Preparing a release
[gnupg.git] / po / pl.po
index 38cf53b..c8c942f 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
-# GNU PG polish translation 
-# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
-# Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1998.
+# Gnu Privacy Guard.
+# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
+# Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
 #
+# To be included in GnuPG 1.2.2
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg-0.9.7\n"
-"POT-Creation-Date: 1999-07-12 15:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 1999-05-30 19:08+02:00\n"
+"Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-03-15 16:35+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
-"--keywor\\d=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
+"Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
+"keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
-"cipher\\/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
-"g10/decrypt\\.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
-"g10/mainproc.c g10/pas\\sphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c "
-"g10/seckey-cert.c g10/sig-check.c g10/sign\\.c g10/trustdb.c g10/verify.c "
-"g10/status.c g10/pubkey-enc.c\n"
+"cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
+"g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
+"mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
+"sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
+"enc.c\n"
 
-#: util/secmem.c:79
-msgid "Warning: using insecure memory!\n"
-msgstr "Ostrze¿enie: u¿ywana pamiêæ nie jest pamiêci± bezpieczn±!\n"
+#: cipher/primegen.c:120
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+
+#: cipher/primegen.c:311
+#, c-format
+msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+
+#: cipher/random.c:163
+msgid "no entropy gathering module detected\n"
+msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
+
+#: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:656 g10/card-util.c:725
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
+#: g10/g10.c:966 g10/g10.c:3223 g10/import.c:178 g10/keygen.c:2255
+#: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
+#: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
+#: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
+#: g10/tdbio.c:600
+#, c-format
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:391
+#, c-format
+msgid "can't stat `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:396
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
+
+#: cipher/random.c:401
+msgid "note: random_seed file is empty\n"
+msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
+
+#: cipher/random.c:407
+msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
+
+#: cipher/random.c:415
+#, c-format
+msgid "can't read `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:453
+msgid "note: random_seed file not updated\n"
+msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
+
+#: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:965 g10/keygen.c:2723
+#: g10/keygen.c:2753 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
+#: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
+#, c-format
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:480
+#, c-format
+msgid "can't write `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:483
+#, c-format
+msgid "can't close `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:728
+msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
+"nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
+
+#: cipher/random.c:729
+msgid ""
+"The random number generator is only a kludge to let\n"
+"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+"\n"
+"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
+"normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
+"\n"
+"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
+"NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
+
+#: cipher/rndegd.c:204
+msgid ""
+"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+"of the entropy.\n"
+msgstr ""
+"Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
+"mo¿esz\n"
+"popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
+"do\n"
+"tworzenia liczb losowych.\n"
+"\n"
+
+#: cipher/rndlinux.c:134
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
+"Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
+"ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:547
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:784 g10/app-openpgp.c:872 g10/app-openpgp.c:1376
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:790 g10/app-openpgp.c:878 g10/app-openpgp.c:1382
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:799 g10/app-openpgp.c:813 g10/app-openpgp.c:888
+#: g10/app-openpgp.c:1391 g10/app-openpgp.c:1405
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:836
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:851
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:857
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:862
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: g10/app-openpgp.c:869
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1018
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1018
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1022
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1088 g10/app-openpgp.c:1230
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1095 g10/app-openpgp.c:1237
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1104
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1108
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1110
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1120
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1135
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1138
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1144 g10/app-openpgp.c:1875
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1152 g10/app-openpgp.c:1883
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1162 g10/app-openpgp.c:1894
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1195
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1356
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1364
+#, c-format
+msgid "PIN [sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: g10/app-openpgp.c:1650 g10/app-openpgp.c:1660
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1731
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1826
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/app-openpgp.c:1868
+#, fuzzy
+msgid "reading the key failed\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:317
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "opakowanie: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:346
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+
+#: g10/armor.c:353
+msgid "armor header: "
+msgstr "nag³ówek opakowania: "
+
+#: g10/armor.c:364
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+
+#: g10/armor.c:416
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+
+#: g10/armor.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+
+#: g10/armor.c:563
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+
+#: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+
+#: g10/armor.c:758
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:792
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:800
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1359
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:824
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+
+#: g10/armor.c:828
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+
+#: g10/armor.c:1137
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+
+#: g10/armor.c:1142
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+
+#: g10/armor.c:1146
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
+"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
+
+#: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "brak klucza prywatnego"
+
+#: g10/card-util.c:63
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1329 g10/delkey.c:127 g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keygen.c:2439 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+
+#: g10/card-util.c:97 g10/card-util.c:1108 g10/card-util.c:1191
+#: g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448 g10/keygen.c:1300
+#: g10/keygen.c:1365
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Twój wybór? "
+
+#: g10/card-util.c:206 g10/card-util.c:256
+msgid "[not set]"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:391
+#, fuzzy
+msgid "male"
+msgstr "w³kl"
+
+#: g10/card-util.c:392
+#, fuzzy
+msgid "female"
+msgstr "w³kl"
+
+#: g10/card-util.c:392
+#, fuzzy
+msgid "unspecified"
+msgstr "nie podano przyczyny"
+
+#: g10/card-util.c:419
+#, fuzzy
+msgid "not forced"
+msgstr "nie zosta³ przetworzony"
+
+#: g10/card-util.c:419
+msgid "forced"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:497
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:499
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:501
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:518
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:520
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:538
+#, c-format
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:559
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:567
+#, c-format
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:665 g10/card-util.c:734 g10/import.c:261
+#, c-format
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:673
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:683
+#, c-format
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:742
+msgid "Private DO data: "
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:752
+#, c-format
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:772
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
+
+#: g10/card-util.c:780
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+
+#: g10/card-util.c:789
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+
+#: g10/card-util.c:810
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:824
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+
+#: g10/card-util.c:845
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "Odcisk klucza:"
+
+#: g10/card-util.c:868
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+
+#: g10/card-util.c:916
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:917
+#, fuzzy
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+
+#: g10/card-util.c:926
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1009
+#, fuzzy
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/card-util.c:1030 g10/card-util.c:1039
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1051
+#, fuzzy
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/card-util.c:1060
+#, c-format
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+
+#: g10/card-util.c:1101 g10/card-util.c:1182
+#, fuzzy
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+
+#: g10/card-util.c:1102 g10/card-util.c:1184
+#, fuzzy
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/card-util.c:1103 g10/card-util.c:1186
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1119 g10/card-util.c:1202 g10/keyedit.c:908
+#: g10/keygen.c:1404 g10/revoke.c:642
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
+
+#: g10/card-util.c:1179
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
+
+#: g10/card-util.c:1214
+#, fuzzy
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
+
+#: g10/card-util.c:1219
+#, fuzzy
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+
+#: g10/card-util.c:1224
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/card-util.c:1294 g10/keyedit.c:1317
+msgid "quit this menu"
+msgstr "wyj¶cie z tego menu"
+
+#: g10/card-util.c:1296
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+
+#: g10/card-util.c:1297 g10/keyedit.c:1320
+msgid "show this help"
+msgstr "ten tekst pomocy"
+
+#: g10/card-util.c:1299
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
+
+#: g10/card-util.c:1302
+msgid "change card holder's name"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1303
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1304
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1305
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
+
+#: g10/card-util.c:1306
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+
+#: g10/card-util.c:1307
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1308
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "okazanie odcisku klucza"
+
+#: g10/card-util.c:1309
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1310
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+
+#: g10/card-util.c:1311
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1377 g10/keyedit.c:1526
+msgid "Command> "
+msgstr "Polecenie> "
+
+#: g10/card-util.c:1412
+#, fuzzy
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+
+#: g10/card-util.c:1428
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+
+#: g10/card-util.c:1430
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/card-util.c:1499 g10/keyedit.c:2104
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
+
+#: g10/cardglue.c:287
+msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
+msgstr ""
+
+#: g10/cardglue.c:372
+#, c-format
+msgid ""
+"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
+"   %.*s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/cardglue.c:380
+msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+msgstr ""
+
+#: g10/cardglue.c:688
+#, fuzzy
+msgid "Enter New Admin PIN: "
+msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+
+#: g10/cardglue.c:689
+#, fuzzy
+msgid "Enter New PIN: "
+msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+
+#: g10/cardglue.c:690
+msgid "Enter Admin PIN: "
+msgstr ""
+
+#: g10/cardglue.c:691
+#, fuzzy
+msgid "Enter PIN: "
+msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+
+#: g10/cardglue.c:705
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN: "
+msgstr "Powtórz has³o: "
+
+#: g10/cardglue.c:719
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3573 g10/keyring.c:376
+#: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+
+#: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
+
+#: g10/delkey.c:74 g10/export.c:169 g10/keyedit.c:3167 g10/keyserver.c:1511
+#: g10/revoke.c:226
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:82 g10/export.c:199 g10/import.c:2300 g10/keyserver.c:1525
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:439
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:128 g10/delkey.c:135
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
+
+#: g10/delkey.c:134
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+
+#: g10/delkey.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
+
+#: g10/delkey.c:154
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
+
+#: g10/delkey.c:164
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:174
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
+
+#: g10/delkey.c:205
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
+
+#: g10/delkey.c:207
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
+
+#: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: g10/encode.c:215
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr ""
+"ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
+
+#: g10/encode.c:228
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "szyfrem %s\n"
+
+#: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+
+#: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
+
+#: g10/encode.c:472
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
+
+#: g10/encode.c:494
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "odczyt z '%s'\n"
+
+#: g10/encode.c:530
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
+
+#: g10/encode.c:540
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+
+#: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+
+#: g10/encode.c:735
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+
+#: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+
+#: g10/encode.c:832
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
+
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
+
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
+
+#: g10/encr-data.c:92
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
+
+#: g10/encr-data.c:103
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
+
+#: g10/exec.c:48
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
+
+#: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/exec.c:325
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr ""
+"nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
+
+#: g10/exec.c:355
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgstr ""
+"platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
+"programów\n"
+
+#: g10/exec.c:433
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/exec.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/exec.c:521
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
+
+#: g10/exec.c:547
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
+
+#: g10/exec.c:563
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+
+#: g10/exec.c:621
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
+
+#: g10/export.c:183
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/export.c:212
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
+
+#: g10/export.c:220
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
+
+#: g10/export.c:395
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
+
+#: g10/export.c:427
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
+
+#: g10/g10.c:360
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Polecenia:\n"
+" "
+
+#: g10/g10.c:362
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+
+#: g10/g10.c:363
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+
+#: g10/g10.c:364
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
+
+#: g10/g10.c:365
+msgid "encrypt data"
+msgstr "szyfrowanie danych"
+
+#: g10/g10.c:367
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
+
+#: g10/g10.c:369
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
+
+#: g10/g10.c:371
+msgid "verify a signature"
+msgstr "sprawdzenie podpisu"
+
+#: g10/g10.c:373
+msgid "list keys"
+msgstr "lista kluczy"
+
+#: g10/g10.c:375
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "lista kluczy i podpisów"
+
+#: g10/g10.c:376
+#, fuzzy
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
+
+#: g10/g10.c:377
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
+
+#: g10/g10.c:378
+msgid "list secret keys"
+msgstr "lista kluczy prywatnych"
+
+#: g10/g10.c:379
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+
+#: g10/g10.c:380
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+
+#: g10/g10.c:382
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
+
+#: g10/g10.c:383
+msgid "sign a key"
+msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
+
+#: g10/g10.c:384
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
+
+#: g10/g10.c:385
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
+
+#: g10/g10.c:386
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
+
+#: g10/g10.c:388
+msgid "export keys"
+msgstr "eksport kluczy do pliku"
+
+#: g10/g10.c:389
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
+
+#: g10/g10.c:390
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
+
+#: g10/g10.c:392
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
+
+#: g10/g10.c:394
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
+
+#: g10/g10.c:397
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "import/do³±czenie kluczy"
+
+#: g10/g10.c:400
+msgid "print the card status"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:401
+msgid "change data on a card"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:402
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:410
+msgid "update the trust database"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
+
+#: g10/g10.c:417
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
+
+#: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:66
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Opcje:\n"
+" "
+
+#: g10/g10.c:423
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
+
+#: g10/g10.c:425
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
+
+#: g10/g10.c:436
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
+
+#: g10/g10.c:437
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
+
+#: g10/g10.c:442
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "kanoniczny format tekstowy"
+
+#: g10/g10.c:452
+msgid "use as output file"
+msgstr "plik wyj¶ciowy"
+
+#: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:68
+msgid "verbose"
+msgstr "z dodatkowymi informacjami"
+
+#: g10/g10.c:465
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "pozostawienie bez zmian"
+
+#: g10/g10.c:466
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
+
+#: g10/g10.c:507
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:508
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:536
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
+
+#: g10/g10.c:539
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Przyk³ady:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
+" --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
+" --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
+"pliku\n"
+" --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
+" --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:720 g10/gpgv.c:93
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: g10/g10.c:737
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: g10/g10.c:740
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
+"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
+"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
+
+#: g10/g10.c:751
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Obs³ugiwane algorytmy:\n"
+
+#: g10/g10.c:754
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "Asymetryczne: "
+
+#: g10/g10.c:760 g10/keyedit.c:2141
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Symetryczne: "
+
+#: g10/g10.c:766
+msgid "Hash: "
+msgstr "Skrótów: "
+
+#: g10/g10.c:772 g10/keyedit.c:2187
+msgid "Compression: "
+msgstr "Kompresji: "
+
+#: g10/g10.c:855
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
+
+#: g10/g10.c:1003
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+
+#: g10/g10.c:1021
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
+
+#: g10/g10.c:1218
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+
+#: g10/g10.c:1221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+
+#: g10/g10.c:1224
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+
+#: g10/g10.c:1230
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+
+#: g10/g10.c:1233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+
+#: g10/g10.c:1236
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+
+#: g10/g10.c:1242
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1245
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1248
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1260
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1796
+#, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
+
+#: g10/g10.c:1838
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:1842
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/g10.c:1849
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+
+#: g10/g10.c:2063 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
+#, c-format
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
+
+#: g10/g10.c:2076
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr ""
+"modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
+"dostêpu\n"
+
+#: g10/g10.c:2293
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3683
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2321
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2328
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2331
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2338
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2341
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2351
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2373
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2376
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2383
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
+
+#: g10/g10.c:2573
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
+
+#: g10/g10.c:2577
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
+
+#: g10/g10.c:2586
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
+
+#: g10/g10.c:2589
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
+
+#: g10/g10.c:2603
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/g10.c:2617
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
+"tekstu\n"
+
+#: g10/g10.c:2623
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
+
+#: g10/g10.c:2629
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
+
+#: g10/g10.c:2642
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
+
+#: g10/g10.c:2712 g10/g10.c:2736
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/g10.c:2718 g10/g10.c:2742
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/g10.c:2724
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/g10.c:2730
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/g10.c:2745
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
+
+#: g10/g10.c:2747
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
+
+#: g10/g10.c:2749
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
+
+#: g10/g10.c:2751
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr ""
+"niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
+
+#: g10/g10.c:2753
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr ""
+"niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
+
+#: g10/g10.c:2756
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
+
+#: g10/g10.c:2760
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
+
+#: g10/g10.c:2767
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
+
+#: g10/g10.c:2776
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
+
+#: g10/g10.c:2780
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
+
+#: g10/g10.c:2784
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
+
+#: g10/g10.c:2817
+#, c-format
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
+
+#: g10/g10.c:2864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+
+#: g10/g10.c:2869
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+
+#: g10/g10.c:2874
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
+
+#: g10/g10.c:2970
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:2981
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
+
+#: g10/g10.c:2992
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [plik]"
+
+#: g10/g10.c:2999
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3001
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3011
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3024
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3026
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:3029
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3047
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3060
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3075
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3077
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:3080
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3100
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3109
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [plik]\""
+
+#: g10/g10.c:3134
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [plik]"
+
+#: g10/g10.c:3142
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
+
+#: g10/g10.c:3146
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
+
+#: g10/g10.c:3167
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
+
+#: g10/g10.c:3238
+msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
+
+#: g10/g10.c:3275
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3277
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3279
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3290
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3300
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3341
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3349
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/g10.c:3436
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
+
+#: g10/g10.c:3559
+msgid "[filename]"
+msgstr "[nazwa pliku]"
+
+#: g10/g10.c:3563
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
+
+#: g10/g10.c:3853
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
+"i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
+
+#: g10/g10.c:3861
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+
+#: g10/g10.c:3871
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
+
+#: g10/g10.c:3905
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/g10.c:3907
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/g10.c:3940
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/getkey.c:150
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
+
+#: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2750
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
+
+#: g10/getkey.c:1677
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
+
+#: g10/getkey.c:2228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
+
+#: g10/getkey.c:2459
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
+
+#: g10/getkey.c:2506
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
+
+#: g10/gpgv.c:69
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "mniej komunikatóww"
+
+#: g10/gpgv.c:70
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
+
+#: g10/gpgv.c:72
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
+
+#: g10/gpgv.c:73
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
+
+#: g10/gpgv.c:97
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: g10/gpgv.c:100
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
+"Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
+
+#: g10/helptext.c:48
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+msgstr ""
+"Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
+"eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
+"zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
+"certyfikatów."
+
+#: g10/helptext.c:54
+msgid ""
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
+msgstr ""
+"Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
+"masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
+"tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
+"do którego masz absolutne zaufanie.\n"
+
+#: g10/helptext.c:61
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+msgstr ""
+"Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
+"¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
+
+#: g10/helptext.c:65
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
+
+#: g10/helptext.c:69
+msgid ""
+"Select the algorithm to use.\n"
+"\n"
+"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+"for signatures.\n"
+"\n"
+"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"\n"
+"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+"\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:83
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
+"pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
+"siê\n"
+"najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
+
+#: g10/helptext.c:90
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
+
+#: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
+#: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
+
+#: g10/helptext.c:104
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
+msgstr ""
+"Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
+"Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
+"w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
+"jako okres."
+
+#: g10/helptext.c:116
+msgid "Enter the name of the key holder"
+msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
+
+#: g10/helptext.c:121
+msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
+
+#: g10/helptext.c:125
+msgid "Please enter an optional comment"
+msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
+
+# OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
+#: g10/helptext.c:130
+msgid ""
+"N  to change the name.\n"
+"C  to change the comment.\n"
+"E  to change the email address.\n"
+"O  to continue with key generation.\n"
+"Q  to to quit the key generation."
+msgstr ""
+"N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
+"C aby zmieniæ komentarz.<\n"
+"E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
+"O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
+"Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
+
+#: g10/helptext.c:139
+msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+
+#: g10/helptext.c:147
+msgid ""
+"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+"know how carefully you verified this.\n"
+"\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+"the\n"
+"    key.\n"
+"\n"
+"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+"for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+"user.\n"
+"\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+"the\n"
+"    key against a photo ID.\n"
+"\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
+"a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+"the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+"exchange\n"
+"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"\n"
+"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+"\"\n"
+"mean to you when you sign other keys.\n"
+"\n"
+"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgstr ""
+"Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
+"czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
+"identyfikatorze.\n"
+"Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
+"Ciebie sprawdzone.\n"
+"\n"
+"\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
+"dog³êbnie\n"
+"    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
+"\n"
+"\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
+"    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
+"    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
+"    pseudonimem.\n"
+"\n"
+"\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
+"    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
+"    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
+"\n"
+"\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
+"    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
+"    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
+"    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
+"\n"
+"Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
+"przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
+"w\n"
+"kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
+"\n"
+"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
+
+#: g10/helptext.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
+
+#: g10/helptext.c:189
+msgid ""
+"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+"All certificates are then also lost!"
+msgstr ""
+"Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
+"wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
+
+#: g10/helptext.c:194
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+
+#: g10/helptext.c:199
+msgid ""
+"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+"trust connection to the key or another key certified by this key."
+msgstr ""
+"To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
+"poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
+"którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
+
+#: g10/helptext.c:204
+msgid ""
+"This signature can't be checked because you don't have the\n"
+"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
+msgstr ""
+"Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
+"odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
+"podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
+"w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
+"pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
+
+#: g10/helptext.c:210
+msgid ""
+"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+"your keyring."
+msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
+
+#: g10/helptext.c:214
+msgid ""
+"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+"a second one is available."
+msgstr ""
+"To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
+"go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
+"takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
+"klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
+"drugi raz podpisany w ten sam sposób."
+
+#: g10/helptext.c:222
+msgid ""
+"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+msgstr ""
+"Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
+"ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
+"jedn± sekundê. \n"
+
+#: g10/helptext.c:229
+msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: g10/helptext.c:235
+msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
+
+#: g10/helptext.c:239
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
+
+#: g10/helptext.c:244
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
+
+#: g10/helptext.c:249
+msgid ""
+"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgstr ""
+"Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
+
+#: g10/helptext.c:255
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+"Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
+"go wybraæ z listy:\n"
+"  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
+"      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
+"  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
+"      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
+"  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
+"      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
+"  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
+"      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
+"      poprawny.\n"
+
+#: g10/helptext.c:271
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
+msgstr ""
+"Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
+"uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
+"Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
+
+#: g10/helptext.c:286
+msgid "No help available"
+msgstr "Pomoc niedostêpna"
+
+#: g10/helptext.c:294
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
+
+#: g10/import.c:247
+#, c-format
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+
+#: g10/import.c:273
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:275
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:278
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:280
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
+
+#: g10/import.c:286
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:288
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:290
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:292
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:294
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:296
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:298
+#, c-format
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:300
+#, c-format
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:302
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:543
+#, c-format
+msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:545
+#, fuzzy
+msgid "algorithms on these user IDs:\n"
+msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
+
+#: g10/import.c:582
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:594
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+
+#: g10/import.c:606
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:619
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:621
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:645
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
+
+#: g10/import.c:728
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
+
+#: g10/import.c:734
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:736
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
+
+#: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
+
+#: g10/import.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:761
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
+
+#: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "zapis do '%s'\n"
+
+#: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
+#: g10/import.c:2314 g10/import.c:2336
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
+
+#: g10/import.c:791
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
+
+#: g10/import.c:815
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
+
+#: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+
+#: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+
+#: g10/import.c:872
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:875
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:878
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
+
+#: g10/import.c:881
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+
+#: g10/import.c:884
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
+
+#: g10/import.c:887
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
+
+#: g10/import.c:908
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
+
+#: g10/import.c:1053
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:1064
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/import.c:1081 g10/import.c:2329
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1092
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
+
+#: g10/import.c:1121
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
+
+#: g10/import.c:1131
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1161
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
+"              uniwa¿nienia\n"
+
+#: g10/import.c:1204
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
+
+#: g10/import.c:1236
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
+
+#: g10/import.c:1301
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
+
+#: g10/import.c:1316
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
+
+#: g10/import.c:1318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:1336
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
+
+#: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
+
+#: g10/import.c:1349
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1364
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1386
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+
+#: g10/import.c:1399
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1456
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
+
+#: g10/import.c:1477
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:1504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:1514
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
+"              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+
+#: g10/import.c:1531
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1545
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+
+#: g10/import.c:1553
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
+
+#: g10/import.c:1574
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
+
+#: g10/import.c:1677
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:1739
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
+"             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
+
+#: g10/import.c:1753
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
+"             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
+
+#: g10/import.c:1812
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
+
+#: g10/import.c:1846
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
+
+#: g10/import.c:2235
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+
+#: g10/import.c:2243
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/import.c:2245
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/keydb.c:167
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:174
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+
+#: g10/keydb.c:685
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:254
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[uniewa¿nienie]"
+
+#: g10/keyedit.c:255
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[podpis klucza nim samym]"
+
+#: g10/keyedit.c:333 g10/keylist.c:405
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+
+#: g10/keyedit.c:335 g10/keylist.c:407
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+
+#: g10/keyedit.c:337 g10/keylist.c:409
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+
+#: g10/keyedit.c:339 g10/keylist.c:411
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+
+#: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:413
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+
+#: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:415
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+
+#: g10/keyedit.c:345
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+
+#: g10/keyedit.c:347
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr ""
+"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+
+#: g10/keyedit.c:403 g10/pkclist.c:262
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
+"to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
+"z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
+
+#: g10/keyedit.c:408 g10/pkclist.c:276
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
+
+#: g10/keyedit.c:427
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:443
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:585
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:594 g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:800
+#: g10/keyedit.c:858 g10/keyedit.c:1642
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:657 g10/keyedit.c:806
+#: g10/keyedit.c:1648
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:611
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
+
+#: g10/keyedit.c:637
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+
+#: g10/keyedit.c:676
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
+"jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:685
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:699
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Twój podpis na \"%s\"\n"
+"przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:703
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:724
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Twój podpis na \"%s\"\n"
+"jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:728
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr ""
+"Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:749
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:757
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:779
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:794
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
+
+#: g10/keyedit.c:814
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:818
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr ""
+"Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
+
+#: g10/keyedit.c:851
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:853
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:878
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
+"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:883
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:885
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:887
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:889
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:895
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
+
+#: g10/keyedit.c:919
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
+"swoim kluczem: \""
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:932
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:940
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:950
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:957
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:964
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:969
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:974
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:984
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1029 g10/keyedit.c:4132 g10/keyedit.c:4223 g10/keyedit.c:4287
+#: g10/keyedit.c:4348 g10/sign.c:369
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1094
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1105 g10/keygen.c:3057
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1109 g10/keygen.c:3045
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1113 g10/keygen.c:3060
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1117 g10/keygen.c:3064
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1141
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1147
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:1825
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: g10/keyedit.c:1161
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1164
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
+
+#: g10/keyedit.c:1235
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1319
+msgid "save and quit"
+msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
+
+#: g10/keyedit.c:1322
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "okazanie odcisku klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1323
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
+
+#: g10/keyedit.c:1325
+msgid "select user ID N"
+msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+
+#: g10/keyedit.c:1326
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+
+#: g10/keyedit.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
+
+#: g10/keyedit.c:1330
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1335
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
+
+#: g10/keyedit.c:1337
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1339
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1343
+msgid "add a user ID"
+msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1345
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1347
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1352
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "dodkl"
+
+#: g10/keyedit.c:1356
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1358
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1360
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1364
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "usuniêcie podklucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1366
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
+
+#: g10/keyedit.c:1368
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:1370
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1372
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
+
+#: g10/keyedit.c:1374
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
+
+#: g10/keyedit.c:1377
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
+
+#: g10/keyedit.c:1379
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
+
+#: g10/keyedit.c:1381
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:1386
+#, fuzzy
+msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1388
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1392
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+
+#: g10/keyedit.c:1394
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1396
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
+
+#: g10/keyedit.c:1401
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1402
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
+
+#: g10/keyedit.c:1403
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
+
+#: g10/keyedit.c:1404
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
+
+#: g10/keyedit.c:1476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1494
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1571
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1579
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1598
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1636
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Klucz uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:1657
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
+
+#: g10/keyedit.c:1660
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1668
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "nieznana klasa podpisu"
+
+#: g10/keyedit.c:1691
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1713 g10/keyedit.c:1733 g10/keyedit.c:1899
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1715
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1717
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1718
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1768
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1780
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1808
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1822
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1839
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1863
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1866
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
+
+#: g10/keyedit.c:1867
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
+
+#: g10/keyedit.c:1902
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1903
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1921
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+
+#: g10/keyedit.c:1932
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
+
+#: g10/keyedit.c:1934
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+
+#: g10/keyedit.c:1975
+msgid ""
+"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2007
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "ustawienie opcji klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:2013
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:2015
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
+
+#: g10/keyedit.c:2065
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Zapisaæ zmiany? "
+
+#: g10/keyedit.c:2068
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
+
+#: g10/keyedit.c:2078
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2085
+#, c-format
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2092
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2164
+msgid "Digest: "
+msgstr "Skrót: "
+
+#: g10/keyedit.c:2216
+msgid "Features: "
+msgstr "Ustawienia: "
+
+#: g10/keyedit.c:2227
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2242 g10/keylist.c:307
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
+
+#: g10/keyedit.c:2494
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
+
+#: g10/keyedit.c:2500
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (poufne)"
+
+#: g10/keyedit.c:2516 g10/keyedit.c:2572 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2699
+#: g10/keylist.c:193 g10/keyserver.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2519 g10/keylist.c:786 g10/keylist.c:880 g10/mainproc.c:931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
+
+#: g10/keyedit.c:2521 g10/keylist.c:757 g10/keylist.c:886
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [wygasa :%s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2523 g10/keyedit.c:2574 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2701
+#: g10/keylist.c:195 g10/keylist.c:763 g10/keylist.c:798 g10/keylist.c:892
+#: g10/keylist.c:913 g10/keyserver.c:428 g10/mainproc.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [wygasa :%s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2525
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr " zaufanie: %c/%c"
+
+#: g10/keyedit.c:2540
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " zaufanie: %c/%c"
+
+#: g10/keyedit.c:2544
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2551
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
+
+#: g10/keyedit.c:2579 g10/keylist.c:199
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2646
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2654
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+"Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
+"dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2718 g10/keyserver.c:432 g10/mainproc.c:1577
+#: g10/trustdb.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
+
+#: g10/keyedit.c:2720 g10/keyserver.c:436 g10/mainproc.c:1579
+#: g10/trustdb.c:531
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "data"
+
+#: g10/keyedit.c:2785
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
+"             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
+"             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2845
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
+"             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:3128
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2856
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2996
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
+
+#: g10/keyedit.c:3006
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
+
+#: g10/keyedit.c:3010
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
+
+#: g10/keyedit.c:3016
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3030
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3031
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3034
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3123
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
+"             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
+"             go rozumieæ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3134
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3154
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
+
+#: g10/keyedit.c:3177
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3192
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3214
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3233
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3239
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
+
+#: g10/keyedit.c:3300
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3306
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3310
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3313
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3359
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3375
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3455
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3494 g10/keyedit.c:3604 g10/keyedit.c:3724
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3665
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3745
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3746
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3808
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3854
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3971
+#, fuzzy, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
+
+#: g10/keyedit.c:3974 g10/keyedit.c:4038 g10/keyedit.c:4081
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3976 g10/keyedit.c:4040 g10/keyedit.c:4083
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+
+#: g10/keyedit.c:3980
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3984
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3988
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4015
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4041
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+
+#: g10/keyedit.c:4048
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4070
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4090
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4120
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "brak klucza tajnego\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4190
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4207
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
+"przysz³o¶ci)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
+
+#: g10/keygen.c:293
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
+
+#: g10/keygen.c:300
+#, fuzzy
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:302
+#, fuzzy
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:304
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:829
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
+
+#: g10/keygen.c:868
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
+
+#: g10/keygen.c:914
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
+
+#: g10/keygen.c:976 g10/keygen.c:1060 g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:2632
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
+
+#: g10/keygen.c:981 g10/keygen.c:1065 g10/keygen.c:1156 g10/keygen.c:2638
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
+
+#: g10/keygen.c:1249
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "podpis"
+
+#: g10/keygen.c:1252
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "szyfrowanie danych"
+
+#: g10/keygen.c:1255
+msgid "Authenticate"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1263
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1278
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1282
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1287
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1290
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1293
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1296
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1350
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+
+#: g10/keygen.c:1352
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1353
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1355
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1357
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1358
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1360
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1362
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1431 g10/keygen.c:2509
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1441
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1448
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
+
+#: g10/keygen.c:1462
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1468
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1473 g10/keygen.c:1478
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
+
+#: g10/keygen.c:1530
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
+"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
+"      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
+"      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
+"      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
+
+#: g10/keygen.c:1539
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
+"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
+"      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
+"      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
+"      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
+
+#: g10/keygen.c:1561
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1563
+msgid "Signature is valid for? (0) "
+msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1568
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
+
+#: g10/keygen.c:1575
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+
+#: g10/keygen.c:1576
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+
+#: g10/keygen.c:1583
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:1584
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1590
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
+"Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1595
+#, fuzzy
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
+
+#: g10/keygen.c:1638
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
+"program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
+"elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
+"    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:1651
+msgid "Real name: "
+msgstr "Imiê i nazwisko: "
+
+#: g10/keygen.c:1659
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
+
+#: g10/keygen.c:1661
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
+
+#: g10/keygen.c:1663
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1671
+msgid "Email address: "
+msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
+
+#: g10/keygen.c:1682
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
+
+#: g10/keygen.c:1690
+msgid "Comment: "
+msgstr "Komentarz: "
+
+#: g10/keygen.c:1696
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
+
+#: g10/keygen.c:1719
+#, c-format
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1725
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:1730
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr ""
+"Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
+"komentarza.\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:1746
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "IiKkEeDdWw"
+
+#: g10/keygen.c:1756
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
+
+#: g10/keygen.c:1757
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr ""
+"Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
+"czy (W)yj¶æ z programu ? "
+
+#: g10/keygen.c:1776
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
+
+#: g10/keygen.c:1816
+msgid ""
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1826 g10/passphrase.c:1105
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1832
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
+"\"--edit-key\".\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:1854
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
+"komputerowi\n"
+"podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
+"dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
+"dysków);\n"
+"dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
+"ilo¶ci\n"
+"entropii.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2578
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2766 g10/keygen.c:2910
+#, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
+
+#: g10/keygen.c:2768 g10/keygen.c:2913
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/keygen.c:2771 g10/keygen.c:2916
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/keygen.c:2899
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2905
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2923
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2930
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2953
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2964
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgstr ""
+"Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
+"mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2976 g10/keygen.c:3105 g10/keygen.c:3220
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3028 g10/keygen.c:3156 g10/sign.c:290
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+
+#: g10/keygen.c:3030 g10/keygen.c:3158 g10/sign.c:292
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+
+#: g10/keygen.c:3039 g10/keygen.c:3169
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr ""
+"UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
+
+#: g10/keygen.c:3078 g10/keygen.c:3202
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
+
+#: g10/keygen.c:3355
+#, fuzzy, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3402
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3508
+#, c-format
+msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:3514
+msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:3520 g10/keygen.c:3526
+#, c-format
+msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
+msgid "never     "
+msgstr "nigdy     "
+
+#: g10/keylist.c:264
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
+
+#: g10/keylist.c:266
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Regulamin podpisu: "
+
+#: g10/keylist.c:305
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:354 g10/keylist.c:398
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
+
+#: g10/keylist.c:372
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
+
+#: g10/keylist.c:374
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Adnotacje podpisu: "
+
+#: g10/keylist.c:385
+msgid "not human readable"
+msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
+
+#: g10/keylist.c:486
+msgid "Keyring"
+msgstr "Zbiór kluczy"
+
+#: g10/keylist.c:792
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s)"
+msgstr " [wygasa :%s]"
+
+#: g10/keylist.c:1488
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
+
+#: g10/keylist.c:1490
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Odcisk podklucza:"
+
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1497
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
+
+#: g10/keylist.c:1499
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "       Odcisk podklucza:"
+
+#: g10/keylist.c:1503 g10/keylist.c:1507
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Odcisk klucza ="
+
+#: g10/keylist.c:1574
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
+
+#: g10/keyring.c:1245
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/keyring.c:1251
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
+
+#: g10/keyring.c:1253
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
+
+#: g10/keyring.c:1254
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
+
+#: g10/keyring.c:1255
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
+
+#: g10/keyring.c:1375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
+
+#: g10/keyring.c:1421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
+
+#: g10/keyring.c:1433
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
+
+#: g10/keyring.c:1504
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
+
+#: g10/keyserver.c:107
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
+
+#: g10/keyserver.c:434
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "wy³kl"
+
+#: g10/keyserver.c:635
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:718 g10/keyserver.c:1238
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/keyserver.c:808
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:810
+#, fuzzy
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:985
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:989
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1188
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1191
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1198 g10/keyserver.c:1293
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1246
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1255
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1314
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1320
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1332
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1337
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1345
+#, c-format
+msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1351
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "b³±d serwera kluczy"
+
+#: g10/keyserver.c:1356
+#, fuzzy
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "b³±d serwera kluczy"
+
+#: g10/keyserver.c:1365
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1681
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1703
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1705
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:248
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
+
+#: g10/mainproc.c:262
+#, c-format
+msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
+msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:299
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:309
+#, fuzzy, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
+
+#: g10/mainproc.c:375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
+
+#: g10/mainproc.c:430
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
+
+#: g10/mainproc.c:463
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:467 g10/pkclist.c:218
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "                        alias \""
+
+#: g10/mainproc.c:471
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
+
+#: g10/mainproc.c:485
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
 
-#: util/secmem.c:275
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operacja niemo¿liwa do wykonania bez dostêpnej pamiêci bezpiecznej\n"
+#: g10/mainproc.c:499
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
 
-#: util/secmem.c:276
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
+#: g10/mainproc.c:501
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
 
-#: util/miscutil.c:254 util/miscutil.c:271
-msgid "yes"
-msgstr "tak"
+#: g10/mainproc.c:529 g10/mainproc.c:551
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
 
-#: util/miscutil.c:255 util/miscutil.c:273
-msgid "yY"
-msgstr "tT"
+#: g10/mainproc.c:537
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
 
-#: g10/keyedit.c:561 util/miscutil.c:272
-msgid "quit"
-msgstr "wyj¶cie"
+#: g10/mainproc.c:569
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: util/miscutil.c:274
-#, fuzzy
-msgid "qQ"
-msgstr "w"
+#: g10/mainproc.c:573
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
 
-#: util/errors.c:54
-msgid "general error"
-msgstr "b³±d ogólny"
+#: g10/mainproc.c:586
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "nieznany rodzaj pakietu"
+#: g10/mainproc.c:592
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown version"
-msgstr "nieznana wersja"
+#: g10/mainproc.c:612
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm klucza publicznego"
+#: g10/mainproc.c:614
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm skrótu"
+#: g10/mainproc.c:786
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+"osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "bad public key"
-msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
+#: g10/mainproc.c:1290
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad secret key"
-msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
+#: g10/mainproc.c:1332 g10/mainproc.c:1342
+msgid "can't handle these multiple signatures\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad signature"
-msgstr "niepoprawny podpis"
+#: g10/mainproc.c:1352
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "checksum error"
-msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
+#: g10/mainproc.c:1353
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
+#: g10/mainproc.c:1357
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "public key not found"
-msgstr "klucz publiczny nie odnaleziony"
+#: g10/mainproc.c:1377
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
+#: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
+#: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "invalid packet"
-msgstr "niepoprawny pakiet"
+#: g10/mainproc.c:1486 g10/mainproc.c:1534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid armor"
-msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
+#: g10/mainproc.c:1538
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[niepewne]"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "no such user id"
-msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
+#: g10/mainproc.c:1570
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                        alias \""
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "secret key not available"
-msgstr "klucz tajny jest niedostêpny"
+#: g10/mainproc.c:1664
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz tajny"
+#: g10/mainproc.c:1669
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "not supported"
-msgstr "nie jet obs³ugiwany"
+#: g10/mainproc.c:1672
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "bad key"
-msgstr "klucz niepoprawny"
+#: g10/mainproc.c:1673
+msgid "binary"
+msgstr "binarny"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "file read error"
-msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
+#: g10/mainproc.c:1674
+msgid "textmode"
+msgstr "tekstowy"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file write error"
-msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
+#: g10/mainproc.c:1674 g10/trustdb.c:530
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznany"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm kompresji"
+#: g10/mainproc.c:1694
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "file open error"
-msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku"
+#: g10/mainproc.c:1762 g10/mainproc.c:1778 g10/mainproc.c:1864
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file create error"
-msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
+#: g10/mainproc.c:1805
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
+#: g10/mainproc.c:1813
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
+#: g10/mainproc.c:1870
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
+#: g10/mainproc.c:1880
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "nieznana klasa podpisu"
+#: g10/misc.c:121
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "trust database error"
-msgstr "b³±d w bazie zaufania"
+#: g10/misc.c:141 g10/misc.c:169 g10/misc.c:241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "bad MPI"
-msgstr "b³±d MPI"
+#: g10/misc.c:206
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "resource limit"
-msgstr "ograniczenie zasobów"
+#: g10/misc.c:315
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
+#: g10/misc.c:330
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "bad certificate"
-msgstr "niepoprawny certyfikat"
+#: g10/misc.c:345
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "malformed user id"
-msgstr "b³±d formatu indentyfikatora u¿ytkownika"
+#: g10/misc.c:350
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "file close error"
-msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
+#: g10/misc.c:446
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file rename error"
-msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
+#: g10/misc.c:447
+msgid ""
+"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+msgstr "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file delete error"
-msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
+#: g10/misc.c:680
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "unexpected data"
-msgstr "nieoczekiowane dane"
+#: g10/misc.c:684
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt znaczników czasu"
+#: g10/misc.c:686
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "nieu¿yteczny algorytm z kluczem publicznym"
+#: g10/misc.c:697
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "file exists"
-msgstr "plik ju¿ istnieje"
+#: g10/misc.c:722
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "weak key"
-msgstr "klucz s³aby"
+#: g10/misc.c:832
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "invalid argument"
-msgstr "b³êdny argument"
+#: g10/misc.c:989
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "bad URI"
-msgstr "niepoprawny URI"
+#: g10/misc.c:1014
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "URI typu nie obs³ugiwanego"
+#: g10/openfile.c:84
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "network error"
-msgstr "b³±d sieci"
+#: g10/openfile.c:86
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
-#: util/errors.c:102
-msgid "not encrypted"
-msgstr "nie zaszyfrowany"
+#: g10/openfile.c:119
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
 
-#: util/logger.c:218
+#: g10/openfile.c:141
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Nazwa pliku"
+
+#: g10/openfile.c:184
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
+
+#: g10/openfile.c:296
 #, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... to jest b³±d w programie (%s:%d:%s)\n"
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
 
-#: util/logger.c:224
+#: g10/openfile.c:375
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: cipher/random.c:452
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
-"nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
+#: g10/openfile.c:377
+#, c-format
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: cipher/random.c:453
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
-"normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
-"\n"
-"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
-"NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
+#: g10/openfile.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: katalog utworzony\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:135
+#: g10/parse-packet.c:137
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
-"Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
-"ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/g10.c:177
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+#: g10/parse-packet.c:707
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
-"@Polecenia:\n"
-" "
+"OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
+"bezpieczny\n"
 
-#: g10/g10.c:179
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+#: g10/parse-packet.c:1132
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
 
-#: g10/g10.c:180
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu na czytelnym dokumencie"
+#: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
 
-#: g10/g10.c:181
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "sporz±dzenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
+#: g10/passphrase.c:486
+msgid "can't set client pid for the agent\n"
+msgstr "nie mo¿na ustawiæ numeru procesu klienckiego agenta\n"
 
-#: g10/g10.c:182
-msgid "encrypt data"
-msgstr "szyfrowanie danych"
+#: g10/passphrase.c:494
+msgid "can't get server read FD for the agent\n"
+msgstr "serwer nie chce czytaæ deskryptora dla agenta\n"
 
-#: g10/g10.c:183
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
+#: g10/passphrase.c:501
+msgid "can't get server write FD for the agent\n"
+msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
 
-#: g10/g10.c:184
-msgid "store only"
-msgstr "tylko zapis"
+#: g10/passphrase.c:534
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: g10/g10.c:185
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lnie)"
+#: g10/passphrase.c:547
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#: g10/g10.c:186
-msgid "verify a signature"
-msgstr "sprawdzenie podpisu"
+#: g10/passphrase.c:568
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:187
-msgid "list keys"
-msgstr "lista kluczy"
+#: g10/passphrase.c:590
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
 
-#: g10/g10.c:189
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "lista kluczy i podpisów"
+#: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:937 g10/passphrase.c:1049
+msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
 
-#: g10/g10.c:190
-msgid "check key signatures"
-msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
+#: g10/passphrase.c:700 g10/passphrase.c:1209
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (podklucz %08lX)"
 
-#: g10/g10.c:191
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
+#: g10/passphrase.c:714
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"\"%.*s\".\n"
+"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/g10.c:192
-msgid "list secret keys"
-msgstr "lista kluczy tajnych"
+#: g10/passphrase.c:739
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Powtórzone has³o\n"
 
-#: g10/g10.c:193
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generacja nowej pary klucza"
+#: g10/passphrase.c:741
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Has³o\n"
 
-#: g10/g10.c:194
-msgid "remove key from the public keyring"
-msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+#: g10/passphrase.c:781
+msgid "passphrase too long\n"
+msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
 
-#: g10/g10.c:195
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
+#: g10/passphrase.c:794
+msgid "invalid response from agent\n"
+msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
 
-#: g10/g10.c:196
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generacja certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
+#: g10/passphrase.c:810 g10/passphrase.c:931
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/g10.c:197
-msgid "export keys"
-msgstr "eksport kluczy do pliku"
+#: g10/passphrase.c:815 g10/passphrase.c:1020
+#, c-format
+msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
-#: g10/g10.c:198
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
+#: g10/passphrase.c:1100 g10/passphrase.c:1263
+#, fuzzy
+msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/g10.c:199
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
+#: g10/passphrase.c:1107 g10/passphrase.c:1268
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "Podaj has³o: "
 
-#: g10/g10.c:202
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "import/do³±czenie kluczy"
+#: g10/passphrase.c:1190
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
+"\""
 
-#: g10/g10.c:204
-msgid "list only the sequence of packets"
-msgstr "wypisane sekwencji pakietów"
+#: g10/passphrase.c:1196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
 
-#: g10/g10.c:206
-msgid "export the ownertrust values"
-msgstr "eksport warto¶ci zaufania"
+#: g10/passphrase.c:1205
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:208
-msgid "import ownertrust values"
-msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
+#: g10/passphrase.c:1272
+msgid "Repeat passphrase: "
+msgstr "Powtórz has³o: "
 
-#: g10/g10.c:210
-msgid "|[NAMES]|update the trust database"
-msgstr "|[NAZWY]|naniesienie poprawek do bazy zaufania"
+#: g10/photoid.c:66
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
+"Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
+"publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
+"Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
 
-#: g10/g10.c:212
-msgid "|[NAMES]|check the trust database"
-msgstr "|[NAZWY]|sprawdzenie bazy zaufania"
+#: g10/photoid.c:80
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
 
-#: g10/g10.c:213
-msgid "fix a corrupted trust database"
-msgstr "naprawa uszkodzonej Bazy Zaufania"
+#: g10/photoid.c:94
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:214
-msgid "De-Armor a file or stdin"
-msgstr "zdjêcie opakowania ASCII pliku lub potoku"
+#: g10/photoid.c:102
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:215
-msgid "En-Armor a file or stdin"
-msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
+#: g10/photoid.c:104
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/g10.c:216
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
+#: g10/photoid.c:119
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
 
-#: g10/g10.c:217
-msgid "print all message digests"
-msgstr "wszystkie skróty wiadomo¶ci"
+#: g10/photoid.c:136
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
 
-#: g10/g10.c:223
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Opcje:\n"
-" "
+#: g10/photoid.c:338
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
 
-#: g10/g10.c:225
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "plik wynikowy w opakowaniu ASCII"
+#: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
+msgid "No reason specified"
+msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/g10.c:226
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
+#: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
 
-#: g10/g10.c:230
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
+#: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
 
-#: g10/g10.c:231
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - brak)"
+#: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
 
-#: g10/g10.c:233
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "kanoniczny format tekstowy"
+#: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
 
-#: g10/g10.c:234
-msgid "use as output file"
-msgstr "plik wyj¶ciowy"
+#: g10/pkclist.c:73
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "powód uniewa¿nienia: "
 
-#: g10/g10.c:235
-msgid "verbose"
-msgstr "z informacjami dodatkowymi"
+#: g10/pkclist.c:90
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
 
-#: g10/g10.c:236
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "mniej komunikatóww"
+#: g10/pkclist.c:205
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMwWpP"
 
-#: g10/g10.c:237
-msgid "don't use the terminal at all"
+#: g10/pkclist.c:213
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
+"Brak warto¶ci zaufania dla:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/g10.c:238
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
-
-#: g10/g10.c:239
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
+#: g10/pkclist.c:245
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/g10.c:240
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "pozostawienie bez zmian"
+#: g10/pkclist.c:255
+#, fuzzy
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
 
-#. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:242
-msgid "batch mode: never ask"
-msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
+#: g10/pkclist.c:270
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = nie wiem\n"
 
-#: g10/g10.c:243
-msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
+#: g10/pkclist.c:272
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = NIE ufam mu\n"
 
-#: g10/g10.c:244
-msgid "assume no on most questions"
-msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
+#: g10/pkclist.c:278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = ufam absolutnie\n"
 
-#: g10/g10.c:245
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
-msgstr "dodaæ zbiór kluczy do listy u¿ywanych"
+#: g10/pkclist.c:284
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = powrót do g³ównego menu\n"
 
-#: g10/g10.c:246
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "dodaæ zbiór kluczy tajnych do listy"
+#: g10/pkclist.c:287
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " p = pominiêcie klucza\n"
 
-#: g10/g10.c:247
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego klucza tajnego"
+#: g10/pkclist.c:288
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " w = wyj¶cie\n"
 
-#: g10/g10.c:248
-msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
+#: g10/pkclist.c:292
+#, c-format
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:249
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|NAZWA|zestaw znaków terminala NAZWA"
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Twoja decyzja? "
 
-#: g10/g10.c:250
-msgid "read options from file"
-msgstr "wczytanie opcji z pliku"
+#: g10/pkclist.c:319
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz przypisaæ absolutne zaufanie temu kluczowi? "
 
-#: g10/g10.c:252
-msgid "set debugging flags"
-msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
+#: g10/pkclist.c:333
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
 
-#: g10/g10.c:253
-msgid "enable full debugging"
-msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
+#: g10/pkclist.c:418
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
 
-#: g10/g10.c:254
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|zapisaæ opis stanu do FD"
+#: g10/pkclist.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
 
-#: g10/g10.c:255
-msgid "do not write comment packets"
-msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
+#: g10/pkclist.c:429
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
 
-#: g10/g10.c:256
-msgid "(default is 1)"
-msgstr "(domy¶lnie 1)"
+#: g10/pkclist.c:434
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
 
-#: g10/g10.c:257
-msgid "(default is 3)"
-msgstr "(domy¶lnie 3)"
+#: g10/pkclist.c:460
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
+msgstr ""
+"NIE MA pewno¶ci, czy klucz nale¿y do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
+"Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê* wiesz co robisz,\n"
+"mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
+"\n"
 
-#: g10/g10.c:259
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+#: g10/pkclist.c:467
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
 
-#: g10/g10.c:260
-msgid "emulate the mode described in RFC1991"
-msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
+#: g10/pkclist.c:501
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
 
-#: g10/g10.c:261
-msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
+#: g10/pkclist.c:508
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
+"             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
 
-#: g10/g10.c:262
-msgid "|N|use passphrase mode N"
-msgstr "|N|N-ty tryb wprowadzania wyra¿enia przej¶ciowego"
+#: g10/pkclist.c:517
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
-#: g10/g10.c:264
-msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
-msgstr "|ALG|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci ALG"
+#: g10/pkclist.c:520
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
-#: g10/g10.c:266
-msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
-msgstr "|ALG|algorytmu szyfruj±cy ALG dla has³a"
+#: g10/pkclist.c:521
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
 
-#: g10/g10.c:267
-msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "|NAZWA|algorytm szyfruj±cy NAZWA"
+#: g10/pkclist.c:527
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
-#: g10/g10.c:268
-msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|NAZWA|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci NAZWA"
+#: g10/pkclist.c:532
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
 
-#: g10/g10.c:269
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "|N|algorytm kompresji N"
+#: g10/pkclist.c:537
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
 
-#: g10/g10.c:270
-msgid "throw keyid field of encrypted packets"
-msgstr "usuniêcie identyfikatorów kluczy z pakietów"
+#: g10/pkclist.c:548
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
 
-#: g10/g10.c:271
-msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
+#: g10/pkclist.c:550
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
+"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:558
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
 
-#: g10/g10.c:273
+#: g10/pkclist.c:559
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZYWY.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:567
 msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Przyk³ady:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
-" --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
-" --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
-"pliku\n"
-" --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
-" --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
+"OSTRZE¯ENIE: Tego klucza nie po¶wiadczaj± wystarczaj±co zaufane podpisy!\n"
 
-#: g10/g10.c:353
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#: g10/pkclist.c:569
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a ten "
+"podpis.\n"
 
-#: g10/g10.c:357
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+#: g10/pkclist.c:734 g10/pkclist.c:767 g10/pkclist.c:936 g10/pkclist.c:996
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:360
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+#: g10/pkclist.c:744 g10/pkclist.c:968
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
+
+#: g10/pkclist.c:786
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Nie zosta³ podany identyfikatora u¿ytkownika (np za pomoc± ,,-r'')\n"
+
+#: g10/pkclist.c:802
+msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
-"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
-"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
-"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
-#: g10/g10.c:365
+#: g10/pkclist.c:828
 msgid ""
 "\n"
-"Supported algorithms:\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Obs³ugiwane algorytmy:\n"
+"Identyfikator u¿ytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
 
-#: g10/g10.c:439
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
+#: g10/pkclist.c:844
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/g10.c:492
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+#: g10/pkclist.c:849 g10/pkclist.c:911
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
 
-#: g10/g10.c:626
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji '%s'\n"
+#: g10/pkclist.c:867
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia.\n"
 
-#: g10/g10.c:630
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "plik opcji '%s': %s\n"
+#: g10/pkclist.c:874
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
 
-#: g10/g10.c:637
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z '%s'\n"
+#: g10/pkclist.c:903
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:805
+#: g10/pkclist.c:948
 #, c-format
-msgid "%s is not a valid character set\n"
-msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
-
-#: g10/g10.c:852 g10/g10.c:864
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ytku\n"
 
-#: g10/g10.c:858 g10/g10.c:870
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm geenracji skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
+#: g10/pkclist.c:1003
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
 
-#: g10/g10.c:874
-msgid "the given policy URL is invalid\n"
+#: g10/plaintext.c:90
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
+"dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#: g10/g10.c:877
+#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
 #, c-format
-msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
-msgstr "ustawienie algortytmu kompresji musi pochodziæ z zakresu %d..%d\n"
-
-#: g10/g10.c:879
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:881
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
+#: g10/plaintext.c:446
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
 
-#: g10/g10.c:883
-msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
-msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
+#: g10/plaintext.c:450
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Nazwa pliku danych: "
 
-#: g10/g10.c:886
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
+#: g10/plaintext.c:478
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
 
-#: g10/g10.c:890
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "Niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
+#: g10/plaintext.c:512
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
-#: g10/g10.c:967
+#: g10/plaintext.c:526
 #, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "Inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:973
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [plik]"
+#: g10/pubkey-enc.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "adresat anonimowy; sprawdzanie %08lX ...\n"
 
-#: g10/g10.c:980
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [plik]"
+#: g10/pubkey-enc.c:119
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
 
-#: g10/g10.c:988
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [plik]"
+#: g10/pubkey-enc.c:207
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
 
-#: g10/g10.c:1001
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [plik]"
+#: g10/pubkey-enc.c:228
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "algorytm szyfruj±cy %d%s jest nieznany, lub zosta³ wy³±czony\n"
 
-#: g10/g10.c:1014
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+#: g10/pubkey-enc.c:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
 
-#: g10/g10.c:1028
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [plik]\""
+#: g10/pubkey-enc.c:286
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1040
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [plik]"
+#: g10/pubkey-enc.c:292
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
 
-#: g10/g10.c:1049
-msgid "--edit-key username [commands]"
-msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
+#: g10/revoke.c:103 g10/revoke.c:117 g10/revoke.c:129 g10/revoke.c:175
+#: g10/revoke.c:187 g10/revoke.c:545
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "wywo³anie funkcji build_packet nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1063
-msgid "--delete-secret-key username"
-msgstr "--delete-secret-key nazwa u¿ytkownika"
+#: g10/revoke.c:146
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/g10.c:1066
-msgid "--delete-key username"
-msgstr "--delete-key nazwa u¿ytkownika"
+#: g10/revoke.c:272
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Zostanie uniewa¿niony przez:\n"
 
-#: g10/encode.c:231 g10/g10.c:1090 g10/sign.c:366
-#, c-format
-msgid "can't open %s: %s\n"
-msgstr "nie mogê otworzyæ %s: %s\n"
+#: g10/revoke.c:276
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(to jest czu³y klucz uniewazniaj±cy)\n"
 
-#: g10/g10.c:1101
-msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
+#: g10/revoke.c:280
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
-#: g10/g10.c:1162
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "usuniêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/revoke.c:293 g10/revoke.c:511
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "wymuszono opakowanie ASCII wyniku.\n"
 
-#: g10/g10.c:1170
+#: g10/revoke.c:307 g10/revoke.c:525
 #, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "wywo³anie funkcji make_keysig_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:370
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+
+#: g10/revoke.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
+
+#: g10/revoke.c:432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1236
+#: g10/revoke.c:461
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu '%s'\n"
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1317
-msgid "[filename]"
-msgstr "[nazwa pliku]"
+#: g10/revoke.c:472
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
 
-#: g10/g10.c:1321
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
+#: g10/revoke.c:479
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
-#: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1324 g10/verify.c:66
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nie mogê otworzyæ '%s'\n"
+#: g10/revoke.c:496
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
 
-#: g10/g10.c:1493
-msgid ""
-"the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:500
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "UWAGA: Ten klucz nie jest chroniony!\n"
 
-#: g10/g10.c:1499
+#: g10/revoke.c:551
 msgid ""
-"a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
-"with an '='\n"
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+"\n"
+"Nale¿y przenie¶æ go na no¶nik który mo¿na bezpiecznie ukryæ; je¶li ¼li "
+"ludzie\n"
+"dostan± ten certyfikat w swoje rêce, mog± u¿yæ go do uczynienia klucza\n"
+"nieu¿ytecznym.\n"
+"\n"
+"Niez³ym pomys³em jest wydrukowanie certyfikatu uniewa¿nienia i schowanie\n"
+"wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby no¶nik z certyfikatem sta³ "
+"siê\n"
+"nieczytelny. Ale nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ, systemy drukowania ró¿nych\n"
+"komputerów mog± zachowaæ tre¶æ wydruku i udostêpniæ j± osobom "
+"nieupowa¿nionym.\n"
 
-#: g10/g10.c:1505
-msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:592
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
 
-#: g10/g10.c:1513
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:602
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: g10/armor.c:296
+#: g10/revoke.c:604
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "opakowanie: %s\n"
-
-#: g10/armor.c:319
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Prawdopodobnie chcesz tu wybraæ %d)\n"
 
-#: g10/armor.c:326
-msgid "armor header: "
-msgstr "nag³ówek opakowania: "
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Wprowad¼ opis (nieobowi±zkowy) i zakoñcz go pust± lini±:\n"
 
-#: g10/armor.c:337
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek czytelnego podpisanego dokumentu\n"
+#: g10/revoke.c:673
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Powód uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:389
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na czytelnym dokumencie\n"
+#: g10/revoke.c:675
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(nie podano)\n"
 
-#: g10/armor.c:500
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami:"
+#: g10/revoke.c:680
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Informacje poprawne? "
 
-#: g10/armor.c:512
-msgid "unexpected armor:"
-msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+#: g10/seckey-cert.c:54
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
 
-#: g10/armor.c:629
+#: g10/seckey-cert.c:60
 #, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64 %02x zosta³ pominiêty\n"
-
-#: g10/armor.c:672
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/armor.c:706
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+#: g10/seckey-cert.c:71
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/armor.c:710
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+#: g10/seckey-cert.c:265
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Niepoprawne has³o; proszê spróbowaæ ponownie"
 
-#: g10/armor.c:714
+#: g10/seckey-cert.c:266
 #, c-format
-msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
-msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/armor.c:731
-msgid "premature eof (in Trailer)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+#: g10/seckey-cert.c:326
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ has³o.\n"
 
-#: g10/armor.c:735
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+#: g10/seckey-cert.c:364
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgstr ""
+"tworzenie przestarza³ej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
 
-#: g10/armor.c:1001
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: g10/seskey.c:52
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
 
-#: g10/armor.c:1005
+#: g10/seskey.c:57
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
-
-#: g10/armor.c:1009
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
-"przek³amanie wprowadzone przez program transportowy poczty\n"
+"brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
+"operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:137
-#, c-format
-msgid ""
-"No trust value assigned to %lu:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+#: g10/seskey.c:213
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr ""
-"Brak warto¶ci zaufania dla %lu:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+"Algorytm DSA wymaga u¿ycia algorytmu skrótu daj±cego 160-bitowy wynik.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:147
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly\n"
-"verify other users' keys (by looking at passports,\n"
-"checking fingerprints from different sources...)?\n"
-"\n"
-" 1 = Don't know\n"
-" 2 = I do NOT trust\n"
-" 3 = I trust marginally\n"
-" 4 = I trust fully\n"
-" s = please show me more information\n"
-msgstr ""
-"Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
-"to¿samo¶ci innych w³a¶cicieli kluczy (czy sprawdzi on odciski klucza \n"
-"pobrane z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ w³a¶ciciela\n"
-"klucza itd.)?\n"
-"\n"
-" 1 = Nie wiem.\n"
-" 2 = NIE ufam mu w tej kwestii.\n"
-" 3 = Ufam marginalnie.\n"
-" 4 = W pe³ni mu ufam.\n"
-" i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
-
-#: g10/pkclist.c:156
-msgid " m = back to the main menu\n"
-msgstr " p = powrót do g³ównego menu\n"
-
-#: g10/pkclist.c:158
-msgid " q = quit\n"
-msgstr "w = wyj¶cie\n"
-
-#. a string with valid answers
-#: g10/pkclist.c:163
-msgid "sSmMqQ"
-msgstr "iIpPwW"
-
-#: g10/pkclist.c:167
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Twoja decyzja? "
+#: g10/sig-check.c:75
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomo¶ci\n"
 
-#: g10/pkclist.c:187
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
+#: g10/sig-check.c:99
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
-msgid ""
-"Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
-"can assign some missing owner trust values.\n"
-"\n"
+#: g10/sig-check.c:102
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"Niemo¿liwe jest znalezienie poprawnej scie¿ki zaufania do tego klucza.\n"
-"Sprawd¼my czy mo¿na przypisaæ brakuj±ce warto¶ci zaufania.\n"
-"\n"
+"OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX jest niepoprawnie skro¶nie "
+"podpisany\n"
 
-#: g10/pkclist.c:262
-msgid ""
-"No path leading to one of our keys found.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Brak ¶cie¿ki prowadz±cej do którego¶ z naszych kluczy.\n"
-"\n"
+#: g10/sig-check.c:168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+
+#: g10/sig-check.c:169
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:264
+#: g10/sig-check.c:180
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"No certificates with undefined trust found.\n"
-"\n"
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
-"\n"
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:266
+#: g10/sig-check.c:182
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"No trust values changed.\n"
-"\n"
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"Parametry zaufania nie zosta³y zmienione.\n"
-"\n"
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:283
-#, c-format
-msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
+#: g10/sig-check.c:192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %08lX przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289 g10/pkclist.c:299 g10/pkclist.c:405
-msgid "Use this key anyway? "
-msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
+#: g10/sig-check.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr ""
+"podpis z³o¿ony kluczem %08lX uznany za niewa¿ny z powodu nieznanego bitu "
+"krytycznego\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
-#, c-format
-msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
+#: g10/sig-check.c:532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
 
-#: g10/pkclist.c:323
-#, c-format
-msgid "%08lX: key has expired\n"
-msgstr "%08lX: data wa¿no¶ci klucza up³ynê³a\n"
+#: g10/sig-check.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza dowi±zywanego podpisem\n"
 
-#: g10/pkclist.c:329
-#, c-format
-msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
-msgstr "%08lX: brak informacji aby obliczyæ prawdopodobieñstwo zaufania\n"
+#: g10/sign.c:85
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/pkclist.c:343
-#, c-format
-msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-msgstr "%08lX: NIE UFAMY temu kluczowi\n"
+#: g10/sign.c:93
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach kluczy sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/pkclist.c:349
+#: g10/sign.c:112
 #, c-format
-msgid ""
-"%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
-"but it is accepted anyway\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Nie ma pewno¶æi ¿e ten klucz faktycznie nale¿y do odoby podaj±cej\n"
-"siê za jego w³a¶ciciela, ale jest akceptowalny.\n"
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ %% w URL adnotacji (jest zbyt d³ugi).\n"
+"             U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:355
-msgid "This key probably belongs to the owner\n"
+#: g10/sign.c:138
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
-"Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do osoby podaj±cej siê za jego w³a¶ciciela.\n"
+"nie mo¿na umie¶ciæ URL-a regulaminu w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/pkclist.c:360
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
+#: g10/sign.c:146
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"w podpisach dla PGP 2.x nie mo¿na umie¶ciæ URL-a do regulaminu podpisu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:400
+#: g10/sign.c:159
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
-"If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
-"the next question with yes\n"
-"\n"
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"NIE MA pewno¶ci ¿e ten klucz nale¿y do osoby która podaje siê za jego\n"
-"w³a¶ciciela. Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê*\n"
-"wiesz co robisz mo¿esz odpowiedzieæ \"tak\" na nastêpne pytanie.\n"
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:413 g10/pkclist.c:435
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
+#: g10/sign.c:187
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:456
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+#: g10/sign.c:364
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:457
-msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
-msgstr "         To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
+#: g10/sign.c:373
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+#: g10/sign.c:741
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko do oddzielonych "
+"podpisów\n"
 
-#: g10/pkclist.c:482
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
+#: g10/sign.c:808
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/pkclist.c:489
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
+#: g10/sign.c:900
+msgid "signing:"
+msgstr "podpis:"
 
-#: g10/pkclist.c:491
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+#: g10/sign.c:1007
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
+
+#: g10/sign.c:1180
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "zostanie u¿yty szyfr %s\n"
+
+#: g10/skclist.c:126 g10/skclist.c:190
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"          Nic nie wskazuje na to ¿e ten podpis z³o¿y³ w³a¶ciciel klucza.\n"
+"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
+"generatora liczb losowych!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:507
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
+#: g10/skclist.c:157
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': duplikat\n"
 
-#: g10/pkclist.c:508
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZERSTWEM.\n"
+#: g10/skclist.c:165 g10/skclist.c:175 g10/skclist.c:184
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:515
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony wystarczaj±co zaufanymi "
-"podpisami!\n"
+#: g10/skclist.c:170
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+#: g10/skclist.c:185
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"         Nie ma pewno¶ci ¿e ten podpis zosta³ z³o¿nony przez w³a¶ciciela.\n"
+"pominiêty ,,%s'': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
+"podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:582 g10/pkclist.c:604 g10/pkclist.c:670 g10/pkclist.c:715
+#: g10/tdbdump.c:59 g10/trustdb.c:365
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
-
-#: g10/pkclist.c:590 g10/pkclist.c:697
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: problem przy odczycie bloku klucza: %s\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
+#: g10/tdbdump.c:104
+#, c-format
 msgid ""
-"You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-"\n"
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"Nie poda³e¶ identyfikatora u¿ytkownika (user ID). \n"
-"Mo¿na to zrobiæ za pomoc± opcji \"-r\".\n"
+"# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
+"# (u¿yj \"gpg --import-ownertrust\" aby j± wczytaæ)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:618
-msgid "Enter the user ID: "
-msgstr "Wprowad¼ identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/pkclist.c:629
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
+#: g10/tdbdump.c:159 g10/tdbdump.c:167 g10/tdbdump.c:172 g10/tdbdump.c:177
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:639
+#: g10/tdbdump.c:159
 #, fuzzy
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
+msgid "line too long"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
 
-#: g10/pkclist.c:678
-#, c-format
-msgid "%s: error checking key: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d podczas sprawdzania klucza: %s\n"
-
-#: g10/pkclist.c:683
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: problem przy odczycie bloku klucza: %s\n"
+#: g10/tdbdump.c:167
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:721
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "brak poprawnych adresów\n"
+#: g10/tdbdump.c:173
+#, fuzzy
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/keygen.c:122
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
+#: g10/tdbdump.c:178
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
 
-#: g10/keygen.c:160
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
+#: g10/tdbdump.c:214
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas odczytu zapisu warto¶ci zaufania: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:386
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+#: g10/tdbdump.c:218
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:388
+#: g10/tdbdump.c:227 g10/trustdb.c:380
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:389
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1440
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:391
+#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1447
 #, c-format
-msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowanie)\n"
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:392
-#, c-format
-msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
-msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
+#: g10/tdbio.c:244
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:394
-#, c-format
-msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
-msgstr ""
-"   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala w pakiecie w trzeciej wersji formatu\n"
+#: g10/tdbio.c:497
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:399
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Twój wybór? "
+#: g10/tdbio.c:512
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
-#: g10/keygen.c:409
-msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
-msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
+#: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:545 g10/tdbio.c:588
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:430
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
+#: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:591
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/keygen.c:442
+#: g10/tdbio.c:550
 #, c-format
-msgid ""
-"About to generate a new %s keypair.\n"
-"              minimum keysize is  768 bits\n"
-"              default keysize is 1024 bits\n"
-"    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
-msgstr ""
-"Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
-"               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
-"               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
-"  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
 
-#: g10/keygen.c:449
-msgid "What keysize do you want? (1024) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
+#: g10/tdbio.c:554
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:454
-msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
+#: g10/tdbio.c:557
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
 
-#: g10/keygen.c:456
-msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
+#: g10/tdbio.c:597
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "UWAGA: nie mo¿na zapisywaæ bazy zaufania\n"
 
-#. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
-#. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
-#. * to create such a key (but less than the time the Sirius
-#. * Computer Corporation needs to process one of the usual
-#. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
-#. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
-#. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
-#. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:466
+#: g10/tdbio.c:614
 #, c-format
-msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
-msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
-
-#: g10/keygen.c:471
-msgid ""
-"Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
-"computations take REALLY long!\n"
-msgstr ""
-"Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ obliczenia\n"
-"trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:474
-msgid "Are you sure that you want this keysize? "
-msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
+#: g10/tdbio.c:646
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:475
-msgid ""
-"Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
-"vulnerable to attacks!\n"
-msgstr ""
-"Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
-"komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
+#: g10/tdbio.c:654
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:483
-msgid "Do you really need such a large keysize? "
-msgstr "Czy naprawdê potrzebujesz takiego d³ugiego klucza? "
+#: g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:691 g10/tdbio.c:707 g10/tdbio.c:721
+#: g10/tdbio.c:751 g10/tdbio.c:1373 g10/tdbio.c:1400
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:489
+#: g10/tdbio.c:730
 #, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:492 g10/keygen.c:496
+#: g10/tdbio.c:1169
 #, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja lseek() zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:509
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
-msgstr ""
-"Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
-"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
-"      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
-"      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
-"      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
-"      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
+#: g10/tdbio.c:1177
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:526
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
+#: g10/tdbio.c:1198
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:547
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
+#: g10/tdbio.c:1216
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
 
-#: g10/keygen.c:552
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Klucz nie ma daty wa¿no¶ci (nie traci wa¿no¶ci z up³ywem czasu).\n"
+#: g10/tdbio.c:1221
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
 
-#. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:558
+#: g10/tdbio.c:1406
 #, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:564
-msgid "Is this correct (y/n)? "
-msgstr "Dane poprawne (t/n)? "
+#: g10/tdbio.c:1414
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:607
-msgid ""
-"\n"
-"You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
-"id\n"
-"from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+#: g10/tdbio.c:1424
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1454
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1499
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Musisz okre¶liæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój\n"
-"klucz; program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu\n"
-"poczty elektronicznej. Bêdzie on mia³ tak± postaæ:\n"
-"    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@provider.com.pl>\"\n"
-"\n"
+"Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ ,,gpg --fix-trustdb''.\n"
 
-#: g10/keygen.c:618
-msgid "Real name: "
-msgstr "Imiê i nazwisko: "
+#: g10/textfilter.c:147
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
 
-#: g10/keygen.c:622
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
+#: g10/textfilter.c:244
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
 
-#: g10/keygen.c:624
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
+#: g10/trustdb.c:226
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym d³ugim numerem klucza\n"
 
-#: g10/keygen.c:626
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
+#: g10/trustdb.c:257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany\n"
 
-#: g10/keygen.c:634
-msgid "Email address: "
-msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
+#: g10/trustdb.c:295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "klucz %08lX jest wpisany wiêcej ni¿ raz w bazie zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:645
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
+#: g10/trustdb.c:310
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr ""
+"klucz %08lX: brak klucza publicznego dla zaufanego klucza - pominiêty\n"
 
-#: g10/keygen.c:653
-msgid "Comment: "
-msgstr "Komentarz: "
+#: g10/trustdb.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "klucz zosta³ oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.\n"
 
-#: g10/keygen.c:659
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
+#: g10/trustdb.c:344
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:681
+#: g10/trustdb.c:350
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu jest typu innego ni¿ poszukiwany %d\n"
 
-#: g10/keygen.c:687
+#: g10/trustdb.c:446
 #, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
-"Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
-
-#: g10/keygen.c:690
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "IiKkEeDdWw"
 
-#: g10/keygen.c:700
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+#: g10/trustdb.c:452
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
-"Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
-"przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu ? "
 
-#: g10/keygen.c:752
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+#: g10/trustdb.c:504
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
-"Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:760
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
+#: g10/trustdb.c:506
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
+
+#: g10/trustdb.c:508 g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[przeterminowany]"
+
+#: g10/trustdb.c:512
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "nieznany"
+
+#: g10/trustdb.c:514
+msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
-"Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe nie zgadza siê z podanym w pierwszej "
-"próbie;\n"
-"spróbuj jeszcze raz.\n"
 
-#: g10/keygen.c:766
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[marginal]"
 msgstr ""
-"Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to z³y pomys³!\n"
-"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ wyra¿enie przej¶ciowe u¿ywaj±c tego programu\n"
-"i opcji \"--edit-key\".\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:787
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
-"Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em podczas "
-"generowania\n"
-"liczb pierszych jest wykonanywanie w tym czasie innych dzia³añ (pisanie na\n"
-"klawiaturzeze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do dysków); dziêki temu\n"
-"generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej ilo¶ci "
-"entropii.\n"
 
-#: g10/keygen.c:857
-msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
-msgstr "Generacjê klucza mo¿na wykonywaæ tylko w trybie interaktywnym\n"
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:865
-msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
-msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
+#: g10/trustdb.c:532
+msgid "undefined"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:871
+#: g10/trustdb.c:533
 #, fuzzy
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
-
-#: g10/keygen.c:881
-#, c-format
-msgid "writing public certificate to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê certyfikat publiczny w '%s'\n"
+msgid "never"
+msgstr "nigdy     "
 
-#: g10/keygen.c:882
-#, c-format
-msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê certyfikat prywatny w '%s'\n"
+#: g10/trustdb.c:534
+msgid "marginal"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:959
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "Prywatny i publiczny klucz zosta³ stworzony i podpisany.\n"
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "full"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:961
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "ultimate"
 msgstr ""
-"Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\" \n"
-"mo¿na dodaæ do niego podklucz u¿ywany do szyfrowania.\n"
 
-#: g10/keygen.c:975 g10/keygen.c:1074
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:576
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/keygen.c:1019 g10/sig-check.c:312 g10/sign.c:105
+#: g10/trustdb.c:582 g10/trustdb.c:2157
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nastêpne sprawdzanie bazy odbêdzie siê %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1021 g10/sig-check.c:314 g10/sign.c:107
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+#: g10/trustdb.c:591
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/keygen.c:1052
-msgid "Really create? "
-msgstr "Na pewno generowaæ? "
+#: g10/trustdb.c:606
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:156 g10/openfile.c:246 g10/tdbio.c:467
-#: g10/tdbio.c:528
-#, c-format
-msgid "%s: can't open: %s\n"
-msgstr "%s: nie mogê otworzyæ: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:838 g10/trustdb.c:1276
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX nie odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:113
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "b³±d podczs tworzenia wyra¿enia przej¶ciowego (has³a): %s\n"
+#: g10/trustdb.c:1033
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
 
-#: g10/encode.c:167 g10/encode.c:287
-#, c-format
-msgid "%s: WARNING: empty file\n"
-msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
+#: g10/trustdb.c:1037
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
 
-#: g10/encode.c:237
+#: g10/trustdb.c:1901
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "odczyt z '%s'\n"
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
 
-#: g10/encode.c:431
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
-msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:1965
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1979
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %08lX nie odnaleziony\n"
 
-#: g10/export.c:147
+#: g10/trustdb.c:2002
 #, c-format
-msgid "%s: user not found: %s\n"
-msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika %s\n"
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:156
+#: g10/trustdb.c:2088
 #, c-format
-msgid "certificate read problem: %s\n"
-msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:165
+#: g10/trustdb.c:2163
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/verify.c:116
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na sprawdziæ podpisu.\n"
+"Nale¿y pamiêtaæ o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
+"argumentu linii poleceñ.\n"
+
+#: g10/verify.c:189
 #, c-format
-msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "linia wej¶cia %u zbyt d³uga lub brak znaku LF\n"
 
-#: g10/export.c:203
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
+#: util/errors.c:54
+msgid "general error"
+msgstr "b³±d ogólny"
 
-#: g10/getkey.c:206
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
+#: util/errors.c:55
+msgid "unknown packet type"
+msgstr "nieznany typ pakietu"
 
-#: g10/getkey.c:345
-msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
-msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
+#: util/errors.c:56
+msgid "unknown version"
+msgstr "nieznana wersja"
 
-#: g10/getkey.c:1535 g10/getkey.c:1591
-#, c-format
-msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
-msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
+#: util/errors.c:57
+msgid "unknown pubkey algorithm"
+msgstr "nieznany algorytm asymetryczny"
 
-#: g10/import.c:116
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
+#: util/errors.c:58
+msgid "unknown digest algorithm"
+msgstr "nieznany algorytm skrótu"
 
-#: g10/import.c:160
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "pomijam blok typu %d\n"
+#: util/errors.c:59
+msgid "bad public key"
+msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
 
-#: g10/import.c:167 g10/trustdb.c:1658 g10/trustdb.c:1697
-#, c-format
-msgid "%lu keys so far processed\n"
-msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+#: util/errors.c:60
+msgid "bad secret key"
+msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
 
-#: g10/import.c:172
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
+#: util/errors.c:61
+msgid "bad signature"
+msgstr "niepoprawny podpis"
 
-#: g10/import.c:175
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
+#: util/errors.c:62
+msgid "checksum error"
+msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
 
-#: g10/import.c:177
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
+#: util/errors.c:63
+msgid "bad passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
-#: g10/import.c:179
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
+#: util/errors.c:64
+msgid "public key not found"
+msgstr "brak klucza publicznego"
 
-#: g10/import.c:185
-#, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
+#: util/errors.c:65
+msgid "unknown cipher algorithm"
+msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
 
-#: g10/import.c:187
-#, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
+#: util/errors.c:66
+msgid "can't open the keyring"
+msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
 
-#: g10/import.c:189
-#, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
+#: util/errors.c:67
+msgid "invalid packet"
+msgstr "niepoprawny pakiet"
 
-#: g10/import.c:191
-#, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+#: util/errors.c:68
+msgid "invalid armor"
+msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
 
-#: g10/import.c:193
-#, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
+#: util/errors.c:69
+msgid "no such user id"
+msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
 
-#: g10/import.c:195
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
+#: util/errors.c:70
+msgid "secret key not available"
+msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: g10/import.c:197
-#, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
+#: util/errors.c:71
+msgid "wrong secret key used"
+msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz prywatny"
 
-#: g10/import.c:199
-#, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
+#: util/errors.c:72
+msgid "not supported"
+msgstr "nie jest obs³ugiwany"
 
-#: g10/import.c:342 g10/import.c:526
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no user id\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+#: util/errors.c:73
+msgid "bad key"
+msgstr "niepoprawny klucz"
 
-#: g10/import.c:353
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+#: util/errors.c:74
+msgid "file read error"
+msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
 
-#: g10/import.c:355
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
+#: util/errors.c:75
+msgid "file write error"
+msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
 
-#: g10/import.c:366 g10/import.c:593
-#, c-format
-msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
+#: util/errors.c:76
+msgid "unknown compress algorithm"
+msgstr "nieznany algorytm kompresji"
 
-#: g10/import.c:372
-msgid "no default public keyring\n"
-msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy publicznych\n"
+#: util/errors.c:77
+msgid "file open error"
+msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku."
 
-#: g10/import.c:376 g10/openfile.c:186 g10/sign.c:268 g10/sign.c:559
-#, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "zapis do '%s'\n"
+#: util/errors.c:78
+msgid "file create error"
+msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
 
-#: g10/import.c:379 g10/import.c:432 g10/import.c:541 g10/import.c:642
-#, c-format
-msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych '%s': %s\n"
+#: util/errors.c:79
+msgid "invalid passphrase"
+msgstr "niepoprawne d³ugie has³o"
 
-#: g10/import.c:382 g10/import.c:435 g10/import.c:544 g10/import.c:645
-#, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
+#: util/errors.c:80
+msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/import.c:387
-#, c-format
-msgid "key %08lX: public key imported\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny wczytany do zbioru\n"
+#: util/errors.c:81
+msgid "unimplemented cipher algorithm"
+msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/import.c:399
-#, c-format
-msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokalnie posiadan± kopi±\n"
+#: util/errors.c:82
+msgid "unknown signature class"
+msgstr "nieznana klasa podpisu"
 
-#: g10/import.c:408 g10/import.c:601
-#, c-format
-msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+#: util/errors.c:83
+msgid "trust database error"
+msgstr "b³±d w bazie zaufania"
 
-#: g10/import.c:414 g10/import.c:607
-#, c-format
-msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+#: util/errors.c:84
+msgid "bad MPI"
+msgstr "b³±d MPI"
 
-#: g10/import.c:441
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
-msgstr "klucz %08lX: 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
+#: util/errors.c:85
+msgid "resource limit"
+msgstr "ograniczenie zasobów"
 
-#: g10/import.c:444
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
-msgstr "klucz %08lX: %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+#: util/errors.c:86
+msgid "invalid keyring"
+msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
 
-#: g10/import.c:447
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podpis\n"
+#: util/errors.c:87
+msgid "bad certificate"
+msgstr "niepoprawny certyfikat"
 
-#: g10/import.c:450
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
-msgstr "klucz %08lX: %d nowych podpisów\n"
+#: util/errors.c:88
+msgid "malformed user id"
+msgstr "b³±d formatu identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: g10/import.c:453
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
-msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podklucz\n"
+#: util/errors.c:89
+msgid "file close error"
+msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
 
-#: g10/import.c:456
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
-msgstr "klucz %08lX: %d nowych podkluczy\n"
+#: util/errors.c:90
+msgid "file rename error"
+msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
 
-#: g10/import.c:466
-#, c-format
-msgid "key %08lX: not changed\n"
-msgstr "klucz %08lX: bez zmian\n"
+#: util/errors.c:91
+msgid "file delete error"
+msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
 
-#: g10/import.c:549
-#, c-format
-msgid "key %08lX: secret key imported\n"
-msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
+#: util/errors.c:92
+msgid "unexpected data"
+msgstr "nieoczekiowane dane"
 
-#. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:553
-#, c-format
-msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
-msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
+#: util/errors.c:93
+msgid "timestamp conflict"
+msgstr "konflikt datowników"
 
-#: g10/import.c:558
-#, c-format
-msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
+#: util/errors.c:94
+msgid "unusable pubkey algorithm"
+msgstr "nieu¿yteczny algorytm asymetryczny"
 
-#: g10/import.c:587
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr ""
-"klucz %08lX: brak klucza publicznego - wczytany certyfikat \n"
-"uniwa¿nienia nie mo¿e byæ zastosowany\n"
+#: util/errors.c:95
+msgid "file exists"
+msgstr "plik ju¿ istnieje"
 
-#: g10/import.c:618
-#, c-format
-msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr ""
-"klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia:\n"
-"%s - odrzucony\n"
+#: util/errors.c:96
+msgid "weak key"
+msgstr "klucz s³aby"
 
-#: g10/import.c:650
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
-msgstr "klucz %08lX: wczytany certyfikat uniewa¿nienia\n"
+#: util/errors.c:97
+msgid "invalid argument"
+msgstr "b³êdny argument"
 
-#: g10/import.c:683
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
+#: util/errors.c:98
+msgid "bad URI"
+msgstr "niepoprawny URI"
 
-#: g10/import.c:690 g10/import.c:714
-#, c-format
-msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr ""
-"klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym\n"
+#: util/errors.c:99
+msgid "unsupported URI"
+msgstr "URI nie jest obs³ugiwany"
 
-#: g10/import.c:691
-#, c-format
-msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis w³a¶ciciela klucza\n"
+#: util/errors.c:100
+msgid "network error"
+msgstr "b³±d sieci"
 
-#: g10/import.c:706
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
+#: util/errors.c:102
+msgid "not encrypted"
+msgstr "nie zaszyfrowany"
 
-#: g10/import.c:715
-#, c-format
-msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
-msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
+#: util/errors.c:103
+msgid "not processed"
+msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
-#: g10/import.c:747
-#, c-format
-msgid "key %08lX: skipped userid '"
-msgstr "klucz %08lX: zosta³ pominiêty identyfikator u¿ytkownika '"
+#: util/errors.c:105
+msgid "unusable public key"
+msgstr "bezu¿yteczny klucz publiczny"
 
-#: g10/import.c:770
-#, c-format
-msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
-msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
+#: util/errors.c:106
+msgid "unusable secret key"
+msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
 
-#. here we violate the rfc a bit by still allowing
-#. * to import non-exportable signature when we have the
-#. * the secret key used to create this signature - it
-#. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:795
-#, c-format
-msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasa %02x) - pominiêty\n"
+#: util/errors.c:107
+msgid "keyserver error"
+msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/import.c:804
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"klucz %08lX: certyfikat uniewa¿nienia umieszczony w niew³a¶ciwym \n"
-"miejscu - zosta³ pominiêty\n"
+#: util/errors.c:108
+#, fuzzy
+msgid "canceled"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: g10/import.c:812
-#, c-format
-msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - pominiêty\n"
+#: util/errors.c:109
+#, fuzzy
+msgid "no card"
+msgstr "nie zaszyfrowany"
 
-#: g10/import.c:912
-#, c-format
-msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "key %08lX: powtórzony identyfikator u¿ytkownika - do³±czony\n"
+#: util/logger.c:157
+msgid "ERROR: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:963
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
-msgstr "klucz %08lX: dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
+#: util/logger.c:160
+msgid "WARNING: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1076 g10/import.c:1131
+#: util/logger.c:223
 #, c-format
-msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: dostêpna kopia nie jest podpisana ni± sam±\n"
+msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+msgstr "... to jest b³±d programu (%s:%d:%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:93
+#: util/logger.c:229
 #, c-format
-msgid "%s: user not found\n"
-msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
-
-#: g10/keyedit.c:154
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[uniewa¿nienie]"
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:155
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis klucza nim samym]"
+#: util/miscutil.c:336 util/miscutil.c:373
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
 
-#: g10/keyedit.c:219
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+#: util/miscutil.c:337 util/miscutil.c:378
+msgid "yY"
+msgstr "tT"
 
-#: g10/keyedit.c:221
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+#: util/miscutil.c:339 util/miscutil.c:375
+msgid "no"
+msgstr "nie"
 
-#: g10/keyedit.c:223
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+#: util/miscutil.c:340 util/miscutil.c:379
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:225
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+#: util/miscutil.c:377
+msgid "quit"
+msgstr "wyj¶cie"
 
-#: g10/keyedit.c:227
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+#: util/miscutil.c:380
+msgid "qQ"
+msgstr "wW"
 
-#: g10/keyedit.c:229
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+#: util/miscutil.c:413
+msgid "okay|okay"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:231
-msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
-msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika bez podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
+#: util/miscutil.c:415
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:233
-#, c-format
-msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
+#: util/miscutil.c:416
+msgid "oO"
 msgstr ""
-"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika bez podpisów w³a¶ciciela klucza\n"
 
-#. Fixme: see whether there is a revocation in which
-#. * case we should allow to sign it again.
-#: g10/keyedit.c:313
-#, c-format
-msgid "Already signed by key %08lX\n"
-msgstr "Ju¿ podpisano kluczem %08lX.\n"
+#: util/miscutil.c:417
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:321
-#, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
-msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
+#: util/secmem.c:90
+msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na zabezpieczyæ u¿ywanej pamiêci!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:330
-msgid ""
-"Are you really sure that you want to sign this key\n"
-"with your key: \""
-msgstr ""
-"Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
-"swoim kluczem: \""
+#: util/secmem.c:91
+msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+msgstr "obja¶nienie mo¿na przeczytaæ tutaj: http://www.gnupg.org/faq.html\n"
 
-#: g10/keyedit.c:339
-msgid ""
-"The signature will be marked as non-exportable.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Podpis zostanie oznaczony jako nieeksportowalny.\n"
-"\n"
+#: util/secmem.c:343
+msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+msgstr "bez zabezpieczenia pamiêci nie mo¿na wykonaæ tej operacji\n"
 
-#: g10/keyedit.c:344
-msgid "Really sign? "
-msgstr "Na pewno podpisaæ? "
+#: util/secmem.c:344
+msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:370 g10/keyedit.c:1806 g10/keyedit.c:1855 g10/sign.c:128
-#, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "select secondary key N"
+#~ msgstr "wybór podklucza N"
 
-#: g10/keyedit.c:423
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
+#~ msgid "list signatures"
+#~ msgstr "lista podpisów"
 
-#: g10/keyedit.c:426
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
+#~ msgid "sign the key"
+#~ msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
 
-#: g10/keyedit.c:443
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
+#~ msgid "add a secondary key"
+#~ msgstr "dodanie podklucza"
 
-#: g10/keyedit.c:448
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Wprowad¼ nowe wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) dla tego klucza tajnego.\n"
-"\n"
+#~ msgid "delete signatures"
+#~ msgstr "usuniêcie podpisów"
 
-#: g10/keyedit.c:460
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
-"\n"
+#~ msgid "change the expire date"
+#~ msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:463
-msgid "Do you really want to do this? "
-msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
+#~ msgid "set preference list"
+#~ msgstr "ustawienie opcji klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:524
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+#~ msgid "updated preferences"
+#~ msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:561
-msgid "quit this menu"
-msgstr "wyj¶cie z tego menu"
+#~ msgid "No secondary key with index %d\n"
+#~ msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:562
-msgid "q"
-msgstr "w"
+#~ msgid "--nrsign-key user-id"
+#~ msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/keyedit.c:563
-msgid "save"
-msgstr "zapis"
+#~ msgid "--nrlsign-key user-id"
+#~ msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/keyedit.c:563
-msgid "save and quit"
-msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
+#, fuzzy
+#~ msgid "make a trust signature"
+#~ msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
 
-#: g10/keyedit.c:564
-msgid "help"
-msgstr "pomoc"
+#~ msgid "sign the key non-revocably"
+#~ msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
 
-#: g10/keyedit.c:564
-msgid "show this help"
-msgstr "ten tekst pomocy"
+#~ msgid "sign the key locally and non-revocably"
+#~ msgstr ""
+#~ "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
 
-#: g10/keyedit.c:566
-msgid "fpr"
-msgstr "odc"
+#~ msgid "q"
+#~ msgstr "w"
 
-#: g10/keyedit.c:566
-msgid "show fingerprint"
-msgstr "okazanie odcisku klucza"
+#~ msgid "help"
+#~ msgstr "pomoc"
 
-#: g10/keyedit.c:567
-msgid "list"
-msgstr "lista"
+#~ msgid "list"
+#~ msgstr "lista"
 
-#: g10/keyedit.c:567
-msgid "list key and user ids"
-msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
+#~ msgid "l"
+#~ msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:568
-msgid "l"
-msgstr "l"
+#~ msgid "debug"
+#~ msgstr "¶ledzenia"
 
-#: g10/keyedit.c:569
-msgid "uid"
-msgstr "id"
+#, fuzzy
+#~ msgid "name"
+#~ msgstr "w³kl"
 
-#: g10/keyedit.c:569
-msgid "select user id N"
-msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+#, fuzzy
+#~ msgid "login"
+#~ msgstr "lpodpis"
 
-#: g10/keyedit.c:570
-msgid "key"
-msgstr "klucz"
+#, fuzzy
+#~ msgid "cafpr"
+#~ msgstr "odc"
 
-#: g10/keyedit.c:570
-msgid "select secondary key N"
-msgstr "wybór podklucza N"
+#, fuzzy
+#~ msgid "forcesig"
+#~ msgstr "unpod"
 
-#: g10/keyedit.c:571
-msgid "check"
-msgstr "lista"
+#, fuzzy
+#~ msgid "generate"
+#~ msgstr "b³±d ogólny"
 
-#: g10/keyedit.c:571
-msgid "list signatures"
-msgstr "lista podpisów"
+#~ msgid "passwd"
+#~ msgstr "has³o"
 
-#: g10/keyedit.c:572
-msgid "c"
-msgstr "l"
+#~ msgid "save"
+#~ msgstr "zapis"
 
-#: g10/keyedit.c:573
-msgid "sign"
-msgstr "podpis"
+#~ msgid "fpr"
+#~ msgstr "odc"
 
-#: g10/keyedit.c:573
-msgid "sign the key"
-msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
+#~ msgid "uid"
+#~ msgstr "id"
 
-#: g10/keyedit.c:574
-msgid "s"
-msgstr "p"
+#~ msgid "key"
+#~ msgstr "klucz"
 
-#: g10/keyedit.c:575
-msgid "lsign"
-msgstr "lpodpis"
+#~ msgid "check"
+#~ msgstr "lista"
 
-#: g10/keyedit.c:575
-msgid "sign the key locally"
-msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
+#~ msgid "c"
+#~ msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:576
-msgid "debug"
-msgstr "¶ledzenia"
+#~ msgid "sign"
+#~ msgstr "podpis"
 
-#: g10/keyedit.c:577
-msgid "adduid"
-msgstr "dodid"
+#~ msgid "s"
+#~ msgstr "p"
 
-#: g10/keyedit.c:577
-msgid "add a user id"
-msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
+#, fuzzy
+#~ msgid "tsign"
+#~ msgstr "podpis"
 
-#: g10/keyedit.c:578
-msgid "deluid"
-msgstr "usid"
+#~ msgid "lsign"
+#~ msgstr "lpodpis"
 
-#: g10/keyedit.c:578
-msgid "delete user id"
-msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
+#~ msgid "nrsign"
+#~ msgstr "nupodpis"
 
-#: g10/keyedit.c:579
-msgid "addkey"
-msgstr "dodkl"
+#~ msgid "nrlsign"
+#~ msgstr "nulpodpis"
 
-#: g10/keyedit.c:579
-msgid "add a secondary key"
-msgstr "dodanie podklucza"
+#~ msgid "adduid"
+#~ msgstr "dodid"
 
-#: g10/keyedit.c:580
-msgid "delkey"
-msgstr "uskl"
+#~ msgid "addphoto"
+#~ msgstr "dodfoto"
 
-#: g10/keyedit.c:580
-msgid "delete a secondary key"
-msgstr "usuniêcie podklucza"
+#~ msgid "deluid"
+#~ msgstr "usid"
+
+#~ msgid "delphoto"
+#~ msgstr "usfoto"
 
-#: g10/keyedit.c:581
 #, fuzzy
-msgid "delsig"
-msgstr "lpodpis"
+#~ msgid "addcardkey"
+#~ msgstr "dodkl"
 
-#: g10/keyedit.c:581
 #, fuzzy
-msgid "delete signatures"
-msgstr "lista podpisów"
+#~ msgid "keytocard"
+#~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
 
-#: g10/keyedit.c:582
-msgid "expire"
-msgstr "data"
+#~ msgid "delkey"
+#~ msgstr "uskl"
 
-#: g10/keyedit.c:582
-msgid "change the expire date"
-msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
+#~ msgid "addrevoker"
+#~ msgstr "dodun"
 
-#: g10/keyedit.c:583
-msgid "toggle"
-msgstr "prze³"
+#~ msgid "delsig"
+#~ msgstr "uspod"
 
-#: g10/keyedit.c:583
-msgid "toggle between secret and public key listing"
-msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i tajnych"
+#~ msgid "expire"
+#~ msgstr "data"
 
-#: g10/keyedit.c:585
-msgid "t"
-msgstr "p"
+#~ msgid "primary"
+#~ msgstr "g³ówny"
 
-#: g10/keyedit.c:586
-msgid "pref"
-msgstr "opcje"
+#~ msgid "toggle"
+#~ msgstr "prze³"
 
-#: g10/keyedit.c:586
-msgid "list preferences"
-msgstr "lista opcji"
+#~ msgid "t"
+#~ msgstr "p"
 
-#: g10/keyedit.c:587
-msgid "passwd"
-msgstr "has³o"
+#~ msgid "pref"
+#~ msgstr "opcje"
 
-#: g10/keyedit.c:587
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmiana wyra¿enia przej¶ciowego (has³a)"
+#~ msgid "showpref"
+#~ msgstr "opcje"
 
-#: g10/keyedit.c:588
-msgid "trust"
-msgstr "zaufanie"
+#~ msgid "setpref"
+#~ msgstr "ustaw"
 
-#: g10/keyedit.c:588
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+#~ msgid "updpref"
+#~ msgstr "aktopc"
 
-#: g10/keyedit.c:589
-msgid "revsig"
-msgstr "unpod"
+#, fuzzy
+#~ msgid "keyserver"
+#~ msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyedit.c:589
-msgid "revoke signatures"
-msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
+#~ msgid "trust"
+#~ msgstr "zaufanie"
 
-#: g10/keyedit.c:590
-msgid "revkey"
-msgstr "unpkl"
+#~ msgid "revsig"
+#~ msgstr "unpod"
 
-#: g10/keyedit.c:590
-msgid "revoke a secondary key"
-msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
+#~ msgid "revuid"
+#~ msgstr "unpod"
 
-#: g10/keyedit.c:591
-msgid "disable"
-msgstr ""
+#~ msgid "revkey"
+#~ msgstr "unpkl"
 
-#: g10/keyedit.c:591
-#, fuzzy
-msgid "disable a key"
-msgstr "klucz niepoprawny"
+#~ msgid "disable"
+#~ msgstr "wy³kl"
 
-#: g10/keyedit.c:592
-msgid "enable"
-msgstr ""
+#~ msgid "enable"
+#~ msgstr "w³kl"
 
-#: g10/keyedit.c:592
-#, fuzzy
-msgid "enable a key"
-msgstr "klucz niepoprawny"
+#~ msgid "showphoto"
+#~ msgstr "foto"
 
-#: g10/keyedit.c:611
-msgid "can't do that in batchmode\n"
-msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+#~ msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
+#~ msgstr "w tej wersji algorytm skrótu ,,%s'' jest tylko do odczytu\n"
 
-#. check that they match
-#. FIXME: check that they both match
-#: g10/keyedit.c:640
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+#~ msgid ""
+#~ "About to generate a new %s keypair.\n"
+#~ "              minimum keysize is  768 bits\n"
+#~ "              default keysize is 1024 bits\n"
+#~ "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
+#~ "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
+#~ "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
+#~ "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:669
-msgid "Command> "
-msgstr "Polecenie> "
+#~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
+#~ msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:696
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
+#~ msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczalna dla RSA wynosi 1024 "
+#~ "bity.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:718
-msgid "Save changes? "
-msgstr "Zapisaæ zmiany? "
+#~ msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
+#~ msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:721
-msgid "Quit without saving? "
-msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
+#~ msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
+#~ msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:731
-#, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
+#~ "computations take REALLY long!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ potrzebne\n"
+#~ "obliczenia trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:738
-#, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "naniesienie poprawek na kluczu tajnym nie powiod³o siê: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
+#~ msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
 
-#: g10/keyedit.c:745
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr ""
-"Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc nanoszenie poprawek nie jest konieczne.\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also "
+#~ "very vulnerable to attacks!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
+#~ "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i "
+#~ "monitora!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:748 g10/keyedit.c:807
-#, c-format
-msgid "update of trustdb failed: %s\n"
-msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
+#~ msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:781
-msgid "Really sign all user ids? "
-msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
+#~ msgid ""
+#~ "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "u¿ywanie tego szyfru jest odradzane; nale¿y u¿ywaæ standardowych "
+#~ "szyfrów!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:782
-msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
-msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "writing to file `%s'\n"
+#~ msgstr "zapis do '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:818 g10/keyedit.c:839
-msgid "You must select at least one user id.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+#~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
+#~ msgstr "niestety, to nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/keyedit.c:820
-msgid "You can't delete the last user id!\n"
-msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
+#~ msgid "key `%s' not found: %s\n"
+#~ msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:823
-msgid "Really remove all selected user ids? "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't create file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:824
-msgid "Really remove this user id? "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't open file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:860 g10/keyedit.c:882
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "          \""
+#~ msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:864
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
+#~ msgid " i = please show me more information\n"
+#~ msgstr " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
 
-#: g10/keyedit.c:865
-msgid "Do you really want to delete this key? "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
+#~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: klucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:886
-msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
+#~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:887
-msgid "Do you really want to revoke this key? "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+#~ msgid "%08lX: key has expired\n"
+#~ msgstr "%08lX: data wa¿no¶ci klucza up³ynê³a\n"
 
-#: g10/keyedit.c:949
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
+#~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
+#~ msgstr "%08lX: NIE UFAMY temu kluczowi\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1039
-#, fuzzy
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
+#~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+#~ msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu RSA (do szyfrowania i podpisywania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1310
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1314
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
+#~ msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu RSA (do szyfrowania i podpisywania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1318
 #, fuzzy
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
+#~ msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1324
 #, fuzzy
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
+#~ msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
+#~ msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu RSA (do szyfrowania i podpisywania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1338
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+#~ msgid "%s: can't open: %s\n"
+#~ msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1339
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+#~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
+#~ msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
+
+#~ msgid "can't open %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1342
 #, fuzzy
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
+#~ msgid "   (%d) I trust marginally\n"
+#~ msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy tajnych.\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) I trust fully\n"
+#~ msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
-msgid "Please select at most one secondary key.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
+#~ msgid "Really sign? "
+#~ msgstr "Czy na pewno podpisaæ? "
 
-#: g10/keyedit.c:1421
 #, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
+#~ msgid "expires"
+#~ msgstr "data"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
 #, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
+#~ msgid ""
+#~ "\"\n"
+#~ "locally signed with your key %s at %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\"\n"
+#~ "lokalnie podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1464
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "   signed by %s on %s%s\n"
+#~ msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1480
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy tajnych\n"
+#~ msgid "%s: can't access: %s\n"
+#~ msgstr "%s: dostêp niemo¿liwy: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1540
-#, c-format
-msgid "No user id with index %d\n"
-msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+#~ msgid "%s: can't create lock\n"
+#~ msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ blokady\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1586
-#, c-format
-msgid "No secondary key with index %d\n"
-msgstr "Brak podklucza o indeksie %d\n"
+#~ msgid "%s: can't make lock\n"
+#~ msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ blokady\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1684
-msgid "user ID: \""
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
+#~ msgid "%s: can't create: %s\n"
+#~ msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1687
-#, c-format
-msgid ""
-"\"\n"
-"signed with your key %08lX at %s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
+#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
+#~ msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1691
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N)"
+#~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz ,,"
+#~ "tak''."
 
-#: g10/keyedit.c:1771
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
-msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
+#~ msgid "Unable to open photo \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "Nie mo¿na otworzyæ zdjêcia ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "brak klucza prywatnego\n"
+#~ msgid "can't open file: %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:213
-#, c-format
-msgid "public key is %08lX\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
+#~ msgid "error: missing colon\n"
+#~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
 
-#: g10/mainproc.c:244
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
+#~ msgid "error: no ownertrust value\n"
+#~ msgstr "b³±d: brak warto¶æi zaufania w³a¶ciciela\n"
 
-#: g10/mainproc.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
-msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s"
+#~ msgid " (main key ID %08lX)"
+#~ msgstr " (podklucz %08lX)"
 
-#: g10/mainproc.c:285
-#, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
-msgstr ""
-"Podpis z³o¿ony %.*s za pomoc± %s,\n"
-"z u¿yciem klucza o identyfikatorze %08lX\n"
+#~ msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
+#~ msgstr "un! podklucz zosta³ uniewa¿niony: %s\n"
+
+#~ msgid "rev- faked revocation found\n"
+#~ msgstr "un- fa³szywy certyfikat uniewa¿nienia\n"
+
+#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
+#~ msgstr "un? problem przy sprawdzaniu uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
 #, fuzzy
-msgid "no secret key for decryption available\n"
-msgstr "klucz tajny jest niedostêpny"
+#~ msgid " [expired: %s]"
+#~ msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/mainproc.c:293
-#, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
+#~ msgid " [expires: %s]"
+#~ msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/mainproc.c:323
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "odszyfrowane poprawnie\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid " [revoked: %s]"
+#~ msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/mainproc.c:328
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
+#~ msgid "can't create %s: %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:333
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: digest `%s' is not part of OpenPGP.  Use at your own risk!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "OSTRZE¯ENIE: algorytm skrótu ,,%s'' nie jest czê¶ci± standardu OpenPGP.\n"
+#~ "             U¿ywasz go na w³asn± odpowiedzialno¶æ!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:351
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
+#~ msgid "|[files]|encrypt files"
+#~ msgstr "|[pliki]|szyfrowanie plików"
 
-#: g10/mainproc.c:353
-#, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
+#~ msgid "store only"
+#~ msgstr "zapis danych w formacie OpenPGP"
 
-#: g10/mainproc.c:580 g10/mainproc.c:589
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#~ msgid "|[files]|decrypt files"
+#~ msgstr "|[pliki]|odszyfrowywanie plików"
 
-#: g10/mainproc.c:592
-msgid "Notation: "
-msgstr ""
+#~ msgid "sign a key non-revocably"
+#~ msgstr ""
+#~ "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego \n"
+#~ "uniewa¿nieniu"
 
-#: g10/mainproc.c:599
-msgid "Policy: "
-msgstr ""
+#~ msgid "sign a key locally and non-revocably"
+#~ msgstr ""
+#~ "z³o¿enie na kluczu podpisu prywatnego,\n"
+#~ "nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
 
-#: g10/mainproc.c:1018
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
+#~ msgid "list only the sequence of packets"
+#~ msgstr "wypisane sekwencji pakietów"
 
-#: g10/mainproc.c:1024
-#, c-format
-msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
-msgstr ""
-"Podpis z³o¿ony %.*s za pomoc± %s,\n"
-"z u¿yciem klucza o identyfikatorze %08lX\n"
+#~ msgid "export the ownertrust values"
+#~ msgstr "eksport warto¶ci zaufania"
 
-#. just in case that we have no userid
-#: g10/mainproc.c:1050 g10/mainproc.c:1061
-msgid "BAD signature from \""
-msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
+#~ msgid "unattended trust database update"
+#~ msgstr "bezobs³ugowe uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#: g10/mainproc.c:1051 g10/mainproc.c:1062
-msgid "Good signature from \""
-msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
+#~ msgid "fix a corrupted trust database"
+#~ msgstr "naprawa uszkodzonej bazy zaufania"
 
-#: g10/mainproc.c:1053
-msgid "                aka \""
-msgstr "                        alias \""
+#~ msgid "De-Armor a file or stdin"
+#~ msgstr "zdjêcie opakowania ASCII pliku lub potoku"
 
-#: g10/mainproc.c:1104
-#, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Nie mogê sprawdziæ podpisu: %s\n"
+#~ msgid "En-Armor a file or stdin"
+#~ msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
 
-#: g10/mainproc.c:1198
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x)\n"
+#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+#~ msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
 
-#: g10/mainproc.c:1203
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
 
-#: g10/misc.c:93
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzucania pamiêci: %s\n"
+#~ msgid "don't use the terminal at all"
+#~ msgstr "bez odwo³añ do terminala"
 
-#: g10/misc.c:96
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
 
-#: g10/misc.c:203
-msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
-msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
+#~ msgid "do not force v3 signatures"
+#~ msgstr "bez wymuszania trzeciej wersji formatu podpisów"
 
-#: g10/misc.c:217
-msgid ""
-"RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
-"in the future\n"
-msgstr ""
-"Klucze RSA s± odradzane; proszê rozwa¿yæ przej¶cie na inne algorytmy po\n"
-"wygenerowaniu odpowiednich kluczy.\n"
+#~ msgid "force v4 key signatures"
+#~ msgstr "wymuszenie czwartej wersji formatu podpisów"
 
-#: g10/misc.c:239
-msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
-msgstr ""
-"ten algorytm szyfruj±cy jest odradzanym proszê u¿ywaæ bardziej "
-"standardowych!\n"
+#~ msgid "do not force v4 key signatures"
+#~ msgstr "bez wymuszania czwartej wersji formatu podpisów"
 
-#: g10/parse-packet.c:113
-#, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "algorytm klucza publicznego niemo¿liwy do obs³u¿enia: %d\n"
+#~ msgid "always use a MDC for encryption"
+#~ msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
 
-#: g10/parse-packet.c:932
-#, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
+#~ msgid "never use a MDC for encryption"
+#~ msgstr "do szyfrowania nie zostanie u¿yty MDC"
 
-#: g10/passphrase.c:159
-msgid ""
-"\n"
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \""
-msgstr ""
-"\n"
-"Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
-"dla u¿ytkownika: \""
+#~ msgid "use the gpg-agent"
+#~ msgstr "wykorzystanie agenta zarz±dzania has³ami"
 
-#: g10/passphrase.c:168
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
-msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s"
+#~ msgid "batch mode: never ask"
+#~ msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
 
-#: g10/passphrase.c:173
-#, c-format
-msgid " (main key ID %08lX)"
-msgstr " (g³ówny ID klucza %08lX)"
+#~ msgid "assume yes on most questions"
+#~ msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
 
-#: g10/passphrase.c:190
-#, fuzzy
-msgid "can't query password in batchmode\n"
-msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+#~ msgid "assume no on most questions"
+#~ msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
 
-#: g10/passphrase.c:194
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
+#~ msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+#~ msgstr "dodanie zbioru kluczy do u¿ywanych"
 
-#: g10/passphrase.c:198
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "dodanie zbioru kluczy tajnych do u¿ywanych"
 
-#: g10/plaintext.c:63
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr ""
-"dane nie zosta³y zapisane; nale¿y u¿yæ opcji \"--output\" aby je zapisaæ\n"
+#~ msgid "show which keyring a listed key is on"
+#~ msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
 
-#: g10/plaintext.c:266
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Nazwa pliku danych: "
+#~ msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+#~ msgstr "|NAZWA|ustawienie NAZWA jako domy¶lnego klucza prywatnego"
 
-#: g10/plaintext.c:287
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
+#~ msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+#~ msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
 
-#: g10/plaintext.c:360
-#, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku '%s'\n"
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|NAZWA| strona kodowa wy¶wietlanego tekstu"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:79
-#, c-format
-msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
-msgstr "adresat anonimowy; próbujê klucz tajny %08lX ...\n"
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "wczytanie opcji z pliku"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:85
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
+#~ msgid "|[file]|write status info to file"
+#~ msgstr "|[plik]|pisanie opisu stanu do pliku"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:137
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
+#~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
+#~ msgstr "|KLUCZ|ustawienie klucza jako ca³kowicie zaufanego"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:191
-#, c-format
-msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
-msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
+#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
+#~ msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
-msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
+#~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
+#~ msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
 
-#: g10/seckey-cert.c:171
-msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
-msgstr ""
-"Niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe (has³o); proszê spróbowaæ ponownie ...\n"
+#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
+#~ msgstr "tryb zgodno¶ci formatu pakietów, szyfrów i skrótów z OpenPGP"
 
-#: g10/seckey-cert.c:227
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr ""
-"Ostrze¿enie: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ \n"
-"wyra¿enie przej¶ciowe (has³o).\n"
+#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
+#~ msgstr "tryb zgodno¶ci formatów, szyfrów i skrótów z PGP 2.x"
 
-#: g10/sig-check.c:199
-msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
+#~ msgid "|N|use passphrase mode N"
+#~ msgstr "|N|N-ty tryb obliczania has³a"
 
-#: g10/sig-check.c:295
-msgid ""
-"this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
-msgstr ""
-"Klucz algorytmu ElGamala wygenerowany przez PGP - podpisy nim sk³adane\n"
-"nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
+#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
+#~ msgstr "|ALG|wymuszenie algorytmu skrótu has³a ALG"
 
-#: g10/sig-check.c:303
-#, c-format
-msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
+#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
+#~ msgstr "|ALG|wymuszenie algorytmu szyfruj±cego ALG dla has³a"
 
-#: g10/sig-check.c:304
-#, c-format
-msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
+#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+#~ msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu szyfruj±cego NAZWA"
 
-#: g10/sig-check.c:320
-#, c-format
-msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
-msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
+#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+#~ msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu skrótu  NAZWA"
 
-#: g10/sig-check.c:377
-msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"przyjêto niewa¿no¶æ podpisu z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "|N|wymuszenie algorytmu kompresji N"
 
-#: g10/sign.c:132
-#, c-format
-msgid "%s signature from: %s\n"
-msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: %s\n"
+#~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
+#~ msgstr "usuniêcie numerów kluczy adresatów z szyfrogramów"
 
-#: g10/sign.c:263 g10/sign.c:554
-#, c-format
-msgid "can't create %s: %s\n"
-msgstr "nie mogê stworzyæ %s: %s\n"
+#~ msgid "Show Photo IDs"
+#~ msgstr "okazywanie zdjêcia - identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: g10/sign.c:361
-msgid "signing:"
-msgstr "podpis:"
+#~ msgid "Don't show Photo IDs"
+#~ msgstr "bez pokazywania zdjêæ"
 
-#: g10/sign.c:401
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik '%s' jest pusty\n"
+#~ msgid "Set command line to view Photo IDs"
+#~ msgstr "polecenie wywo³uj±ce przegl±darkê do zdjêæ"
 
-#: g10/textfilter.c:128
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nie mogê obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
+#~ msgid "compress algorithm `%s' is read-only in this release\n"
+#~ msgstr "w tej wersji kompresja ,,%s'' jest tylko do odczytu\n"
 
-#: g10/textfilter.c:197
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+#~ msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
+#~ msgstr "ustawienie kompresji musi pochodziæ z zakresu %d..%d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1634
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
+#~ "but it is accepted anyway\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%08lX: Nie ma pewne, do do kogo nale¿y ten klucz, ale jest akceptowalny.\n"
 
-#: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1641
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
+#~ msgid "preference %c%lu is not valid\n"
+#~ msgstr "ustawienie %c%lu jest niepoprawne\n"
 
-#: g10/tdbio.c:232
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
+#~ msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
 
-#: g10/tdbio.c:424
-#, c-format
-msgid "%s: can't access: %s\n"
-msgstr "%s: dostêp niemo¿liwy: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "NOTE: Elgamal primary key detected - this may take some time to import\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "UWAGA: Wykryto klucz g³ówny algorytmu ElGamala. Jego import potrwa jaki¶ "
+#~ "czas.\n"
 
-#: g10/ringedit.c:296 g10/tdbio.c:444
-#, c-format
-msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-msgstr "%s: nie mogê utworzyæ katalogu: %s\n"
+#~ msgid " (default)"
+#~ msgstr "(domy¶lnie)"
 
-#: g10/ringedit.c:302 g10/tdbio.c:447
-#, c-format
-msgid "%s: directory created\n"
-msgstr "%s: katalog utworzony\n"
+#~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
+#~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  utworzony: %s, wygasa: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:451
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
+#~ msgid "Notation: "
+#~ msgstr "Adnotacja: "
 
-#: g10/openfile.c:182 g10/openfile.c:253 g10/ringedit.c:1344 g10/tdbio.c:457
-#, c-format
-msgid "%s: can't create: %s\n"
-msgstr "%s: nie mogê utworzyæ: %s\n"
+#~ msgid "Policy: "
+#~ msgstr "Regulamin: "
 
-#: g10/tdbio.c:472 g10/tdbio.c:521
-#, c-format
-msgid "%s: can't create lock\n"
-msgstr "%s: nie mogê utworzyæ blokady\n"
+#~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na pobraæ klucza z serwera: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:486
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
+#~ msgid "error sending to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:490
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
+#~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
+#~ msgstr "wysy³anie do ,,%s'' powiod³o siê (status=%u)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:493
-#, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
+#~ msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
+#~ msgstr "wysy³anie do ,,%s'' nie powiod³o siê (status=%u)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:530
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
+#~ msgid "this keyserver does not support --search-keys\n"
+#~ msgstr "ten serwer kluczy nie umo¿liwia przeszukiwania\n"
 
-#: g10/tdbio.c:563
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "can't search keyserver: %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na przeszukaæ serwera: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:571
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
+#~ "signatures!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klucz %08lX: Klucz algorytmu ElGamala wygenerowany przez PGP \n"
+#~ "              - podpisy nim sk³adane nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:648 g10/tdbio.c:678
-#: g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:1567 g10/tdbio.c:1594
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klucz %08lX zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+#~ "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:600 g10/tdbio.c:659
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klucz %08lX zosta³ stworzony %lu sekund(y) w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+#~ "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1246
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: procedura lseek() zawiod³a: %s\n"
+#~ msgid "key %08lX marked as ultimately trusted\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX zosta³ oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem\n"
+
+#~ msgid "signature from Elgamal signing key %08lX to %08lX skipped\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "podpis kluczem podpisuj±cym ElGamala %08lX na %08lX zosta³ pominiêty\n"
+
+#~ msgid "signature from %08lX to Elgamal signing key %08lX skipped\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "podpis kluczem %08lX na kluczu podpisuj±cym ElGamala %08lX zosta³ "
+#~ "pominiêty\n"
+
+#~ msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "sprawdzanie na g³êboko¶ci %d podpisów =%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%"
+#~ "d)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the algorithm to use.\n"
+#~ "\n"
+#~ "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
+#~ "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
+#~ "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
+#~ "\n"
+#~ "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
+#~ "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
+#~ "only\n"
+#~ "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
+#~ "selected in a special way to create a safe key for signatures: this "
+#~ "program\n"
+#~ "does this but other OpenPGP implementations are not required to "
+#~ "understand\n"
+#~ "the signature+encryption flavor.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The first (primary) key must always be a key which is capable of "
+#~ "signing;\n"
+#~ "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available "
+#~ "in\n"
+#~ "this menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybór algorytmu.\n"
+#~ "\n"
+#~ "DSA (zwany te¿ DSS) to algorytm podpisu cyfrowego i tylko do sk³adania\n"
+#~ "podpisów mo¿e byæ u¿ywany. Jest to algorytm preferowany, gdy¿\n"
+#~ "sk³adane nim podpisy sprawdza siê du¿o szybciej ni¿ te sk³adane\n"
+#~ "algorytmem ElGamala.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Algorytm ElGamala mo¿e byæ u¿ywany zarówno do podpisów jak i do "
+#~ "szyfrowania.\n"
+#~ "Standard OpenPGP rozró¿nia dwa typy tego algorytmu - tylko do "
+#~ "szyfrowania,\n"
+#~ "oraz do szyfrowania i podpisywania. Algorytm pozostaje bez zmian ale "
+#~ "pewne\n"
+#~ "parametry musz± byæ odpowiednio dobrane aby stworzyæ klucz którym mo¿na\n"
+#~ "sk³adaæ bezpieczne podpisy. Ten program obs³uguje oba typy ale inne\n"
+#~ "implementacje nnie musz± rozumieæ kluczy do podpisów i szyfrowania\n"
+#~ "\n"
+#~ "G³ówny klucz musi byæ kluczem podpisuj±cym, jest to powodem dla\n"
+#~ "którego w tym menu nie ma mo¿no¶ci wyboru klucza ElGamala do\n"
+#~ "szyfrowania."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
+#~ "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
+#~ "with them are quite large and very slow to verify."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ten typ klucza jest zdefiniowany w RFC2440, jednak¿e jest on odradzany, "
+#~ "gdy¿\n"
+#~ "nie jest obs³ugiwany przez wszystkie programy zgodne z OpenPGP, a podpisy "
+#~ "nim\n"
+#~ "sk³adane s± du¿e i ich sprawdzanie trwa d³ugo."
 
-#: g10/tdbio.c:1254
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "baza zaufania: procedura read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
+#~ msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu kluczy do tej chwili (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1275
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
+#~ msgid "key incomplete\n"
+#~ msgstr "klucz jest niekompletny\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1291
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
+#~ msgid "key %08lX incomplete\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX nie jest kompletny\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1296
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "quit|quit"
+#~ msgstr "wyj¶cie"
 
-#: g10/tdbio.c:1600
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+#~ msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1608
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "The use of this algorithm is only supported by GnuPG.  You will not be\n"
+#~ "able to use this key to communicate with PGP users.  This algorithm is "
+#~ "also\n"
+#~ "very slow, and may not be as secure as the other choices.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ten algorytm szyfruj±cy jest u¿ywany tylko przez GnuPG. Tego klucza nie "
+#~ "bêdzie\n"
+#~ "mo¿na u¿yæ do ³±czno¶ci z u¿ytkownikami PGP. Wybrany algorytm jest tak¿e\n"
+#~ "bardzo powolny, oraz mo¿e nie byæ tak bezpieczny jak pozosta³e dostêpne.\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1618
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "Create anyway? "
+#~ msgstr "Stworzyæ klucz pomimo to? "
 
-#: g10/tdbio.c:1648
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
+#~ msgstr "odnaleziono odwo³anie do niepoprawnego szyfru (%d)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1759
-#, fuzzy
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr ""
-"Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
+#~ msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+#~ msgstr "serwer kluczy nie jest w pe³ni zgodny z HKP\n"
 
-#: g10/trustdb.c:160
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
+#~ msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
+#~ msgstr "U¿ywanie tego algorytmu jest odradzane - tworzyæ mimo to? "
 
-#: g10/trustdb.c:175
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "you have to start GnuPG again, so it can read the new configuration file\n"
+#~ msgstr "aby u¿yæ nowego pliku ustawieñ, nale¿y od nowa uruchomiæ GnuPG\n"
 
-#: g10/trustdb.c:189
-#, c-format
-msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu: usuniêcie nie powiod³o siê %s\n"
+#~ msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "zmiana uprawnieñ do `%s' nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:203
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
+#~ msgid "             Fingerprint:"
+#~ msgstr "                  Odcisk:"
 
-#: g10/trustdb.c:347
-#, c-format
-msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu wpisu katalogowego dla LID %lu: %s\n"
+#~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
+#~ msgstr "|NAZWA=TRE¦Æ|adnotacje"
 
-#: g10/trustdb.c:354
-#, c-format
-msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
-msgstr "lid %lu: oczekiwany wpis katalogowy, napotkano typ %d\n"
+#~ msgid ""
+#~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+#~ msgstr "adnotacja musi zaczynaæ siê od podkre¶lenia lub litery\n"
 
-#: g10/trustdb.c:359
-#, c-format
-msgid "no primary key for LID %lu\n"
-msgstr "brak klucza g³ównego dla LID %lu\n"
+#~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
+#~ msgstr "kropki w adnotacji musz± znajdowaæ siê pomiêdzy innymi znakami\n"
 
-#: g10/trustdb.c:364
-#, c-format
-msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu g³ównego klucza dla LID %lu: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
+#~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "OSTRZE¯ENIE: Do tego klucza dodano ju¿ zdjêcie u¿ytkownika.\n"
+#~ "             Dodanie drugiego spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP "
+#~ "przestan±\n"
+#~ "             rozumieæ ten klucz.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:403
-#, c-format
-msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
-msgstr "get_dir_record: funkcja search_record zawiod³a: %s\n"
+#~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
+#~ msgstr "Do klucza mo¿na do³±czyæ tylko jedno zdjêcie.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:458
-#, c-format
-msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
-msgstr "UWAGA: klucz tajny %08lX NIE jest chroniony.\n"
+#~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
+#~ msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ?\n"
 
-#: g10/trustdb.c:466
-#, c-format
-msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
+#~ msgid "  Are you sure you still want to sign it?\n"
+#~ msgstr "  Czy na pewno chcesz go podpisaæ?\n"
 
-#: g10/trustdb.c:473
-#, c-format
-msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz tajny nie pasuje do klucza jawnego\n"
+#~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
+#~ msgstr "Czy naprawdê potrzebujesz takiego d³ugiego klucza? "
 
-#: g10/trustdb.c:485
-#, c-format
-msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
-msgstr "klucz %08lX: wpisanie do bazy zaufania niemo¿liwe\n"
+#~ msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: dostêpna kopia nie jest podpisana ni± sam±\n"
 
-#: g10/trustdb.c:491
-#, c-format
-msgid "key %08lX: query record failed\n"
-msgstr "klucz %08lX: wyszukanie zapisu nie powiod³o siê\n"
+#~ msgid "   signed by %08lX at %s\n"
+#~ msgstr "podpisany przez %08lX w %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:500
-#, c-format
-msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
-msgstr "klucz %08lX: ju¿ znajduje siê w tablicy kluczy zaufanych\n"
+#~ msgid "--delete-secret-key user-id"
+#~ msgstr "--delete-secret-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/trustdb.c:503
-#, c-format
-msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
-msgstr "Klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany.\n"
+#~ msgid "--delete-key user-id"
+#~ msgstr "--delete-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/trustdb.c:511
-#, c-format
-msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
-msgstr "wyliczenie kluczy tajnych nie powiod³o siê %s\n"
+#~ msgid "--delete-secret-and-public-key user-id"
+#~ msgstr "--delete-secret-and-public-key key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/trustdb.c:802
-#, fuzzy, c-format
-msgid "tdbio_search_sdir failed: %s\n"
-msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
+#~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
+#~ msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ wybrany w --encrypt-to\n"
 
-#: g10/trustdb.c:877
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
-msgstr "klucz %08lX.%lu Dobre dowi±zanie podklucza\n"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "WARNING: This is a PGP2-style key\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "OSTRZE¯ENIE: Klucz z PGP wersji 2.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:883 g10/trustdb.c:918
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX.%lu: Niepoprawne dowi±zanie podklucza %s\n"
+#~ msgid "sSmMqQ"
+#~ msgstr "iIpPwW"
 
-#: g10/trustdb.c:895
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
-msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie klucza\n"
+#~ msgid "duplicate (short) key ID %08lX\n"
+#~ msgstr "skrócony numer klucza siê powtarza %08lX\n"
 
-#: g10/trustdb.c:901
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX.%lu: Niew³a¶ciwe uniewa¿nienie klucza: %s\n"
+#~ msgid "%lu key(s) to refresh\n"
+#~ msgstr "%lu klucz(y) do od¶wie¿enia\n"
 
-#: g10/trustdb.c:912
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
-msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
+#~ msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
+#~ msgstr "¿±danie zbyt wielu losowych bitów; ograniczenie wynosi %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1023
-msgid "Good self-signature"
-msgstr "Poprawny podpis klucza nim samym"
+#~ msgid "|[NAMES]|check the trust database"
+#~ msgstr "|[NAZWY]|sprawdzenie bazy zaufania"
 
-#: g10/trustdb.c:1033
-msgid "Invalid self-signature"
-msgstr "Niepoprawny podpis klucza nim samym"
+#~ msgid "For info see http://www.gnupg.org"
+#~ msgstr "Dalsze informacje znajduj± siê na http://www.gnupg.org/"
 
-#: g10/trustdb.c:1060
-#, fuzzy
-msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
-msgstr ""
-"Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika pominiête z powodu \n"
-"nowszego podpisu tym samym kluczem\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
+#~ "can assign some missing owner trust values.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Niemo¿liwe jest znalezienie poprawnej scie¿ki zaufania do tego klucza.\n"
+#~ "Sprawd¼my czy mo¿na przypisaæ brakuj±ce warto¶ci zaufania.\n"
+#~ "\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1066
-#, fuzzy
-msgid "Valid user ID revocation"
-msgstr "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika\n"
+#~ msgid ""
+#~ "No path leading to one of our keys found.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Brak ¶cie¿ki prowadz±cej do którego¶ z naszych kluczy.\n"
+#~ "\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1071
-msgid "Invalid user ID revocation"
-msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
+#~ msgid ""
+#~ "No certificates with undefined trust found.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
+#~ "\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1112
-msgid "Valid certificate revocation"
-msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+#~ msgid ""
+#~ "No trust values changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Parametry zaufania nie zosta³y zmienione.\n"
+#~ "\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1113
-msgid "Good certificate"
-msgstr "Poprawny certyfikat"
+#~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
+#~ msgstr "%08lX: brak informacji aby obliczyæ prawdopodobieñstwo zaufania\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1134
-msgid "Invalid certificate revocation"
-msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+#~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
+#~ msgstr "%s: b³±d podczas sprawdzania klucza: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1135
-msgid "Invalid certificate"
-msgstr "Niepoprawny certyfikat"
+#~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
+#~ msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
 
-#: g10/trustdb.c:1152 g10/trustdb.c:1156
-#, c-format
-msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
-msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
+#~ msgid "%s: user not found: %s\n"
+#~ msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1208
-msgid "duplicated certificate - deleted"
-msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
+#~ msgid "certificate read problem: %s\n"
+#~ msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1514
-#, c-format
-msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
-msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
+#~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
+#~ msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1636
-#, c-format
-msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
-msgstr "lid ?: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "no default public keyring\n"
+#~ msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy publicznych\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1641
-#, c-format
-msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
-msgstr "lid %lu: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "secret key %08lX not imported (use %s to allow for it)\n"
+#~ msgstr "klucz tajny %08lX nie zosta³ wczytany (aby to zrobiæ u¿yj %s)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1647
-#, c-format
-msgid "lid %lu: inserted\n"
-msgstr "lid %lu: wpisany\n"
+#~ msgid "%s: user not found\n"
+#~ msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1652
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading dir record: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas poszukiwania wpisu katalogowego: %s\n"
+#~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu "
+#~ "krytycznego\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1660 g10/trustdb.c:1714
-#, c-format
-msgid "%lu keys processed\n"
-msgstr "%lu kluczy przetworzonych\n"
+#~ msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
+#~ msgstr "b³±d odczytu wpisu katalogowego dla LID %lu: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1662 g10/trustdb.c:1718
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys with errors\n"
-msgstr "\t%lu kluczy z b³êdami\n"
+#~ msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
+#~ msgstr "lid %lu: oczekiwany wpis katalogowy, napotkano typ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1664
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys inserted\n"
-msgstr "\t%lu kluczy wpisanych\n"
+#~ msgid "no primary key for LID %lu\n"
+#~ msgstr "brak klucza g³ównego dla LID %lu\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1667
-#, c-format
-msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
-msgstr "wyliczenie bloków kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
+#~ msgstr "b³±d odczytu g³ównego klucza dla LID %lu: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1705
-#, c-format
-msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
-msgstr "lid %lu: wpis katalogowy bez bloku klucza - pominiêty\n"
+#~ msgid "key %08lX: query record failed\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: wyszukanie zapisu nie powiod³o siê\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1716
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys skipped\n"
-msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
+#~ msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: ju¿ znajduje siê w tablicy kluczy zaufanych\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1720
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys updated\n"
-msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
+#~ msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
+#~ msgstr "UWAGA: klucz tajny %08lX NIE jest chroniony.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2057
-msgid "Ooops, no keys\n"
-msgstr "Oops, brak kluczy\n"
+#~ msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: klucz tajny nie pasuje do klucza jawnego\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2061
-msgid "Ooops, no user ids\n"
-msgstr "Oops, brak identyfikatorów u¿ytkowników\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX.%lu Dobre dowi±zanie podklucza\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2218
-#, c-format
-msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
-msgstr "check_trust: poszukiwanie wpisu katalogowego nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX.%lu: Niepoprawne dowi±zanie podklucza %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2227
-#, c-format
-msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: wprowadzenie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie klucza\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2231
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
-msgstr "Klucz %08lX.%lu: wprowadzony do bazy zaufania\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX.%lu: Niew³a¶ciwe uniewa¿nienie klucza: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2239
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"Klucz %08lX.%lu: stworzony w przysz³o¶ci (zaburzenia czasoprzestrzeni,\n"
-"lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+#~ msgid "Good self-signature"
+#~ msgstr "Poprawny podpis klucza nim samym"
 
-#: g10/trustdb.c:2248
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
-msgstr "klucz %08lX.%lu: okres wa¿no¶ci up³yn±³ %s\n"
+#~ msgid "Invalid self-signature"
+#~ msgstr "Niepoprawny podpis klucza nim samym"
 
-#: g10/trustdb.c:2256
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX.%lu: b³±d przy sprawdzaniu zaufania: %s\n"
+#~ msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
+#~ msgstr ""
+#~ "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika pominiête z powodu\n"
+#~ "nowszego podpisu tym samym kluczem"
 
-#: g10/trustdb.c:2362
-#, c-format
-msgid "user '%s' not found: %s\n"
-msgstr "u¿ytkownik '%s' nie odnaleziony: %s\n"
+#~ msgid "Valid user ID revocation"
+#~ msgstr "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: g10/trustdb.c:2364
-#, c-format
-msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
-msgstr "problem podczas szukania '%s' w bazie zaufania: %s\n"
+#~ msgid "Invalid user ID revocation"
+#~ msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: g10/trustdb.c:2367
-#, c-format
-msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
-msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania - dodano\n"
+#~ msgid "Valid certificate revocation"
+#~ msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
-#: g10/trustdb.c:2370
-#, c-format
-msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
-msgstr "umieszczenie '%s' w Bazie Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "Good certificate"
+#~ msgstr "Poprawny certyfikat"
 
-#: g10/trustdb.c:2556 g10/trustdb.c:2586
-msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: d³ugie wpisy ustawieñ jeszcze nie s± obs³ugiwane.\n"
+#~ msgid "Invalid certificate revocation"
+#~ msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
-#: g10/ringedit.c:316
-#, c-format
-msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
-msgstr "%s: stworzenie zbioru kluczy jest niemo¿liwe: %s\n"
+#~ msgid "Invalid certificate"
+#~ msgstr "Niepoprawny certyfikat"
 
-#: g10/ringedit.c:333 g10/ringedit.c:1349
-#, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
+#~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
+#~ msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
 
-#: g10/ringedit.c:1526
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
+#~ msgid "duplicated certificate - deleted"
+#~ msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
 
-#: g10/ringedit.c:1527
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
+#~ msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
+#~ msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:1528
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
+#~ msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
+#~ msgstr "lid ?: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:1529
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
+#~ msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
+#~ msgstr "lid %lu: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
-"generatora liczb losowych!\n"
+#~ msgid "lid %lu: inserted\n"
+#~ msgstr "lid %lu: wpisany\n"
 
-#: g10/skclist.c:113
-#, c-format
-msgid "skipped `%s': %s\n"
-msgstr "pominiêty '%s': %s\n"
+#~ msgid "\t%lu keys inserted\n"
+#~ msgstr "\t%lu kluczy wpisanych\n"
 
-#: g10/skclist.c:119
-#, c-format
-msgid ""
-"skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
-"signatures!\n"
-msgstr ""
-"pominiêty '%s': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
-"podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
+#~ msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
+#~ msgstr "lid %lu: wpis katalogowy bez bloku klucza - pominiêty\n"
 
-#. do not overwrite
-#: g10/openfile.c:65
-#, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Plik '%s' ju¿ istnieje. "
+#~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
+#~ msgstr "        %lu z powodu nowych podkluczy\n"
 
-#: g10/openfile.c:67
-msgid "Overwrite (y/N)? "
-msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
+#~ msgid "\t%lu keys skipped\n"
+#~ msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
 
-#: g10/openfile.c:97
-#, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "\t%lu keys updated\n"
+#~ msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
 
-#: g10/openfile.c:119
-#, fuzzy
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "--store [plik]"
+#~ msgid "Ooops, no keys\n"
+#~ msgstr "Oops, brak kluczy\n"
 
-#: g10/openfile.c:160
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
+#~ msgid "Ooops, no user IDs\n"
+#~ msgstr "Oops, brak identyfikatorów u¿ytkowników\n"
 
-#: g10/openfile.c:219
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
+#~ msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
+#~ msgstr "check_trust: poszukiwanie wpisu katalogowego nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:269
-#, c-format
-msgid "%s: new options file created\n"
-msgstr "%s: stworzono nowy plik ustawieñ\n"
+#~ msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: wprowadzenie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:66
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s zaszyfrowane dane\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
+#~ msgstr "Klucz %08lX.%lu: wprowadzony do bazy zaufania\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "zaszyfrowane nieznanym algorytmem %d\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Klucz %08lX.%lu: stworzony w przysz³o¶ci (zaburzenia czasoprzestrzeni,\n"
+#~ "lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/encr-data.c:85
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana s³abym kluczem szyfru symetrycznego.\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX.%lu: okres wa¿no¶ci up³yn±³ %s\n"
 
-#: g10/seskey.c:52
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
+#~ msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX.%lu: b³±d przy sprawdzaniu zaufania: %s\n"
 
-#: g10/seskey.c:57
-#, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
-msgstr ""
-"brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
-"operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
+#~ msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
+#~ msgstr "problem podczas szukania '%s' w bazie zaufania: %s\n"
 
-#. begin of list
-#: g10/helptext.c:48
-msgid "edit_ownertrust.value"
-msgstr ""
-"Przypisanie tych warto¶ci nale¿y do Ciebie, nie bêd± one udostêpnione\n"
-"nikomu innemu. S± one u¿ywane do stworzenia sieci zaufania i nie ma\n"
-"to nic wspólnego z tworzon± sieci± certyfikatów."
+#~ msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
+#~ msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania - dodano\n"
 
-#: g10/helptext.c:54
-msgid "revoked_key.override"
-msgstr ""
-"Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
-"\"tak\"."
-
-#: g10/helptext.c:58
-msgid "untrusted_key.override"
-msgstr ""
-"Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza do którego nie masz\n"
-"zaufania, odpowiedz \"tak\"."
-
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "pklist.user_id.enter"
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika adresata tych informacji."
-
-#: g10/helptext.c:66
-msgid "keygen.algo"
-msgstr ""
-"Wybór algorytmu:\n"
-"DSA (znany te¿ jako DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego - u¿ywaæ go mo¿na "
-"tylko\n"
-"do tworzenia cyfrowych podpisów. Jego wybór jest sugerowany poniewa¿\n"
-"sprawdzanie podpisów z³o¿onych algorytmem DSA jest du¿o szybsze ni¿ tych\n"
-"z³o¿onych algorytmem ElGamala.\n"
-"Algorytm ElGamala to algorytm klucza publicznego który nadaje mo¿na "
-"stosowaæ\n"
-"zarówno do szyfrowania jak i do tworzenia podpisów cyfrowych\n"
-"W standardzie OpenPGP algorytm ElGamala wystêpuje w dwóch wersjach:\n"
-"obs³uguj±cej podpisywanie, oraz obs³uguj±cej podpisywanie i szyfrowanie; z\n"
-"technicznego punktu widzenia algorytm dzia³a tak samo, ale pewne "
-"wspó³czynniki\n"
-"musz± byæ dobrane tak aby klucz nadawa³ siê do sk³adania bezpiecznych\n"
-"podpisów. Ten program obs³uguje obie wersje, ale inne implementacje OpenPGP\n"
-"nie musz± rozumieæ obs³ugiwaæ klucza przeznaczonego jednocze¶nie do\n"
-"podpisywania i szyfrowania.\n"
-"G³ówny klucz musi byæ zawsze kluczem s³u¿±cym umo¿liwiaj±cym podpisywanie,\n"
-"dlatego te¿ ten program nie obs³uguje osobnych kluczy ElGamala s³u¿±cych "
-"tylko\n"
-"do szyfrowania."
-
-#: g10/helptext.c:82
-msgid "keygen.algo.elg_se"
-msgstr ""
-"Mimo ¿e ten rodzaj kluczy jest zdefiniowany w RFC 2440, wybór takiego "
-"klucza\n"
-"nie jest sugerowany. Nie wszystkie programy taki klucz s± w stanie "
-"obs³u¿yæ,\n"
-"a podpisy z³o¿one za jego pomoc± s± du¿e i ich sprawdzenie zajmuje du¿o "
-"czasu."
-
-#: g10/helptext.c:89
-msgid "keygen.size"
-msgstr "Rozmiar klucza"
-
-#: g10/helptext.c:93
-msgid "keygen.size.huge.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
-
-#: g10/helptext.c:98
-msgid "keygen.size.large.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
-
-#: g10/helptext.c:103
-msgid "keygen.valid"
-msgstr "Podaj ¿±dan± warto¶æ"
-
-#: g10/helptext.c:110
-msgid "keygen.valid.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
-
-#: g10/helptext.c:115
-msgid "keygen.name"
-msgstr "Podaj nazwê (imiê, nazwisko) w³a¶ciciela klucza"
-
-#: g10/helptext.c:120
-msgid "keygen.email"
-msgstr "Adres e-mail (opcjonalny ale warto go wpisaæ)"
-
-#: g10/helptext.c:124
-msgid "keygen.comment"
-msgstr "Komentarz (opcjonalny)"
-
-#: g10/helptext.c:129
-msgid "keygen.userid.cmd"
-msgstr ""
-"I  - zmiana imienia lub nazwiska.\n"
-"K  - zmiana komentarza.\n"
-"E  - zmiana adresu email.\n"
-"D  - przej¶cie do w³a¶ciwej generacji klucza.\n"
-"W  - wyj¶cie z procedury generacji i z programu."
-
-#: g10/helptext.c:138
-msgid "keygen.sub.okay"
-msgstr ""
-"Odpowiedz \"tak\" (lub po prostu \"t\") je¶li zgadzasz siê na stworzenie "
-"podklucza."
-
-#: g10/helptext.c:142
-msgid "sign_uid.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+#~ msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
+#~ msgstr "umieszczenie '%s' w Bazie Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/helptext.c:147
-msgid "change_passwd.empty.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+#~ msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
+#~ msgstr "OSTRZE¯ENIE: d³ugie wpisy ustawieñ jeszcze nie s± obs³ugiwane.\n"
 
-#: g10/helptext.c:152
-msgid "keyedit.save.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+#~ msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
+#~ msgstr "%s: stworzenie zbioru kluczy jest niemo¿liwe: %s\n"
 
-#: g10/helptext.c:157
-msgid "keyedit.cancel.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+#~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
+#~ msgstr "W tej wersji nie mo¿na u¿ywaæ kluczy RSA\n"
 
-#: g10/helptext.c:161
-msgid "keyedit.sign_all.okay"
-msgstr ""
-"Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
+#~ msgid "No key for user ID\n"
+#~ msgstr "Brak klucza z takim identyfikatorem u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/helptext.c:165
-msgid "keyedit.remove.uid.okay"
-msgstr ""
-"Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten identyfikator klucza.\n"
-"Utracisz wszystkie podpisy innych u¿ytkowników z³o¿one na tym "
-"identyfikatorze!"
+#~ msgid "No user ID for key\n"
+#~ msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
 
-#: g10/helptext.c:170
-msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten podklucz"
+#~ msgid "invalid"
+#~ msgstr "niepoprawny"
 
-#: g10/helptext.c:175
-#, fuzzy
-msgid "keyedit.delsig.valid"
-msgstr ""
-"Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
+#~ msgid "no secret key for decryption available\n"
+#~ msgstr "odszyfrowuj±cy klucz tajny do jest niedostêpny\n"
 
-#: g10/helptext.c:180
-#, fuzzy
-msgid "keyedit.delsig.unknown"
-msgstr ""
-"Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
+#~ msgid "set debugging flags"
+#~ msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
 
-#: g10/helptext.c:186
-#, fuzzy
-msgid "keyedit.delsig.invalid"
-msgstr ""
-"Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
+#~ msgid "enable full debugging"
+#~ msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid "keyedit.delsig.selfsig"
-msgstr ""
+#~ msgid "do not write comment packets"
+#~ msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
 
-#: g10/helptext.c:199
-msgid "passphrase.enter"
-msgstr ""
-"Proszê wprowadziæ wyra¿enie przej¶ciowe (tajne zdanie)\n"
-"  Bla, bla, bla ..."
+#~ msgid "(default is 3)"
+#~ msgstr "(domy¶lnie 3)"
 
-#: g10/helptext.c:206
-msgid "passphrase.repeat"
-msgstr ""
-"Proszê powtórzyæ podane wyra¿enie przej¶ciowe dla wyeliminowania pomy³ek."
+#~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala w pakiecie w trzeciej wersji "
+#~ "formatu\n"
 
-#: g10/helptext.c:210
-msgid "detached_signature.filename"
-msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy ten podpis"
+#~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
+#~ msgstr "Generacjê klucza mo¿na wykonywaæ tylko w trybie interaktywnym\n"
 
-#. openfile.c (overwrite_filep)
-#: g10/helptext.c:215
-msgid "openfile.overwrite.okay"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz nadpisaæ ten plik"
+#~ msgid ""
+#~ "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this "
+#~ "key in the future\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odradza siê stosowanie kluczy RSA; proszê rozwa¿yæ przej¶cie na inne "
+#~ "algorytmy\n"
+#~ "po wygenerowaniu odpowiednich kluczy.\n"
 
-#. openfile.c (ask_outfile_name)
-#: g10/helptext.c:220
-msgid "openfile.askoutname"
-msgstr ""
+#~ msgid "print all message digests"
+#~ msgstr "wszystkie skróty wiadomo¶ci"
 
-#: g10/helptext.c:235
-msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc niedostêpna"
+#~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
-#: g10/helptext.c:247
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Brak pomocy o '%s'"
+#~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
+#~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
 
 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
 #~ msgstr ""
@@ -3343,9 +7171,6 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgstr ""
 #~ "lid %lu: identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ odnaleziony w bloku klucza\n"
 
-#~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
-#~ msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
-
 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
 #~ msgstr "lid %lu: podpis klucza nim samym w li¶cie domy¶lnej\n"
 
@@ -3355,15 +7180,9 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
 #~ msgstr "lista domy¶lna %lu[%d] z %lu nie wskazuje na wpis katalogowy\n"
 
-#~ msgid "lid %lu does not have a key\n"
-#~ msgstr "lid %lu nie ma klucza\n"
-
 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
 #~ msgstr "lid %lu: pobranie bloku klucza niemo¿liwe: %s\n"
 
-#~ msgid "Too many preferences"
-#~ msgstr "Zbyt wiele ustawieñ."
-
 #~ msgid "Too many preference items"
 #~ msgstr "Zbyt wiele pozycji w ustawieniach"
 
@@ -3387,9 +7206,6 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "lid %lu: okay\n"
 #~ msgstr "lid %lu: OK\n"
 
-#~ msgid "%s: keyblock read problem: %s\n"
-#~ msgstr "%s: problem przy odczycie bloku klucza: %s\n"
-
 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
 #~ msgstr "%s: zapis zmian nie powiod³ siê: %s\n"
 
@@ -3402,23 +7218,135 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
 #~ msgstr "lid %lu: blok klucza nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#~ msgid "keyedit.cmd"
-#~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
+#~ msgid "edit_ownertrust.value"
+#~ msgstr ""
+#~ "Przypisanie tych warto¶ci nale¿y do Ciebie, nie bêd± one udostêpnione\n"
+#~ "nikomu innemu. S± one u¿ywane do stworzenia sieci zaufania i nie ma\n"
+#~ "to nic wspólnego z tworzon± sieci± certyfikatów."
 
-#~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
-#~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
+#~ msgid "revoked_key.override"
+#~ msgstr ""
+#~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
+#~ "\"tak\"."
 
-#~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
-#~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
+#~ msgid "untrusted_key.override"
+#~ msgstr ""
+#~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza do którego nie masz\n"
+#~ "zaufania, odpowiedz \"tak\"."
 
-#~ msgid "can't open file: %s\n"
-#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
+#~ msgid "pklist.user_id.enter"
+#~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika adresata tych informacji."
+
+#~ msgid "keygen.algo"
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybór algorytmu:\n"
+#~ "DSA (znany te¿ jako DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego - u¿ywaæ go mo¿na "
+#~ "tylko\n"
+#~ "do tworzenia cyfrowych podpisów. Jego wybór jest sugerowany poniewa¿\n"
+#~ "sprawdzanie podpisów z³o¿onych algorytmem DSA jest du¿o szybsze ni¿ tych\n"
+#~ "z³o¿onych algorytmem ElGamala.\n"
+#~ "Algorytm ElGamala to algorytm klucza publicznego który nadaje mo¿na "
+#~ "stosowaæ\n"
+#~ "zarówno do szyfrowania jak i do tworzenia podpisów cyfrowych\n"
+#~ "W standardzie OpenPGP algorytm ElGamala wystêpuje w dwóch wersjach:\n"
+#~ "obs³uguj±cej podpisywanie, oraz obs³uguj±cej podpisywanie i szyfrowanie; "
+#~ "z\n"
+#~ "technicznego punktu widzenia algorytm dzia³a tak samo, ale pewne "
+#~ "wspó³czynniki\n"
+#~ "musz± byæ dobrane tak aby klucz nadawa³ siê do sk³adania bezpiecznych\n"
+#~ "podpisów. Ten program obs³uguje obie wersje, ale inne implementacje "
+#~ "OpenPGP\n"
+#~ "nie musz± rozumieæ obs³ugiwaæ klucza przeznaczonego jednocze¶nie do\n"
+#~ "podpisywania i szyfrowania.\n"
+#~ "G³ówny klucz musi byæ zawsze kluczem s³u¿±cym umo¿liwiaj±cym "
+#~ "podpisywanie,\n"
+#~ "dlatego te¿ ten program nie obs³uguje osobnych kluczy ElGamala s³u¿±cych "
+#~ "tylko\n"
+#~ "do szyfrowania."
+
+#~ msgid "keygen.algo.elg_se"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mimo ¿e ten rodzaj kluczy jest zdefiniowany w RFC 2440, wybór takiego "
+#~ "klucza\n"
+#~ "nie jest sugerowany. Nie wszystkie programy taki klucz s± w stanie "
+#~ "obs³u¿yæ,\n"
+#~ "a podpisy z³o¿one za jego pomoc± s± du¿e i ich sprawdzenie zajmuje du¿o "
+#~ "czasu."
+
+#~ msgid "keygen.size"
+#~ msgstr "Rozmiar klucza"
+
+#~ msgid "keygen.size.huge.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+
+#~ msgid "keygen.size.large.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+
+#~ msgid "keygen.valid"
+#~ msgstr "Podaj ¿±dan± warto¶æ"
+
+#~ msgid "keygen.valid.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+
+#~ msgid "keygen.name"
+#~ msgstr "Podaj nazwê (imiê, nazwisko) w³a¶ciciela klucza"
+
+#~ msgid "keygen.email"
+#~ msgstr "Adres e-mail (opcjonalny ale warto go wpisaæ)"
+
+#~ msgid "keygen.userid.cmd"
+#~ msgstr ""
+#~ "I  - zmiana imienia lub nazwiska.\n"
+#~ "K  - zmiana komentarza.\n"
+#~ "E  - zmiana adresu email.\n"
+#~ "D  - przej¶cie do w³a¶ciwej generacji klucza.\n"
+#~ "W  - wyj¶cie z procedury generacji i z programu."
+
+#~ msgid "keygen.sub.okay"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odpowiedz \"tak\" (lub po prostu \"t\") je¶li zgadzasz siê na stworzenie "
+#~ "podklucza."
+
+#~ msgid "sign_uid.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+
+#~ msgid "change_passwd.empty.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
+
+#~ msgid "keyedit.save.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
 
-#~ msgid "read error: %s\n"
-#~ msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
+#~ msgid "keyedit.cancel.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
 
-#~ msgid "can't write to keyring: %s\n"
-#~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis do zbioru kluczy: %s\n"
+#~ msgid "keyedit.sign_all.okay"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
+
+#~ msgid "keyedit.remove.uid.okay"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten identyfikator "
+#~ "klucza.\n"
+#~ "Utracisz wszystkie podpisy innych u¿ytkowników z³o¿one na tym "
+#~ "identyfikatorze!"
+
+#~ msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten podklucz"
+
+#~ msgid "passphrase.enter"
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszê wprowadziæ wyra¿enie przej¶ciowe (tajne zdanie)\n"
+#~ "  Bla, bla, bla ..."
+
+#~ msgid "passphrase.repeat"
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszê powtórzyæ podane wyra¿enie przej¶ciowe dla wyeliminowania pomy³ek."
+
+#~ msgid "detached_signature.filename"
+#~ msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy ten podpis"
+
+#~ msgid "openfile.overwrite.okay"
+#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz nadpisaæ ten plik"
 
 #~ msgid "writing keyblock\n"
 #~ msgstr "zapisujê blok klucza\n"
@@ -3426,12 +7354,6 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
 #~ msgstr "nie mogê zapisaæ bloku klucza: %s\n"
 
-#~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
-#~ msgstr "nie mogê zablokowaæ zbioru kluczy tajnych: %s\n"
-
-#~ msgid "can't write keyring: %s\n"
-#~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis zbioru kluczy: %s\n"
-
 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
 #~ msgstr "zaszyfrowana wiadomo¶æ jest poprawna\n"
 
@@ -3441,29 +7363,12 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
 #~ msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
-#~ "GnuPG maintenance utility\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
-#~ "GnuPG program obs³uguj±cy\n"
-
 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
 #~ msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
 
-#~ msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
-#~ msgstr "|KLUCZ|ca³kowite zaufanie dla tego klucza"
-
 #~ msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
 #~ msgstr "powi±zany rekord podpisu %lu ma niew³a¶ciwego w³a¶ciciela\n"
 
-#~ msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-#~ msgstr "'%s\" nie jest w³a¶ciwym identyfikatorem klucza\n"
-
-#~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "klucz %08lX: brak klucza publicznego dla klucza zaufanego - pominiêty\n"
-
 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu katalogowego nie powiód³ siê: %s\n"
 
@@ -3476,9 +7381,6 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu ustawieñ nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
-#~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu o podpisach nie powiód³ siê: %s\n"
-
 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d przy odczycie: %s\n"
 
@@ -3488,28 +7390,9 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
 #~ msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-#~ "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
-#~ "# (u¿yj \"gpgm --import-ownertrust\" aby j± przywróciæ)\n"
-
 #~ msgid "directory record w/o primary key\n"
 #~ msgstr "wpis katalogowy bez klucza g³ównego\n"
 
-#~ msgid "line too long\n"
-#~ msgstr "linia za d³uga\n"
-
-#~ msgid "error: missing colon\n"
-#~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
-
-#~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
-#~ msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
-
-#~ msgid "error: no ownertrust value\n"
-#~ msgstr "b³±d: brak warto¶æi zaufania w³a¶ciciela\n"
-
 #~ msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
 #~ msgstr "brak klucza w bazie zaufania, przeszukiwany jest zbiór kluczy\n"
 
@@ -3519,9 +7402,6 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
 #~ msgstr "Oops: klucz ju¿ jest w bazie zaufania???\n"
 
-#~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
-#~ msgstr "wstawienie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
-
 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
 #~ msgstr "Hmmm, klucz publiczny utracony?"
 
@@ -3540,5 +7420,6 @@ msgstr "Brak pomocy o '%s'"
 #~ msgid "This key belongs to us (we have the secret key)\n"
 #~ msgstr "Ten klucz nale¿y do nas (mamy odpowiadaj±cy mu klucz tajny).\n"
 
+# %d niepoprawnych podpisów
 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
 #~ msgstr "Tu uka¿e siê lista podpisów itd.\n"