po: Auto update.
[gnupg.git] / po / el.po
index 18bb364..9cbcf5f 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -3135,6 +3135,10 @@ msgstr "
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
@@ -3206,10 +3210,6 @@ msgstr "
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
 
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
 
@@ -3272,9 +3272,6 @@ msgstr "
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
-
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -4287,7 +4284,7 @@ msgstr "
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
@@ -8354,6 +8351,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"