserver known\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"