Upgraded gettext.
[gnupg.git] / po / pl.po
index c35d92c..dbc7906 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-26 12:43+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-05-07 20:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -24,554 +24,1029 @@ msgstr ""
 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
 "enc.c\n"
 
 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
 "enc.c\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
+#: agent/call-pinentry.c:194
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
-
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
-
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
 
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+#: agent/call-pinentry.c:424
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+#: agent/call-pinentry.c:427
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
-#: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
-#: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
+#: agent/call-pinentry.c:474
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
 
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
 
 
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:495
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
 
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:503
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#: agent/call-pinentry.c:508
+msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
 
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "b³±d MPI"
+
+#: agent/call-pinentry.c:521
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
+
+#: agent/call-pinentry.c:557
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
+#: agent/command-ssh.c:531
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
-#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
+#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
+#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
-#, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
-
-#: cipher/random.c:569
+#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
+#: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
+#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1780
+#: sm/gpgsm.c:1817 sm/gpgsm.c:1855 sm/qualified.c:74
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
-
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
-"nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
-
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
-"normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
-"\n"
-"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
-"NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
-"mo¿esz\n"
-"popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
-"do\n"
-"tworzenia liczb losowych.\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
+#: agent/command-ssh.c:1621
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
-"Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
-"ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
+#: agent/command-ssh.c:1626
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1646
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:1696
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2016
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+#: agent/command-ssh.c:2351
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
+#: agent/command-ssh.c:2852
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Powtórz has³o: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/genkey.c:90
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
+#: agent/genkey.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
+
+#: agent/genkey.c:101
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Has³o\n"
+
+#: agent/genkey.c:146
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1202
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1208
+#: tools/symcryptrun.c:468
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:265
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
+#: scd/scdaemon.c:103
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
 msgstr ""
+"@\n"
+"Opcje:\n"
+" "
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
+#: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
+msgid "verbose"
+msgstr "z dodatkowymi informacjami"
+
+#: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
+#: sm/gpgsm.c:339
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "mniej komunikatóww"
+
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:169
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:127
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
+#: tools/symcryptrun.c:168
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:130
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+#: agent/gpg-agent.c:134
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:137
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:138
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:147
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:156
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:158
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:160
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:161
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:163
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
+#: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
+#: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
-#, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:250
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:252
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:303 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:650
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:479 agent/protect-tool.c:1059 kbx/kbxutil.c:432
+#: scd/scdaemon.c:339 sm/gpgsm.c:771 sm/gpgsm.c:774 tools/symcryptrun.c:1037
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:572 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:415 sm/gpgsm.c:865
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
 
 
-#: g10/armor.c:320
+#: agent/gpg-agent.c:577 agent/gpg-agent.c:1136 g10/gpg.c:2039
+#: scd/scdaemon.c:420 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:970
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "opakowanie: %s\n"
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:359
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:585 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:876
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
 
-#: g10/armor.c:370
-msgid "armor header: "
-msgstr "nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:906 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
+#: g10/plaintext.c:164
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:381
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1196 agent/gpg-agent.c:1299 agent/gpg-agent.c:1303
+#: agent/gpg-agent.c:1339 agent/gpg-agent.c:1343 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:914
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:433
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:928
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:568
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+#: agent/gpg-agent.c:1236 scd/scdaemon.c:954
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:580
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+#: agent/gpg-agent.c:1265 scd/scdaemon.c:983
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#: agent/gpg-agent.c:1273 scd/scdaemon.c:991
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:777
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:997
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
 
-#: g10/armor.c:811
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1307 agent/gpg-agent.c:1349 g10/openfile.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: katalog utworzony\n"
 
 
-#: g10/armor.c:819
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1355
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#: agent/gpg-agent.c:1359
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:843
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1461
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:847
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1466
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1158
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1483
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1163
+#: agent/gpg-agent.c:1488
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1167
+#: agent/gpg-agent.c:1584 scd/scdaemon.c:1116
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1690 scd/scdaemon.c:1183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1711
+#, fuzzy
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1721 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:764
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1733 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:775
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:151
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/protect-tool.c:153
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1193
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1196
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1199
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1204
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1209 tools/symcryptrun.c:469
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "niepoprawne has³o"
+
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:482
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1225 tools/symcryptrun.c:486
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Anuluj"
+
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:365 agent/trustlist.c:404
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:480
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:489
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:509
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:515
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "tak"
+
+#: agent/trustlist.c:515
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:493
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/http.c:1621
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
+
+#: common/http.c:1665
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:389
+#, fuzzy
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
+#, fuzzy
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
+#, fuzzy
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
+
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
+
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
+
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "tT"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "nie"
+
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "wyj¶cie"
+
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "wW"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:115
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "l"
+
+#: common/miscellaneous.c:73
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
+
+#: common/miscellaneous.c:76
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
+
+#: g10/armor.c:368
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "opakowanie: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:407
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+
+#: g10/armor.c:418
+msgid "armor header: "
+msgstr "nag³ówek opakowania: "
+
+#: g10/armor.c:429
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+
+#: g10/armor.c:481
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+
+#: g10/armor.c:616
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+
+#: g10/armor.c:628
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+
+#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+
+#: g10/armor.c:825
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:859
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:867
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:891
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+
+#: g10/armor.c:895
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+
+#: g10/armor.c:1206
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+
+#: g10/armor.c:1211
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+
+#: g10/armor.c:1215
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
+#: g10/build-packet.c:978
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
+"i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
+
+#: g10/build-packet.c:990
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+
+#: g10/build-packet.c:996
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1014
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+msgid "not human readable"
+msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
+
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "brak klucza prywatnego"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
+#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
-#: g10/keygen.c:1448
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Twój wybór? "
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Twój wybór? "
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:414
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "w³kl"
 
 #, fuzzy
 msgid "male"
 msgstr "w³kl"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "w³kl"
 
 #, fuzzy
 msgid "female"
 msgstr "w³kl"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
 msgstr "nie podano przyczyny"
 
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
 msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:442
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
 msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:519
+#: g10/card-util.c:520
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:521
+#: g10/card-util.c:522
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:523
+#: g10/card-util.c:524
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:540
+#: g10/card-util.c:541
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:542
+#: g10/card-util.c:543
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:560
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:581
+#: g10/card-util.c:582
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:589
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
+#: g10/card-util.c:696
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:705
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:764
+#: g10/card-util.c:765
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:774
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:794
+#: g10/card-util.c:795
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
 
-#: g10/card-util.c:802
+#: g10/card-util.c:803
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/card-util.c:811
+#: g10/card-util.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/card-util.c:832
+#: g10/card-util.c:833
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:846
+#: g10/card-util.c:847
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/card-util.c:867
+#: g10/card-util.c:868
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Odcisk klucza:"
 
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Odcisk klucza:"
 
-#: g10/card-util.c:890
+#: g10/card-util.c:891
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
+#: g10/card-util.c:939
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/card-util.c:948
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1033
+#: g10/card-util.c:1034
 #, fuzzy
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1075
+#: g10/card-util.c:1076
 #, fuzzy
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1084
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -579,201 +1054,156 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1123
+#: g10/card-util.c:1120
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1238
+#: g10/card-util.c:1235
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
 
-#: g10/card-util.c:1243
+#: g10/card-util.c:1240
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1248
+#: g10/card-util.c:1245
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
 msgid "quit this menu"
 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1318
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
 msgid "show this help"
 msgstr "ten tekst pomocy"
 
 msgid "show this help"
 msgstr "ten tekst pomocy"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1321
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1324
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1325
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1326
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1327
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1328
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1329
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1330
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1331
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1335
+#: g10/card-util.c:1332
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/card-util.c:1336
+#: g10/card-util.c:1333
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1337
+#: g10/card-util.c:1334
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
 msgid "Command> "
 msgstr "Polecenie> "
 
 msgid "Command> "
 msgstr "Polecenie> "
 
-#: g10/card-util.c:1495
+#: g10/card-util.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/card-util.c:1526
+#: g10/card-util.c:1523
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/card-util.c:1528
+#: g10/card-util.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:573
-#, c-format
-msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:917
-#, fuzzy
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/cardglue.c:918
-#, fuzzy
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:920
-#, fuzzy
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/cardglue.c:937
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
-
-#: g10/cardglue.c:952
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
 
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
-
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
@@ -815,224 +1245,259 @@ msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
+#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:218
+#: g10/encode.c:234
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr ""
 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr ""
 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/encode.c:248
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "szyfrem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "szyfrem %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
+#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
 
-#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
+#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
 
-#: g10/encode.c:456
+#: g10/encode.c:487
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
 
-#: g10/encode.c:480
+#: g10/encode.c:512
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "odczyt z '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "odczyt z '%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:508
+#: g10/encode.c:543
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
 
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
 
-#: g10/encode.c:518
+#: g10/encode.c:561
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
+#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/encode.c:715
+#: g10/encode.c:767
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/encode.c:812
+#: g10/encode.c:864
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
+#: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:93
+#: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
+#: g10/encr-data.c:146
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
 
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:51
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
 
-#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/exec.c:317
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
 
-#: g10/exec.c:347
+#: g10/exec.c:345
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
 "programów\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
 "programów\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:428
+#: g10/exec.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:513
+#: g10/exec.c:511
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
 
-#: g10/exec.c:539
+#: g10/exec.c:537
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
 
-#: g10/exec.c:555
+#: g10/exec.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/exec.c:613
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/export.c:63
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:65
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:71
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:73
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:340
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/export.c:354
+#: g10/export.c:369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
 
-#: g10/export.c:362
+#: g10/export.c:377
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
 
-#: g10/export.c:373
+#: g10/export.c:388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/export.c:521
+#: g10/export.c:539
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
+#: g10/export.c:562
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/export.c:565
+#: g10/export.c:586
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
 
-#: g10/export.c:598
+#: g10/export.c:635
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
+
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
+
+#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
+#: g10/getkey.c:1004
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
+
+#: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
+
+#: g10/getkey.c:2624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
+
+#: g10/getkey.c:2671
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
+
+#: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1040,128 +1505,133 @@ msgstr ""
 "@Polecenia:\n"
 " "
 
 "@Polecenia:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:371
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
 
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:378
+#: g10/gpg.c:372
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
 
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encrypt data"
 msgstr "szyfrowanie danych"
 
 msgid "encrypt data"
 msgstr "szyfrowanie danych"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
 
-#: g10/gpg.c:384
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
 msgid "verify a signature"
 msgstr "sprawdzenie podpisu"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "sprawdzenie podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
 msgid "list keys"
 msgstr "lista kluczy"
 
 msgid "list keys"
 msgstr "lista kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "lista kluczy i podpisów"
 
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "lista kluczy i podpisów"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:385
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
 
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista kluczy prywatnych"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista kluczy prywatnych"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign a key"
 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
 
 msgid "sign a key"
 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
 
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
 
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "export keys"
 msgstr "eksport kluczy do pliku"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "eksport kluczy do pliku"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
 
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
 
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
 
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
 
-#: g10/gpg.c:416
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:417
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:418
+#: g10/gpg.c:412
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:426
+#: g10/gpg.c:421
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#: g10/gpg.c:433
+#: g10/gpg.c:428
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
 
-#: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
+#: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1171,51 +1641,47 @@ msgstr ""
 "Opcje:\n"
 " "
 
 "Opcje:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:439
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
 
-#: g10/gpg.c:441
+#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
 
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
 
-#: g10/gpg.c:452
+#: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
 
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
 
-#: g10/gpg.c:453
+#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
 
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
 
-#: g10/gpg.c:458
+#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
 
-#: g10/gpg.c:472
+#: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
 msgid "use as output file"
 msgstr "plik wyj¶ciowy"
 
 msgid "use as output file"
 msgstr "plik wyj¶ciowy"
 
-#: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "z dodatkowymi informacjami"
-
-#: g10/gpg.c:485
+#: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "pozostawienie bez zmian"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "pozostawienie bez zmian"
 
-#: g10/gpg.c:486
+#: g10/gpg.c:482
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
 
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
 
-#: g10/gpg.c:527
+#: g10/gpg.c:524
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:528
+#: g10/gpg.c:525
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1223,7 +1689,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
 
 "@\n"
 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
 
-#: g10/gpg.c:559
+#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1244,15 +1710,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
 
 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:774
+#: g10/gpg.c:768
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/gpg.c:777
+#: g10/gpg.c:771
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1262,7 +1728,7 @@ msgstr ""
 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
-#: g10/gpg.c:788
+#: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1270,73 +1736,73 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
 
 "\n"
 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
 
-#: g10/gpg.c:791
+#: g10/gpg.c:785
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Asymetryczne: "
 
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Asymetryczne: "
 
-#: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Symetryczne: "
 
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Symetryczne: "
 
-#: g10/gpg.c:803
+#: g10/gpg.c:799
 msgid "Hash: "
 msgstr "Skrótów: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Skrótów: "
 
-#: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresji: "
 
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresji: "
 
-#: g10/gpg.c:892
+#: g10/gpg.c:890
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
 
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
 
-#: g10/gpg.c:1040
+#: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:686
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/gpg.c:1058
+#: g10/gpg.c:1078
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1258
+#: g10/gpg.c:1278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1287
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1270
+#: g10/gpg.c:1290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1293
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1299
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1282
+#: g10/gpg.c:1302
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -1344,21 +1810,21 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1305
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1311
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1294
+#: g10/gpg.c:1314
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -1366,557 +1832,503 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1297
+#: g10/gpg.c:1317
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1438
+#: g10/gpg.c:1460
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1553
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1533
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1557
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1565
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1567
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1569
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1571
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1573
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/gpg.c:1575
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/gpg.c:1920
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
-
-#: g10/gpg.c:1962
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
-
-#: g10/gpg.c:1966
+#: g10/gpg.c:1835
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/gpg.c:1973
+#: g10/gpg.c:1993
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
+#: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2201
+#: g10/gpg.c:2266
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
 "dostêpu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
 "dostêpu\n"
 
-#: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
+#: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2515
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
+#: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2488
+#: g10/gpg.c:2550
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2491
+#: g10/gpg.c:2553
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2498
+#: g10/gpg.c:2560
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2501
+#: g10/gpg.c:2563
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2508
+#: g10/gpg.c:2570
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2511
+#: g10/gpg.c:2573
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2518
+#: g10/gpg.c:2580
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2521
+#: g10/gpg.c:2583
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2529
+#: g10/gpg.c:2591
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2531
+#: g10/gpg.c:2593
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2533
+#: g10/gpg.c:2595
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2535
+#: g10/gpg.c:2597
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2539
+#: g10/gpg.c:2601
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2541
+#: g10/gpg.c:2603
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2543
+#: g10/gpg.c:2605
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/gpg.c:2545
+#: g10/gpg.c:2607
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2547
+#: g10/gpg.c:2609
+#, fuzzy
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/gpg.c:2611
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2549
+#: g10/gpg.c:2613
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2556
+#: g10/gpg.c:2620
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2559
+#: g10/gpg.c:2623
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2566
+#: g10/gpg.c:2630
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2729
+#: g10/gpg.c:2804
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:2732
+#: g10/gpg.c:2807
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2803
+#: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1236
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2807
+#: g10/gpg.c:2897
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2816
+#: g10/gpg.c:2906
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2819
+#: g10/gpg.c:2909
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
-
-#: g10/gpg.c:2841
+#: g10/gpg.c:2924
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2855
+#: g10/gpg.c:2938
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
 "tekstu\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
 "tekstu\n"
 
-#: g10/gpg.c:2861
+#: g10/gpg.c:2944
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
 
-#: g10/gpg.c:2867
+#: g10/gpg.c:2950
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
 
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2880
+#: g10/gpg.c:2963
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
 
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
+#: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1292
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
+#: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1300
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
+#: g10/gpg.c:3041
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2965
+#: g10/gpg.c:3047
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:2980
+#: g10/gpg.c:3062
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2982
+#: g10/gpg.c:3064
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2984
+#: g10/gpg.c:3066
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2986
+#: g10/gpg.c:3068
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2988
+#: g10/gpg.c:3070
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2991
+#: g10/gpg.c:3073
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
 
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
 
-#: g10/gpg.c:2995
+#: g10/gpg.c:3077
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3002
+#: g10/gpg.c:3084
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:3093
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
 
-#: g10/gpg.c:3015
+#: g10/gpg.c:3097
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
+#: g10/gpg.c:3101
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
 
-#: g10/gpg.c:3052
+#: g10/gpg.c:3134
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3099
+#: g10/gpg.c:3181
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3104
+#: g10/gpg.c:3186
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3109
+#: g10/gpg.c:3191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3208
+#: g10/gpg.c:3283
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3294
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
 
-#: g10/gpg.c:3230
+#: g10/gpg.c:3315
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [plik]"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3237
+#: g10/gpg.c:3322
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [plik]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3239
+#: g10/gpg.c:3324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3249
+#: g10/gpg.c:3334
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [plik]"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3262
+#: g10/gpg.c:3347
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3264
+#: g10/gpg.c:3349
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3267
+#: g10/gpg.c:3352
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3285
+#: g10/gpg.c:3370
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [plik]"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3298
+#: g10/gpg.c:3383
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3313
+#: g10/gpg.c:3398
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3315
+#: g10/gpg.c:3400
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3318
+#: g10/gpg.c:3403
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3338
+#: g10/gpg.c:3423
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3347
+#: g10/gpg.c:3432
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [plik]\""
 
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [plik]\""
 
-#: g10/gpg.c:3372
+#: g10/gpg.c:3457
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [plik]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [plik]"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3465
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
 
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/gpg.c:3384
+#: g10/gpg.c:3469
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/gpg.c:3405
+#: g10/gpg.c:3490
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
 
-#: g10/gpg.c:3476
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
-
-#: g10/gpg.c:3518
+#: g10/gpg.c:3575
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3520
+#: g10/gpg.c:3577
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/gpg.c:3579
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3533
+#: g10/gpg.c:3590
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3543
+#: g10/gpg.c:3600
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3594
+#: g10/gpg.c:3651
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3602
+#: g10/gpg.c:3659
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/gpg.c:3749
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3812
+#: g10/gpg.c:3866
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nazwa pliku]"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nazwa pliku]"
 
-#: g10/gpg.c:3816
+#: g10/gpg.c:3870
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4120
+#: g10/gpg.c:4182
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:4122
+#: g10/gpg.c:4184
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/gpg.c:4155
+#: g10/gpg.c:4217
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
-
-#: g10/getkey.c:175
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
-
-#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
-#: g10/getkey.c:999
-#, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/getkey.c:1826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
-
-#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
-
-#: g10/getkey.c:2611
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
-
-#: g10/getkey.c:2658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
-
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "mniej komunikatóww"
-
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:73
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
 
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
 
-#: g10/gpgv.c:77
+#: g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
 
-#: g10/gpgv.c:78
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/gpgv.c:105
+#: g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -1924,7 +2336,7 @@ msgstr ""
 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
 
 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
+#: g10/helptext.c:51
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -1935,7 +2347,7 @@ msgstr ""
 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
 "certyfikatów."
 
 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
 "certyfikatów."
 
-#: g10/helptext.c:55
+#: g10/helptext.c:57
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1947,18 +2359,18 @@ msgstr ""
 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
 
 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
 
-#: g10/helptext.c:62
+#: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
 
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
 
-#: g10/helptext.c:66
+#: g10/helptext.c:68
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
 
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
 
-#: g10/helptext.c:70
+#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1972,7 +2384,7 @@ msgid ""
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:84
+#: g10/helptext.c:86
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -1983,16 +2395,16 @@ msgstr ""
 "siê\n"
 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
 
 "siê\n"
 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
 
-#: g10/helptext.c:91
+#: g10/helptext.c:93
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
 
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
 
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
 
-#: g10/helptext.c:105
+#: g10/helptext.c:107
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -2004,20 +2416,20 @@ msgstr ""
 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
 "jako okres."
 
 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
 "jako okres."
 
-#: g10/helptext.c:117
+#: g10/helptext.c:119
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
 
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
 
-#: g10/helptext.c:122
+#: g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
 
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
 
-#: g10/helptext.c:126
+#: g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
 
 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
 
 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
-#: g10/helptext.c:131
+#: g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -2031,11 +2443,11 @@ msgstr ""
 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
 
 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
 
-#: g10/helptext.c:140
+#: g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -2106,12 +2518,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
 
 "\n"
 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/helptext.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
 
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2119,11 +2531,11 @@ msgstr ""
 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
 
 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
 
-#: g10/helptext.c:195
+#: g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
-#: g10/helptext.c:200
+#: g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2133,7 +2545,7 @@ msgstr ""
 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
 
 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
 
-#: g10/helptext.c:205
+#: g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2146,13 +2558,13 @@ msgstr ""
 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
 
 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
 
-#: g10/helptext.c:211
+#: g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
 
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
 
-#: g10/helptext.c:215
+#: g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2166,7 +2578,7 @@ msgstr ""
 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
 
 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -2176,30 +2588,30 @@ msgstr ""
 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
 "jedn± sekundê. \n"
 
 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
 "jedn± sekundê. \n"
 
-#: g10/helptext.c:230
+#: g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/helptext.c:236
+#: g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
 
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
 
-#: g10/helptext.c:240
+#: g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
 
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
 
-#: g10/helptext.c:250
+#: g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
 
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
 
-#: g10/helptext.c:256
+#: g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2226,7 +2638,7 @@ msgstr ""
 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
 "      poprawny.\n"
 
 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
 "      poprawny.\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -2236,11 +2648,11 @@ msgstr ""
 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
 
 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
+#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "Pomoc niedostêpna"
 
 msgid "No help available"
 msgstr "Pomoc niedostêpna"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
@@ -2276,500 +2688,495 @@ msgstr "bezu
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:266
+#: g10/import.c:271
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:275
+#: g10/import.c:280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
 
-#: g10/import.c:292
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
+#: g10/import.c:302
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:318
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:323
+#: g10/import.c:328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:325
+#: g10/import.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:566
+#: g10/import.c:571
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
-#. only split up to allow printing of a common prefix.
-#: g10/import.c:570
-#, fuzzy
-msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
-
-#: g10/import.c:607
+#: g10/import.c:612
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:619
+#: g10/import.c:627
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/import.c:631
+#: g10/import.c:639
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:644
+#: g10/import.c:652
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:646
+#: g10/import.c:654
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:670
+#: g10/import.c:678
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
+#: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:749
+#: g10/import.c:757
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
 
-#: g10/import.c:764
+#: g10/import.c:772
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
 
-#: g10/import.c:770
+#: g10/import.c:778
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:772
+#: g10/import.c:780
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
 
-#: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
+#: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/import.c:788
+#: g10/import.c:796
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:797
+#: g10/import.c:805
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
 
-#: g10/import.c:802 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
+#: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "zapis do '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "zapis do '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
-#: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
+#: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
+#: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:825
+#: g10/import.c:833
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
 
-#: g10/import.c:849
+#: g10/import.c:857
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
+#: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
-#: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
+#: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
-#: g10/import.c:911
+#: g10/import.c:919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:914
+#: g10/import.c:922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:917
+#: g10/import.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
 
-#: g10/import.c:920
+#: g10/import.c:928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
-#: g10/import.c:923
+#: g10/import.c:931
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
 
-#: g10/import.c:926
+#: g10/import.c:934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
 
-#: g10/import.c:929
+#: g10/import.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
-#: g10/import.c:932
+#: g10/import.c:940
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
-#: g10/import.c:935
+#: g10/import.c:943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:938
+#: g10/import.c:946
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:961
+#: g10/import.c:969
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
 
-#: g10/import.c:1124
+#: g10/import.c:1132
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1135
+#: g10/import.c:1143
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
+#: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1163
+#: g10/import.c:1171
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
 
-#: g10/import.c:1193
+#: g10/import.c:1201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
 
-#: g10/import.c:1203
+#: g10/import.c:1211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1233
+#: g10/import.c:1241
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
 "              uniwa¿nienia\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
 "              uniwa¿nienia\n"
 
-#: g10/import.c:1276
+#: g10/import.c:1284
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
 
-#: g10/import.c:1308
+#: g10/import.c:1316
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
 
-#: g10/import.c:1374
+#: g10/import.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
 
-#: g10/import.c:1389
+#: g10/import.c:1397
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/import.c:1391
+#: g10/import.c:1399
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1409
+#: g10/import.c:1417
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
 
-#: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
+#: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
 
-#: g10/import.c:1422
+#: g10/import.c:1430
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1437
+#: g10/import.c:1445
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1459
+#: g10/import.c:1467
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
 
-#: g10/import.c:1472
+#: g10/import.c:1480
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1487
+#: g10/import.c:1495
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1529
+#: g10/import.c:1537
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
 
-#: g10/import.c:1550
+#: g10/import.c:1558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1577
+#: g10/import.c:1585
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1587
+#: g10/import.c:1595
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/import.c:1604
+#: g10/import.c:1612
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1618
+#: g10/import.c:1626
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/import.c:1626
+#: g10/import.c:1634
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
 
-#: g10/import.c:1726
+#: g10/import.c:1734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:1788
+#: g10/import.c:1796
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
 
-#: g10/import.c:1802
+#: g10/import.c:1810
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
 
-#: g10/import.c:1861
+#: g10/import.c:1869
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
 
-#: g10/import.c:1895
+#: g10/import.c:1903
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
 
-#: g10/import.c:2284
+#: g10/import.c:2292
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
 
-#: g10/import.c:2292
+#: g10/import.c:2300
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/import.c:2294
+#: g10/import.c:2302
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[uniewa¿nienie]"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[uniewa¿nienie]"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
 
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
 
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
 
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2782,63 +3189,63 @@ msgstr ""
 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
 "\n"
 
 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1761
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
 
-#: g10/keyedit.c:685
+#: g10/keyedit.c:686
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2847,11 +3254,11 @@ msgstr ""
 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
 
 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
+#: g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2860,11 +3267,11 @@ msgstr ""
 "Twój podpis na \"%s\"\n"
 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
 
 "Twój podpis na \"%s\"\n"
 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
+#: g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2873,56 +3280,56 @@ msgstr ""
 "Twój podpis na \"%s\"\n"
 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
 
 "Twój podpis na \"%s\"\n"
 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keyedit.c:781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
+#: g10/keyedit.c:784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
+#: g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:810
+#: g10/keyedit.c:811
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
 
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
 
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
+#: g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2931,32 +3338,32 @@ msgstr ""
 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
 
 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
+#: g10/keyedit.c:934
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keyedit.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -2965,99 +3372,99 @@ msgstr ""
 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
 "swoim kluczem: \""
 
 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
 "swoim kluczem: \""
 
-#: g10/keyedit.c:964
+#: g10/keyedit.c:965
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
+#: g10/keyedit.c:971
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
+#: g10/keyedit.c:979
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
+#: g10/keyedit.c:989
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
+#: g10/keyedit.c:996
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
+#: g10/keyedit.c:1003
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
+#: g10/keyedit.c:1008
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
+#: g10/keyedit.c:1013
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
+#: g10/keyedit.c:1023
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
-#: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
+#: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3065,11 +3472,11 @@ msgstr ""
 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
 "\n"
 
 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
+#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: g10/keyedit.c:1206
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3077,209 +3484,209 @@ msgstr ""
 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
 "\n"
 
 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1202
+#: g10/keyedit.c:1209
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1280
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "save and quit"
 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
+#: g10/keyedit.c:1369
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
 
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "select user ID N"
 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
 
 msgid "select user ID N"
 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1373
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
 
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1374
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
 
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1379
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1384
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1386
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a user ID"
 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
 
 msgid "add a user ID"
 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
 
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
+#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1401
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "dodkl"
 
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "dodkl"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/keyedit.c:1413
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "usuniêcie podklucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "usuniêcie podklucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
 
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keyedit.c:1419
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1414
+#: g10/keyedit.c:1421
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
 
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
+#: g10/keyedit.c:1423
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
 
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
 
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1428
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1430
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "zmiana has³a klucza"
 
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "zmiana has³a klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keyedit.c:1443
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
+#: g10/keyedit.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1447
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1452
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1453
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
 
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1454
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
 
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1455
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
 
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
+#: g10/keyedit.c:1581
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
+#: g10/keyedit.c:1599
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
+#: g10/keyedit.c:1682
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
+#: g10/keyedit.c:1690
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
 
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: g10/keyedit.c:1709
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3287,242 +3694,242 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:1749
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyedit.c:1768
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
 
-#: g10/keyedit.c:1762
+#: g10/keyedit.c:1775
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyedit.c:1784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "nieznana klasa podpisu"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "nieznana klasa podpisu"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyedit.c:1807
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
+#: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: g10/keyedit.c:1831
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1833
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1834
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1871
+#: g10/keyedit.c:1884
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:1883
+#: g10/keyedit.c:1896
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
+#: g10/keyedit.c:1924
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
+#: g10/keyedit.c:1938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1955
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1966
+#: g10/keyedit.c:1979
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:1982
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
 
-#: g10/keyedit.c:1970
+#: g10/keyedit.c:1983
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
 
-#: g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:2018
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
+#: g10/keyedit.c:2019
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
+#: g10/keyedit.c:2037
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
+#: g10/keyedit.c:2048
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2050
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
-#: g10/keyedit.c:2087
+#: g10/keyedit.c:2100
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2129
+#: g10/keyedit.c:2142
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ustawienie opcji klucza"
 
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ustawienie opcji klucza"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
+#: g10/keyedit.c:2148
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:2137
+#: g10/keyedit.c:2150
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
 
-#: g10/keyedit.c:2205
+#: g10/keyedit.c:2218
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2221
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyedit.c:2231
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: g10/keyedit.c:2238
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
+#: g10/keyedit.c:2245
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
+#: g10/keyedit.c:2345
 msgid "Digest: "
 msgstr "Skrót: "
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Skrót: "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
+#: g10/keyedit.c:2396
 msgid "Features: "
 msgstr "Ustawienia: "
 
 msgid "Features: "
 msgstr "Ustawienia: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: g10/keyedit.c:2407
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Adnotacja: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Adnotacja: "
 
-#: g10/keyedit.c:2630
+#: g10/keyedit.c:2641
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2689
+#: g10/keyedit.c:2700
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2710
+#: g10/keyedit.c:2721
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyedit.c:2727
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (poufne)"
 
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (poufne)"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
+#: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
+#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[uniewa¿niony]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [wygasa :%s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
+#: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:985
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [wygasa :%s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:2752
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
+#: g10/keyedit.c:2767
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/keyedit.c:2771
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:2778
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
 
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#: g10/keyedit.c:2830
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3530,19 +3937,19 @@ msgstr ""
 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
 
 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
+#: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[uniewa¿niony]"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
-#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
+#: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "data"
 
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "data"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+#: g10/keyedit.c:2961
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3551,7 +3958,7 @@ msgstr ""
 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
 
 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: g10/keyedit.c:3022
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3560,54 +3967,74 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
 
 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
+#: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: g10/keyedit.c:3033
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3162
+#: g10/keyedit.c:3173
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: g10/keyedit.c:3183
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/keyedit.c:3176
+#: g10/keyedit.c:3187
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: g10/keyedit.c:3193
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: g10/keyedit.c:3207
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/keyedit.c:3208
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3211
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgstr "niepoprawny"
 
 msgid "invalid"
 msgstr "niepoprawny"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
+#: g10/keyedit.c:3246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:3253
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:3254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:3262
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3263
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3341
+#: g10/keyedit.c:3357
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3617,372 +4044,377 @@ msgstr ""
 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
 "             go rozumieæ.\n"
 
 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
 "             go rozumieæ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3352
+#: g10/keyedit.c:3368
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3372
+#: g10/keyedit.c:3388
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
 
-#: g10/keyedit.c:3397
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3412
+#: g10/keyedit.c:3428
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3450
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3453
+#: g10/keyedit.c:3469
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3459
+#: g10/keyedit.c:3475
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3520
+#: g10/keyedit.c:3536
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3526
+#: g10/keyedit.c:3542
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
+#: g10/keyedit.c:3546
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3549
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3579
+#: g10/keyedit.c:3595
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3595
+#: g10/keyedit.c:3611
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3668
+#: g10/keyedit.c:3684
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3674
+#: g10/keyedit.c:3690
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3836
+#: g10/keyedit.c:3852
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
+#: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4046
+#: g10/keyedit.c:4062
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4126
+#: g10/keyedit.c:4142
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4127
+#: g10/keyedit.c:4143
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4189
+#: g10/keyedit.c:4205
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:4338
+#: g10/keyedit.c:4354
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4402
+#: g10/keyedit.c:4418
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4460
+#: g10/keyedit.c:4476
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4487
+#: g10/keyedit.c:4503
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4622
+#: g10/keyedit.c:4638
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
 
-#: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
+#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
+#: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
-#: g10/keyedit.c:4631
+#: g10/keyedit.c:4647
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4635
+#: g10/keyedit.c:4651
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4639
+#: g10/keyedit.c:4655
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4666
+#: g10/keyedit.c:4682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4692
+#: g10/keyedit.c:4708
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
-#: g10/keyedit.c:4699
+#: g10/keyedit.c:4715
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4721
+#: g10/keyedit.c:4737
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4741
+#: g10/keyedit.c:4757
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4771
+#: g10/keyedit.c:4787
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "brak klucza tajnego\n"
 
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "brak klucza tajnego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4841
+#: g10/keyedit.c:4857
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4858
+#: g10/keyedit.c:4874
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
 "przysz³o¶ci)\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
 "przysz³o¶ci)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4922
+#: g10/keyedit.c:4938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4984
+#: g10/keyedit.c:5000
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5079
+#: g10/keyedit.c:5095
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
 
-#: g10/keygen.c:262
+#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
 
-#: g10/keygen.c:269
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:271
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:273
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:398
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/keygen.c:872
+#: g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
 
-#: g10/keygen.c:911
+#: g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
 
-#: g10/keygen.c:961
+#: g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
 
-#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
-#: g10/keygen.c:2762
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2948
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
 
-#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
 
-#: g10/keygen.c:1323
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "podpis"
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "podpis"
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1498
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "szyfrowanie danych"
 
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "szyfrowanie danych"
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1340
+#: g10/keygen.c:1509
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1359
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1363
+#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1368
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1371
+#: g10/keygen.c:1540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1374
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1433
+#: g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1435
+#: g10/keygen.c:1604
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1436
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:1607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1440
+#: g10/keygen.c:1609
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1441
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1443
+#: g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1445
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514
+#: g10/keygen.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1524
+#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1531
+#: g10/keygen.c:1700
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1545
+#: g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1551
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
 
-#: g10/keygen.c:1610
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3998,7 +4430,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
 
 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4014,40 +4446,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
 
 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1644
+#: g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1649
+#: g10/keygen.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1667
+#: g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
 
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
 
-#: g10/keygen.c:1674
+#: g10/keygen.c:1843
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
 
-#: g10/keygen.c:1675
+#: g10/keygen.c:1844
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
 
-#: g10/keygen.c:1680
+#: g10/keygen.c:1849
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1681
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1687
+#: g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4055,12 +4487,12 @@ msgstr ""
 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
 
 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1692
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:1715
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4077,44 +4509,44 @@ msgstr ""
 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
 "\n"
 
 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1728
+#: g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgstr "Imiê i nazwisko: "
 
 msgid "Real name: "
 msgstr "Imiê i nazwisko: "
 
-#: g10/keygen.c:1736
+#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
-#: g10/keygen.c:1738
+#: g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
 
-#: g10/keygen.c:1740
+#: g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1748
+#: g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
 
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
 
-#: g10/keygen.c:1754
+#: g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
 
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
 
-#: g10/keygen.c:1762
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgstr "Komentarz: "
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Komentarz: "
 
-#: g10/keygen.c:1768
+#: g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1791
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1797
+#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4125,7 +4557,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1802
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
@@ -4142,37 +4574,37 @@ msgstr ""
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1818
+#: g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "IiKkEeDdWw"
 
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "IiKkEeDdWw"
 
-#: g10/keygen.c:1828
+#: g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
 
-#: g10/keygen.c:1829
+#: g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
 
-#: g10/keygen.c:1848
+#: g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
 
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
 
-#: g10/keygen.c:1888
+#: g10/keygen.c:2055
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2070
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
+#: g10/keygen.c:2076
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4184,7 +4616,7 @@ msgstr ""
 "\"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
 "\"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1926
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4200,50 +4632,50 @@ msgstr ""
 "ilo¶ci\n"
 "entropii.\n"
 
 "ilo¶ci\n"
 "entropii.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2708
+#: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
+#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
+#: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
+#: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:3041
+#: g10/keygen.c:3242
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3047
+#: g10/keygen.c:3248
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3065
+#: g10/keygen.c:3266
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3072
+#: g10/keygen.c:3273
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3095
+#: g10/keygen.c:3296
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3106
+#: g10/keygen.c:3307
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4252,12 +4684,12 @@ msgstr ""
 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
 
 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
+#: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4265,7 +4697,7 @@ msgstr ""
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4273,32 +4705,32 @@ msgstr ""
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
+#: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
+#: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
 
-#: g10/keygen.c:3509
+#: g10/keygen.c:3714
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3556
+#: g10/keygen.c:3762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3582
+#: g10/keygen.c:3788
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
+#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "nigdy     "
 
 msgid "never     "
 msgstr "nigdy     "
 
@@ -4326,639 +4758,622 @@ msgstr "Adnotacje podpisu: "
 msgid "Keyring"
 msgstr "Zbiór kluczy"
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Zbiór kluczy"
 
-#: g10/keylist.c:1505
+#: g10/keylist.c:1506
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
 
-#: g10/keylist.c:1507
+#: g10/keylist.c:1508
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Odcisk podklucza:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Odcisk podklucza:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
+#: g10/keylist.c:1515
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
 
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
 
-#: g10/keylist.c:1516
+#: g10/keylist.c:1517
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "       Odcisk podklucza:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "       Odcisk podklucza:"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Odcisk klucza ="
 
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Odcisk klucza ="
 
-#: g10/keylist.c:1591
+#: g10/keylist.c:1592
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1246
+#: g10/keyring.c:1251
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
+#: g10/keyring.c:1256
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/keyring.c:1258
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/keyring.c:1259
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1260
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
+#: g10/keyring.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/keyring.c:1428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
 
-#: g10/keyserver.c:61
+#: g10/keyserver.c:73
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:62
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:64
+#: g10/keyserver.c:76
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:66
+#: g10/keyserver.c:78
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:70
+#: g10/keyserver.c:82
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:72
+#: g10/keyserver.c:84
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/keyserver.c:74
+#: g10/keyserver.c:86
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:140
+#: g10/keyserver.c:152
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:523
+#: g10/keyserver.c:535
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "wy³kl"
 
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "wy³kl"
 
-#: g10/keyserver.c:724
+#: g10/keyserver.c:736
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
+#: g10/keyserver.c:820 g10/keyserver.c:1442
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyserver.c:906
+#: g10/keyserver.c:918
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:908
+#: g10/keyserver.c:920
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1145
+#: g10/keyserver.c:1161
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
+#: g10/keyserver.c:1165
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1173
+#: g10/keyserver.c:1189
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1176
+#: g10/keyserver.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1324
+#: g10/keyserver.c:1345
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1328
+#: g10/keyserver.c:1349
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1371
+#: g10/keyserver.c:1392
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1374
+#: g10/keyserver.c:1395
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
+#: g10/keyserver.c:1402 g10/keyserver.c:1498
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1429
+#: g10/keyserver.c:1450
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1438
+#: g10/keyserver.c:1459
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
+#: g10/keyserver.c:1521 g10/keyserver.c:2049
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1506
+#: g10/keyserver.c:1527
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1518
+#: g10/keyserver.c:1539
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1523
+#: g10/keyserver.c:1544
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1538
+#: g10/keyserver.c:1559
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyserver.c:1543
+#: g10/keyserver.c:1564
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1573
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
+#: g10/keyserver.c:1598 g10/keyserver.c:1632
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1870
+#: g10/keyserver.c:1891
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1892
+#: g10/keyserver.c:1913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1894
+#: g10/keyserver.c:1915
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1950
+#: g10/keyserver.c:1971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1956
+#: g10/keyserver.c:1977
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
+#: g10/mainproc.c:227
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:280
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: g10/mainproc.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
+#: g10/mainproc.c:356
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:439
+#: g10/mainproc.c:413
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/mainproc.c:446
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:450 g10/pkclist.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "                        alias \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/mainproc.c:454
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
+#: g10/mainproc.c:468
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: g10/mainproc.c:482
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
 
-#: g10/mainproc.c:510
+#: g10/mainproc.c:484
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
+#: g10/mainproc.c:516 g10/mainproc.c:538
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:549
+#: g10/mainproc.c:524
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: g10/mainproc.c:557
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/mainproc.c:585
+#: g10/mainproc.c:561
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
 
-#: g10/mainproc.c:598
+#: g10/mainproc.c:574
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: g10/mainproc.c:580
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
+#: g10/mainproc.c:601
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/mainproc.c:603
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
+#: g10/mainproc.c:691
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:832
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1165
+#: g10/mainproc.c:1185 g10/mainproc.c:1222
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1408
+#: g10/mainproc.c:1460
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1569
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1519
+#: g10/mainproc.c:1580
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1520
+#: g10/mainproc.c:1581
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                        alias \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1524
+#: g10/mainproc.c:1585
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1544
+#: g10/mainproc.c:1605
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1738 g10/mainproc.c:1786
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1740 g10/mainproc.c:1788
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
+#: g10/mainproc.c:1742 g10/mainproc.c:1790
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/mainproc.c:1733
+#: g10/mainproc.c:1792
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[niepewne]"
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[niepewne]"
 
-#: g10/mainproc.c:1765
+#: g10/mainproc.c:1824
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                        alias \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1863
+#: g10/mainproc.c:1922
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1868
+#: g10/mainproc.c:1927
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1930
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1872
+#: g10/mainproc.c:1931
 msgid "binary"
 msgstr "binarny"
 
 msgid "binary"
 msgstr "binarny"
 
-#: g10/mainproc.c:1873
+#: g10/mainproc.c:1932
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstowy"
 
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstowy"
 
-#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1932 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: g10/mainproc.c:1893
+#: g10/mainproc.c:1952
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
+#: g10/mainproc.c:2036 g10/mainproc.c:2052 g10/mainproc.c:2148
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2005
+#: g10/mainproc.c:2079
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2013
+#: g10/mainproc.c:2087
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2070
+#: g10/mainproc.c:2152
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2080
+#: g10/mainproc.c:2162
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:122
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
-
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/misc.c:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
+#: g10/misc.c:336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/misc.c:351
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/misc.c:346
+#: g10/misc.c:366
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/misc.c:371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/misc.c:447
+#: g10/misc.c:490
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
 
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
+#: g10/misc.c:491 g10/sig-check.c:109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/misc.c:730
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/misc.c:732
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
 
-#: g10/misc.c:694
+#: g10/misc.c:739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/misc.c:707
+#: g10/misc.c:749
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
+
+#: g10/misc.c:813
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Nieskompresowany"
 
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: g10/misc.c:732
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:838
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "Nieskompresowany"
 
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/misc.c:948
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1017
+#: g10/misc.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/misc.c:1042
+#: g10/misc.c:1148
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/openfile.c:87
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
 
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
 
-#: g10/openfile.c:90
+#: g10/openfile.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:123
+#: g10/openfile.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
 
-#: g10/openfile.c:145
+#: g10/openfile.c:148
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: g10/openfile.c:190
+#: g10/openfile.c:193
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
 
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
 
-#: g10/openfile.c:305
+#: g10/openfile.c:308
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:384
+#: g10/openfile.c:387
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/openfile.c:386
+#: g10/openfile.c:389
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: g10/openfile.c:418
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog utworzony\n"
-
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: g10/parse-packet.c:193
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
+#: g10/parse-packet.c:798
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
 "bezpieczny\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
 "bezpieczny\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1157
+#: g10/parse-packet.c:1249
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
-
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
-
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:600
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (podklucz %08lX)"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (podklucz %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/passphrase.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -4969,28 +5384,24 @@ msgstr ""
 "\"%.*s\".\n"
 "Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
 "\"%.*s\".\n"
 "Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: g10/passphrase.c:349
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Powtórzone has³o\n"
 
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Powtórzone has³o\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: g10/passphrase.c:351
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Has³o\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Has³o\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#: g10/passphrase.c:375
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Podaj has³o: "
+#: g10/passphrase.c:381 g10/passphrase.c:447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
 
-#: g10/passphrase.c:895
+#: g10/passphrase.c:579
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5000,21 +5411,17 @@ msgstr ""
 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
 "\""
 
 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
 "\""
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: g10/passphrase.c:587
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/passphrase.c:596
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
-
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5028,59 +5435,55 @@ msgstr ""
 "publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
 "Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
 
 "publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
 "Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
+#: g10/photoid.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/photoid.c:147
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
 
-#: g10/photoid.c:329
-msgid "no photo viewer set\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/photoid.c:383
+#: g10/photoid.c:370
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "No reason specified"
 msgstr "nie podano przyczyny"
 
 msgid "No reason specified"
 msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:627
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
 
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
 
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:628
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
 
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:629
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
 
@@ -5151,7 +5554,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:654
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Twoja decyzja? "
 
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Twoja decyzja? "
 
@@ -5195,113 +5598,113 @@ msgstr ""
 "mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
 "\n"
 
 "mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
+#: g10/pkclist.c:480
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
 
-#: g10/pkclist.c:502
+#: g10/pkclist.c:514
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:509
+#: g10/pkclist.c:521
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
 "             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
 "             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
+#: g10/pkclist.c:530
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: g10/pkclist.c:533
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
+#: g10/pkclist.c:534
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
+#: g10/pkclist.c:540
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: g10/pkclist.c:545
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: g10/pkclist.c:565
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
+#: g10/pkclist.c:572
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: g10/pkclist.c:584
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
+#: g10/pkclist.c:592
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
+#: g10/pkclist.c:603
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
+#: g10/pkclist.c:614
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
+#: g10/pkclist.c:616
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
+#: g10/pkclist.c:624
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"