Arggg, forgot one other place.
[gnupg.git] / po / el.po
index 8bbe5e8..d28a6ad 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-26 10:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-03 09:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -19,13 +19,13 @@ msgstr ""
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:594
+#: agent/call-pinentry.c:596
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:597
+#: agent/call-pinentry.c:599
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr "
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
 #. label for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:632
+#: agent/call-pinentry.c:634
 msgid "Quality:"
 msgstr ""
 
@@ -44,45 +44,45 @@ msgstr ""
 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
 #. If you do not translate this entry, a default english
 #. text (see source) will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:655
+#: agent/call-pinentry.c:657
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:697
+#: agent/call-pinentry.c:699
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
+#: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:718
+#: agent/call-pinentry.c:720
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:726
+#: agent/call-pinentry.c:728
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:731
+#: agent/call-pinentry.c:733
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:743
+#: agent/call-pinentry.c:745
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "êáêü MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:744
+#: agent/call-pinentry.c:746
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/call-pinentry.c:780
+#: agent/call-pinentry.c:782
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
@@ -92,124 +92,139 @@ msgstr "
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3155
-#: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
+#: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
+#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
+#: jnlib/dotlock.c:311
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
-#: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
-#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193
-#: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
-#: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
-#: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
+#: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
+#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
+#: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
+#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1619
+#: agent/command-ssh.c:1621
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1624
+#: agent/command-ssh.c:1626
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1644
+#: agent/command-ssh.c:1646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1694
+#: agent/command-ssh.c:1696
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1709
+#: agent/command-ssh.c:1711
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2014
+#: agent/command-ssh.c:2018
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
-#: agent/protect-tool.c:1197
+#: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
+#: agent/protect-tool.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: agent/command-ssh.c:2363
+#: agent/command-ssh.c:2367
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
-#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
+#: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: agent/protect-tool.c:1211 tools/symcryptrun.c:434
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2885
+#: agent/command-ssh.c:2900
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:217
+#: agent/divert-scd.c:219
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:275
+#: agent/divert-scd.c:224
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:284
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+
+#: agent/divert-scd.c:285
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
-#: agent/divert-scd.c:278
+#: agent/divert-scd.c:290
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#: agent/divert-scd.c:291
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: agent/divert-scd.c:290
+#: agent/divert-scd.c:303
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
-#: sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
+#: sm/import.c:531 sm/import.c:556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
+#: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
 #, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: agent/genkey.c:165
+#: agent/genkey.c:167
 #, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
 
-#: agent/genkey.c:191
+#: agent/genkey.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
@@ -220,7 +235,7 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: agent/genkey.c:212
+#: agent/genkey.c:214
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
@@ -231,44 +246,44 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: agent/genkey.c:235
+#: agent/genkey.c:237
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
 "a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:251
+#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:253
+#: agent/genkey.c:255
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:262
+#: agent/genkey.c:264
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:306
+#: agent/genkey.c:308
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: agent/genkey.c:429
+#: agent/genkey.c:431
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
+#: scd/scdaemon.c:102 tools/gpg-check-pattern.c:70
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -278,39 +293,40 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:104
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:107
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
-#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:345
+#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
+#: sm/gpgsm.c:282
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:110
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:111
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
+#: tools/symcryptrun.c:167
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
+#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:122
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
@@ -318,7 +334,7 @@ msgstr ""
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
+#: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
@@ -342,199 +358,199 @@ msgstr ""
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
+#: agent/gpg-agent.c:153
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
+#: agent/gpg-agent.c:158
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
+#: agent/gpg-agent.c:171
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:170
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
+#: agent/gpg-agent.c:175
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
+#: agent/gpg-agent.c:176
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
-#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:316 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
+#: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
+#: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:286
+#: agent/gpg-agent.c:325
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:288
+#: agent/gpg-agent.c:327
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
+#: agent/gpg-agent.c:362 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
-#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
-#: tools/gpg-check-pattern.c:178
+#: agent/gpg-agent.c:560 agent/protect-tool.c:1074 kbx/kbxutil.c:429
+#: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
+#: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
+#: agent/gpg-agent.c:659 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
-#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
+#: agent/gpg-agent.c:664 agent/gpg-agent.c:1243 g10/gpg.c:2090
+#: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
+#: agent/gpg-agent.c:672 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:1001 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
 #: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
-#: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
+#: agent/gpg-agent.c:1356 agent/gpg-agent.c:1476 agent/gpg-agent.c:1480
+#: agent/gpg-agent.c:1521 agent/gpg-agent.c:1525 g10/exec.c:172
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
+#: agent/gpg-agent.c:1370 scd/scdaemon.c:1003
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
+#: agent/gpg-agent.c:1393 scd/scdaemon.c:1026
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1346
+#: agent/gpg-agent.c:1402
 #, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1366
+#: agent/gpg-agent.c:1422
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
+#: agent/gpg-agent.c:1433 scd/scdaemon.c:1046
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
+#: agent/gpg-agent.c:1438 scd/scdaemon.c:1049
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
+#: agent/gpg-agent.c:1450 scd/scdaemon.c:1058
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
+#: agent/gpg-agent.c:1456 scd/scdaemon.c:1065
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
+#: agent/gpg-agent.c:1484 agent/gpg-agent.c:1531 g10/openfile.c:432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481
+#: agent/gpg-agent.c:1537
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1485
+#: agent/gpg-agent.c:1541
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
+#: agent/gpg-agent.c:1671 scd/scdaemon.c:1081
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1624
+#: agent/gpg-agent.c:1693
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1629
+#: agent/gpg-agent.c:1698
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1649
+#: agent/gpg-agent.c:1718
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1654
+#: agent/gpg-agent.c:1723
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
+#: agent/gpg-agent.c:1863 scd/scdaemon.c:1218
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
+#: agent/gpg-agent.c:1972 scd/scdaemon.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1907
+#: agent/gpg-agent.c:2100
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2021
+#: agent/gpg-agent.c:2111 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2133
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2032
+#: agent/gpg-agent.c:2124 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2144
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
@@ -561,40 +577,40 @@ msgid ""
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1188
+#: agent/protect-tool.c:1196
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1191
+#: agent/protect-tool.c:1199
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1194
+#: agent/protect-tool.c:1202
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1199
+#: agent/protect-tool.c:1207
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
+#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
+#: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:442
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
+#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:446
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "Áêýñùóç"
@@ -647,7 +663,7 @@ msgstr ""
 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
 #. fingerprint string whereas the first one receives
 #. the name as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:539
+#: agent/trustlist.c:541
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
@@ -657,7 +673,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:551
+#: agent/trustlist.c:554
 msgid "Correct"
 msgstr ""
 
@@ -669,19 +685,19 @@ msgstr ""
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:574
+#: agent/trustlist.c:577
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:583
+#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:467
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: agent/trustlist.c:583
+#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:469
 msgid "No"
 msgstr ""
 
@@ -706,53 +722,53 @@ msgstr "
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1349
-#: tools/gpgconf-comp.c:1672
+#: common/exechelp.c:385 common/exechelp.c:476 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
+#: common/exechelp.c:450 common/exechelp.c:509
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
+#: common/exechelp.c:488 common/exechelp.c:616 common/exechelp.c:851
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
+#: common/exechelp.c:662 common/exechelp.c:715
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:661
+#: common/exechelp.c:670
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
+#: common/exechelp.c:676 common/exechelp.c:726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:712
+#: common/exechelp.c:721
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:725
+#: common/exechelp.c:734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1625
+#: common/http.c:1636
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/http.c:1669
+#: common/http.c:1680
 #, fuzzy
 msgid "host not found"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
@@ -846,145 +862,168 @@ msgstr ""
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
-#: common/miscellaneous.c:71
+#: common/miscellaneous.c:77
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/miscellaneous.c:74
+#: common/miscellaneous.c:80
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/asshelp.c:242
+#: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr ""
 
-#: common/asshelp.c:347
+#: common/asshelp.c:349
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:682
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:481
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:483
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:716
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:689
+#: common/audit.c:723
 #, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:715
+#: common/audit.c:749
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
+#: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
 #, fuzzy
 msgid "Data available"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: common/audit.c:723
+#: common/audit.c:757
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: common/audit.c:728
+#: common/audit.c:762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
-#: common/audit.c:730 common/audit.c:732
+#: common/audit.c:764 common/audit.c:766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: common/audit.c:734
+#: common/audit.c:768
 #, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
 
-#: common/audit.c:740
+#: common/audit.c:774
 msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:748
+#: common/audit.c:782
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:776
+#: common/audit.c:810
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:796
+#: common/audit.c:830
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:821
+#: common/audit.c:855
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: common/audit.c:830
+#: common/audit.c:864
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: common/audit.c:835
+#: common/audit.c:869
 #, fuzzy
 msgid "Parsing signature succeeded"
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: common/audit.c:840
+#: common/audit.c:874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Bad hash algorithm: %s"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: common/audit.c:855
+#: common/audit.c:889
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: common/audit.c:871
+#: common/audit.c:905
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: common/audit.c:882
+#: common/audit.c:916
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:892
+#: common/audit.c:926
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:909
+#: common/audit.c:943
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:968
+#: common/audit.c:1002
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1017
+#: common/audit.c:1051
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
 
-#: common/audit.c:1035
+#: common/audit.c:1069
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1045
+#: common/audit.c:1079
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1081
+#: common/audit.c:1115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
@@ -1105,7 +1144,7 @@ msgstr "
 msgid "not human readable"
 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
+#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
@@ -1115,166 +1154,181 @@ msgstr "
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
-#: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
-#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
-#: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
+#: g10/card-util.c:83
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+
+#: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+
+#: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
+#: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
 
-#: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
+#: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:417
+#: g10/card-util.c:492
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:418
+#: g10/card-util.c:493
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:418
+#: g10/card-util.c:493
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/card-util.c:445
+#: g10/card-util.c:520
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: g10/card-util.c:445
+#: g10/card-util.c:520
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:523
+#: g10/card-util.c:601
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:525
+#: g10/card-util.c:603
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:527
+#: g10/card-util.c:605
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:544
+#: g10/card-util.c:622
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:546
+#: g10/card-util.c:624
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:564
+#: g10/card-util.c:642
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:585
+#: g10/card-util.c:663
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:593
+#: g10/card-util.c:671
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
+#: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:699
+#: g10/card-util.c:806
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:709
+#: g10/card-util.c:816
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:768
+#: g10/card-util.c:851
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:778
+#: g10/card-util.c:861
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:798
+#: g10/card-util.c:911
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
-#: g10/card-util.c:806
+#: g10/card-util.c:919
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:815
+#: g10/card-util.c:928
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:836
+#: g10/card-util.c:949
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:850
+#: g10/card-util.c:963
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:871
+#: g10/card-util.c:984
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:894
+#: g10/card-util.c:1007
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:942
+#: g10/card-util.c:1055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:943
+#: g10/card-util.c:1056
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:952
+#: g10/card-util.c:1065
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1036
+#: g10/card-util.c:1149
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
+#: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1077
+#: g10/card-util.c:1190
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1086
+#: g10/card-util.c:1199
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1282,136 +1336,140 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1120
+#: g10/card-util.c:1233
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
+#: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
+#: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1196
+#: g10/card-util.c:1309
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1231
+#: g10/card-util.c:1344
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1236
+#: g10/card-util.c:1349
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1241
+#: g10/card-util.c:1354
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
+#: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
-#: g10/card-util.c:1311
+#: g10/card-util.c:1425
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
+#: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
-#: g10/card-util.c:1314
+#: g10/card-util.c:1428
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/card-util.c:1317
+#: g10/card-util.c:1431
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1318
+#: g10/card-util.c:1432
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1319
+#: g10/card-util.c:1433
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1320
+#: g10/card-util.c:1434
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/card-util.c:1322
+#: g10/card-util.c:1436
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1323
+#: g10/card-util.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1438
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1325
+#: g10/card-util.c:1439
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/card-util.c:1326
+#: g10/card-util.c:1440
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1441
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
+#: g10/card-util.c:1442
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "ÅíôïëÞ> "
 
-#: g10/card-util.c:1485
+#: g10/card-util.c:1607
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1516
+#: g10/card-util.c:1638
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1518
+#: g10/card-util.c:1640
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
+#: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
@@ -1419,18 +1477,18 @@ msgstr "
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3926 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1729
 #: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2385 g10/keyserver.c:1733
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1474,7 +1532,7 @@ msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
@@ -1493,7 +1551,7 @@ msgstr "
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
@@ -1524,7 +1582,7 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1540,7 +1598,7 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
@@ -1700,43 +1758,52 @@ msgstr "
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
-#: g10/getkey.c:151
+#: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
 
-#: g10/getkey.c:174
+#: g10/getkey.c:175
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
-#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
-#: g10/getkey.c:1002
+#: g10/getkey.c:1113
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1834
+#: g10/getkey.c:1118
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+
+#: g10/getkey.c:1930
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
 
-#: g10/getkey.c:2622
+#: g10/getkey.c:2769
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2669
+#: g10/getkey.c:2816
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
+#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:59
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1744,133 +1811,136 @@ msgstr ""
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:369
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
+msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:370
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:386
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:263
+#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:264
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:419
+#: g10/gpg.c:424
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/gpg.c:426
-msgid "|algo [files]|print message digests"
+#: g10/gpg.c:431
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:268
+#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
-#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
+#: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
+#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1880,48 +1950,47 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:285
+#: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:297
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:335
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:338
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+#: g10/gpg.c:457
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:340
+#: g10/gpg.c:463
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:343
+#: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
+#: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#: g10/gpg.c:480
+#: g10/gpg.c:497
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
-#: g10/gpg.c:523
+#: g10/gpg.c:549
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:524
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:403
+#: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1929,7 +1998,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:406
+#: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1949,15 +2018,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: g10/gpg.c:770
+#: g10/gpg.c:831
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpg.c:773
+#: g10/gpg.c:834
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1967,7 +2036,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:587
+#: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1975,593 +2044,590 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/gpg.c:787
+#: g10/gpg.c:848
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
+#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
-#: g10/gpg.c:801
+#: g10/gpg.c:862
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2366
+#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
-#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:607
-msgid "Used libraries:"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:923
+#: g10/gpg.c:939
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:772
+#: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:1111
+#: g10/gpg.c:1133
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1308
+#: g10/gpg.c:1330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1311
+#: g10/gpg.c:1333
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1314
+#: g10/gpg.c:1336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1320
+#: g10/gpg.c:1342
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1323
+#: g10/gpg.c:1345
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1326
+#: g10/gpg.c:1348
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1332
+#: g10/gpg.c:1354
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1335
+#: g10/gpg.c:1357
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1338
+#: g10/gpg.c:1360
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1344
+#: g10/gpg.c:1366
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1347
+#: g10/gpg.c:1369
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1350
+#: g10/gpg.c:1372
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1551
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1624
+#: g10/gpg.c:1651
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1626
+#: g10/gpg.c:1653
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1628
+#: g10/gpg.c:1655
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1630
+#: g10/gpg.c:1657
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1634
+#: g10/gpg.c:1661
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1636
+#: g10/gpg.c:1663
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:1638
+#: g10/gpg.c:1665
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1640
+#: g10/gpg.c:1667
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1642
+#: g10/gpg.c:1669
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1644
+#: g10/gpg.c:1671
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:1646
+#: g10/gpg.c:1673
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1805
+#: g10/gpg.c:1834
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1896
+#: g10/gpg.c:1926
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2275 g10/gpg.c:2950 g10/gpg.c:2962
+#: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2456 g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2550
+#: g10/gpg.c:2584
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2573 g10/gpg.c:2768 g10/keyedit.c:4085
+#: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2585
+#: g10/gpg.c:2619
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2588
+#: g10/gpg.c:2622
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2595
+#: g10/gpg.c:2629
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2598
+#: g10/gpg.c:2632
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2605
+#: g10/gpg.c:2639
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2608
+#: g10/gpg.c:2642
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2615
+#: g10/gpg.c:2649
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2618
+#: g10/gpg.c:2652
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2626
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2628
+#: g10/gpg.c:2662
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2630
+#: g10/gpg.c:2664
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2632
+#: g10/gpg.c:2666
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2636
+#: g10/gpg.c:2670
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2638
+#: g10/gpg.c:2672
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:2640
+#: g10/gpg.c:2674
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2676
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2644
+#: g10/gpg.c:2678
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2646
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2648
+#: g10/gpg.c:2682
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2655
+#: g10/gpg.c:2689
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2658
+#: g10/gpg.c:2692
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2665
+#: g10/gpg.c:2699
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2840
+#: g10/gpg.c:2874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2843
+#: g10/gpg.c:2877
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1374
+#: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2943
+#: g10/gpg.c:2988
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2952
+#: g10/gpg.c:2997
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2955
+#: g10/gpg.c:3000
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2970
+#: g10/gpg.c:3015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2984
+#: g10/gpg.c:3029
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:2990
+#: g10/gpg.c:3035
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:2996
+#: g10/gpg.c:3041
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3009
+#: g10/gpg.c:3054
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1446
+#: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
+#: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3087
+#: g10/gpg.c:3132
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3093
+#: g10/gpg.c:3138
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3108
+#: g10/gpg.c:3153
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3110
+#: g10/gpg.c:3155
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3157
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3114
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3116
+#: g10/gpg.c:3161
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3119
+#: g10/gpg.c:3164
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3168
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3130
+#: g10/gpg.c:3175
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3139
+#: g10/gpg.c:3184
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:3143
+#: g10/gpg.c:3188
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3147
+#: g10/gpg.c:3192
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3180
+#: g10/gpg.c:3225
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3227
+#: g10/gpg.c:3272
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3232
+#: g10/gpg.c:3277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
+#: g10/gpg.c:3282
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3329
+#: g10/gpg.c:3365
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3340
+#: g10/gpg.c:3376
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/gpg.c:3361
+#: g10/gpg.c:3397
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3368
+#: g10/gpg.c:3404
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3370
+#: g10/gpg.c:3406
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3393
+#: g10/gpg.c:3429
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3395
+#: g10/gpg.c:3431
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3398
+#: g10/gpg.c:3434
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3416
+#: g10/gpg.c:3452
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3429
+#: g10/gpg.c:3465
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3444
+#: g10/gpg.c:3480
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3446
+#: g10/gpg.c:3482
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3449
+#: g10/gpg.c:3485
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3469
+#: g10/gpg.c:3505
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3478
+#: g10/gpg.c:3514
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3503
+#: g10/gpg.c:3539
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3511
+#: g10/gpg.c:3547
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3515
+#: g10/gpg.c:3551
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3536
+#: g10/gpg.c:3572
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/gpg.c:3621
+#: g10/gpg.c:3664
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3623
+#: g10/gpg.c:3666
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3625
+#: g10/gpg.c:3668
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3636
+#: g10/gpg.c:3679
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3646
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3697
+#: g10/gpg.c:3740
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3705
+#: g10/gpg.c:3748
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3795
+#: g10/gpg.c:3838
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3912
+#: g10/gpg.c:3955
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3916
+#: g10/gpg.c:3959
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4228
+#: g10/gpg.c:4273
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4230
+#: g10/gpg.c:4275
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4263
+#: g10/gpg.c:4308
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "take the keys from this keyring"
+#: g10/gpgv.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpgv.c:74
+#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
-#: g10/gpgv.c:99
+#: g10/gpgv.c:117
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:119
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -2729,307 +2795,307 @@ msgstr ""
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
+#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:755
+#: g10/import.c:758
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
 
-#: g10/import.c:770
+#: g10/import.c:773
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:776
+#: g10/import.c:779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:778
+#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
+#: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/import.c:794
+#: g10/import.c:797
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:803
+#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
-#: g10/import.c:2399 g10/import.c:2421
+#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
+#: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:831
+#: g10/import.c:834
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
-#: g10/import.c:855
+#: g10/import.c:858
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
-#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
+#: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
+#: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:917
+#: g10/import.c:920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:920
+#: g10/import.c:923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:923
+#: g10/import.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:926
+#: g10/import.c:929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:929
+#: g10/import.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
 
-#: g10/import.c:932
+#: g10/import.c:935
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/import.c:935
+#: g10/import.c:938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:938
+#: g10/import.c:941
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:941
+#: g10/import.c:944
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:944
+#: g10/import.c:947
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:967
+#: g10/import.c:971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/import.c:1130
+#: g10/import.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1141
+#: g10/import.c:1154
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2414
+#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1169
+#: g10/import.c:1182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1199
+#: g10/import.c:1212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/import.c:1209
+#: g10/import.c:1222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:1254
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
 "áíÜêëçóçò\n"
 
-#: g10/import.c:1282
+#: g10/import.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
 
-#: g10/import.c:1314
+#: g10/import.c:1329
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1380
+#: g10/import.c:1398
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:1395
+#: g10/import.c:1413
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1397
+#: g10/import.c:1415
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1415
+#: g10/import.c:1433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
+#: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1428
+#: g10/import.c:1446
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1443
+#: g10/import.c:1461
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1465
+#: g10/import.c:1483
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1478
+#: g10/import.c:1496
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1493
+#: g10/import.c:1511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:1535
+#: g10/import.c:1555
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
 
-#: g10/import.c:1556
+#: g10/import.c:1576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
 
-#: g10/import.c:1583
+#: g10/import.c:1603
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1593
+#: g10/import.c:1613
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1610
+#: g10/import.c:1630
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1624
+#: g10/import.c:1644
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1632
+#: g10/import.c:1652
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1761
+#: g10/import.c:1781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
 
-#: g10/import.c:1823
+#: g10/import.c:1843
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1837
+#: g10/import.c:1857
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
 
-#: g10/import.c:1896
+#: g10/import.c:1916
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1930
+#: g10/import.c:1950
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:2319
+#: g10/import.c:2351
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
 
-#: g10/import.c:2327
+#: g10/import.c:2359
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/import.c:2329
+#: g10/import.c:2361
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
@@ -3049,7 +3115,7 @@ msgstr "
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:710
+#: g10/keydb.c:712
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
@@ -3062,29 +3128,29 @@ msgstr "[
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
@@ -3098,7 +3164,7 @@ msgstr "1 user ID 
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3111,12 +3177,12 @@ msgstr ""
 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
@@ -3138,12 +3204,12 @@ msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1759
+#: g10/keyedit.c:1779
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
@@ -3358,8 +3424,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
-#: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
+#: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -3368,29 +3434,29 @@ msgstr "
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keyedit.c:1186
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1184
+#: g10/keyedit.c:1192
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3398,219 +3464,219 @@ msgstr ""
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:1204
+#: g10/keyedit.c:1212
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207
+#: g10/keyedit.c:1215
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
 
-#: g10/keyedit.c:1278
+#: g10/keyedit.c:1296
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "save and quit"
 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1385
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "select user ID N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1371
+#: g10/keyedit.c:1389
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1395
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1382
+#: g10/keyedit.c:1400
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
+#: g10/keyedit.c:1402
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
+#: g10/keyedit.c:1404
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1390
+#: g10/keyedit.c:1408
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
+#: g10/keyedit.c:1410
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1412
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1399
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1403
+#: g10/keyedit.c:1421
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1405
+#: g10/keyedit.c:1423
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1407
+#: g10/keyedit.c:1425
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1411
+#: g10/keyedit.c:1429
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
+#: g10/keyedit.c:1431
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: g10/keyedit.c:1433
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: g10/keyedit.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1439
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
+#: g10/keyedit.c:1442
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
+#: g10/keyedit.c:1444
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1446
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1433
+#: g10/keyedit.c:1451
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
+#: g10/keyedit.c:1453
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/keyedit.c:1443
+#: g10/keyedit.c:1461
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1463
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: g10/keyedit.c:1468
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:1451
+#: g10/keyedit.c:1469
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
+#: g10/keyedit.c:1471
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
+#: g10/keyedit.c:1473
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1457
+#: g10/keyedit.c:1475
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1579
+#: g10/keyedit.c:1599
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1597
+#: g10/keyedit.c:1617
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1680
+#: g10/keyedit.c:1700
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1688
+#: g10/keyedit.c:1708
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1707
+#: g10/keyedit.c:1727
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3618,241 +3684,241 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1747
+#: g10/keyedit.c:1767
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
 
-#: g10/keyedit.c:1766
+#: g10/keyedit.c:1786
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1773
+#: g10/keyedit.c:1793
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1782
+#: g10/keyedit.c:1802
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/keyedit.c:1805
+#: g10/keyedit.c:1825
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
+#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1829
+#: g10/keyedit.c:1849
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1831
+#: g10/keyedit.c:1851
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1832
+#: g10/keyedit.c:1852
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1882
+#: g10/keyedit.c:1902
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1894
+#: g10/keyedit.c:1914
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1922
+#: g10/keyedit.c:1942
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1936
+#: g10/keyedit.c:1956
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
+#: g10/keyedit.c:1973
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1977
+#: g10/keyedit.c:1997
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1980
+#: g10/keyedit.c:2000
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:1981
+#: g10/keyedit.c:2001
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2016
+#: g10/keyedit.c:2036
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2017
+#: g10/keyedit.c:2037
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
+#: g10/keyedit.c:2055
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2046
+#: g10/keyedit.c:2066
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:2048
+#: g10/keyedit.c:2068
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2098
+#: g10/keyedit.c:2118
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2140
+#: g10/keyedit.c:2160
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
 
-#: g10/keyedit.c:2146
+#: g10/keyedit.c:2166
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:2148
+#: g10/keyedit.c:2168
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
-#: g10/keyedit.c:2216
+#: g10/keyedit.c:2238
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
-#: g10/keyedit.c:2219
+#: g10/keyedit.c:2241
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
-#: g10/keyedit.c:2229
+#: g10/keyedit.c:2251
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2236
+#: g10/keyedit.c:2258
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2243
+#: g10/keyedit.c:2265
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2344
+#: g10/keyedit.c:2366
 msgid "Digest: "
 msgstr "Ðåñßëçøç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2395
+#: g10/keyedit.c:2417
 msgid "Features: "
 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
 
-#: g10/keyedit.c:2406
+#: g10/keyedit.c:2428
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:306
+#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
+#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2640
+#: g10/keyedit.c:2673
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2699
+#: g10/keyedit.c:2732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2720
+#: g10/keyedit.c:2753
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2726
+#: g10/keyedit.c:2759
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
-#: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
+#: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
+#: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
-#: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
-#: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:995
+#: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2751
+#: g10/keyedit.c:2784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2766
+#: g10/keyedit.c:2799
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2770
+#: g10/keyedit.c:2803
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2777
+#: g10/keyedit.c:2810
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:198
+#: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2829
+#: g10/keyedit.c:2862
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3860,19 +3926,19 @@ msgstr ""
 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:531
-#: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
+#: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
+#: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:535
-#: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
+#: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
+#: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2960
+#: g10/keyedit.c:2993
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3880,7 +3946,7 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3021
+#: g10/keyedit.c:3054
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3889,75 +3955,75 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
+#: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3032
+#: g10/keyedit.c:3065
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: g10/keyedit.c:3205
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: g10/keyedit.c:3215
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3186
+#: g10/keyedit.c:3219
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3192
+#: g10/keyedit.c:3225
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3206
+#: g10/keyedit.c:3239
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3207
+#: g10/keyedit.c:3240
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3210
+#: g10/keyedit.c:3243
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
+#: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
-#: g10/keyedit.c:3245
+#: g10/keyedit.c:3278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3252
+#: g10/keyedit.c:3285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3253
+#: g10/keyedit.c:3286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3261
+#: g10/keyedit.c:3294
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3262
+#: g10/keyedit.c:3295
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3356
+#: g10/keyedit.c:3389
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3967,38 +4033,38 @@ msgstr ""
 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3367
+#: g10/keyedit.c:3400
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3387
+#: g10/keyedit.c:3420
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
 
-#: g10/keyedit.c:3412
+#: g10/keyedit.c:3445
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3427
+#: g10/keyedit.c:3460
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3449
+#: g10/keyedit.c:3482
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3468
+#: g10/keyedit.c:3501
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
 "åðáíÝëèåé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3474
+#: g10/keyedit.c:3507
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
@@ -4006,240 +4072,240 @@ msgstr ""
 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3535
+#: g10/keyedit.c:3568
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3541
+#: g10/keyedit.c:3574
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3545
+#: g10/keyedit.c:3578
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3548
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3594
+#: g10/keyedit.c:3627
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3610
+#: g10/keyedit.c:3643
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3688
+#: g10/keyedit.c:3721
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3694
+#: g10/keyedit.c:3727
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3857
+#: g10/keyedit.c:3890
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
+#: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4067
+#: g10/keyedit.c:4100
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4147
+#: g10/keyedit.c:4180
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4148
+#: g10/keyedit.c:4181
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4210
+#: g10/keyedit.c:4243
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keyedit.c:4359
+#: g10/keyedit.c:4392
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
 
-#: g10/keyedit.c:4423
+#: g10/keyedit.c:4456
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4481
+#: g10/keyedit.c:4514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4508
+#: g10/keyedit.c:4541
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4643
+#: g10/keyedit.c:4676
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
+#: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
+#: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4652
+#: g10/keyedit.c:4685
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4656
+#: g10/keyedit.c:4689
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:4660
+#: g10/keyedit.c:4693
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4687
+#: g10/keyedit.c:4720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4713
+#: g10/keyedit.c:4746
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4720
+#: g10/keyedit.c:4753
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
+#: g10/keyedit.c:4775
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4762
+#: g10/keyedit.c:4795
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4792
+#: g10/keyedit.c:4825
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4862
+#: g10/keyedit.c:4895
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4879
+#: g10/keyedit.c:4912
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4943
+#: g10/keyedit.c:4976
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5005
+#: g10/keyedit.c:5038
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5100
+#: g10/keyedit.c:5133
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:269
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/keygen.c:275
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:277
+#: g10/keygen.c:278
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:279
+#: g10/keygen.c:280
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:404
+#: g10/keygen.c:406
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
+#: g10/keygen.c:889
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:926
+#: g10/keygen.c:931
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:983
+#: g10/keygen.c:988
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
-#: g10/keygen.c:3030
+#: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
+#: g10/keygen.c:3133
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
+#: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3139
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1299
+#: g10/keygen.c:1306
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1526
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1522
+#: g10/keygen.c:1529
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1525
+#: g10/keygen.c:1532
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1535
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
@@ -4253,109 +4319,109 @@ msgstr ""
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1546
+#: g10/keygen.c:1553
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1569
+#: g10/keygen.c:1576
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1573
+#: g10/keygen.c:1580
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1578
+#: g10/keygen.c:1585
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1581
+#: g10/keygen.c:1588
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1584
+#: g10/keygen.c:1591
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1587
+#: g10/keygen.c:1594
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
+#: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1652
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1646
+#: g10/keygen.c:1653
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1648
+#: g10/keygen.c:1655
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1657
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1651
+#: g10/keygen.c:1658
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1653
+#: g10/keygen.c:1660
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1655
+#: g10/keygen.c:1662
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1724
+#: g10/keygen.c:1731
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1734
+#: g10/keygen.c:1741
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
+#: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
+#: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
+#: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
+#: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1840
+#: g10/keygen.c:1849
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4371,7 +4437,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1851
+#: g10/keygen.c:1860
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4387,40 +4453,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1874
+#: g10/keygen.c:1883
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1879
+#: g10/keygen.c:1888
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1897
+#: g10/keygen.c:1906 g10/keygen.c:1931
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
+#: g10/keygen.c:1913
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1905
+#: g10/keygen.c:1914
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1910
+#: g10/keygen.c:1919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1911
+#: g10/keygen.c:1920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1915
+#: g10/keygen.c:1924
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4428,12 +4494,23 @@ msgstr ""
 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1922
+#: g10/keygen.c:1937
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
 
-#: g10/keygen.c:1945
+#: g10/keygen.c:1967
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#: g10/keygen.c:1982
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4450,44 +4527,44 @@ msgstr ""
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
+#: g10/keygen.c:2001
 msgid "Real name: "
 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
 
-#: g10/keygen.c:1966
+#: g10/keygen.c:2009
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:1968
+#: g10/keygen.c:2011
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
+#: g10/keygen.c:2013
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keygen.c:1978
+#: g10/keygen.c:2021
 msgid "Email address: "
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: g10/keygen.c:1984
+#: g10/keygen.c:2027
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: g10/keygen.c:1992
+#: g10/keygen.c:2035
 msgid "Comment: "
 msgstr "Ó÷üëéï: "
 
-#: g10/keygen.c:1998
+#: g10/keygen.c:2041
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:2020
+#: g10/keygen.c:2063
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2026
+#: g10/keygen.c:2069
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4498,7 +4575,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2031
+#: g10/keygen.c:2074
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
 
@@ -4513,23 +4590,23 @@ msgstr "
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2047
+#: g10/keygen.c:2090
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:2057
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:2058
+#: g10/keygen.c:2101
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:2077
+#: g10/keygen.c:2120
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:2116
+#: g10/keygen.c:2159
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4537,12 +4614,12 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2131
+#: g10/keygen.c:2174
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2137
+#: g10/keygen.c:2180
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4554,7 +4631,7 @@ msgstr ""
 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2161
+#: g10/keygen.c:2204
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4566,50 +4643,50 @@ msgstr ""
 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
+#: g10/keygen.c:3073 g10/keygen.c:3100
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
+#: g10/keygen.c:3305 g10/keygen.c:3472
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
+#: g10/keygen.c:3307 g10/keygen.c:3475
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
+#: g10/keygen.c:3310 g10/keygen.c:3478
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3356
+#: g10/keygen.c:3459
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3363
+#: g10/keygen.c:3466
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3383
+#: g10/keygen.c:3486
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3391
+#: g10/keygen.c:3494
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3418
+#: g10/keygen.c:3521
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3429
+#: g10/keygen.c:3532
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4620,12 +4697,12 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
+#: g10/keygen.c:3545 g10/keygen.c:3690 g10/keygen.c:3811
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
+#: g10/keygen.c:3600 g10/keygen.c:3741 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4633,7 +4710,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
+#: g10/keygen.c:3602 g10/keygen.c:3743 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4641,126 +4718,126 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
+#: g10/keygen.c:3613 g10/keygen.c:3754
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
 "ìå ôï OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
+#: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3787
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/keygen.c:3857
+#: g10/keygen.c:3960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3905
+#: g10/keygen.c:4008
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3931
+#: g10/keygen.c:4034
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "ðïôÝ     "
 
-#: g10/keylist.c:263
+#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:265
+#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:304
+#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:357
+#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:359
+#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:469
+#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/keylist.c:1504
+#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1513
+#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1515
+#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
-#: g10/keylist.c:1590
+#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1249
+#: g10/keyring.c:1253
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/keyring.c:1258
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1260
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1257
+#: g10/keyring.c:1261
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
+#: g10/keyring.c:1262
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
 
-#: g10/keyring.c:1380
+#: g10/keyring.c:1384
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
 
-#: g10/keyring.c:1426
+#: g10/keyring.c:1430
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1438
+#: g10/keyring.c:1442
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1510
+#: g10/keyring.c:1514
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
@@ -4800,150 +4877,150 @@ msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
 
-#: g10/keyserver.c:533
+#: g10/keyserver.c:541
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:734
+#: g10/keyserver.c:744
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
+#: g10/keyserver.c:828 g10/keyserver.c:1450
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:916
+#: g10/keyserver.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:918
+#: g10/keyserver.c:928
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1159
+#: g10/keyserver.c:1169
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1163
+#: g10/keyserver.c:1173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1187
+#: g10/keyserver.c:1197
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1190
+#: g10/keyserver.c:1200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1343
+#: g10/keyserver.c:1353
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1347
+#: g10/keyserver.c:1357
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1390
+#: g10/keyserver.c:1400
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1393
+#: g10/keyserver.c:1403
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
+#: g10/keyserver.c:1410 g10/keyserver.c:1506
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1448
+#: g10/keyserver.c:1458
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1457
+#: g10/keyserver.c:1467
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
+#: g10/keyserver.c:1529 g10/keyserver.c:2058
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1525
+#: g10/keyserver.c:1535
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1537
+#: g10/keyserver.c:1547
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1542
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1550
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1557
+#: g10/keyserver.c:1567
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1562
+#: g10/keyserver.c:1572
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1571
+#: g10/keyserver.c:1581
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
+#: g10/keyserver.c:1606 g10/keyserver.c:1640
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1889
+#: g10/keyserver.c:1899
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1911
+#: g10/keyserver.c:1921
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1913
+#: g10/keyserver.c:1923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/keyserver.c:1979
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1975
+#: g10/keyserver.c:1985
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
@@ -5099,165 +5176,165 @@ msgstr "
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[áâÝâáéï]"
 
-#: g10/mainproc.c:1834
+#: g10/mainproc.c:1835
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1932
+#: g10/mainproc.c:1933
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1937
+#: g10/mainproc.c:1938
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1940
+#: g10/mainproc.c:1941
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1941
+#: g10/mainproc.c:1942
 msgid "binary"
 msgstr "äõáäéêü"
 
-#: g10/mainproc.c:1942
+#: g10/mainproc.c:1943
 msgid "textmode"
 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/mainproc.c:1942 g10/trustdb.c:525
+#: g10/mainproc.c:1943 g10/trustdb.c:525
 msgid "unknown"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: g10/mainproc.c:1962
+#: g10/mainproc.c:1963
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2046 g10/mainproc.c:2062 g10/mainproc.c:2158
+#: g10/mainproc.c:2047 g10/mainproc.c:2063 g10/mainproc.c:2159
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2089
+#: g10/mainproc.c:2090
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2097
+#: g10/mainproc.c:2098
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2162
+#: g10/mainproc.c:2163
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2172
+#: g10/mainproc.c:2173
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:139 g10/misc.c:215
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:174
+#: g10/misc.c:178
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/misc.c:288
+#: g10/misc.c:296
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
-#: g10/misc.c:294
+#: g10/misc.c:302
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/misc.c:307
+#: g10/misc.c:315
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
 
-#: g10/misc.c:322
+#: g10/misc.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: g10/misc.c:327
+#: g10/misc.c:335
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/misc.c:479
+#: g10/misc.c:512
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: g10/misc.c:480 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
+#: g10/misc.c:513 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
 
-#: g10/misc.c:715
+#: g10/misc.c:770
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:719
+#: g10/misc.c:774
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:721
+#: g10/misc.c:776
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
 
-#: g10/misc.c:728
+#: g10/misc.c:783
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:738
+#: g10/misc.c:793
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:741
+#: g10/misc.c:796
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
-#: g10/misc.c:802
+#: g10/misc.c:857
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Áóõìðßåóôï"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:827
+#: g10/misc.c:882
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "Áóõìðßåóôï"
 
-#: g10/misc.c:954
+#: g10/misc.c:1009
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1129
+#: g10/misc.c:1184
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: g10/misc.c:1154
+#: g10/misc.c:1209
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
@@ -5306,16 +5383,16 @@ msgstr ""
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:796
+#: g10/parse-packet.c:808
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1247
+#: g10/parse-packet.c:1259
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:583
+#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:589
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
@@ -5346,12 +5423,12 @@ msgstr "
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:429
+#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:562
+#: g10/passphrase.c:568
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5361,17 +5438,17 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
 
-#: g10/passphrase.c:570
+#: g10/passphrase.c:576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
 
-#: g10/passphrase.c:579
+#: g10/passphrase.c:585
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:72
+#: g10/photoid.c:73
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5385,35 +5462,35 @@ msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
 "Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:94
+#: g10/photoid.c:95
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
 
-#: g10/photoid.c:115
+#: g10/photoid.c:116
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:126
+#: g10/photoid.c:127
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:128
+#: g10/photoid.c:129
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/photoid.c:145
+#: g10/photoid.c:146
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/photoid.c:164
+#: g10/photoid.c:165
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
 
-#: g10/photoid.c:368
+#: g10/photoid.c:373
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
 
@@ -5456,89 +5533,89 @@ msgstr ""
 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:244
+#: g10/pkclist.c:245
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/pkclist.c:254
+#: g10/pkclist.c:255
 #, fuzzy
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:269
+#: g10/pkclist.c:270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: g10/pkclist.c:272
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:277
+#: g10/pkclist.c:278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
 
-#: g10/pkclist.c:283
+#: g10/pkclist.c:284
 #, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:286
+#: g10/pkclist.c:287
 #, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:287
+#: g10/pkclist.c:288
 #, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:291
+#: g10/pkclist.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
-#: g10/pkclist.c:318
+#: g10/pkclist.c:319
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
 
-#: g10/pkclist.c:332
+#: g10/pkclist.c:333
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:417
+#: g10/pkclist.c:418
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:422
+#: g10/pkclist.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:428
+#: g10/pkclist.c:429
 #, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:433
+#: g10/pkclist.c:434
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:459
+#: g10/pkclist.c:460
 #, fuzzy
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
@@ -5550,115 +5627,115 @@ msgstr ""
 "íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:478
+#: g10/pkclist.c:479
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
 
-#: g10/pkclist.c:512
+#: g10/pkclist.c:513
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:519
+#: g10/pkclist.c:520
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
 "áíÜêëçóçò)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
+#: g10/pkclist.c:529
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:531
+#: g10/pkclist.c:532
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:532
+#: g10/pkclist.c:533
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:538
+#: g10/pkclist.c:539
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:543
+#: g10/pkclist.c:544
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
+#: g10/pkclist.c:564
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:570
+#: g10/pkclist.c:571
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:582
+#: g10/pkclist.c:583
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:590
+#: g10/pkclist.c:591
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:601
+#: g10/pkclist.c:602
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
+#: g10/pkclist.c:613
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
 "õðïãñáöÞ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:614
+#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:622
+#: g10/pkclist.c:623
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
+#: g10/pkclist.c:624
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:631
+#: g10/pkclist.c:632
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:633
+#: g10/pkclist.c:634
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
+#: g10/pkclist.c:833 g10/pkclist.c:875 g10/pkclist.c:1087 g10/pkclist.c:1157
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:1125
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
 
-#: g10/pkclist.c:895
+#: g10/pkclist.c:896
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:919
+#: g10/pkclist.c:920
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:945
+#: g10/pkclist.c:946
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5666,43 +5743,43 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
-#: g10/pkclist.c:970
+#: g10/pkclist.c:971
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
+#: g10/pkclist.c:980 g10/pkclist.c:1054
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1000
+#: g10/pkclist.c:1001
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1009
+#: g10/pkclist.c:1010
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1044
+#: g10/pkclist.c:1045
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1102
+#: g10/pkclist.c:1103
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1164
+#: g10/pkclist.c:1165
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1478
+#: g10/pkclist.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1503
+#: g10/pkclist.c:1514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
@@ -5932,7 +6009,7 @@ msgstr ""
 "áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
 "ãéá %d öïñÝò!\n"
 
-#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:85
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
@@ -5964,19 +6041,19 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïßçóç\n"
 
-#: g10/sig-check.c:189
+#: g10/sig-check.c:211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr ""
 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:190
+#: g10/sig-check.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr ""
 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:201
+#: g10/sig-check.c:223
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5984,7 +6061,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
+#: g10/sig-check.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5992,22 +6069,27 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
+#: g10/sig-check.c:235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:296
+#: g10/sig-check.c:248
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+
+#: g10/sig-check.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:561
+#: g10/sig-check.c:590
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/sig-check.c:588
+#: g10/sig-check.c:617
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
@@ -6046,13 +6128,13 @@ msgstr "
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:760
+#: g10/sign.c:758
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
 "--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/sign.c:836
+#: g10/sign.c:834
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -6060,41 +6142,41 @@ msgstr ""
 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
-#: g10/sign.c:963
+#: g10/sign.c:961
 msgid "signing:"
 msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
-#: g10/sign.c:1078
+#: g10/sign.c:1076
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:1262
+#: g10/sign.c:1260
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
+#: g10/skclist.c:138 g10/skclist.c:202
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
 "øåýôéêç RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:180
+#: g10/skclist.c:169
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
+#: g10/skclist.c:177 g10/skclist.c:187 g10/skclist.c:196
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:193
+#: g10/skclist.c:182
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/skclist.c:208
+#: g10/skclist.c:197
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
@@ -6106,7 +6188,7 @@ msgstr ""
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:103
+#: g10/tdbdump.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
@@ -6115,51 +6197,51 @@ msgstr ""
 "# Ëßóôá ôùí êáèïñéóìÝíùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 "# (×ñÞóç ôïõ \"gpg --import-ownertrust\" ãéá åðáíáöïñÜ ôïõò)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
+#: g10/tdbdump.c:161 g10/tdbdump.c:169 g10/tdbdump.c:174 g10/tdbdump.c:179
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158
+#: g10/tdbdump.c:161
 #, fuzzy
 msgid "line too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:166
+#: g10/tdbdump.c:169
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:172
+#: g10/tdbdump.c:175
 #, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:177
+#: g10/tdbdump.c:180
 #, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/tdbdump.c:213
+#: g10/tdbdump.c:216
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôçí åýñåóç ôçò åããñáöÞò åìðéóôïóýíçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:217
+#: g10/tdbdump.c:220
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:375
+#: g10/tdbdump.c:229 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1448
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1449
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1455
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1456
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
@@ -6203,82 +6285,82 @@ msgstr "%s: 
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:611
+#: g10/tdbio.c:612
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
+#: g10/tdbio.c:620
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:651
+#: g10/tdbio.c:652
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
+#: g10/tdbio.c:660
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1380 g10/tdbio.c:1407
+#: g10/tdbio.c:677 g10/tdbio.c:697 g10/tdbio.c:713 g10/tdbio.c:727
+#: g10/tdbio.c:757 g10/tdbio.c:1381 g10/tdbio.c:1408
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
+#: g10/tdbio.c:736
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1175
+#: g10/tdbio.c:1176
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1184
+#: g10/tdbio.c:1185
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1205
+#: g10/tdbio.c:1206
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1223
+#: g10/tdbio.c:1224
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1228
+#: g10/tdbio.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1413
+#: g10/tdbio.c:1414
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1421
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1431
+#: g10/tdbio.c:1432
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1461
+#: g10/tdbio.c:1462
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1506
+#: g10/tdbio.c:1507
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
@@ -6399,7 +6481,7 @@ msgstr ""
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2423
+#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2456
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
@@ -6414,7 +6496,7 @@ msgstr "
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1271
+#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
@@ -6427,33 +6509,33 @@ msgstr "
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2166
+#: g10/trustdb.c:2199
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2231
+#: g10/trustdb.c:2264
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2245
+#: g10/trustdb.c:2278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2268
+#: g10/trustdb.c:2301
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2354
+#: g10/trustdb.c:2387
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2429
+#: g10/trustdb.c:2462
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -6473,101 +6555,149 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
 
-#: g10/verify.c:250
+#: g10/verify.c:253
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:176
+#: jnlib/argparse.c:180
 #, fuzzy
 msgid "argument not expected"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:178
+#: jnlib/argparse.c:182
 #, fuzzy
 msgid "read error"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
 
-#: jnlib/argparse.c:180
+#: jnlib/argparse.c:184
 #, fuzzy
 msgid "keyword too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:182
+#: jnlib/argparse.c:186
 #, fuzzy
 msgid "missing argument"
 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
 
-#: jnlib/argparse.c:184
+#: jnlib/argparse.c:188
 #, fuzzy
 msgid "invalid command"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:186
+#: jnlib/argparse.c:190
 #, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:188
+#: jnlib/argparse.c:192
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+
+#: jnlib/argparse.c:194
 #, fuzzy
 msgid "invalid option"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:196
+#: jnlib/argparse.c:202
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:198
+#: jnlib/argparse.c:204
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:201
+#: jnlib/argparse.c:207
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:203
+#: jnlib/argparse.c:209
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:205
+#: jnlib/argparse.c:211
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:207
+#: jnlib/argparse.c:213
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+
+#: jnlib/argparse.c:215
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: jnlib/logging.c:626
+#: jnlib/logging.c:644
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:86
+#: jnlib/utf8conv.c:85
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error loading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:124
+#: jnlib/utf8conv.c:123
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/utf8conv.c:132
+#: jnlib/utf8conv.c:131
 #, fuzzy, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
+#: jnlib/utf8conv.c:387 jnlib/utf8conv.c:653
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
+#: jnlib/dotlock.c:235
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:270
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:454
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:460
+msgid " - probably dead - removing lock"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:470
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:471
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:494
+#, fuzzy, c-format
+msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:502
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+
 #: kbx/kbxutil.c:92
 msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
@@ -6592,93 +6722,121 @@ msgid ""
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1328 scd/app-dinsig.c:297
+#: scd/app-nks.c:359 scd/app-openpgp.c:1457 scd/app-dinsig.c:297
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1332 scd/app-openpgp.c:1364
-#: scd/app-openpgp.c:1511 scd/app-openpgp.c:1529 scd/app-dinsig.c:301
+#: scd/app-nks.c:363 scd/app-openpgp.c:1461 scd/app-openpgp.c:1493
+#: scd/app-openpgp.c:1640 scd/app-openpgp.c:1658 scd/app-openpgp.c:1858
+#: scd/app-dinsig.c:301
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:378
+#: scd/app-nks.c:411
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:599
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-nks.c:591 scd/app-openpgp.c:1898
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:594 scd/app-openpgp.c:1902 scd/app-dinsig.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:668
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:612
+#: scd/app-openpgp.c:681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1007
+#: scd/app-openpgp.c:1076
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2095
+#: scd/app-openpgp.c:1084 scd/app-openpgp.c:2552
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2103
+#: scd/app-openpgp.c:1092 scd/app-openpgp.c:2560
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2113
+#: scd/app-openpgp.c:1101 scd/app-openpgp.c:2570
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1314
+#: scd/app-openpgp.c:1417
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1424
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1443
 #, c-format
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1348
+#: scd/app-openpgp.c:1477
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1371 scd/app-openpgp.c:1536
+#: scd/app-openpgp.c:1489
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1500 scd/app-openpgp.c:1665
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1384 scd/app-openpgp.c:1424 scd/app-openpgp.c:1548
-#: scd/app-openpgp.c:2366
+#: scd/app-openpgp.c:1513 scd/app-openpgp.c:1553 scd/app-openpgp.c:1677
+#: scd/app-openpgp.c:2869
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1447
+#: scd/app-openpgp.c:1576
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1468 scd/app-openpgp.c:2617
+#: scd/app-openpgp.c:1597 scd/app-openpgp.c:1840 scd/app-openpgp.c:3120
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1474 scd/app-openpgp.c:2626
+#: scd/app-openpgp.c:1603 scd/app-openpgp.c:3129
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1481
+#: scd/app-openpgp.c:1610
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1491
+#: scd/app-openpgp.c:1620
 #, c-format
 msgid ""
 "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
 "%d]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1506
+#: scd/app-openpgp.c:1635
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
@@ -6686,174 +6844,191 @@ msgstr "
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
 #. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
 #. get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1526
+#: scd/app-openpgp.c:1655
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1677
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: scd/app-openpgp.c:1854
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1863 scd/app-openpgp.c:1926
+#, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1677
-msgid "|N|New PIN"
+#: scd/app-openpgp.c:1897
+msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1681
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1898
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1731 scd/app-openpgp.c:2181
+#: scd/app-openpgp.c:1988 scd/app-openpgp.c:2638
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:2188
+#: scd/app-openpgp.c:1994 scd/app-openpgp.c:2645
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1747
+#: scd/app-openpgp.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1751
+#: scd/app-openpgp.c:2008
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1753
+#: scd/app-openpgp.c:2010
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1920
+#: scd/app-openpgp.c:2336
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1927
+#: scd/app-openpgp.c:2345
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1934
+#: scd/app-openpgp.c:2357
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1942 scd/app-openpgp.c:1949
+#: scd/app-openpgp.c:2367 scd/app-openpgp.c:2375
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2012
+#: scd/app-openpgp.c:2469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2072
+#: scd/app-openpgp.c:2529
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2086
+#: scd/app-openpgp.c:2543
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2089
+#: scd/app-openpgp.c:2546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2146
+#: scd/app-openpgp.c:2603
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2196
+#: scd/app-openpgp.c:2653
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2284
+#: scd/app-openpgp.c:2768
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2345
+#: scd/app-openpgp.c:2844
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2631
+#: scd/app-openpgp.c:3134
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2704 scd/app-openpgp.c:2714
+#: scd/app-openpgp.c:3359 scd/app-openpgp.c:3370
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:105
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-dinsig.c:526
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:366
+#: scd/scdaemon.c:116 sm/gpgsm.c:315
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:123 tools/gpgconf-comp.c:620
 #, fuzzy
-msgid "read options from file"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: scd/scdaemon.c:121
+#: scd/scdaemon.c:125
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:122
+#: scd/scdaemon.c:127
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:129
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
+#: scd/scdaemon.c:132
 #, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: scd/scdaemon.c:131
+#: scd/scdaemon.c:138
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:140
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:132
+#: scd/scdaemon.c:143
 #, fuzzy
-msgid "allow the use of admin card commands"
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:210
+#: scd/scdaemon.c:256
 #, fuzzy
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: scd/scdaemon.c:212
+#: scd/scdaemon.c:258
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:670
+#: scd/scdaemon.c:736
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1024
+#: scd/scdaemon.c:1090
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1030
+#: scd/scdaemon.c:1102
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
@@ -6868,22 +7043,22 @@ msgstr "
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:212
+#: sm/call-dirmngr.c:234
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:245
+#: sm/call-dirmngr.c:267
 #, fuzzy
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:257
+#: sm/call-dirmngr.c:279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:277
+#: sm/call-dirmngr.c:299
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
@@ -6892,11 +7067,11 @@ msgstr ""
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1803
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1807
 msgid "chain"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1803
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1807
 #, fuzzy
 msgid "shell"
 msgstr "help"
@@ -6937,256 +7112,256 @@ msgstr ""
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:544
+#: sm/certchain.c:546
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:568
+#: sm/certchain.c:570
 #, fuzzy, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:570
+#: sm/certchain.c:572
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:740 sm/certchain.c:1227 sm/certchain.c:1831 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
+#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1231 sm/certchain.c:1835 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:347 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:900
+#: sm/certchain.c:904
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: sm/certchain.c:910
+#: sm/certchain.c:914
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:915
+#: sm/certchain.c:919
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:920
+#: sm/certchain.c:924
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: sm/certchain.c:922
+#: sm/certchain.c:926
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:928
+#: sm/certchain.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:957 sm/certchain.c:1025
+#: sm/certchain.c:961 sm/certchain.c:1029
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:972 sm/certchain.c:1057
+#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:973 sm/certchain.c:1058
+#: sm/certchain.c:977 sm/certchain.c:1062
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:974 sm/certchain.c:1059
+#: sm/certchain.c:978 sm/certchain.c:1063
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:987
+#: sm/certchain.c:991
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:988
+#: sm/certchain.c:992
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:989
+#: sm/certchain.c:993
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:1031
+#: sm/certchain.c:1035
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1040
+#: sm/certchain.c:1044
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:1077
+#: sm/certchain.c:1081
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1079
+#: sm/certchain.c:1083
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1080
+#: sm/certchain.c:1084
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1084
+#: sm/certchain.c:1088
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: sm/certchain.c:1085
+#: sm/certchain.c:1089
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1088
+#: sm/certchain.c:1092
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:1089
+#: sm/certchain.c:1093
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1119
+#: sm/certchain.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: sm/certchain.c:1128
+#: sm/certchain.c:1132
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1141
+#: sm/certchain.c:1145
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1147
+#: sm/certchain.c:1151
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1204
+#: sm/certchain.c:1208
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1268
+#: sm/certchain.c:1272
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: sm/certchain.c:1341
+#: sm/certchain.c:1345
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1410
+#: sm/certchain.c:1414
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1423
+#: sm/certchain.c:1427
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1452 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1456 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1464
+#: sm/certchain.c:1468
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1497
+#: sm/certchain.c:1501
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: sm/certchain.c:1528
+#: sm/certchain.c:1532
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1579
+#: sm/certchain.c:1583
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1619 sm/certchain.c:1902
+#: sm/certchain.c:1623 sm/certchain.c:1906
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: sm/certchain.c:1620
+#: sm/certchain.c:1624
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1621
+#: sm/certchain.c:1625
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:1792
+#: sm/certchain.c:1796
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1801
+#: sm/certchain.c:1805
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:101
+#: sm/certcheck.c:97
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:111
+#: sm/certcheck.c:107
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:201
+#: sm/certcheck.c:244 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:151
+#: sm/certdump.c:60 sm/certdump.c:143
 #, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "ü÷é|ï÷é"
 
-#: sm/certdump.c:162
+#: sm/certdump.c:154
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
 msgstr "Üãíùóôï"
 
-#: sm/certdump.c:585 sm/certdump.c:630 sm/certdump.c:695 sm/certdump.c:748
+#: sm/certdump.c:577 sm/certdump.c:622 sm/certdump.c:687 sm/certdump.c:745
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/certdump.c:593 sm/certdump.c:638
+#: sm/certdump.c:585 sm/certdump.c:630
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:675 sm/certdump.c:731
+#: sm/certdump.c:667 sm/certdump.c:723
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:700 sm/certdump.c:754
+#: sm/certdump.c:692 sm/certdump.c:751
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/certdump.c:955
+#: sm/certdump.c:961
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
@@ -7204,7 +7379,7 @@ msgstr ""
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:258
+#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:272
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
@@ -7278,6 +7453,12 @@ msgstr "
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
+#: sm/certreqgen.c:806
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+
 #: sm/certreqgen-ui.c:122
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
@@ -7380,7 +7561,7 @@ msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr ""
 
 #: sm/certreqgen-ui.c:303
-msgid "resource problem: out or core\n"
+msgid "resource problem: out of core\n"
 msgstr ""
 
 #: sm/decrypt.c:324
@@ -7396,7 +7577,7 @@ msgstr ""
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1395 sm/keydb.c:1495
+#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
@@ -7416,195 +7597,147 @@ msgstr "
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:335
+#: sm/encrypt.c:333
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:248
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
-
-#: sm/gpgsm.c:249
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
-
-#: sm/gpgsm.c:257
+#: sm/gpgsm.c:197
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:259
+#: sm/gpgsm.c:199
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
-#, fuzzy
-msgid "remove key from the public keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
-
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:206
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:266
+#: sm/gpgsm.c:207
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: sm/gpgsm.c:209
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:269
+#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:271
+#: sm/gpgsm.c:214
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:272
+#: sm/gpgsm.c:215
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:287
+#: sm/gpgsm.c:230
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: sm/gpgsm.c:291
+#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:293
+#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:295
+#: sm/gpgsm.c:239
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:300
+#: sm/gpgsm.c:244
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:301
+#: sm/gpgsm.c:247
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:308
+#: sm/gpgsm.c:257
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:313
+#: sm/gpgsm.c:262
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:316
+#: sm/gpgsm.c:265
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:319
+#: sm/gpgsm.c:268
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:323
+#: sm/gpgsm.c:272
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:327
-msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
-
-#: sm/gpgsm.c:329
-msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
-
-#: sm/gpgsm.c:346
+#: sm/gpgsm.c:283
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: sm/gpgsm.c:347
+#: sm/gpgsm.c:285
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:349
+#: sm/gpgsm.c:290
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: sm/gpgsm.c:351
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
-
-#: sm/gpgsm.c:352
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
-
-#: sm/gpgsm.c:357
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:358
+#: sm/gpgsm.c:293
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:359
+#: sm/gpgsm.c:294
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:361
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+#: sm/gpgsm.c:297
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:362
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
-
-#: sm/gpgsm.c:363 tools/gpgconf-comp.c:653 tools/gpgconf-comp.c:715
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+#: sm/gpgsm.c:300
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:364
-msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+#: sm/gpgsm.c:310 tools/gpgconf-comp.c:745
+#, fuzzy
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: sm/gpgsm.c:365
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
-
-#: sm/gpgsm.c:369
-msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:384
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
-
-#: sm/gpgsm.c:390
+#: sm/gpgsm.c:328
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: sm/gpgsm.c:392
+#: sm/gpgsm.c:330
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: sm/gpgsm.c:395
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
-
-#: sm/gpgsm.c:577
+#: sm/gpgsm.c:516
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: sm/gpgsm.c:580
+#: sm/gpgsm.c:519
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
@@ -7615,31 +7748,51 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:707
+#: sm/gpgsm.c:611
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: sm/gpgsm.c:805
+#: sm/gpgsm.c:709
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:816
+#: sm/gpgsm.c:720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1391
+#: sm/gpgsm.c:771
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
+msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:790
+#, c-format
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1325
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1493
+#: sm/gpgsm.c:1508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1531
+#: sm/gpgsm.c:1546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
@@ -7648,6 +7801,10 @@ msgstr "
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
+#: sm/gpgsm.c:1872
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
+msgstr ""
+
 #: sm/import.c:109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
@@ -7667,7 +7824,7 @@ msgstr ""
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:1307
+#: sm/import.c:548 tools/gpg-connect-agent.c:1329
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
@@ -7686,46 +7843,50 @@ msgstr ""
 msgid "keybox `%s' created\n"
 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: sm/keydb.c:1310 sm/keydb.c:1378
+#: sm/keydb.c:1314 sm/keydb.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1317 sm/keydb.c:1385
+#: sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1338
+#: sm/keydb.c:1342
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:1346
+#: sm/keydb.c:1350
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1354
+#: sm/keydb.c:1358
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1406
+#: sm/keydb.c:1410
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1415 sm/keydb.c:1507
+#: sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1427 sm/keydb.c:1518
+#: sm/keydb.c:1431 sm/keydb.c:1524
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
+#: sm/keylist.c:623
+msgid "Error - "
+msgstr ""
+
 #: sm/misc.c:55
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
@@ -7740,7 +7901,7 @@ msgstr "
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:200
+#: sm/qualified.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7751,13 +7912,13 @@ msgid ""
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:209 sm/verify.c:604
+#: sm/qualified.c:211 sm/verify.c:612
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:277
+#: sm/qualified.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7765,7 +7926,17 @@ msgid ""
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: sm/sign.c:445
+#: sm/sign.c:420
+#, fuzzy, c-format
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
+msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+
+#: sm/sign.c:433
+#, c-format
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/sign.c:483
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
@@ -7784,314 +7955,339 @@ msgstr ""
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:582
+#: sm/verify.c:470
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/verify.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: sm/verify.c:583
+#: sm/verify.c:591
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: sm/verify.c:601
+#: sm/verify.c:609
 #, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:73 tools/symcryptrun.c:165
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:165
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:68
+#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpg-connect-agent.c:72
 msgid "decode received data lines"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:70
+#: tools/gpg-connect-agent.c:74
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:71
+#: tools/gpg-connect-agent.c:76
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:73
+#: tools/gpg-connect-agent.c:78
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:74
+#: tools/gpg-connect-agent.c:80
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:75
+#: tools/gpg-connect-agent.c:81
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:174
+#: tools/gpg-connect-agent.c:183
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:177
+#: tools/gpg-connect-agent.c:186
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1188
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1200
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1197
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1209
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1252 tools/gpg-connect-agent.c:1706
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1264 tools/gpg-connect-agent.c:1752
 #, fuzzy, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1332
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1354
 #, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1336
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1358
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1680
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1698
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1744
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2054
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2166
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2063
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:571 tools/gpgconf-comp.c:638
-#: tools/gpgconf-comp.c:700 tools/gpgconf-comp.c:784
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:644
+#: tools/gpgconf-comp.c:712 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:480 tools/gpgconf-comp.c:584 tools/gpgconf-comp.c:651
-#: tools/gpgconf-comp.c:713 tools/gpgconf-comp.c:807
+#: tools/gpgconf-comp.c:486 tools/gpgconf-comp.c:590 tools/gpgconf-comp.c:657
+#: tools/gpgconf-comp.c:725 tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:490 tools/gpgconf-comp.c:609 tools/gpgconf-comp.c:664
-#: tools/gpgconf-comp.c:735 tools/gpgconf-comp.c:814
+#: tools/gpgconf-comp.c:496 tools/gpgconf-comp.c:615 tools/gpgconf-comp.c:673
+#: tools/gpgconf-comp.c:750 tools/gpgconf-comp.c:829
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:669
-#: tools/gpgconf-comp.c:740 tools/gpgconf-comp.c:822
+#: tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:678 tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:837
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:503 tools/gpgconf-comp.c:619 tools/gpgconf-comp.c:748
+#: tools/gpgconf-comp.c:509 tools/gpgconf-comp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:763
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:510
+#: tools/gpgconf-comp.c:516
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:514
+#: tools/gpgconf-comp.c:520
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:518
+#: tools/gpgconf-comp.c:524
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:532
+#: tools/gpgconf-comp.c:538
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:535
+#: tools/gpgconf-comp.c:541
 msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:539
+#: tools/gpgconf-comp.c:545
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:543
+#: tools/gpgconf-comp.c:549
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:547
+#: tools/gpgconf-comp.c:553
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:551
+#: tools/gpgconf-comp.c:557
 #, fuzzy
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:555
+#: tools/gpgconf-comp.c:561
 #, fuzzy
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:656 tools/gpgconf-comp.c:718
+#: tools/gpgconf-comp.c:659 tools/gpgconf-comp.c:727
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:662 tools/gpgconf-comp.c:730
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:677
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:686
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:679
+#: tools/gpgconf-comp.c:688
 #, fuzzy
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:682
+#: tools/gpgconf-comp.c:691
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:727
+#: tools/gpgconf-comp.c:694
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:739
 msgid "disable all access to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:730
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:753
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:797
+#: tools/gpgconf-comp.c:812
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:833
+#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:843
+#: tools/gpgconf-comp.c:858
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:854
+#: tools/gpgconf-comp.c:869
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:859
+#: tools/gpgconf-comp.c:874
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:888
+#: tools/gpgconf-comp.c:903
 msgid "LDAP server list"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:896
+#: tools/gpgconf-comp.c:911
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3057
+#: tools/gpgconf-comp.c:3077
+#, c-format
+msgid "External verification of component %s failed"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:3227
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:58
+#: tools/gpgconf.c:61
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:59
+#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "check all programs"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:60
+#: tools/gpgconf.c:63
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:61
+#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:63
+#: tools/gpgconf.c:65
+msgid "|COMPONENT|check options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:67
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:65
+#: tools/gpgconf.c:69
+msgid "get the configuration directories for gpgconf"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:71
 #, fuzzy
 msgid "list global configuration file"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:67
+#: tools/gpgconf.c:73
 #, fuzzy
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:71
+#: tools/gpgconf.c:78
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
-#: tools/gpgconf.c:75
+#: tools/gpgconf.c:82
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:97
+#: tools/gpgconf.c:104
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/gpgconf.c:100
+#: tools/gpgconf.c:107
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:202 tools/gpgconf.c:240
+#: tools/gpgconf.c:212 tools/gpgconf.c:277
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: tools/gpgconf.c:204
+#: tools/gpgconf.c:214
 msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:213
+#: tools/gpgconf.c:223 tools/gpgconf.c:253
 #, fuzzy
 msgid "Component not found"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
 
-#: tools/gpgconf.c:242
+#: tools/gpgconf.c:279
 #, fuzzy
 msgid "No argument allowed"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: tools/no-libgcrypt.c:30
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
-
 #: tools/symcryptrun.c:152
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -8248,16 +8444,16 @@ msgstr "
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:985
+#: tools/symcryptrun.c:984
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1012
+#: tools/symcryptrun.c:1011
 msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1021
+#: tools/symcryptrun.c:1020
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
@@ -8273,6 +8469,49 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+
+#~ msgid "|[file]|make a signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+
+#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
+
+#~ msgid "always use a MDC for encryption"
+#~ msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
+
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
+
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
+
+#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
+#~ msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "remove key from the public keyring"
+#~ msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+
 #~ msgid ""
 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has "
@@ -8643,10 +8882,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-#~ msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
-
 #~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
 #~ msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
 
@@ -8949,10 +9184,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "--nrlsign-key user-id"
 #~ msgstr "--nrlsign-key user-id"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "make a trust signature"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
-
 #~ msgid "sign the key non-revocably"
 #~ msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"