No more warnings for AMD64 (at least when cross-compiling). Thus tehre is a
[gnupg.git] / po / ja.po
index 710902b..6093561 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-10 00:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-21 10:53+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -135,7 +135,7 @@ msgid ""
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2857
+#: agent/command-ssh.c:2853
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -289,161 +289,155 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
-msgid ">.\n"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:241
+#: agent/gpg-agent.c:244
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:243
+#: agent/gpg-agent.c:246
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:302
+#: agent/gpg-agent.c:305
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:305
+#: agent/gpg-agent.c:308
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:336 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:507 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
+#: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
 #: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:601 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
+#: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:606 agent/gpg-agent.c:1129 g10/gpg.c:2011
+#: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:614 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
+#: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:914 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
 #: g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1179 agent/gpg-agent.c:1282 agent/gpg-agent.c:1286
-#: agent/gpg-agent.c:1322 agent/gpg-agent.c:1326 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:916
+#: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
+#: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:932
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1193 scd/scdaemon.c:930
+#: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1219 scd/scdaemon.c:956
+#: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:985
+#: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:993
+#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1262 scd/scdaemon.c:999
+#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1290 agent/gpg-agent.c:1332 g10/openfile.c:419
+#: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:419
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1338
+#: agent/gpg-agent.c:1369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1342
+#: agent/gpg-agent.c:1373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1441
+#: agent/gpg-agent.c:1475
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1446
+#: agent/gpg-agent.c:1480
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1460
+#: agent/gpg-agent.c:1497
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1465
+#: agent/gpg-agent.c:1502
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1559 scd/scdaemon.c:1115
+#: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1643 scd/scdaemon.c:1172
+#: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1664
+#: agent/gpg-agent.c:1725
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1674 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1686 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
@@ -4289,7 +4283,7 @@ msgstr "%s
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856
+#: g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4524,7 +4518,7 @@ msgstr "
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyid.c:539 g10/keyid.c:551 g10/keyid.c:563 g10/keyid.c:575
+#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "̵´ü¸Â    "
 
@@ -5535,26 +5529,26 @@ msgstr "ƿ̾
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "½ªÎ»¡£Æ¿Ì¾¤Î¼õ¼è¿ÍÍѤǤ¹¡£\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:226
+#: g10/pubkey-enc.c:227
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "µì¼°¤ÎDEKÉä¹æ¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:247
+#: g10/pubkey-enc.c:248
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d%s¤Ï̤ÃΤ«»ÈÍѶػߤǤ¹\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:285
+#: g10/pubkey-enc.c:286
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%s¤Ï¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:305
+#: g10/pubkey-enc.c:306
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ÈëÌ©¸°%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:311
+#: g10/pubkey-enc.c:312
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "Ãí°Õ: ¸°¤Ï¼º¸úºÑ¤ß¤Ç¤¹"
 
@@ -5717,12 +5711,12 @@ msgstr "
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:243
+#: g10/seskey.c:242
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:255
+#: g10/seskey.c:254
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
@@ -6244,7 +6238,7 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ÆþÎϤÎ%u¹ÔÌܤ¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤«¡¢LF¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹\n"
 
-#: jnlib/logging.c:619
+#: jnlib/logging.c:626
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "¥Ð¥°¤òȯ¸« ... (%s:%d)\n"
@@ -6277,11 +6271,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please report bugs to "
 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:108
-#, fuzzy
-msgid ".\n"
-msgstr "%s.\n"
-
 #: kbx/kbxutil.c:112
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
@@ -6312,47 +6301,52 @@ msgstr "
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1953
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1978
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "±þÅú¤Ë¸ø³«¸°¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1961
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1986
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¤ÎË¡(modulus)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1971
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1996
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¸ø³«»Ø¿ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1302 scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:2222
+#: scd/app-openpgp.c:1306
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1310 scd/app-openpgp.c:1324 scd/app-openpgp.c:1415
+#: scd/app-openpgp.c:2247
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¨¥é¡¼¤òÌᤷ¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1308 scd/app-openpgp.c:1396 scd/app-openpgp.c:2228
+#: scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1421 scd/app-openpgp.c:2253
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1317 scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1406
-#: scd/app-openpgp.c:2237 scd/app-openpgp.c:2251
+#: scd/app-openpgp.c:1342 scd/app-openpgp.c:1356 scd/app-openpgp.c:1431
+#: scd/app-openpgp.c:2262 scd/app-openpgp.c:2276
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "CHV%d¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1354
+#: scd/app-openpgp.c:1379
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½é´üÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1369 scd/app-openpgp.c:2461
+#: scd/app-openpgp.c:1394 scd/app-openpgp.c:2486
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎCHV¾õÂ֤θ¡º÷¤Ç¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1375 scd/app-openpgp.c:2470
+#: scd/app-openpgp.c:1400 scd/app-openpgp.c:2495
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤¬±Êµ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1380
+#: scd/app-openpgp.c:1405
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î±Êµ×¥í¥Ã¥¯Á°¤Ë%d¤ÎAdmin PIN¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
@@ -6360,110 +6354,110 @@ msgstr "
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1387
+#: scd/app-openpgp.c:1412
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1536
+#: scd/app-openpgp.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|A|¿·¤·¤¤Admin PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1536
+#: scd/app-openpgp.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1540
+#: scd/app-openpgp.c:1565
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1590 scd/app-openpgp.c:2039
+#: scd/app-openpgp.c:1615 scd/app-openpgp.c:2064
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1596 scd/app-openpgp.c:2046
+#: scd/app-openpgp.c:1621 scd/app-openpgp.c:2071
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "»ØÌæ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1606
+#: scd/app-openpgp.c:1631
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1610
+#: scd/app-openpgp.c:1635
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "´û¸¤Î¸°¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1612
+#: scd/app-openpgp.c:1637
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤¸°¤òÀ¸À®\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1779
+#: scd/app-openpgp.c:1804
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1786
+#: scd/app-openpgp.c:1811
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1793
+#: scd/app-openpgp.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr "¸ø³«»Ø¿ô¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹ (32¥Ó¥Ã¥È¤è¤êÂç)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1801 scd/app-openpgp.c:1808
+#: scd/app-openpgp.c:1826 scd/app-openpgp.c:1833
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1871
+#: scd/app-openpgp.c:1896
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1930
+#: scd/app-openpgp.c:1955
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "¸°À¸À®¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1944
+#: scd/app-openpgp.c:1969
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1947
+#: scd/app-openpgp.c:1972
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ (%dÉÃ)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2004
+#: scd/app-openpgp.c:2029
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ë̵¸ú¤Ê¹½Â¤ (¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2141
+#: scd/app-openpgp.c:2166
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2202
+#: scd/app-openpgp.c:2227
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2210
+#: scd/app-openpgp.c:2235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2475
+#: scd/app-openpgp.c:2500
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2548 scd/app-openpgp.c:2558
+#: scd/app-openpgp.c:2573 scd/app-openpgp.c:2583
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "%s¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó - Ìµ¸ú¤ÊOpenPGP¥«¡¼¥É?\n"
@@ -6513,16 +6507,16 @@ msgid ""
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:672
+#: scd/scdaemon.c:682
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1013
+#: scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1018
+#: scd/scdaemon.c:1035
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
@@ -6696,35 +6690,35 @@ msgstr "DSA
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
+#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:154
 #, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "no"
 
-#: sm/certdump.c:156
+#: sm/certdump.c:163
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
 msgstr "[̤ÀßÄê]"
 
-#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#: sm/certdump.c:536 sm/certdump.c:599
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
 
-#: sm/certdump.c:537
+#: sm/certdump.c:544
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:572
+#: sm/certdump.c:579
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:597
+#: sm/certdump.c:604
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
 
-#: sm/certdump.c:758
+#: sm/certdump.c:818
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
@@ -7228,12 +7222,12 @@ msgstr ""
 msgid " using certificate ID %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:506
+#: sm/verify.c:509
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
 
-#: sm/verify.c:507
+#: sm/verify.c:510
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
 msgstr "                ÊÌ̾¡È%s¡É"
@@ -7590,6 +7584,10 @@ msgstr ""
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ".\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
 #~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
 #~ msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"