Update kleopatra
[gpg4win.git] / src / inst-paperkey.nsi
2009-01-23 Werner KochAdd Paperkey tool.