g10: Remove subcommand checkbkupkey for --key-edit.