gpg: Print AKL info only in verbose mode.
[gnupg.git] / po / el.po
index 0160ccb..cc9439e 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1,24 +1,25 @@
 # Greek Translation of GnuPG.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
-#                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
+# !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
 # Designated-Translator: none
-#
+# Dimitris Maroulidis <dmaroulidis@dimitrismaroulidis.com>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
-"Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
-"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-09-14 21:14+0300\n"
+"Last-Translator: Dimitris Maroulidis <dmaroulidis@dimitrismaroulidis.com>\n"
+"Language-Team: team@gnome.gr\n"
 "Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
@@ -46,7 +47,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
 msgstr ""
@@ -54,7 +55,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid passphrase"
 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
-msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
+msgstr "μη έγκυρη φράση κλειδί"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
@@ -79,14 +80,14 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 msgid "PIN:"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgstr "κακή φράση κλειδί"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
@@ -103,44 +104,44 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η φράση κλειδί είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο όνομα\n"
 
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "êáêü MPI"
+msgstr "κακό MPI"
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgstr "κακή φράση κλειδί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't create '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgid "can't open '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
@@ -148,19 +149,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgstr "δε βρέθηκε εγγράψιμη μυστική κλειδοθήκη: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -176,21 +173,21 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
 msgstr ""
@@ -215,27 +212,27 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
 #, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
@@ -243,19 +240,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -275,8 +272,8 @@ msgstr ""
 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
-msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
-msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr[0] "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
+msgstr[1] "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
@@ -295,12 +292,12 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
+"Χρειάζεστε μια Φράση κλειδί για να προστατεύσετε το μυστικό κλειδί.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -308,7 +305,7 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
+"Επιλογές:\n"
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
@@ -317,11 +314,16 @@ msgstr ""
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Key is superseded"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμθεί"
+
 msgid "verbose"
-msgstr "áíáëõôéêÜ"
+msgstr "αναλυτικά"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
+msgstr "ήσυχη έξοδος"
 
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
@@ -331,17 +333,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "αναζήτηση κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
@@ -351,12 +350,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|καθορισμός του σετ χαρακτήρων τερματικού σε ΟΝΟΜΑ"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
@@ -372,14 +371,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "disallow the use of an external password cache"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
@@ -390,23 +389,26 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable ssh support"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται"
+
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable putty support"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+msgstr "Αναφέρετε τα προβλήματα στο <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
@@ -417,33 +419,32 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος περίληψης δεν είναι έγκυρος\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μη προκαθορισμένο αρχείο επιλογών `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "option file `%s': %s\n"
 msgid "option file '%s': %s\n"
-msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
+msgstr "αρχείο επιλογών `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading options from `%s'\n"
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση επιλογών από `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
@@ -451,48 +452,48 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory '%s' created\n"
-msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κατάλογος δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας καταλόγου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
@@ -512,19 +513,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση μυστικού απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
@@ -535,7 +536,7 @@ msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@ÅíôïëÝò:\n"
+"@Εντολές:\n"
 " "
 
 msgid ""
@@ -544,12 +545,12 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
+"Επιλογές:\n"
 " "
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
@@ -558,11 +559,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
@@ -573,43 +574,43 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "Ακύρωση"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
@@ -630,7 +631,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "íáé|íáß"
+msgstr "ναι|ναί"
 
 msgid "No"
 msgstr ""
@@ -670,7 +671,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
@@ -679,11 +680,11 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete key"
-msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "ενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 msgid ""
 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
@@ -703,115 +704,108 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': terminated\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
-
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+msgstr "πρόβλημα με τον agent: agent επιστρέφει 0x%lx\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
+msgstr "αδυναμία απενεργοποίησης των core dump: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
-msgstr "íáé|íáß"
+msgstr "ναι|ναί"
 
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "no"
-msgstr "ü÷é|ï÷é"
+msgstr "όχι|οχι"
 
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "quit"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò"
+msgstr "τερματισμός"
 
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
@@ -841,7 +835,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
@@ -849,7 +843,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
@@ -868,7 +862,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης (batchmode)\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
@@ -894,63 +888,63 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κλειδοθήκη δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+msgstr "θωράκιση: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
+msgstr "μη κρυπτογραφημένο"
 
 msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
@@ -964,73 +958,73 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
+msgstr "άγνωστη έκδοση"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
@@ -1040,52 +1034,56 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
 #, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgstr "άγνωστο"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "μη έγκυρος radix64 χαρακτήρας %02x παράβλεψη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "argument not expected"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "read error"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης αρχείου"
 
 #, fuzzy
 msgid "keyword too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "missing argument"
-msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
+msgstr "μη έγκυρο όρισμα"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid armor"
 msgid "invalid argument"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid command"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid option"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
@@ -1093,7 +1091,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
@@ -1101,7 +1099,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+msgstr "Μη έγκυρη εντολή  (δοκιμάστε \"help\")\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
@@ -1113,31 +1111,31 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core\n"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
@@ -1145,108 +1143,112 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το δημόσιο κλειδί %08lX δεν βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+msgstr "θωράκιση: %s\n"
 
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "μη έγκυρη επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
 msgid "armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
+msgstr "μη έγκυρη επικεφαλίδα clearsig\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "φωλιασμένες μη κρυπτογραφημένες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
+msgstr "μη αναμενόμενη θωράκιση:"
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
+msgstr "μη έγκυρη dash escaped γραμμή: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
+msgstr "μη έγκυρος radix64 χαρακτήρας %02x παράβλεψη\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (απουσία CRC)\n"
 
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (εντός CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
+msgstr "λάθος μορφή CRC\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
+msgstr "σφάλμα CRC: %06lx - %06lx\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (στο Τrailer)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση: η γραμμή είναι πάνω από %d χαρακτήρες\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
-"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
+"εκτυπώσιμος, σε εισαγωγικά, χαρακτήρας στη θωράκιση - ίσως έγινε χρήση "
+"προβληματικού MTA\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "not human readable"
 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
-msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
+msgstr "μη αναγνώσιμο"
 
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
-"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
+"ένα όνομα σημείωσης μπορεί να περιέχει μόνο εκτυπώσιμους χαρακτήρες και κενά "
+"και να λήγει με ένα '='\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+msgstr "η τιμή σημείωσης πρέπει να μη χρησιμοποιεί χαρακτήρες control\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1254,23 +1256,23 @@ msgstr "
 #| "with an '='\n"
 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
-"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
+"ένα όνομα σημείωσης μπορεί να περιέχει μόνο εκτυπώσιμους χαρακτήρες και κενά "
+"και να λήγει με ένα '='\n"
 
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: βρέθηκαν μη έγκυρα δεδομένα σημείωσης\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί: "
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
@@ -1279,11 +1281,24 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgid "WARNING: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το %s παρακάμπτει το %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την εντολή \"toggle\" πρώτα.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "το %s ακόμα δε λειτουργεί μαζί με το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
+msgstr "το μυστικό κλειδί δεν είναι διαθέσιμο"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
@@ -1291,18 +1306,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης (batchmode)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
+msgstr "Η επιλογή σας; "
 
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
@@ -1317,11 +1332,11 @@ msgstr "enable"
 
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί αιτία"
 
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
 msgid "forced"
 msgstr ""
@@ -1347,73 +1362,61 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "κανένα αντίστιχο δημόσιο κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
+msgstr "αναωεωμένες επιλογές"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -1426,19 +1429,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποιήθηκε έως τα %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
@@ -1450,14 +1457,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -1471,59 +1478,59 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
+msgstr "Μη έγκυρη επιλογή.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Continue? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
+msgstr "τερματισμός αυτού του μενού"
 
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
+msgstr "απεικόνιση αυτής της βοήθειας"
 
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
@@ -1536,25 +1543,25 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
+msgstr "αλλαγή της ημερομηνίας λήξης"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+msgstr "αλλαγή της εμπιστοσύνης ιδιοκτήτη"
 
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
@@ -1573,57 +1580,57 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+msgstr "Μη έγκυρη εντολή  (δοκιμάστε \"help\")\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
+msgstr "--output δεν λειτουργεί για αυτή την εντολή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open `%s'\n"
 msgid "can't open '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
+msgstr "(εκτός εάν προσδιορίσετε ένα κλειδί από αποτύπωμα)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης χωρίς το \"--yes\"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
+msgstr "Διαγραφή αυτού του κλειδιού από τη κλειδοθήκη; "
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
+msgstr "Αυτό είναι ένα μυστικό κλειδί! - Σίγουρα να διαγραφεί; "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "key"
 msgstr "key"
@@ -1631,146 +1638,155 @@ msgstr "key"
 #, fuzzy
 #| msgid "Pubkey: "
 msgid "subkey"
-msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
+msgstr "ΔημοσΚλειδί:"
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "καθαρισμός πληροφοριών εμπιστοσύνης-ιδιοκτήτη\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
+msgstr "υπάρχει ένα μυστικό κλειδί για το δημόσιο κλειδί \"%s\"!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
+"χρησιμοποιείστε πρώτα την επιλογή \"--delete-secret-key\" για διαγραφή του.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
+msgstr "αδυναμία χρήσης ενός συμμετρικού πακέτου ESK λόγω της κατάστασης S2K\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
+msgstr "χρήση του κρυπταλγόριθμου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' already compressed\n"
 msgid "'%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: `%s' είναι ένα άδειο αρχείο\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading from `%s'\n"
 msgid "reading from '%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση από `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός συμμετρικού αλγόριθμου %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του κρυπταλγόριθμου \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός χρήσης του αλγορίθμου συμπίεσης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός συμμετρικού αλγόριθμου %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s κρυπτογραφήθηκε για: \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgstr "%s κρυπτογραφημένα δεδομένα\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με άγνωστο αλγόριθμο %d\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
-"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το μήνυμα κρυπτογραφήθηκε με αδύναμο κλειδί στο\n"
+"συμμετρικό κρυπταλγόριθμο.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
+msgstr "πρόβλημα στο χειρισμό κρυπτογραφημένου πακέτου\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζετε η απομακρυσμένη εκτέλεση προγράμματος\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
-"áñ÷åßïõ\n"
+"οι κλήσεις εξωτερικών προγραμμάτων απενεργοποιήθηκαν λόγω ανασφαλών αδειών\n"
+"αρχείου\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
+"αυτή η πλατφόρμα απαιτεί προσωρ. αρχεία στην κλήση εξωτερικών προγραμμάτων\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του %s \"%s\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του %s \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα συστήματος κατά την κλήση εξωτερικού προγράμματος: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "αφύσικη έξοδος του εξωτερικού προγράμματος\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του εξωτερικού προγράμματος\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgstr "αδυναμία ανάγνωσης της απάντησης του εξωτερικού προγράμματος: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής προσωρινού φακέλου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
@@ -1778,53 +1794,56 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν κλειδιά ανάκλησης για το `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "μη χρησιμοποιήσιμο μυστικό κλειδί"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgid " - skipped"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing to `%s'\n"
 msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: η υπογραφή του υποκλειδιού σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX:  κλειδί τύπου PGP 2.x - παραλείφθηκε\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν έγινε καμμία εξαγωγή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+msgstr "[User id δεν βρέθηκε]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
@@ -1832,38 +1851,38 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error looking up: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
 
 #, c-format
 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
@@ -1872,121 +1891,130 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
-"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
+"Μη έγκυρο κλειδί %08lX έγινε έγκυρο από το --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
+msgstr "χρήση του δευτερεύοντος κλειδιού %08lX αντί του πρωτεύοντος %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+msgstr "δημιουργία μιας μη προσαρτημένης υπογραφής"
 
 #, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+msgstr "|[αρχείο]|δημιουργία μιας μη κρυπτογραφημένης υπογραφής"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+msgstr "δημιουργία μιας μη προσαρτημένης υπογραφής"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση δεδομένων"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση με χρήση μόνο συμμετρικών αλγορίθμων"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση δεδομένων (προκαθορισμένο)"
 
 msgid "verify a signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+msgstr "επαλήθευση μιας υπογραφής"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών και υπογραφών"
 
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
+msgstr "έλεγχος υπογραφής κλειδιού"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών και αποτυπωμάτων (fingerprints)"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας μυστικών κλειδιών"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly generate a new key pair"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly add a new user-id"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly revoke a user-id"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη δημόσια κλειδοθήκη"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη μυστική κλειδοθήκη"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "sign a key"
 msgid "quickly sign a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "sign a key locally"
 msgid "quickly sign a key locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού τοπικά"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού τοπικά"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ή επεξεργασία ενός κλειδιού"
 
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιών"
 
 msgid "export keys to a keyserver"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "import keys from a keyserver"
-msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "εισαγωγή κλειδιών από ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "search for keys on a keyserver"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "αναζήτηση κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "ανανέωση όλων των κλειδιών από ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
+msgstr "εισαγωγή/συγχώνευση κλειδιών"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
@@ -1998,11 +2026,11 @@ msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
@@ -2011,32 +2039,32 @@ msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
 
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
+msgstr "δημιουργία ascii θωρακισμένης εξόδου"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|κρυπτογράφηση για ΟΝΟΜΑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
+msgstr "χρήση αυτής της ταυτότητας (user id) για υπογραφή ή αποκρυπτογράφηση"
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
+msgstr "|N|καθορισμός επιπέδου συμπίεσης N (0 απενεργοποιεί)"
 
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
+msgstr "χρήση κανονικής κατάστασης κειμένου"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
+msgstr "να μη γίνει καμμία αλλαγή"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
+msgstr "ερώτηση πριν την επικάλυψη"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
@@ -2046,31 +2074,41 @@ msgid ""
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
+"(δείτε τη σελίδα man για μια πλήρη λίστα εντολών και επιλογών)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
+"Παραδείγματα:\n"
 "\n"
-" -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
-" --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
-" --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
+" -se -r Bob [αρχείο]          υπογραφή και κρυπτογράφηση για το Bob\n"
+" --clear-sign [αρχείο]         δημιουργία μη κρυπτογραφημένης υπογραφής\n"
+" --detach-sign [αρχείο]       δημιουργία αποκομμένης υπογραφής\n"
+" --list-keys [ονόματα]        απεικόνιση κλειδιών\n"
+" --fingerprint [ονόματα]      απεικόνιση αποτυπωμάτων (fingerprints)\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -2082,110 +2120,110 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
-"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"υπογραφή, έλεγχος, κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση\n"
+"η προκαθορισμένη λειτουργία εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
+msgstr "ΔημοσΚλειδί:"
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
+msgstr "Κρυπταλγόριθμος: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Compression: "
-msgstr "Óõìðßåóç: "
+msgstr "Συμπίεση: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
+msgstr "χρήση: gpg [επιλογές] "
 
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
-msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
+msgstr "δεν βρέθηκε το σύμβολο = στον ορισμό της ομάδας \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+msgstr "άγνωστο αντικείμενο ρυθμίσεως \"%s\"\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show key usage information during key listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
@@ -2195,7 +2233,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
@@ -2208,90 +2246,82 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
+msgstr "απεικόνιση της κλειδοθήκης στην οποία αναφέρετε το κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "available TOFU policies:\n"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
-
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αγνοήθηκε το παλιό αρχείο προκαθορισμένων επιλογών `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το %s δεν είναι για κανονική χρήση!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid filter option: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2301,7 +2331,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2311,18 +2341,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
@@ -2332,279 +2362,227 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
+msgstr "αδυναμία ορισμού του exec-path σε %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το πρόγραμμα ίσως δημιουργήσει αρχείο core!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το %s παρακάμπτει το %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
+msgstr "το %s δεν επιτρέπεται με το %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
+msgstr "το %s δεν έχει καμμία έννοια μαζί με το %s!\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
-
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν είναι έγκυρος\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν είναι έγκυρος\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
-"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
-"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+"ο επιλεγμένος αλγόριθμος περίληψης για πιστοποίηση\n"
+"δεν είναι έγκυρος\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
+msgstr "completes-needed πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
+msgstr "marginals-needed πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 1\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
+msgstr "max-cert-depth πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 255\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρο default-cert-level· πρέπει να είναι 0, 1, 2, ή 3\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρο min-cert-level· πρέπει να είναι 0, 1, 2, ή 3\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η απλή S2K κατάσταση (0) πρέπει να αποφεύγεται\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρη κατάσταση S2K; πρέπει να είναι 0, 1 ή 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού κρυπταλγόριθμου\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού αλγόριθμου περίληψης\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού αλγόριθμου συμπίεσης\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
+msgstr "το %s ακόμα δε λειτουργεί μαζί με το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+"απαγορεύετε η χρήση του αλγόριθμου περίληψης \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+"απαγορεύετε η χρήση του αλγόριθμου συμπίεσης \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
-"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
-
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δώθηκαν παραλήπτες (-r) χώρις χρήση κρυπτογράφησης\n"
+"δημοσίου κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key user-id"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver αποστολή απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver λήψη απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "key export failed: %s\n"
 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver αναζήτηση απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver ανανέωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "αποθωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
+msgstr "Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε το μήνυμα σας ...\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής πιστοποιητικού που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
+msgstr "εξαγωγή των κλειδιών από αυτή τη κλειδοθήκη"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "ορισμός των συγκρούσεων ώρας (timestamp) μόνο σαν προειδοποίηση"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
+msgstr "|FD|εγγραφή των πληροφοριών κατάστασης στο FD"
 
 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
 msgstr ""
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpgv [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"Έλεγχος υπογραφών σε σύγκριση με γνωστά εμπιστευμένα κλειδιά\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "No help available for '%s'"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
@@ -2614,22 +2592,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy
 msgid "show key during import"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "μη χρησιμοποιήσιμο μυστικό κλειδί"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
@@ -2637,78 +2615,85 @@ msgstr ""
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
+msgstr "παράλειψη τμήματος του τύπου %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+msgstr "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
+msgstr "Συνολικός αριθμός που επεξεργάστηκαν: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
-msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
+msgstr "      νέα κλειδιά που παραλείφθηκαν: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
+msgstr "      νέα κλειδιά που παραλείφθηκαν: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
+msgstr "          χωρίς user ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
+msgstr "              εισαχθέντα: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
+msgstr "             αμετάβλητα: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
+msgstr "          νέα user ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "           νέα υποκλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
+msgstr "   νέες ανακλήσεις κλειδιών: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "      αναγνωσμένα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "  εισαχθέντα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr " αμετάβλητα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+msgstr "          μη  εισαχθέντα: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "      αναγνωσμένα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2722,7 +2707,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
@@ -2740,131 +2725,123 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': %s\n"
 
 msgid "rejected by import screener"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: επιδιόρθωση φθαρμένου υποκλειδιού HKP\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεκτό μη ιδιο-υπογεγραμμένο user ID '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν έχει έγκυρα user ID\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
+msgstr "αυτό μπορεί να συνέβει από μια απούσα ιδιοϋπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί που δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX:  νέο κλειδί - παραλείφθηκε\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgstr "δεν βρεθηκε εγγράψιμη κλειδοθήκη: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: το δημόσιο κλειδί \"%s\" έχει εισαχθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν ταιριάζει με το αντίγραφο μας\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέο user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέα υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέο υποκλειδί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα υποκλειδιά\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" αμετάβλητο\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί εισήχθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgid "key %s: secret key already exists\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί με άκυρο κρυπταλγ. %d - παραλείφθηκε\n"
 
 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
@@ -2883,201 +2860,160 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
-"áíÜêëçóçò\n"
+"κλειδί %08lX: όχι δημόσιο κλειδί - αδυναμία εφαρμογής πιστοποιητικού "
+"ανάκλησης\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αδυναμία εντοπισμού του αρχικού τμήματος κλειδιού: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αδυναμία ανάγνωσης του αρχικού τμήματος κλειδιού: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρο πιστοποιητικό ανάκλησης: %s - απόρριψη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" πιστοποιητικό ανάκλησης εισήχθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει user ID για την υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
+"κλειδί %08lX: μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού στο user id "
 "\"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη ιδιο-υπογραφή στο user id \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: άμεση υπογραφή κλειδιού προστέθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για τη δέσμευση κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αφαιρέθηκε η δέσμευση πολλαπλού υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για την ανάκληση κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη ανάκληση υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αφαιρέθηκε η ανάκληση πολλαπλού υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
+msgstr "κλειδί %08lX: παραλείφθηκε user ID '"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: παραλείφθηκε υποκλειδί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη εξαγόμενη υπογραφή (κλάση %02x) - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: το πιστοποιητικό ανάκλησης σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρο πιστοποιητικό ανάκλησης: %s - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: η υπογραφή του υποκλειδιού σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη αναμενώμενη κλάση υπογραφής (0x%02x) - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: εντοπίστηκε διπλό user ID - ενώθηκαν\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κλειδί %08lX μπορεί να ανακληθεί: λήψη κλειδιού ανάκλησης "
 "%08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
-"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κλειδί %08lX μπορεί να ανακληθεί: το κλειδί ανάκλησης %08lX\n"
+"δεν είναι παρών.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" πιστοποιητικό ανάκλησης προστέθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: άμεση υπογραφή κλειδιού προστέθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keybox '%s' created\n"
-msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "κλειδοθήκη `%s' δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "keyring `%s' created\n"
 msgid "keyring '%s' created\n"
-msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "κλειδοθήκη `%s' δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening key DB: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+msgstr "αποτυχία επαναδόμησης της cache κλειδοθήκης: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[áíÜêëçóç]"
+msgstr "[ανάκληση]"
 
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
-
-#, fuzzy
-msgid " (reordered signatures follow)"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s:\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d duplicate signature removed\n"
-msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
-msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
-msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d signature reordered\n"
-msgid_plural "%d signatures reordered\n"
-msgstr[0] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
-msgstr[1] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
-"all signatures.\n"
-msgstr ""
+msgstr "[ιδιο-υπογραφή]"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -3086,18 +3022,18 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
-"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
-"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
+"Παρακαλώ αποφασίστε πόσο καλά εμπιστεύεστε αυτό το\n"
+"χρήστη, ώστε να μπορεί να επαληθεύει κλειδιά άλλων (με το\n"
+"να κοιτάζει passports και fingerprints από διάφορες πηγές...);\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d = Έχω μερική εμπιστοσύνη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d = Έχω πλήρη εμπιστοσύνη\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
@@ -3114,183 +3050,183 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το υπογράψετε; (y/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
+msgstr "  Αδυναμία υπογραφής.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" έχει έληξε."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το user ID \"%s\" δεν έχει ιδιο-υπογραφεί."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το user ID \"%s\" δεν έχει ιδιο-υπογραφεί."
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+"Η ιδιο-υπογραφή στο \"%s\"\n"
+"είναι μια υπογραφή τύπου PGP 2.x.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgstr "Θέλετε να τη προάγετε σε μια OpenPGP ιδιο-υπογραφή; (y/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
+"Η προυπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
+"έχει λήξει.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
-"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
+"Θέλετε να ορίσετε μια νέα υπογραφή προς αντικατάσταση της ληγμένης; (y/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
+"Η προυπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
+"είναι μια τοπική υπογραφή.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgstr "Θέλετε να τη προάγετε σε μια πλήρη εξαγώγιμη υπογραφή; (y/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" ήδη υπογράφθηκε από το κλειδί %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" ήδη υπογράφθηκε από το κλειδί %08lX\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το ξαναυπογράψετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+msgstr "Τίποτα για να υπογραφεί με το κλειδί  %08lX\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πρόκειτε να λήξει στις %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
+msgstr "Θέλετε η υπογαφήσας να λήξει ταυτόχρονα;  (Y/n) "
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
-"áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
-"ðáôÞóôå\"0\".\n"
+"Είστε σίγουροι ότι ελέγξατε προσεκτικά ότι το κλειδί που είστε έτοιμοι να\n"
+"ανήκει πράγματι στο προανφερθέν άτομο; Εάν δεν ξέρετε τι να απαντήσετε "
+"πατήστε\"0\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
+msgstr "   (0) Δεν απαντώ.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
+msgstr "   (1) Δεν έχω ελέγξει καθόλου.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgstr "   (2) Έχω κάνει τον συνήθη έλεγχο.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgstr "   (3) Έχω κάνει εκτεταμένο έλεγχο.%s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
+msgstr "Η επιλογή σας; (πληκτρολογήστε ? για πληροφορίες): "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
-"ìå ôï êëåéäß óáò: \""
+"Σίγουρα θέλετε να υπογράψετε αυτό το κλειδί\n"
+"με το κλειδί σας: \""
 
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+"Αυτή θα είναι μια ιδιο-υπογραφή.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η υπογραφή δε θα σημειωθεί σαν μη-εξαγώγιμη.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπογραφή δε θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-εξαγώγιμη.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Δεν έχω ελέγξει καθόλου αυτό το κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Έχω κάνει συνηθισμένο έλεγχο σε αυτό το κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Έχω ελέγξει πολύ προσεκτικά αυτό το κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η υπογραφή απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
@@ -3298,56 +3234,56 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
-msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
+msgstr "αποθήκευση και έξοδος"
 
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keygrip"
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
+msgstr "απεικόνιση των κλειδιών και των user ID"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgstr "επιλογή user ID N"
 
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgstr "επιλογή user ID N"
 
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
-msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
+msgstr "ανάκληση υπογραφών"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή του κλειδιού τοπικά"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "Συμβουλή: Επιλέξτε το user ID για υπογραφή\n"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
+msgstr "προσθήκη ενός user ID"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
+msgstr "προσθήκη ενός photo ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
+msgstr "διαγραφή ενός user ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
@@ -3364,73 +3300,73 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "διαγραφή ενός δευτερεύοντος κλειδιού"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "προσθήκη ενός κλειδιού ανάκλησης"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
+msgstr "σημείωση του user ID σαν πρωτεύων"
 
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
+msgstr "απεικόνιση προεπιλογών (ειδικές)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
+msgstr "απεικόνιση επιλογών (αναλυτικά)"
 
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+msgstr "αλλαγή της εμπιστοσύνης ιδιοκτήτη"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
+msgstr "ανάκληση ενός user ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "ανάκληση ενός δευτερεύοντος κλειδιού"
 
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
-msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "ενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "απενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
+msgstr "απεικόνιση photo ID"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
@@ -3439,10 +3375,15 @@ msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
+msgstr "Απαιτείται το μυστικό κλειδί για να γίνει αυτό.\n"
 
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
@@ -3452,160 +3393,180 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
+msgstr "Το κλειδί ανακλήθηκε."
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφούν όλα τα user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφούν όλα τα user ID; "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "Συμβουλή: Επιλέξτε το user ID για υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+msgstr "άγνωστη κλάση υπογραφής"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε το λιγότερο ένα user ID.\n"
 
 #, c-format
 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το user ID; "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα κλειδί.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το κλειδί; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
+msgstr "ορισμός απεικόνισης επιλογών"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
+msgstr "Σίγουρα να ανανεωθούν οι προεπιλογές;"
 
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
+msgstr "Αποθήκευση των αλλαγών; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+msgstr "Τερματισμός χωρίς αποθήκευση; "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
+msgstr "Το κλειδί δεν άλλαξε οπότε δεν χρειάζεται ενημέρωση.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgid "User ID revocation failed: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid value\n"
 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+msgstr "μη έγκυρη τιμή\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει αυτό το user ID.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Nothing to sign.\n"
-msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+msgstr "Τίποτα για να υπογραφεί με το κλειδί  %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "Digest: "
-msgstr "Ðåñßëçøç: "
+msgstr "Περίληψη: "
 
 msgid "Features: "
-msgstr "Äõíáôüôçôå: "
+msgstr "Δυνατότητε: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
@@ -3615,67 +3576,67 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr "Óçìåßùóç: "
+msgstr "Σημείωση: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχουν προεπιλογές σε ένα user ID τύπου PGP 2.x.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgstr "Αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί από %s κλειδί "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgstr "Αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί από %s κλειδί "
 
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
-msgstr " (åõáßóèçôï)"
+msgstr " (ευαίσθητο)"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgstr " [λήγει: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgstr " [λήγει: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgstr " εμπιστοσύνη: %c/%c"
 
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgstr " εμπιστοσύνη: %c/%c"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει απενεργοποιηθεί"
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+"Η εγγυρότητα του απεικονιζόμενου κλειδιού δεν είναι απαραίτητα σωστή\n"
+"εκτός και εάν επανακκινήσετε το πρόγραμμα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
 #, fuzzy
 msgid "expired"
@@ -3685,8 +3646,8 @@ msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
-"              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν έχει σημειωθεί ID χρήστη σαν πρωτεύων.  Αυτή η εντολή\n"
+"              μπορεί να κάνει ένα άλλο ID χρήστη να γίνει το πρωτεύων.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
 msgstr ""
@@ -3694,108 +3655,108 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
-"               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP2. Η προσθήκη ενός photo ID\n"
+"               μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP να το απορρίψουν.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα ακόμα θέλετε να το προσθέσετε; (y/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια photo ID σε ένα κλειδί τύπου PGP2.\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της καλής υπογραφής; (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της μη έγκυρης υπογραφής; (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της άγνωστης υπογραφής; (y/N/q)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgstr "Σίγουρα να διαγραφεί αυτή η ιδιο-υπογραφή; (y/N)"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
-msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
+msgstr[0] "Διαγράφτηκε %d υπογραφή.\n"
+msgstr[1] "Διαγράφτηκε %d υπογραφή.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
+msgstr "Τίποτα δεν διαγράφτηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr[0] "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
+msgstr[1] "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
-"               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
-"               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP 2.x. Η προσθήκη ενός\n"
+"               καθορισμένου ανακλητή μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP\n"
+"               να το απορρίψουν.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
-"Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
+"Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα καθορισμένο ανακλητή σε κλειδί τύπου PGP2.x.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε το user ID του διορισμένου ανακλητή: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
+"αδυναμία ορισμού ενός κλειδιού τύπου PGP 2.x, σαν διορισμένου ανακλητή\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
-"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
+"δε μπορείτε να ορίσετε ένα κλειδί σαν το διορισμένο ανακλητή του εαυτού του\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ορισμένο ανακλητή!\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
-"åðáíÝëèåé!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή δεν μπορεί να "
+"επανέλθει!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
+"Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή; (y/"
 "N): "
 
 #, fuzzy
@@ -3803,70 +3764,70 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
 "N) "
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
+"Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή; (y/"
 "N): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgstr "Αλλαγή ημερομηνίας λήξης για ένα δευτερεύον κλειδί.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
+msgstr "Αλλαγή ημερομηνίας λήξης για ένα πρωτεύον κλειδί.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX δεν έχει κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποιηθεί\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε ακριβώς ένα user ID.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgstr "παραλείφθηκε η v3 ιδιο-υπογραφή στο user id \"%s\"\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgstr "Επικάλυψη (y/N); "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
@@ -3874,45 +3835,45 @@ msgstr "user ID: \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
+msgstr "   υπογράφθηκε από %08lX στις %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgstr " (μη-εξαγώγιμο)"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Αυτή η υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτή την υπογραφή; (y/N)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
+msgstr "   υπογράφθηκε από %08lX στις %s%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
+msgstr "Έχετε υπογράψει αυτά τα user ID:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgstr " (μη-εξαγώγιμο)"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
+msgstr "   ανακλήθηκε από %08lX στις %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
+msgstr "Σκοπεύετε να ανακαλέσετε αυτές τις υπογραφές:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
+msgstr "Σίγουρα να δημιουργηθούν τα πιστοποιητικά ανάκλησης; (y/N)"
 
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
+msgstr "κανένα μυστικό κλειδί\n"
 
 #, c-format
 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
@@ -3920,61 +3881,70 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μια υπογραφή user ID έχει ημερομηνία %d δεύτερα στο μέλλον\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgstr "Απεικόνιση %s photo ID μεγέθους %ld για το κλειδί 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "εγγραφή άμεσης υπογραφής\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "εγγραφή ιδιο-υπογραφής\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
+msgstr "εγγραφή υπογραφής \"δέσιμου\" κλειδιού\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
+msgstr "μη έγκυρο μέγεθος κλειδιού, χρήση %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποίηση του μέγεθος κλειδιού έως %u bits\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
@@ -3989,7 +3959,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση δεδομένων"
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
@@ -4020,7 +3990,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
@@ -4031,77 +4001,77 @@ msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποιήθηκε έως τα %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
@@ -4109,20 +4079,20 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
+msgstr "Το μέγεθος κλειδιού που ζητήθηκε είναι %u bits\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -4132,12 +4102,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+"Παρακαλώ ορίστε για πόσο καιρό το κλειδί θα είναι έγκυρο.\n"
+"         0 = το κλειδί δεν λήγει ποτέ\n"
+"      <n>  = το κλειδί λήγει σε n μέρες\n"
+"      <n>w = το κλειδί λήγει σε n εβδομάδες\n"
+"      <n>m = το κλειδί λήγει σε n μήνες\n"
+"      <n>y = το κλειδί λήγει σε n έτη\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -4147,49 +4117,49 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+"Παρακαλώ ορίστε για πόσο καιρό το κλειδί θα είναι έγκυρο.\n"
+"         0 = το κλειδί δεν λήγει ποτέ\n"
+"      <n>  = το κλειδί λήγει σε n μέρες\n"
+"      <n>w = το κλειδί λήγει σε n εβδομάδες\n"
+"      <n>m = το κλειδί λήγει σε n μήνες\n"
+"      <n>y = το κλειδί λήγει σε n έτη\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
+msgstr "Το κλειδί είναι έγκυρο για; (0) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
+msgstr "Η υπογραφή έιναι έγκυρη για; (0) "
 
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+msgstr "μη έγκυρη τιμή\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgstr "το %s δεν λήγει ποτέ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgstr "το %s δεν λήγει ποτέ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
+msgstr "το %s λήγει στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή λήγει στις %s.\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
-"¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
+"Το σύστημα σας δεν μπορεί να απεικονίσει ημερομηνίες πέρα του 2038.\n"
+"Όμως, θα χειρίζονται σωστά έως το 2106.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
+msgstr "Είναι αυτό σωστό (y/n); "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4211,44 +4181,44 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
-"êáôáóêåõÜæåé\n"
-"ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
+"Χρειάζεστε ένα User-ID για να αναγνωρίσετε ένα κλειδί. Το λογισμικό "
+"κατασκευάζει\n"
+"το user-id από το Αληθινό Όνομα, Σχόλιο και Διεύθυνση Email κάπως έτσι:\n"
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
-msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
+msgstr "Αληθινό Όνομα: "
 
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο όνομα\n"
 
 #, c-format
 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
+msgstr "Το όνομα δεν επιτρέπεται να ξεκινά με αριθμητικό ψηφίο\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+msgstr "Διεύθυνση Email: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
 msgid "Comment: "
-msgstr "Ó÷üëéï: "
+msgstr "Σχόλιο: "
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο σχόλιο\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
-msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
+msgstr "Χρησιμοποιείτε το `%s' σετ χαρακτήρων.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4256,12 +4226,12 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
+"Επιλέξατε το USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
+msgstr "Παρακαλώ μην τοποθετείτε την διεύθυνση email στο όνομα ή στο σχόλιο\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4278,23 +4248,23 @@ msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (Q)τερματισμός; "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (O)εντάξει/(Q)τερματισμός; "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (Q)τερματισμός; "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (O)εντάξει/(Q)τερματισμός; "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
+msgstr "Παρακαλώ, διορθώστε πρώτα το σφάλμα\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -4302,14 +4272,14 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
-"êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
-"ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
-"óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
+"Πρέπει να δημιουργηθούν πολλά τυχαία bytes. Είναι καλή ιδέα να κάνετε\n"
+"κάποια εργασία (πληκτρολογήστε, μετακινήστε το ποντίκι, χρησιμοποιήστε\n"
+"τους δίσκους) κατα τη διάρκεια υπολογισμού πρώτων αριθμών. Αυτό δίνει\n"
+"στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών μια ευκαιρία να μαζέψει αρκετή εντροπία.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4323,121 +4293,135 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create anyway? (y/N) "
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
 #, fuzzy
 msgid "creating anyway\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού αναβλήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μυστικό κλειδί %08lX έληξε στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του δημοσίου κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgstr "δε βρέθηκε εγγράψιμη δημόσια κλειδοθήκη: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής δημόσιας κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
+msgstr "το δημόσιο και το μυστικό κλειδί δημιουργήθηκαν και υπογράφηκαν.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
-"êñõðôïãñÜöçóç.\n"
-"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
-"Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
+"Σημειώστε ότι αυτό το κλειδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "
+"κρυπτογράφηση.\n"
+"Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή \"--edit-key\" για να δημιουργηθεί\n"
+"ένα δευτερεύον κλειδί για αυτό το λόγο.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτα στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
-"ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
-"ìå ôï OpenPGP\n"
+"ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η δημιουργία υποκλειδιών για κλειδιά v3 δεν είναι σύμφωνο\n"
+"με το OpenPGP\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgstr "Μυστικά τμήματα του κύριου κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgstr "Μυστικά τμήματα του κύριου κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
+msgstr "Σίγουρα να δημιουργηθεί; "
 
 msgid "never     "
-msgstr "ðïôÝ     "
+msgstr "ποτέ     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Πολιτική κρίσιμης υπογραφής: "
 
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Πολιτική υπογραφής: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση κρίσιμης υπογραφής: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
 msgid "%d good signature\n"
 msgid_plural "%d good signatures\n"
-msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
-msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr[0] "%d κακές υπογραφές\n"
+msgstr[1] "%d κακές υπογραφές\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d κακές υπογραφές\n"
+msgstr[1] "%d κακές υπογραφές\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγω χαμένου κλειδιού\n"
+msgstr[1] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγω χαμένου κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
-msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+msgstr[0] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγο ενός σφάλματος\n"
+msgstr[1] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγο ενός σφάλματος\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
@@ -4446,38 +4430,38 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
+msgstr "Κλειδοθήκη"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+msgstr "Αποτύπωμα πρωτεύοντος κλειδιού:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+msgstr "     Αποτύπωμα υποκλειδιού:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+msgstr " Αποτύπωμα πρωτ. κλειδιού:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+msgstr "      Αποτύπωμα υποκλειδιού:"
 
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+msgstr "     Αποτύπωμα κλειδιού ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
-msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
+msgstr "έλεγχος κλειδοθήκης `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
 msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr[0] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
-msgstr[1] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+msgstr[0] "%lu κλειδιά έχουν ελεγχθεί (%lu υπογραφές)\n"
+msgstr[1] "%lu κλειδιά έχουν ελεγχθεί (%lu υπογραφές)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu key cached"
@@ -4489,12 +4473,12 @@ msgstr[1] ""
 #| msgid "1 bad signature\n"
 msgid " (%lu signature)\n"
 msgid_plural " (%lu signatures)\n"
-msgstr[0] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
-msgstr[1] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+msgstr[0] "1 κακή υπογραφή\n"
+msgstr[1] "1 κακή υπογραφή\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κλειδοθήκη δημιουργήθηκε\n"
 
 msgid "override proxy options set for dirmngr"
 msgstr ""
@@ -4513,7 +4497,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
@@ -4527,7 +4511,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
@@ -4536,205 +4520,216 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d key from %s\n"
 msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr[0] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
-msgstr[1] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr[0] "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
+msgstr[1] "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver known\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
-"õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
+"υπογράφθηκε με το κλειδί σας %08lX στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
+msgstr "παράξενο μέγεθος για ένα κλειδί κρυπτογραφημένης συνεδρίας (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
+msgstr "%s κλειδί κρυπτογραφημένης συνεδρία\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με άγνωστο αλγόριθμο %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
+msgstr "δημόσιο κλειδί είναι %08lX\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένα δεδομένα με δημόσιο κλειδί: καλό DEK\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργήθηκε %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %s key, ID %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με 1 φράση κλειδί\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
+msgstr "υπόθεση %s κρυπτογραφημένων δεδομένων\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
-"%s áíôßèåôá\n"
+"Κρυπταλγόριθμος IDEA μη διαθέσιμος, αισιόδοξη προσπάθεια χρήσης του\n"
+"%s αντίθετα\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν προστατεύτηκε η ακεραιότητα του μηύματος\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση OK\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το κρυπτογραφημένο μήνυμα έχει πειραχθεί!\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αποστολέας ζήτησε \"για-τα-μάτια-σας-μόνο\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
+msgstr "αρχικό όνομα αρχείου='%.*s'\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
+msgstr "ανεξάρτητη ανάκληση - χρησιμοποιείστε \"gpg --import\" για εφαρμογή\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "ΚΑΚΗ υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Ληγμένη υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού αυτών των πολλαπλών υπογραφών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
+msgstr "Υπογραφή έγινε στο %.*s με χρήση του κλειδιού%s ID %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 msgid "[uncertain]"
-msgstr "[áâÝâáéï]"
+msgstr "[αβέβαιο]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με εμπιστεύσιμη "
+"υπογραφή!\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή λήγει στις %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 msgid "binary"
-msgstr "äõáäéêü"
+msgstr "δυαδικό"
 
 msgid "textmode"
-msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
+msgstr "κατάσταση-κειμένου"
 
 msgid "unknown"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgstr "άγνωστο"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgid ", key algorithm "
-msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
+msgstr "άγνωστος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
@@ -4742,236 +4737,195 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
+msgstr "Αδυναμία ελέγχου της υπογραφής: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "δεν είναι αποκομμένη υπογραφή\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εντοπισμός πολλαπλών υπογραφών. Μόνο η πρώτη θα ελεγχθεί.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
+msgstr "ανεξάρτητη υπογραφή κλάσης 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
+msgstr "υπογραφή παλιού στυλ (PGP 2.x)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού του αλγόριθμου δημοσίου κλειδιού %d\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
+msgstr "μη υλοποιημένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "(reported error: %s)\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 msgid "(further info: "
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: μη συνειστώμενη επιλογή \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+msgstr "παρακαλώ χρησιμοποιήστε το \"%s%s\" καλύτερα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+msgstr "Ασυμπίεστο"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+msgstr "Ασυμπίεστο"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
+msgstr "αυτό το μήνυμα ίσως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση επιλογών από `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+msgstr "άγνωστη κλάση υπογραφής"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
-msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
+msgstr "Το αρχείο `%s' υπάρχει ήδη. "
 
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgstr "Επικάλυψη (y/N); "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
+msgstr "%s: άγνωστη κατάληξη\n"
 
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου"
 
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
+msgstr "εγγραφή στην stdout\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
-msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
+msgstr "υπόθεση υπογεγραμμένων δεδομένων στο `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού του αλγόριθμου δημοσίου κλειδιού %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πιθανόν μη ασφαλές κρυπτογραφημένο συμμετρικά κλειδί\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
+msgstr "υποπακέτο τύπου %d έχει ορισμένο το κριτικό bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
-"÷ñÞóôç:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+msgstr "πρόβλημα με τον agent: agent επιστρέφει 0x%lx\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
-"ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
+msgstr "ακυρώθηκε από το χρήστη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (κύριο κλειδί, ID %08lX)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -4980,7 +4934,7 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 "%s"
-msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+msgstr "%u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργία %s"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4990,17 +4944,17 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
-"JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
-"Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
+"Διαλέξτε μια εικόνα σαν το photo ID.  Η εικόνα αυτή πρέπει να είναι αρχείο\n"
+"JPEG. Θυμηθείτε ότι η εικόνα αποθηκεύεται μέσα στο δημόσιο κλειδί σας.  Εάν\n"
+"χρησιμοποιείτε μια μεγάλη εικόνα το κλειδί σας αντίστοιχα θα γίνει μεγάλο!\n"
+"Ιδανίκό μέγεθος για μια εικόνα είναι αυτό κοντά στο 240x288.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το photo ID: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
@@ -5008,38 +4962,38 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
+msgstr "\"%s\" δεν είναι JPEG αρχείο\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
+msgstr "Είναι αυτή η φωτογραφία σωστή (y/N/q); "
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
+msgstr "αδυναμία απεικόνισης του photo ID!\n"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί αιτία"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
+msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμθεί"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
+msgstr "Το κλειδί έχει εκτεθεί"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
+msgstr "Το κλειδί δε χρησιμοποιείται πλέον"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
+msgstr "Το User ID δεν είναι πλέον έγκυρο"
 
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+msgstr "αιτία για ανάκληση:"
 
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+msgstr "σχόλιο ανάκλησης:"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
@@ -5057,41 +5011,41 @@ msgstr "iImMqQsS"
 #, fuzzy
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
-"Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
+"Δεν δόθηκε αξία εμπιστοσύνης στο:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πιθανώς ανήκει στον ιδιοκτήτη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
+msgstr " %d = Δεν ξέρω\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d =  ΔΕΝ έχω εμπιστοσύνη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
+msgstr " %d = Εμπιστεύομαι απόλυτα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
+msgstr " m = πίσω στο κυρίως μενού\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr " s = παράλειψη αυτού του κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
+msgstr " q = τερματισμός\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5100,31 +5054,46 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
+msgstr "Η απόφαση σας; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε αυτό το κλειδί να οριστεί σαν απόλυτης εμπιστοσύνης; "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
+msgstr "Πιστοποιητικά που οδηγούν σε ένα κλειδί απόλυτης εμπιστοσύνης:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+"%08lX: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+"%08lX: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πιθανώς ανήκει στον ιδιοκτήτη\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί ανήκει σε εμάς\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"ΔΕΝ είναι βέβαιο ότι αυτό το κλειδί ανήκει στο άτομο το οποίο\n"
+"αναφέρετε το user ID. Εάν *πραγματικά* ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε\n"
+"να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση καταφατικά\n"
+"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -5132,40 +5101,40 @@ msgid ""
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
-"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
-"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"ΔΕΝ είναι βέβαιο ότι αυτό το κλειδί ανήκει στο άτομο το οποίο\n"
+"αναφέρετε το user ID. Εάν *πραγματικά* ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε\n"
+"να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση καταφατικά\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση κλειδιού χωρίς εμπιστοσύνη!\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
-"áíÜêëçóçò)\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί (λείπει το κλειδί "
+"ανάκλησης)\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ορισμένο ανακλητή!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ιδιοκτήτη του!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+msgstr "         Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η υπογραφή είναι πλαστογραφία.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το υποκλειδί έχει ανακληθεί από τον ιδιοκτήτη του!\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "Σημείωση: Αυτό το κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
@@ -5182,59 +5151,59 @@ msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
+msgstr "Σημείωση: Αυτό το κλειδί έχει λήξει!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
-"õðïãñáöÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με εμπιστεύσιμη "
+"υπογραφή!\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+msgstr "         Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΝ εμπιστευόμαστε αυτό το κλειδί!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+msgstr "         Η υπογραφή μάλλον είναι πλαστογραφία.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
-"áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με υπογραφές\n"
+"αρκετής εμπιστοσύνης!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+msgstr "         Δεν είναι βέβαιο ότι η υπογραφή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: το δημόσιο κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί είναι ήδη παρόν\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't encrypt to '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
+msgstr "Δεν ορίστηκε ένα user ID. (χρησιμοποιείστε το \"-r\")\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
@@ -5244,127 +5213,131 @@ msgid ""
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+"Πληκτρολογήστε το user ID. Τέλος με μια άδεια γραμμή: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει αυτό το user ID.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
-"ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
+"παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί έχει ήδη οριστεί σαν εξ ορισμού παραλήπτης\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "Το δημόσιο κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί έχει ήδη οριστεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
+msgstr "καμμία έγκυρη διεύθυνση\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
+msgstr "δεδομένα δεν αποθηκεύτηκαν. Αποθήκευση με την επιλογή \"--output\"\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
+msgstr "Αποκομμένη υπογραφή.\n"
 
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
+msgstr "Εισάγετε το όνομα αρχείου δεδομένων: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
+msgstr "ανάγνωση της stdin ...\n"
 
 msgid "no signed data\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgstr "δεν υπάρχουν υπογεγραμμένα δεδομένα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgid "can't open signed data '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης υπογεγραμμένων δεδομένων `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης υπογεγραμμένων δεδομένων `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
+msgstr "ανώνυμος παραλήπτης· δοκιμή μυστικού κλειδιού %08lX ...\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
+msgstr "εντάξει, είμαστε ο ανώνυμος παραλήπτης.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
+msgstr "παλαιά κωδικοποίηση του DEK δεν υποστηρίζεται\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
+msgstr "ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης %d%s είναι άγνωστος ή απενεργοποιημένος\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης %d δεν είναι στις επιλογές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μυστικό κλειδί %08lX έληξε στις %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgid "Note: key has been revoked"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "build_packet απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Ðñïò áíÜêëçóç áðü:\n"
+msgstr "Προς ανάκληση από:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Áõôü åßíáé Ýíá åõáßóèçôï êëåéäß áíÜêëçóçò)\n"
+msgstr "(Αυτό είναι ένα ευαίσθητο κλειδί ανάκλησης)\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Secret key is available.\n"
 msgid "Secret key is not available.\n"
-msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
+msgstr "Εξαναγκασμός εξόδου σε θωρακισμένο ASCII.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν κλειδιά ανάκλησης για το `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
 msgid ""
 "A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
@@ -5377,7 +5350,7 @@ msgid ""
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
-"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
@@ -5389,11 +5362,11 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
 #. for example has been given at the command line.  Several lines
@@ -5405,11 +5378,11 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -5420,47 +5393,47 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+"Το πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 "\n"
-"Ðáñáêáëþ ìåôáêéíåßóôå ôï óå Ýíá ìÝóï ðïõ ìðïñåß íá êñõöôåß åýêïëá· åÜí ç\n"
-"Mallory áðïêôÞóåé ðñüóâáóç óå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü ìðïñåß íá á÷ñçóôåýóåé\n"
-"ôï êëåéäß óáò. Åßíáé Ýîõðíï íá ôõðþóåôå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü êáé íá ôï\n"
-"öõëÜîåôå ìáêñéÜ, ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ìÝóï äåí äéáâÜæåôå ðéá.  ÁëëÜ\n"
-"ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
-"åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
+"Παρακαλώ μετακινείστε το σε ένα μέσο που μπορεί να κρυφτεί εύκολα· εάν η\n"
+"Mallory αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να αχρηστεύσει\n"
+"το κλειδί σας. Είναι έξυπνο να τυπώσετε αυτό το πιστοποιητικό και να το\n"
+"φυλάξετε μακριά, για την περίπτωση που το μέσο δεν διαβάζετε πια.  Αλλά\n"
+"προσοχή το σύστημα εκτύπωσης στο μηχανημά σας μπορεί να αποθηκεύσει την\n"
+"εκτύπωση και να την κάνει διαθέσιμη σε άλλους!\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "Ακύρωση"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
+msgstr "(Πιθανών να θέλετε να επιλέξετε το %d εδώ)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή· τέλος με μια άδεια γραμμή:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
+msgstr "Αιτία για ανάκληση: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
+msgstr "Είναι αυτό εντάξει; "
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
+msgstr "δημιουργήθηκε αδύναμο κλειδί - επανάληψη προσπάθειας\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
-"ãéá %d öïñÝò!\n"
+"αδυναμία αποφυγής αδύναμου κλειδιού για συμμετρικό κρυπταλγόριθμο, δοκιμή "
+"για %d φορές!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
@@ -5471,39 +5444,44 @@ msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σύγκρουση υπογραφής περίληψης στο μήνυμα\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX δεν έχει κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποιηθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
+msgstr " i = απεικόνιση περισσότερων πληροφοριών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïßçóç\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX έχει άκυρη κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποίηση\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr[0] ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 msgstr[1] ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
 msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
 msgstr[0] ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 msgstr[1] ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -5511,258 +5489,258 @@ msgid ""
 msgid_plural ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr[0] ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 msgstr[1] ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid_plural ""
 "key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr[0] ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 msgstr[1] ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί υπογραφής %08lX έληξε στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
+msgstr "υπόθεση κακής υπογραφής από κλειδί %08lX λόγω άγνωστου κρίσιμου bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: κανένα υποκλειδί για το πακέτο ανάκλησης υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για τη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στην %%-ανάπτυξη σημείωσης (πολυ μεγάλη).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στη %%-ανάπτυξη του url πολιτικής (πολυ μεγάλο).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στη %%-ανάπτυξη του url πολιτικής (πολυ μεγάλο).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
+msgstr "%s υπογραφή από: \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
 msgid "signing:"
-msgstr "õðïãñáöÞ:"
+msgstr "υπογραφή:"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
+msgstr "%s κρυπτογράφηση θα χρησιμοποιηθεί\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
-"øåýôéêç RNG!\n"
+"το κλειδί δεν έχει σημειωθεί σαν ανασφαλές - δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με "
+"ψεύτικη RNG!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': αντιγράφτηκε\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
-"åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
+"παραλείφθηκε `%s': αυτό είναι δημιουργημένο από PGP κλειδί ElGamal και δεν "
+"είναι ασφαλές για υπογραφές!\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, τύπος %d: write απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"# Ëßóôá ôùí êáèïñéóìÝíùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
-"# (×ñÞóç ôïõ \"gpg --import-ownertrust\" ãéá åðáíáöïñÜ ôïõò)\n"
+"# Λίστα των καθορισμένων τιμών εμπιστοσύνης, δημιουργήθηκε %s\n"
+"# (Χρήση του \"gpg --import-ownertrust\" για επαναφορά τους)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error in '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "line too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "εισαγωγή των τιμών εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôçí åýñåóç ôçò åããñáöÞò åìðéóôïóýíçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στην εύρεση της εγγραφής εμπιστοσύνης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read error in '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "trustdb: sync απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: αποτυχία lseek: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: αποτυχία write (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
+msgstr "πολύ μεγάλη συναλλαγή trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
+msgstr "%s: ο φάκελος δεν υπάρχει!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία κλεισίματος του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
+msgstr "%s: αποτυχία δημιουργίας μιας εγγραφής έκδοσης: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε μη έγκυρη trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε η trustdb\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η trustdb δεν είναι εγγράψιμη\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
+msgstr "%s: μη έγκυρη trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ενημέρωση της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
+msgstr "trustdb: απέτυχε lseek: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
+msgstr "%s: δεν είναι trustdb αρχείο\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
+msgstr "%s: εγγραφή έκδοσης με recnum %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
+msgstr "%s: μη έγκυρη έκδοση αρχείου %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
+msgstr "%s: αποτυχία στον μηδενισμό μιας εγγραφής: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
+msgstr "%s: αποτυχία στην προσθήκη μιας εγγραφής: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε η trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού γραμμών κειμένου μεγαλύτερες από %d χαρακτήρες\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "γραμμή εισόδου μεγαλύτερη από %d χαρακτήρες\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
@@ -5776,67 +5754,82 @@ msgstr ""
 msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "The binding %s is NOT known."
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
-"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
-"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "απεικόνιση των κλειδιών και των user ID"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Policy: "
 msgid "policy: %s"
-msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
+msgstr "Πολιτική: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error gathering signature stats: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
@@ -5851,38 +5844,77 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
+msgstr[1] "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
 #, c-format
-msgid "%ld message signed in the future."
-msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%ld message signed"
-msgid_plural "%ld messages signed"
-msgstr[0] "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
-msgstr[1] "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld day."
-msgid_plural " over the past %ld days."
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld week."
-msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld month."
-msgid_plural " over the past %ld months."
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -5898,97 +5930,122 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
-msgstr ""
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
-"(key %s)\n"
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
-msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Διαγράφηκαν %d υπογραφές.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Πολιτική: "
 
-#, c-format
 msgid ""
-"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgid_plural ""
-"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
 "then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
 "small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgid_plural ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
-"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
-"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
@@ -5996,38 +6053,47 @@ msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening TOFU database: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής δημόσιας κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
+msgstr "`%s' δεν είναι έγκυρο μακρύ keyID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αποδοχή σαν κλειδί με εμπιστοσύνη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
+msgstr "το κλειδί %08lX υπάρχει πάνω από μια φορά στην trustdb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
-"ðáñÜëåéøç\n"
+"κλειδί %08lX: κανένα δημόσιο κλειδί για το κλειδί με εμπιστοσύνη - "
+"παράλειψη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
+msgstr "σημείωση κλειδιού σαν απόλυτης εμπιστοσύνης.\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, req τύπος %d: read απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
+msgstr "η εγγραφή trust %lu δεν είναι του ζητούμενου τύπου %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
@@ -6044,50 +6110,50 @@ msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
 msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
+msgstr "επόμενος έλεγχος της trustdb θα γίνει στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το δημόσιο κλειδί %08lX δεν βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
+msgstr "παρακαλώ κάντε ένα --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
+msgstr "έλεγχος της trustdb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d key processed"
 msgid_plural "%d keys processed"
-msgstr[0] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
-msgstr[1] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+msgstr[0] "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
+msgstr[1] "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgid " (%d validity count cleared)\n"
 msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr[0] "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
-msgstr[1] "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
+msgstr[0] "%d κλειδιά επεξεργάστηκαν (%d μετρήσεις εγγυρότητας πέρασαν)\n"
+msgstr[1] "%d κλειδιά επεξεργάστηκαν (%d μετρήσεις εγγυρότητας πέρασαν)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν απόλυτα εμπιστεύσιμα κλειδιά\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
-"äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
+"δε βρέθηκε το δημόσιο κλειδί του απόλυτα εμπιστεύσιμου κλειδιού %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6096,14 +6162,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, τύπος %d: write απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "undefined"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "never"
-msgstr "ðïôÝ     "
+msgstr "ποτέ     "
 
 msgid "marginal"
 msgstr ""
@@ -6127,22 +6193,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "[ revoked]"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
 #, fuzzy
 msgid "[ expired]"
-msgstr "[ëçãìÝíï]"
+msgstr "[ληγμένο]"
 
 #, fuzzy
 msgid "[ unknown]"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgstr "άγνωστο"
 
 msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "[  never ]"
-msgstr "ðïôÝ     "
+msgstr "ποτέ     "
 
 msgid "[marginal]"
 msgstr ""
@@ -6158,17 +6224,17 @@ msgid ""
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
-"Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
-"ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
+"αδυναμία επαλήθευσης της υπογραφής.\n"
+"Παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι το αρχείο υπογραφής (.sig or .asc)\n"
+"πρέπει να είναι το πρώτο αρχείο στη γραμμή εντολών.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
+msgstr "γραμμή εισόδου %u είναι πολύ μεγάλη ή της λείπει το LF\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
@@ -6178,13 +6244,13 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "List, export, import Keybox data\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
@@ -6203,19 +6269,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
@@ -6235,21 +6301,17 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "αποτυχία επαναδόμησης της cache κλειδοθήκης: %s\n"
 
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
@@ -6258,24 +6320,46 @@ msgstr ""
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "remove keys from the public keyring"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη δημόσια κλειδοθήκη"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgid "||Please unlock the card"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -6283,10 +6367,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "keyserver αποστολή απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
@@ -6299,21 +6380,21 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
@@ -6333,34 +6414,34 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
@@ -6371,25 +6452,25 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "unsupported URI"
 msgid "unsupported curve\n"
-msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
+msgstr "μη υποστηριζόμενο URI"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d second)\n"
 msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr[0] "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
-msgstr[1] "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr[0] "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
+msgstr[1] "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -6399,7 +6480,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
@@ -6411,11 +6492,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
@@ -6431,22 +6512,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑτος ως προκαθορισμένου παραλήπτη"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑτος ως προκαθορισμένου παραλήπτη"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
+msgstr "μη χρήση τερματικού"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr ""
@@ -6456,14 +6537,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 msgid "use variable length input for pinpad"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
@@ -6481,13 +6562,9 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
@@ -6502,7 +6579,7 @@ msgstr "help"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται η έκδοση πρωτοκόλλου %d του gpg-agent\n"
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
@@ -6512,15 +6589,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
@@ -6534,19 +6611,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
@@ -6556,7 +6633,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
@@ -6567,22 +6644,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
@@ -6590,7 +6667,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
@@ -6603,22 +6680,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
@@ -6634,7 +6711,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
@@ -6644,7 +6721,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
@@ -6654,7 +6731,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+msgstr "επαλήθευση μιας υπογραφής"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
@@ -6665,15 +6742,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
@@ -6691,11 +6768,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "none"
-msgstr "ü÷é|ï÷é"
+msgstr "όχι|οχι"
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
@@ -6705,7 +6782,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -6715,17 +6792,17 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
-"÷ñÞóôç:\n"
+"Χρειάζεστε μια φράση κλειδί για να ξεκλειδώσετε το μυστικό κλειδί για το "
+"χρήστη:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+"%u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργία %s%s\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr ""
@@ -6747,7 +6824,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
@@ -6759,19 +6836,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid serial number\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
@@ -6783,39 +6860,39 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid date given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
@@ -6824,11 +6901,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
@@ -6836,15 +6913,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "απενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
@@ -6852,26 +6929,26 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (υπογραφή και κρυπτογράφηση)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
@@ -6880,35 +6957,35 @@ msgstr "
 #. drop everything after the number.
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+msgstr "Διεύθυνση Email: "
 
 #, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+"Πληκτρολογήστε το user ID. Τέλος με μια άδεια γραμμή: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου"
 
 #, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή· τέλος με μια άδεια γραμμή:\n"
 
 msgid "Enter URIs"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "These parameters are used:\n"
 msgstr ""
@@ -6919,7 +6996,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgid "Now creating certificate request.  "
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 msgid "This may take a while ...\n"
 msgstr ""
@@ -6941,43 +7018,43 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας μυστικών κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
@@ -6990,7 +7067,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
+msgstr "δημιουργία ascii θωρακισμένης εξόδου"
 
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
@@ -7020,46 +7097,46 @@ msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
 msgid "don't use the terminal at all"
-msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
+msgstr "μη χρήση τερματικού"
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
+msgstr "κατάσταση batch: να μη γίνονται ερωτήσεις"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
+msgstr "απάντηση ναι στις περισσότερες ερωτήσεις"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
+msgstr "απάντηση όχι στις περισσότερες ερωτήσεις"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
+msgstr "προσθήκη αυτού του κλειδιού στη λίστα των κλειδοθηκών"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
+msgstr "|ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ|χρήση αυτού του διακομιστή κλειδιών για αναζήτηση"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση αλγόριθμου κρυπτογράφησης ΟΝΟΜΑ"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση αλγόριθμου περίληψης μηνύματος ΟΝΟΜΑ "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -7067,21 +7144,21 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
-"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"υπογραφή, έλεγχος, κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση\n"
+"η προκαθορισμένη λειτουργία εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
@@ -7089,49 +7166,49 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
-msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr " s = παράλειψη αυτού του κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία κλεισίματος του `%s': %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
+msgstr "Συνολικός αριθμός που επεξεργάστηκαν: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
@@ -7139,19 +7216,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
+msgstr "rev? πρόβλημα στον έλεγχο ανάκλησης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "Error - "
 msgstr ""
@@ -7161,11 +7238,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7191,7 +7268,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
@@ -7199,18 +7276,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature made "
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 msgid "[date not given]"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
@@ -7218,21 +7295,21 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+"Αυτή θα είναι μια ιδιο-υπογραφή.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
@@ -7251,30 +7328,25 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' already cached\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "   issuer ="
 msgstr ""
@@ -7284,103 +7356,107 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate cached\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error caching certificate: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgid "creating directory '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating directory '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ignoring database dir '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading directory '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "removing cache file '%s'\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgid "not removing file '%s'\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing cache file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgid "new cache dir file '%s' created\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "δημιουργήθηκε νέο αρχείο επιλογών `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "first record of '%s' is not the version\n"
@@ -7398,11 +7474,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, c-format
 msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
@@ -7410,22 +7486,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη έγκυρο μέγεθος αρχείου random_seed - δεν\n"
+"χρησιμοποιείτε\n"
 
 msgid "detected errors in cache dir file\n"
 msgstr ""
@@ -7435,43 +7511,43 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't hash '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία κλεισίματος του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error hashing '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "opening cache file '%s'\n"
-msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η υπογραφή απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
@@ -7485,12 +7561,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
@@ -7519,7 +7595,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
@@ -7531,12 +7607,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting data from cache file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
@@ -7545,24 +7621,24 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid response from agent\n"
 msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
+msgstr "μη έγκυρη απάντηση από τον agent\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "converting S-expression failed: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "creating S-expression failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgid "ksba_crl_parse failed: %s\n"
-msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "build_packet απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
@@ -7573,15 +7649,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting CRL item: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
 msgstr ""
@@ -7589,44 +7665,44 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "signature verification suppressed\n"
 msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "update secret failed: %s\n"
 msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση μυστικού απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
@@ -7642,15 +7718,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "creating cache file '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid ""
 "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
@@ -7680,35 +7756,35 @@ msgstr ""
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη έγκυρο μέγεθος αρχείου random_seed - δεν\n"
+"χρησιμοποιείτε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache key: %s\n"
-msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
+msgstr "rev? πρόβλημα στον έλεγχο ανάκλησης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "End CRL dump\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr ""
@@ -7723,7 +7799,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
@@ -7731,23 +7807,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "too many redirections\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "use OCSP instead of CRLs"
 msgstr ""
@@ -7757,19 +7833,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "add a certificate to the cache"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "validate a certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "lookup a certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "lookup only locally stored certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "expect an URL for --lookup"
 msgstr ""
@@ -7782,17 +7858,17 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "expect certificates in PEM format"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgid "force the use of the default OCSP responder"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε το user ID του διορισμένου ανακλητή: "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
@@ -7803,11 +7879,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
@@ -7815,51 +7891,51 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "validation of certificate failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is valid\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate check failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgid "got status: '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία λήψης πληροφοριών για το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
 msgid "absolute file name expected\n"
 msgstr ""
@@ -7868,15 +7944,12 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr ""
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
 msgstr ""
@@ -7892,7 +7965,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "run without asking a user"
-msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+msgstr "Τερματισμός χωρίς αποθήκευση; "
 
 msgid "force loading of outdated CRLs"
 msgstr ""
@@ -7900,6 +7973,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr ""
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -7926,7 +8002,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
 msgstr ""
@@ -7936,7 +8012,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
 msgstr ""
@@ -7960,11 +8036,11 @@ msgid ""
 "options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
+"(δείτε τη σελίδα man για μια πλήρη λίστα εντολών και επιλογών)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
@@ -7977,32 +8053,32 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] "
-msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
+msgstr "χρήση: gpg [επιλογές] "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
-msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
+msgstr "το %s δεν επιτρέπεται με το %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέ