Arggg, forgot one other place.
[gnupg.git] / po / el.po
index bdb4ab5..d28a6ad 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-11 08:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-03 09:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -92,22 +92,22 @@ msgstr "
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3226
-#: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
+#: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
 #: jnlib/dotlock.c:311
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2076
-#: sm/gpgsm.c:2113 sm/gpgsm.c:2151 sm/qualified.c:66
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
+#: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
@@ -148,7 +148,7 @@ msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
-#: agent/protect-tool.c:1199
+#: agent/protect-tool.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
@@ -161,7 +161,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
-#: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
+#: agent/protect-tool.c:1211 tools/symcryptrun.c:434
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
@@ -283,7 +283,7 @@ msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
+#: scd/scdaemon.c:102 tools/gpg-check-pattern.c:70
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -293,39 +293,40 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:104
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:107
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
-#: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:345
+#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
+#: sm/gpgsm.c:282
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:110
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:111
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
+#: tools/symcryptrun.c:167
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
+#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:122
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
@@ -333,7 +334,7 @@ msgstr ""
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
+#: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
@@ -357,199 +358,199 @@ msgstr ""
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
+#: agent/gpg-agent.c:153
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
+#: agent/gpg-agent.c:158
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
+#: agent/gpg-agent.c:171
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:170
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
+#: agent/gpg-agent.c:175
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
+#: agent/gpg-agent.c:176
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:294 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:213 sm/gpgsm.c:571 tools/gpg-connect-agent.c:173
-#: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:316 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
+#: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
+#: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:297
+#: agent/gpg-agent.c:325
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:299
+#: agent/gpg-agent.c:327
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:253 sm/gpgsm.c:735
+#: agent/gpg-agent.c:362 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:532 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
-#: scd/scdaemon.c:347 sm/gpgsm.c:973 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:997
-#: tools/gpg-check-pattern.c:178
+#: agent/gpg-agent.c:560 agent/protect-tool.c:1074 kbx/kbxutil.c:429
+#: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
+#: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:631 g10/gpg.c:2071 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:1064
+#: agent/gpg-agent.c:659 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:636 agent/gpg-agent.c:1215 g10/gpg.c:2075
-#: scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:1068 tools/symcryptrun.c:930
+#: agent/gpg-agent.c:664 agent/gpg-agent.c:1243 g10/gpg.c:2090
+#: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:644 g10/gpg.c:2082 scd/scdaemon.c:441 sm/gpgsm.c:1075
+#: agent/gpg-agent.c:672 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:973 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:1001 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
 #: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1328 agent/gpg-agent.c:1448 agent/gpg-agent.c:1452
-#: agent/gpg-agent.c:1493 agent/gpg-agent.c:1497 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:928
+#: agent/gpg-agent.c:1356 agent/gpg-agent.c:1476 agent/gpg-agent.c:1480
+#: agent/gpg-agent.c:1521 agent/gpg-agent.c:1525 g10/exec.c:172
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1342 scd/scdaemon.c:942
+#: agent/gpg-agent.c:1370 scd/scdaemon.c:1003
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1365 scd/scdaemon.c:965
+#: agent/gpg-agent.c:1393 scd/scdaemon.c:1026
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1374
+#: agent/gpg-agent.c:1402
 #, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1394
+#: agent/gpg-agent.c:1422
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1405 scd/scdaemon.c:985
+#: agent/gpg-agent.c:1433 scd/scdaemon.c:1046
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1410 scd/scdaemon.c:988
+#: agent/gpg-agent.c:1438 scd/scdaemon.c:1049
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1422 scd/scdaemon.c:997
+#: agent/gpg-agent.c:1450 scd/scdaemon.c:1058
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
+#: agent/gpg-agent.c:1456 scd/scdaemon.c:1065
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1456 agent/gpg-agent.c:1503 g10/openfile.c:432
+#: agent/gpg-agent.c:1484 agent/gpg-agent.c:1531 g10/openfile.c:432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1509
+#: agent/gpg-agent.c:1537
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1513
+#: agent/gpg-agent.c:1541
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1643 scd/scdaemon.c:1020
+#: agent/gpg-agent.c:1671 scd/scdaemon.c:1081
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1665
+#: agent/gpg-agent.c:1693
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1670
+#: agent/gpg-agent.c:1698
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1690
+#: agent/gpg-agent.c:1718
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1695
+#: agent/gpg-agent.c:1723
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1808 scd/scdaemon.c:1143
+#: agent/gpg-agent.c:1863 scd/scdaemon.c:1218
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1921 scd/scdaemon.c:1210
+#: agent/gpg-agent.c:1972 scd/scdaemon.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2049
+#: agent/gpg-agent.c:2100
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2060 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2094
+#: agent/gpg-agent.c:2111 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2133
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2073 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2105
+#: agent/gpg-agent.c:2124 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2144
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
@@ -576,40 +577,40 @@ msgid ""
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1190
+#: agent/protect-tool.c:1196
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1193
+#: agent/protect-tool.c:1199
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1196
+#: agent/protect-tool.c:1202
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1201
+#: agent/protect-tool.c:1207
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
+#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
 
-#: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
+#: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:442
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
+#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:446
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "Áêýñùóç"
@@ -691,12 +692,12 @@ msgid ""
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:587
+#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:467
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "íáé|íáß"
 
-#: agent/trustlist.c:587
+#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:469
 msgid "No"
 msgstr ""
 
@@ -721,43 +722,43 @@ msgstr "
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
-#: tools/gpgconf-comp.c:1745
+#: common/exechelp.c:385 common/exechelp.c:476 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
+#: common/exechelp.c:450 common/exechelp.c:509
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
+#: common/exechelp.c:488 common/exechelp.c:616 common/exechelp.c:851
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
+#: common/exechelp.c:662 common/exechelp.c:715
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:665
+#: common/exechelp.c:670
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
+#: common/exechelp.c:676 common/exechelp.c:726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:716
+#: common/exechelp.c:721
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:729
+#: common/exechelp.c:734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
@@ -871,7 +872,7 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/asshelp.c:244
+#: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr ""
 
@@ -879,127 +880,150 @@ msgstr ""
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:684
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:481
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+
+#: common/audit.c:483
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:716
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:691
+#: common/audit.c:723
 #, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:717
+#: common/audit.c:749
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:722 common/audit.c:783 common/audit.c:803 common/audit.c:827
+#: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
 #, fuzzy
 msgid "Data available"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: common/audit.c:725
+#: common/audit.c:757
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: common/audit.c:730
+#: common/audit.c:762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
 
-#: common/audit.c:732 common/audit.c:734
+#: common/audit.c:764 common/audit.c:766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: common/audit.c:736
+#: common/audit.c:768
 #, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
 
-#: common/audit.c:742
+#: common/audit.c:774
 msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:750
+#: common/audit.c:782
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:778
+#: common/audit.c:810
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:798
+#: common/audit.c:830
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:823
+#: common/audit.c:855
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: common/audit.c:832
+#: common/audit.c:864
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: common/audit.c:837
+#: common/audit.c:869
 #, fuzzy
 msgid "Parsing signature succeeded"
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: common/audit.c:842
+#: common/audit.c:874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Bad hash algorithm: %s"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: common/audit.c:857
+#: common/audit.c:889
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: common/audit.c:873
+#: common/audit.c:905
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: common/audit.c:884
+#: common/audit.c:916
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:894
+#: common/audit.c:926
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:911
+#: common/audit.c:943
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: common/audit.c:970
+#: common/audit.c:1002
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1019
+#: common/audit.c:1051
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
 
-#: common/audit.c:1037
+#: common/audit.c:1069
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1047
+#: common/audit.c:1079
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:1083
+#: common/audit.c:1115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
@@ -1130,8 +1154,8 @@ msgstr "
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
-#: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
@@ -1141,14 +1165,14 @@ msgstr "
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1848
+#: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
-#: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
+#: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
+#: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
 
@@ -1156,155 +1180,155 @@ msgstr "
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:465
+#: g10/card-util.c:492
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:466
+#: g10/card-util.c:493
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/card-util.c:466
+#: g10/card-util.c:493
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:520
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:520
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:574
+#: g10/card-util.c:601
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:576
+#: g10/card-util.c:603
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:578
+#: g10/card-util.c:605
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:595
+#: g10/card-util.c:622
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:597
+#: g10/card-util.c:624
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:615
+#: g10/card-util.c:642
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:636
+#: g10/card-util.c:663
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:644
+#: g10/card-util.c:671
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
+#: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
+#: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:779
+#: g10/card-util.c:806
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:789
+#: g10/card-util.c:816
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:824
+#: g10/card-util.c:851
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:834
+#: g10/card-util.c:861
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:884
+#: g10/card-util.c:911
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
-#: g10/card-util.c:892
+#: g10/card-util.c:919
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:901
+#: g10/card-util.c:928
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/card-util.c:922
+#: g10/card-util.c:949
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:936
+#: g10/card-util.c:963
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:957
+#: g10/card-util.c:984
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:980
+#: g10/card-util.c:1007
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: g10/card-util.c:1028
+#: g10/card-util.c:1055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1029
+#: g10/card-util.c:1056
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1038
+#: g10/card-util.c:1065
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122
+#: g10/card-util.c:1149
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
+#: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1163
+#: g10/card-util.c:1190
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1172
+#: g10/card-util.c:1199
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1312,140 +1336,140 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1206
+#: g10/card-util.c:1233
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
+#: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
+#: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
+#: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1282
+#: g10/card-util.c:1309
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1317
+#: g10/card-util.c:1344
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1322
+#: g10/card-util.c:1349
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1354
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
+#: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
-#: g10/card-util.c:1398
+#: g10/card-util.c:1425
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
+#: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
-#: g10/card-util.c:1401
+#: g10/card-util.c:1428
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: g10/card-util.c:1404
+#: g10/card-util.c:1431
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1405
+#: g10/card-util.c:1432
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1406
+#: g10/card-util.c:1433
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1407
+#: g10/card-util.c:1434
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
-#: g10/card-util.c:1408
+#: g10/card-util.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/card-util.c:1409
+#: g10/card-util.c:1436
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1410
+#: g10/card-util.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/card-util.c:1411
+#: g10/card-util.c:1438
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1412
+#: g10/card-util.c:1439
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/card-util.c:1413
+#: g10/card-util.c:1440
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1414
+#: g10/card-util.c:1441
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1415
+#: g10/card-util.c:1442
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
+#: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "ÅíôïëÞ> "
 
-#: g10/card-util.c:1580
+#: g10/card-util.c:1607
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1611
+#: g10/card-util.c:1638
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/card-util.c:1613
+#: g10/card-util.c:1640
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
@@ -1453,18 +1477,18 @@ msgstr "
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3952 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1727
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1729
 #: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1764,22 +1788,22 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
 
-#: g10/getkey.c:2764
+#: g10/getkey.c:2769
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2811
+#: g10/getkey.c:2816
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:58
+#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:59
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1787,35 +1811,37 @@ msgstr ""
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:372
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
+msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:373
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
@@ -1828,11 +1854,11 @@ msgstr "
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
@@ -1840,80 +1866,81 @@ msgstr "
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:262
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
+#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:412
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:424
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/gpg.c:430
-msgid "|algo [files]|print message digests"
+#: g10/gpg.c:431
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
+#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
-#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
+#: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
+#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1923,48 +1950,47 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
+#: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+#: g10/gpg.c:457
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
+#: g10/gpg.c:463
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
+#: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:79
+#: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#: g10/gpg.c:484
+#: g10/gpg.c:497
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
-#: g10/gpg.c:527
+#: g10/gpg.c:549
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:528
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
+#: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1972,7 +1998,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
+#: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1992,15 +2018,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: g10/gpg.c:777
+#: g10/gpg.c:831
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpg.c:780
+#: g10/gpg.c:834
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -2010,7 +2036,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:584
+#: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -2018,593 +2044,590 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/gpg.c:794
+#: g10/gpg.c:848
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
 
-#: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
 
-#: g10/gpg.c:808
+#: g10/gpg.c:862
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
-#: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:604
-msgid "Used libraries:"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:930
+#: g10/gpg.c:939
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:771
+#: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:1118
+#: g10/gpg.c:1133
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1315
+#: g10/gpg.c:1330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1318
+#: g10/gpg.c:1333
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1321
+#: g10/gpg.c:1336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1327
+#: g10/gpg.c:1342
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1330
+#: g10/gpg.c:1345
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1333
+#: g10/gpg.c:1348
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1339
+#: g10/gpg.c:1354
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1342
+#: g10/gpg.c:1357
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1345
+#: g10/gpg.c:1360
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1351
+#: g10/gpg.c:1366
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1354
+#: g10/gpg.c:1369
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1357
+#: g10/gpg.c:1372
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1536
+#: g10/gpg.c:1551
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1636
+#: g10/gpg.c:1651
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1638
+#: g10/gpg.c:1653
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1640
+#: g10/gpg.c:1655
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1642
+#: g10/gpg.c:1657
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1646
+#: g10/gpg.c:1661
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1648
+#: g10/gpg.c:1663
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:1650
+#: g10/gpg.c:1665
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1652
+#: g10/gpg.c:1667
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1654
+#: g10/gpg.c:1669
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1656
+#: g10/gpg.c:1671
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/gpg.c:1658
+#: g10/gpg.c:1673
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/gpg.c:1819
+#: g10/gpg.c:1834
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1910
+#: g10/gpg.c:1926
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2294 g10/gpg.c:2978 g10/gpg.c:2990
+#: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2475 g10/gpg.c:2487
+#: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2569
+#: g10/gpg.c:2584
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2592 g10/gpg.c:2787 g10/keyedit.c:4107
+#: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2604
+#: g10/gpg.c:2619
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2607
+#: g10/gpg.c:2622
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2614
+#: g10/gpg.c:2629
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2617
+#: g10/gpg.c:2632
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2624
+#: g10/gpg.c:2639
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2627
+#: g10/gpg.c:2642
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2634
+#: g10/gpg.c:2649
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2637
+#: g10/gpg.c:2652
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2645
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2647
+#: g10/gpg.c:2662
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2649
+#: g10/gpg.c:2664
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2651
+#: g10/gpg.c:2666
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2655
+#: g10/gpg.c:2670
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2657
+#: g10/gpg.c:2672
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:2659
+#: g10/gpg.c:2674
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2661
+#: g10/gpg.c:2676
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2663
+#: g10/gpg.c:2678
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/gpg.c:2665
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2667
+#: g10/gpg.c:2682
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2674
+#: g10/gpg.c:2689
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2677
+#: g10/gpg.c:2692
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2684
+#: g10/gpg.c:2699
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2859
+#: g10/gpg.c:2874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/gpg.c:2862
+#: g10/gpg.c:2877
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2967 sm/gpgsm.c:1484
+#: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2971
+#: g10/gpg.c:2988
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2980
+#: g10/gpg.c:2997
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2983
+#: g10/gpg.c:3000
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2998
+#: g10/gpg.c:3015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3012
+#: g10/gpg.c:3029
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018
+#: g10/gpg.c:3035
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/gpg.c:3024
+#: g10/gpg.c:3041
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3037
+#: g10/gpg.c:3054
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:3103 g10/gpg.c:3127 sm/gpgsm.c:1556
+#: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3109 g10/gpg.c:3133 sm/gpgsm.c:1564 sm/gpgsm.c:1570
+#: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3115
+#: g10/gpg.c:3132
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3121
+#: g10/gpg.c:3138
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3136
+#: g10/gpg.c:3153
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
+#: g10/gpg.c:3155
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3140
+#: g10/gpg.c:3157
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3142
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3144
+#: g10/gpg.c:3161
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3147
+#: g10/gpg.c:3164
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/gpg.c:3151
+#: g10/gpg.c:3168
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3158
+#: g10/gpg.c:3175
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3167
+#: g10/gpg.c:3184
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:3171
+#: g10/gpg.c:3188
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3175
+#: g10/gpg.c:3192
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3208
+#: g10/gpg.c:3225
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3255
+#: g10/gpg.c:3272
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3260
+#: g10/gpg.c:3277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3265
+#: g10/gpg.c:3282
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3348
+#: g10/gpg.c:3365
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3359
+#: g10/gpg.c:3376
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3397
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3387
+#: g10/gpg.c:3404
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3389
+#: g10/gpg.c:3406
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3399
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3412
+#: g10/gpg.c:3429
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3414
+#: g10/gpg.c:3431
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3434
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3435
+#: g10/gpg.c:3452
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3448
+#: g10/gpg.c:3465
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3463
+#: g10/gpg.c:3480
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3465
+#: g10/gpg.c:3482
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3468
+#: g10/gpg.c:3485
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3488
+#: g10/gpg.c:3505
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3497
+#: g10/gpg.c:3514
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/gpg.c:3539
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3530
+#: g10/gpg.c:3547
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3534
+#: g10/gpg.c:3551
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3555
+#: g10/gpg.c:3572
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/gpg.c:3647
+#: g10/gpg.c:3664
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3649
+#: g10/gpg.c:3666
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3651
+#: g10/gpg.c:3668
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3662
+#: g10/gpg.c:3679
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3672
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3723
+#: g10/gpg.c:3740
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3731
+#: g10/gpg.c:3748
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3821
+#: g10/gpg.c:3838
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3938
+#: g10/gpg.c:3955
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/gpg.c:3942
+#: g10/gpg.c:3959
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4254
+#: g10/gpg.c:4273
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4256
+#: g10/gpg.c:4275
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpg.c:4289
+#: g10/gpg.c:4308
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "take the keys from this keyring"
+#: g10/gpgv.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/gpgv.c:74
+#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
-#: g10/gpgv.c:99
+#: g10/gpgv.c:117
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:119
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -3105,29 +3128,29 @@ msgstr "[
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
@@ -3401,8 +3424,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
-#: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
+#: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -3411,20 +3434,20 @@ msgstr "
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3608
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
@@ -3441,7 +3464,7 @@ msgstr ""
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
@@ -3821,7 +3844,7 @@ msgstr "
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:310
+#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
@@ -3830,72 +3853,72 @@ msgstr ""
 msgid "Notations: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
-#: g10/keyedit.c:2662
+#: g10/keyedit.c:2673
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2721
+#: g10/keyedit.c:2732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2742
+#: g10/keyedit.c:2753
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:2748
+#: g10/keyedit.c:2759
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
-#: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
+#: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
+#: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
-#: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
-#: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
+#: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2773
+#: g10/keyedit.c:2784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2788
+#: g10/keyedit.c:2799
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2792
+#: g10/keyedit.c:2803
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2810
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:202
+#: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2851
+#: g10/keyedit.c:2862
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3903,19 +3926,19 @@ msgstr ""
 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
+#: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
 
-#: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
+#: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2982
+#: g10/keyedit.c:2993
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3923,7 +3946,7 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3043
+#: g10/keyedit.c:3054
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3932,75 +3955,75 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
+#: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3065
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3194
+#: g10/keyedit.c:3205
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3204
+#: g10/keyedit.c:3215
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3208
+#: g10/keyedit.c:3219
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3214
+#: g10/keyedit.c:3225
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3228
+#: g10/keyedit.c:3239
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3229
+#: g10/keyedit.c:3240
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3232
+#: g10/keyedit.c:3243
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
 
-#: g10/keyedit.c:3267
+#: g10/keyedit.c:3278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3274
+#: g10/keyedit.c:3285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3275
+#: g10/keyedit.c:3286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:3283
+#: g10/keyedit.c:3294
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3284
+#: g10/keyedit.c:3295
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3378
+#: g10/keyedit.c:3389
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -4010,38 +4033,38 @@ msgstr ""
 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3400
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3409
+#: g10/keyedit.c:3420
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3445
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3449
+#: g10/keyedit.c:3460
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3471
+#: g10/keyedit.c:3482
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3490
+#: g10/keyedit.c:3501
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
 "åðáíÝëèåé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3496
+#: g10/keyedit.c:3507
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
@@ -4049,168 +4072,168 @@ msgstr ""
 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3557
+#: g10/keyedit.c:3568
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3563
+#: g10/keyedit.c:3574
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3567
+#: g10/keyedit.c:3578
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3570
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3616
+#: g10/keyedit.c:3627
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3632
+#: g10/keyedit.c:3643
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3710
+#: g10/keyedit.c:3721
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïéçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3716
+#: g10/keyedit.c:3727
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3879
+#: g10/keyedit.c:3890
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4028 g10/keyedit.c:4148 g10/keyedit.c:4289
+#: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4089
+#: g10/keyedit.c:4100
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4169
+#: g10/keyedit.c:4180
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4170
+#: g10/keyedit.c:4181
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4232
+#: g10/keyedit.c:4243
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keyedit.c:4381
+#: g10/keyedit.c:4392
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4456
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4503
+#: g10/keyedit.c:4514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4530
+#: g10/keyedit.c:4541
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4665
+#: g10/keyedit.c:4676
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4668 g10/keyedit.c:4732 g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4670 g10/keyedit.c:4734 g10/keyedit.c:4777
+#: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4674
+#: g10/keyedit.c:4685
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4678
+#: g10/keyedit.c:4689
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:4682
+#: g10/keyedit.c:4693
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4709
+#: g10/keyedit.c:4720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4735
+#: g10/keyedit.c:4746
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
+#: g10/keyedit.c:4753
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4764
+#: g10/keyedit.c:4775
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4784
+#: g10/keyedit.c:4795
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4814
+#: g10/keyedit.c:4825
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4884
+#: g10/keyedit.c:4895
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4901
+#: g10/keyedit.c:4912
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4965
+#: g10/keyedit.c:4976
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5027
+#: g10/keyedit.c:5038
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5122
+#: g10/keyedit.c:5133
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
@@ -4235,54 +4258,54 @@ msgstr "
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:405
+#: g10/keygen.c:406
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:888
+#: g10/keygen.c:889
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:930
+#: g10/keygen.c:931
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:987
+#: g10/keygen.c:988
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408
-#: g10/keygen.c:3101
+#: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
+#: g10/keygen.c:3133
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1163 g10/keygen.c:1279 g10/keygen.c:1414 g10/keygen.c:3107
+#: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3139
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1305
+#: g10/keygen.c:1306
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1525
+#: g10/keygen.c:1526
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1529
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1531
+#: g10/keygen.c:1532
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/keygen.c:1534
+#: g10/keygen.c:1535
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
@@ -4296,109 +4319,109 @@ msgstr ""
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1552
+#: g10/keygen.c:1553
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1575
+#: g10/keygen.c:1576
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1580
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1584
+#: g10/keygen.c:1585
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1587
+#: g10/keygen.c:1588
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1590
+#: g10/keygen.c:1591
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1593
+#: g10/keygen.c:1594
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1649 sm/certreqgen-ui.c:121
+#: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1651
+#: g10/keygen.c:1652
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1652
+#: g10/keygen.c:1653
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1654
+#: g10/keygen.c:1655
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1656
+#: g10/keygen.c:1657
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1657
+#: g10/keygen.c:1658
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1659
+#: g10/keygen.c:1660
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1661
+#: g10/keygen.c:1662
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1730
+#: g10/keygen.c:1731
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1740
+#: g10/keygen.c:1741
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1747 sm/certreqgen-ui.c:142
+#: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:147
+#: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1767 sm/certreqgen-ui.c:152
+#: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1772 g10/keygen.c:1777 sm/certreqgen-ui.c:157
+#: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1848
+#: g10/keygen.c:1849
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4414,7 +4437,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1859
+#: g10/keygen.c:1860
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4430,40 +4453,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:1882
+#: g10/keygen.c:1883
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1887
+#: g10/keygen.c:1888
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1905 g10/keygen.c:1930
+#: g10/keygen.c:1906 g10/keygen.c:1931
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1912
+#: g10/keygen.c:1913
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1913
+#: g10/keygen.c:1914
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1918
+#: g10/keygen.c:1919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1919
+#: g10/keygen.c:1920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1923
+#: g10/keygen.c:1924
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4471,19 +4494,23 @@ msgstr ""
 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1936
+#: g10/keygen.c:1937
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
 
-#: g10/keygen.c:1961
+#: g10/keygen.c:1967
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1972
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#: g10/keygen.c:1982
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4500,44 +4527,44 @@ msgstr ""
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1991
+#: g10/keygen.c:2001
 msgid "Real name: "
 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
 
-#: g10/keygen.c:1999
+#: g10/keygen.c:2009
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:2001
+#: g10/keygen.c:2011
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
 
-#: g10/keygen.c:2003
+#: g10/keygen.c:2013
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2021
 msgid "Email address: "
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: g10/keygen.c:2017
+#: g10/keygen.c:2027
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: g10/keygen.c:2025
+#: g10/keygen.c:2035
 msgid "Comment: "
 msgstr "Ó÷üëéï: "
 
-#: g10/keygen.c:2031
+#: g10/keygen.c:2041
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:2053
+#: g10/keygen.c:2063
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2059
+#: g10/keygen.c:2069
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4548,7 +4575,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2064
+#: g10/keygen.c:2074
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
 
@@ -4563,23 +4590,23 @@ msgstr "
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2080
+#: g10/keygen.c:2090
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:2090
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:2091
+#: g10/keygen.c:2101
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:2110
+#: g10/keygen.c:2120
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:2149
+#: g10/keygen.c:2159
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4587,12 +4614,12 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2164
+#: g10/keygen.c:2174
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2170
+#: g10/keygen.c:2180
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4604,7 +4631,7 @@ msgstr ""
 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2194
+#: g10/keygen.c:2204
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4616,50 +4643,50 @@ msgstr ""
 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3041 g10/keygen.c:3068
+#: g10/keygen.c:3073 g10/keygen.c:3100
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3273 g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3305 g10/keygen.c:3472
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3275 g10/keygen.c:3443
+#: g10/keygen.c:3307 g10/keygen.c:3475
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3278 g10/keygen.c:3446
+#: g10/keygen.c:3310 g10/keygen.c:3478
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3427
+#: g10/keygen.c:3459
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3434
+#: g10/keygen.c:3466
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3454
+#: g10/keygen.c:3486
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3462
+#: g10/keygen.c:3494
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3489
+#: g10/keygen.c:3521
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3500
+#: g10/keygen.c:3532
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4670,12 +4697,12 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513 g10/keygen.c:3658 g10/keygen.c:3779
+#: g10/keygen.c:3545 g10/keygen.c:3690 g10/keygen.c:3811
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3568 g10/keygen.c:3709 g10/sign.c:241
+#: g10/keygen.c:3600 g10/keygen.c:3741 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4683,7 +4710,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3570 g10/keygen.c:3711 g10/sign.c:243
+#: g10/keygen.c:3602 g10/keygen.c:3743 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4691,84 +4718,84 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3581 g10/keygen.c:3722
+#: g10/keygen.c:3613 g10/keygen.c:3754
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
 "ìå ôï OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3622 g10/keygen.c:3755
+#: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3787
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/keygen.c:3928
+#: g10/keygen.c:3960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3976
+#: g10/keygen.c:4008
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4002
+#: g10/keygen.c:4034
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "ðïôÝ     "
 
-#: g10/keylist.c:267
+#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:269
+#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:308
+#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:361
+#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:363
+#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:473
+#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/keylist.c:1504
+#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1513
+#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1515
+#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
-#: g10/keylist.c:1590
+#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
@@ -4855,145 +4882,145 @@ msgstr ""
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:742
+#: g10/keyserver.c:744
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
+#: g10/keyserver.c:828 g10/keyserver.c:1450
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:924
+#: g10/keyserver.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:926
+#: g10/keyserver.c:928
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1167
+#: g10/keyserver.c:1169
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1171
+#: g10/keyserver.c:1173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1195
+#: g10/keyserver.c:1197
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1198
+#: g10/keyserver.c:1200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1351
+#: g10/keyserver.c:1353
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1355
+#: g10/keyserver.c:1357
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1398
+#: g10/keyserver.c:1400
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1401
+#: g10/keyserver.c:1403
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1408 g10/keyserver.c:1504
+#: g10/keyserver.c:1410 g10/keyserver.c:1506
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1456
+#: g10/keyserver.c:1458
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1465
+#: g10/keyserver.c:1467
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527 g10/keyserver.c:2056
+#: g10/keyserver.c:1529 g10/keyserver.c:2058
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1533
+#: g10/keyserver.c:1535
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1545
+#: g10/keyserver.c:1547
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1550
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1558
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1565
+#: g10/keyserver.c:1567
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1570
+#: g10/keyserver.c:1572
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/keyserver.c:1579
+#: g10/keyserver.c:1581
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1604 g10/keyserver.c:1638
+#: g10/keyserver.c:1606 g10/keyserver.c:1640
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1897
+#: g10/keyserver.c:1899
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1919
+#: g10/keyserver.c:1921
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1921
+#: g10/keyserver.c:1923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1977
+#: g10/keyserver.c:1979
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1983
+#: g10/keyserver.c:1985
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
@@ -5365,7 +5392,7 @@ msgstr "
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:587
+#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:589
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
@@ -5396,12 +5423,12 @@ msgstr "
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
 
-#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:431
+#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:566
+#: g10/passphrase.c:568
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5411,12 +5438,12 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
 
-#: g10/passphrase.c:574
+#: g10/passphrase.c:576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
 
-#: g10/passphrase.c:583
+#: g10/passphrase.c:585
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
@@ -6014,19 +6041,19 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
 "ðéóôïðïßçóç\n"
 
-#: g10/sig-check.c:189
+#: g10/sig-check.c:211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr ""
 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:190
+#: g10/sig-check.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr ""
 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:201
+#: g10/sig-check.c:223
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -6034,7 +6061,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
+#: g10/sig-check.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -6042,27 +6069,27 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
+#: g10/sig-check.c:235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:226
+#: g10/sig-check.c:248
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: g10/sig-check.c:302
+#: g10/sig-check.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:567
+#: g10/sig-check.c:590
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/sig-check.c:594
+#: g10/sig-check.c:617
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
@@ -6454,7 +6481,7 @@ msgstr ""
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2432
+#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2456
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
@@ -6482,33 +6509,33 @@ msgstr "
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2175
+#: g10/trustdb.c:2199
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2240
+#: g10/trustdb.c:2264
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2254
+#: g10/trustdb.c:2278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2277
+#: g10/trustdb.c:2301
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2363
+#: g10/trustdb.c:2387
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2438
+#: g10/trustdb.c:2462
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -6533,82 +6560,82 @@ msgstr "
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:177
+#: jnlib/argparse.c:180
 #, fuzzy
 msgid "argument not expected"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:179
+#: jnlib/argparse.c:182
 #, fuzzy
 msgid "read error"
 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
 
-#: jnlib/argparse.c:181
+#: jnlib/argparse.c:184
 #, fuzzy
 msgid "keyword too long"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:183
+#: jnlib/argparse.c:186
 #, fuzzy
 msgid "missing argument"
 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
 
-#: jnlib/argparse.c:185
+#: jnlib/argparse.c:188
 #, fuzzy
 msgid "invalid command"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:187
+#: jnlib/argparse.c:190
 #, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:189
+#: jnlib/argparse.c:192
 #, fuzzy
 msgid "out of core"
 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: jnlib/argparse.c:191
+#: jnlib/argparse.c:194
 #, fuzzy
 msgid "invalid option"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:199
+#: jnlib/argparse.c:202
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:201
+#: jnlib/argparse.c:204
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:204
+#: jnlib/argparse.c:207
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:206
+#: jnlib/argparse.c:209
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:208
+#: jnlib/argparse.c:211
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:210
+#: jnlib/argparse.c:213
 #, fuzzy
 msgid "out of core\n"
 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
 
-#: jnlib/argparse.c:212
+#: jnlib/argparse.c:215
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: jnlib/logging.c:630
+#: jnlib/logging.c:644
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
@@ -6695,121 +6722,121 @@ msgid ""
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:325 scd/app-openpgp.c:1456 scd/app-dinsig.c:297
+#: scd/app-nks.c:359 scd/app-openpgp.c:1457 scd/app-dinsig.c:297
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:329 scd/app-openpgp.c:1460 scd/app-openpgp.c:1492
-#: scd/app-openpgp.c:1639 scd/app-openpgp.c:1657 scd/app-openpgp.c:1857
+#: scd/app-nks.c:363 scd/app-openpgp.c:1461 scd/app-openpgp.c:1493
+#: scd/app-openpgp.c:1640 scd/app-openpgp.c:1658 scd/app-openpgp.c:1858
 #: scd/app-dinsig.c:301
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:377
+#: scd/app-nks.c:411
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-nks.c:557 scd/app-openpgp.c:1897
+#: scd/app-nks.c:591 scd/app-openpgp.c:1898
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:560 scd/app-openpgp.c:1901 scd/app-dinsig.c:529
+#: scd/app-nks.c:594 scd/app-openpgp.c:1902 scd/app-dinsig.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:667
+#: scd/app-openpgp.c:668
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:680
+#: scd/app-openpgp.c:681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1075
+#: scd/app-openpgp.c:1076
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1083 scd/app-openpgp.c:2551
+#: scd/app-openpgp.c:1084 scd/app-openpgp.c:2552
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1091 scd/app-openpgp.c:2559
+#: scd/app-openpgp.c:1092 scd/app-openpgp.c:2560
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1100 scd/app-openpgp.c:2569
+#: scd/app-openpgp.c:1101 scd/app-openpgp.c:2570
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1416
+#: scd/app-openpgp.c:1417
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1423
+#: scd/app-openpgp.c:1424
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1442
+#: scd/app-openpgp.c:1443
 #, c-format
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1476
+#: scd/app-openpgp.c:1477
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1488
+#: scd/app-openpgp.c:1489
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1499 scd/app-openpgp.c:1664
+#: scd/app-openpgp.c:1500 scd/app-openpgp.c:1665
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1512 scd/app-openpgp.c:1552 scd/app-openpgp.c:1676
-#: scd/app-openpgp.c:2868
+#: scd/app-openpgp.c:1513 scd/app-openpgp.c:1553 scd/app-openpgp.c:1677
+#: scd/app-openpgp.c:2869
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1575
+#: scd/app-openpgp.c:1576
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1596 scd/app-openpgp.c:1839 scd/app-openpgp.c:3119
+#: scd/app-openpgp.c:1597 scd/app-openpgp.c:1840 scd/app-openpgp.c:3120
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1602 scd/app-openpgp.c:3128
+#: scd/app-openpgp.c:1603 scd/app-openpgp.c:3129
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1609
+#: scd/app-openpgp.c:1610
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1619
+#: scd/app-openpgp.c:1620
 #, c-format
 msgid ""
 "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
 "%d]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1634
+#: scd/app-openpgp.c:1635
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
@@ -6817,114 +6844,114 @@ msgstr "
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
 #. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
 #. get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1654
+#: scd/app-openpgp.c:1655
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1853
+#: scd/app-openpgp.c:1854
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1862 scd/app-openpgp.c:1925
+#: scd/app-openpgp.c:1863 scd/app-openpgp.c:1926
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1896
+#: scd/app-openpgp.c:1897
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1897
+#: scd/app-openpgp.c:1898
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1987 scd/app-openpgp.c:2637
+#: scd/app-openpgp.c:1988 scd/app-openpgp.c:2638
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1993 scd/app-openpgp.c:2644
+#: scd/app-openpgp.c:1994 scd/app-openpgp.c:2645
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2003
+#: scd/app-openpgp.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2007
+#: scd/app-openpgp.c:2008
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2009
+#: scd/app-openpgp.c:2010
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2335
+#: scd/app-openpgp.c:2336
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2344
+#: scd/app-openpgp.c:2345
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2356
+#: scd/app-openpgp.c:2357
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2366 scd/app-openpgp.c:2374
+#: scd/app-openpgp.c:2367 scd/app-openpgp.c:2375
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2468
+#: scd/app-openpgp.c:2469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2528
+#: scd/app-openpgp.c:2529
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2542
+#: scd/app-openpgp.c:2543
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2545
+#: scd/app-openpgp.c:2546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2602
+#: scd/app-openpgp.c:2603
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2652
+#: scd/app-openpgp.c:2653
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2767
+#: scd/app-openpgp.c:2768
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2843
+#: scd/app-openpgp.c:2844
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3133
+#: scd/app-openpgp.c:3134
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3357 scd/app-openpgp.c:3368
+#: scd/app-openpgp.c:3359 scd/app-openpgp.c:3370
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
@@ -6936,64 +6963,72 @@ msgstr "
 msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:105
+#: scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:366
+#: scd/scdaemon.c:116 sm/gpgsm.c:315
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:123 tools/gpgconf-comp.c:620
 #, fuzzy
-msgid "read options from file"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: scd/scdaemon.c:121
+#: scd/scdaemon.c:125
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:122
+#: scd/scdaemon.c:127
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:129
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
+#: scd/scdaemon.c:132
 #, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: scd/scdaemon.c:131
+#: scd/scdaemon.c:138
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:140
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:132
+#: scd/scdaemon.c:143
 #, fuzzy
-msgid "allow the use of admin card commands"
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:216
+#: scd/scdaemon.c:256
 #, fuzzy
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: scd/scdaemon.c:218
+#: scd/scdaemon.c:258
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:675
+#: scd/scdaemon.c:736
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1029
+#: scd/scdaemon.c:1090
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1041
+#: scd/scdaemon.c:1102
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
@@ -7326,7 +7361,7 @@ msgstr ""
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
 
-#: sm/certdump.c:964
+#: sm/certdump.c:961
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
@@ -7418,6 +7453,12 @@ msgstr "
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
+#: sm/certreqgen.c:806
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+
 #: sm/certreqgen-ui.c:122
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
@@ -7561,186 +7602,142 @@ msgstr "
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:248
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
-
-#: sm/gpgsm.c:249
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
-
-#: sm/gpgsm.c:257
+#: sm/gpgsm.c:197
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:259
+#: sm/gpgsm.c:199
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:206
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:266
+#: sm/gpgsm.c:207
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: sm/gpgsm.c:209
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:269
+#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:271
+#: sm/gpgsm.c:214
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:272
+#: sm/gpgsm.c:215
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:287
+#: sm/gpgsm.c:230
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: sm/gpgsm.c:291
+#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:293
+#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:295
+#: sm/gpgsm.c:239
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:300
+#: sm/gpgsm.c:244
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:301
+#: sm/gpgsm.c:247
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:308
+#: sm/gpgsm.c:257
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:313
+#: sm/gpgsm.c:262
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:316
+#: sm/gpgsm.c:265
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:319
+#: sm/gpgsm.c:268
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:323
+#: sm/gpgsm.c:272
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:327
-msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
-
-#: sm/gpgsm.c:329
-msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
-
-#: sm/gpgsm.c:346
+#: sm/gpgsm.c:283
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: sm/gpgsm.c:347
+#: sm/gpgsm.c:285
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:349
+#: sm/gpgsm.c:290
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: sm/gpgsm.c:351
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
-
-#: sm/gpgsm.c:352
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
-
-#: sm/gpgsm.c:357
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:358
+#: sm/gpgsm.c:293
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:359
+#: sm/gpgsm.c:294
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:361
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+#: sm/gpgsm.c:297
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:362
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
-
-#: sm/gpgsm.c:363 tools/gpgconf-comp.c:658 tools/gpgconf-comp.c:726
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+#: sm/gpgsm.c:300
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:364 tools/gpgconf-comp.c:744
+#: sm/gpgsm.c:310 tools/gpgconf-comp.c:745
 #, fuzzy
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: sm/gpgsm.c:365
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
-
-#: sm/gpgsm.c:369
-msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:384
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
-
-#: sm/gpgsm.c:390
+#: sm/gpgsm.c:328
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: sm/gpgsm.c:392
+#: sm/gpgsm.c:330
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: sm/gpgsm.c:395
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
-
-#: sm/gpgsm.c:574
+#: sm/gpgsm.c:516
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: sm/gpgsm.c:577
+#: sm/gpgsm.c:519
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
@@ -7751,60 +7748,60 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:706
+#: sm/gpgsm.c:611
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: sm/gpgsm.c:804
+#: sm/gpgsm.c:709
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:815
+#: sm/gpgsm.c:720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:866
+#: sm/gpgsm.c:771
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:885
+#: sm/gpgsm.c:790
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:906
+#: sm/gpgsm.c:811
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1418
+#: sm/gpgsm.c:1325
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1501
+#: sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1603
+#: sm/gpgsm.c:1508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1641
+#: sm/gpgsm.c:1546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1812
+#: sm/gpgsm.c:1717
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1967
+#: sm/gpgsm.c:1872
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr ""
 
@@ -7827,7 +7824,7 @@ msgstr ""
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/import.c:548 tools/gpg-connect-agent.c:1322
+#: sm/import.c:548 tools/gpg-connect-agent.c:1329
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
@@ -7980,309 +7977,313 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:78 tools/symcryptrun.c:165
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:165
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:68
+#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpg-connect-agent.c:72
 msgid "decode received data lines"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:70
+#: tools/gpg-connect-agent.c:74
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:71
+#: tools/gpg-connect-agent.c:76
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:73
+#: tools/gpg-connect-agent.c:78
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:74
+#: tools/gpg-connect-agent.c:80
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:75
+#: tools/gpg-connect-agent.c:81
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:176
+#: tools/gpg-connect-agent.c:183
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:179
+#: tools/gpg-connect-agent.c:186
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1193
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1200
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1202
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1209
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1257 tools/gpg-connect-agent.c:1745
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1264 tools/gpg-connect-agent.c:1752
 #, fuzzy, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1347
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1354
 #, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1351
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1358
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1719
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1737
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1744
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2127
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2166
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2136
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:576 tools/gpgconf-comp.c:643
-#: tools/gpgconf-comp.c:711 tools/gpgconf-comp.c:798
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:644
+#: tools/gpgconf-comp.c:712 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:485 tools/gpgconf-comp.c:589 tools/gpgconf-comp.c:656
-#: tools/gpgconf-comp.c:724 tools/gpgconf-comp.c:821
+#: tools/gpgconf-comp.c:486 tools/gpgconf-comp.c:590 tools/gpgconf-comp.c:657
+#: tools/gpgconf-comp.c:725 tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:672
-#: tools/gpgconf-comp.c:749 tools/gpgconf-comp.c:828
+#: tools/gpgconf-comp.c:496 tools/gpgconf-comp.c:615 tools/gpgconf-comp.c:673
+#: tools/gpgconf-comp.c:750 tools/gpgconf-comp.c:829
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:500 tools/gpgconf-comp.c:619 tools/gpgconf-comp.c:677
-#: tools/gpgconf-comp.c:754 tools/gpgconf-comp.c:836
+#: tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:678 tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:837
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:508 tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:762
+#: tools/gpgconf-comp.c:509 tools/gpgconf-comp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:763
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:515
+#: tools/gpgconf-comp.c:516
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:519
+#: tools/gpgconf-comp.c:520
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:523
+#: tools/gpgconf-comp.c:524
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:537
+#: tools/gpgconf-comp.c:538
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:540
+#: tools/gpgconf-comp.c:541
 msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:544
+#: tools/gpgconf-comp.c:545
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:548
+#: tools/gpgconf-comp.c:549
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:552
+#: tools/gpgconf-comp.c:553
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:556
+#: tools/gpgconf-comp.c:557
 #, fuzzy
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:560
+#: tools/gpgconf-comp.c:561
 #, fuzzy
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:661 tools/gpgconf-comp.c:729
+#: tools/gpgconf-comp.c:659 tools/gpgconf-comp.c:727
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:662 tools/gpgconf-comp.c:730
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:664
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:685
+#: tools/gpgconf-comp.c:686
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:687
+#: tools/gpgconf-comp.c:688
 #, fuzzy
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:690
+#: tools/gpgconf-comp.c:691
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:693
+#: tools/gpgconf-comp.c:694
 msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:738
+#: tools/gpgconf-comp.c:739
 msgid "disable all access to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:741
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:767
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:811
+#: tools/gpgconf-comp.c:812
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:847
+#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:857
+#: tools/gpgconf-comp.c:858
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:868
+#: tools/gpgconf-comp.c:869
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:873
+#: tools/gpgconf-comp.c:874
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:902
+#: tools/gpgconf-comp.c:903
 msgid "LDAP server list"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:910
+#: tools/gpgconf-comp.c:911
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3008
+#: tools/gpgconf-comp.c:3077
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3158
+#: tools/gpgconf-comp.c:3227
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:60
+#: tools/gpgconf.c:61
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:61
+#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "check all programs"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:62
+#: tools/gpgconf.c:63
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:63
+#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:64
+#: tools/gpgconf.c:65
 msgid "|COMPONENT|check options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:66
+#: tools/gpgconf.c:67
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:68
+#: tools/gpgconf.c:69
 msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:70
+#: tools/gpgconf.c:71
 #, fuzzy
 msgid "list global configuration file"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:72
+#: tools/gpgconf.c:73
 #, fuzzy
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:76
+#: tools/gpgconf.c:78
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
-#: tools/gpgconf.c:80
+#: tools/gpgconf.c:82
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:102
+#: tools/gpgconf.c:104
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: tools/gpgconf.c:105
+#: tools/gpgconf.c:107
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:210 tools/gpgconf.c:250
+#: tools/gpgconf.c:212 tools/gpgconf.c:277
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: tools/gpgconf.c:212
+#: tools/gpgconf.c:214
 msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:221
+#: tools/gpgconf.c:223 tools/gpgconf.c:253
 #, fuzzy
 msgid "Component not found"
 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
 
-#: tools/gpgconf.c:252
+#: tools/gpgconf.c:279
 #, fuzzy
 msgid "No argument allowed"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
@@ -8443,16 +8444,16 @@ msgstr "
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:985
+#: tools/symcryptrun.c:984
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1012
+#: tools/symcryptrun.c:1011
 msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1021
+#: tools/symcryptrun.c:1020
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
@@ -8469,6 +8470,45 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+
+#~ msgid "|[file]|make a signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+#~ msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+
+#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
+
+#~ msgid "always use a MDC for encryption"
+#~ msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
+
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
+
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
+
+#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
+#~ msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "remove key from the public keyring"
 #~ msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
@@ -9144,10 +9184,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "--nrlsign-key user-id"
 #~ msgstr "--nrlsign-key user-id"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "make a trust signature"
-#~ msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
-
 #~ msgid "sign the key non-revocably"
 #~ msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"