* distfiles, _regex.h: Add _regex.h from glibc 2.3.1.
[gnupg.git] / po / el.po
index c315582..0475063 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -4,9 +4,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
+"Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-12 03:24+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: util/secmem.c:88
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: util/secmem.c:88
-msgid "Warning: using insecure memory!\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò\n"
+msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
 
 #: util/secmem.c:89
 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
 
 #: util/secmem.c:89
 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
+#: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
@@ -272,60 +272,64 @@ msgstr "... 
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
 
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
+#: cipher/random.c:157
+msgid "no entropy gathering module detected\n"
+msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
+
+#: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:324
+#: cipher/random.c:385
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:329
+#: cipher/random.c:390
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
 
-#: cipher/random.c:334
+#: cipher/random.c:395
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
 
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
 
-#: cipher/random.c:340
-msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#: cipher/random.c:401
+msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ðñïåéäïðïßçóç: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí èá "
-"÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
+"÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
 
 
-#: cipher/random.c:348
+#: cipher/random.c:409
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:386
+#: cipher/random.c:447
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
 
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
 
-#: cipher/random.c:406
+#: cipher/random.c:467
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:413
+#: cipher/random.c:474
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:416
+#: cipher/random.c:477
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:662
+#: cipher/random.c:723
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
 
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
 
-#: cipher/random.c:663
+#: cipher/random.c:724
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -338,7 +342,7 @@ msgstr ""
 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
 "\n"
 
 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:142
+#: cipher/rndlinux.c:134
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -350,7 +354,7 @@ msgstr ""
 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
 
 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
 
-#: g10/g10.c:287
+#: g10/g10.c:307
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -358,163 +362,163 @@ msgstr ""
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:289
+#: g10/g10.c:309
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
 
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:290
+#: g10/g10.c:310
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:291
+#: g10/g10.c:311
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:292
+#: g10/g10.c:312
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/g10.c:293
+#: g10/g10.c:313
 msgid "|[files]|encrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
 msgid "|[files]|encrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
-#: g10/g10.c:294
+#: g10/g10.c:314
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/g10.c:295
+#: g10/g10.c:315
 msgid "store only"
 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
 
 msgid "store only"
 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
 
-#: g10/g10.c:296
+#: g10/g10.c:316
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/g10.c:297
+#: g10/g10.c:317
 msgid "|[files]|decrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
 msgid "|[files]|decrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
-#: g10/g10.c:298
+#: g10/g10.c:318
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:300
+#: g10/g10.c:320
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:302
+#: g10/g10.c:322
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:303
+#: g10/g10.c:323
 msgid "check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
 msgid "check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:304
+#: g10/g10.c:324
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/g10.c:305
+#: g10/g10.c:325
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:306
+#: g10/g10.c:326
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:307
+#: g10/g10.c:327
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/g10.c:309
+#: g10/g10.c:329
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/g10.c:310
+#: g10/g10.c:330
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:311
+#: g10/g10.c:331
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/g10.c:312
+#: g10/g10.c:332
 msgid "sign a key non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
 msgid "sign a key non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/g10.c:313
+#: g10/g10.c:333
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/g10.c:314
+#: g10/g10.c:334
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:315
+#: g10/g10.c:335
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/g10.c:316
+#: g10/g10.c:337
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:317
+#: g10/g10.c:338
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:318
+#: g10/g10.c:339
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:320
+#: g10/g10.c:341
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:322
+#: g10/g10.c:343
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:326
+#: g10/g10.c:347
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:328
+#: g10/g10.c:349
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
 
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
 
-#: g10/g10.c:330
+#: g10/g10.c:351
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:332
+#: g10/g10.c:353
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:334
+#: g10/g10.c:355
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:336
+#: g10/g10.c:357
 msgid "unattended trust database update"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
 msgid "unattended trust database update"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:337
+#: g10/g10.c:358
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:338
+#: g10/g10.c:359
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
-#: g10/g10.c:340
+#: g10/g10.c:361
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
-#: g10/g10.c:342
+#: g10/g10.c:363
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/g10.c:346
+#: g10/g10.c:367
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -524,199 +528,198 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:348
+#: g10/g10.c:369
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/g10.c:350
+#: g10/g10.c:371
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:353
+#: g10/g10.c:374
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/g10.c:355
+#: g10/g10.c:376
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/g10.c:361
+#: g10/g10.c:382
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:362
+#: g10/g10.c:383
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/g10.c:364
+#: g10/g10.c:385
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/g10.c:371
+#: g10/g10.c:392
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
-#: g10/g10.c:372
+#: g10/g10.c:393
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: g10/g10.c:373
+#: g10/g10.c:394
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/g10.c:395
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: g10/g10.c:375
+#: g10/g10.c:396
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:376
+#: g10/g10.c:397
 msgid "do not force v3 signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
 msgid "do not force v3 signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/g10.c:398
 msgid "force v4 key signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
 msgid "force v4 key signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/g10.c:399
 msgid "do not force v4 key signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
 msgid "do not force v4 key signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:379
+#: g10/g10.c:400
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:381
+#: g10/g10.c:402
 msgid "never use a MDC for encryption"
 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
 msgid "never use a MDC for encryption"
 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:383
+#: g10/g10.c:404
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:385
+#: g10/g10.c:405
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
+
+#: g10/g10.c:406
 msgid "use the gpg-agent"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
 
 msgid "use the gpg-agent"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
 
-#: g10/g10.c:388
+#: g10/g10.c:409
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:389
+#: g10/g10.c:410
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:390
+#: g10/g10.c:411
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:391
+#: g10/g10.c:412
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: g10/g10.c:392
+#: g10/g10.c:413
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
 
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
 
-#: g10/g10.c:393
+#: g10/g10.c:414
 msgid "show which keyring a listed key is on"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
 msgid "show which keyring a listed key is on"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:394
+#: g10/g10.c:415
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:395
+#: g10/g10.c:416
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: g10/g10.c:397
+#: g10/g10.c:420
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
 
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:398
+#: g10/g10.c:421
 msgid "read options from file"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
 
 msgid "read options from file"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
 
-#: g10/g10.c:402
+#: g10/g10.c:425
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
-#: g10/g10.c:404
+#: g10/g10.c:427
 msgid "|[file]|write status info to file"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
 
 msgid "|[file]|write status info to file"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
 
-#: g10/g10.c:410
+#: g10/g10.c:439
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
 
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:411
+#: g10/g10.c:440
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/g10.c:412
+#: g10/g10.c:441
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
 
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
 
-#: g10/g10.c:413
+#: g10/g10.c:442
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
 
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
 
-#: g10/g10.c:414
+#: g10/g10.c:443
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 msgstr ""
 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
 
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 msgstr ""
 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
 
-#: g10/g10.c:418
+#: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
 
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
 
-#: g10/g10.c:420
+#: g10/g10.c:451
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr ""
 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr ""
 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: g10/g10.c:422
+#: g10/g10.c:453
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: g10/g10.c:424
+#: g10/g10.c:455
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:425
+#: g10/g10.c:456
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: g10/g10.c:426
+#: g10/g10.c:458
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
 
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
 
-#: g10/g10.c:427
+#: g10/g10.c:459
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
 
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
 
-#: g10/g10.c:428
+#: g10/g10.c:460
 msgid "Show Photo IDs"
 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
 msgid "Show Photo IDs"
 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
-#: g10/g10.c:429
+#: g10/g10.c:461
 msgid "Don't show Photo IDs"
 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
 msgid "Don't show Photo IDs"
 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
-#: g10/g10.c:430
+#: g10/g10.c:462
 msgid "Set command line to view Photo IDs"
 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
 msgid "Set command line to view Photo IDs"
 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
-#: g10/g10.c:431
-msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ=ÔÉÌÇ|÷ñÞóç áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò óçìåßùóçò"
-
-#: g10/g10.c:434
+#: g10/g10.c:468
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -724,7 +727,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/g10.c:437
+#: g10/g10.c:471
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -744,15 +747,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/g10.c:579
+#: g10/g10.c:623
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: g10/g10.c:583
+#: g10/g10.c:627
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/g10.c:586
+#: g10/g10.c:630
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -762,7 +765,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/g10.c:597
+#: g10/g10.c:641
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -770,269 +773,329 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/g10.c:671
+#: g10/g10.c:745
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/g10.c:728
+#: g10/g10.c:802
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/g10.c:903
+#: g10/g10.c:820
+#, c-format
+msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
+msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:983
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:986
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:989
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:993
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:1168
+#, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
+
+#: g10/g10.c:1204
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
 
-#: g10/g10.c:907
+#: g10/g10.c:1208
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:914
+#: g10/g10.c:1215
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1197
+#: g10/g10.c:1390
+#, c-format
+msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr ""
+"ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
+"áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
+
+#: g10/g10.c:1523
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/g10.c:1214
+#: g10/g10.c:1541
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/g10.c:1228
+#: g10/g10.c:1550
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#: g10/g10.c:1553
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
+#: g10/g10.c:1560
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
+#: g10/g10.c:1563
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+
+#: g10/g10.c:1569
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
-msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ \"--keyserver-options %s\" êáëýôåñá\n"
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1347
+#: g10/g10.c:1688
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/g10.c:1351
+#: g10/g10.c:1692
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
+#: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
+#: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:1363
+#: g10/g10.c:1704
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:1389
+#: g10/g10.c:1731
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/g10.c:1395
+#: g10/g10.c:1737
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/g10.c:1401
+#: g10/g10.c:1743
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/g10.c:1414
+#: g10/g10.c:1756
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
-#: g10/sign.c:798
-msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
-msgstr "áõôü ôï ì'çíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå PGP 2.x\n"
+#: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
+#: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
+#: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
+#: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/g10.c:1492
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
-
-#: g10/g10.c:1496
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+#: g10/g10.c:1830
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr ""
+"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
+"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1499
+#: g10/g10.c:1845
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
 
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
 
-#: g10/g10.c:1501
+#: g10/g10.c:1847
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/g10.c:1503
+#: g10/g10.c:1849
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/g10.c:1505
+#: g10/g10.c:1851
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/g10.c:1508
+#: g10/g10.c:1854
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/g10.c:1512
+#: g10/g10.c:1858
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1516
+#: g10/g10.c:1862
 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1519
-msgid "invalid preferences\n"
+#: g10/g10.c:1868
+msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/g10.c:1613
+#: g10/g10.c:1876
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
+
+#: g10/g10.c:1880
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
+
+#: g10/g10.c:1884
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
+
+#: g10/g10.c:1977
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1633
+#: g10/g10.c:1987
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
+"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+
+#: g10/g10.c:1997
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1640
+#: g10/g10.c:2004
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1648
+#: g10/g10.c:2012
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1665
+#: g10/g10.c:2029
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1678
+#: g10/g10.c:2042
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1692
+#: g10/g10.c:2056
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1701
+#: g10/g10.c:2065
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1719
+#: g10/g10.c:2083
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1730
+#: g10/g10.c:2094
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1738
+#: g10/g10.c:2102
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1746
+#: g10/g10.c:2110
 msgid "--nrsign-key user-id"
 msgstr "--nrsign-key user-id"
 
 msgid "--nrsign-key user-id"
 msgstr "--nrsign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1754
+#: g10/g10.c:2118
 msgid "--nrlsign-key user-id"
 msgstr "--nrlsign-key user-id"
 
 msgid "--nrlsign-key user-id"
 msgstr "--nrlsign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1762
+#: g10/g10.c:2126
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
+#: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1833
+#: g10/g10.c:2197
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
 
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
 
-#: g10/g10.c:1916
+#: g10/g10.c:2289
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1924
+#: g10/g10.c:2297
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2011
+#: g10/g10.c:2384
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2097
+#: g10/g10.c:2470
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:2101
+#: g10/g10.c:2474
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
+#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
 #: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
 #: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2313
+#: g10/g10.c:2691
 msgid ""
 msgid ""
-"the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ï ðñþôïò ÷áñáêôÞñáò ôïõ ïíüìáôïò óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ãñÜììá Þ "
-"underscore\n"
+"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé " 
+"êåíÜ êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
 
-#: g10/g10.c:2319
-msgid ""
-"a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
-"with an '='\n"
-msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï áëöáñéèìçôéêÜ, ôåëåßåò Þ "
-"underscores êáé ëÞãåé ìå '='\n"
-
-#: g10/g10.c:2325
-msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
-msgstr "ïé ôåëåßåò óôï üíïìá óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý ÷áñáêôÞñùí\n"
-
-#: g10/g10.c:2333
+#: g10/g10.c:2700
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
 
+#: g10/g10.c:2737
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+
+#: g10/g10.c:2739
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+
 #: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 #: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1129,12 +1192,12 @@ msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
 #: g10/pkclist.c:73
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
 #: g10/pkclist.c:73
-msgid "Reason for revocation: "
-msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
 
 #: g10/pkclist.c:90
 
 #: g10/pkclist.c:90
-msgid "Revocation comment: "
-msgstr "Ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
 
 #. a string with valid answers
 #: g10/pkclist.c:252
 
 #. a string with valid answers
 #: g10/pkclist.c:252
@@ -1187,66 +1250,67 @@ msgstr " %d = 
 msgid " %d = I trust ultimately\n"
 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
 
 msgid " %d = I trust ultimately\n"
 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#. not yet implemented
+#: g10/pkclist.c:281
 msgid " i = please show me more information\n"
 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
 
 msgid " i = please show me more information\n"
 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
 
-#: g10/pkclist.c:281
+#: g10/pkclist.c:284
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
 
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:284
+#: g10/pkclist.c:287
 msgid " s = skip this key\n"
 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
 msgid " s = skip this key\n"
 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: g10/pkclist.c:288
 msgid " q = quit\n"
 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
 
 msgid " q = quit\n"
 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:292
+#: g10/pkclist.c:295
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
-#: g10/pkclist.c:313
+#: g10/pkclist.c:316
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
 
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
 
-#: g10/pkclist.c:325
+#: g10/pkclist.c:330
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:399
+#: g10/pkclist.c:405
 #, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
+#: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
 
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
 
-#: g10/pkclist.c:411
+#: g10/pkclist.c:417
 #, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:432
+#: g10/pkclist.c:438
 #, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
 
 #, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
 
-#: g10/pkclist.c:442
+#: g10/pkclist.c:448
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
 msgstr ""
 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
 msgstr ""
 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:448
+#: g10/pkclist.c:454
 #, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 
 #, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 
-#: g10/pkclist.c:454
+#: g10/pkclist.c:460
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
@@ -1255,96 +1319,96 @@ msgstr ""
 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
 
 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
 
-#: g10/pkclist.c:460
+#: g10/pkclist.c:466
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:465
+#: g10/pkclist.c:471
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:507
+#: g10/pkclist.c:513
 msgid ""
 msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
-"If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
-"the next question with yes\n"
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 msgstr ""
-"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ.\n"
-"ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå íá áðáíôÞóåôå\n"
-"ôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
+"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
+"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
+#: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:562
+#: g10/pkclist.c:568
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
+#: g10/pkclist.c:569
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:569
+#: g10/pkclist.c:575
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:574
+#: g10/pkclist.c:580
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:579
+#: g10/pkclist.c:585
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:590
+#: g10/pkclist.c:596
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
 "õðïãñáöÞ!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
 "õðïãñáöÞ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:592
+#: g10/pkclist.c:598
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:600
+#: g10/pkclist.c:606
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:601
+#: g10/pkclist.c:607
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:609
+#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:611
+#: g10/pkclist.c:617
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
+#: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
+#: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
 
-#: g10/pkclist.c:752
+#: g10/pkclist.c:811
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:762
+#: g10/pkclist.c:824
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -1352,122 +1416,131 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
 "\n"
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
-#: g10/pkclist.c:776
+#: g10/pkclist.c:840
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
 
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:799
+#: g10/pkclist.c:863
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:806
+#: g10/pkclist.c:870
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849
+#: g10/pkclist.c:913
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:893
+#: g10/pkclist.c:958
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:943
+#: g10/pkclist.c:1013
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
 
-#: g10/keygen.c:180
+#: g10/keygen.c:182
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
 
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
 
-#: g10/keygen.c:187
+#: g10/keygen.c:189
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/keygen.c:192
+#: g10/keygen.c:194
 #, c-format
 msgid "too many `%c' preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
 #, c-format
 msgid "too many `%c' preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:257
+#: g10/keygen.c:264
 msgid "invalid character in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
 msgid "invalid character in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:399
+#: g10/keygen.c:524
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+
+#: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:443
+#: g10/keygen.c:607
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
+#: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
+#: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:777
+#: g10/keygen.c:941
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/keygen.c:779
+#: g10/keygen.c:943
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:780
+#: g10/keygen.c:944
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:782
+#: g10/keygen.c:946
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:783
+#: g10/keygen.c:948
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
 
-#: g10/keygen.c:784
+#: g10/keygen.c:949
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:786
+#: g10/keygen.c:951
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
+#: g10/keygen.c:953
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
 
-#: g10/keygen.c:809
+#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
 msgstr ""
 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
 msgstr ""
 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
+#: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:836
+#: g10/keygen.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1480,20 +1553,20 @@ msgstr ""
 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
 
 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:845
+#: g10/keygen.c:1020
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:850
+#: g10/keygen.c:1025
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
 
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
 
-#: g10/keygen.c:852
+#: g10/keygen.c:1027
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
 
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
 
-#: g10/keygen.c:855
+#: g10/keygen.c:1030
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
@@ -1507,14 +1580,14 @@ msgstr ""
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:866
+#: g10/keygen.c:1041
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
 "åðéôñÝðåôáé.\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
 "åðéôñÝðåôáé.\n"
 
-#: g10/keygen.c:871
+#: g10/keygen.c:1046
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
@@ -1522,11 +1595,11 @@ msgstr ""
 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
 
 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
 
-#: g10/keygen.c:874
+#: g10/keygen.c:1049
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
 
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:1050
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1534,17 +1607,17 @@ msgstr ""
 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
 
 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
+#: g10/keygen.c:1059
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
+#: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:942
+#: g10/keygen.c:1117
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1560,7 +1633,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:951
+#: g10/keygen.c:1126
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -1576,30 +1649,30 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:973
+#: g10/keygen.c:1148
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:975
+#: g10/keygen.c:1150
 msgid "Signature is valid for? (0) "
 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
 
 msgid "Signature is valid for? (0) "
 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:980
+#: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
 
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
 
-#: g10/keygen.c:985
+#: g10/keygen.c:1160
 #, c-format
 msgid "%s does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
 #. print the date when the key expires
 #, c-format
 msgid "%s does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:992
+#: g10/keygen.c:1167
 #, c-format
 msgid "%s expires at %s\n"
 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s expires at %s\n"
 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:998
+#: g10/keygen.c:1173
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -1607,11 +1680,11 @@ msgstr ""
 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1003
+#: g10/keygen.c:1178
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
 
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
 
-#: g10/keygen.c:1046
+#: g10/keygen.c:1221
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1627,44 +1700,44 @@ msgstr ""
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1058
+#: g10/keygen.c:1233
 msgid "Real name: "
 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
 
 msgid "Real name: "
 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
 
-#: g10/keygen.c:1066
+#: g10/keygen.c:1241
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:1068
+#: g10/keygen.c:1243
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1070
+#: g10/keygen.c:1245
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keygen.c:1078
+#: g10/keygen.c:1253
 msgid "Email address: "
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
 msgid "Email address: "
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: g10/keygen.c:1089
+#: g10/keygen.c:1264
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: g10/keygen.c:1097
+#: g10/keygen.c:1272
 msgid "Comment: "
 msgstr "Ó÷üëéï: "
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Ó÷üëéï: "
 
-#: g10/keygen.c:1103
+#: g10/keygen.c:1278
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1126
+#: g10/keygen.c:1301
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1132
+#: g10/keygen.c:1307
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1675,27 +1748,27 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1136
+#: g10/keygen.c:1311
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1141
+#: g10/keygen.c:1316
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:1151
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:1152
+#: g10/keygen.c:1327
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:1171
+#: g10/keygen.c:1346
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:1210
+#: g10/keygen.c:1385
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1703,16 +1776,16 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
+#: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/keygen.c:1219
+#: g10/keygen.c:1394
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:1400
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1724,7 +1797,7 @@ msgstr ""
 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1246
+#: g10/keygen.c:1421
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -1736,53 +1809,53 @@ msgstr ""
 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741
+#: g10/keygen.c:1985
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
 
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1795
+#: g10/keygen.c:2039
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
+#: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1952
+#: g10/keygen.c:2205
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
+#: g10/keygen.c:2211
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1972
+#: g10/keygen.c:2225
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1979
+#: g10/keygen.c:2232
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1999
+#: g10/keygen.c:2252
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2000
+#: g10/keygen.c:2253
 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
 
 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
@@ -1792,12 +1865,12 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
+#: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
+#: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1805,7 +1878,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
+#: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1813,90 +1886,113 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2078
+#: g10/keygen.c:2331
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
 "ìå ôï OpenPGP\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
 "ìå ôï OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:2107
+#: g10/keygen.c:2360
 msgid "Really create? "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
 msgid "Really create? "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
+#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
-
-#: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
-#: g10/tdbio.c:552
+#: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
+#: g10/tdbio.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
+#: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
+#: g10/encode.c:210
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
+
+#: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+
+#: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/encode.c:285
+#: g10/encode.c:406
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
 "pgp2\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
 "pgp2\n"
 
-#: g10/encode.c:313
+#: g10/encode.c:422
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:347
+#: g10/encode.c:456
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
 
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
 
-#: g10/encode.c:563
+#: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: %s\n"
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
+#, c-format
+msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#: g10/encode.c:703
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+
+#: g10/encode.c:735
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
 #, c-format
 msgid "key `%s' not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key `%s' not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: g10/export.c:169
+#: g10/export.c:222
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:180
+#: g10/export.c:238
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:188
+#: g10/export.c:246
 #, c-format
 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:255
+#: g10/export.c:347
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
@@ -1906,276 +2002,312 @@ msgstr "
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
-#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
+#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
 msgid "[User id not found]"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
 msgid "[User id not found]"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
-#: g10/getkey.c:1360
+#: g10/getkey.c:1438
 #, c-format
 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:1989
+#: g10/getkey.c:2109
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2036
+#: g10/getkey.c:2156
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:206
+#: g10/import.c:258
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
 
-#: g10/import.c:213
+#: g10/import.c:267
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
 
-#: g10/import.c:218
+#: g10/import.c:272
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:230
+#: g10/import.c:284
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:232
+#: g10/import.c:286
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:235
+#: g10/import.c:289
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:237
+#: g10/import.c:291
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
 
-#: g10/import.c:243
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:245
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:247
+#: g10/import.c:301
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:249
+#: g10/import.c:303
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:251
+#: g10/import.c:305
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:253
+#: g10/import.c:307
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:255
+#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:257
+#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:438 g10/import.c:657
+#: g10/import.c:313
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:581 g10/import.c:830
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:455
+#: g10/import.c:597
+#, c-format
+msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
+
+#: g10/import.c:612
 #, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:462
+#: g10/import.c:619
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:464
+#: g10/import.c:621
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:474 g10/import.c:726
+#: g10/import.c:631 g10/import.c:903
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/import.c:479
+#: g10/import.c:636
 #, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:489
+#: g10/import.c:646
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
+#: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
+#: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:505
+#: g10/import.c:663
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: public key imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
 
-#: g10/import.c:524
+#: g10/import.c:685
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
-#: g10/import.c:542 g10/import.c:743
+#: g10/import.c:702 g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:549 g10/import.c:749
+#: g10/import.c:709 g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:579
+#: g10/import.c:740
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï user ID\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
 
 
-#: g10/import.c:582
+#: g10/import.c:743
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá user ID\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
 
-#: g10/import.c:585
+#: g10/import.c:746
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
 
 
-#: g10/import.c:588
+#: g10/import.c:749
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
 
-#: g10/import.c:591
+#: g10/import.c:752
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
 
 
-#: g10/import.c:594
+#: g10/import.c:755
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
 
 
-#: g10/import.c:604
+#: g10/import.c:774
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áìåôÜâëçôï\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
 
-#: g10/import.c:671
+#: g10/import.c:844
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:682
+#: g10/import.c:855
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
 
 #. we can't merge secret keys
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:686
+#: g10/import.c:861
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/import.c:691
+#: g10/import.c:868
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/import.c:720
+#: g10/import.c:897
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
 "áíÜêëçóçò\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
 "áíÜêëçóçò\n"
 
-#: g10/import.c:760
+#: g10/import.c:937
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
 
-#: g10/import.c:791
+#: g10/import.c:969
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
 
 
-#: g10/import.c:826
+#: g10/import.c:1017
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:839
+#: g10/import.c:1030
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
 "s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:1032
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:858
+#: g10/import.c:1047
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:868
+#: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:869
+#: g10/import.c:1056
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:899
+#. Delete the last binding
+#. sig since this one is
+#. newer
+#: g10/import.c:1068
+#, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#: g10/import.c:1088
+#, c-format
+msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+
+#: g10/import.c:1097
+#, c-format
+msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+
+#. Delete the last revocation
+#. sig since this one is
+#. newer
+#: g10/import.c:1108
+#, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#: g10/import.c:1145
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:1168
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
@@ -2184,109 +2316,135 @@ msgstr "
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:945
+#: g10/import.c:1194
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:954
+#: g10/import.c:1203
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:971
+#: g10/import.c:1220
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1072
+#: g10/import.c:1232
+#, c-format
+msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#: g10/import.c:1330
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
 
-#: g10/import.c:1131
+#: g10/import.c:1389
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
+msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
 "08lX\n"
 
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1145
+#: g10/import.c:1403
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
+msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
+"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
 
 
-#: g10/import.c:1201
+#: g10/import.c:1460
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
 
 
-#: g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:1491
 #, c-format
 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/keyedit.c:142
+#: g10/keyedit.c:147
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[áíÜêëçóç]"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[áíÜêëçóç]"
 
-#: g10/keyedit.c:143
+#: g10/keyedit.c:148
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
-#: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
+#: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
+#: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
+#: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
+#: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
+#: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
+#: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:226
+#: g10/keyedit.c:231
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
 
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:228
+#: g10/keyedit.c:233
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:335
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
+#: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
+#: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
+#: g10/keyedit.c:380
+#, c-format
+msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
+"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:408
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
+
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
-#: g10/keyedit.c:364
+#: g10/keyedit.c:422
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2295,39 +2453,39 @@ msgstr ""
 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
 
 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:368
+#: g10/keyedit.c:426
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:388
+#: g10/keyedit.c:446
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:393
+#: g10/keyedit.c:450
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:405
+#: g10/keyedit.c:463
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420
+#: g10/keyedit.c:478
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:498
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:444
+#: g10/keyedit.c:502
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:477
+#: g10/keyedit.c:535
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -2335,11 +2493,11 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
 
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:479
+#: g10/keyedit.c:537
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:500
+#: g10/keyedit.c:560
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2349,27 +2507,27 @@ msgstr ""
 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
 
 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:504
+#: g10/keyedit.c:564
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:506
+#: g10/keyedit.c:566
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:508
+#: g10/keyedit.c:568
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:510
+#: g10/keyedit.c:570
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:535
+#: g10/keyedit.c:595
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
@@ -2377,7 +2535,32 @@ msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
-#: g10/keyedit.c:544
+#: g10/keyedit.c:604
+msgid ""
+"\n"
+"This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:608
+msgid ""
+"\n"
+"WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:613
+msgid ""
+"\n"
+"WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:620
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
@@ -2385,7 +2568,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
 "\n"
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:548
+#: g10/keyedit.c:624
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
@@ -2394,7 +2577,7 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:553
+#: g10/keyedit.c:629
 msgid ""
 "\n"
 "I have not checked this key at all.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "I have not checked this key at all.\n"
@@ -2402,7 +2585,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
 "\n"
 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:557
+#: g10/keyedit.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key casually.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key casually.\n"
@@ -2410,7 +2593,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
 "\n"
 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:561
+#: g10/keyedit.c:637
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key very carefully.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key very carefully.\n"
@@ -2418,33 +2601,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
 "\n"
 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:646
 msgid "Really sign? "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
 msgid "Really sign? "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
+#: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:658
+#: g10/keyedit.c:744
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:662
+#: g10/keyedit.c:748
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:666
+#: g10/keyedit.c:752
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:772
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:692
+#: g10/keyedit.c:778
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2452,477 +2635,474 @@ msgstr ""
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:706
+#: g10/keyedit.c:792
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
 
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:709
+#: g10/keyedit.c:795
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
 
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
 
-#: g10/keyedit.c:773
+#: g10/keyedit.c:859
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/keyedit.c:901
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
-#: g10/keyedit.c:816
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "q"
 msgstr "q"
 
 msgid "q"
 msgstr "q"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "save"
 msgstr "save"
 
 msgid "save"
 msgstr "save"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "save and quit"
 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "help"
 msgstr "help"
 
 msgid "help"
 msgstr "help"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "fpr"
 msgstr "fpr"
 
 msgid "fpr"
 msgstr "fpr"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list"
 msgstr "list"
 
 msgid "list"
 msgstr "list"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:822
+#: g10/keyedit.c:908
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "uid"
 msgstr "uid"
 
 msgid "uid"
 msgstr "uid"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "select user ID N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
 msgid "select user ID N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "key"
 msgstr "key"
 
 msgid "key"
 msgstr "key"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
 
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "check"
 msgstr "check"
 
 msgid "check"
 msgstr "check"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "list signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
 
 msgid "list signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:912
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign"
 msgstr "sign"
 
 msgid "sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign the key"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
 
 msgid "sign the key"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:828
+#: g10/keyedit.c:914
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "lsign"
 msgstr "lsign"
 
 msgid "lsign"
 msgstr "lsign"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "nrsign"
 msgstr "nrsign"
 
 msgid "nrsign"
 msgstr "nrsign"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "sign the key non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
 msgid "sign the key non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "nrlsign"
 msgstr "nrlsign"
 
 msgid "nrlsign"
 msgstr "nrlsign"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "sign the key locally and non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
 msgid "sign the key locally and non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:918
 msgid "debug"
 msgstr "debug"
 
 msgid "debug"
 msgstr "debug"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "adduid"
 msgstr "adduid"
 
 msgid "adduid"
 msgstr "adduid"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
 
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "addphoto"
 msgstr "addphoto"
 
 msgid "addphoto"
 msgstr "addphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
 
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "deluid"
 msgstr "deluid"
 
 msgid "deluid"
 msgstr "deluid"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delete user ID"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
 
 #. delphoto is really deluid in disguise
 msgid "delete user ID"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
 
 #. delphoto is really deluid in disguise
-#: g10/keyedit.c:837
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delphoto"
 msgstr "delphoto"
 
 msgid "delphoto"
 msgstr "delphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "addkey"
 msgstr "addkey"
 
 msgid "addkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "delkey"
 msgstr "delkey"
 
 msgid "delkey"
 msgstr "delkey"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:926
+msgid "addrevoker"
+msgstr "addrevoker"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+
+#: g10/keyedit.c:927
 msgid "delsig"
 msgstr "delsig"
 
 msgid "delsig"
 msgstr "delsig"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:927
 msgid "delete signatures"
 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
 
 msgid "delete signatures"
 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "expire"
 msgstr "expire"
 
 msgid "expire"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "change the expire date"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
 msgid "change the expire date"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "primary"
 msgstr "ðñùôåýùí"
 
 msgid "primary"
 msgstr "ðñùôåýùí"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "flag user ID as primary"
 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
 
 msgid "flag user ID as primary"
 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle"
 msgstr "toggle"
 
 msgid "toggle"
 msgstr "toggle"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
 
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:845
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "t"
 msgstr "t"
 
 msgid "t"
 msgstr "t"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "pref"
 msgstr "pref"
 
 msgid "pref"
 msgstr "pref"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
 
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "showpref"
 msgstr "showpref"
 
 msgid "showpref"
 msgstr "showpref"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "setpref"
 msgstr "setpref"
 
 msgid "setpref"
 msgstr "setpref"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "set preference list"
 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
 
 msgid "set preference list"
 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "updpref"
 msgstr "updpref"
 
 msgid "updpref"
 msgstr "updpref"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "updated preferences"
 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
 msgid "updated preferences"
 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "passwd"
 msgstr "passwd"
 
 msgid "passwd"
 msgstr "passwd"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "trust"
 msgstr "trust"
 
 msgid "trust"
 msgstr "trust"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "revsig"
 msgstr "revsig"
 
 msgid "revsig"
 msgstr "revsig"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
 
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:940
 msgid "revkey"
 msgstr "revkey"
 
 msgid "revkey"
 msgstr "revkey"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:940
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable"
 msgstr "disable"
 
 msgid "disable"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable a key"
 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
 msgid "disable a key"
 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable"
 msgstr "enable"
 
 msgid "enable"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable a key"
 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
 msgid "enable a key"
 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:943
 msgid "showphoto"
 msgstr "showphoto"
 
 msgid "showphoto"
 msgstr "showphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:943
 msgid "show photo ID"
 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
 
 msgid "show photo ID"
 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
 
-#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
+#: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:913
+#: g10/keyedit.c:1000
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
+#: g10/keyedit.c:1018
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:962
+#: g10/keyedit.c:1049
 msgid "Command> "
 msgstr "ÅíôïëÞ> "
 
 msgid "Command> "
 msgstr "ÅíôïëÞ> "
 
-#: g10/keyedit.c:994
+#: g10/keyedit.c:1081
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:998
+#: g10/keyedit.c:1085
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
 
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1047
+#: g10/keyedit.c:1134
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
 
-#: g10/keyedit.c:1066
+#: g10/keyedit.c:1153
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
 
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1067
+#: g10/keyedit.c:1154
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1092
+#: g10/keyedit.c:1179
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1114
+#: g10/keyedit.c:1201
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1117
+#: g10/keyedit.c:1204
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1118
+#: g10/keyedit.c:1205
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1160
+#: g10/keyedit.c:1247
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:1161
+#: g10/keyedit.c:1248
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1182
+#: g10/keyedit.c:1284
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:1183
+#: g10/keyedit.c:1285
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1252
+#: g10/keyedit.c:1354
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1254
+#: g10/keyedit.c:1356
 msgid "Really update the preferences? "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
 msgid "Really update the preferences? "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
-#: g10/keyedit.c:1292
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "Save changes? "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
 msgid "Save changes? "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
-#: g10/keyedit.c:1295
+#: g10/keyedit.c:1397
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
-#: g10/keyedit.c:1306
+#: g10/keyedit.c:1408
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1313
+#: g10/keyedit.c:1415
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1320
+#: g10/keyedit.c:1422
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1332
+#: g10/keyedit.c:1434
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1489
+#: g10/keyedit.c:1750
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß %s%s\n"
+msgid "This key may be revoked by %s key "
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1492
+#: g10/keyedit.c:1754
 msgid " (sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
 msgid " (sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
+#. Note, we use the same format string as in other show
+#. functions to make the translation job easier.
+#: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:1506
+#: g10/keyedit.c:1769
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:1510
+#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:1539
+#: g10/keyedit.c:1802
 #, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1542
+#: g10/keyedit.c:1805
 msgid "rev- faked revocation found\n"
 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
 
 msgid "rev- faked revocation found\n"
 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1544
+#: g10/keyedit.c:1807
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1574
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá Ýããõñç\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+#: g10/keyedit.c:1837
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1660
+#: g10/keyedit.c:1845
 msgid ""
 msgid ""
-"WARNING: This key already has a photo ID.\n"
-"         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé Þäç ìéá photo ID.\n"
-"    Ç ðñïóèÞêç åíüò áêüìç photo ID ìðïñåß íá ìðåñäÝøåé êÜðïéåò åêäüóåéò "
-"PGP.\n"
+"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
+"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1672
-msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
-msgstr "Ìðïñåßôå íá Ý÷åôå ìüíï ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1686
+#: g10/keyedit.c:2001
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -2931,83 +3111,109 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1697
+#: g10/keyedit.c:2006
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2012
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1832
+#: g10/keyedit.c:2147
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1842
+#: g10/keyedit.c:2157
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1846
+#: g10/keyedit.c:2161
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:2167
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1866
+#: g10/keyedit.c:2181
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1867
+#: g10/keyedit.c:2182
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1870
+#: g10/keyedit.c:2185
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1943
+#: g10/keyedit.c:2281
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+
+#: g10/keyedit.c:2296
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
+
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: g10/keyedit.c:2306
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2393
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1949
+#: g10/keyedit.c:2399
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
+#: g10/keyedit.c:2403
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1955
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2447
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2013
+#: g10/keyedit.c:2463
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2096
+#: g10/keyedit.c:2546
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2284
+#: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
+#, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2330
+#: g10/keyedit.c:2796
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2444
+#: g10/keyedit.c:2910
 msgid "user ID: \""
 msgstr "user ID: \""
 
 msgid "user ID: \""
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:2449
+#: g10/keyedit.c:2915
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3016,7 +3222,7 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2918
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3025,281 +3231,308 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2457
+#: g10/keyedit.c:2923
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2461
+#: g10/keyedit.c:2927
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2465
+#: g10/keyedit.c:2931
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
-#: g10/keyedit.c:2490
+#: g10/keyedit.c:2956
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2504
+#: g10/keyedit.c:2975
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2512
+#: g10/keyedit.c:2983
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2532
+#: g10/keyedit.c:3003
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2542
+#: g10/keyedit.c:3013
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2544
+#: g10/keyedit.c:3015
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2551
+#: g10/keyedit.c:3022
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:2581
+#: g10/keyedit.c:3052
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2730
+#: g10/keyedit.c:3207
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
-#: g10/keylist.c:87
+#: g10/keylist.c:91
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+#: g10/keylist.c:93
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
 
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
+#: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
 
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
 
-#. This is UTF8
-#: g10/keylist.c:120
+#: g10/keylist.c:127
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+#: g10/keylist.c:129
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:127
+#: g10/keylist.c:136
 msgid "not human readable"
 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
 
 msgid "not human readable"
 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
 
-#: g10/keylist.c:216
+#: g10/keylist.c:225
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
 #. of subkey
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
 #. of subkey
-#: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
+#: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
 #, c-format
 msgid " [expires: %s]"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
 #, c-format
 msgid " [expires: %s]"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keylist.c:889
-msgid "Fingerprint:"
-msgstr "Fingerprint:"
+#: g10/keylist.c:1001
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
 
-#. use tty
-#. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
-#. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:895
-msgid "             Fingerprint:"
-msgstr "             Áðïôýðùìá:"
+#: g10/keylist.c:1003
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+
+#: g10/keylist.c:1010
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+
+#: g10/keylist.c:1012
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 
-#: g10/keylist.c:899
+#. use tty
+#: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
 msgid "     Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
 msgid "     Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
-#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
+#: g10/mainproc.c:248
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:258
+#, c-format
+msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:280
+#: g10/mainproc.c:317
 #, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:326
+#: g10/mainproc.c:363
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:378
+#: g10/mainproc.c:415
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:388
+#: g10/mainproc.c:425
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:402
+#: g10/mainproc.c:439
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
+#: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:436
+#: g10/mainproc.c:473
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
 "%s áíôßèåôá\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
 "%s áíôßèåôá\n"
 
-#: g10/mainproc.c:466
+#: g10/mainproc.c:503
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:471
+#: g10/mainproc.c:510
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476
+#: g10/mainproc.c:516
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:495
+#: g10/mainproc.c:535
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:497
+#: g10/mainproc.c:537
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:672
+#: g10/mainproc.c:712
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:733
+#: g10/mainproc.c:780
 msgid "Notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
 msgid "Notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
-#: g10/mainproc.c:745
+#: g10/mainproc.c:792
 msgid "Policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
 
 msgid "Policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
 
-#: g10/mainproc.c:1198
+#: g10/mainproc.c:1247
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
-#: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
+#: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
 
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1261
+#: g10/mainproc.c:1310
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
+#: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
 
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
+#: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
 msgid "Expired signature from \""
 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
 
 msgid "Expired signature from \""
 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
+#: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1331
+#: g10/mainproc.c:1396
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[áâÝâáéï]"
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[áâÝâáéï]"
 
-#: g10/mainproc.c:1351
+#: g10/mainproc.c:1427
 msgid "                aka \""
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
 msgid "                aka \""
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1412
+#: g10/mainproc.c:1488
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
+#: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1584
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1565
+#: g10/mainproc.c:1641
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1572
+#: g10/mainproc.c:1648
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:101
+#: g10/misc.c:98
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:211
+#: g10/misc.c:162
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
 
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
 
-#: g10/misc.c:241
+#: g10/misc.c:192
 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
 
 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
 
-#: g10/misc.c:378
-#, c-format
-msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/misc.c:410
-#, c-format
-msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/misc.c:435
+#: g10/misc.c:300
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
 
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: g10/misc.c:436
+#: g10/misc.c:301
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 msgstr ""
 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
 "ðëçñïöïñßåò\n"
 
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 msgstr ""
 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
 "ðëçñïöïñßåò\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: g10/misc.c:509
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+
+#: g10/misc.c:513
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#: g10/misc.c:515
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1053
+#: g10/parse-packet.c:1065
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
@@ -3329,7 +3562,7 @@ msgstr "
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
+#: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
@@ -3441,66 +3674,73 @@ msgstr "
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
 
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:100
+#: g10/pubkey-enc.c:101
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:106
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:158
+#: g10/pubkey-enc.c:159
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:177
+#: g10/pubkey-enc.c:178
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:220
+#: g10/pubkey-enc.c:221
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:242
+#: g10/pubkey-enc.c:243
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#. HKP does not support v3 fingerprints
-#: g10/hkp.c:70
+#: g10/pubkey-enc.c:249
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+
+#: g10/hkp.c:71
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí %s ...\n"
+msgid "requesting key %08lX from %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
 
-#: g10/hkp.c:94
+#: g10/hkp.c:96
 #, c-format
 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:171
+#: g10/hkp.c:175
 #, c-format
 msgid "error sending to `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error sending to `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:186
+#: g10/hkp.c:190
 #, c-format
 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
 
 #, c-format
 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
 
-#: g10/hkp.c:189
+#: g10/hkp.c:193
 #, c-format
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
 
-#: g10/hkp.c:471
+#: g10/hkp.c:363
+msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+msgstr "áõôüò ï äéáêïìéóôÞò êëåéäéþí äåí åßíáé ðëÞñùò HKP óõìâáôüò\n"
+
+#: g10/hkp.c:515
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:521
+#: g10/hkp.c:565
 #, c-format
 msgid "can't search keyserver: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't search keyserver: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
@@ -3514,52 +3754,86 @@ msgstr "
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:215
+#: g10/seckey-cert.c:224
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
 
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/seckey-cert.c:216
+#: g10/seckey-cert.c:225
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:273
+#: g10/seckey-cert.c:282
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:311
+#: g10/seckey-cert.c:320
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
 
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
+#: g10/sig-check.c:73
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
+
+#: g10/sig-check.c:215
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
+"key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
+"signatures!\n"
 msgstr ""
 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
 "õðïãñáöÝò!\n"
 
 msgstr ""
 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
 "õðïãñáöÝò!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
+#: g10/sig-check.c:224
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 
-#: g10/sig-check.c:214
+#: g10/sig-check.c:225
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 
-#: g10/sig-check.c:237
+#: g10/sig-check.c:234
+#, c-format
+msgid ""
+"key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
+"problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:236
+#, c-format
+msgid ""
+"key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
+"problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:249
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:318
-msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
+#: g10/sig-check.c:348
+#, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
+msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
 
-#: g10/sign.c:115
+#: g10/sign.c:103
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+
+#: g10/sign.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -3567,41 +3841,49 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/sign.c:274
+#: g10/sign.c:303
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:283
+#: g10/sign.c:312
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s signature from: %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: %s\n"
+msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/sign.c:430
+#: g10/sign.c:461
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/sign.c:618
-msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: g10/sign.c:644
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
+"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
+"--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
 
-#: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
+#: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:704
+#: g10/sign.c:690
+#, c-format
+msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
 msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
 msgid "signing:"
 msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
-#: g10/sign.c:796
+#: g10/sign.c:876
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
 
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:953
+#: g10/sign.c:1029
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
@@ -3616,132 +3898,136 @@ msgstr "
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
+#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:237
+#: g10/tdbio.c:244
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:454
+#: g10/tdbio.c:459
 #, c-format
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:468
+#: g10/tdbio.c:474
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
+#: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
 #, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
+#: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
 #, c-format
 msgid "%s: can't make lock\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't make lock\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
+#: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
 #, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:503
+#: g10/tdbio.c:507
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:507
+#: g10/tdbio.c:511
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:510
+#: g10/tdbio.c:514
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:565
+#: g10/tdbio.c:554
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
+
+#: g10/tdbio.c:570
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:597
+#: g10/tdbio.c:602
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:605
+#: g10/tdbio.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
-#: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
+#: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
+#: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
+#: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1119
+#: g10/tdbio.c:1124
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1127
+#: g10/tdbio.c:1132
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1148
+#: g10/tdbio.c:1153
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1165
+#: g10/tdbio.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1170
+#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1348
+#: g10/tdbio.c:1353
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1356
+#: g10/tdbio.c:1361
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1366
+#: g10/tdbio.c:1371
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1396
+#: g10/tdbio.c:1401
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1441
+#: g10/tdbio.c:1446
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
@@ -3831,27 +4117,27 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
 
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
 
-#: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
+#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
 "øåýôéêç RNG!\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
 "øåýôéêç RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:138
+#: g10/skclist.c:157
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
+#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:149
+#: g10/skclist.c:168
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/skclist.c:160
+#: g10/skclist.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
 #, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -3888,26 +4174,21 @@ msgstr "
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
 
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:323
+#: g10/openfile.c:326
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: new options file created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
 
-#: g10/openfile.c:350
+#: g10/openfile.c:353
 #, c-format
 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:353
+#: g10/openfile.c:356
 #, c-format
 msgid "%s: directory created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/openfile.c:355
-msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
-msgstr ""
-"ðñÝðåé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôï GnuPG, þóôå íá äéáâÜóåé ôï íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
-
 #: g10/encr-data.c:91
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 #: g10/encr-data.c:91
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
@@ -3934,33 +4215,37 @@ msgstr ""
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
 
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
 
-#: g10/delkey.c:116
+#: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
+
+#: g10/delkey.c:126
 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
 
 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:138
+#: g10/delkey.c:150
 msgid "Delete this key from the keyring? "
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
 
 msgid "Delete this key from the keyring? "
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
 
-#: g10/delkey.c:146
+#: g10/delkey.c:158
 msgid "This is a secret key! - really delete? "
 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? "
 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
 
-#: g10/delkey.c:156
+#: g10/delkey.c:168
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:166
+#: g10/delkey.c:178
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/delkey.c:194
+#: g10/delkey.c:206
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:196
+#: g10/delkey.c:208
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
@@ -4056,16 +4341,26 @@ msgstr ""
 "åðåéäÞ äåí õðïóôçñßæïíôáé áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá êáé ïé õðïãñáöÝò ðïõ\n"
 "Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß áðü áõôÜ åßíáé ìåãÜëåò êáé ðïëý áñãÝò óôçí åðáëÞèåõóç."
 
 "åðåéäÞ äåí õðïóôçñßæïíôáé áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá êáé ïé õðïãñáöÝò ðïõ\n"
 "Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß áðü áõôÜ åßíáé ìåãÜëåò êáé ðïëý áñãÝò óôçí åðáëÞèåõóç."
 
-#: g10/helptext.c:99
+#: g10/helptext.c:98
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
+"êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
+"ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
+
+#: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
 
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:108 g10/helptext.c:120 g10/helptext.c:152
-#: g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185 g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
+#: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
 
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
 
-#: g10/helptext.c:113
+#: g10/helptext.c:119
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -4077,19 +4372,19 @@ msgstr ""
 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
 
 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
 
-#: g10/helptext.c:125
+#: g10/helptext.c:131
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
 
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
 
-#: g10/helptext.c:130
+#: g10/helptext.c:136
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
 
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
 
-#: g10/helptext.c:134
+#: g10/helptext.c:140
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
 
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
 
-#: g10/helptext.c:139
+#: g10/helptext.c:145
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -4103,13 +4398,13 @@ msgstr ""
 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
 
 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:154
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr ""
 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
 "õðïêëåéäß."
 
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr ""
 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
 "õðïêëåéäß."
 
-#: g10/helptext.c:156
+#: g10/helptext.c:162
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -4181,11 +4476,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
 
 "\n"
 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:194
+#: g10/helptext.c:200
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
 
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
 
-#: g10/helptext.c:198
+#: g10/helptext.c:204
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -4193,11 +4488,11 @@ msgstr ""
 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
 
 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
 
-#: g10/helptext.c:203
+#: g10/helptext.c:209
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
 
-#: g10/helptext.c:208
+#: g10/helptext.c:214
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -4208,7 +4503,7 @@ msgstr ""
 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
 
 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
 
-#: g10/helptext.c:213
+#: g10/helptext.c:219
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -4220,7 +4515,7 @@ msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
 
 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
 
-#: g10/helptext.c:219
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -4228,7 +4523,7 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
 "êëåéäïèÞêç óáò."
 
 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
 "êëåéäïèÞêç óáò."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:229
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -4242,7 +4537,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
 
 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
 
-#: g10/helptext.c:231
+#: g10/helptext.c:237
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -4252,23 +4547,23 @@ msgstr ""
 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
 
 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
 
-#: g10/helptext.c:238
+#: g10/helptext.c:244
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: g10/helptext.c:244
+#: g10/helptext.c:250
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
 
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
 
-#: g10/helptext.c:248
+#: g10/helptext.c:254
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
 
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
 
-#: g10/helptext.c:253
+#: g10/helptext.c:259
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
 
-#: g10/helptext.c:258
+#: g10/helptext.c:264
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -4276,7 +4571,7 @@ msgstr ""
 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
 
 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
 
-#: g10/helptext.c:264
+#: g10/helptext.c:270
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -4304,7 +4599,7 @@ msgstr ""
 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
 
 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
 
-#: g10/helptext.c:280
+#: g10/helptext.c:286
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -4315,69 +4610,64 @@ msgstr ""
 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
 
 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:301
 msgid "No help available"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
 
 msgid "No help available"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
 
-#: g10/helptext.c:303
+#: g10/helptext.c:309
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
-#: g10/keydb.c:177
+#: g10/keydb.c:178
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:188
-#, c-format
-msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
-msgstr "ç áëëáãÞ áäåßáò ôïõ `%s' áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/keydb.c:197
+#: g10/keydb.c:185
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/keydb.c:587
+#: g10/keydb.c:575
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1235
+#: g10/keyring.c:1226
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1237
+#: g10/keyring.c:1228
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1238
+#: g10/keyring.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1239
+#: g10/keyring.c:1230
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
 
-#: g10/keyring.c:1337
+#: g10/keyring.c:1346
 #, c-format
 msgid "checking keyring `%s'\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking keyring `%s'\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
 
-#: g10/keyring.c:1368
+#: g10/keyring.c:1377
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1379
+#: g10/keyring.c:1388
 #, c-format
 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1441
+#: g10/keyring.c:1453
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"