Preparing another release
[gnupg.git] / po / pl.po
index 42e45c4..4303d24 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:07+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -24,554 +24,1010 @@ msgstr ""
 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
 "enc.c\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
+#: agent/call-pinentry.c:193
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
-
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:390
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+#: agent/call-pinentry.c:393
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+#: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
-#: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:459
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:467
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:472
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "b³±d MPI"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:521
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
+#: agent/command-ssh.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3047
+#: g10/keygen.c:3077 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
-#, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
-
-#: cipher/random.c:569
+#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2555
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
+#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
+#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
+#: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
-
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
-"nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
-
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
-"normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
-"\n"
-"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
-"NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
-"mo¿esz\n"
-"popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
-"do\n"
-"tworzenia liczb losowych.\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
+#: agent/command-ssh.c:1623
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
-"Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
-"ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
+#: agent/command-ssh.c:1628
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1648
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:1698
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2018
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
+#: agent/command-ssh.c:2353
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/command-ssh.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Powtórz has³o: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
+#: agent/genkey.c:109
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: tools/symcryptrun.c:487
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:103
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Opcje:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+msgid "verbose"
+msgstr "z dodatkowymi informacjami"
+
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "mniej komunikatóww"
+
+#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:125
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:128
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:134
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:135
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:144
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:147
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:156
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:159
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
-#, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+msgid ">.\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:241
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:243
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:302
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:305
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:336 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:507 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "opakowanie: %s\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:357
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:601 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
 
-#: g10/armor.c:368
-msgid "armor header: "
-msgstr "nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:606 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2011
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:379
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:614 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/armor.c:431
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:914 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:566
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+#: agent/gpg-agent.c:1170 agent/gpg-agent.c:1273 agent/gpg-agent.c:1277
+#: agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:916
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:578
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+#: agent/gpg-agent.c:1184 scd/scdaemon.c:930
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:956
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:773
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1239 scd/scdaemon.c:985
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:807
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:993
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:815
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:999
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: agent/gpg-agent.c:1281 agent/gpg-agent.c:1323 g10/openfile.c:419
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: katalog utworzony\n"
 
-#: g10/armor.c:839
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1329
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:843
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:1152
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1432
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: agent/gpg-agent.c:1437
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1161
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1451
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
-"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
-"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
+#: agent/gpg-agent.c:1456
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1550 scd/scdaemon.c:1115
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1172
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1655
+#, fuzzy
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1665 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1677 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1206
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1209
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1212
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1217
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "niepoprawne has³o"
+
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Anuluj"
+
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:471
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:480
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:500
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:506
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "tak"
+
+#: agent/trustlist.c:506
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:493
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/http.c:1622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
+
+#: common/http.c:1666
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:389
+#, fuzzy
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
+#, fuzzy
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
+#, fuzzy
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
+
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
+
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
+
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "tT"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "nie"
+
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "wyj¶cie"
+
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "wW"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:115
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "l"
+
+#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "opakowanie: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:359
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+
+#: g10/armor.c:370
+msgid "armor header: "
+msgstr "nag³ówek opakowania: "
+
+#: g10/armor.c:381
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+
+#: g10/armor.c:433
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+
+#: g10/armor.c:568
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+
+#: g10/armor.c:580
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+
+#: g10/armor.c:777
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:811
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:819
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:843
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+
+#: g10/armor.c:847
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+
+#: g10/armor.c:1158
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+
+#: g10/armor.c:1163
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+
+#: g10/armor.c:1167
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
+"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
+
+#: g10/build-packet.c:978
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
+"i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
+
+#: g10/build-packet.c:990
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+
+#: g10/build-packet.c:996
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1014
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+msgid "not human readable"
+msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
+
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
+#: g10/keygen.c:2739 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Twój wybór? "
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:414
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "w³kl"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "w³kl"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
 msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:442
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:519
+#: g10/card-util.c:520
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:521
+#: g10/card-util.c:522
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:523
+#: g10/card-util.c:524
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:540
+#: g10/card-util.c:541
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:542
+#: g10/card-util.c:543
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:560
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:581
+#: g10/card-util.c:582
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:589
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
+#: g10/card-util.c:696
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:705
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:764
+#: g10/card-util.c:765
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:774
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:794
+#: g10/card-util.c:795
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
 
-#: g10/card-util.c:802
+#: g10/card-util.c:803
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/card-util.c:811
+#: g10/card-util.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/card-util.c:832
+#: g10/card-util.c:833
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:846
+#: g10/card-util.c:847
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/card-util.c:867
+#: g10/card-util.c:868
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Odcisk klucza:"
 
-#: g10/card-util.c:890
+#: g10/card-util.c:891
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
+#: g10/card-util.c:939
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/card-util.c:948
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1033
+#: g10/card-util.c:1034
 #, fuzzy
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1075
+#: g10/card-util.c:1076
 #, fuzzy
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1084
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -579,200 +1035,155 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1123
+#: g10/card-util.c:1120
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1238
+#: g10/card-util.c:1235
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
 
-#: g10/card-util.c:1243
+#: g10/card-util.c:1240
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1248
+#: g10/card-util.c:1245
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
 msgid "quit this menu"
 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1318
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
 msgid "show this help"
 msgstr "ten tekst pomocy"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1321
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1324
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1325
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1326
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1327
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1328
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1329
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1330
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1331
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1335
+#: g10/card-util.c:1332
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/card-util.c:1336
+#: g10/card-util.c:1333
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1337
+#: g10/card-util.c:1334
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
 msgid "Command> "
 msgstr "Polecenie> "
 
-#: g10/card-util.c:1495
+#: g10/card-util.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/card-util.c:1526
+#: g10/card-util.c:1523
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/card-util.c:1528
+#: g10/card-util.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:573
-#, c-format
-msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:917
-#, fuzzy
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/cardglue.c:918
-#, fuzzy
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:920
-#, fuzzy
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/cardglue.c:937
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
-
-#: g10/cardglue.c:952
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
-
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -815,32 +1226,32 @@ msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
+#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:218
+#: g10/encode.c:230
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr ""
 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/encode.c:244
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "szyfrem %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
+#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
 
-#: g10/encode.c:470
+#: g10/encode.c:469
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
@@ -856,183 +1267,218 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
+#: g10/encode.c:540
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
+#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/encode.c:744
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/encode.c:826
+#: g10/encode.c:841
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
+#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:93
+#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
+#: g10/encr-data.c:122
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
 
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:51
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/exec.c:314
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/exec.c:345
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
 "programów\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/exec.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
+#: g10/exec.c:511
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
 
-#: g10/exec.c:536
+#: g10/exec.c:537
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/exec.c:610
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/export.c:63
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:65
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:71
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:73
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:339
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/export.c:354
+#: g10/export.c:368
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
 
-#: g10/export.c:362
+#: g10/export.c:376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
 
-#: g10/export.c:373
+#: g10/export.c:387
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/export.c:521
+#: g10/export.c:538
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
+#: g10/export.c:561
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/export.c:565
+#: g10/export.c:582
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
 
-#: g10/export.c:598
+#: g10/export.c:631
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
+
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
+
+#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
+#: g10/getkey.c:1004
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
+
+#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
+
+#: g10/getkey.c:2616
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
+
+#: g10/getkey.c:2663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
+
+#: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1040,128 +1486,129 @@ msgstr ""
 "@Polecenia:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:367
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/gpg.c:368
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
 msgid "encrypt data"
 msgstr "szyfrowanie danych"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
 msgid "verify a signature"
 msgstr "sprawdzenie podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
 msgid "list keys"
 msgstr "lista kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:380
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "lista kluczy i podpisów"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:381
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista kluczy prywatnych"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "sign a key"
 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "export keys"
 msgstr "eksport kluczy do pliku"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:408
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:417
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:424
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1171,51 +1618,47 @@ msgstr ""
 "Opcje:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:436
+#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
 
-#: g10/gpg.c:438
+#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
 
-#: g10/gpg.c:450
+#: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
 
-#: g10/gpg.c:455
+#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "plik wyj¶ciowy"
 
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "z dodatkowymi informacjami"
-
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "pozostawienie bez zmian"
 
-#: g10/gpg.c:483
+#: g10/gpg.c:477
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:519
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:525
+#: g10/gpg.c:520
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:553
+#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1223,7 +1666,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1244,15 +1687,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:760
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:763
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1262,7 +1705,7 @@ msgstr ""
 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
-#: g10/gpg.c:782
+#: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1270,73 +1713,73 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:777
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Asymetryczne: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Symetryczne: "
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: g10/gpg.c:791
 msgid "Hash: "
 msgstr "Skrótów: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresji: "
 
-#: g10/gpg.c:886
+#: g10/gpg.c:882
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
 
-#: g10/gpg.c:1034
+#: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/gpg.c:1052
+#: g10/gpg.c:1070
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1282
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1294
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -1344,21 +1787,21 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1306
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -1366,557 +1809,493 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1309
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
+#: g10/gpg.c:1452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1545
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1549
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1557
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1561
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1565
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1567
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/gpg.c:1852
+#: g10/gpg.c:1965
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
 
-#: g10/gpg.c:1894
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
-
-#: g10/gpg.c:1898
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:1905
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
-
-#: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
+#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2133
+#: g10/gpg.c:2224
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
 "dostêpu\n"
 
-#: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
+#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2375
+#: g10/gpg.c:2472
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
+#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2411
+#: g10/gpg.c:2507
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2414
+#: g10/gpg.c:2510
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2421
+#: g10/gpg.c:2517
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2424
+#: g10/gpg.c:2520
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2431
+#: g10/gpg.c:2527
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2434
+#: g10/gpg.c:2530
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2441
+#: g10/gpg.c:2537
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2444
+#: g10/gpg.c:2540
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2548
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2454
+#: g10/gpg.c:2550
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2456
+#: g10/gpg.c:2552
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2458
+#: g10/gpg.c:2554
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2462
+#: g10/gpg.c:2558
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2464
+#: g10/gpg.c:2560
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2466
+#: g10/gpg.c:2562
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2564
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2470
+#: g10/gpg.c:2566
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2472
+#: g10/gpg.c:2568
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2479
+#: g10/gpg.c:2575
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2482
+#: g10/gpg.c:2578
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2489
+#: g10/gpg.c:2585
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2639
+#: g10/gpg.c:2759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2762
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2710
+#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2714
+#: g10/gpg.c:2847
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2723
+#: g10/gpg.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2726
+#: g10/gpg.c:2859
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2733
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
-
-#: g10/gpg.c:2748
+#: g10/gpg.c:2874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2762
+#: g10/gpg.c:2888
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
 "tekstu\n"
 
-#: g10/gpg.c:2768
+#: g10/gpg.c:2894
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
 
-#: g10/gpg.c:2774
+#: g10/gpg.c:2900
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2787
+#: g10/gpg.c:2913
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
+#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
+#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:2991
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2872
+#: g10/gpg.c:2997
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:3012
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:3014
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2891
+#: g10/gpg.c:3016
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
+#: g10/gpg.c:3020
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:3023
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
 
-#: g10/gpg.c:2902
+#: g10/gpg.c:3027
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2909
+#: g10/gpg.c:3034
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
 
-#: g10/gpg.c:2918
+#: g10/gpg.c:3043
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
 
-#: g10/gpg.c:2922
+#: g10/gpg.c:3047
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
 
-#: g10/gpg.c:2926
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
+#: g10/gpg.c:3084
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
+#: g10/gpg.c:3131
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:3136
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
+#: g10/gpg.c:3141
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3233
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3244
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:3134
+#: g10/gpg.c:3255
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3262
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3143
+#: g10/gpg.c:3264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3153
+#: g10/gpg.c:3274
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3287
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3289
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3171
+#: g10/gpg.c:3292
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3189
+#: g10/gpg.c:3310
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3202
+#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:3338
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3340
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3222
+#: g10/gpg.c:3343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3242
+#: g10/gpg.c:3363
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3251
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [plik]\""
 
-#: g10/gpg.c:3276
+#: g10/gpg.c:3397
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3284
+#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/gpg.c:3288
+#: g10/gpg.c:3409
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/gpg.c:3309
+#: g10/gpg.c:3430
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
 
-#: g10/gpg.c:3380
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
-
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3515
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3419
+#: g10/gpg.c:3517
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3421
+#: g10/gpg.c:3519
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3432
+#: g10/gpg.c:3530
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3442
+#: g10/gpg.c:3540
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3493
+#: g10/gpg.c:3591
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
+#: g10/gpg.c:3599
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3588
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3711
+#: g10/gpg.c:3806
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nazwa pliku]"
 
-#: g10/gpg.c:3715
+#: g10/gpg.c:3810
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4016
+#: g10/gpg.c:4121
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:4018
+#: g10/gpg.c:4123
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:4051
+#: g10/gpg.c:4156
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
-
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
-
-#: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
-#: g10/getkey.c:986
-#, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/getkey.c:1813
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
-
-#: g10/getkey.c:2367
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
-
-#: g10/getkey.c:2598
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
-
-#: g10/getkey.c:2645
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
-
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "mniej komunikatóww"
-
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:73
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
 
-#: g10/gpgv.c:77
+#: g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
 
-#: g10/gpgv.c:78
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/gpgv.c:105
+#: g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -1924,7 +2303,7 @@ msgstr ""
 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
+#: g10/helptext.c:51
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -1935,7 +2314,7 @@ msgstr ""
 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
 "certyfikatów."
 
-#: g10/helptext.c:55
+#: g10/helptext.c:57
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1947,18 +2326,18 @@ msgstr ""
 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
 
-#: g10/helptext.c:62
+#: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
 
-#: g10/helptext.c:66
+#: g10/helptext.c:68
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
 
-#: g10/helptext.c:70
+#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1972,7 +2351,7 @@ msgid ""
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:84
+#: g10/helptext.c:86
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -1983,16 +2362,16 @@ msgstr ""
 "siê\n"
 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
 
-#: g10/helptext.c:91
+#: g10/helptext.c:93
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
 
-#: g10/helptext.c:105
+#: g10/helptext.c:107
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -2004,20 +2383,20 @@ msgstr ""
 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
 "jako okres."
 
-#: g10/helptext.c:117
+#: g10/helptext.c:119
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
 
-#: g10/helptext.c:122
+#: g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
 
-#: g10/helptext.c:126
+#: g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
 
 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
-#: g10/helptext.c:131
+#: g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -2031,11 +2410,11 @@ msgstr ""
 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
 
-#: g10/helptext.c:140
+#: g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -2106,12 +2485,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/helptext.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2119,11 +2498,11 @@ msgstr ""
 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
 
-#: g10/helptext.c:195
+#: g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
-#: g10/helptext.c:200
+#: g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2133,7 +2512,7 @@ msgstr ""
 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
 
-#: g10/helptext.c:205
+#: g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2146,13 +2525,13 @@ msgstr ""
 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
 
-#: g10/helptext.c:211
+#: g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
 
-#: g10/helptext.c:215
+#: g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2166,7 +2545,7 @@ msgstr ""
 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -2176,30 +2555,30 @@ msgstr ""
 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
 "jedn± sekundê. \n"
 
-#: g10/helptext.c:230
+#: g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/helptext.c:236
+#: g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
 
-#: g10/helptext.c:240
+#: g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
 
-#: g10/helptext.c:250
+#: g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
 
-#: g10/helptext.c:256
+#: g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2226,7 +2605,7 @@ msgstr ""
 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
 "      poprawny.\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -2236,11 +2615,11 @@ msgstr ""
 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
+#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "Pomoc niedostêpna"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
@@ -2276,127 +2655,127 @@ msgstr "bezu
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:266
+#: g10/import.c:268
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:275
+#: g10/import.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
 
-#: g10/import.c:292
+#: g10/import.c:294
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:296
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:313
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:315
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:323
+#: g10/import.c:325
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:325
+#: g10/import.c:327
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:566
+#: g10/import.c:568
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:604
+#: g10/import.c:606
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:616
+#: g10/import.c:618
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/import.c:628
+#: g10/import.c:630
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:641
+#: g10/import.c:643
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:643
+#: g10/import.c:645
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:667
+#: g10/import.c:669
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
+#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
@@ -2420,7 +2799,7 @@ msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikator
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
+#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
@@ -2435,13 +2814,13 @@ msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pomini
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
+#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "zapis do '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
-#: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
+#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
+#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
@@ -2456,12 +2835,12 @@ msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
+#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
@@ -2521,250 +2900,250 @@ msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikator
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
 
-#: g10/import.c:1105
+#: g10/import.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1116
+#: g10/import.c:1134
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
+#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1144
+#: g10/import.c:1162
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
 
-#: g10/import.c:1174
+#: g10/import.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
 
-#: g10/import.c:1184
+#: g10/import.c:1202
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1214
+#: g10/import.c:1232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
 "              uniwa¿nienia\n"
 
-#: g10/import.c:1257
+#: g10/import.c:1275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
 
-#: g10/import.c:1289
+#: g10/import.c:1307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
 
-#: g10/import.c:1355
+#: g10/import.c:1373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
 
-#: g10/import.c:1370
+#: g10/import.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/import.c:1372
+#: g10/import.c:1390
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1390
+#: g10/import.c:1408
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
 
-#: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
+#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
 
-#: g10/import.c:1403
+#: g10/import.c:1421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1418
+#: g10/import.c:1436
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1440
+#: g10/import.c:1458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
 
-#: g10/import.c:1453
+#: g10/import.c:1471
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1468
+#: g10/import.c:1486
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1510
+#: g10/import.c:1528
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
 
-#: g10/import.c:1531
+#: g10/import.c:1549
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1558
+#: g10/import.c:1576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1568
+#: g10/import.c:1586
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/import.c:1585
+#: g10/import.c:1603
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1617
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/import.c:1607
+#: g10/import.c:1625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
 
-#: g10/import.c:1707
+#: g10/import.c:1725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:1769
+#: g10/import.c:1787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
 
-#: g10/import.c:1783
+#: g10/import.c:1801
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
 
-#: g10/import.c:1842
+#: g10/import.c:1860
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
 
-#: g10/import.c:1876
+#: g10/import.c:1894
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2283
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
 
-#: g10/import.c:2273
+#: g10/import.c:2291
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/import.c:2275
+#: g10/import.c:2293
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[uniewa¿nienie]"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2777,63 +3156,63 @@ msgstr ""
 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1751
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
 
-#: g10/keyedit.c:685
+#: g10/keyedit.c:686
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2842,11 +3221,11 @@ msgstr ""
 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
+#: g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2855,11 +3234,11 @@ msgstr ""
 "Twój podpis na \"%s\"\n"
 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
+#: g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2868,56 +3247,56 @@ msgstr ""
 "Twój podpis na \"%s\"\n"
 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keyedit.c:781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
+#: g10/keyedit.c:784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
+#: g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:810
+#: g10/keyedit.c:811
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
+#: g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2926,32 +3305,32 @@ msgstr ""
 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
+#: g10/keyedit.c:934
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keyedit.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -2960,99 +3339,99 @@ msgstr ""
 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
 "swoim kluczem: \""
 
-#: g10/keyedit.c:964
+#: g10/keyedit.c:965
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
+#: g10/keyedit.c:971
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
+#: g10/keyedit.c:979
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
+#: g10/keyedit.c:989
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
+#: g10/keyedit.c:996
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
+#: g10/keyedit.c:1003
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
+#: g10/keyedit.c:1008
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
+#: g10/keyedit.c:1013
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
+#: g10/keyedit.c:1023
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
-#: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
+#: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3382
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3370 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3385
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3389
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3060,11 +3439,11 @@ msgstr ""
 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: g10/keyedit.c:1200
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3072,209 +3451,209 @@ msgstr ""
 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1202
+#: g10/keyedit.c:1203
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1274
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:1360
 msgid "save and quit"
 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
+#: g10/keyedit.c:1363
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "select user ID N"
 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1367
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1373
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1378
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1380
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "add a user ID"
 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
+#: g10/keyedit.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "dodkl"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: g10/keyedit.c:1399
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: g10/keyedit.c:1401
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/keyedit.c:1407
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "usuniêcie podklucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1411
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keyedit.c:1413
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1414
+#: g10/keyedit.c:1415
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1420
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1422
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1424
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1429
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1431
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "zmiana has³a klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
+#: g10/keyedit.c:1439
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1441
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1446
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1447
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1448
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
+#: g10/keyedit.c:1571
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
+#: g10/keyedit.c:1589
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
+#: g10/keyedit.c:1672
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
+#: g10/keyedit.c:1680
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: g10/keyedit.c:1699
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3282,242 +3661,242 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:1739
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyedit.c:1758
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
 
-#: g10/keyedit.c:1762
+#: g10/keyedit.c:1765
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyedit.c:1774
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "nieznana klasa podpisu"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyedit.c:1797
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
+#: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: g10/keyedit.c:1821
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1823
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1824
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1871
+#: g10/keyedit.c:1874
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1883
+#: g10/keyedit.c:1886
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
+#: g10/keyedit.c:1914
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
+#: g10/keyedit.c:1928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1945
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1966
+#: g10/keyedit.c:1969
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:1972
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
 
-#: g10/keyedit.c:1970
+#: g10/keyedit.c:1973
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
 
-#: g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:2008
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
+#: g10/keyedit.c:2009
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
+#: g10/keyedit.c:2027
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
+#: g10/keyedit.c:2038
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2040
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
-#: g10/keyedit.c:2087
+#: g10/keyedit.c:2090
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2129
+#: g10/keyedit.c:2132
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ustawienie opcji klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
+#: g10/keyedit.c:2138
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:2137
+#: g10/keyedit.c:2140
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
 
-#: g10/keyedit.c:2205
+#: g10/keyedit.c:2208
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2211
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyedit.c:2221
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: g10/keyedit.c:2228
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
+#: g10/keyedit.c:2235
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
+#: g10/keyedit.c:2336
 msgid "Digest: "
 msgstr "Skrót: "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
+#: g10/keyedit.c:2388
 msgid "Features: "
 msgstr "Ustawienia: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: g10/keyedit.c:2399
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Adnotacja: "
 
-#: g10/keyedit.c:2630
+#: g10/keyedit.c:2633
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2689
+#: g10/keyedit.c:2692
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2710
+#: g10/keyedit.c:2713
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyedit.c:2719
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (poufne)"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
+#: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
+#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:2744
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
+#: g10/keyedit.c:2759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/keyedit.c:2763
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:2770
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#: g10/keyedit.c:2822
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3525,19 +3904,19 @@ msgstr ""
 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "data"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+#: g10/keyedit.c:2953
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3546,7 +3925,7 @@ msgstr ""
 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: g10/keyedit.c:3014
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3555,54 +3934,54 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
+#: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: g10/keyedit.c:3025
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3162
+#: g10/keyedit.c:3165
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: g10/keyedit.c:3175
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/keyedit.c:3176
+#: g10/keyedit.c:3179
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: g10/keyedit.c:3199
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/keyedit.c:3200
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3203
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgstr "niepoprawny"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3341
+#: g10/keyedit.c:3344
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3612,361 +3991,377 @@ msgstr ""
 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
 "             go rozumieæ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3352
+#: g10/keyedit.c:3355
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3372
+#: g10/keyedit.c:3375
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
 
-#: g10/keyedit.c:3397
+#: g10/keyedit.c:3400
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3412
+#: g10/keyedit.c:3415
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3437
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3453
+#: g10/keyedit.c:3456
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3459
+#: g10/keyedit.c:3462
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3520
+#: g10/keyedit.c:3523
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3526
+#: g10/keyedit.c:3529
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
+#: g10/keyedit.c:3533
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3536
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3579
+#: g10/keyedit.c:3582
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3595
+#: g10/keyedit.c:3598
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3821
+#: g10/keyedit.c:3671
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3677
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3839
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
+#: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4031
+#: g10/keyedit.c:4049
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4111
+#: g10/keyedit.c:4129
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4112
+#: g10/keyedit.c:4130
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4174
+#: g10/keyedit.c:4192
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:4323
+#: g10/keyedit.c:4341
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4387
+#: g10/keyedit.c:4405
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4463
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4472
+#: g10/keyedit.c:4490
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4607
+#: g10/keyedit.c:4625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
 
-#: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
+#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
-#: g10/keyedit.c:4616
+#: g10/keyedit.c:4634
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4620
+#: g10/keyedit.c:4638
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4624
+#: g10/keyedit.c:4642
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4651
+#: g10/keyedit.c:4669
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4677
+#: g10/keyedit.c:4695
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
-#: g10/keyedit.c:4684
+#: g10/keyedit.c:4702
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4706
+#: g10/keyedit.c:4724
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4726
+#: g10/keyedit.c:4744
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4756
+#: g10/keyedit.c:4774
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "brak klucza tajnego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4826
+#: g10/keyedit.c:4844
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4843
+#: g10/keyedit.c:4861
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
 "przysz³o¶ci)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4907
+#: g10/keyedit.c:4925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4969
+#: g10/keyedit.c:4987
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5064
+#: g10/keyedit.c:5082
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
 
-#: g10/keygen.c:954
+#: g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2933
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2939
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
 
-#: g10/keygen.c:1281
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "podpis"
 
-#: g10/keygen.c:1284
+#: g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1287
+#: g10/keygen.c:1498
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "szyfrowanie danych"
 
-#: g10/keygen.c:1290
+#: g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keygen.c:1509
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1317
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
+#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
+#: g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
+#: g10/keygen.c:1604
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1396
+#: g10/keygen.c:1607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1398
+#: g10/keygen.c:1609
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1399
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1401
+#: g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1403
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
+#: g10/keygen.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1482
+#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+#: g10/keygen.c:1700
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1503
+#: g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
 
-#: g10/keygen.c:1568
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3982,7 +4377,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -3998,40 +4393,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1625
+#: g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/keygen.c:1843
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
 
-#: g10/keygen.c:1633
+#: g10/keygen.c:1844
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
 
-#: g10/keygen.c:1638
+#: g10/keygen.c:1849
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1639
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1856
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4039,12 +4434,12 @@ msgstr ""
 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4061,44 +4456,44 @@ msgstr ""
 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
+#: g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgstr "Imiê i nazwisko: "
 
-#: g10/keygen.c:1694
+#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
-#: g10/keygen.c:1696
+#: g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
+#: g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgstr "Komentarz: "
 
-#: g10/keygen.c:1726
+#: g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755
+#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4109,7 +4504,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
@@ -4126,37 +4521,37 @@ msgstr ""
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1776
+#: g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "IiKkEeDdWw"
 
-#: g10/keygen.c:1786
+#: g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
 
-#: g10/keygen.c:1787
+#: g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
 
-#: g10/keygen.c:1806
+#: g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
 
-#: g10/keygen.c:1846
+#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2066
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1862
+#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4168,7 +4563,7 @@ msgstr ""
 "\"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:2094
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4184,50 +4579,50 @@ msgstr ""
 "ilo¶ci\n"
 "entropii.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
+#: g10/keygen.c:2878
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3235
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
+#: g10/keygen.c:3092 g10/keygen.c:3238
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
+#: g10/keygen.c:3095 g10/keygen.c:3241
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2978
+#: g10/keygen.c:3224
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2984
+#: g10/keygen.c:3230
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3002
+#: g10/keygen.c:3248
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3009
+#: g10/keygen.c:3255
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3032
+#: g10/keygen.c:3278
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3043
+#: g10/keygen.c:3289
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4236,12 +4631,12 @@ msgstr ""
 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
+#: g10/keygen.c:3301 g10/keygen.c:3430 g10/keygen.c:3546
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4249,7 +4644,7 @@ msgstr ""
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3355 g10/keygen.c:3483 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4257,32 +4652,32 @@ msgstr ""
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3364 g10/keygen.c:3494
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
+#: g10/keygen.c:3403 g10/keygen.c:3527
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
 
-#: g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3690
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3487
+#: g10/keygen.c:3738
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513
+#: g10/keygen.c:3764
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
+#: g10/keyid.c:539 g10/keyid.c:551 g10/keyid.c:563 g10/keyid.c:575
 msgid "never     "
 msgstr "nigdy     "
 
@@ -4310,244 +4705,244 @@ msgstr "Adnotacje podpisu: "
 msgid "Keyring"
 msgstr "Zbiór kluczy"
 
-#: g10/keylist.c:1505
+#: g10/keylist.c:1506
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
 
-#: g10/keylist.c:1507
+#: g10/keylist.c:1508
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Odcisk podklucza:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
+#: g10/keylist.c:1515
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
 
-#: g10/keylist.c:1516
+#: g10/keylist.c:1517
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "       Odcisk podklucza:"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Odcisk klucza ="
 
-#: g10/keylist.c:1591
+#: g10/keylist.c:1592
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1246
+#: g10/keyring.c:1251
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
+#: g10/keyring.c:1256
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/keyring.c:1258
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/keyring.c:1259
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1260
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
+#: g10/keyring.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/keyring.c:1428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:66
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:67
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:69
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
+#: g10/keyserver.c:71
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
+#: g10/keyserver.c:77
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/keyserver.c:89
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:155
+#: g10/keyserver.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:538
+#: g10/keyserver.c:528
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "wy³kl"
 
-#: g10/keyserver.c:739
+#: g10/keyserver.c:729
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1434
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyserver.c:921
+#: g10/keyserver.c:911
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:923
+#: g10/keyserver.c:913
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
+#: g10/keyserver.c:1154
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1153
+#: g10/keyserver.c:1158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
+#: g10/keyserver.c:1182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1180
+#: g10/keyserver.c:1185
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1328
+#: g10/keyserver.c:1337
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1332
+#: g10/keyserver.c:1341
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1375
+#: g10/keyserver.c:1384
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1378
+#: g10/keyserver.c:1387
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
+#: g10/keyserver.c:1394 g10/keyserver.c:1490
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1433
+#: g10/keyserver.c:1442
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1442
+#: g10/keyserver.c:1451
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1504
+#: g10/keyserver.c:1513 g10/keyserver.c:2041
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1510
+#: g10/keyserver.c:1519
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1522
+#: g10/keyserver.c:1531
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527
+#: g10/keyserver.c:1536
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1535
+#: g10/keyserver.c:1544
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1542
+#: g10/keyserver.c:1551
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyserver.c:1547
+#: g10/keyserver.c:1556
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyserver.c:1556
+#: g10/keyserver.c:1565
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
+#: g10/keyserver.c:1590 g10/keyserver.c:1624
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1874
+#: g10/keyserver.c:1883
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1896
+#: g10/keyserver.c:1905
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1898
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
@@ -4562,387 +4957,356 @@ msgstr "OSTRZE
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
+#: g10/mainproc.c:210
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:263
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: g10/mainproc.c:273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
+#: g10/mainproc.c:354
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:439
+#: g10/mainproc.c:411
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/mainproc.c:444
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/mainproc.c:452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
+#: g10/mainproc.c:466
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: g10/mainproc.c:480
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
 
-#: g10/mainproc.c:510
+#: g10/mainproc.c:482
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
+#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:549
+#: g10/mainproc.c:522
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: g10/mainproc.c:555
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/mainproc.c:585
+#: g10/mainproc.c:559
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
 
-#: g10/mainproc.c:598
+#: g10/mainproc.c:572
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: g10/mainproc.c:578
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
+#: g10/mainproc.c:597
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/mainproc.c:599
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
+#: g10/mainproc.c:805
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1163
+#: g10/mainproc.c:1154
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
+#: g10/mainproc.c:1392
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1506
+#: g10/mainproc.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1517
+#: g10/mainproc.c:1503
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
+#: g10/mainproc.c:1504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1522
+#: g10/mainproc.c:1508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: g10/mainproc.c:1528
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
+#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1731
+#: g10/mainproc.c:1715
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[niepewne]"
 
-#: g10/mainproc.c:1763
+#: g10/mainproc.c:1746
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1861
+#: g10/mainproc.c:1844
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1866
+#: g10/mainproc.c:1849
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1869
+#: g10/mainproc.c:1852
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1870
+#: g10/mainproc.c:1853
 msgid "binary"
 msgstr "binarny"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1854
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstowy"
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: g10/mainproc.c:1891
+#: g10/mainproc.c:1874
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
+#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2003
+#: g10/mainproc.c:1989
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2011
+#: g10/mainproc.c:1997
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2068
+#: g10/mainproc.c:2056
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2078
+#: g10/mainproc.c:2066
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:122
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
-
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/misc.c:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
+#: g10/misc.c:336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/misc.c:351
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/misc.c:346
+#: g10/misc.c:366
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/misc.c:371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/misc.c:447
+#: g10/misc.c:486
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
+#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/misc.c:722
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/misc.c:728
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
 
-#: g10/misc.c:694
+#: g10/misc.c:735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/misc.c:707
+#: g10/misc.c:796
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: g10/misc.c:732
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:821
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/misc.c:931
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1017
+#: g10/misc.c:1106
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/misc.c:1042
+#: g10/misc.c:1131
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/openfile.c:87
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
 
-#: g10/openfile.c:90
+#: g10/openfile.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:123
+#: g10/openfile.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
 
-#: g10/openfile.c:145
+#: g10/openfile.c:146
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: g10/openfile.c:190
+#: g10/openfile.c:191
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
 
-#: g10/openfile.c:305
+#: g10/openfile.c:306
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:384
+#: g10/openfile.c:385
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/openfile.c:386
+#: g10/openfile.c:387
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: g10/openfile.c:418
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog utworzony\n"
-
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: g10/parse-packet.c:192
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
+#: g10/parse-packet.c:762
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
 "bezpieczny\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+#: g10/parse-packet.c:1213
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
-
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
-
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (podklucz %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/passphrase.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -4953,28 +5317,24 @@ msgstr ""
 "\"%.*s\".\n"
 "Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: g10/passphrase.c:349
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Powtórzone has³o\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: g10/passphrase.c:351
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Has³o\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#: g10/passphrase.c:375
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Podaj has³o: "
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:895
+#: g10/passphrase.c:564
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -4984,21 +5344,17 @@ msgstr ""
 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
 "\""
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: g10/passphrase.c:572
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/passphrase.c:581
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
-
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5012,35 +5368,35 @@ msgstr ""
 "publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
 "Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
+#: g10/photoid.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/photoid.c:147
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
 
-#: g10/photoid.c:369
+#: g10/photoid.c:370
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
 
@@ -5319,66 +5675,71 @@ msgstr "%s: pomini
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
 
+#: g10/pkclist.c:1468
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+
 #: g10/plaintext.c:91
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
-
-#: g10/plaintext.c:453
+#: g10/plaintext.c:461
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:459
+#: g10/plaintext.c:467
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Nazwa pliku danych: "
 
-#: g10/plaintext.c:491
+#: g10/plaintext.c:499
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
 
-#: g10/plaintext.c:525
+#: g10/plaintext.c:533
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
-#: g10/plaintext.c:539
+#: g10/plaintext.c:548
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku ,,%s''\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "adresat anonimowy; sprawdzanie %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
+#: g10/pubkey-enc.c:138
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
+#: g10/pubkey-enc.c:226
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: g10/pubkey-enc.c:247
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "algorytm szyfruj±cy %d%s jest nieznany, lub zosta³ wy³±czony\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
+#: g10/pubkey-enc.c:285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
+#: g10/pubkey-enc.c:305
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
+#: g10/pubkey-enc.c:311
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
 
@@ -5506,91 +5867,91 @@ msgstr "(nie podano)\n"
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Informacje poprawne? "
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
+#: g10/seckey-cert.c:57
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
+#: g10/seckey-cert.c:63
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
+#: g10/seckey-cert.c:74
 #, fuzzy, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
+#: g10/seckey-cert.c:293
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Niepoprawne has³o; proszê spróbowaæ ponownie"
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
+#: g10/seckey-cert.c:294
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:328
+#: g10/seckey-cert.c:363
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ has³o.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
+#: g10/seckey-cert.c:406
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "tworzenie przestarza³ej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
 
-#: g10/seskey.c:54
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
 
-#: g10/seskey.c:59
+#: g10/seskey.c:67
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
 "operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
 
-#: g10/seskey.c:222
+#: g10/seskey.c:229
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:236
+#: g10/seskey.c:243
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:248
+#: g10/seskey.c:255
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:76
+#: g10/sig-check.c:82
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomo¶ci\n"
 
-#: g10/sig-check.c:101
+#: g10/sig-check.c:107
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
 
-#: g10/sig-check.c:113
+#: g10/sig-check.c:119
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX jest niepoprawnie skro¶nie "
 "podpisany\n"
 
-#: g10/sig-check.c:181
+#: g10/sig-check.c:191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/sig-check.c:182
+#: g10/sig-check.c:192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/sig-check.c:193
+#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5598,7 +5959,7 @@ msgstr ""
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:195
+#: g10/sig-check.c:205
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5606,55 +5967,55 @@ msgstr ""
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
+#: g10/sig-check.c:215
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %08lX przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:287
+#: g10/sig-check.c:298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "podpis z³o¿ony kluczem %08lX uznany za niewa¿ny z powodu nieznanego bitu "
 "krytycznego\n"
 
-#: g10/sig-check.c:544
+#: g10/sig-check.c:560
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
 
-#: g10/sig-check.c:570
+#: g10/sig-check.c:587
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza dowi±zywanego podpisem\n"
 
-#: g10/sign.c:85
+#: g10/sign.c:86
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:93
+#: g10/sign.c:94
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
 msgstr ""
 "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach kluczy sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:107
+#: g10/sign.c:108
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ %% w URL adnotacji (jest zbyt d³ugi).\n"
 "             U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/sign.c:124
+#: g10/sign.c:125
 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 "nie mo¿na umie¶ciæ URL-a regulaminu w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:132
+#: g10/sign.c:133
 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 "w podpisach dla PGP 2.x nie mo¿na umie¶ciæ URL-a do regulaminu podpisu\n"
 
-#: g10/sign.c:145
+#: g10/sign.c:146
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -5662,7 +6023,7 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
 "           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/sign.c:173
+#: g10/sign.c:174
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
@@ -5671,67 +6032,62 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
 "           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/sign.c:328
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr ""
-"Algorytm DSA wymaga u¿ycia algorytmu skrótu daj±cego 160-bitowy wynik.\n"
-
-#: g10/sign.c:357
+#: g10/sign.c:347
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:366
+#: g10/sign.c:356
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
 
-#: g10/sign.c:759
+#: g10/sign.c:790
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko do oddzielonych "
 "podpisów\n"
 
-#: g10/sign.c:828
+#: g10/sign.c:866
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/sign.c:928
+#: g10/sign.c:993
 msgid "signing:"
 msgstr "podpis:"
 
-#: g10/sign.c:1040
+#: g10/sign.c:1105
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:1218
+#: g10/sign.c:1285
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "zostanie u¿yty szyfr %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
+#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
 "generatora liczb losowych!\n"
 
-#: g10/skclist.c:158
+#: g10/skclist.c:182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "pominiêty ,,%s'': duplikat\n"
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
+#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:171
+#: g10/skclist.c:195
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/skclist.c:186
+#: g10/skclist.c:210
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
@@ -5791,51 +6147,51 @@ msgstr "b
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
+#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
+#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:245
+#: g10/tdbio.c:247
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
+#: g10/tdbio.c:500
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:513
+#: g10/tdbio.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
+#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:553
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:555
+#: g10/tdbio.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: g10/tdbio.c:560
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
@@ -5844,78 +6200,78 @@ msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "UWAGA: nie mo¿na zapisywaæ bazy zaufania\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
+#: g10/tdbio.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/tdbio.c:651
+#: g10/tdbio.c:642
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
+#: g10/tdbio.c:650
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
+#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
+#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
+#: g10/tdbio.c:726
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1174
+#: g10/tdbio.c:1166
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "baza zaufania: funkcja lseek() zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1182
+#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1203
+#: g10/tdbio.c:1196
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1221
+#: g10/tdbio.c:1214
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1226
+#: g10/tdbio.c:1219
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1411
+#: g10/tdbio.c:1404
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1419
+#: g10/tdbio.c:1412
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1429
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1459
+#: g10/tdbio.c:1452
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1504
+#: g10/tdbio.c:1497
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr ""
 "Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ ,,gpg --fix-trustdb''.\n"
@@ -5925,7 +6281,7 @@ msgstr ""
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
 
-#: g10/textfilter.c:248
+#: g10/textfilter.c:249
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
@@ -5985,460 +6341,1778 @@ msgstr ""
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[przeterminowany]"
+
+#: g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "nieznany"
+
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:518
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:534
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "nigdy     "
+
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:537
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:577
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+
+#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nastêpne sprawdzanie bazy odbêdzie siê %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+
+#: g10/trustdb.c:607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+
+#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX nie odnaleziony: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1034
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1038
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2095
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2160
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2174
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %08lX nie odnaleziony\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2197
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2283
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2358
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na sprawdziæ podpisu.\n"
+"Nale¿y pamiêtaæ o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
+"argumentu linii poleceñ.\n"
+
+#: g10/verify.c:195
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "linia wej¶cia %u zbyt d³uga lub brak znaku LF\n"
+
+#: jnlib/logging.c:619
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:71
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/utf8conv.c:79
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:86
+msgid "set debugging flags"
+msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
+
+#: kbx/kbxutil.c:87
+msgid "enable full debugging"
+msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
+
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid ".\n"
+msgstr "%s.\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: kbx/kbxutil.c:115
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:345
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:601
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:614
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1009
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1953
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1961
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1971
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1302 scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:2222
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1308 scd/app-openpgp.c:1396 scd/app-openpgp.c:2228
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1317 scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1406
+#: scd/app-openpgp.c:2237 scd/app-openpgp.c:2251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1354
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1369 scd/app-openpgp.c:2461
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1375 scd/app-openpgp.c:2470
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1380
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1387
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1536
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1536
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1540
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1590 scd/app-openpgp.c:2039
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1596 scd/app-openpgp.c:2046
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1606
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1610
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1612
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1779
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1786
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1793
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1801 scd/app-openpgp.c:1808
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1871
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1930
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1944
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1947
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2004
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2202
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2210
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2475
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2548 scd/app-openpgp.c:2558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:107
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:123
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:124
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
+
+#: scd/scdaemon.c:125
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
+
+#: scd/scdaemon.c:128
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "bez odwo³añ do terminala"
+
+#: scd/scdaemon.c:133
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:134
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: scd/scdaemon.c:195
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:672
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:1013
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:1018
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/base64.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:182
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/call-dirmngr.c:216
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:242
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:159
+#, fuzzy, c-format
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+
+#: sm/certchain.c:197
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:236
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:253 sm/certchain.c:282
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:257 sm/certchain.c:286
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: sm/certchain.c:397
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:417
+#, c-format
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:570 sm/certchain.c:734 sm/certchain.c:1260 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:661
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
+
+#: sm/certchain.c:670
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/certchain.c:674
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
+
+#: sm/certchain.c:676
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:681
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:759
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/certchain.c:786
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:802
+#, fuzzy
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+
+#: sm/certchain.c:815
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:858
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:926
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
+"Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
+"\n"
+
+#: sm/certchain.c:941
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "Odcisk klucza:"
+
+#: sm/certchain.c:949
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr ""
+"Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
+"\n"
+
+#: sm/certchain.c:964
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:970
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:980
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:1007 sm/import.c:158
+#, fuzzy
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+
+#: sm/certchain.c:1019
+#, fuzzy
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+
+#: sm/certchain.c:1052
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "sprawdzenie podpisu"
+
+#: sm/certchain.c:1082
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1133
+#, c-format
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
+
+#: sm/certcheck.c:52
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr ""
+"Algorytm DSA wymaga u¿ycia algorytmu skrótu daj±cego 160-bitowy wynik.\n"
+
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "nie"
+
+#: sm/certdump.c:156
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "nieznany"
+
+#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+
+#: sm/certdump.c:537
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:572
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:597
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+
+#: sm/certdump.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"\"%.*s\".\n"
+"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
+
+#: sm/certlist.c:125
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/certlist.c:145
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:157
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:169
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:170
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:171
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:489
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:507
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:516
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:519
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/decrypt.c:328
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+
+#: sm/delete.c:134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
+
+#: sm/delete.c:136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
+
+#: sm/delete.c:166
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/encrypt.c:333
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(nie podano)\n"
+
+#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:243
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+
+#: sm/gpgsm.c:252
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "lista kluczy prywatnych"
+
+#: sm/gpgsm.c:254
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+
+#: sm/gpgsm.c:257
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+
+#: sm/gpgsm.c:260
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+msgid "register a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:264
+msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:266
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:267
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: sm/gpgsm.c:282
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
+
+#: sm/gpgsm.c:284
+msgid "assume input is in PEM format"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:286
+msgid "assume input is in base-64 format"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:294
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:307
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:310
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "fetch missing issuer certificates"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:318
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
+
+#: sm/gpgsm.c:320
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
+
+#: sm/gpgsm.c:337
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "bez odwo³añ do terminala"
+
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
+
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
+
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
+
+#: sm/gpgsm.c:348
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
+
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
+
+#: sm/gpgsm.c:351
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "dodanie zbioru kluczy do u¿ywanych"
+
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "dodanie zbioru kluczy tajnych do u¿ywanych"
+
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAZWA|ustawienie NAZWA jako domy¶lnego klucza prywatnego"
+
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
+
+#: sm/gpgsm.c:355
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NAZWA| strona kodowa wy¶wietlanego tekstu"
+
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:374
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+
+#: sm/gpgsm.c:380
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu szyfruj±cego NAZWA"
+
+#: sm/gpgsm.c:382
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu skrótu  NAZWA"
+
+#: sm/gpgsm.c:384
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|wymuszenie algorytmu kompresji N"
+
+#: sm/gpgsm.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: sm/gpgsm.c:523
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
+"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
+"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:617
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
+
+#: sm/gpgsm.c:698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:772
+#, c-format
+msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1248
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr "zapis do '%s'\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1345
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1535
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/import.c:110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
+
+#: sm/import.c:227
+#, fuzzy
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:190
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:193
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+
+#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1340
+#, c-format
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1400
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "un? problem przy sprawdzaniu uniewa¿nienia: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/misc.c:57
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+
+#: sm/qualified.c:131
+#, c-format
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:224
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:233
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:321
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
+msgstr ""
+
+#: sm/sign.c:447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/verify.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
+msgstr ""
+
+#: sm/verify.c:393
+#, c-format
+msgid " using certificate ID %08lX\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/verify.c:506
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
+
+#: sm/verify.c:507
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "                        alias \""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "wyj¶cie"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+msgid "print data out hex encoded"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:324
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:333
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:755
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
+#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:696
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
+#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:719
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
+#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:726
+#, fuzzy
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
+#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:734
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+msgid "Options controlling the security"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:601
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:606
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:709
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:745
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:755
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:766
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:771
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:808
+msgid "Configuration for OCSP"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:56
+msgid "list all components"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:57
+msgid "|COMPONENT|list options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:66
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:89
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: tools/gpgconf.c:92
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:176
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
+
+#: tools/gpgconf.c:178
+msgid "Need one component argument"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:187
+#, fuzzy
+msgid "Component not found"
+msgstr "brak klucza publicznego"
+
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:173
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Polecenia:\n"
+" "
+
+#: tools/symcryptrun.c:175
 #, fuzzy
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[przeterminowany]"
+msgid "decryption modus"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/trustdb.c:513
+#: tools/symcryptrun.c:176
 #, fuzzy
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "nieznany"
+msgid "encryption modus"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/trustdb.c:515
-msgid "[  undef ]"
+#: tools/symcryptrun.c:180
+msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:516
-msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:181
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [plik]"
 
-#: g10/trustdb.c:517
-msgid "[  full  ]"
+#: tools/symcryptrun.c:183
+msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:518
-msgid "[ultimate]"
+#: tools/symcryptrun.c:184
+msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:533
-msgid "undefined"
+#: tools/symcryptrun.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: tools/symcryptrun.c:231
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:534
+#: tools/symcryptrun.c:313
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:545
 #, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "nigdy     "
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
 
-#: g10/trustdb.c:535
-msgid "marginal"
+#: tools/symcryptrun.c:551
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:536
-msgid "full"
+#: tools/symcryptrun.c:557
+msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:537
-msgid "ultimate"
+#: tools/symcryptrun.c:568
+msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+#: tools/symcryptrun.c:586
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "nastêpne sprawdzanie bazy odbêdzie siê %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:593
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
+#: tools/symcryptrun.c:609
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
+#: tools/symcryptrun.c:637
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#: tools/symcryptrun.c:666
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX nie odnaleziony: %s\n"
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
+#: tools/symcryptrun.c:683
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1038
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
+#: tools/symcryptrun.c:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2095
+#: tools/symcryptrun.c:787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:801
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2160
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
+#: tools/symcryptrun.c:856
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2174
+#: tools/symcryptrun.c:869
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %08lX nie odnaleziony\n"
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2197
+#: tools/symcryptrun.c:1044
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2283
-#, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+#: tools/symcryptrun.c:1064
+msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2358
+#: tools/symcryptrun.c:1071
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/verify.c:117
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"nie mo¿na sprawdziæ podpisu.\n"
-"Nale¿y pamiêtaæ o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
-"argumentu linii poleceñ.\n"
+#~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#~ msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
 
-#: g10/verify.c:192
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "linia wej¶cia %u zbyt d³uga lub brak znaku LF\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Podaj has³o: "
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "general error"
-msgstr "b³±d ogólny"
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Powtórz has³o: "
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "nieznany typ pakietu"
+#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown version"
-msgstr "nieznana wersja"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm asymetryczny"
+#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm skrótu"
+#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+#~ msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad public key"
-msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad secret key"
-msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
+#, fuzzy
+#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
+#~ msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "bad signature"
-msgstr "niepoprawny podpis"
+#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "checksum error"
-msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
+#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+#~ msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "niepoprawne has³o"
+#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+#~ msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "public key not found"
-msgstr "brak klucza publicznego"
+#~ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
+#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
+#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+#~ msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid packet"
-msgstr "niepoprawny pakiet"
+#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "invalid armor"
-msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
+#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "no such user id"
-msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
+#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
+#~ "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "secret key not available"
-msgstr "brak klucza prywatnego"
+#~ msgid ""
+#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
+#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla "
+#~ "umo¿liwienia\n"
+#~ "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
+#~ "\n"
+#~ "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
+#~ "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz prywatny"
+#~ msgid ""
+#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+#~ "of the entropy.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
+#~ "mo¿esz\n"
+#~ "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
+#~ "do\n"
+#~ "tworzenia liczb losowych.\n"
+#~ "\n"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "not supported"
-msgstr "nie jest obs³ugiwany"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
+#~ "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
+#~ "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "bad key"
-msgstr "niepoprawny klucz"
+#, fuzzy
+#~ msgid "card reader not available\n"
+#~ msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file read error"
-msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter New PIN: "
+#~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "file write error"
-msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter PIN: "
+#~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm kompresji"
+#, fuzzy
+#~ msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
+#~ msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file open error"
-msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku."
+#, fuzzy
+#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
+#~ msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "file create error"
-msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
+#~ msgid "general error"
+#~ msgstr "b³±d ogólny"
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "niepoprawne d³ugie has³o"
+#~ msgid "unknown packet type"
+#~ msgstr "nieznany typ pakietu"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
+#~ msgid "unknown version"
+#~ msgstr "nieznana wersja"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
+#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm asymetryczny"
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "nieznana klasa podpisu"
+#~ msgid "unknown digest algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm skrótu"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "trust database error"
-msgstr "b³±d w bazie zaufania"
+#~ msgid "bad public key"
+#~ msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "bad MPI"
-msgstr "b³±d MPI"
+#~ msgid "bad secret key"
+#~ msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "resource limit"
-msgstr "ograniczenie zasobów"
+#~ msgid "bad signature"
+#~ msgstr "niepoprawny podpis"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
+#~ msgid "checksum error"
+#~ msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "bad certificate"
-msgstr "niepoprawny certyfikat"
+#~ msgid "unknown cipher algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "malformed user id"
-msgstr "b³±d formatu identyfikatora u¿ytkownika"
+#~ msgid "can't open the keyring"
+#~ msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file close error"
-msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
+#~ msgid "invalid packet"
+#~ msgstr "niepoprawny pakiet"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file rename error"
-msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
+#~ msgid "invalid armor"
+#~ msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "file delete error"
-msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
+#~ msgid "no such user id"
+#~ msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "unexpected data"
-msgstr "nieoczekiowane dane"
+#~ msgid "secret key not available"
+#~ msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt datowników"
+#~ msgid "wrong secret key used"
+#~ msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz prywatny"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "nieu¿yteczny algorytm asymetryczny"
+#~ msgid "not supported"
+#~ msgstr "nie jest obs³ugiwany"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "file exists"
-msgstr "plik ju¿ istnieje"
+#~ msgid "bad key"
+#~ msgstr "niepoprawny klucz"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "weak key"
-msgstr "klucz s³aby"
+#~ msgid "file read error"
+#~ msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "invalid argument"
-msgstr "b³êdny argument"
+#~ msgid "file write error"
+#~ msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "bad URI"
-msgstr "niepoprawny URI"
+#~ msgid "unknown compress algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm kompresji"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "URI nie jest obs³ugiwany"
+#~ msgid "file open error"
+#~ msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku."
 
-#: util/errors.c:101
-msgid "network error"
-msgstr "b³±d sieci"
+#~ msgid "file create error"
+#~ msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not encrypted"
-msgstr "nie zaszyfrowany"
+#~ msgid "invalid passphrase"
+#~ msgstr "niepoprawne d³ugie has³o"
 
-#: util/errors.c:104
-msgid "not processed"
-msgstr "nie zosta³ przetworzony"
+#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+#~ msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable public key"
-msgstr "bezu¿yteczny klucz publiczny"
+#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+#~ msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
+#~ msgid "unknown signature class"
+#~ msgstr "nieznana klasa podpisu"
 
-#: util/errors.c:108
-msgid "keyserver error"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
+#~ msgid "trust database error"
+#~ msgstr "b³±d w bazie zaufania"
 
-#: util/errors.c:109
-#, fuzzy
-msgid "canceled"
-msgstr "Anuluj"
+#~ msgid "resource limit"
+#~ msgstr "ograniczenie zasobów"
 
-#: util/errors.c:110
-#, fuzzy
-msgid "no card"
-msgstr "nie zaszyfrowany"
+#~ msgid "invalid keyring"
+#~ msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
 
-#: util/errors.c:111
-#, fuzzy
-msgid "no data"
-msgstr "brak podpisanych danych\n"
+#~ msgid "bad certificate"
+#~ msgstr "niepoprawny certyfikat"
 
-#: util/logger.c:158
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+#~ msgid "malformed user id"
+#~ msgstr "b³±d formatu identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: util/logger.c:161
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+#~ msgid "file close error"
+#~ msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
 
-#: util/logger.c:224
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... to jest b³±d programu (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgid "file rename error"
+#~ msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
 
-#: util/logger.c:230
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
+#~ msgid "file delete error"
+#~ msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
 
-#: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
-msgid "yes"
-msgstr "tak"
+#~ msgid "unexpected data"
+#~ msgstr "nieoczekiowane dane"
 
-#: util/miscutil.c:331 util/miscutil.c:372
-msgid "yY"
-msgstr "tT"
+#~ msgid "timestamp conflict"
+#~ msgstr "konflikt datowników"
 
-#: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
-msgid "no"
-msgstr "nie"
+#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
+#~ msgstr "nieu¿yteczny algorytm asymetryczny"
 
-#: util/miscutil.c:334 util/miscutil.c:373
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
+#~ msgid "file exists"
+#~ msgstr "plik ju¿ istnieje"
 
-#: util/miscutil.c:371
-msgid "quit"
-msgstr "wyj¶cie"
+#~ msgid "weak key"
+#~ msgstr "klucz s³aby"
 
-#: util/miscutil.c:374
-msgid "qQ"
-msgstr "wW"
+#~ msgid "invalid argument"
+#~ msgstr "b³êdny argument"
 
-#: util/miscutil.c:407
-msgid "okay|okay"
-msgstr ""
+#~ msgid "bad URI"
+#~ msgstr "niepoprawny URI"
 
-#: util/miscutil.c:409
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr ""
+#~ msgid "unsupported URI"
+#~ msgstr "URI nie jest obs³ugiwany"
 
-#: util/miscutil.c:410
-msgid "oO"
-msgstr ""
+#~ msgid "network error"
+#~ msgstr "b³±d sieci"
 
-#: util/miscutil.c:411
-#, fuzzy
-msgid "cC"
-msgstr "l"
+#~ msgid "not encrypted"
+#~ msgstr "nie zaszyfrowany"
 
-#: util/secmem.c:97
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na zabezpieczyæ u¿ywanej pamiêci!\n"
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
-#: util/secmem.c:98
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr "obja¶nienie mo¿na przeczytaæ tutaj: http://www.gnupg.org/faq.html\n"
+#~ msgid "unusable public key"
+#~ msgstr "bezu¿yteczny klucz publiczny"
 
-#: util/secmem.c:350
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "bez zabezpieczenia pamiêci nie mo¿na wykonaæ tej operacji\n"
+#~ msgid "unusable secret key"
+#~ msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
 
-#: util/secmem.c:351
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
+#~ msgid "keyserver error"
+#~ msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-#~ msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
+#~ msgid "no card"
+#~ msgstr "nie zaszyfrowany"
 
-#~ msgid ""
-#~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "no data"
+#~ msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
-#~ "with an '='\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i "
-#~ "podkre¶lenia, \n"
-#~ "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
+#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... to jest b³±d programu (%s:%d:%s)\n"
 
-#~ msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-#~ msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+#~ msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na zabezpieczyæ u¿ywanej pamiêci!\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-#~ msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+#~ msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+#~ msgstr "obja¶nienie mo¿na przeczytaæ tutaj: http://www.gnupg.org/faq.html\n"
 
-#~ msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-#~ msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
+#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+#~ msgstr "bez zabezpieczenia pamiêci nie mo¿na wykonaæ tej operacji\n"
 
-#~ msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-#~ msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
+#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+#~ msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
 
-#~ msgid "not human readable"
-#~ msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
+#~ msgid ""
+#~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "all export-clean-* options from above"
@@ -6476,10 +8150,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "No user IDs are removable.\n"
 #~ msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "error getting serial number: %s\n"
-#~ msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
-
 #~ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
 #~ msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
 
@@ -6492,18 +8162,9 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "can't get server write FD for the agent\n"
 #~ msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
 
-#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-#~ msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
-
-#~ msgid "passphrase too long\n"
-#~ msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
-
 #~ msgid "invalid response from agent\n"
 #~ msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
 
-#~ msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-#~ msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
-
 #~ msgid "select secondary key N"
 #~ msgstr "wybór podklucza N"
 
@@ -6757,20 +8418,9 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ "u¿ywanie tego szyfru jest odradzane; nale¿y u¿ywaæ standardowych "
 #~ "szyfrów!\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "writing to file `%s'\n"
-#~ msgstr "zapis do '%s'\n"
-
 #~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
 #~ msgstr "niestety, to nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#~ msgid "key `%s' not found: %s\n"
-#~ msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't create file `%s': %s\n"
-#~ msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "can't open file `%s': %s\n"
 #~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
@@ -6816,9 +8466,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 #~ msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
 
-#~ msgid "can't open %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "   (%d) I trust marginally\n"
 #~ msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
@@ -6858,9 +8505,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "%s: can't create: %s\n"
 #~ msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ: %s\n"
 
-#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-#~ msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
-
 #~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
 #~ msgstr ""
 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz ,,"
@@ -6869,9 +8513,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "Unable to open photo \"%s\": %s\n"
 #~ msgstr "Nie mo¿na otworzyæ zdjêcia ,,%s'': %s.\n"
 
-#~ msgid "can't open file: %s\n"
-#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
-
 #~ msgid "error: missing colon\n"
 #~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
 
@@ -6887,9 +8528,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "rev- faked revocation found\n"
 #~ msgstr "un- fa³szywy certyfikat uniewa¿nienia\n"
 
-#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
-#~ msgstr "un? problem przy sprawdzaniu uniewa¿nienia: %s\n"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid " [expired: %s]"
 #~ msgstr " [wygasa :%s]"
@@ -6901,9 +8539,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid " [revoked: %s]"
 #~ msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#~ msgid "can't create %s: %s\n"
-#~ msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "WARNING: digest `%s' is not part of OpenPGP.  Use at your own risk!\n"
 #~ msgstr ""
@@ -6947,18 +8582,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "En-Armor a file or stdin"
 #~ msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
 
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
-
-#~ msgid "use the default key as default recipient"
-#~ msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
-
-#~ msgid "don't use the terminal at all"
-#~ msgstr "bez odwo³añ do terminala"
-
-#~ msgid "force v3 signatures"
-#~ msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
-
 #~ msgid "do not force v3 signatures"
 #~ msgstr "bez wymuszania trzeciej wersji formatu podpisów"
 
@@ -6968,48 +8591,18 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "do not force v4 key signatures"
 #~ msgstr "bez wymuszania czwartej wersji formatu podpisów"
 
-#~ msgid "always use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
-
 #~ msgid "never use a MDC for encryption"
 #~ msgstr "do szyfrowania nie zostanie u¿yty MDC"
 
 #~ msgid "use the gpg-agent"
 #~ msgstr "wykorzystanie agenta zarz±dzania has³ami"
 
-#~ msgid "batch mode: never ask"
-#~ msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
-
-#~ msgid "assume yes on most questions"
-#~ msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
-
-#~ msgid "assume no on most questions"
-#~ msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
-
-#~ msgid "add this keyring to the list of keyrings"
-#~ msgstr "dodanie zbioru kluczy do u¿ywanych"
-
-#~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "dodanie zbioru kluczy tajnych do u¿ywanych"
-
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-#~ msgstr "|NAZWA|ustawienie NAZWA jako domy¶lnego klucza prywatnego"
-
-#~ msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-#~ msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
-
-#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-#~ msgstr "|NAZWA| strona kodowa wy¶wietlanego tekstu"
-
 #~ msgid "|[file]|write status info to file"
 #~ msgstr "|[plik]|pisanie opisu stanu do pliku"
 
 #~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 #~ msgstr "|KLUCZ|ustawienie klucza jako ca³kowicie zaufanego"
 
-#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
-
 #~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 #~ msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
 
@@ -7028,15 +8621,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 #~ msgstr "|ALG|wymuszenie algorytmu szyfruj±cego ALG dla has³a"
 
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu szyfruj±cego NAZWA"
-
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu skrótu  NAZWA"
-
-#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|wymuszenie algorytmu kompresji N"
-
 #~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 #~ msgstr "usuniêcie numerów kluczy adresatów z szyfrogramów"
 
@@ -7085,9 +8669,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "nie mo¿na pobraæ klucza z serwera: %s\n"
 
-#~ msgid "error sending to `%s': %s\n"
-#~ msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
-
 #~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
 #~ msgstr "wysy³anie do ,,%s'' powiod³o siê (status=%u)\n"
 
@@ -7335,13 +8916,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ "\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "No certificates with undefined trust found.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
 #~ "No trust values changed.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
@@ -7357,12 +8931,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
 
-#~ msgid "%s: user not found: %s\n"
-#~ msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika %s\n"
-
-#~ msgid "certificate read problem: %s\n"
-#~ msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
-
 #~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
 #~ msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
 
@@ -7372,9 +8940,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "secret key %08lX not imported (use %s to allow for it)\n"
 #~ msgstr "klucz tajny %08lX nie zosta³ wczytany (aby to zrobiæ u¿yj %s)\n"
 
-#~ msgid "%s: user not found\n"
-#~ msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
-
 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu "
@@ -7433,12 +8998,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "Invalid user ID revocation"
 #~ msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#~ msgid "Valid certificate revocation"
-#~ msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
-
-#~ msgid "Good certificate"
-#~ msgstr "Poprawny certyfikat"
-
 #~ msgid "Invalid certificate revocation"
 #~ msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
@@ -7448,9 +9007,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
 #~ msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
 
-#~ msgid "duplicated certificate - deleted"
-#~ msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
-
 #~ msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
 #~ msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
 
@@ -7472,9 +9028,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
 #~ msgstr "        %lu z powodu nowych podkluczy\n"
 
-#~ msgid "\t%lu keys skipped\n"
-#~ msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
-
 #~ msgid "\t%lu keys updated\n"
 #~ msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
 
@@ -7528,12 +9081,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "no secret key for decryption available\n"
 #~ msgstr "odszyfrowuj±cy klucz tajny do jest niedostêpny\n"
 
-#~ msgid "set debugging flags"
-#~ msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
-
-#~ msgid "enable full debugging"
-#~ msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
-
 #~ msgid "do not write comment packets"
 #~ msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
 
@@ -7562,9 +9109,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
 #~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
-#~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
-#~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
-
 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
@@ -7776,12 +9320,6 @@ msgstr "(prawdopodobnie u
 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
 #~ msgstr "Sprawdzenie MDC niemo¿liwe: %s\n"
 
-#~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
-#~ msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
-
-#~ msgid "usage: gpgm [options] "
-#~ msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
-
 #~ msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
 #~ msgstr "powi±zany rekord podpisu %lu ma niew³a¶ciwego w³a¶ciciela\n"