See ChangeLog: Fri Aug 18 14:27:14 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / ru.po
index 4a8c2c8..fbfca03 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -9,7 +9,7 @@
 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
 msgid ""
 msgstr ""
 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
 msgid ""
 msgstr ""
-"POT-Creation-Date: 1999-09-03 08:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2000-07-30 20:02+0200\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
@@ -21,299 +21,336 @@ msgstr ""
 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
 
 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
 
-#: util/secmem.c:79
-msgid "Warning: using insecure memory!\n"
-msgstr ""
-"÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
-"üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
-"ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
-
-#: util/secmem.c:275
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr ""
-
-#: util/secmem.c:276
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr ""
-
-#: util/miscutil.c:277 util/miscutil.c:306
+#: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
 msgid "yes"
 msgstr "ÄÁ(y)"
 
 msgid "yes"
 msgstr "ÄÁ(y)"
 
-#: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
+#: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
-#: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:307
+#: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
 msgid "no"
 msgstr ""
 
 msgid "no"
 msgstr ""
 
-#: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:310
+#: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
 msgid "nN"
 msgstr ""
 
 msgid "nN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:564 util/miscutil.c:308
+#: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
 msgid "quit"
 msgstr "×ÙÈÏÄ"
 
 msgid "quit"
 msgstr "×ÙÈÏÄ"
 
-#: util/miscutil.c:311
+#: util/miscutil.c:312
 msgid "qQ"
 msgstr ""
 
 msgid "qQ"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:54
+#: util/errors.c:55
 #, fuzzy
 msgid "general error"
 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "general error"
 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 
-#: util/errors.c:55
+#: util/errors.c:56
 #, fuzzy
 msgid "unknown packet type"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown packet type"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
 
-#: util/errors.c:56
+#: util/errors.c:57
 #, fuzzy
 msgid "unknown version"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown version"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
 
-#: util/errors.c:57
+#: util/errors.c:58
 #, fuzzy
 msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
 
-#: util/errors.c:58
+#: util/errors.c:59
 #, fuzzy
 msgid "unknown digest algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown digest algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
 
-#: util/errors.c:59
+#: util/errors.c:60
 #, fuzzy
 msgid "bad public key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "bad public key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:60
+#: util/errors.c:61
 #, fuzzy
 msgid "bad secret key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "bad secret key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:61
+#: util/errors.c:62
 #, fuzzy
 msgid "bad signature"
 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "bad signature"
 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: util/errors.c:62
+#: util/errors.c:63
 #, fuzzy
 msgid "checksum error"
 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
 
 #, fuzzy
 msgid "checksum error"
 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
 
-#: util/errors.c:63
+#: util/errors.c:64
 #, fuzzy
 msgid "bad passphrase"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
 
 #, fuzzy
 msgid "bad passphrase"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
 
-#: util/errors.c:64
+#: util/errors.c:65
 #, fuzzy
 msgid "public key not found"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
 #, fuzzy
 msgid "public key not found"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: util/errors.c:65
+#: util/errors.c:66
 #, fuzzy
 msgid "unknown cipher algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown cipher algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: util/errors.c:66
+#: util/errors.c:67
 #, fuzzy
 msgid "can't open the keyring"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
 
 #, fuzzy
 msgid "can't open the keyring"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
 
-#: util/errors.c:67
+#: util/errors.c:68
 #, fuzzy
 msgid "invalid packet"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid packet"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
 
-#: util/errors.c:68
+#: util/errors.c:69
 #, fuzzy
 msgid "invalid armor"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid armor"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
 
-#: util/errors.c:69
+#: util/errors.c:70
 #, fuzzy
 msgid "no such user id"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "no such user id"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: util/errors.c:70
+#: util/errors.c:71
 #, fuzzy
 msgid "secret key not available"
 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "secret key not available"
 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: util/errors.c:71
+#: util/errors.c:72
 #, fuzzy
 msgid "wrong secret key used"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "wrong secret key used"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:72
+#: util/errors.c:73
 #, fuzzy
 msgid "not supported"
 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "not supported"
 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
 
-#: util/errors.c:73
+#: util/errors.c:74
 #, fuzzy
 msgid "bad key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "bad key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:74
+#: util/errors.c:75
 #, fuzzy
 msgid "file read error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file read error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:75
+#: util/errors.c:76
 #, fuzzy
 msgid "file write error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file write error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:76
+#: util/errors.c:77
 #, fuzzy
 msgid "unknown compress algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown compress algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
 
-#: util/errors.c:77
+#: util/errors.c:78
 #, fuzzy
 msgid "file open error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file open error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:78
+#: util/errors.c:79
 #, fuzzy
 msgid "file create error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file create error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:79
+#: util/errors.c:80
 #, fuzzy
 msgid "invalid passphrase"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid passphrase"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
 
-#: util/errors.c:80
+#: util/errors.c:81
 #, fuzzy
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
 
-#: util/errors.c:81
+#: util/errors.c:82
 #, fuzzy
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: util/errors.c:82
+#: util/errors.c:83
 #, fuzzy
 msgid "unknown signature class"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown signature class"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
 
-#: util/errors.c:83
+#: util/errors.c:84
 #, fuzzy
 msgid "trust database error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
 
 #, fuzzy
 msgid "trust database error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
 
-#: util/errors.c:84
+#: util/errors.c:85
 msgid "bad MPI"
 msgstr ""
 
 msgid "bad MPI"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:85
+#: util/errors.c:86
 #, fuzzy
 msgid "resource limit"
 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
 
 #, fuzzy
 msgid "resource limit"
 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
 
-#: util/errors.c:86
+#: util/errors.c:87
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyring"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyring"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
 
-#: util/errors.c:87
+#: util/errors.c:88
 #, fuzzy
 msgid "bad certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "bad certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: util/errors.c:88
+#: util/errors.c:89
 #, fuzzy
 msgid "malformed user id"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "malformed user id"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: util/errors.c:89
+#: util/errors.c:90
 #, fuzzy
 msgid "file close error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file close error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:90
+#: util/errors.c:91
 #, fuzzy
 msgid "file rename error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file rename error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:91
+#: util/errors.c:92
 #, fuzzy
 msgid "file delete error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file delete error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:92
+#: util/errors.c:93
 #, fuzzy
 msgid "unexpected data"
 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unexpected data"
 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: util/errors.c:93
+#: util/errors.c:94
 #, fuzzy
 msgid "timestamp conflict"
 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
 
 #, fuzzy
 msgid "timestamp conflict"
 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
 
-#: util/errors.c:94
+#: util/errors.c:95
 #, fuzzy
 msgid "unusable pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unusable pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
 
-#: util/errors.c:95
+#: util/errors.c:96
 #, fuzzy
 msgid "file exists"
 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "file exists"
 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: util/errors.c:96
+#: util/errors.c:97
 #, fuzzy
 msgid "weak key"
 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "weak key"
 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:97
+#: util/errors.c:98
 #, fuzzy
 msgid "invalid argument"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid argument"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
 
-#: util/errors.c:98
+#: util/errors.c:99
 msgid "bad URI"
 msgstr ""
 
 msgid "bad URI"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:99
+#: util/errors.c:100
 #, fuzzy
 msgid "unsupported URI"
 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unsupported URI"
 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
 
-#: util/errors.c:100
+#: util/errors.c:101
 #, fuzzy
 msgid "network error"
 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 
 #, fuzzy
 msgid "network error"
 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 
-#: util/errors.c:102
+#: util/errors.c:103
 #, fuzzy
 msgid "not encrypted"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
 #, fuzzy
 msgid "not encrypted"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: util/logger.c:218
+#: util/logger.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/logger.c:224
+#: util/logger.c:231
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:452
+#: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't stat `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:330
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:335
+msgid "note: random_seed file is empty\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:341
+msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:349
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't read `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:387
+msgid "note: random_seed file not updated\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:407
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: cipher/random.c:414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't write `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:417
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't close `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:428
+#, c-format
+msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:657
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
 
-#: cipher/random.c:453
+#: cipher/random.c:663
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -327,7 +364,7 @@ msgstr ""
 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
 "\n"
 
 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:135
+#: cipher/rndlinux.c:125
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -338,7 +375,22 @@ msgstr ""
 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
 
 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
 
-#: g10/g10.c:185
+#: gcrypt/secmem.c:77
+msgid "Warning: using insecure memory!\n"
+msgstr ""
+"÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
+"üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
+"ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
+
+#: gcrypt/secmem.c:287
+msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+msgstr ""
+
+#: gcrypt/secmem.c:288
+msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:197
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -346,142 +398,147 @@ msgstr ""
 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
 " "
 
 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:187
+#: g10/gpg.c:199
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:188
+#: g10/gpg.c:200
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:189
+#: g10/gpg.c:201
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:190
+#: g10/gpg.c:202
 msgid "encrypt data"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
 msgid "encrypt data"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: g10/g10.c:191
+#: g10/gpg.c:203
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
 
-#: g10/g10.c:192
+#: g10/gpg.c:204
 msgid "store only"
 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
 
 msgid "store only"
 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
 
-#: g10/g10.c:193
+#: g10/gpg.c:205
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
 
-#: g10/g10.c:194
+#: g10/gpg.c:206
 msgid "verify a signature"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:195
+#: g10/gpg.c:208
 msgid "list keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
 msgid "list keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:197
+#: g10/gpg.c:210
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:198
+#: g10/gpg.c:211
 msgid "check key signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
 msgid "check key signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/g10.c:199
+#: g10/gpg.c:212
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
 
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
 
-#: g10/g10.c:200
+#: g10/gpg.c:213
 msgid "list secret keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:201
+#: g10/gpg.c:214
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
 
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
 
-#: g10/g10.c:202
+#: g10/gpg.c:215
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
 
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
 
-#: g10/g10.c:203
+#: g10/gpg.c:217
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the secret keyring"
+msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
+
+#: g10/gpg.c:218
 #, fuzzy
 msgid "sign a key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign a key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/g10.c:204
+#: g10/gpg.c:219
 #, fuzzy
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/g10.c:205
+#: g10/gpg.c:220
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
 
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/g10.c:206
+#: g10/gpg.c:221
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/g10.c:207
+#: g10/gpg.c:222
 msgid "export keys"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
 
-#: g10/g10.c:208
+#: g10/gpg.c:223
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr ""
 
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:209
+#: g10/gpg.c:224
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr ""
 
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:212
+#: g10/gpg.c:228
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
 
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
 
-#: g10/g10.c:214
+#: g10/gpg.c:230
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
 
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
 
-#: g10/g10.c:216
+#: g10/gpg.c:232
 #, fuzzy
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:218
+#: g10/gpg.c:234
 #, fuzzy
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:220
+#: g10/gpg.c:236
 #, fuzzy
 msgid "update the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "update the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:222
+#: g10/gpg.c:238
 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:223
+#: g10/gpg.c:239
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:224
+#: g10/gpg.c:240
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
 
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:225
+#: g10/gpg.c:242
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
 
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
 
-#: g10/g10.c:226
+#: g10/gpg.c:244
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:230
+#: g10/gpg.c:249
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -491,178 +548,164 @@ msgstr ""
 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
 " "
 
 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:232
+#: g10/gpg.c:251
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
 
-#: g10/g10.c:233
+#: g10/gpg.c:253
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:236
+#: g10/gpg.c:256
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: g10/g10.c:238
+#: g10/gpg.c:258
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr ""
 
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:242
+#: g10/gpg.c:262
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
 
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
 
-#: g10/g10.c:243
+#: g10/gpg.c:263
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
 
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
 
-#: g10/g10.c:245
+#: g10/gpg.c:265
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
 
-#: g10/g10.c:246
+#: g10/gpg.c:266
 msgid "use as output file"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
 
 msgid "use as output file"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:247
+#: g10/gpg.c:267
 msgid "verbose"
 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
 
 msgid "verbose"
 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
 
-#: g10/g10.c:248
+#: g10/gpg.c:268
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr ""
 
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:249
+#: g10/gpg.c:269
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:250
+#: g10/gpg.c:270
 #, fuzzy
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
 #, fuzzy
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/g10.c:251
+#: g10/gpg.c:271
 #, fuzzy
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:252
+#: g10/gpg.c:272
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:254
+#: g10/gpg.c:274
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
 
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
 
-#: g10/g10.c:255
+#: g10/gpg.c:275
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
-#: g10/g10.c:256
+#: g10/gpg.c:276
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
-#: g10/g10.c:257
+#: g10/gpg.c:277
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:258
+#: g10/gpg.c:278
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:259
+#: g10/gpg.c:279
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: g10/g10.c:260
+#: g10/gpg.c:280
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:261
+#: g10/gpg.c:281
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:262
+#: g10/gpg.c:282
 msgid "read options from file"
 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
 
 msgid "read options from file"
 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:264
-msgid "set debugging flags"
-msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
-
-#: g10/g10.c:265
-msgid "enable full debugging"
-msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
-
-#: g10/g10.c:266
+#: g10/gpg.c:286
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
 
-#: g10/g10.c:267
-msgid "do not write comment packets"
-msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
-
-#: g10/g10.c:268
-msgid "(default is 1)"
-msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
-
-#: g10/g10.c:269
-msgid "(default is 3)"
-msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
-
-#: g10/g10.c:271
+#: g10/gpg.c:291
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
 
-#: g10/g10.c:272
+#: g10/gpg.c:292
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
 
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
 
-#: g10/g10.c:273
+#: g10/gpg.c:293
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:274
+#: g10/gpg.c:294
 #, fuzzy
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
 
-#: g10/g10.c:276
+#: g10/gpg.c:296
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
-#: g10/g10.c:278
+#: g10/gpg.c:298
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
-#: g10/g10.c:279
+#: g10/gpg.c:299
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:280
+#: g10/gpg.c:300
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:281
+#: g10/gpg.c:301
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
 
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
 
-#: g10/g10.c:282
+#: g10/gpg.c:302
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
 
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
 
-#: g10/g10.c:283
+#: g10/gpg.c:303
 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
 msgstr ""
 
 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:285
+#: g10/gpg.c:306
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:309
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
@@ -683,17 +726,17 @@ msgstr ""
 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
 
 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/g10.c:370
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/gpg.c:416
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -703,7 +746,7 @@ msgstr ""
 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
 
 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
 
-#: g10/g10.c:382
+#: g10/gpg.c:423
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -711,297 +754,336 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
 
 "\n"
 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
 
-#: g10/g10.c:456
+#: g10/gpg.c:525
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
-#: g10/g10.c:509
+#: g10/gpg.c:583
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
 
-#: g10/g10.c:644
+#: g10/gpg.c:638
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: g10/g10.c:648
+#: g10/gpg.c:738
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:655
+#: g10/gpg.c:745
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:835
+#: g10/gpg.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
-#: g10/g10.c:892 g10/g10.c:901
+#: g10/gpg.c:1002 g10/gpg.c:1011
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:894
+#: g10/gpg.c:1004
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:897
+#: g10/gpg.c:1007
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:916 g10/g10.c:928
+#: g10/gpg.c:1027 g10/gpg.c:1039
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:922 g10/g10.c:934
+#: g10/gpg.c:1033 g10/gpg.c:1045
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
 
-#: g10/g10.c:938
+#: g10/gpg.c:1049
 msgid "the given policy URL is invalid\n"
 msgstr ""
 
 msgid "the given policy URL is invalid\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:941
+#: g10/gpg.c:1052
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
 
-#: g10/g10.c:943
+#: g10/gpg.c:1054
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
 
-#: g10/g10.c:945
+#: g10/gpg.c:1056
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
 
-#: g10/g10.c:947
+#: g10/gpg.c:1058
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr ""
 
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:950
+#: g10/gpg.c:1061
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:954
+#: g10/gpg.c:1065
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1031
+#: g10/gpg.c:1154
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1037
+#: g10/gpg.c:1160
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1044
+#: g10/gpg.c:1167
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1052
+#: g10/gpg.c:1175
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1065
+#: g10/gpg.c:1188
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1078
+#: g10/gpg.c:1201
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1092
+#: g10/gpg.c:1215
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1104
+#: g10/gpg.c:1232
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1112
+#: g10/gpg.c:1240
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr ""
 
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1120
+#: g10/gpg.c:1248
 #, fuzzy
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/g10.c:1128
+#: g10/gpg.c:1256
 #, fuzzy
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/g10.c:1144
+#: g10/gpg.c:1272
 #, fuzzy
 msgid "--delete-secret-key user-id"
 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "--delete-secret-key user-id"
 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/g10.c:1147
+#: g10/gpg.c:1275
 #, fuzzy
 msgid "--delete-key user-id"
 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "--delete-key user-id"
 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/encode.c:259 g10/g10.c:1171 g10/sign.c:366
+#: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1312 g10/sign.c:449
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1182
+#: g10/gpg.c:1327
 #, fuzzy
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
 
 #, fuzzy
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
 
-#: g10/g10.c:1243
+#: g10/gpg.c:1393
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1251
+#: g10/gpg.c:1401
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1319
+#: g10/gpg.c:1474 g10/gpg.c:1495
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1400
+#: g10/gpg.c:1580
 msgid "[filename]"
 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1404
+#: g10/gpg.c:1584
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1407 g10/verify.c:66
+#: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1587 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1576
+#: g10/gpg.c:1765
 msgid ""
 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1582
+#: g10/gpg.c:1771
 msgid ""
 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
 "with an '='\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
 "with an '='\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1588
+#: g10/gpg.c:1777
 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
 msgstr ""
 
 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1596
+#: g10/gpg.c:1785
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr ""
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:296
+#: g10/armor.c:302
 #, fuzzy, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:319
+#: g10/armor.c:331
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr ""
 
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:326
+#: g10/armor.c:338
 msgid "armor header: "
 msgstr ""
 
 msgid "armor header: "
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:337
+#: g10/armor.c:349
 #, fuzzy
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/armor.c:389
+#: g10/armor.c:401
 #, fuzzy
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/armor.c:500
+#: g10/armor.c:525
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
 
-#: g10/armor.c:512
+#: g10/armor.c:537
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor:"
 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor:"
 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: g10/armor.c:629
+#: g10/armor.c:654
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/armor.c:672
+#: g10/armor.c:697
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:706
+#: g10/armor.c:731
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
 
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:710
+#: g10/armor.c:735
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:714
+#: g10/armor.c:739
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:731
+#: g10/armor.c:756
 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
 
 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
 
-#: g10/armor.c:735
+#: g10/armor.c:760
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
 
-#: g10/armor.c:1001
+#: g10/armor.c:912
+msgid "For info see http://www.gnupg.org"
+msgstr ""
+
+#: g10/armor.c:1033
 #, fuzzy
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
-#: g10/armor.c:1005
+#: g10/armor.c:1038
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1009
+#: g10/armor.c:1042
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 
 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
 #. * data is properly aligned with the user ID
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 
 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
 #. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/pkclist.c:53
+#: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
 msgid "             Fingerprint:"
 msgstr ""
 
 msgid "             Fingerprint:"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:80
+#: g10/pkclist.c:81
 #, fuzzy
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
 
 #, fuzzy
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
 
+#: g10/pkclist.c:117
+msgid "No reason specified"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Key is superseeded"
+msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:121
+#, fuzzy
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:123
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:125
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:129
+msgid "Reason for revocation: "
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:146
+msgid "Revocation comment: "
+msgstr ""
+
 # valid user replies (not including 1..4)
 #. a string with valid answers
 # valid user replies (not including 1..4)
 #. a string with valid answers
-#: g10/pkclist.c:197
+#: g10/pkclist.c:304
 #, fuzzy
 msgid "sSmMqQ"
 msgstr "sSmMqQ"
 
 #, fuzzy
 msgid "sSmMqQ"
 msgstr "sSmMqQ"
 
-#: g10/pkclist.c:201
+#: g10/pkclist.c:308
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "No trust value assigned to %lu:\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "No trust value assigned to %lu:\n"
@@ -1010,7 +1092,7 @@ msgstr ""
 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:213
+#: g10/pkclist.c:320
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
@@ -1035,23 +1117,23 @@ msgstr ""
 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
 
 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:222
+#: g10/pkclist.c:329
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
 
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:224
+#: g10/pkclist.c:331
 msgid " q = quit\n"
 msgstr ""
 
 msgid " q = quit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:230
+#: g10/pkclist.c:337
 msgid "Your decision? "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
 
 msgid "Your decision? "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
 
-#: g10/pkclist.c:252
+#: g10/pkclist.c:359
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:323
+#: g10/pkclist.c:430
 msgid ""
 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
 "can assign some missing owner trust values.\n"
 msgid ""
 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
 "can assign some missing owner trust values.\n"
@@ -1062,70 +1144,70 @@ msgstr ""
 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
 "\n"
 
 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:329
+#: g10/pkclist.c:436
 msgid ""
 "No path leading to one of our keys found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "No path leading to one of our keys found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:331
+#: g10/pkclist.c:438
 msgid ""
 "No certificates with undefined trust found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "No certificates with undefined trust found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:333
+#: g10/pkclist.c:440
 #, fuzzy
 msgid ""
 "No trust values changed.\n"
 "\n"
 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "No trust values changed.\n"
 "\n"
 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:350
+#: g10/pkclist.c:458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:356 g10/pkclist.c:366 g10/pkclist.c:475
+#: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
 
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
 
-#: g10/pkclist.c:360
+#: g10/pkclist.c:470
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:390
+#: g10/pkclist.c:513
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:396
+#: g10/pkclist.c:519
 #, c-format
 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:410
+#: g10/pkclist.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:416
+#: g10/pkclist.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
 "but it is accepted anyway\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
 "but it is accepted anyway\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:422
+#: g10/pkclist.c:546
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr ""
 
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:427
+#: g10/pkclist.c:551
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr ""
 
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:470
+#: g10/pkclist.c:594
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
@@ -1136,65 +1218,65 @@ msgstr ""
 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
 
 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:484 g10/pkclist.c:507
+#: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
+#: g10/pkclist.c:652
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:529
+#: g10/pkclist.c:653
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
 
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: g10/pkclist.c:658
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:554
+#: g10/pkclist.c:680
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:562
+#: g10/pkclist.c:688
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:564
+#: g10/pkclist.c:690
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:581
+#: g10/pkclist.c:707
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:582
+#: g10/pkclist.c:708
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:589
+#: g10/pkclist.c:715
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:592
+#: g10/pkclist.c:718
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:694 g10/pkclist.c:716 g10/pkclist.c:841 g10/pkclist.c:886
+#: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:702 g10/pkclist.c:868
+#: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:729
+#: g10/pkclist.c:855
 msgid ""
 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 "\n"
@@ -1203,97 +1285,107 @@ msgstr ""
 "\"-r\").\n"
 "\n"
 
 "\"-r\").\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:739
+#: g10/pkclist.c:865
 msgid "Enter the user ID: "
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
 msgid "Enter the user ID: "
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
-#: g10/pkclist.c:751
+#: g10/pkclist.c:877
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:756
+#: g10/pkclist.c:882
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:778
+#: g10/pkclist.c:905
 #, fuzzy
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: g10/pkclist.c:785
+#: g10/pkclist.c:912
 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
 msgstr ""
 
 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:816
+#: g10/pkclist.c:943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849
+#: g10/pkclist.c:976
 #, c-format
 msgid "%s: error checking key: %s\n"
 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error checking key: %s\n"
 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:854
+#: g10/pkclist.c:981
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:892
+#: g10/pkclist.c:1019
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
 
-#: g10/keygen.c:122
+#: g10/keygen.c:175
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keygen.c:160
+#: g10/keygen.c:213
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keygen.c:386
+#: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
+
+#: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
+
+#: g10/keygen.c:633
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
 
-#: g10/keygen.c:388
+#: g10/keygen.c:635
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:389
+#: g10/keygen.c:636
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:391
+#: g10/keygen.c:638
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:392
+#: g10/keygen.c:639
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:394
-#, c-format
-msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
+#: g10/keygen.c:641
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:399
+#: g10/keygen.c:645
 msgid "Your selection? "
 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
 
-#: g10/keygen.c:409
+#: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keygen.c:430
+#: g10/keygen.c:678
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:442
+#: g10/keygen.c:690
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1306,18 +1398,23 @@ msgstr ""
 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
 
 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:449
+#: g10/keygen.c:697
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
 
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
 
-#: g10/keygen.c:454
+#: g10/keygen.c:702
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
 
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:456
+#: g10/keygen.c:704
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
+#: g10/keygen.c:706
+#, fuzzy
+msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
+msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
+
 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
@@ -1326,12 +1423,12 @@ msgstr "
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:466
+#: g10/keygen.c:717
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
-#: g10/keygen.c:471
+#: g10/keygen.c:722
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
@@ -1340,11 +1437,11 @@ msgstr ""
 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
 
 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
 
-#: g10/keygen.c:474
+#: g10/keygen.c:725
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
 
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
 
-#: g10/keygen.c:475
+#: g10/keygen.c:726
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1352,21 +1449,21 @@ msgstr ""
 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
 
 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
 
-#: g10/keygen.c:483
+#: g10/keygen.c:734
 msgid "Do you really need such a large keysize? "
 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
 
 msgid "Do you really need such a large keysize? "
 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keygen.c:489
+#: g10/keygen.c:740
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:492 g10/keygen.c:496
+#: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:509
+#: g10/keygen.c:795
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1382,29 +1479,35 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
 
 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:526
+#: g10/keygen.c:810
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:547
+#: g10/keygen.c:815
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
 
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:552
+#: g10/keygen.c:820
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
 #. print the date when the key expires
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:558
+#: g10/keygen.c:826
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:563
+#: g10/keygen.c:829
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:834
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
 
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
 
-#: g10/keygen.c:606
+#: g10/keygen.c:877
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1420,44 +1523,44 @@ msgstr ""
 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
 "\n"
 
 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:617
+#: g10/keygen.c:889
 msgid "Real name: "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
 
 msgid "Real name: "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
 
-#: g10/keygen.c:621
+#: g10/keygen.c:893
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
 
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
 
-#: g10/keygen.c:623
+#: g10/keygen.c:895
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:625
+#: g10/keygen.c:897
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
 
-#: g10/keygen.c:633
+#: g10/keygen.c:905
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-Mail: "
 
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-Mail: "
 
-#: g10/keygen.c:644
+#: g10/keygen.c:916
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
 
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
 
-#: g10/keygen.c:652
+#: g10/keygen.c:924
 msgid "Comment: "
 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
 
-#: g10/keygen.c:658
+#: g10/keygen.c:930
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:680
+#: g10/keygen.c:956
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:686
+#: g10/keygen.c:962
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1468,16 +1571,29 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:689
+#: g10/keygen.c:966
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:971
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr ""
 
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:699
+#: g10/keygen.c:981
+#, fuzzy
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
+
+#: g10/keygen.c:982
 #, fuzzy
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
 
-#: g10/keygen.c:751
+#: g10/keygen.c:1001
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1039
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1485,11 +1601,11 @@ msgstr ""
 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
 "\n"
 
 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:759
+#: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
 
-#: g10/keygen.c:765
+#: g10/keygen.c:1053
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1501,7 +1617,7 @@ msgstr ""
 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:786
+#: g10/keygen.c:1074
 #, fuzzy
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -1514,34 +1630,30 @@ msgstr ""
 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
 
 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:856
-msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
-msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
-
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:1523
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
 
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:870
+#: g10/keygen.c:1566
 #, fuzzy
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:880
-#, c-format
-msgid "writing public certificate to `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:1663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:881
-#, c-format
-msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:1664
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:958
+#: g10/keygen.c:1760
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:960
+#: g10/keygen.c:1765
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -1552,12 +1664,12 @@ msgstr ""
 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1073
+#: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1018 g10/sig-check.c:312 g10/sign.c:105
+#: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1565,7 +1677,7 @@ msgstr ""
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/sig-check.c:314 g10/sign.c:107
+#: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1573,321 +1685,326 @@ msgstr ""
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1051
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Really create? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
 
-#: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:156 g10/openfile.c:246 g10/tdbio.c:467
-#: g10/tdbio.c:528
+#: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
+#: g10/tdbio.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:113
+#: g10/encode.c:164
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:171 g10/encode.c:318
+#: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: g10/encode.c:265
+#: g10/encode.c:317
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:482
+#: g10/encode.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
 
-#: g10/export.c:147
+#: g10/export.c:153
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: user not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: user not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/export.c:156
+#: g10/export.c:162
 #, c-format
 msgid "certificate read problem: %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "certificate read problem: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:165
+#: g10/export.c:171
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
-#: g10/export.c:203
+#: g10/export.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
+msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
+
+#: g10/export.c:232
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/getkey.c:206
+#: g10/getkey.c:212
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:345
+#: g10/getkey.c:351
 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1289 g10/getkey.c:1328
+#: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
 msgstr ""
 
 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1291 g10/getkey.c:1330
+#: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
 #, fuzzy
 msgid "No key for user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "No key for user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/getkey.c:1369 g10/getkey.c:1409
+#: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
 #, fuzzy
 msgid "No user ID for key\n"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "No user ID for key\n"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/getkey.c:1565 g10/getkey.c:1621
+#: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
 
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
 
-#: g10/import.c:118
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+#: g10/getkey.c:2020
+#, fuzzy
+msgid "[User id not found]"
+msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
 
-#: g10/import.c:162
+#: g10/import.c:181
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
 
-#: g10/import.c:169 g10/trustdb.c:1658 g10/trustdb.c:1697
+#: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:174
+#: g10/import.c:193
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:177
+#: g10/import.c:203
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:179
+#: g10/import.c:205
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:181
+#: g10/import.c:207
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:187
+#: g10/import.c:213
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:189
+#: g10/import.c:215
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:191
+#: g10/import.c:217
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:193
+#: g10/import.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:195
+#: g10/import.c:221
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:197
+#: g10/import.c:223
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:199
+#: g10/import.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:201
+#: g10/import.c:227
 #, fuzzy, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/import.c:362 g10/import.c:554
+#: g10/import.c:386 g10/import.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:376
+#: g10/import.c:400
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:378
+#: g10/import.c:402
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/import.c:389 g10/import.c:621
+#: g10/import.c:413 g10/import.c:645
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:395
+#: g10/import.c:419
 msgid "no default public keyring\n"
 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
 
 msgid "no default public keyring\n"
 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
 
-#: g10/import.c:399 g10/openfile.c:186 g10/sign.c:268 g10/sign.c:580
+#: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:402 g10/import.c:460 g10/import.c:569 g10/import.c:670
+#: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:405 g10/import.c:463 g10/import.c:572 g10/import.c:673
+#: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:410
+#: g10/import.c:434
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:427
+#: g10/import.c:451
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:436 g10/import.c:629
+#: g10/import.c:460 g10/import.c:653
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
 
-#: g10/import.c:442 g10/import.c:635
+#: g10/import.c:466 g10/import.c:659
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
 
-#: g10/import.c:469
+#: g10/import.c:493
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:472
+#: g10/import.c:496
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:475
+#: g10/import.c:499
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/import.c:478
+#: g10/import.c:502
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:481
+#: g10/import.c:505
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
 
-#: g10/import.c:484
+#: g10/import.c:508
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:494
+#: g10/import.c:518
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not changed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not changed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:577
+#: g10/import.c:601
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
 #. we can't merge secret keys
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:581
+#: g10/import.c:605
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:586
+#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:615
+#: g10/import.c:639
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
 
-#: g10/import.c:646
+#: g10/import.c:670
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
 
-#: g10/import.c:678
+#: g10/import.c:702
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:711
+#: g10/import.c:744
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/import.c:718 g10/import.c:742
+#: g10/import.c:751 g10/import.c:775
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
 
-#: g10/import.c:719
+#: g10/import.c:752
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/import.c:734
+#: g10/import.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:743
+#: g10/import.c:776
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:803
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
 
-#: g10/import.c:798
+#: g10/import.c:832
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
 
-#: g10/import.c:821
+#: g10/import.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
@@ -1896,86 +2013,86 @@ msgstr "
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:846
+#: g10/import.c:880
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:855
+#: g10/import.c:889
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:863
+#: g10/import.c:897
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:963
+#: g10/import.c:997
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1014
+#: g10/import.c:1048
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:1128 g10/import.c:1183
+#: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
 #, c-format
 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:93
+#: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
 #, c-format
 msgid "%s: user not found\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: user not found\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:154
+#: g10/keyedit.c:155
 msgid "[revocation]"
 msgstr ""
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:155
+#: g10/keyedit.c:156
 #, fuzzy
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
-#: g10/keyedit.c:219
+#: g10/keyedit.c:220
 #, fuzzy
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:221
+#: g10/keyedit.c:222
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:223
+#: g10/keyedit.c:224
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:225
+#: g10/keyedit.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:227
+#: g10/keyedit.c:228
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:229
+#: g10/keyedit.c:230
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
 
-#: g10/keyedit.c:231
+#: g10/keyedit.c:232
 #, fuzzy
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:233
+#: g10/keyedit.c:234
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
@@ -1983,52 +2100,57 @@ msgstr ""
 
 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
 #. * case we should allow to sign it again.
 
 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
 #. * case we should allow to sign it again.
-#: g10/keyedit.c:313
+#: g10/keyedit.c:316
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Already signed by key %08lX\n"
 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Already signed by key %08lX\n"
 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:321
+#: g10/keyedit.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:330
+#: g10/keyedit.c:333
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:339
+#: g10/keyedit.c:342
 msgid ""
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:344
+#: g10/keyedit.c:347
 msgid "Really sign? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
 
 msgid "Really sign? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
 
-#: g10/keyedit.c:370 g10/keyedit.c:1832 g10/keyedit.c:1881 g10/sign.c:128
+#: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:423
+#: g10/keyedit.c:427
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:426
+#: g10/keyedit.c:431
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
+
+#: g10/keyedit.c:435
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:443
+#: g10/keyedit.c:455
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:448
+#: g10/keyedit.c:460
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2036,7 +2158,7 @@ msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 "\n"
 
 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:460
+#: g10/keyedit.c:472
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -2044,570 +2166,644 @@ msgstr ""
 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
 "\n"
 
 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:463
+#: g10/keyedit.c:475
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
 
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
 
-#: g10/keyedit.c:524
+#: g10/keyedit.c:539
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr ""
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:564
+#: g10/keyedit.c:580
 msgid "quit this menu"
 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
 
-#: g10/keyedit.c:565
+#: g10/keyedit.c:581
 msgid "q"
 msgstr ""
 
 msgid "q"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:566
+#: g10/keyedit.c:582
 msgid "save"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
 
 msgid "save"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:566
+#: g10/keyedit.c:582
 msgid "save and quit"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
 
-#: g10/keyedit.c:567
+#: g10/keyedit.c:583
 msgid "help"
 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
 
 msgid "help"
 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
 
-#: g10/keyedit.c:567
+#: g10/keyedit.c:583
 msgid "show this help"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
 
 msgid "show this help"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:585
 msgid "fpr"
 msgstr ""
 
 msgid "fpr"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:585
 #, fuzzy
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
 
 #, fuzzy
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
 
-#: g10/keyedit.c:570
+#: g10/keyedit.c:586
 #, fuzzy
 msgid "list"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
 
 #, fuzzy
 msgid "list"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
 
-#: g10/keyedit.c:570
+#: g10/keyedit.c:586
 #, fuzzy
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
 #, fuzzy
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:571
+#: g10/keyedit.c:587
 msgid "l"
 msgstr ""
 
 msgid "l"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:572
+#: g10/keyedit.c:588
 msgid "uid"
 msgstr ""
 
 msgid "uid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:572
+#: g10/keyedit.c:588
 #, fuzzy
 msgid "select user ID N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
 
 #, fuzzy
 msgid "select user ID N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
 
-#: g10/keyedit.c:573
+#: g10/keyedit.c:589
 msgid "key"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
 msgid "key"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:573
+#: g10/keyedit.c:589
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
 
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
 
-#: g10/keyedit.c:574
+#: g10/keyedit.c:590
 msgid "check"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
 
 msgid "check"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
 
-#: g10/keyedit.c:574
+#: g10/keyedit.c:590
 #, fuzzy
 msgid "list signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
 #, fuzzy
 msgid "list signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:575
+#: g10/keyedit.c:591
 msgid "c"
 msgstr ""
 
 msgid "c"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:576
+#: g10/keyedit.c:592
 msgid "sign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
 msgid "sign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:576
+#: g10/keyedit.c:592
 #, fuzzy
 msgid "sign the key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign the key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:577
+#: g10/keyedit.c:593
 msgid "s"
 msgstr ""
 
 msgid "s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:594
 #, fuzzy
 msgid "lsign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "lsign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:594
 #, fuzzy
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:579
+#: g10/keyedit.c:595
 msgid "debug"
 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
 
 msgid "debug"
 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
 
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:596
 msgid "adduid"
 msgstr ""
 
 msgid "adduid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:596
 #, fuzzy
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:597
 msgid "deluid"
 msgstr ""
 
 msgid "deluid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:597
 #, fuzzy
 msgid "delete user ID"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete user ID"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:582
+#: g10/keyedit.c:598
 msgid "addkey"
 msgstr ""
 
 msgid "addkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:582
+#: g10/keyedit.c:598
 #, fuzzy
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:599
 msgid "delkey"
 msgstr ""
 
 msgid "delkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:599
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keyedit.c:600
 #, fuzzy
 msgid "delsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "delsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keyedit.c:600
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:585
+#: g10/keyedit.c:601
 msgid "expire"
 msgstr ""
 
 msgid "expire"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:585
+#: g10/keyedit.c:601
 #, fuzzy
 msgid "change the expire date"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the expire date"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:602
 msgid "toggle"
 msgstr ""
 
 msgid "toggle"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:602
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:588
+#: g10/keyedit.c:604
 msgid "t"
 msgstr ""
 
 msgid "t"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:605
 msgid "pref"
 msgstr ""
 
 msgid "pref"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:605
 msgid "list preferences"
 msgstr ""
 
 msgid "list preferences"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:590
+#: g10/keyedit.c:606
 msgid "passwd"
 msgstr ""
 
 msgid "passwd"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:590
+#: g10/keyedit.c:606
 #, fuzzy
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:607
 msgid "trust"
 msgstr ""
 
 msgid "trust"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:607
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:608
 #, fuzzy
 msgid "revsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "revsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:608
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/keyedit.c:593
+#: g10/keyedit.c:609
 #, fuzzy
 msgid "revkey"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "revkey"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:593
+#: g10/keyedit.c:609
 #, fuzzy
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keyedit.c:610
 msgid "disable"
 msgstr ""
 
 msgid "disable"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keyedit.c:610
 #, fuzzy
 msgid "disable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "disable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:595
+#: g10/keyedit.c:611
 msgid "enable"
 msgstr ""
 
 msgid "enable"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:595
+#: g10/keyedit.c:611
 #, fuzzy
 msgid "enable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "enable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:614
+#: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
 
 #. check that they match
 #. fixme: check that they both match
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
 
 #. check that they match
 #. fixme: check that they both match
-#: g10/keyedit.c:652
+#: g10/keyedit.c:668
 #, fuzzy
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:681
+#: g10/keyedit.c:697
 #, fuzzy
 msgid "Command> "
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
 
 #, fuzzy
 msgid "Command> "
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
 
-#: g10/keyedit.c:711
+#: g10/keyedit.c:727
 #, fuzzy
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
+#: g10/keyedit.c:731
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:778
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:779
 #, fuzzy
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr ""
 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr ""
 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:786 g10/keyedit.c:968
+#: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:797 g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:799
+#: g10/keyedit.c:824
 #, fuzzy
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:802
+#: g10/keyedit.c:827
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:803
+#: g10/keyedit.c:828
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:839 g10/keyedit.c:861
+#: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:868
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keyedit.c:844
+#: g10/keyedit.c:869
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keyedit.c:865
+#: g10/keyedit.c:890
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keyedit.c:866
+#: g10/keyedit.c:891
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keyedit.c:932
+#: g10/keyedit.c:957
 msgid "Save changes? "
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
 
 msgid "Save changes? "
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:935
+#: g10/keyedit.c:960
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
 
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:946
+#: g10/keyedit.c:971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:953
+#: g10/keyedit.c:978
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:960
+#: g10/keyedit.c:985
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:975
+#: g10/keyedit.c:1000
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1065
+#: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
+#, c-format
+msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1092
+#, c-format
+msgid " trust: %c/%c"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1096
 #, fuzzy
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1336
+#: g10/keyedit.c:1125
+#, fuzzy, c-format
+msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
+msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1128
+msgid "rev- faked revocation found\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1130
+#, c-format
+msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1340
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1344
+#: g10/keyedit.c:1376
 #, fuzzy
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1350
+#: g10/keyedit.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
+#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1397
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
+#: g10/keyedit.c:1400
 #, fuzzy
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: g10/keyedit.c:1469
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1443
+#: g10/keyedit.c:1475
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1479
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1449
+#: g10/keyedit.c:1481
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1490
+#: g10/keyedit.c:1523
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1506
+#: g10/keyedit.c:1539
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1566
+#: g10/keyedit.c:1600
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1612
+#: g10/keyedit.c:1646
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1710
+#: g10/keyedit.c:1744
 #, fuzzy
 msgid "user ID: \""
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
 #, fuzzy
 msgid "user ID: \""
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
-#: g10/keyedit.c:1713
+#: g10/keyedit.c:1747
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 "signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 "signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1717
+#: g10/keyedit.c:1751
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1797
+#. FIXME: detect duplicates here
+#: g10/keyedit.c:1775
+#, fuzzy
+msgid "You have signed these user IDs:\n"
+msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   signed by %08lX at %s\n"
+msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1794
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
+msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1814
+#, fuzzy
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
+
+#: g10/keyedit.c:1832
 #, fuzzy
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/mainproc.c:213
+#: g10/keylist.c:158
+#, fuzzy
+msgid "invalid"
+msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
+
+#: g10/keylist.c:178
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "ËÌÀÞ"
+
+#. of subkey
+#: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
+#, fuzzy, c-format
+msgid " [expires: %s]"
+msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: g10/mainproc.c:244
+#: g10/mainproc.c:247
 #, fuzzy
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:275
+#: g10/mainproc.c:280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:285
+#: g10/mainproc.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:296
 #, fuzzy
 msgid "no secret key for decryption available\n"
 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "no secret key for decryption available\n"
 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: g10/mainproc.c:300
+#: g10/mainproc.c:305
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:330
+#: g10/mainproc.c:342
 #, fuzzy
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:335
+#: g10/mainproc.c:347
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:340
+#: g10/mainproc.c:352
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:358
+#: g10/mainproc.c:371
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:360
+#: g10/mainproc.c:373
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:587 g10/mainproc.c:596
+#: g10/mainproc.c:538
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:599
+#: g10/mainproc.c:637
 msgid "Notation: "
 msgstr ""
 
 msgid "Notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:606
+#: g10/mainproc.c:644
 msgid "Policy: "
 msgstr ""
 
 msgid "Policy: "
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1025
+#: g10/mainproc.c:1074
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr ""
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1031
+#: g10/mainproc.c:1080
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
 #. just in case that we have no userid
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
 #. just in case that we have no userid
-#: g10/mainproc.c:1057 g10/mainproc.c:1068
+#: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/mainproc.c:1058 g10/mainproc.c:1069
+#: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/mainproc.c:1060
+#: g10/mainproc.c:1109
 msgid "                aka \""
 msgstr ""
 
 msgid "                aka \""
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1115
+#: g10/mainproc.c:1165
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1212
+#: g10/mainproc.c:1230
+#, fuzzy, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
+
+#: g10/mainproc.c:1282
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr ""
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1217
+#: g10/mainproc.c:1287
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr ""
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:94
+#: g10/misc.c:83
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
 
-#: g10/misc.c:97
+#: g10/misc.c:86
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:205
+#: g10/misc.c:312
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:219
+#: g10/misc.c:326
 msgid ""
 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
 "in the future\n"
 msgid ""
 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
 "in the future\n"
@@ -2615,16 +2811,16 @@ msgstr ""
 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
 
 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
 
-#: g10/misc.c:241
+#: g10/misc.c:348
 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:113
+#: g10/parse-packet.c:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:939
+#: g10/parse-packet.c:963
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr ""
@@ -2664,121 +2860,176 @@ msgstr "
 msgid "Repeat passphrase: "
 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
 
 msgid "Repeat passphrase: "
 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:63
+#: g10/plaintext.c:67
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
 
-#: g10/plaintext.c:315
+#: g10/plaintext.c:324
+#, fuzzy
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
+
+#: g10/plaintext.c:328
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
 
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
 
-#: g10/plaintext.c:336
+#: g10/plaintext.c:349
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr ""
 
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:379
+#: g10/plaintext.c:392
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:79
+#: g10/pubkey-enc.c:138
 #, c-format
 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:85
+#: g10/pubkey-enc.c:144
 #, fuzzy
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:137
+#: g10/pubkey-enc.c:200
 #, fuzzy
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:191
+#: g10/pubkey-enc.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
+msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
+#: g10/pubkey-enc.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
+msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:62
+#, c-format
+msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:75
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:106
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: not a valid key ID\n"
+msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
+
+#: g10/hkp.c:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending to `%s': %s\n"
+msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:194
+#, c-format
+msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:197
+#, c-format
+msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:90
+#, fuzzy
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
+
+#: g10/seckey-cert.c:96
 #, fuzzy, c-format
 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:171
+#: g10/seckey-cert.c:239
 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
 
 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:227
+#: g10/seckey-cert.c:302
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:199
-msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/sig-check.c:295
+#: g10/sig-check.c:282
 msgid ""
 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
 msgid ""
 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:303
+#: g10/sig-check.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:304
+#: g10/sig-check.c:291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:320
+#: g10/sig-check.c:309
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:377
+#: g10/sig-check.c:378
 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 
 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:132
+#: g10/sign.c:195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s signature from: %s\n"
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s signature from: %s\n"
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/sign.c:263 g10/sign.c:575
+#: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:361
+#: g10/sign.c:444
 #, fuzzy
 msgid "signing:"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
 #, fuzzy
 msgid "signing:"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/sign.c:404
+#: g10/sign.c:487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: g10/textfilter.c:128
+#: g10/textfilter.c:134
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:197
+#: g10/textfilter.c:231
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1634
+#: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1641
+#: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
@@ -2792,448 +3043,452 @@ msgstr ""
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:296 g10/tdbio.c:444
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
-
-#: g10/ringedit.c:302 g10/tdbio.c:447
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: directory created\n"
-msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:451
+#: g10/tdbio.c:438
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:182 g10/openfile.c:253 g10/ringedit.c:1346 g10/tdbio.c:457
+#: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
+#: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:472 g10/tdbio.c:521
+#: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:486
+#: g10/tdbio.c:473
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:490
+#: g10/tdbio.c:477
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:493
+#: g10/tdbio.c:480
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:530
+#: g10/tdbio.c:517
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:563
+#: g10/tdbio.c:550
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:571
+#: g10/tdbio.c:558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:648 g10/tdbio.c:678
-#: g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:1567 g10/tdbio.c:1594
+#: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
+#: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:600 g10/tdbio.c:659
+#: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1246
+#: g10/tdbio.c:1235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1254
+#: g10/tdbio.c:1243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1275
+#: g10/tdbio.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1291
+#: g10/tdbio.c:1280
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1296
+#: g10/tdbio.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1600
+#: g10/tdbio.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1608
+#: g10/tdbio.c:1597
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1618
+#: g10/tdbio.c:1607
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1648
+#: g10/tdbio.c:1637
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1759
+#: g10/tdbio.c:1748
 #, fuzzy
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
 
-#: g10/trustdb.c:160
+#: g10/trustdb.c:168
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:175
+#: g10/trustdb.c:183
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:189
+#: g10/trustdb.c:197
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:203
+#: g10/trustdb.c:211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:347
+#: g10/trustdb.c:376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:354
+#: g10/trustdb.c:383
 #, c-format
 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:359
+#: g10/trustdb.c:388
 #, c-format
 msgid "no primary key for LID %lu\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "no primary key for LID %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:364
+#: g10/trustdb.c:393
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:403
+#: g10/trustdb.c:432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:458
+#: g10/trustdb.c:487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:466
+#: g10/trustdb.c:495
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:473
+#: g10/trustdb.c:502
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:485
+#: g10/trustdb.c:514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:491
+#: g10/trustdb.c:520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: query record failed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: query record failed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:500
+#: g10/trustdb.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:503
+#: g10/trustdb.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:511
+#: g10/trustdb.c:540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:877
+#: g10/trustdb.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:883 g10/trustdb.c:918
+#: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:895
+#: g10/trustdb.c:943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:901
+#: g10/trustdb.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:912
+#: g10/trustdb.c:960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1023
+#: g10/trustdb.c:1071
 #, fuzzy
 msgid "Good self-signature"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Good self-signature"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1033
+#: g10/trustdb.c:1081
 #, fuzzy
 msgid "Invalid self-signature"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid self-signature"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1060
+#: g10/trustdb.c:1108
 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
 msgstr ""
 
 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1066
+#: g10/trustdb.c:1114
 #, fuzzy
 msgid "Valid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Valid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1071
+#: g10/trustdb.c:1119
 #, fuzzy
 msgid "Invalid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1112
+#: g10/trustdb.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Valid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Valid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1113
+#: g10/trustdb.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Good certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Good certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1134
+#: g10/trustdb.c:1190
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1135
+#: g10/trustdb.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1152 g10/trustdb.c:1156
+#: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
 #, c-format
 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1208
+#: g10/trustdb.c:1271
 #, fuzzy
 msgid "duplicated certificate - deleted"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #, fuzzy
 msgid "duplicated certificate - deleted"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1514
+#: g10/trustdb.c:1592
 #, fuzzy, c-format
 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1636
+#: g10/trustdb.c:1726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1641
+#: g10/trustdb.c:1731
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1647
+#: g10/trustdb.c:1737
 #, c-format
 msgid "lid %lu: inserted\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "lid %lu: inserted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1652
+#: g10/trustdb.c:1742
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1660 g10/trustdb.c:1714
+#: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1662 g10/trustdb.c:1718
+#: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys with errors\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys with errors\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/trustdb.c:1664
+#: g10/trustdb.c:1754
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys inserted\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys inserted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1667
+#: g10/trustdb.c:1757
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1705
+#: g10/trustdb.c:1805
 #, c-format
 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1716
+#: g10/trustdb.c:1815
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
+msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1817
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys skipped\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys skipped\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1720
+#: g10/trustdb.c:1821
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys updated\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys updated\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2057
+#: g10/trustdb.c:2166
 msgid "Ooops, no keys\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Ooops, no keys\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2061
+#: g10/trustdb.c:2170
 #, fuzzy
 msgid "Ooops, no user IDs\n"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
 #, fuzzy
 msgid "Ooops, no user IDs\n"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: g10/trustdb.c:2218
+#: g10/trustdb.c:2328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2227
+#: g10/trustdb.c:2337
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2231
+#: g10/trustdb.c:2341
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2239
+#: g10/trustdb.c:2349
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2248
+#: g10/trustdb.c:2364
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2256
+#: g10/trustdb.c:2372
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2362
+#: g10/trustdb.c:2523
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2364
+#: g10/trustdb.c:2525
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2367
+#: g10/trustdb.c:2528
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2370
+#: g10/trustdb.c:2531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2556 g10/trustdb.c:2586
+#: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:316
+#: g10/verify.c:82
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/verify.c:147
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/ringedit.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:333 g10/ringedit.c:1351
+#: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:1528
+#: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:1529
+#: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/ringedit.c:1530
+#: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:1531
+#: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/skclist.c:113
+#: g10/skclist.c:96
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:119
+#: g10/skclist.c:102
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -3241,51 +3496,65 @@ msgid ""
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
 #. do not overwrite
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
 #. do not overwrite
-#: g10/openfile.c:65
+#: g10/openfile.c:79
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
 
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
 
-#: g10/openfile.c:67
+#: g10/openfile.c:81
 msgid "Overwrite (y/N)? "
 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
 
 msgid "Overwrite (y/N)? "
 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:97
+#: g10/openfile.c:109
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:119
+#: g10/openfile.c:131
 #, fuzzy
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/openfile.c:160
+#: g10/openfile.c:172
 #, fuzzy
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:219
+#: g10/openfile.c:250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
-#: g10/openfile.c:269
+#: g10/openfile.c:300
 #, c-format
 msgid "%s: new options file created\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: new options file created\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:66
+#: g10/openfile.c:313
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
+msgid "%s: can't create directory: %s\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: g10/openfile.c:316
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: directory created\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: g10/openfile.c:318
+msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/encr-data.c:68
+#: g10/encr-data.c:64
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:85
+#: g10/encr-data.c:69
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
+
+#: g10/encr-data.c:99
 #, fuzzy
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
@@ -3293,17 +3562,39 @@ msgstr ""
 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
-#: g10/seskey.c:52
+#: g10/seskey.c:61
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
 
-#: g10/seskey.c:57
+#: g10/seskey.c:66
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
 "ÒÁÚ!\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
 "ÒÁÚ!\n"
 
+#: g10/delkey.c:94
+msgid "there is a secret key for this public key!\n"
+msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
+
+#: g10/delkey.c:96
+msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
+msgstr ""
+"Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
+"entfernen.\n"
+
+#: g10/delkey.c:114
+msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
+msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
+
+#: g10/delkey.c:136
+msgid "Delete this key from the keyring? "
+msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
+
+#: g10/delkey.c:144
+msgid "This is a secret key! - really delete? "
+msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "
+
 #: g10/helptext.c:47
 #, fuzzy
 msgid ""
 #: g10/helptext.c:47
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -3427,8 +3718,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establisha trust "
-"connection through another already certified key."
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
 
 #: g10/helptext.c:189
 msgstr ""
 
 #: g10/helptext.c:189
@@ -3457,7 +3748,7 @@ msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr ""
 
 #: g10/helptext.c:213
 msgstr ""
 
 #: g10/helptext.c:213
-msgid "Give the name fo the file to which the signature applies"
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr ""
 
 #: g10/helptext.c:218
 msgstr ""
 
 #: g10/helptext.c:218
@@ -3470,15 +3761,64 @@ msgid ""
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:237
+#: g10/helptext.c:229
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseeded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:245
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:260
 msgid "No help available"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
 msgid "No help available"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:268
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
+
+#~ msgid "set debugging flags"
+#~ msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
+
+#~ msgid "enable full debugging"
+#~ msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
+
+#~ msgid "do not write comment packets"
+#~ msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
+
+#~ msgid "(default is 1)"
+#~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
+
+#~ msgid "(default is 3)"
+#~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
+
+#~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
+#~ msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
+
+#~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
+
 # ################################
 # ####### Help msgids ############
 # ################################
 # ################################
 # ####### Help msgids ############
 # ################################
@@ -3566,9 +3906,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "read error: %s\n"
 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
 
 #~ msgid "read error: %s\n"
 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
 
-#~ msgid "can't write to keyring: %s\n"
-#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
-
 #~ msgid "writing keyblock\n"
 #~ msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
 
 #~ msgid "writing keyblock\n"
 #~ msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
 
@@ -3605,10 +3942,6 @@ msgstr "
 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
 #, fuzzy
 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-#~ msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
 #~ msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
 #~ msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
@@ -3708,23 +4041,3 @@ msgstr "
 
 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
 
 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
-
-#~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
-#~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
-
-#~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
-#~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
-
-#~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
-#~ "entfernen.\n"
-
-#~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
-#~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
-
-#~ msgid "Delete this key from the keyring? "
-#~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
-
-#~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
-#~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "