gpg: Print AKL info only in verbose mode.
[gnupg.git] / po / el.po
index 4c5a601..cc9439e 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
 # Greek Translation of GnuPG.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
-#
+# !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
+# Designated-Translator: none
+# Dimitris Maroulidis <dmaroulidis@dimitrismaroulidis.com>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-09 11:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
-"Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
-"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-09-14 21:14+0300\n"
+"Last-Translator: Dimitris Maroulidis <dmaroulidis@dimitrismaroulidis.com>\n"
+"Language-Team: team@gnome.gr\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "μη έγκυρη φράση κλειδί"
+
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+msgid "Quality:"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:594
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:597
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
-#. label for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:632
-msgid "Quality:"
+msgid "PIN:"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
-#. when hovering over the quality bar.  Please use an
-#. appropriate string to describe what this is about.  The
-#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
-#. If you do not translate this entry, a default english
-#. text (see source) will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:655
-msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "κακή φράση κλειδί"
+
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:697
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
+msgid "Repeat:"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:718
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η φράση κλειδί είναι πολύ μεγάλη\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:726
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο όνομα\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:731
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:743
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "êáêü MPI"
+msgstr "κακό MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:744
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgstr "κακή φράση κλειδί"
 
-#: agent/call-pinentry.c:780
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
-
-#: agent/command-ssh.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3155
-#: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
-#: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
-#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
-#: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
-#: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
-#: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgid "can't open '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1619
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1624
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1644
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgstr "δε βρέθηκε εγγράψιμη μυστική κλειδοθήκη: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1694
 #, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1709
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+
+msgid "Allow"
+msgstr ""
+
+msgid "Deny"
+msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2014
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
-#: agent/protect-tool.c:1197
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
-#: agent/command-ssh.c:2363
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr ""
-
-#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
-#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
-msgid "does not match - try again"
-msgstr ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2885
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
+
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:217
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:275
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
+
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
+
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
+
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
-#: agent/divert-scd.c:278
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
-#: agent/divert-scd.c:290
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
-#: sm/import.c:525 sm/import.c:550
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
-#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
 #, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί\n"
 
-#: agent/genkey.c:165
 #, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
-#: agent/genkey.c:191
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:212
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:235
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
-"a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:251
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
+msgstr[1] "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
+
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr ""
+msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
-"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:262
-msgid "Yes, protection is not needed"
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:306
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
+"Χρειάζεστε μια Φράση κλειδί για να προστατεύσετε το μυστικό κλειδί.\n"
 "\n"
 
-#: agent/genkey.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
+"Επιλογές:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
-msgid "run in server mode (foreground)"
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
-msgid "run in daemon mode (background)"
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
-#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
+#, fuzzy
+#| msgid "Key is superseded"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμθεί"
+
 msgid "verbose"
-msgstr "áíáëõôéêÜ"
+msgstr "αναλυτικά"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:345
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
+msgstr "ήσυχη έξοδος"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:131
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
-
-#: agent/gpg-agent.c:134
-#, fuzzy
-msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+msgstr "αναζήτηση κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
-#: agent/gpg-agent.c:137
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:141
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|καθορισμός του σετ χαρακτήρων τερματικού σε ΟΝΟΜΑ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:170
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+#, fuzzy
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
-msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
-msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
-#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+#| msgid "not supported"
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται"
+
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:286
 #, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+#| msgid "not supported"
+msgid "enable putty support"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται"
 
-#: agent/gpg-agent.c:288
-msgid ""
-"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-"Secret key management for GnuPG\n"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
+msgstr "Αναφέρετε τα προβλήματα στο <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
-#, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
-#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
-#: tools/gpg-check-pattern.c:178
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid ""
+"Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
 #, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
+msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2073
-#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος περίληψης δεν είναι έγκυρος\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgid "Note: no default option file '%s'\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μη προκαθορισμένο αρχείο επιλογών `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
-#: g10/plaintext.c:162
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "option file `%s': %s\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
+msgstr "αρχείο επιλογών `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
-#: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "reading options from `%s'\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση επιλογών από `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1346
 #, c-format
-msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1366
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
 #, fuzzy, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "listening on socket '%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
 #, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
+#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481
 #, fuzzy, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgid "directory '%s' created\n"
+msgstr "%s: κατάλογος δημιουργήθηκε\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1485
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας καταλόγου: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1624
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1629
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1649
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1654
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
 #, fuzzy, c-format
-msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "η ενημέρωση μυστικού απέτυχε: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1907
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2021
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2032
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:149
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Εντολές:\n"
+" "
+
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Επιλογές:\n"
+" "
+
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
-#: agent/protect-tool.c:151
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1188
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1194
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1199
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Ακύρωση"
 
-#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
-#, fuzzy
-msgid "cancelled\n"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, fuzzy, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
-#, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:181
 #, fuzzy, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
-#: agent/trustlist.c:216
 #, fuzzy, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
-#, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
-#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -644,2470 +621,2400 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:539
-#, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:551
-msgid "Correct"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:574
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:583
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "íáé|íáß"
+msgstr "ναι|ναί"
 
-#: agent/trustlist.c:583
 msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: agent/findkey.c:158
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 
-#: agent/findkey.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr ""
 
-#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
 #, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
-#: agent/findkey.c:196
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1372
-#: tools/gpgconf-comp.c:1695
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
-#: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Delete key"
+msgstr "ενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
-#: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid ""
+"Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+"Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
+msgstr ""
+
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:661
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
+
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
-#: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:712
 #, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:725
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1634
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1678
-#, fuzzy
-msgid "host not found"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running '%s': terminated\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:335
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:393
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:404
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:414
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+msgstr "πρόβλημα με τον agent: agent επιστρέφει 0x%lx\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
-
-#: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
-
-#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
+msgstr "αδυναμία απενεργοποίησης των core dump: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
-#: common/sysutils.c:232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
 msgid "yes"
-msgstr "íáé|íáß"
+msgstr "ναι|ναί"
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
 msgid "no"
-msgstr "ü÷é|ï÷é"
+msgstr "όχι|οχι"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
 msgid "quit"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò"
+msgstr "τερματισμός"
 
-#: common/yesno.c:75
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:112
 msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: common/yesno.c:113
 #, fuzzy
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
-#: common/miscellaneous.c:71
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/miscellaneous.c:74
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/asshelp.c:242
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: common/asshelp.c:347
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:682
-#, fuzzy
-msgid "Certificate chain available"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
-#: common/audit.c:689
-#, fuzzy
-msgid "root certificate missing"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
 
-#: common/audit.c:715
-msgid "Data encryption succeeded"
+#, c-format
+msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
-#, fuzzy
-msgid "Data available"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+#, c-format
+msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgstr ""
+
+msgid "connection to agent established\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης (batchmode)\n"
+
+#, c-format
+msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+msgstr ""
+
+msgid "connection to the dirmngr established\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Data available"
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
-#: common/audit.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κλειδοθήκη δημιουργήθηκε\n"
 
-#: common/audit.c:728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+msgstr "θωράκιση: %s\n"
 
-#: common/audit.c:730 common/audit.c:732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
-#: common/audit.c:734
 #, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
+msgstr "μη κρυπτογραφημένο"
 
-#: common/audit.c:740
 msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:748
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:776
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:796
+#, fuzzy, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:821
+#, fuzzy
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
 
-#: common/audit.c:830
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
-#: common/audit.c:835
 #, fuzzy
-msgid "Parsing signature succeeded"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
-#: common/audit.c:840
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Bad hash algorithm: %s"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
-#: common/audit.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
-#: common/audit.c:871
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
-#: common/audit.c:882
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
+
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
-#: common/audit.c:892
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
-#: common/audit.c:909
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
-#: common/audit.c:968
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1017
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
+msgstr "άγνωστη έκδοση"
 
-#: common/audit.c:1035
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1045
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1081
 #, fuzzy, c-format
-msgid "No help available for `%s'."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgid "No help available for '%s'."
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
-#: common/helpfile.c:80
 #, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "άγνωστο"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "μη έγκυρος radix64 χαρακτήρας %02x παράβλεψη\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "argument not expected"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "read error"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης αρχείου"
+
+#, fuzzy
+msgid "keyword too long"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "missing argument"
+msgstr "μη έγκυρο όρισμα"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid armor"
+msgid "invalid argument"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid command"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "Μη έγκυρη εντολή  (δοκιμάστε \"help\")\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
+
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "το δημόσιο κλειδί %08lX δεν βρέθηκε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+msgstr "θωράκιση: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:418
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "μη έγκυρη επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
-#: g10/armor.c:429
 msgid "armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
-#: g10/armor.c:442
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
+msgstr "μη έγκυρη επικεφαλίδα clearsig\n"
 
-#: g10/armor.c:455
 #, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
-#: g10/armor.c:508
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "φωλιασμένες μη κρυπτογραφημένες υπογραφές\n"
 
-#: g10/armor.c:643
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
+msgstr "μη αναμενόμενη θωράκιση:"
 
-#: g10/armor.c:655
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
+msgstr "μη έγκυρη dash escaped γραμμή: "
 
-#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
+msgstr "μη έγκυρος radix64 χαρακτήρας %02x παράβλεψη\n"
 
-#: g10/armor.c:852
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (απουσία CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:886
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (εντός CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:894
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
+msgstr "λάθος μορφή CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
+msgstr "σφάλμα CRC: %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:918
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (στο Τrailer)\n"
 
-#: g10/armor.c:922
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
 
-#: g10/armor.c:1233
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
-#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση: η γραμμή είναι πάνω από %d χαρακτήρες\n"
 
-#: g10/armor.c:1242
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
-"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
+"εκτυπώσιμος, σε εισαγωγικά, χαρακτήρας στη θωράκιση - ίσως έγινε χρήση "
+"προβληματικού MTA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "μη αναγνώσιμο"
 
-#: g10/build-packet.c:976
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
-"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
+"ένα όνομα σημείωσης μπορεί να περιέχει μόνο εκτυπώσιμους χαρακτήρες και κενά "
+"και να λήγει με ένα '='\n"
 
-#: g10/build-packet.c:988
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
 
-#: g10/build-packet.c:994
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1012
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+msgstr "η τιμή σημείωσης πρέπει να μη χρησιμοποιεί χαρακτήρες control\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"ένα όνομα σημείωσης μπορεί να περιέχει μόνο εκτυπώσιμους χαρακτήρες και κενά "
+"και να λήγει με ένα '='\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: βρέθηκαν μη έγκυρα δεδομένα σημείωσης\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
-msgid "not human readable"
-msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το %s παρακάμπτει το %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την εντολή \"toggle\" πρώτα.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "το %s ακόμα δε λειτουργεί μαζί με το %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
+msgstr "το μυστικό κλειδί δεν είναι διαθέσιμο"
 
-#: g10/card-util.c:67
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
-#: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης (batchmode)\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
-#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
-#: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
+msgstr "Η επιλογή σας; "
 
-#: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:417
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:418
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:418
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί αιτία"
 
-#: g10/card-util.c:445
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
-#: g10/card-util.c:445
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:523
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:525
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:527
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:544
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:546
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:564
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:585
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
+msgstr "κανένα αντίστιχο δημόσιο κλειδί: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:593
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgid "error reading '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:699
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:709
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:768
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:778
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:798
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
+msgstr "αναωεωμένες επιλογές"
 
-#: g10/card-util.c:806
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
-#: g10/card-util.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
-#: g10/card-util.c:836
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:850
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
-#: g10/card-util.c:871
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
-#: g10/card-util.c:942
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:943
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
-#: g10/card-util.c:952
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1036
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
+msgid ""
+"Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποιήθηκε έως τα %u bits\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1077
+#, fuzzy
+msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
+
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1086
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1120
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
+msgstr "Μη έγκυρη επιλογή.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1196
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1231
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1236
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
-#: g10/card-util.c:1241
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
+
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
+msgstr "τερματισμός αυτού του μενού"
 
-#: g10/card-util.c:1311
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
-#: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
 msgid "show this help"
-msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
+msgstr "απεικόνιση αυτής της βοήθειας"
 
-#: g10/card-util.c:1314
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
-#: g10/card-util.c:1317
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1318
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1319
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1320
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
+msgstr "αλλαγή της ημερομηνίας λήξης"
 
-#: g10/card-util.c:1321
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+msgstr "αλλαγή της εμπιστοσύνης ιδιοκτήτη"
 
-#: g10/card-util.c:1322
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1323
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:1324
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1325
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
-#: g10/card-util.c:1326
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1327
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
-msgid "Command> "
-msgstr "ÅíôïëÞ> "
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr ""
+
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr ""
+
+msgid "gpg/card> "
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
-#: g10/card-util.c:1516
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
-#: g10/card-util.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+msgstr "Μη έγκυρη εντολή  (δοκιμάστε \"help\")\n"
 
-#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
+msgstr "--output δεν λειτουργεί για αυτή την εντολή\n"
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
-#: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
-#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
+msgstr "(εκτός εάν προσδιορίσετε ένα κλειδί από αποτύπωμα)\n"
 
-#: g10/delkey.c:133
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης χωρίς το \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:145
 #, fuzzy
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
+msgstr "Διαγραφή αυτού του κλειδιού από τη κλειδοθήκη; "
 
-#: g10/delkey.c:153
 #, fuzzy
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
+msgstr "Αυτό είναι ένα μυστικό κλειδί! - Σίγουρα να διαγραφεί; "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
+
+msgid "key"
+msgstr "key"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Pubkey: "
+msgid "subkey"
+msgstr "ΔημοσΚλειδί:"
 
-#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "καθαρισμός πληροφοριών εμπιστοσύνης-ιδιοκτήτη\n"
 
-#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
+msgstr "υπάρχει ένα μυστικό κλειδί για το δημόσιο κλειδί \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
+"χρησιμοποιείστε πρώτα την επιλογή \"--delete-secret-key\" για διαγραφή του.\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
+msgstr "αδυναμία χρήσης ενός συμμετρικού πακέτου ESK λόγω της κατάστασης S2K\n"
 
-#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
-
-#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgstr "χρήση του κρυπταλγόριθμου: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
-
-#: g10/encode.c:485
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
-"pgp2\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' already compressed\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
-#: g10/encode.c:510
-#, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: `%s' είναι ένα άδειο αρχείο\n"
 
-#: g10/encode.c:541
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr ""
-"áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
-"ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "reading from `%s'\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση από `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:559
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός συμμετρικού αλγόριθμου %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του κρυπταλγόριθμου \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
-#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός χρήσης του αλγορίθμου συμπίεσης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
 
-#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
-
-#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+"ο εξαναγκασμός συμμετρικού αλγόριθμου %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
 
-#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s κρυπτογραφήθηκε για: \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgstr "%s κρυπτογραφημένα δεδομένα\n"
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με άγνωστο αλγόριθμο %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
-"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το μήνυμα κρυπτογραφήθηκε με αδύναμο κλειδί στο\n"
+"συμμετρικό κρυπταλγόριθμο.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
+msgstr "πρόβλημα στο χειρισμό κρυπτογραφημένου πακέτου\n"
 
-#: g10/exec.c:49
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζετε η απομακρυσμένη εκτέλεση προγράμματος\n"
 
-#: g10/exec.c:313
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
-"áñ÷åßïõ\n"
+"οι κλήσεις εξωτερικών προγραμμάτων απενεργοποιήθηκαν λόγω ανασφαλών αδειών\n"
+"αρχείου\n"
 
-#: g10/exec.c:343
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
+"αυτή η πλατφόρμα απαιτεί προσωρ. αρχεία στην κλήση εξωτερικών προγραμμάτων\n"
 
-#: g10/exec.c:421
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:424
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:509
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα συστήματος κατά την κλήση εξωτερικού προγράμματος: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "αφύσικη έξοδος του εξωτερικού προγράμματος\n"
 
-#: g10/exec.c:535
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του εξωτερικού προγράμματος\n"
 
-#: g10/exec.c:552
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgstr "αδυναμία ανάγνωσης της απάντησης του εξωτερικού προγράμματος: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:609
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής προσωρινού φακέλου `%s': %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
-#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
-
-#: g10/export.c:67
-#, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "δε βρέθηκαν κλειδιά ανάκλησης για το `%s'\n"
 
-#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "μη χρησιμοποιήσιμο μυστικό κλειδί"
 
-#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:73
-msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:338
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
-#: g10/export.c:367
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
-#: g10/export.c:375
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
-
-#: g10/export.c:386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: η υπογραφή του υποκλειδιού σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/export.c:537
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/export.c:560
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: g10/export.c:584
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "κλειδί %08lX:  κλειδί τύπου PGP 2.x - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν έγινε καμμία εξαγωγή\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:175
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+msgstr "[User id δεν βρέθηκε]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
-#: g10/getkey.c:1111
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1116
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1118
 #, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
-#: g10/getkey.c:1928
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
 msgstr ""
-"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Μη έγκυρο κλειδί %08lX έγινε έγκυρο από το --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
+msgstr "χρήση του δευτερεύοντος κλειδιού %08lX αντί του πρωτεύοντος %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2809
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@ÅíôïëÝò:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:372
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
+msgstr "δημιουργία μιας μη προσαρτημένης υπογραφής"
 
-#: g10/gpg.c:373
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "|[αρχείο]|δημιουργία μιας μη κρυπτογραφημένης υπογραφής"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+msgstr "δημιουργία μιας μη προσαρτημένης υπογραφής"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
 msgid "encrypt data"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση δεδομένων"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση με χρήση μόνο συμμετρικών αλγορίθμων"
 
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση δεδομένων (προκαθορισμένο)"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
 msgid "verify a signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+msgstr "επαλήθευση μιας υπογραφής"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών και υπογραφών"
 
-#: g10/gpg.c:386
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
+msgstr "έλεγχος υπογραφής κλειδιού"
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών και αποτυπωμάτων (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
 msgid "list secret keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας μυστικών κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:389
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly generate a new key pair"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+msgid "full featured key pair generation"
+msgstr ""
+
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
-#: g10/gpg.c:390
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη δημόσια κλειδοθήκη"
 
-#: g10/gpg.c:392
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη μυστική κλειδοθήκη"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "sign a key"
+msgid "quickly sign a key"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "sign a key locally"
+msgid "quickly sign a key locally"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού τοπικά"
 
-#: g10/gpg.c:393
 msgid "sign a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού"
 
-#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού τοπικά"
 
-#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ή επεξεργασία ενός κλειδιού"
 
-#: g10/gpg.c:396
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
-#: g10/gpg.c:398
 msgid "export keys"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "εισαγωγή κλειδιών από ένα διακομιστή κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:402
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "αναζήτηση κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:404
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "ανανέωση όλων των κλειδιών από ένα διακομιστή κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:409
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
+msgstr "εισαγωγή/συγχώνευση κλειδιών"
 
-#: g10/gpg.c:412
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:413
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
 msgid "update the trust database"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
-#: g10/gpg.c:430
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
+msgstr "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
-#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
-"@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
+msgstr "δημιουργία ascii θωρακισμένης εξόδου"
 
-#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|κρυπτογράφηση για ΟΝΟΜΑ"
 
-#: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
+msgstr "χρήση αυτής της ταυτότητας (user id) για υπογραφή ή αποκρυπτογράφηση"
 
-#: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
+msgstr "|N|καθορισμός επιπέδου συμπίεσης N (0 απενεργοποιεί)"
 
-#: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
+msgstr "χρήση κανονικής κατάστασης κειμένου"
 
-#: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
-#: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
+msgstr "να μη γίνει καμμία αλλαγή"
 
-#: g10/gpg.c:484
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
+msgstr "ερώτηση πριν την επικάλυψη"
 
-#: g10/gpg.c:527
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:528
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
-
-#: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
+"(δείτε τη σελίδα man για μια πλήρη λίστα εντολών και επιλογών)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
+"Παραδείγματα:\n"
 "\n"
-" -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
-" --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
-" --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
+" -se -r Bob [αρχείο]          υπογραφή και κρυπτογράφηση για το Bob\n"
+" --clear-sign [αρχείο]         δημιουργία μη κρυπτογραφημένης υπογραφής\n"
+" --detach-sign [αρχείο]       δημιουργία αποκομμένης υπογραφής\n"
+" --list-keys [ονόματα]        απεικόνιση κλειδιών\n"
+" --fingerprint [ονόματα]      απεικόνιση αποτυπωμάτων (fingerprints)\n"
 
-#: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-
-#: g10/gpg.c:777
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
-#: g10/gpg.c:780
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
+#| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
+#| "default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
-"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"υπογραφή, έλεγχος, κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση\n"
+"η προκαθορισμένη λειτουργία εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου\n"
 
-#: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
-#: g10/gpg.c:794
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
+msgstr "ΔημοσΚλειδί:"
 
-#: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
 msgid "Cipher: "
-msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
+msgstr "Κρυπταλγόριθμος: "
 
-#: g10/gpg.c:808
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
 msgid "Compression: "
-msgstr "Óõìðßåóç: "
-
-#: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
-msgid "Used libraries:"
-msgstr ""
+msgstr "Συμπίεση: "
 
-#: g10/gpg.c:930
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s [options] %s\n"
+msgstr "χρήση: gpg [επιλογές] "
 
-#: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
-#: g10/gpg.c:1118
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
+msgstr "δεν βρέθηκε το σύμβολο = στον ορισμό της ομάδας \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1315
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1318
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1321
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1327
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1330
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1333
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1339
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1342
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1345
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1351
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1354
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1357
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1536
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
+msgstr "άγνωστο αντικείμενο ρυθμίσεως \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1636
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1638
+#, fuzzy
+msgid "show key usage information during key listings"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
+
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1640
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
-#: g10/gpg.c:1642
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1646
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1648
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
-#: g10/gpg.c:1650
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1652
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1654
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1656
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
+msgstr "απεικόνιση της κλειδοθήκης στην οποία αναφέρετε το κλειδί"
 
-#: g10/gpg.c:1658
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
-#: g10/gpg.c:1817
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1908
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αγνοήθηκε το παλιό αρχείο προκαθορισμένων επιλογών `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το %s δεν είναι για κανονική χρήση!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
-#: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2567
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
-#: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
-#: g10/gpg.c:2602
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2605
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2612
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2615
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2622
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2625
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2632
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2635
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2643
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2645
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2647
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
-#: g10/gpg.c:2649
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2653
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2655
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
-#: g10/gpg.c:2657
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
-#: g10/gpg.c:2659
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2661
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
-#: g10/gpg.c:2663
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2665
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2672
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2675
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2682
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
+msgstr "αδυναμία ορισμού του exec-path σε %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2857
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1374
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το πρόγραμμα ίσως δημιουργήσει αρχείο core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2969
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το %s παρακάμπτει το %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2978
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
+msgstr "το %s δεν επιτρέπεται με το %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2981
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
-
-#: g10/gpg.c:2996
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "το %s δεν έχει καμμία έννοια μαζί με το %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3010
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
-
-#: g10/gpg.c:3016
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
-"äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
-"êáôÜóôáóç\n"
-
-#: g10/gpg.c:3022
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3035
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
-"ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1446
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
-
-#: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν είναι έγκυρος\n"
 
-#: g10/gpg.c:3113
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν είναι έγκυρος\n"
 
-#: g10/gpg.c:3119
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
-"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
-"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+"ο επιλεγμένος αλγόριθμος περίληψης για πιστοποίηση\n"
+"δεν είναι έγκυρος\n"
 
-#: g10/gpg.c:3134
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
+msgstr "completes-needed πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3136
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
+msgstr "marginals-needed πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
+msgstr "max-cert-depth πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3140
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρο default-cert-level· πρέπει να είναι 0, 1, 2, ή 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3142
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρο min-cert-level· πρέπει να είναι 0, 1, 2, ή 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3145
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η απλή S2K κατάσταση (0) πρέπει να αποφεύγεται\n"
 
-#: g10/gpg.c:3149
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρη κατάσταση S2K; πρέπει να είναι 0, 1 ή 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3156
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές\n"
 
-#: g10/gpg.c:3165
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού κρυπταλγόριθμου\n"
 
-#: g10/gpg.c:3169
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού αλγόριθμου περίληψης\n"
 
-#: g10/gpg.c:3173
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού αλγόριθμου συμπίεσης\n"
 
-#: g10/gpg.c:3206
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3253
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+msgstr "το %s ακόμα δε λειτουργεί μαζί με το %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3258
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+"απαγορεύετε η χρήση του αλγόριθμου περίληψης \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3263
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+"απαγορεύετε η χρήση του αλγόριθμου συμπίεσης \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3355
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3366
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
-"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δώθηκαν παραλήπτες (-r) χώρις χρήση κρυπτογράφησης\n"
+"δημοσίου κλειδιού\n"
 
-#: g10/gpg.c:3387
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3394
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3396
 #, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3406
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3419
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3421
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3424
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-#: g10/gpg.c:3442
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3455
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3470
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3472
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3475
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-#: g10/gpg.c:3495
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3504
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#: g10/gpg.c:3529
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3537
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
-#: g10/gpg.c:3541
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
-
-#: g10/gpg.c:3562
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
-
-#: g10/gpg.c:3654
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver αποστολή απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3656
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver λήψη απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3658
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιού απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3669
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver αναζήτηση απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3679
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver ανανέωση απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3730
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "αποθωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3828
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3945
-msgid "[filename]"
-msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3949
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
+msgstr "Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε το μήνυμα σας ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4261
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής πιστοποιητικού που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
-#: g10/gpg.c:4263
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
-#: g10/gpg.c:4296
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
+msgstr "εξαγωγή των κλειδιών από αυτή τη κλειδοθήκη"
 
-#: g10/gpgv.c:74
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "ορισμός των συγκρούσεων ώρας (timestamp) μόνο σαν προειδοποίηση"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
 msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
+msgstr "|FD|εγγραφή των πληροφοριών κατάστασης στο FD"
+
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpgv.c:99
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpgv [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"Έλεγχος υπογραφών σε σύγκριση με γνωστά εμπιστευμένα κλειδιά\n"
 
-#: g10/helptext.c:72
 msgid "No help available"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια"
 
-#: g10/helptext.c:82
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No help available for `%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
-#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:98
+#, fuzzy
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
+
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
-#: g10/import.c:100
 #, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
+msgid "show key during import"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
-#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:104
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "μη χρησιμοποιήσιμο μυστικό κλειδί"
 
-#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:269
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
+msgstr "παράλειψη τμήματος του τύπου %d\n"
 
-#: g10/import.c:278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+msgstr "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
 
-#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
+msgstr "Συνολικός αριθμός που επεξεργάστηκαν: %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "      νέα κλειδιά που παραλείφθηκαν: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
+msgstr "      νέα κλειδιά που παραλείφθηκαν: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
+msgstr "          χωρίς user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
+msgstr "              εισαχθέντα: %lu"
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
+msgstr "             αμετάβλητα: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
+msgstr "          νέα user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "           νέα υποκλειδιά: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
+msgstr "   νέες ανακλήσεις κλειδιών: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "      αναγνωσμένα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "  εισαχθέντα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr " αμετάβλητα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+msgstr "          μη  εισαχθέντα: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "      αναγνωσμένα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
-#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import screener"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:758
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: επιδιόρθωση φθαρμένου υποκλειδιού HKP\n"
 
-#: g10/import.c:773
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεκτό μη ιδιο-υπογεγραμμένο user ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν έχει έγκυρα user ID\n"
 
-#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
+msgstr "αυτό μπορεί να συνέβει από μια απούσα ιδιοϋπογραφή\n"
 
-#: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί που δε βρέθηκε: %s\n"
 
-#: g10/import.c:797
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX:  νέο κλειδί - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
-
-#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
-#, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "δεν βρεθηκε εγγράψιμη κλειδοθήκη: %s\n"
 
-#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
-#: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
-#, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:834
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: το δημόσιο κλειδί \"%s\" έχει εισαχθεί\n"
 
-#: g10/import.c:858
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
-
-#: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
-
-#: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν ταιριάζει με το αντίγραφο μας\n"
 
-#: g10/import.c:920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέο user ID\n"
 
-#: g10/import.c:923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
-#: g10/import.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέα υπογραφή\n"
 
-#: g10/import.c:929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
-#: g10/import.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέο υποκλειδί\n"
 
-#: g10/import.c:935
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα υποκλειδιά\n"
 
-#: g10/import.c:938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
-#: g10/import.c:941
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
-#: g10/import.c:944
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
-#: g10/import.c:947
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
-#: g10/import.c:971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" αμετάβλητο\n"
 
-#: g10/import.c:1143
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
-
-#: g10/import.c:1154
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί εισήχθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
-#, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgid "key %s: secret key already exists\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
-#: g10/import.c:1182
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
+msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:1212
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1222
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί με άκυρο κρυπταλγ. %d - παραλείφθηκε\n"
+
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1252
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
-"áíÜêëçóçò\n"
+"κλειδί %08lX: όχι δημόσιο κλειδί - αδυναμία εφαρμογής πιστοποιητικού "
+"ανάκλησης\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αδυναμία εντοπισμού του αρχικού τμήματος κλειδιού: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αδυναμία ανάγνωσης του αρχικού τμήματος κλειδιού: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1295
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρο πιστοποιητικό ανάκλησης: %s - απόρριψη\n"
 
-#: g10/import.c:1327
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" πιστοποιητικό ανάκλησης εισήχθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1393
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει user ID για την υπογραφή\n"
 
-#: g10/import.c:1408
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
-"s\"\n"
+"κλειδί %08lX: μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού στο user id "
+"\"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1410
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη ιδιο-υπογραφή στο user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1428
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού\n"
 
-#: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: άμεση υπογραφή κλειδιού προστέθηκε\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για τη δέσμευση κλειδιού\n"
 
-#: g10/import.c:1441
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
-#: g10/import.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αφαιρέθηκε η δέσμευση πολλαπλού υποκλειδιού\n"
 
-#: g10/import.c:1478
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για την ανάκληση κλειδιού\n"
 
-#: g10/import.c:1491
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη ανάκληση υποκλειδιού\n"
 
-#: g10/import.c:1506
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αφαιρέθηκε η ανάκληση πολλαπλού υποκλειδιού\n"
 
-#: g10/import.c:1548
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
+msgstr "κλειδί %08lX: παραλείφθηκε user ID '"
 
-#: g10/import.c:1569
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: παραλείφθηκε υποκλειδί\n"
 
-#: g10/import.c:1596
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη εξαγόμενη υπογραφή (κλάση %02x) - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1606
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: το πιστοποιητικό ανάκλησης σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρο πιστοποιητικό ανάκλησης: %s - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1637
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: η υπογραφή του υποκλειδιού σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1645
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη αναμενώμενη κλάση υπογραφής (0x%02x) - παραλείφθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1774
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: εντοπίστηκε διπλό user ID - ενώθηκαν\n"
 
-#: g10/import.c:1836
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
-"08lX\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κλειδί %08lX μπορεί να ανακληθεί: λήψη κλειδιού ανάκλησης "
+"%08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1850
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
-"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κλειδί %08lX μπορεί να ανακληθεί: το κλειδί ανάκλησης %08lX\n"
+"δεν είναι παρών.\n"
 
-#: g10/import.c:1909
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" πιστοποιητικό ανάκλησης προστέθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:1943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: άμεση υπογραφή κλειδιού προστέθηκε\n"
 
-#: g10/import.c:2332
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:2340
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:2342
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox '%s' created\n"
+msgstr "κλειδοθήκη `%s' δημιουργήθηκε\n"
 
-#: g10/keydb.c:181
-#, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "keyring `%s' created\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
+msgstr "κλειδοθήκη `%s' δημιουργήθηκε\n"
 
-#: g10/keydb.c:187
-#, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:710
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+msgstr "αποτυχία επαναδόμησης της cache κλειδοθήκης: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[áíÜêëçóç]"
+msgstr "[ανάκληση]"
 
-#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
-
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "[ιδιο-υπογραφή]"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
-
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
-
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
-
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
-
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
-
-#: g10/keyedit.c:356
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
-
-#: g10/keyedit.c:358
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
-
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3115,1140 +3022,945 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
-"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
-"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
+"Παρακαλώ αποφασίστε πόσο καλά εμπιστεύεστε αυτό το\n"
+"χρήστη, ώστε να μπορεί να επαληθεύει κλειδιά άλλων (με το\n"
+"να κοιτάζει passports και fingerprints από διάφορες πηγές...);\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d = Έχω μερική εμπιστοσύνη\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d = Έχω πλήρη εμπιστοσύνη\n"
 
-#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:598
+#, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το υπογράψετε; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1759
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
+msgstr "  Αδυναμία υπογραφής.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" έχει έληξε."
 
-#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το user ID \"%s\" δεν έχει ιδιο-υπογραφεί."
 
-#: g10/keyedit.c:682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το user ID \"%s\" δεν έχει ιδιο-υπογραφεί."
 
-#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
-#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+"Η ιδιο-υπογραφή στο \"%s\"\n"
+"είναι μια υπογραφή τύπου PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgstr "Θέλετε να τη προάγετε σε μια OpenPGP ιδιο-υπογραφή; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
+"Η προυπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
+"έχει λήξει.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
-"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
+"Θέλετε να ορίσετε μια νέα υπογραφή προς αντικατάσταση της ληγμένης; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
+"Η προυπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
+"είναι μια τοπική υπογραφή.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgstr "Θέλετε να τη προάγετε σε μια πλήρη εξαγώγιμη υπογραφή; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" ήδη υπογράφθηκε από το κλειδί %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:782
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" ήδη υπογράφθηκε από το κλειδί %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το ξαναυπογράψετε; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:809
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+msgstr "Τίποτα για να υπογραφεί με το κλειδί  %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
-#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πρόκειτε να λήξει στις %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
-
-#: g10/keyedit.c:888
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
-"êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:890
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
+msgstr "Θέλετε η υπογαφήσας να λήξει ταυτόχρονα;  (Y/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
-"áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
-"ðáôÞóôå\"0\".\n"
+"Είστε σίγουροι ότι ελέγξατε προσεκτικά ότι το κλειδί που είστε έτοιμοι να\n"
+"ανήκει πράγματι στο προανφερθέν άτομο; Εάν δεν ξέρετε τι να απαντήσετε "
+"πατήστε\"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
+msgstr "   (0) Δεν απαντώ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
+msgstr "   (1) Δεν έχω ελέγξει καθόλου.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgstr "   (2) Έχω κάνει τον συνήθη έλεγχο.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgstr "   (3) Έχω κάνει εκτεταμένο έλεγχο.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:932
 #, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
+msgstr "Η επιλογή σας; (πληκτρολογήστε ? για πληροφορίες): "
 
-#: g10/keyedit.c:956
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
-"ìå ôï êëåéäß óáò: \""
+"Σίγουρα θέλετε να υπογράψετε αυτό το κλειδί\n"
+"με το κλειδί σας: \""
 
-#: g10/keyedit.c:963
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+"Αυτή θα είναι μια ιδιο-υπογραφή.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:969
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η υπογραφή δε θα σημειωθεί σαν μη-εξαγώγιμη.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:977
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπογραφή δε θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:987
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-εξαγώγιμη.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:994
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1001
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Δεν έχω ελέγξει καθόλου αυτό το κλειδί.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1006
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Έχω κάνει συνηθισμένο έλεγχο σε αυτό το κλειδί.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1011
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Έχω ελέγξει πολύ προσεκτικά αυτό το κλειδί.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1021
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
-#: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η υπογραφή απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1178
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1184
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
-
-#: g10/keyedit.c:1204
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1207
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
-
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "save and quit"
-msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
+msgstr "αποθήκευση και έξοδος"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
+
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
-#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
+msgstr "απεικόνιση των κλειδιών και των user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "select user ID N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgstr "επιλογή user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1371
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgstr "επιλογή user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
-msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
+msgstr "ανάκληση υπογραφών"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή του κλειδιού τοπικά"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "Συμβουλή: Επιλέξτε το user ID για υπογραφή\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "add a user ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
+msgstr "προσθήκη ενός user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
+msgstr "προσθήκη ενός photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
+msgstr "διαγραφή ενός user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1399
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1411
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "διαγραφή ενός δευτερεύοντος κλειδιού"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "προσθήκη ενός κλειδιού ανάκλησης"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
-
-#: g10/keyedit.c:1421
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
+msgstr "σημείωση του user ID σαν πρωτεύων"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
+msgstr "απεικόνιση προεπιλογών (ειδικές)"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
+msgstr "απεικόνιση επιλογών (αναλυτικά)"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1433
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+msgstr "αλλαγή της εμπιστοσύνης ιδιοκτήτη"
 
-#: g10/keyedit.c:1443
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
+msgstr "ανάκληση ενός user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "ανάκληση ενός δευτερεύοντος κλειδιού"
 
-#: g10/keyedit.c:1451
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
-msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "ενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "απενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
+msgstr "απεικόνιση photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1579
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1597
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1680
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1688
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Απαιτείται το μυστικό κλειδί για να γίνει αυτό.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1707
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1747
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
+msgstr "Το κλειδί ανακλήθηκε."
 
-#: g10/keyedit.c:1766
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφούν όλα τα user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφούν όλα τα user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "Συμβουλή: Επιλέξτε το user ID για υπογραφή\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1782
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
+msgstr "άγνωστη κλάση υπογραφής"
 
-#: g10/keyedit.c:1805
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε το λιγότερο ένα user ID.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1829
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1831
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1832
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1882
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1894
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα κλειδί.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1922
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1936
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1977
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα κλειδί.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1980
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
-#: g10/keyedit.c:1981
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το κλειδί; "
 
-#: g10/keyedit.c:2016
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2017
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
-#: g10/keyedit.c:2046
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
-#: g10/keyedit.c:2048
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
-#: g10/keyedit.c:2098
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2140
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
+msgstr "ορισμός απεικόνισης επιλογών"
 
-#: g10/keyedit.c:2146
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2148
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
+msgstr "Σίγουρα να ανανεωθούν οι προεπιλογές;"
 
-#: g10/keyedit.c:2216
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
+msgstr "Αποθήκευση των αλλαγών; "
 
-#: g10/keyedit.c:2219
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+msgstr "Τερματισμός χωρίς αποθήκευση; "
 
-#: g10/keyedit.c:2229
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2236
-#, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2243
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
+msgstr "Το κλειδί δεν άλλαξε οπότε δεν χρειάζεται ενημέρωση.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2344
-msgid "Digest: "
-msgstr "Ðåñßëçøç: "
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2395
-msgid "Features: "
-msgstr "Äõíáôüôçôå: "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2406
-msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
-msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "μη έγκυρη τιμή\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "No such user ID.\n"
+msgid "No matching user IDs."
+msgstr "Δεν υπάρχει αυτό το user ID.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Nothing to sign.\n"
+msgstr "Τίποτα για να υπογραφεί με το κλειδί  %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
+
+msgid "Digest: "
+msgstr "Περίληψη: "
+
+msgid "Features: "
+msgstr "Δυνατότητε: "
+
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr "Óçìåßùóç: "
+msgstr "Σημείωση: "
 
-#: g10/keyedit.c:2640
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχουν προεπιλογές σε ένα user ID τύπου PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2699
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί από %s κλειδί "
 
-#: g10/keyedit.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgstr "Αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί από %s κλειδί "
 
-#: g10/keyedit.c:2726
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
-msgstr " (åõáßóèçôï)"
+msgstr " (ευαίσθητο)"
 
-#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
-#: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
-#: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgstr " [λήγει: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
-#: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
-#: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgstr " [λήγει: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgstr " εμπιστοσύνη: %c/%c"
+
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgstr " εμπιστοσύνη: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2770
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2777
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει απενεργοποιηθεί"
 
-#: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
-msgid "card-no: "
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:2829
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+"Η εγγυρότητα του απεικονιζόμενου κλειδιού δεν είναι απαραίτητα σωστή\n"
+"εκτός και εάν επανακκινήσετε το πρόγραμμα.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
-#: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
-#: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2960
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
-"              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν έχει σημειωθεί ID χρήστη σαν πρωτεύων.  Αυτή η εντολή\n"
+"              μπορεί να κάνει ένα άλλο ID χρήστη να γίνει το πρωτεύων.\n"
+
+msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3021
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
-"               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP2. Η προσθήκη ενός photo ID\n"
+"               μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP να το απορρίψουν.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα ακόμα θέλετε να το προσθέσετε; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3032
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια photo ID σε ένα κλειδί τύπου PGP2.\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3172
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της καλής υπογραφής; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της μη έγκυρης υπογραφής; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3186
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της άγνωστης υπογραφής; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3192
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgstr "Σίγουρα να διαγραφεί αυτή η ιδιο-υπογραφή; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3206
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3207
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Διαγράφτηκε %d υπογραφή.\n"
+msgstr[1] "Διαγράφτηκε %d υπογραφή.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3210
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
+msgstr "Τίποτα δεν διαγράφτηκε.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση"
 
-#: g10/keyedit.c:3245
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
-#: g10/keyedit.c:3252
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#: g10/keyedit.c:3253
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
+msgstr[1] "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
-#: g10/keyedit.c:3261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3356
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
-"               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
-"               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP 2.x. Η προσθήκη ενός\n"
+"               καθορισμένου ανακλητή μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP\n"
+"               να το απορρίψουν.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3367
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
-"Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
+"Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα καθορισμένο ανακλητή σε κλειδί τύπου PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3387
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε το user ID του διορισμένου ανακλητή: "
 
-#: g10/keyedit.c:3412
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
+"αδυναμία ορισμού ενός κλειδιού τύπου PGP 2.x, σαν διορισμένου ανακλητή\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3427
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
-"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
+"δε μπορείτε να ορίσετε ένα κλειδί σαν το διορισμένο ανακλητή του εαυτού του\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3449
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ορισμένο ανακλητή!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3468
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
-"åðáíÝëèåé!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή δεν μπορεί να "
+"επανέλθει!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3474
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
+"Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή; (y/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3535
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3541
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή; (y/"
+"N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3545
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgstr "Αλλαγή ημερομηνίας λήξης για ένα δευτερεύον κλειδί.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3548
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
+msgstr "Αλλαγή ημερομηνίας λήξης για ένα πρωτεύον κλειδί.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3610
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3688
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX δεν έχει κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποιηθεί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3694
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3857
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε ακριβώς ένα user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgstr "παραλείφθηκε η v3 ιδιο-υπογραφή στο user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4067
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4147
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4148
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4210
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
-#: g10/keyedit.c:4359
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgstr "Επικάλυψη (y/N); "
 
-#: g10/keyedit.c:4423
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4481
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4643
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
+msgstr "   υπογράφθηκε από %08lX στις %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgstr " (μη-εξαγώγιμο)"
 
-#: g10/keyedit.c:4652
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Αυτή η υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4656
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
-#: g10/keyedit.c:4660
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτή την υπογραφή; (y/N)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "   υπογράφθηκε από %08lX στις %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4687
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
+msgstr "Έχετε υπογράψει αυτά τα user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4713
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgstr " (μη-εξαγώγιμο)"
 
-#: g10/keyedit.c:4720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
+msgstr "   ανακλήθηκε από %08lX στις %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
+msgstr "Σκοπεύετε να ανακαλέσετε αυτές τις υπογραφές:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4762
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
+msgstr "Σίγουρα να δημιουργηθούν τα πιστοποιητικά ανάκλησης; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4792
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
+msgstr "κανένα μυστικό κλειδί\n"
+
+#, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4862
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4879
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μια υπογραφή user ID έχει ημερομηνία %d δεύτερα στο μέλλον\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5005
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5100
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgstr "Απεικόνιση %s photo ID μεγέθους %ld για το κλειδί 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
-#: g10/keygen.c:275
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
-#: g10/keygen.c:277
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
-#: g10/keygen.c:279
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
-#: g10/keygen.c:404
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "εγγραφή άμεσης υπογραφής\n"
 
-#: g10/keygen.c:926
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "εγγραφή ιδιο-υπογραφής\n"
 
-#: g10/keygen.c:983
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
+msgstr "εγγραφή υπογραφής \"δέσιμου\" κλειδιού\n"
 
-#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
-#: g10/keygen.c:3030
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
+msgstr "μη έγκυρο μέγεθος κλειδιού, χρήση %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποίηση του μέγεθος κλειδιού έως %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1299
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1519
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1522
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση δεδομένων"
 
-#: g10/keygen.c:1528
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
@@ -4262,109 +3974,126 @@ msgstr ""
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1546
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1569
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1573
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1578
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1581
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1584
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1587
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1646
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1648
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1651
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1653
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1655
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1724
 #, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
+msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1734
-#, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποιήθηκε έως τα %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
+
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
+msgstr "Το μέγεθος κλειδιού που ζητήθηκε είναι %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1840
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4373,14 +4102,13 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+"Παρακαλώ ορίστε για πόσο καιρό το κλειδί θα είναι έγκυρο.\n"
+"         0 = το κλειδί δεν λήγει ποτέ\n"
+"      <n>  = το κλειδί λήγει σε n μέρες\n"
+"      <n>w = το κλειδί λήγει σε n εβδομάδες\n"
+"      <n>m = το κλειδί λήγει σε n μήνες\n"
+"      <n>y = το κλειδί λήγει σε n έτη\n"
 
-#: g10/keygen.c:1851
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4389,60 +4117,60 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+"Παρακαλώ ορίστε για πόσο καιρό το κλειδί θα είναι έγκυρο.\n"
+"         0 = το κλειδί δεν λήγει ποτέ\n"
+"      <n>  = το κλειδί λήγει σε n μέρες\n"
+"      <n>w = το κλειδί λήγει σε n εβδομάδες\n"
+"      <n>m = το κλειδί λήγει σε n μήνες\n"
+"      <n>y = το κλειδί λήγει σε n έτη\n"
 
-#: g10/keygen.c:1874
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
+msgstr "Το κλειδί είναι έγκυρο για; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1879
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
+msgstr "Η υπογραφή έιναι έγκυρη για; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1897
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+msgstr "μη έγκυρη τιμή\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgstr "το %s δεν λήγει ποτέ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1905
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgstr "το %s δεν λήγει ποτέ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1910
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
+msgstr "το %s λήγει στις %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1911
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή λήγει στις %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1915
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
-"¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
+"Το σύστημα σας δεν μπορεί να απεικονίσει ημερομηνίες πέρα του 2038.\n"
+"Όμως, θα χειρίζονται σωστά έως το 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1922
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
+msgstr "Είναι αυτό σωστό (y/n); "
 
-#: g10/keygen.c:1945
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4453,63 +4181,57 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
-"êáôáóêåõÜæåé\n"
-"ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
+"Χρειάζεστε ένα User-ID για να αναγνωρίσετε ένα κλειδί. Το λογισμικό "
+"κατασκευάζει\n"
+"το user-id από το Αληθινό Όνομα, Σχόλιο και Διεύθυνση Email κάπως έτσι:\n"
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
 msgid "Real name: "
-msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
+msgstr "Αληθινό Όνομα: "
 
-#: g10/keygen.c:1966
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο όνομα\n"
+
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1968
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
+msgstr "Το όνομα δεν επιτρέπεται να ξεκινά με αριθμητικό ψηφίο\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
 
-#: g10/keygen.c:1978
 msgid "Email address: "
-msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+msgstr "Διεύθυνση Email: "
 
-#: g10/keygen.c:1984
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
-#: g10/keygen.c:1992
 msgid "Comment: "
-msgstr "Ó÷üëéï: "
+msgstr "Σχόλιο: "
 
-#: g10/keygen.c:1998
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο σχόλιο\n"
 
-#: g10/keygen.c:2020
-#, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
+msgstr "Χρησιμοποιείτε το `%s' σετ χαρακτήρων.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2026
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
+"Επιλέξατε το USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2031
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
+msgstr "Παρακαλώ μην τοποθετείτε την διεύθυνση email στο όνομα ή στο σχόλιο\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4522,865 +4244,698 @@ msgstr "
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2047
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:2057
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (Q)τερματισμός; "
 
-#: g10/keygen.c:2058
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (O)εντάξει/(Q)τερματισμός; "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (Q)τερματισμός; "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (O)εντάξει/(Q)τερματισμός; "
 
-#: g10/keygen.c:2077
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
+msgstr "Παρακαλώ, διορθώστε πρώτα το σφάλμα\n"
 
-#: g10/keygen.c:2116
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
+"Πρέπει να δημιουργηθούν πολλά τυχαία bytes. Είναι καλή ιδέα να κάνετε\n"
+"κάποια εργασία (πληκτρολογήστε, μετακινήστε το ποντίκι, χρησιμοποιήστε\n"
+"τους δίσκους) κατα τη διάρκεια υπολογισμού πρώτων αριθμών. Αυτό δίνει\n"
+"στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών μια ευκαιρία να μαζέψει αρκετή εντροπία.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2131
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2137
+#, c-format
 msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"About to create a key for:\n"
+"    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
-"Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
-"üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2161
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgid "Continue? (Y/n) "
 msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
-"êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
-"ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
-"óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
-#: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
-#, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+#, fuzzy
+msgid "Create anyway? (y/N) "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
-#: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+#, fuzzy
+msgid "creating anyway\n"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
-#: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3356
-#, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού αναβλήθηκε.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3363
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3383
-#, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μυστικό κλειδί %08lX έληξε στις %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του δημοσίου κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3391
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "δε βρέθηκε εγγράψιμη δημόσια κλειδοθήκη: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής δημόσιας κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3418
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
+msgstr "το δημόσιο και το μυστικό κλειδί δημιουργήθηκαν και υπογράφηκαν.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3429
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
-"êñõðôïãñÜöçóç.\n"
-"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
-"Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
+"Σημειώστε ότι αυτό το κλειδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "
+"κρυπτογράφηση.\n"
+"Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή \"--edit-key\" για να δημιουργηθεί\n"
+"ένα δευτερεύον κλειδί για αυτό το λόγο.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
-
-#: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr ""
-"ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
-"ìå ôï OpenPGP\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτα στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
 #, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
+#| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr ""
+"ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η δημιουργία υποκλειδιών για κλειδιά v3 δεν είναι σύμφωνο\n"
+"με το OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3857
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Μυστικά τμήματα του κύριου κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3905
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Μυστικά τμήματα του κύριου κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3931
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα να δημιουργηθεί; "
 
-#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
 msgid "never     "
-msgstr "ðïôÝ     "
+msgstr "ποτέ     "
 
-#: g10/keylist.c:267
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Πολιτική κρίσιμης υπογραφής: "
 
-#: g10/keylist.c:269
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Πολιτική υπογραφής: "
 
-#: g10/keylist.c:308
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:361
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση κρίσιμης υπογραφής: "
 
-#: g10/keylist.c:363
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d κακές υπογραφές\n"
+msgstr[1] "%d κακές υπογραφές\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d κακές υπογραφές\n"
+msgstr[1] "%d κακές υπογραφές\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγω χαμένου κλειδιού\n"
+msgstr[1] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγω χαμένου κλειδιού\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγο ενός σφάλματος\n"
+msgstr[1] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγο ενός σφάλματος\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keylist.c:473
 msgid "Keyring"
-msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
+msgstr "Κλειδοθήκη"
 
-#: g10/keylist.c:1547
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+msgstr "Αποτύπωμα πρωτεύοντος κλειδιού:"
 
-#: g10/keylist.c:1549
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+msgstr "     Αποτύπωμα υποκλειδιού:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1556
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+msgstr " Αποτύπωμα πρωτ. κλειδιού:"
 
-#: g10/keylist.c:1558
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+msgstr "      Αποτύπωμα υποκλειδιού:"
 
-#: g10/keylist.c:1562 g10/keylist.c:1566
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+msgstr "     Αποτύπωμα κλειδιού ="
 
-#: g10/keylist.c:1633
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1249
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/keyring.c:1254
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
-
-#: g10/keyring.c:1256
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
-
-#: g10/keyring.c:1257
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
+msgid "caching keyring '%s'\n"
+msgstr "έλεγχος κλειδοθήκης `%s'\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
-
-#: g10/keyring.c:1380
 #, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu κλειδιά έχουν ελεγχθεί (%lu υπογραφές)\n"
+msgstr[1] "%lu κλειδιά έχουν ελεγχθεί (%lu υπογραφές)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+#, c-format
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/keyring.c:1438
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 κακή υπογραφή\n"
+msgstr[1] "1 κακή υπογραφή\n"
 
-#: g10/keyring.c:1510
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κλειδοθήκη δημιουργήθηκε\n"
 
-#: g10/keyserver.c:71
-msgid "include revoked keys in search results"
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:72
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:74
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:76
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:80
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:82
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
-#: g10/keyserver.c:84
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:150
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
-
-#: g10/keyserver.c:541
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:742
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#: g10/keyserver.c:924
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:926
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1167
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1171
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1195
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1198
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1351
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1355
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
+msgstr[1] "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1398
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1401
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1408 g10/keyserver.c:1504
 #, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1456
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:1465
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr ""
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1527 g10/keyserver.c:2062
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1533
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:1545
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:1550
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:1558
-#, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:1565
-#, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
-
-#: g10/keyserver.c:1570
-#, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1579
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1604 g10/keyserver.c:1638
-#, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1897
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1919
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"υπογράφθηκε με το κλειδί σας %08lX στις %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1921
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgid "requesting key from '%s'\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1977
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1983
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
+msgstr "παράξενο μέγεθος για ένα κλειδί κρυπτογραφημένης συνεδρίας (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
+msgstr "%s κλειδί κρυπτογραφημένης συνεδρία\n"
 
-#: g10/mainproc.c:294
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με άγνωστο αλγόριθμο %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:360
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
+msgstr "δημόσιο κλειδί είναι %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:423
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένα δεδομένα με δημόσιο κλειδί: καλό DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργήθηκε %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
-#: g10/mainproc.c:464
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %s key, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:478
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με 1 φράση κλειδί\n"
 
-#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
+msgstr "υπόθεση %s κρυπτογραφημένων δεδομένων\n"
 
-#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
-"%s áíôßèåôá\n"
-
-#: g10/mainproc.c:567
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
+"Κρυπταλγόριθμος IDEA μη διαθέσιμος, αισιόδοξη προσπάθεια χρήσης του\n"
+"%s αντίθετα\n"
 
-#: g10/mainproc.c:571
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν προστατεύτηκε η ακεραιότητα του μηύματος\n"
+
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση OK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:584
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το κρυπτογραφημένο μήνυμα έχει πειραχθεί!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:611
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αποστολέας ζήτησε \"για-τα-μάτια-σας-μόνο\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:613
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
+msgstr "αρχικό όνομα αρχείου='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:701
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:842
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
+msgstr "ανεξάρτητη ανάκληση - χρησιμοποιείστε \"gpg --import\" για εφαρμογή\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1195 g10/mainproc.c:1232
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
-#: g10/mainproc.c:1470
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "ΚΑΚΗ υπογραφή από \""
 
-#: g10/mainproc.c:1579
-#, fuzzy
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Ληγμένη υπογραφή από \""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
+
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού αυτών των πολλαπλών υπογραφών\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1590
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1591
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
-#: g10/mainproc.c:1595
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1615
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
-
-#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Υπογραφή έγινε στο %.*s με χρήση του κλειδιού%s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1750 g10/mainproc.c:1798
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
-#: g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1800
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
-#: g10/mainproc.c:1802
 msgid "[uncertain]"
-msgstr "[áâÝâáéï]"
+msgstr "[αβέβαιο]"
 
-#: g10/mainproc.c:1834
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με εμπιστεύσιμη "
+"υπογραφή!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1932
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1937
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή λήγει στις %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1940
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1941
 msgid "binary"
-msgstr "äõáäéêü"
+msgstr "δυαδικό"
 
-#: g10/mainproc.c:1942
 msgid "textmode"
-msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
+msgstr "κατάσταση-κειμένου"
 
-#: g10/mainproc.c:1942 g10/trustdb.c:525
 msgid "unknown"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgstr "άγνωστο"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "unknown pubkey algorithm"
+msgid ", key algorithm "
+msgstr "άγνωστος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1962
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
+msgstr "Αδυναμία ελέγχου της υπογραφής: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2046 g10/mainproc.c:2062 g10/mainproc.c:2158
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "δεν είναι αποκομμένη υπογραφή\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2089
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εντοπισμός πολλαπλών υπογραφών. Μόνο η πρώτη θα ελεγχθεί.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2097
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
+msgstr "ανεξάρτητη υπογραφή κλάσης 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2162
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
+msgstr "υπογραφή παλιού στυλ (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2172
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
-
-#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
 #, fuzzy, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:174
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/misc.c:288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού του αλγόριθμου δημοσίου κλειδιού %d\n"
 
-#: g10/misc.c:294
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
-#: g10/misc.c:307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
+msgstr "μη υλοποιημένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης"
 
-#: g10/misc.c:322
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
-#: g10/misc.c:327
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
-#: g10/misc.c:504
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
-#: g10/misc.c:505 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
 #, fuzzy, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:740
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: μη συνειστώμενη επιλογή \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:744
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
-#: g10/misc.c:746
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+msgstr "παρακαλώ χρησιμοποιήστε το \"%s%s\" καλύτερα\n"
 
-#: g10/misc.c:753
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
-#: g10/misc.c:763
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
-#: g10/misc.c:766
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
-#: g10/misc.c:827
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+msgstr "Ασυμπίεστο"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:852
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+msgstr "Ασυμπίεστο"
 
-#: g10/misc.c:979
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
+msgstr "αυτό το μήνυμα ίσως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1154
 #, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgid "ambiguous option '%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση επιλογών από `%s'\n"
 
-#: g10/misc.c:1179
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgid "unknown option '%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:89
-#, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
+msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "άγνωστη κλάση υπογραφής"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "File `%s' exists. "
+msgid "File '%s' exists. "
+msgstr "Το αρχείο `%s' υπάρχει ήδη. "
 
-#: g10/openfile.c:93
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgstr "Επικάλυψη (y/N); "
 
-#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
+msgstr "%s: άγνωστη κατάληξη\n"
 
-#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου"
 
-#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
-
-#: g10/openfile.c:316
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στην stdout\n"
 
-#: g10/openfile.c:395
-#, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
-
-#: g10/openfile.c:397
-#, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgid "assuming signed data in '%s'\n"
+msgstr "υπόθεση υπογεγραμμένων δεδομένων στο `%s'\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:191
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού του αλγόριθμου δημοσίου κλειδιού %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:796
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πιθανόν μη ασφαλές κρυπτογραφημένο συμμετρικά κλειδί\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1247
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
-
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:583
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
+msgstr "υποπακέτο τύπου %d έχει ορισμένο το κριτικό bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:309
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
-"÷ñÞóôç:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:335
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "πρόβλημα με τον agent: agent επιστρέφει 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:337
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί\n"
 
-#: g10/passphrase.c:364
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
+msgstr "ακυρώθηκε από το χρήστη\n"
 
-#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:429
 #, fuzzy, c-format
-msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (κύριο κλειδί, ID %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:562
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
-"ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#: g10/passphrase.c:570
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
-#: g10/passphrase.c:579
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+"%s"
+msgstr "%u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργία %s"
 
-#: g10/photoid.c:72
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5389,465 +4944,446 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
-"JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
-"Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
+"Διαλέξτε μια εικόνα σαν το photo ID.  Η εικόνα αυτή πρέπει να είναι αρχείο\n"
+"JPEG. Θυμηθείτε ότι η εικόνα αποθηκεύεται μέσα στο δημόσιο κλειδί σας.  Εάν\n"
+"χρησιμοποιείτε μια μεγάλη εικόνα το κλειδί σας αντίστοιχα θα γίνει μεγάλο!\n"
+"Ιδανίκό μέγεθος για μια εικόνα είναι αυτό κοντά στο 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:94
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το photo ID: "
 
-#: g10/photoid.c:115
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:126
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:128
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
-#: g10/photoid.c:145
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
+msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\" δεν είναι JPEG αρχείο\n"
 
-#: g10/photoid.c:164
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
+msgstr "Είναι αυτή η φωτογραφία σωστή (y/N/q); "
 
-#: g10/photoid.c:368
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
+msgstr "αδυναμία απεικόνισης του photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί αιτία"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
+msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμθεί"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
+msgstr "Το κλειδί έχει εκτεθεί"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
+msgstr "Το κλειδί δε χρησιμοποιείται πλέον"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
+msgstr "Το User ID δεν είναι πλέον έγκυρο"
 
-#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+msgstr "αιτία για ανάκληση:"
 
-#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+msgstr "σχόλιο ανάκλησης:"
 
-#: g10/pkclist.c:204
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMqQsS"
 
-#: g10/pkclist.c:212
 #, fuzzy
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
-"Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
+"Δεν δόθηκε αξία εμπιστοσύνης στο:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:244
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
-#: g10/pkclist.c:254
 #, fuzzy
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πιθανώς ανήκει στον ιδιοκτήτη\n"
 
-#: g10/pkclist.c:269
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
+msgstr " %d = Δεν ξέρω\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d =  ΔΕΝ έχω εμπιστοσύνη\n"
 
-#: g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
+msgstr " %d = Εμπιστεύομαι απόλυτα\n"
 
-#: g10/pkclist.c:283
 #, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
+msgstr " m = πίσω στο κυρίως μενού\n"
 
-#: g10/pkclist.c:286
 #, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr " s = παράλειψη αυτού του κλειδιού\n"
 
-#: g10/pkclist.c:287
 #, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
+msgstr " q = τερματισμός\n"
 
-#: g10/pkclist.c:291
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
+msgstr "Η απόφαση σας; "
 
-#: g10/pkclist.c:318
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε αυτό το κλειδί να οριστεί σαν απόλυτης εμπιστοσύνης; "
 
-#: g10/pkclist.c:332
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
+msgstr "Πιστοποιητικά που οδηγούν σε ένα κλειδί απόλυτης εμπιστοσύνης:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:417
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+"%08lX: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:422
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+"%08lX: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:428
 #, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πιθανώς ανήκει στον ιδιοκτήτη\n"
 
-#: g10/pkclist.c:433
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί ανήκει σε εμάς\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"ΔΕΝ είναι βέβαιο ότι αυτό το κλειδί ανήκει στο άτομο το οποίο\n"
+"αναφέρετε το user ID. Εάν *πραγματικά* ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε\n"
+"να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση καταφατικά\n"
+"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:459
 #, fuzzy
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
-"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
-"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"ΔΕΝ είναι βέβαιο ότι αυτό το κλειδί ανήκει στο άτομο το οποίο\n"
+"αναφέρετε το user ID. Εάν *πραγματικά* ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε\n"
+"να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση καταφατικά\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:478
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
-#: g10/pkclist.c:512
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση κλειδιού χωρίς εμπιστοσύνη!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:519
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
-"áíÜêëçóçò)\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί (λείπει το κλειδί "
+"ανάκλησης)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ορισμένο ανακλητή!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:531
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ιδιοκτήτη του!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:532
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+msgstr "         Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η υπογραφή είναι πλαστογραφία.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:538
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το υποκλειδί έχει ανακληθεί από τον ιδιοκτήτη του!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:543
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "Σημείωση: Αυτό το κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:570
 #, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:582
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:590
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:601
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
+msgstr "Σημείωση: Αυτό το κλειδί έχει λήξει!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
-"õðïãñáöÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με εμπιστεύσιμη "
+"υπογραφή!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:614
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+msgstr "         Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:622
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΝ εμπιστευόμαστε αυτό το κλειδί!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+msgstr "         Η υπογραφή μάλλον είναι πλαστογραφία.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:631
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
-"áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με υπογραφές\n"
+"αρκετής εμπιστοσύνης!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:633
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+msgstr "         Δεν είναι βέβαιο ότι η υπογραφή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: το δημόσιο κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί είναι ήδη παρόν\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:895
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
+msgstr "Δεν ορίστηκε ένα user ID. (χρησιμοποιείστε το \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:919
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:945
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+"Πληκτρολογήστε το user ID. Τέλος με μια άδεια γραμμή: "
 
-#: g10/pkclist.c:970
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει αυτό το user ID.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
-"ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
+"παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί έχει ήδη οριστεί σαν εξ ορισμού παραλήπτης\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1000
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "Το δημόσιο κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1009
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί έχει ήδη οριστεί\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1044
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1102
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:1164
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
+msgstr "καμμία έγκυρη διεύθυνση\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1478
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1503
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
-#: g10/plaintext.c:95
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
+msgstr "δεδομένα δεν αποθηκεύτηκαν. Αποθήκευση με την επιλογή \"--output\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:472
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
+msgstr "Αποκομμένη υπογραφή.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:479
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
+msgstr "Εισάγετε το όνομα αρχείου δεδομένων: "
 
-#: g10/plaintext.c:511
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
+msgstr "ανάγνωση της stdin ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:549
 msgid "no signed data\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgstr "δεν υπάρχουν υπογεγραμμένα δεδομένα\n"
 
-#: g10/plaintext.c:565
-#, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgid "can't open signed data '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης υπογεγραμμένων δεδομένων `%s'\n"
 
-#: g10/plaintext.c:599
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης υπογεγραμμένων δεδομένων `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
+msgstr "ανώνυμος παραλήπτης· δοκιμή μυστικού κλειδιού %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
+msgstr "εντάξει, είμαστε ο ανώνυμος παραλήπτης.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
+msgstr "παλαιά κωδικοποίηση του DEK δεν υποστηρίζεται\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
+msgstr "ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης %d%s είναι άγνωστος ή απενεργοποιημένος\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης %d δεν είναι στις επιλογές\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μυστικό κλειδί %08lX έληξε στις %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:310
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgid "Note: key has been revoked"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
-#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "build_packet απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
-#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Ðñïò áíÜêëçóç áðü:\n"
+msgstr "Προς ανάκληση από:\n"
 
-#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Áõôü åßíáé Ýíá åõáßóèçôï êëåéäß áíÜêëçóçò)\n"
+msgstr "(Αυτό είναι ένα ευαίσθητο κλειδί ανάκλησης)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
-#: g10/revoke.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
+msgstr "Εξαναγκασμός εξόδου σε θωρακισμένο ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
-#: g10/revoke.c:411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν κλειδιά ανάκλησης για το `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+"the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+"it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+"before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:470
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
 #, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:510
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
-
-#: g10/revoke.c:534
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
-
-#: g10/revoke.c:542
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé!\n"
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
-#: g10/revoke.c:593
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5857,1360 +5393,1397 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+"Το πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 "\n"
-"Ðáñáêáëþ ìåôáêéíåßóôå ôï óå Ýíá ìÝóï ðïõ ìðïñåß íá êñõöôåß åýêïëá· åÜí ç\n"
-"Mallory áðïêôÞóåé ðñüóâáóç óå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü ìðïñåß íá á÷ñçóôåýóåé\n"
-"ôï êëåéäß óáò. Åßíáé Ýîõðíï íá ôõðþóåôå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü êáé íá ôï\n"
-"öõëÜîåôå ìáêñéÜ, ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ìÝóï äåí äéáâÜæåôå ðéá.  ÁëëÜ\n"
-"ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
-"åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
-
-#: g10/revoke.c:635
+"Παρακαλώ μετακινείστε το σε ένα μέσο που μπορεί να κρυφτεί εύκολα· εάν η\n"
+"Mallory αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να αχρηστεύσει\n"
+"το κλειδί σας. Είναι έξυπνο να τυπώσετε αυτό το πιστοποιητικό και να το\n"
+"φυλάξετε μακριά, για την περίπτωση που το μέσο δεν διαβάζετε πια.  Αλλά\n"
+"προσοχή το σύστημα εκτύπωσης στο μηχανημά σας μπορεί να αποθηκεύσει την\n"
+"εκτύπωση και να την κάνει διαθέσιμη σε άλλους!\n"
+
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
 msgid "Cancel"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "Ακύρωση"
 
-#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
+msgstr "(Πιθανών να θέλετε να επιλέξετε το %d εδώ)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή· τέλος με μια άδεια γραμμή:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
+msgstr "Αιτία για ανάκληση: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
-
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:72
-#, fuzzy, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:291
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "Είναι αυτό εντάξει; "
 
-#: g10/seckey-cert.c:292
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:361
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:404
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
-"ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
-
-#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
+msgstr "δημιουργήθηκε αδύναμο κλειδί - επανάληψη προσπάθειας\n"
 
-#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
-"ãéá %d öïñÝò!\n"
-
-#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+"αδυναμία αποφυγής αδύναμου κλειδιού για συμμετρικό κρυπταλγόριθμο, δοκιμή "
+"για %d φορές!\n"
 
-#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σύγκρουση υπογραφής περίληψης στο μήνυμα\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:105
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX δεν έχει κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποιηθεί\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = απεικόνιση περισσότερων πληροφοριών\n"
 
-#: g10/sig-check.c:117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïßçóç\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX έχει άκυρη κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποίηση\n"
 
-#: g10/sig-check.c:189
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
+msgstr[1] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 
-#: g10/sig-check.c:190
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
+msgstr[1] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 
-#: g10/sig-check.c:201
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
+msgstr[1] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
+msgstr[1] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί υπογραφής %08lX έληξε στις %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:226
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
-#: g10/sig-check.c:302
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
+msgstr "υπόθεση κακής υπογραφής από κλειδί %08lX λόγω άγνωστου κρίσιμου bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:567
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: κανένα υποκλειδί για το πακέτο ανάκλησης υποκλειδιού\n"
 
-#: g10/sig-check.c:594
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για τη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
-#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στην %%-ανάπτυξη σημείωσης (πολυ μεγάλη).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
-#: g10/sign.c:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στη %%-ανάπτυξη του url πολιτικής (πολυ μεγάλο).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
-#: g10/sign.c:138
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
-
-#: g10/sign.c:311
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στη %%-ανάπτυξη του url πολιτικής (πολυ μεγάλο).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
-#: g10/sign.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
-
-#: g10/sign.c:760
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
-"--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
+msgstr "%s υπογραφή από: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:836
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
-#: g10/sign.c:963
 msgid "signing:"
-msgstr "õðïãñáöÞ:"
-
-#: g10/sign.c:1078
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
+msgstr "υπογραφή:"
 
-#: g10/sign.c:1262
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
+msgstr "%s κρυπτογράφηση θα χρησιμοποιηθεί\n"
 
-#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
-"øåýôéêç RNG!\n"
+"το κλειδί δεν έχει σημειωθεί σαν ανασφαλές - δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με "
+"ψεύτικη RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:180
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
-
-#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': αντιγράφτηκε\n"
 
-#: g10/skclist.c:193
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
-#: g10/skclist.c:208
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
-"åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
+"παραλείφθηκε `%s': αυτό είναι δημιουργημένο από PGP κλειδί ElGamal και δεν "
+"είναι ασφαλές για υπογραφές!\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, τύπος %d: write απέτυχε: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:103
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"# Ëßóôá ôùí êáèïñéóìÝíùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
-"# (×ñÞóç ôïõ \"gpg --import-ownertrust\" ãéá åðáíáöïñÜ ôïõò)\n"
+"# Λίστα των καθορισμένων τιμών εμπιστοσύνης, δημιουργήθηκε %s\n"
+"# (Χρήση του \"gpg --import-ownertrust\" για επαναφορά τους)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "error in '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158
 #, fuzzy
 msgid "line too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:166
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:172
 #, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:177
 #, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "εισαγωγή των τιμών εμπιστοσύνης"
 
-#: g10/tdbdump.c:213
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôçí åýñåóç ôçò åããñáöÞò åìðéóôïóýíçò: %s\n"
+msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στην εύρεση της εγγραφής εμπιστοσύνης: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:217
 #, fuzzy, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "trustdb: sync απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του `%s'\n"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1448
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: αποτυχία lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1455
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: αποτυχία write (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
+msgstr "πολύ μεγάλη συναλλαγή trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
-
-#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "%s: ο φάκελος δεν υπάρχει!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία κλεισίματος του `%s': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:562
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
+msgstr "%s: αποτυχία δημιουργίας μιας εγγραφής έκδοσης: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:566
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε μη έγκυρη trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:569
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε η trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:611
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η trustdb δεν είναι εγγράψιμη\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
+msgstr "%s: μη έγκυρη trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:651
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ενημέρωση της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1380 g10/tdbio.c:1407
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
+msgstr "trustdb: απέτυχε lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1184
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1205
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
+msgstr "%s: δεν είναι trustdb αρχείο\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1223
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
+msgstr "%s: εγγραφή έκδοσης με recnum %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1228
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
+msgstr "%s: μη έγκυρη έκδοση αρχείου %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1413
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1421
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1431
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
+msgstr "%s: αποτυχία στον μηδενισμό μιας εγγραφής: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1461
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
+msgstr "%s: αποτυχία στην προσθήκη μιας εγγραφής: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1506
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε η trustdb\n"
 
-#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού γραμμών κειμένου μεγαλύτερες από %d χαρακτήρες\n"
 
-#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "γραμμή εισόδου μεγαλύτερη από %d χαρακτήρες\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:221
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:252
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:290
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
-#: g10/trustdb.c:305
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
-"ðáñÜëåéøç\n"
 
-#: g10/trustdb.c:315
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:339
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:345
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:441
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
 #, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:499
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:501
-#, fuzzy
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
-#, fuzzy
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[ëçãìÝíï]"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:507
 #, fuzzy
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "Üãíùóôï"
-
-#: g10/trustdb.c:509
-msgid "[  undef ]"
-msgstr ""
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "απεικόνιση των κλειδιών και των user ID"
 
-#: g10/trustdb.c:510
-msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Πολιτική: "
 
-#: g10/trustdb.c:511
-msgid "[  full  ]"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:512
-msgid "[ultimate]"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/trustdb.c:527
-msgid "undefined"
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:528
 #, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "ðïôÝ     "
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών"
 
-#: g10/trustdb.c:529
-msgid "marginal"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
-#: g10/trustdb.c:530
-msgid "full"
-msgstr ""
-
-#: g10/trustdb.c:531
-msgid "ultimate"
-msgstr ""
-
-#: g10/trustdb.c:571
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
-
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2423
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:586
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
+msgstr[1] "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
 
-#: g10/trustdb.c:601
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
-#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1271
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
-#: g10/trustdb.c:1028
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/trustdb.c:1032
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2166
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2231
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2245
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
-"äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2268
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2354
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "Messages verified in the past: %d."
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2429
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
-#: g10/verify.c:118
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
-"Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
-"ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
 
-#: g10/verify.c:205
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:250
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:176
-#, fuzzy
-msgid "argument not expected"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:178
-#, fuzzy
-msgid "read error"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:180
-#, fuzzy
-msgid "keyword too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:182
-#, fuzzy
-msgid "missing argument"
-msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:184
-#, fuzzy
-msgid "invalid command"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:186
-#, fuzzy
-msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+#, c-format
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:188
-#, fuzzy
-msgid "invalid option"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+#, c-format
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:196
 #, c-format
-msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:198
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr ""
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+#, c-format
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:203
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:205
 #, c-format
-msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:207
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
-
-#: jnlib/logging.c:626
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Διαγράφηκαν %d υπογραφές.\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:86
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:124
-#, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:132
 #, fuzzy, c-format
-msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
 #, fuzzy, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Πολιτική: "
 
-#: kbx/kbxutil.c:92
-msgid "set debugging flags"
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:93
-msgid "enable full debugging"
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:114
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:118
-#, fuzzy
-msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:121
+#, c-format
 msgid ""
-"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
-"list, export, import Keybox data\n"
-msgstr ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1347 scd/app-dinsig.c:297
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
-#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1351 scd/app-openpgp.c:1383
-#: scd/app-openpgp.c:1530 scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-dinsig.c:301
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:378
-msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής δημόσιας κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:599
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+#| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "`%s' δεν είναι έγκυρο μακρύ keyID\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:612
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αποδοχή σαν κλειδί με εμπιστοσύνη\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1007
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "το κλειδί %08lX υπάρχει πάνω από μια φορά στην trustdb\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2114
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
+"κλειδί %08lX: κανένα δημόσιο κλειδί για το κλειδί με εμπιστοσύνη - "
+"παράλειψη\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2122
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "σημείωση κλειδιού σαν απόλυτης εμπιστοσύνης.\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2132
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, req τύπος %d: read απέτυχε: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1307
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "η εγγραφή trust %lu δεν είναι του ζητούμενου τύπου %d\n"
+
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1314
-#, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1333
 #, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1367
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:1555
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
+
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "επόμενος έλεγχος της trustdb θα γίνει στις %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1403 scd/app-openpgp.c:1443 scd/app-openpgp.c:1567
-#: scd/app-openpgp.c:2385
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1466
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1487 scd/app-openpgp.c:2636
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "το δημόσιο κλειδί %08lX δεν βρέθηκε: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1493 scd/app-openpgp.c:2645
-msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr ""
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "παρακαλώ κάντε ένα --check-trustdb\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1500
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "έλεγχος της trustdb\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
+msgstr[1] "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d κλειδιά επεξεργάστηκαν (%d μετρήσεις εγγυρότητας πέρασαν)\n"
+msgstr[1] "%d κλειδιά επεξεργάστηκαν (%d μετρήσεις εγγυρότητας πέρασαν)\n"
+
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν απόλυτα εμπιστεύσιμα κλειδιά\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
+"δε βρέθηκε το δημόσιο κλειδί του απόλυτα εμπιστεύσιμου κλειδιού %08lX\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1510
 #, c-format
 msgid ""
-"|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
-"%d]"
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, τύπος %d: write απέτυχε: %s\n"
+
+msgid "undefined"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1525
 #, fuzzy
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgid "never"
+msgstr "ποτέ     "
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
-#. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
-#. get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1545
-msgid "|A|Admin PIN"
+msgid "marginal"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1696
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgid "full"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1696
-msgid "|N|New PIN"
+msgid "ultimate"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1700
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1750 scd/app-openpgp.c:2200
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1756 scd/app-openpgp.c:2207
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ληγμένο]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1766
 #, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "άγνωστο"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1770
-msgid "existing key will be replaced\n"
+msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1772
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "ποτέ     "
 
-#: scd/app-openpgp.c:1939
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:1946
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1953
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1961 scd/app-openpgp.c:1968
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2031
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:2091
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
+"αδυναμία επαλήθευσης της υπογραφής.\n"
+"Παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι το αρχείο υπογραφής (.sig or .asc)\n"
+"πρέπει να είναι το πρώτο αρχείο στη γραμμή εντολών.\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2105
-#, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "γραμμή εισόδου %u είναι πολύ μεγάλη ή της λείπει το LF\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2108
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2165
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2215
-msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgid "enable full debugging"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2303
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2364
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2650
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2723 scd/app-openpgp.c:2733
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:105
-msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:366
 #, fuzzy
-msgid "read options from file"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
-
-#: scd/scdaemon.c:121
-msgid "|N|connect to reader at port N"
-msgstr ""
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
-#: scd/scdaemon.c:122
 #, fuzzy
-msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
 #, fuzzy
-msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
 #, fuzzy
-msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:131
-msgid "do not use a reader's keypad"
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:132
-#, fuzzy
-msgid "allow the use of admin card commands"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:210
-#, fuzzy
-msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:212
 msgid ""
-"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
-"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "αποτυχία επαναδόμησης της cache κλειδοθήκης: %s\n"
+
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
+
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
+
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:670
-msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "remove keys from the public keyring"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη δημόσια κλειδοθήκη"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1024
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
 #, c-format
-msgid "handler for fd %d started\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
-msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please unlock the card"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/base64.c:325
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "keyserver αποστολή απέτυχε: %s\n"
+
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr ""
 
-#: sm/call-agent.c:138
 #, c-format
-msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
+
+#, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+msgid "|RN|New Reset Code"
+msgstr ""
+
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
+
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
+
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:212
 #, c-format
-msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "unsupported URI"
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "μη υποστηριζόμενο URI"
+
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:245
 #, fuzzy
-msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
+msgstr[1] "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
+
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
+
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:257
 #, fuzzy, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr ""
+
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
+
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
+
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑτος ως προκαθορισμένου παραλήπτη"
+
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑτος ως προκαθορισμένου παραλήπτη"
+
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "μη χρήση τερματικού"
+
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+msgid "do not use a reader's pinpad"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "deny the use of admin card commands"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
+
+msgid "use variable length input for pinpad"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
+
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for @GNUPG@\n"
+msgstr ""
+
+msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:277
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:196
+#, fuzzy
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
+
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1805
 msgid "chain"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1805
 #, fuzzy
 msgid "shell"
 msgstr "help"
 
-#: sm/certchain.c:243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται η έκδοση πρωτοκόλλου %d του gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:282
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:320
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:330
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to open `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgid "failed to open '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
-msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:342 sm/certchain.c:371
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:483
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:502
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:544
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:568
 #, fuzzy, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:570
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:742 sm/certchain.c:1229 sm/certchain.c:1833 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
-msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:902
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
-#: sm/certchain.c:912
-#, fuzzy
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
-
-#: sm/certchain.c:917
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:922
-#, fuzzy
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
-
-#: sm/certchain.c:924
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:930
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:959 sm/certchain.c:1027
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:974 sm/certchain.c:1059
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:975 sm/certchain.c:1060
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:989
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
-#: sm/certchain.c:990
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
-#: sm/certchain.c:991
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
-#: sm/certchain.c:1033
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1042
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
-#: sm/certchain.c:1079
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1081
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1082
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1086
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
-#: sm/certchain.c:1087
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1090
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
-#: sm/certchain.c:1091
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1121
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
-#: sm/certchain.c:1130
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1143
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1149
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1206
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1270
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
-#: sm/certchain.c:1343
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1412
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1425
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1454 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1466
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1499
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+msgstr "επαλήθευση μιας υπογραφής"
 
-#: sm/certchain.c:1530
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1581
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1621 sm/certchain.c:1904
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
-#: sm/certchain.c:1622
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1623
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
-#: sm/certchain.c:1794
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1803
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:101
-#, c-format
-msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
-
-#: sm/certcheck.c:111
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:151
 #, fuzzy
 msgid "none"
-msgstr "ü÷é|ï÷é"
-
-#: sm/certdump.c:162
-#, fuzzy
-msgid "[none]"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgstr "όχι|οχι"
 
-#: sm/certdump.c:585 sm/certdump.c:630 sm/certdump.c:695 sm/certdump.c:748
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
-#: sm/certdump.c:593 sm/certdump.c:638
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:675 sm/certdump.c:731
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:700 sm/certdump.c:754
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
-#: sm/certdump.c:955
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
@@ -7219,556 +6792,458 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
-"÷ñÞóôç:\n"
+"Χρειάζεστε μια φράση κλειδί για να ξεκλειδώσετε το μυστικό κλειδί για το "
+"χρήστη:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+"%u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργία %s%s\n"
 
-#: sm/certlist.c:122
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:142
-msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:154
-msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:165
-msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:166
-msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgid "certificate should not have been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:514
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid serial number\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:534
 #, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+msgid "line %d: invalid date given\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη δέσμευση υποκλειδιού\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:546
 #, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:558
 #, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:574
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
+
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:122
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:124
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:176
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "απενεργοποιεί ένα κλειδί"
+
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:177
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (υπογραφή και κρυπτογράφηση)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:178
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:179
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:203
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:207
 #, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:211
-#, c-format
-msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#: sm/certreqgen-ui.c:220
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid subject name `%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgid "Invalid subject name '%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:222
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:234
 #, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+msgstr "Διεύθυνση Email: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:235
 #, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+"Πληκτρολογήστε το user ID. Τέλος με μια άδεια γραμμή: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:239
 #, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:240 sm/certreqgen-ui.c:245
 #, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή· τέλος με μια άδεια γραμμή:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:244
 msgid "Enter URIs"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:271
-msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
+#, fuzzy
+msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
+
+msgid "These parameters are used:\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Now creating self-signed certificate.  "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "Now creating certificate request.  "
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
+
+msgid "This may take a while ...\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:289
-msgid "Now creating certificate request.  This may take a while