No more warnings for AMD64 (at least when cross-compiling). Thus tehre is a
[gnupg.git] / po / ja.po
index daeeea0..6093561 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-04 11:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-21 10:53+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -22,49 +22,49 @@ msgstr ""
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:356
+#: agent/call-pinentry.c:390
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:359
+#: agent/call-pinentry.c:393
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:417 agent/call-pinentry.c:429
+#: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
 
-#: agent/call-pinentry.c:418
+#: agent/call-pinentry.c:459
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:426
+#: agent/call-pinentry.c:467
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:431
+#: agent/call-pinentry.c:472
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:443
+#: agent/call-pinentry.c:484
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
 
-#: agent/call-pinentry.c:444
+#: agent/call-pinentry.c:485
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
 
-#: agent/call-pinentry.c:484
+#: agent/call-pinentry.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
@@ -74,21 +74,21 @@ msgstr "
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1014 g10/keygen.c:3045
-#: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3047
+#: g10/keygen.c:3077 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
 #: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
-#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1015 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2555
 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
-#: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
+#: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
@@ -135,26 +135,26 @@ msgid ""
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2857
+#: agent/command-ssh.c:2853
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:217
+#: agent/divert-scd.c:219
 #, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN"
 
-#: agent/divert-scd.c:275
+#: agent/divert-scd.c:277
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
 
-#: agent/divert-scd.c:278
+#: agent/divert-scd.c:280
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
 
-#: agent/divert-scd.c:290
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
@@ -172,7 +172,7 @@ msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
 
 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
-#: tools/symcryptrun.c:484
+#: tools/symcryptrun.c:487
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
@@ -181,8 +181,8 @@ msgstr ""
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
 
-#: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101
+#: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:103
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -192,259 +192,253 @@ msgstr ""
 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:463 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
-#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
+#: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
 msgid "verbose"
 msgstr "¾éĹ"
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
 #: sm/gpgsm.c:336
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
 
-#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
+#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:123
+#: agent/gpg-agent.c:125
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
-#: tools/symcryptrun.c:184
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
 
-#: agent/gpg-agent.c:126
+#: agent/gpg-agent.c:128
 #, fuzzy
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: agent/gpg-agent.c:130
+#: agent/gpg-agent.c:132
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:132
+#: agent/gpg-agent.c:134
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:133
+#: agent/gpg-agent.c:135
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
+#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:142
+#: agent/gpg-agent.c:144
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:147
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
+#: agent/gpg-agent.c:152
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:154
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
+#: agent/gpg-agent.c:156
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
+#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:157
+#: agent/gpg-agent.c:159
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+#: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
-msgid ">.\n"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:239
+#: agent/gpg-agent.c:244
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:241
+#: agent/gpg-agent.c:246
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:300
+#: agent/gpg-agent.c:305
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:303
+#: agent/gpg-agent.c:308
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:921 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
+#: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1781
-#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
-#: tools/symcryptrun.c:1053
+#: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1980 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
+#: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1984
-#: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
+#: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1991 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
+#: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
 #: g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
-#: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
+#: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
+#: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:932
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
+#: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
+#: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
+#: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
+#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
+#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
+#: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:419
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1324
+#: agent/gpg-agent.c:1369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1328
+#: agent/gpg-agent.c:1373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1427
+#: agent/gpg-agent.c:1475
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1432
+#: agent/gpg-agent.c:1480
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1446
+#: agent/gpg-agent.c:1497
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1451
+#: agent/gpg-agent.c:1502
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
+#: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
+#: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1650
+#: agent/gpg-agent.c:1725
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
-#: g10/passphrase.c:326 sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+#: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
-#: g10/passphrase.c:345 sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
@@ -467,7 +461,7 @@ msgstr "
 
 #: agent/protect-tool.c:148
 msgid ""
-"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
@@ -494,17 +488,17 @@ msgid ""
 "needed to complete this operation."
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
 
-#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
@@ -544,7 +538,7 @@ msgstr ""
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -557,7 +551,7 @@ msgstr ""
 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
 #. fingerprint string whereas the first one receives
 #. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:471
+#: agent/trustlist.c:470
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
@@ -567,7 +561,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:480
+#: agent/trustlist.c:479
 msgid "Correct"
 msgstr ""
 
@@ -579,58 +573,58 @@ msgstr ""
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:494
+#: agent/trustlist.c:499
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:500
+#: agent/trustlist.c:505
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "yes"
 
-#: agent/trustlist.c:500
+#: agent/trustlist.c:505
 msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
+#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
+#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
+#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
+#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:446
+#: common/exechelp.c:452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:487
+#: common/exechelp.c:493
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:498
+#: common/exechelp.c:504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
@@ -645,11 +639,11 @@ msgstr "
 msgid "host not found"
 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
 
-#: common/simple-pwquery.c:310 g10/passphrase.c:310
+#: common/simple-pwquery.c:310
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:368 g10/passphrase.c:362
+#: common/simple-pwquery.c:368
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
@@ -808,31 +802,31 @@ msgstr ""
 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
 
-#: g10/build-packet.c:944
+#: g10/build-packet.c:978
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/build-packet.c:956
+#: g10/build-packet.c:990
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/build-packet.c:962
+#: g10/build-packet.c:996
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/build-packet.c:980
+#: g10/build-packet.c:1014
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
 msgid "not human readable"
 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
 
@@ -855,7 +849,7 @@ msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
 
 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
-#: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/keygen.c:2739 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
@@ -1108,7 +1102,7 @@ msgstr "PIN
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
 msgid "Command> "
 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
 
@@ -1124,26 +1118,26 @@ msgstr "
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
 
-#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3802 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
 #: g10/revoke.c:228
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1183,68 +1177,68 @@ msgstr "
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
+#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:227
+#: g10/encode.c:230
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/encode.c:241
+#: g10/encode.c:244
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
+#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
+#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:466
+#: g10/encode.c:469
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/encode.c:491
+#: g10/encode.c:494
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:519
+#: g10/encode.c:522
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/encode.c:529
+#: g10/encode.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
+#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:725
+#: g10/encode.c:744
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/encode.c:822
+#: g10/encode.c:841
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
@@ -1399,33 +1393,33 @@ msgstr "pk
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
 
-#: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
-#: g10/getkey.c:1000
+#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
+#: g10/getkey.c:1004
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1827
+#: g10/getkey.c:1831
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
+#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
 
-#: g10/getkey.c:2612
+#: g10/getkey.c:2616
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/getkey.c:2659
+#: g10/getkey.c:2663
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:364 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
+#: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1433,128 +1427,128 @@ msgstr ""
 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:366
+#: g10/gpg.c:367
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
 
-#: g10/gpg.c:367
+#: g10/gpg.c:368
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
 
-#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
 
-#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
 msgid "encrypt data"
 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
 msgid "verify a signature"
 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
 msgid "list keys"
 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:380
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: g10/gpg.c:381
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
 
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
 msgid "list secret keys"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:257
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
 
-#: g10/gpg.c:384
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "sign a key"
 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "export keys"
 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
 
-#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
 
-#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "print the card status"
 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "change data on a card"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:408
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:417
 msgid "update the trust database"
 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
 
-#: g10/gpg.c:422
+#: g10/gpg.c:424
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
 
-#: g10/gpg.c:426 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
-#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
+#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1564,51 +1558,51 @@ msgstr ""
 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:428 sm/gpgsm.c:280
+#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
 
-#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:290
+#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
 
-#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:326
+#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
 "¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:329
+#: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr ""
 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
+#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: g10/gpg.c:461 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+#: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
 
-#: g10/gpg.c:474 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+#: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "̵Êѹ¹"
 
-#: g10/gpg.c:475
+#: g10/gpg.c:477
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
 
-#: g10/gpg.c:517
+#: g10/gpg.c:519
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
 
-#: g10/gpg.c:518
+#: g10/gpg.c:520
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
 
-#: g10/gpg.c:546 sm/gpgsm.c:392
+#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1617,7 +1611,7 @@ msgstr ""
 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
 
-#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:395
+#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1637,15 +1631,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
 
-#: g10/gpg.c:741 g10/gpgv.c:96
+#: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/gpg.c:758
+#: g10/gpg.c:760
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
 
-#: g10/gpg.c:761
+#: g10/gpg.c:763
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1655,7 +1649,7 @@ msgstr ""
 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
 
-#: g10/gpg.c:772 sm/gpgsm.c:530
+#: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1663,542 +1657,542 @@ msgstr ""
 "\n"
 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
 
-#: g10/gpg.c:775
+#: g10/gpg.c:777
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "¸ø³«¸°: "
 
-#: g10/gpg.c:782 g10/keyedit.c:2311
+#: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
 msgid "Cipher: "
 msgstr "°Å¹æË¡: "
 
-#: g10/gpg.c:789
+#: g10/gpg.c:791
 msgid "Hash: "
 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
 
-#: g10/gpg.c:796 g10/keyedit.c:2357
+#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
 msgid "Compression: "
 msgstr "°µ½Ì: "
 
-#: g10/gpg.c:880
+#: g10/gpg.c:882
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
 
-#: g10/gpg.c:1050 sm/gpgsm.c:682
+#: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
 
-#: g10/gpg.c:1068
+#: g10/gpg.c:1070
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:1265
+#: g10/gpg.c:1267
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
 
-#: g10/gpg.c:1268
+#: g10/gpg.c:1270
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
 
-#: g10/gpg.c:1271
+#: g10/gpg.c:1273
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
 
-#: g10/gpg.c:1277
+#: g10/gpg.c:1279
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
 
-#: g10/gpg.c:1280
+#: g10/gpg.c:1282
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
 
-#: g10/gpg.c:1283
+#: g10/gpg.c:1285
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
 
-#: g10/gpg.c:1289
+#: g10/gpg.c:1291
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
 
-#: g10/gpg.c:1292
+#: g10/gpg.c:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
 
-#: g10/gpg.c:1295
+#: g10/gpg.c:1297
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
 
-#: g10/gpg.c:1301
+#: g10/gpg.c:1303
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
 
-#: g10/gpg.c:1304
+#: g10/gpg.c:1306
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
 
-#: g10/gpg.c:1307
+#: g10/gpg.c:1309
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
 
-#: g10/gpg.c:1450
+#: g10/gpg.c:1452
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1545
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1549
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: g10/gpg.c:1557
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:1557
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: g10/gpg.c:1561
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1563
+#: g10/gpg.c:1565
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
 
-#: g10/gpg.c:1565
+#: g10/gpg.c:1567
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:1938
+#: g10/gpg.c:1965
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2196 g10/gpg.c:2839 g10/gpg.c:2851
+#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2209
+#: g10/gpg.c:2224
 #, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2361 g10/gpg.c:2373
+#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2455
+#: g10/gpg.c:2472
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2478 g10/gpg.c:2671 g10/keyedit.c:4065
+#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
 
-#: g10/gpg.c:2490
+#: g10/gpg.c:2507
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2493
+#: g10/gpg.c:2510
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2500
+#: g10/gpg.c:2517
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2503
+#: g10/gpg.c:2520
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2510
+#: g10/gpg.c:2527
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2513
+#: g10/gpg.c:2530
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2520
+#: g10/gpg.c:2537
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2523
+#: g10/gpg.c:2540
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2531
+#: g10/gpg.c:2548
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2533
+#: g10/gpg.c:2550
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2535
+#: g10/gpg.c:2552
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2537
+#: g10/gpg.c:2554
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2541
+#: g10/gpg.c:2558
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2543
+#: g10/gpg.c:2560
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2545
+#: g10/gpg.c:2562
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2547
+#: g10/gpg.c:2564
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2549
+#: g10/gpg.c:2566
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2551
+#: g10/gpg.c:2568
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2558
+#: g10/gpg.c:2575
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2561
+#: g10/gpg.c:2578
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2568
+#: g10/gpg.c:2585
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
 
-#: g10/gpg.c:2742
+#: g10/gpg.c:2759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2745
+#: g10/gpg.c:2762
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2828 sm/gpgsm.c:1235
+#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2832
+#: g10/gpg.c:2847
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
 
-#: g10/gpg.c:2841
+#: g10/gpg.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2844
+#: g10/gpg.c:2859
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2859
+#: g10/gpg.c:2874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2873
+#: g10/gpg.c:2888
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2879
+#: g10/gpg.c:2894
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2885
+#: g10/gpg.c:2900
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:2913
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2964 g10/gpg.c:2988 sm/gpgsm.c:1278
+#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2970 g10/gpg.c:2994 sm/gpgsm.c:1286
+#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2976
+#: g10/gpg.c:2991
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2982
+#: g10/gpg.c:2997
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2997
+#: g10/gpg.c:3012
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2999
+#: g10/gpg.c:3014
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3001
+#: g10/gpg.c:3016
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3003
+#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3005
+#: g10/gpg.c:3020
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3008
+#: g10/gpg.c:3023
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3012
+#: g10/gpg.c:3027
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
+#: g10/gpg.c:3034
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3028
+#: g10/gpg.c:3043
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3032
+#: g10/gpg.c:3047
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3036
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3069
+#: g10/gpg.c:3084
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3116
+#: g10/gpg.c:3131
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3121
+#: g10/gpg.c:3136
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3126
+#: g10/gpg.c:3141
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3215
+#: g10/gpg.c:3233
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3226
+#: g10/gpg.c:3244
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
+#: g10/gpg.c:3255
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3244
+#: g10/gpg.c:3262
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3246
+#: g10/gpg.c:3264
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3256
+#: g10/gpg.c:3274
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3269
+#: g10/gpg.c:3287
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3271
+#: g10/gpg.c:3289
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3274
+#: g10/gpg.c:3292
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3292
+#: g10/gpg.c:3310
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3305
+#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3320
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3322
+#: g10/gpg.c:3340
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3325
+#: g10/gpg.c:3343
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3345
+#: g10/gpg.c:3363
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3354
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3379
+#: g10/gpg.c:3397
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3387
+#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
 
-#: g10/gpg.c:3391
+#: g10/gpg.c:3409
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
 
-#: g10/gpg.c:3412
+#: g10/gpg.c:3430
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
 
-#: g10/gpg.c:3497
+#: g10/gpg.c:3515
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3499
+#: g10/gpg.c:3517
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
+#: g10/gpg.c:3519
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3512
+#: g10/gpg.c:3530
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/gpg.c:3540
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3573
+#: g10/gpg.c:3591
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3581
+#: g10/gpg.c:3599
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3671
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3788
+#: g10/gpg.c:3806
 msgid "[filename]"
 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3792
+#: g10/gpg.c:3810
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4103
+#: g10/gpg.c:4121
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:4105
+#: g10/gpg.c:4123
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:4138
+#: g10/gpg.c:4156
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
@@ -3102,12 +3096,12 @@ msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1749
+#: g10/keyedit.c:1751
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
 
@@ -3291,8 +3285,8 @@ msgstr "
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
-#: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
+#: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -3301,20 +3295,20 @@ msgstr "
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3382
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3370 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3385
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3389
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 
@@ -3535,15 +3529,15 @@ msgstr "
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1670
+#: g10/keyedit.c:1672
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1678
+#: g10/keyedit.c:1680
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1697
+#: g10/keyedit.c:1699
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3551,159 +3545,159 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1737
+#: g10/keyedit.c:1739
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
-#: g10/keyedit.c:1756
+#: g10/keyedit.c:1758
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1763
+#: g10/keyedit.c:1765
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1772
+#: g10/keyedit.c:1774
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:1795
+#: g10/keyedit.c:1797
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
+#: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1819
+#: g10/keyedit.c:1821
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1823
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1822
+#: g10/keyedit.c:1824
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1872
+#: g10/keyedit.c:1874
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1884
+#: g10/keyedit.c:1886
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1912
+#: g10/keyedit.c:1914
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1926
+#: g10/keyedit.c:1928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1943
+#: g10/keyedit.c:1945
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1967
+#: g10/keyedit.c:1969
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1970
+#: g10/keyedit.c:1972
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1971
+#: g10/keyedit.c:1973
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
+#: g10/keyedit.c:2008
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2007
+#: g10/keyedit.c:2009
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2025
+#: g10/keyedit.c:2027
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2038
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2038
+#: g10/keyedit.c:2040
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2088
+#: g10/keyedit.c:2090
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
 "¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2130
+#: g10/keyedit.c:2132
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2136
+#: g10/keyedit.c:2138
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2138
+#: g10/keyedit.c:2140
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2206
+#: g10/keyedit.c:2208
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2209
+#: g10/keyedit.c:2211
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2219
+#: g10/keyedit.c:2221
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2226
+#: g10/keyedit.c:2228
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2233
+#: g10/keyedit.c:2235
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2334
+#: g10/keyedit.c:2336
 msgid "Digest: "
 msgstr "Í×Ìó: "
 
-#: g10/keyedit.c:2386
+#: g10/keyedit.c:2388
 msgid "Features: "
 msgstr "µ¡Ç½: "
 
-#: g10/keyedit.c:2397
+#: g10/keyedit.c:2399
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
 
-#: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
 
-#: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
+#: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr ""
@@ -3711,71 +3705,71 @@ msgstr ""
 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
 " "
 
-#: g10/keyedit.c:2631
+#: g10/keyedit.c:2633
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2690
+#: g10/keyedit.c:2692
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:2711
+#: g10/keyedit.c:2713
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:2717
+#: g10/keyedit.c:2719
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
 
-#: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
+#: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "ºîÀ®: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "¼º¸ú: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "Ëþλ: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "Ëþλ: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2742
+#: g10/keyedit.c:2744
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2757
+#: g10/keyedit.c:2759
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2761
+#: g10/keyedit.c:2763
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2768
+#: g10/keyedit.c:2770
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
 
-#: g10/keyedit.c:2820
+#: g10/keyedit.c:2822
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3783,17 +3777,17 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
 #: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 msgid "revoked"
 msgstr "¼º¸ú"
 
-#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
+#: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
 #: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 msgid "expired"
 msgstr "Ëþλ"
 
-#: g10/keyedit.c:2951
+#: g10/keyedit.c:2953
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3801,7 +3795,7 @@ msgstr ""
 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3012
+#: g10/keyedit.c:3014
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3810,55 +3804,55 @@ msgstr ""
 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3017 g10/keyedit.c:3347
+#: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3023
+#: g10/keyedit.c:3025
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3163
+#: g10/keyedit.c:3165
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3173
+#: g10/keyedit.c:3175
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3177
+#: g10/keyedit.c:3179
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:3183
+#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/keyedit.c:3199
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3198
+#: g10/keyedit.c:3200
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3201
+#: g10/keyedit.c:3203
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3234 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
 
-#: g10/keyedit.c:3250
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3342
+#: g10/keyedit.c:3344
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3867,191 +3861,191 @@ msgstr ""
 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3353
+#: g10/keyedit.c:3355
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3373
+#: g10/keyedit.c:3375
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
 
-#: g10/keyedit.c:3398
+#: g10/keyedit.c:3400
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3413
+#: g10/keyedit.c:3415
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3435
+#: g10/keyedit.c:3437
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3454
+#: g10/keyedit.c:3456
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3460
+#: g10/keyedit.c:3462
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3521
+#: g10/keyedit.c:3523
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3527
+#: g10/keyedit.c:3529
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3531
+#: g10/keyedit.c:3533
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3534
+#: g10/keyedit.c:3536
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3580
+#: g10/keyedit.c:3582
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3596
+#: g10/keyedit.c:3598
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3669
+#: g10/keyedit.c:3671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3675
+#: g10/keyedit.c:3677
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3837
+#: g10/keyedit.c:3839
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3876 g10/keyedit.c:3986 g10/keyedit.c:4106 g10/keyedit.c:4247
+#: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4047
+#: g10/keyedit.c:4049
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
 
-#: g10/keyedit.c:4127
+#: g10/keyedit.c:4129
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4128
+#: g10/keyedit.c:4130
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4190
+#: g10/keyedit.c:4192
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
 
-#: g10/keyedit.c:4339
+#: g10/keyedit.c:4341
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4403
+#: g10/keyedit.c:4405
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4461
+#: g10/keyedit.c:4463
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4488
+#: g10/keyedit.c:4490
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4623
+#: g10/keyedit.c:4625
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4626 g10/keyedit.c:4690 g10/keyedit.c:4733
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
+#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
 
-#: g10/keyedit.c:4632
+#: g10/keyedit.c:4634
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4636
+#: g10/keyedit.c:4638
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4640
+#: g10/keyedit.c:4642
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4667
+#: g10/keyedit.c:4669
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4695
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
 
-#: g10/keyedit.c:4700
+#: g10/keyedit.c:4702
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4722
+#: g10/keyedit.c:4724
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
+#: g10/keyedit.c:4744
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4772
+#: g10/keyedit.c:4774
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4842
+#: g10/keyedit.c:4844
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4859
+#: g10/keyedit.c:4861
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4923
+#: g10/keyedit.c:4925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4985
+#: g10/keyedit.c:4987
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5080
+#: g10/keyedit.c:5082
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
@@ -4091,12 +4085,12 @@ msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2931
+#: g10/keygen.c:2933
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2937
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2939
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
@@ -4289,7 +4283,7 @@ msgstr "%s
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856
+#: g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4404,7 +4398,7 @@ msgstr ""
 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2066 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2066
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
@@ -4432,50 +4426,50 @@ msgstr ""
 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: g10/keygen.c:2876
+#: g10/keygen.c:2878
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: g10/keygen.c:3088 g10/keygen.c:3233
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3235
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3236
+#: g10/keygen.c:3092 g10/keygen.c:3238
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
+#: g10/keygen.c:3095 g10/keygen.c:3241
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keygen.c:3222
+#: g10/keygen.c:3224
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3228
+#: g10/keygen.c:3230
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3246
+#: g10/keygen.c:3248
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3253
+#: g10/keygen.c:3255
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3276
+#: g10/keygen.c:3278
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: g10/keygen.c:3287
+#: g10/keygen.c:3289
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4484,47 +4478,47 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/keygen.c:3299 g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3544
+#: g10/keygen.c:3301 g10/keygen.c:3430 g10/keygen.c:3546
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3351 g10/keygen.c:3479 g10/sign.c:277
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:279
+#: g10/keygen.c:3355 g10/keygen.c:3483 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3492
+#: g10/keygen.c:3364 g10/keygen.c:3494
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keygen.c:3401 g10/keygen.c:3525
+#: g10/keygen.c:3403 g10/keygen.c:3527
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3688
+#: g10/keygen.c:3690
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3736
+#: g10/keygen.c:3738
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3762
+#: g10/keygen.c:3764
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
+#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "̵´ü¸Â    "
 
@@ -4664,7 +4658,7 @@ msgstr "disabled"
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
 
-#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1430
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1434
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
@@ -4698,101 +4692,101 @@ msgstr "
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1333
+#: g10/keyserver.c:1337
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1337
+#: g10/keyserver.c:1341
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1380
+#: g10/keyserver.c:1384
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1383
+#: g10/keyserver.c:1387
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1486
+#: g10/keyserver.c:1394 g10/keyserver.c:1490
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1438
+#: g10/keyserver.c:1442
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1447
+#: g10/keyserver.c:1451
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1509 g10/keyserver.c:2037
+#: g10/keyserver.c:1513 g10/keyserver.c:2041
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1515
+#: g10/keyserver.c:1519
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1527
+#: g10/keyserver.c:1531
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1532
+#: g10/keyserver.c:1536
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1540
+#: g10/keyserver.c:1544
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1547
+#: g10/keyserver.c:1551
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1556
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1561
+#: g10/keyserver.c:1565
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1586 g10/keyserver.c:1620
+#: g10/keyserver.c:1590 g10/keyserver.c:1624
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "¡È%s¡É¸°ID¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1879
+#: g10/keyserver.c:1883
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1901
+#: g10/keyserver.c:1905
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "1Ëܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1903
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "%dËܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1959
+#: g10/keyserver.c:1963
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1965
+#: g10/keyserver.c:1969
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
@@ -5130,21 +5124,17 @@ msgstr "
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ÀøºßŪ¤Ë·õÆݤÊÂоΰŹ沽¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1211
+#: g10/parse-packet.c:1213
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "·¿%d¤Î²¼°Ì¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥È¤òȯ¸«\n"
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (¼ç¸°ID %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/passphrase.c:324
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -5155,27 +5145,24 @@ msgstr ""
 "\"%.*s\"\n"
 "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: g10/passphrase.c:349
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: g10/passphrase.c:351
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#: g10/passphrase.c:375
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÌä¹ç¤»¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ: "
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
 
-#: g10/passphrase.c:895
+#: g10/passphrase.c:564
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5184,20 +5171,16 @@ msgstr ""
 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï\n"
 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:¡È%s¡É\n"
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: g10/passphrase.c:572
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/passphrase.c:581
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (¼ç¸°ID %s ¤ÎÉû¸°)"
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ: "
-
 #: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
@@ -5500,6 +5483,16 @@ msgstr "%s: 
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "Í­¸ú¤Ê°¸À褬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
+#: g10/pkclist.c:1468
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "¸°%s¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "¸°%s¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+
 #: g10/plaintext.c:91
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
@@ -5536,26 +5529,26 @@ msgstr "ƿ̾
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "½ªÎ»¡£Æ¿Ì¾¤Î¼õ¼è¿ÍÍѤǤ¹¡£\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:226
+#: g10/pubkey-enc.c:227
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "µì¼°¤ÎDEKÉä¹æ¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:247
+#: g10/pubkey-enc.c:248
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d%s¤Ï̤ÃΤ«»ÈÍѶػߤǤ¹\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:285
+#: g10/pubkey-enc.c:286
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%s¤Ï¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:305
+#: g10/pubkey-enc.c:306
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ÈëÌ©¸°%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:311
+#: g10/pubkey-enc.c:312
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "Ãí°Õ: ¸°¤Ï¼º¸úºÑ¤ß¤Ç¤¹"
 
@@ -5718,12 +5711,12 @@ msgstr "
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:243
+#: g10/seskey.c:242
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:255
+#: g10/seskey.c:254
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
@@ -6245,7 +6238,7 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ÆþÎϤÎ%u¹ÔÌܤ¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤«¡¢LF¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹\n"
 
-#: jnlib/logging.c:619
+#: jnlib/logging.c:626
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "¥Ð¥°¤òȯ¸« ... (%s:%d)\n"
@@ -6278,11 +6271,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please report bugs to "
 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:108
-#, fuzzy
-msgid ".\n"
-msgstr "%s.\n"
-
 #: kbx/kbxutil.c:112
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
@@ -6298,62 +6286,67 @@ msgstr ""
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:596
+#: scd/app-openpgp.c:601
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:609
+#: scd/app-openpgp.c:614
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "À¸À®Æü¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1004
+#: scd/app-openpgp.c:1009
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1012 scd/app-openpgp.c:1948
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1978
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "±þÅú¤Ë¸ø³«¸°¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1020 scd/app-openpgp.c:1956
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1986
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¤ÎË¡(modulus)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1029 scd/app-openpgp.c:1966
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1996
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¸ø³«»Ø¿ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1297 scd/app-openpgp.c:1385 scd/app-openpgp.c:2202
+#: scd/app-openpgp.c:1306
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1310 scd/app-openpgp.c:1324 scd/app-openpgp.c:1415
+#: scd/app-openpgp.c:2247
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¨¥é¡¼¤òÌᤷ¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1303 scd/app-openpgp.c:1391 scd/app-openpgp.c:2208
+#: scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1421 scd/app-openpgp.c:2253
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1312 scd/app-openpgp.c:1326 scd/app-openpgp.c:1401
-#: scd/app-openpgp.c:2217 scd/app-openpgp.c:2231
+#: scd/app-openpgp.c:1342 scd/app-openpgp.c:1356 scd/app-openpgp.c:1431
+#: scd/app-openpgp.c:2262 scd/app-openpgp.c:2276
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "CHV%d¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1349
+#: scd/app-openpgp.c:1379
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½é´üÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1364 scd/app-openpgp.c:2441
+#: scd/app-openpgp.c:1394 scd/app-openpgp.c:2486
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎCHV¾õÂ֤θ¡º÷¤Ç¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1370 scd/app-openpgp.c:2450
+#: scd/app-openpgp.c:1400 scd/app-openpgp.c:2495
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤¬±Êµ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1375
+#: scd/app-openpgp.c:1405
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î±Êµ×¥í¥Ã¥¯Á°¤Ë%d¤ÎAdmin PIN¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
@@ -6361,169 +6354,169 @@ msgstr "
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1382
+#: scd/app-openpgp.c:1412
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1531
+#: scd/app-openpgp.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|A|¿·¤·¤¤Admin PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1531
+#: scd/app-openpgp.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1535
+#: scd/app-openpgp.c:1565
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1585 scd/app-openpgp.c:2034
+#: scd/app-openpgp.c:1615 scd/app-openpgp.c:2064
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1591 scd/app-openpgp.c:2041
+#: scd/app-openpgp.c:1621 scd/app-openpgp.c:2071
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "»ØÌæ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1601
+#: scd/app-openpgp.c:1631
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1605
+#: scd/app-openpgp.c:1635
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "´û¸¤Î¸°¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1607
+#: scd/app-openpgp.c:1637
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤¸°¤òÀ¸À®\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1774
+#: scd/app-openpgp.c:1804
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1781
+#: scd/app-openpgp.c:1811
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1788
+#: scd/app-openpgp.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr "¸ø³«»Ø¿ô¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹ (32¥Ó¥Ã¥È¤è¤êÂç)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1796 scd/app-openpgp.c:1803
+#: scd/app-openpgp.c:1826 scd/app-openpgp.c:1833
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1866
+#: scd/app-openpgp.c:1896
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1925
+#: scd/app-openpgp.c:1955
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "¸°À¸À®¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1939
+#: scd/app-openpgp.c:1969
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1942
+#: scd/app-openpgp.c:1972
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ (%dÉÃ)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1999
+#: scd/app-openpgp.c:2029
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ë̵¸ú¤Ê¹½Â¤ (¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2131
+#: scd/app-openpgp.c:2166
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2182
+#: scd/app-openpgp.c:2227
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2190
+#: scd/app-openpgp.c:2235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2455
+#: scd/app-openpgp.c:2500
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2528 scd/app-openpgp.c:2538
+#: scd/app-openpgp.c:2573 scd/app-openpgp.c:2583
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "%s¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó - Ìµ¸ú¤ÊOpenPGP¥«¡¼¥É?\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:105
+#: scd/scdaemon.c:107
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:356
+#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
 #, fuzzy
 msgid "read options from file"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:121
+#: scd/scdaemon.c:123
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:122
+#: scd/scdaemon.c:124
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:125
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:126
+#: scd/scdaemon.c:128
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:131
+#: scd/scdaemon.c:133
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:132
+#: scd/scdaemon.c:134
 #, fuzzy
 msgid "allow the use of admin card commands"
 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
 
-#: scd/scdaemon.c:191
+#: scd/scdaemon.c:193
 #, fuzzy
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
 
-#: scd/scdaemon.c:193
+#: scd/scdaemon.c:195
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:667
+#: scd/scdaemon.c:682
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1008
+#: scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1013
+#: scd/scdaemon.c:1035
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
@@ -6552,131 +6545,139 @@ msgstr "gpg-agent
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:115
+#: sm/certchain.c:159
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: sm/certchain.c:153
+#: sm/certchain.c:197
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:191
+#: sm/certchain.c:236
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:201
+#: sm/certchain.c:246
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:208 sm/certchain.c:237
+#: sm/certchain.c:253 sm/certchain.c:282
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:212 sm/certchain.c:241
+#: sm/certchain.c:257 sm/certchain.c:286
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
 
-#: sm/certchain.c:352
+#: sm/certchain.c:397
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:372
+#: sm/certchain.c:417
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:525 sm/certchain.c:689 sm/certchain.c:1192 sm/decrypt.c:261
-#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:325 sm/verify.c:107
+#: sm/certchain.c:570 sm/certchain.c:734 sm/certchain.c:1260 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:616
+#: sm/certchain.c:661
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "Ãí°Õ: ¸°¤Ï¼º¸úºÑ¤ß¤Ç¤¹"
 
-#: sm/certchain.c:625
+#: sm/certchain.c:670
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
 
-#: sm/certchain.c:629
+#: sm/certchain.c:674
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "°Ê²¼¤Ë¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: "
 
-#: sm/certchain.c:631
+#: sm/certchain.c:676
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:636
+#: sm/certchain.c:681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "ºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾¤Î¸¡ºº¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:714
+#: sm/certchain.c:759
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
 
-#: sm/certchain.c:741
+#: sm/certchain.c:786
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:757
+#: sm/certchain.c:802
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:770
+#: sm/certchain.c:815
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
 
-#: sm/certchain.c:813
+#: sm/certchain.c:858
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:881
+#: sm/certchain.c:926
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:892
+#: sm/certchain.c:941
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
 
-#: sm/certchain.c:897
+#: sm/certchain.c:949
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:912
+#: sm/certchain.c:964
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:970
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:980
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "ºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾¤Î¸¡ºº¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:939 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1007 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:951
+#: sm/certchain.c:1019
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:984
+#: sm/certchain.c:1052
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
 
-#: sm/certchain.c:1014
+#: sm/certchain.c:1082
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1065
+#: sm/certchain.c:1133
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
@@ -6685,39 +6686,39 @@ msgstr ""
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "DSA¤Ç¤Ï160¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î»ÈÍѤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
 
-#: sm/certcheck.c:175 sm/sign.c:479 sm/verify.c:189
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
+#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:154
 #, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "no"
 
-#: sm/certdump.c:156
+#: sm/certdump.c:163
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
 msgstr "[̤ÀßÄê]"
 
-#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#: sm/certdump.c:536 sm/certdump.c:599
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
 
-#: sm/certdump.c:537
+#: sm/certdump.c:544
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:572
+#: sm/certdump.c:579
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:597
+#: sm/certdump.c:604
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
 
-#: sm/certdump.c:758
+#: sm/certdump.c:818
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
@@ -6728,75 +6729,80 @@ msgstr ""
 "\"%.*s\"\n"
 "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s%s\n"
 
-#: sm/certlist.c:123
+#: sm/certlist.c:125
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:133 sm/keylist.c:254
+#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:143
+#: sm/certlist.c:145
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:155
+#: sm/certlist.c:157
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:166
+#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:167
+#: sm/certlist.c:169
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:168
+#: sm/certlist.c:170
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:169
+#: sm/certlist.c:171
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:466
+#: sm/certreqgen.c:476
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:479
+#: sm/certreqgen.c:489
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:493
+#: sm/certreqgen.c:507
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:501
+#: sm/certreqgen.c:516
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:504
+#: sm/certreqgen.c:519
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:520
+#: sm/certreqgen.c:536
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:532
+#: sm/certreqgen.c:548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:560
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:547
+#: sm/certreqgen.c:576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -6814,7 +6820,7 @@ msgstr ""
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1384 sm/keydb.c:1477
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
@@ -6849,59 +6855,59 @@ msgstr "
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:244
+#: sm/gpgsm.c:243
 #, fuzzy
 msgid "|[FILE]|make a signature"
 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
 
-#: sm/gpgsm.c:245
+#: sm/gpgsm.c:244
 #, fuzzy
 msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
 
-#: sm/gpgsm.c:253
+#: sm/gpgsm.c:252
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
 
-#: sm/gpgsm.c:255
+#: sm/gpgsm.c:254
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
 
-#: sm/gpgsm.c:258
+#: sm/gpgsm.c:257
 #, fuzzy
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
 
-#: sm/gpgsm.c:261
+#: sm/gpgsm.c:260
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: sm/gpgsm.c:261
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
 
-#: sm/gpgsm.c:263
+#: sm/gpgsm.c:262
 #, fuzzy
 msgid "register a smartcard"
 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
 
-#: sm/gpgsm.c:264
+#: sm/gpgsm.c:263
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:264
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:268
+#: sm/gpgsm.c:267
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
@@ -7062,21 +7068,21 @@ msgstr "
 msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1252
+#: sm/gpgsm.c:1248
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1317
+#: sm/gpgsm.c:1327
 #, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1335
+#: sm/gpgsm.c:1345
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1519
+#: sm/gpgsm.c:1535
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
@@ -7118,42 +7124,42 @@ msgstr ""
 msgid "keybox `%s' created\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: sm/keydb.c:1304 sm/keydb.c:1370
+#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
 #, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1311 sm/keydb.c:1377
+#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1332
+#: sm/keydb.c:1340
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:1340
+#: sm/keydb.c:1348
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1348
+#: sm/keydb.c:1356
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1392
+#: sm/keydb.c:1400
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:1401 sm/keydb.c:1489
+#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1410 sm/keydb.c:1500
+#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
@@ -7197,7 +7203,7 @@ msgid ""
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: sm/sign.c:444
+#: sm/sign.c:447
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "ºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾¤Î¸¡ºº¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -7216,17 +7222,17 @@ msgstr ""
 msgid " using certificate ID %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:506
+#: sm/verify.c:509
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
 
-#: sm/verify.c:507
+#: sm/verify.c:510
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
 msgstr "                ÊÌ̾¡È%s¡É"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:183
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
 msgstr "quit"
@@ -7303,22 +7309,22 @@ msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
-#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:693
+#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:696
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
-#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:716
+#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:719
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
-#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:723
+#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:726
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
-#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:731
+#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:734
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
@@ -7338,27 +7344,27 @@ msgstr ""
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:706
+#: tools/gpgconf-comp.c:709
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:742
+#: tools/gpgconf-comp.c:745
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:752
+#: tools/gpgconf-comp.c:755
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:763
+#: tools/gpgconf-comp.c:766
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:768
+#: tools/gpgconf-comp.c:771
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:805
+#: tools/gpgconf-comp.c:808
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
@@ -7408,7 +7414,7 @@ msgstr "
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:170
+#: tools/symcryptrun.c:173
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
@@ -7418,166 +7424,182 @@ msgstr ""
 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:172
+#: tools/symcryptrun.c:175
 #, fuzzy
 msgid "decryption modus"
 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:173
+#: tools/symcryptrun.c:176
 #, fuzzy
 msgid "encryption modus"
 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:177
+#: tools/symcryptrun.c:180
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:178
+#: tools/symcryptrun.c:181
 #, fuzzy
 msgid "program filename"
 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: tools/symcryptrun.c:180
+#: tools/symcryptrun.c:183
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:181
+#: tools/symcryptrun.c:184
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:225
+#: tools/symcryptrun.c:228
 #, fuzzy
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:228
+#: tools/symcryptrun.c:231
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:310
+#: tools/symcryptrun.c:313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:317
+#: tools/symcryptrun.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Îfstat¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:343
+#: tools/symcryptrun.c:346
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:383 tools/symcryptrun.c:400
+#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:411
+#: tools/symcryptrun.c:414
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:418
+#: tools/symcryptrun.c:421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:425 tools/symcryptrun.c:432
+#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:542
+#: tools/symcryptrun.c:545
 #, fuzzy
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:548
+#: tools/symcryptrun.c:551
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:554
+#: tools/symcryptrun.c:557
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:565
+#: tools/symcryptrun.c:568
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:583
+#: tools/symcryptrun.c:586
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:590
+#: tools/symcryptrun.c:593
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:606
+#: tools/symcryptrun.c:609
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:634
+#: tools/symcryptrun.c:637
 #, fuzzy, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:663
+#: tools/symcryptrun.c:666
 #, fuzzy, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:680
+#: tools/symcryptrun.c:683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:732
+#: tools/symcryptrun.c:735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:784
+#: tools/symcryptrun.c:787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:798
+#: tools/symcryptrun.c:801
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:853
+#: tools/symcryptrun.c:856
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:866
+#: tools/symcryptrun.c:869
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1041
+#: tools/symcryptrun.c:1044
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1061
+#: tools/symcryptrun.c:1064
 msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1068
+#: tools/symcryptrun.c:1071
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ".\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#~ msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"
+
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÌä¹ç¤»¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ: "
+
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ: "
+
 #~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 #~ msgstr "-k[v][v][v][c] [¥æ¡¼¥¶¡¼id] [¸°ÎØ]"