Auto update po files
authorAndre Heinecke <aheinecke@intevation.de>
Thu, 16 Nov 2017 12:25:10 +0000 (13:25 +0100)
committerAndre Heinecke <aheinecke@intevation.de>
Thu, 16 Nov 2017 12:25:10 +0000 (13:25 +0100)
--

po/ar.po
po/cz.po
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/it.po
po/no.po
po/pt.po
po/ru.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index d0081e8..cc8b3dd 100644 (file)
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -89,10 +89,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "ar"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "åÐå ÇáÈÑãÌíÉ ãÑÎÕÉ ÈÑÎÕÉ Ìäæ ÇáÚãæãíÉ ÇáÚÇãÉ (GPL) æÇáÊí ÊãäÍß ÍÑíÉ ãÔÇÑßÉ "
 "æÊÚÏíá ÇáÈÑãÌíÇÊ ÇáÍÑÉ."
@@ -107,8 +108,8 @@ msgstr ""
 "ÇáãÊáÞíä äÝÓ ÇáÍÞæÞ ÇáÊí ÍÕáÊ ÚáíåÇ."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "ÇäÞÑ åäÇ áÊÒæÑ ÕÝÍÉ ÇáãÔÑæÚ"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -284,10 +285,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -346,45 +349,49 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "ÔÛá ÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ ßáíæÈÇÊÑÇ."
 
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "ÇäÞÑ åäÇ áÊÒæÑ ÕÝÍÉ ÇáãÔÑæÚ"
+
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Gpg4Win Úáì ÇáæÈ ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Gpg4Win Úáì ÇáæÈ ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index 2cd0934..acb4b46 100644 (file)
--- a/po/cz.po
+++ b/po/cz.po
@@ -90,10 +90,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "cz"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "ento program je licencovaný pod licencí GNU General Public License (GPL)."
 
@@ -110,8 +111,8 @@ msgstr ""
 "se  stejnými právy, které jste obdr\9eeli."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "Kliknìte pro homepage projektu"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -290,10 +291,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -356,37 +359,41 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Spustit Správce certifikátù Kleopatra."
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Gpg4win Compendium"
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "Kliknìte pro homepage projektu"
+
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "Gpg4win dokumentace (anglicky a nìmecky)"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "Gpg4win dokumentace (anglicky a nìmecky)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, anglicky)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, anglicky)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (html, nìmecky)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (html, nìmecky)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (html, anglicky)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (html, anglicky)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, anglicky)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, anglicky)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index c1f1f69..9a8bb50 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -89,10 +89,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "de"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "Diese Software ist unter der GNU General Public License (GPL) lizensiert."
 
@@ -346,10 +347,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Claws Mail aus Gpg4win jetzt deinstallieren?"
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -418,37 +421,37 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Den Zertifikatsmanager Kleopatra aufrufen."
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "Die Gpg4win Dokumentation (in deutsch und english)"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "Die Gpg4win Dokumentation (in deutsch und english)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, deutsch)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, deutsch)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, english)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, english)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, deutsch)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, deutsch)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, englisch)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, englisch)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, deutsch)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, deutsch)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, englisch)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, englisch)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index 08ff2f5..cfb0a59 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -88,10 +88,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "es"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "Este software está licenciado bajo los términos de la GNU General Public "
 "License (GPL)."
@@ -107,8 +108,8 @@ msgstr ""
 "recibido."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "Siga este enlace para ver el sitio web del proyecto"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -290,10 +291,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -352,38 +355,14 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Kleopatra."
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr ""
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "Siga este enlace para ver el sitio web del proyecto"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "Documentación de Gpg4win"
-
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr ""
-
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr ""
-
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr ""
-
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr ""
-
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr ""
-
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr ""
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "Documentación de Gpg4win"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index c614581..cdaeb34 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -88,10 +88,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "fr"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "Ce logiciel est publié selon les termes de la Licence publique générale GNU "
 "(GPL)."
@@ -107,8 +108,8 @@ msgstr ""
 "les mêmes droits que ceux que vous avez."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "Cliquer ici pour ouvrir la page d'accueil du projet"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -295,10 +296,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -357,37 +360,41 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Lancer l'outil de gestion de clés Kleopatra."
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Compendium de Gpg4win"
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "Cliquer ici pour ouvrir la page d'accueil du projet"
+
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Compendium de Gpg4win"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "La documentation de Gpg4win (anglais et allemand)"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "La documentation de Gpg4win (anglais et allemand)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Compendium de Gpg4win (PDF, allemand)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Compendium de Gpg4win (PDF, allemand)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Compendium de Gpg4win (PDF, anglais)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Compendium de Gpg4win (PDF, anglais)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Compendium de Gpg4win (HTML, allemand)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Compendium de Gpg4win (HTML, allemand)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Compendium de Gpg4win (HTML, anglais)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Compendium de Gpg4win (HTML, anglais)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (PDF, allemand)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (PDF, allemand)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (PDF, anglais)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (PDF, anglais)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index 4181864..b9bcf98 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -89,10 +89,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "it"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "Questo programma è fornito in accordo coi termini della GNU General Public "
 "Licence (GPL)."
@@ -108,8 +109,8 @@ msgstr ""
 "che hai ricevuto."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "Clicca qui per accedere alla pagina principale del progetto."
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -294,10 +295,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -356,37 +359,41 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Esegui lo strumento di amministrazione delle chiavi Kleopatra."
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Riassunto di Gpg4win"
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "Clicca qui per accedere alla pagina principale del progetto."
+
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Riassunto di Gpg4win"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "La documentazione di Gpg4win (Inglese e Tedesco)"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "La documentazione di Gpg4win (Inglese e Tedesco)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Riassunto di Gpg4win (pdf, Tedesco)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Riassunto di Gpg4win (pdf, Tedesco)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Riassunto di Gpg4win (pdf, Inglese)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Riassunto di Gpg4win (pdf, Inglese)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Riassunto di Gpg4win (html, Tedesco)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Riassunto di Gpg4win (html, Tedesco)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Riassunto di Gpg4win (html, Inglese)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Riassunto di Gpg4win (html, Inglese)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Mostra il riassunto di Gpg4win (pdf, Tedesco)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Mostra il riassunto di Gpg4win (pdf, Tedesco)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Mostra il riassunto di Gpg4win (pdf, Inglese)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Mostra il riassunto di Gpg4win (pdf, Inglese)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index 1719086..0a14aac 100644 (file)
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -88,10 +88,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "no"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "Denne programvaren er lisensiert under vilkårene i GNU General Public "
 "License (GPL)"
@@ -106,8 +107,8 @@ msgstr ""
 "den videre så lenge mottakerne får same rettighetene til den som du har fått."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "Trykk her for prosjektets hjemmeside"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -296,10 +297,12 @@ msgstr ""
 "installere en oppdatert versjon fra: http://www.claws-mail.org/win32 Vil du "
 "avinstallere 'Claws Mail' fra Gpg4win nå?"
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -355,37 +358,41 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Kjør Kleopatra nøkkelhåndteringsverktøy."
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Gpg4win Compendium"
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "Trykk her for prosjektets hjemmeside"
+
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "Gpg4win dokumentasjon (Engelsk og Tysk)"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "Gpg4win dokumentasjon (Engelsk og Tysk)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, Tysk)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, Tysk)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, Engelsk)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, Engelsk)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (html, Tysk)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (html, Tysk)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Gpg4win Compendium (html, Engelsk)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (html, Engelsk)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Vis Gpg4win Compendium (pdf, Tysk)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Vis Gpg4win Compendium (pdf, Tysk)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Vis Gpg4win Compendium (pdf, Engelsk)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Vis Gpg4win Compendium (pdf, Engelsk)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index fd299ec..2115d2e 100644 (file)
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -88,10 +88,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "pt"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "Este software está licenciado sob os termos da GNU General Public License "
 "(GPL)."
@@ -107,11 +108,12 @@ msgstr ""
 "recebeste."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "Clica aqui para a homepage do projeto"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
-msgid "http://www.gpg4win.org"
+msgid "https://www.gpg4win.org"
 msgstr "http://www.gpg4win.org"
 
 msgctxt "T_ShowReadme"
@@ -304,10 +306,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Desinstalar o Claws Mail do Gpg4win agora?"
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+#, fuzzy
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 "Versões do Windows antes do Windows Vista já não são mantidas pelo Gpg4win.\n"
 "O suporte para eles pode ser removido numa versão futura."
@@ -365,37 +370,41 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Executar a ferramenta de gestão de chaves Kleopatra."
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Compêndio Gpg4win"
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "Clica aqui para a homepage do projeto"
+
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "A documentação do Gpg4win (Inglês e Alemão)"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "A documentação do Gpg4win (Inglês e Alemão)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Alemão)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Alemão)"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Inglês)"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Inglês)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index 8006c2c..b41b603 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -91,10 +91,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "ru"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr ""
 "Èñïîëüçîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû ðåãóëèðóåòñÿ ëèöåíçèåé GNU General Public "
 "License (GPL). Âû ìîæåòå ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿòü ýòó ïðîãðàììó è âíîñèòü â "
@@ -111,8 +112,8 @@ msgstr ""
 "ïîëüçîâàòåëåé ïðîãðàììû."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "Âåá-ñàéò ïðîåêòà"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -292,10 +293,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -354,45 +357,49 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Çàïóñê ìåíåäæåðà êëþ÷åé Kleopatra."
 
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "Âåá-ñàéò ïðîåêòà"
+
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâûå èíñòðóêöèè Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâûå èíñòðóêöèè Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index 04b064d..6b43659 100644 (file)
@@ -87,10 +87,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "zh_CN"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr "´ËÈí¼þÒÀÕÕ GNU Í¨Óù«¹²Ðí¿ÉÖ¤£¨GPL£©µÄÌõ¿îÊÚȨ¡£"
 
 msgctxt "T_GPLShort"
@@ -103,8 +104,8 @@ msgstr ""
 "¸øÓèËûÃÇÓëÄãËù»ñµÃµÄÏàͬµÄȨÀû¡£"
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "µã»÷´Ë´¦·ÃÎÊÏîÄ¿Ê×Ò³"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -275,10 +276,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -335,37 +338,41 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "ÔËÐРKleopatra ÃÜÔ¿¹ÜÀí¹¤¾ß¡£"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª"
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "µã»÷´Ë´¦·ÃÎÊÏîÄ¿Ê×Ò³"
+
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "Gpg4win Îĵµ£¨Ó¢ÓïºÍµÂÓ"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "Gpg4win Îĵµ£¨Ó¢ÓïºÍµÂÓ"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬µÂÓ"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬µÂÓ"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬Ó¢Ó"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬Ó¢Ó"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨HTML£¬µÂÓ"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨HTML£¬µÂÓ"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨HTML£¬Ó¢Ó"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨HTML£¬Ó¢Ó"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "ÏÔʾ Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬µÂÓ"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "ÏÔʾ Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬µÂÓ"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "ÏÔʾ Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬Ó¢Ó"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "ÏÔʾ Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬Ó¢Ó"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
index 876f3de..93eb91e 100644 (file)
@@ -87,10 +87,11 @@ msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "zh_CN"
 
+#, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
-"(GPL)."
+"(GNU GPL)."
 msgstr "¦¹³nÅé¨Ì·Ó GNU ³q¥Î¤½¦@³\¥iÃÒ¡]GPL¡^ªº±ø´Ú±ÂÅv¡C"
 
 msgctxt "T_GPLShort"
@@ -103,8 +104,8 @@ msgstr ""
 "µ¹¤©¥L­Ì»P§A©ÒÀò±oªº¬Û¦PªºÅv§Q¡C"
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
-msgid "Click here for the project's homepage"
-msgstr "ÂI¿ï¦¹³B³X°Ý¶µ¥Ø­º­¶"
+msgid "Go to Gpg4win's webpage"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -275,10 +276,12 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 
-msgctxt "T_XPisDeprecated"
+msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
-"Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
-"Support for them may be removed in a future version."
+"Windows Versions before Windows 7 are no longer maintained by Gpg4win.\n"
+"Support for them may be removed in a future version.\n"
+"\n"
+"Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
@@ -335,37 +338,41 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "°õ¦æ Kleopatra ª÷Æ_ºÞ²z¤u¨ã¡C"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium"
-msgid "Gpg4win Compendium"
-msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n"
+#~ msgctxt "T_MoreInfo"
+#~ msgid "Click here for the project's homepage"
+#~ msgstr "ÂI¿ï¦¹³B³X°Ý¶µ¥Ø­º­¶"
+
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n"
 
-msgctxt "DESC_SEC_compendium"
-msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-msgstr "Gpg4win ¤å¥ó¡]­^»y©M¼w»y¡^"
+#~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
+#~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¤å¥ó¡]­^»y©M¼w»y¡^"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A¼w»y¡^"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A¼w»y¡^"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
-msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A­^»y¡^"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A­^»y¡^"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]HTML¡A¼w»y¡^"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]HTML¡A¼w»y¡^"
 
-msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
-msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]HTML¡A­^»y¡^"
+#~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
+#~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]HTML¡A­^»y¡^"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-msgstr "Åã¥Ü Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A¼w»y¡^"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
+#~ msgstr "Åã¥Ü Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A¼w»y¡^"
 
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-msgstr "Åã¥Ü Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A­^»y¡^"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
+#~ msgstr "Åã¥Ü Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A­^»y¡^"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""